Kieswijzer

Gemeente Alphen-Chaam

Ontdek met welke partijen je de meeste overeenkomsten hebt.

De volgende partij doet niet mee aan deze Kieswijzer:
GSU

Terug

Stelling 1 van 23

Rondweg

Er moet een rondweg komen in Chaam.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"Het toenemende verkeer dwars door het centrum van Chaam, vraagt om maatregelen. Een rondweg is een optie maar een randweg moet ook tot de mogelijkheden behoren."

Neutraal

CDA

"De bewoners van Chaam moeten hier een grote stem in hebben. Voor CDA staat vast dat we de problemen van de N639 voortvarend aan moeten pakken. Daarbij hebben de bewoners van Chaam de grootste stem."

GBA Alphen-Chaam

"Als GBA vinden we dat naast de maatregelen die worden onderzocht samen met de provincie ook moet worden gekeken naar de mogelijkheden van een rondweg. Er moet te allen tijde een goede en veilige manier worden gezocht om de kom van Chaam veilig te maken. Wanneer op een passende manier maatregelen kunnen worden gevonden om de kom te ontlasten, is een rondweg niet noodzakelijk. "

GBSV Alphen-Chaam

"Prioriteit ligt bij het weren van het doorgaand vrachtverkeer uit de kern van Chaam op een zo kort mogelijke termijn. Een rondweg is sowieso geen oplossing voor de korte termijn. Mochten andere maatregelen falen, dan is het een te onderzoeken optie. Dat eerste onderzoek gaat er trouwens ook al komen. Deze zomer zal de provincie een quickscan uitvoeren naar de mogelijkheden. "

Oneens

Stelling 2 van 23

Onderwijs

Bij basisschool De Driesprong in Chaam moet een nieuwe gymzaal komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GBA Alphen-Chaam

"De driesprong in Chaam moet in zijn geheel worden bekeken. Wanneer het slimmer is om nieuwbouw te plegen op dezelfde of een andere locatie, dan moeten we dat doen. Ook moet de andere school in Chaam worden meegenomen en wellicht andere gebruikers zoals ouderen en de bibliotheek. Door een multi-inzetbaar gebouw neer te zetten hebben heel veel gebruikers daar profijt van. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

GBSV Alphen-Chaam

"Het besluit om tot nieuwbouw voor de beide lagere scholen in Chaam te komen is al genomen. De locatie waar dat gaat gebeuren nog niet. Een nieuwe gymzaal moet bij de nieuwe school komen."

VVD

"De nieuwe school moet en gaat er komen en als je toch aan het bouwen bent, moet er natuurlijk ook de nieuwe gymzaal komen, die echt ook nodig is."

Neutraal

Oneens

CDA

"Beide scholen in Chaam, zowel de Driesprong als Het Beekdal, moeten samen in een nieuw multifunctioneel gebouw komen (kind-centrum) waar ook andere faciliteiten zijn zoals kinderdagverblijf, inclusief een sportaccommodatie."

Stelling 3 van 23

Arbeidsmigranten

De gemeente moet meewerken aan plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"We moeten in de woonvisie opnemen dat deze doelgroep ook woonruimte krijgt. Dit in overleg met de ondernemers die deze mensen in dienst nemen."

VVD

"Agrarische ondernemers zouden inderdaad deze ruimte moeten krijgen. Het beperkt dan ook de overlast op de campings. "

Neutraal

GBA Alphen-Chaam

"Hoewel dit niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente is. De overheid, verhuurders en werkgevers dienen gezamenlijk een oplossing te zoeken voor dit probleem. Hierbij dient de gemeente vooral naar de veiligheid te kijken van de woonfaciliteiten en dient in gesprek te gaan met de andere partijen. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

GBSV Alphen-Chaam

"Arbeidsmigranten zijn er nu ook al. Het is overzichtelijker om te weten waar ze verblijven. "

Oneens

Stelling 4 van 23

Herindeling

Alphen-Chaam moet herindeling nastreven.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

Oneens

CDA

"Alphen-Chaam is een unieke landelijke gemeente die niet het achtertuintje moet worden van een grote gemeente zoals Tilburg en/of Breda. De ambtelijke samenwerking met Baarle-Nassau en Gilze en Rijen is een mooie oplossing om zelfstandig te blijven."

GBA Alphen-Chaam

"We zijn nu twee jaar bezig met de ABG organisatie. Deze ambtelijke fusie was noodzakelijk om een weerbare organisatie te creëren. Wanneer we nu het ambtelijk apparaat gaan belasten met een herindeling, kan de ABG organisatie niet voldoende groeien waardoor het effect van de fusie teniet wordt gedaan. Wij zijn er voorstander van om deze organisatie te laten volgroeien. (www.g-b-a.nl)"

GBSV Alphen-Chaam

"De huidige status als zelfstandige gemeente met de ambtelijke ABG organisatie is momenteel voor Alphen-Chaam prima. "

VVD

"Alphen-Chaam moet als gemeente zijn eigen identiteit behouden en herindeling is zeker nog niet aan de orde."

Stelling 5 van 23

Vrachtverkeer

Om gevaarlijke situaties te voorkomen moet het vrachtverkeer door Chaam omgeleid worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GBSV Alphen-Chaam

"GBSV streeft naar het weren van het doorgaand vrachtverkeer door de kern van Chaam. Daarbij de aantekening dat het weren van het vrachtverkeer uit de kern niet gaat leiden tot overlast in het buitengebied."

Neutraal

CDA

"De bewoners van Chaam spelen hierin een grote rol. Zij ervaren de overlast en zij hebben een duidelijk beeld waar de gevaren zijn en hebben waarschijnlijk ook een idee hoe dat opgelast kan worden. Voor CDA staat vast dat we de problemen van de N639 voortvarend aan moeten pakken. Daarbij hebben de bewoners van Chaam de grootste stem."

GBA Alphen-Chaam

"Er vinden daadwerkelijk gevaarlijke situaties plaats waardoor passende maatregelen moeten worden getroffen. Wanneer we gaan omleiden dient er ook gehandhaafd te worden en dat is geen gemakkelijke taak. Derhalve is het van belang dat integraal wordt gekeken naar het probleem in samenspraak met de omliggende regio’s. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

VVD

"De VVD Alphen-Chaam weet dat het vrachtverkeer door het centrum te intens is, maar als je dit om gaat leiden door het via het buitengebied te sturen, verplaats je het probleem en zullen de wegen en bermen er zeker onder lijden. Ook voor fietsers is het gevaarlijk. "

Oneens

Stelling 6 van 23

Parkeerplaats

De gemeente moet geld steken in het verbeteren van de parkeerplaats bij Viola.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GBA Alphen-Chaam

"Een plek bij uitstek waar veel mensen van buiten de regio naar toe komen. Nu is de parkeerplaats geen visitekaartje en ligt vaak vol met bouwafval en andere materialen. Door het gebrek aan parkeerplaatsen ontstaan er aan de Chaamseweg ook vaak gevaarlijke situaties bij druk bezochte wedstrijden. Het is zaak met alle omliggende bewoners en nabijgelegen sportvoorzieningen tot een plan te komen."

GBSV Alphen-Chaam

"Geen extra gelden, maar vanuit het hiervoor gereserveerde budget. Wil Viola een hogere kwaliteit dan zal dit uit eigen inzet moeten komen."

VVD

"Klopt. Het moet een fraaie entree worden voor het sportpark met voldoende parkeerplaatsen. Zoals het er nu bij ligt, is een aanfluiting en geen goed visitekaartje voor onze gemeente. "

Neutraal

CDA

"Afwachten wat de plannen precies inhouden en welke consequenties die hebben."

Oneens

Stelling 7 van 23

Natuur

Ontwikkeling van natuur mag ten koste gaan van land- en tuinbouwgrond.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GBSV Alphen-Chaam

"Als dit gaat in goed overleg met de grondeigenaar geen probleem. Natuurontwikkeling kan dan bijdragen aan een leefbaar buitengebied."

Neutraal

GBA Alphen-Chaam

"Zowel natuur als land- en tuinbouwproducten zijn voor onze gemeente van belang. Hierdoor is een juiste balans van primair belang. Het één hoeft niet ten koste te gaan van het ander. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

Oneens

CDA

"Natuur is heel belangrijk voor onze gemeente. Maar landbouw nog veel meer. Een derde van onze inwoners verdient hier zijn/haar brood mee."

VVD

"Natuur en landbouw kunnen prima samengaan. Laten we niet vergeten dat we een agrarische gemeente zijn."

Stelling 8 van 23

Bestuur

Ambtenaren van gemeente Alphen-Chaam moeten op één plek werken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

GBSV Alphen-Chaam

"Eén werkplek voor de ambtenaren zou tot een besparing kunnen leiden. Dat betekent wel dat de ambtenaren naar de inwoners toe moeten. Loketfuncties in centrale plaatsen van iedere kern op de juiste tijden beschikbaar."

VVD

"De ambtenaren zitten nu verspreid over de ABG gemeenten. In de toekomst zal de huisvesting mogelijk centraal worden. Is dan natuurlijk ook een goed plan doordat je dan bezuinigd op de huisvesting, wat ook de bedoeling is voor onze ABG gemeenten."

Oneens

CDA

"Er moet wel een plek zijn waar de ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten. Maar het CDA vindt vooral dat de ambtenaren naar de mensen toe moeten komen. Ze zouden op diverse plaatsen in de kernen moeten werken waardoor ze middenin de samenleving staan en de bewoners hen makkelijk kunnen vinden. Met de moderne communicatiemiddelen merken we nu al dat op afstand werken heel goed gaat."

GBA Alphen-Chaam

"Wanneer je naar de moderne werkplek kijkt is deze niet plaatsgebonden. Het is juist van belang dat ambtenaren dicht bij de inwoners werken zodat zij altijd een aanspreekpunt hebben. Wij zijn er dan ook voorstander van om in elke kern ambtenaren te laten werken om de communicatie en de klantvriendelijkheid te vergroten. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

Stelling 9 van 23

Wethouders

Alphen-Chaam wordt goed bestuurd met twee wethouders.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

GBSV Alphen-Chaam

"Voor GBSV is een sterk uitvoerend bestuur belangrijk om zaken ook daadwerkelijk gedaan te krijgen. We hebben bij de begroting ingezet op 2.5 fte voor de wethoudersposities. Dat betekent automatisch drie wethouders."

VVD

"VVD Alphen-Chaam vindt dat dit moet kunnen, echter als er 3 wethouders zijn kunnen ze misschien hun taken beter uitvoeren. Echter moeten ze dan wel als 2 fte beschouwd worden."

Oneens

CDA

"Met 2 wethouders alle taken uitvoeren (die steeds groter worden) wordt, zal een enorme klus zijn. Zoals we het in de afgelopen 4 jaar hebben gedaan met 3 wethouders (Sociaal domein, Ruimte ontwikkeling en Fysiek en Financiën met Economische Zaken) is goed om te doen. Het is zo ook duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. "

GBA Alphen-Chaam

"Wanneer je kijkt naar de portefeuilles van de wethouders en de taken die ze moeten vervullen binnen de gemeenschappelijke regelingen, is het niet wenselijk maar twee wethouders te hebben. Om taken goed uit te voeren dienen ze minimaal met drie wethouders te zijn. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

Stelling 10 van 23

Groenonderhoud

Er moet meer geld gestoken worden in aanleg van groen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GBA Alphen-Chaam

"Groen is de levensader van onze gemeente. We moeten dus bij alle wegenplannen goed nadenken over de groen inkleding. Dit is belangrijk In het kader van toerisme, duurzaamheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit. Ook op onderhoud van dat groen mag niet worden bezuinigd. Ook onze inwoners kunnen we hier bij betrekken. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

GBSV Alphen-Chaam

"We willen Alphen-Chaam als groene gemeente presenteren; daar zijn kosten aan verbonden. Door nu ook te investeren in goed onderhoud voorkom je dat er later extra kosten bij komen om de kwaliteit weer terug op het gewenste niveau te brengen. De besparingen op het groen in het verleden komt nu als een boomerang terug met deze extra kosten."

VVD

"De VVD Alphen-Chaam vindt groen in onze kernen belangrijk en ook zeker het onderhoud ervan, wat nu nog wel wat te wensen overlaat."

Neutraal

CDA

"We hebben al veel groen in onze gemeente. De wijken worden zo aangelegd dat er voldoende groen is. Er zou misschien wel meer geld gestoken kunnen worden in het onderhoud van groen."

Oneens

Stelling 11 van 23

Criminaliteit

De gemeente moet hard optreden tegen criminele activiteiten in buitengebied.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Regelmatig (onaangekondigde)controles zijn nodig. "

GBA Alphen-Chaam

"Doordat de steden hard hebben opgetreden zijn veel criminele activiteiten verplaatst naar de nabij gelegen kleinere gemeenten. Hier ondervinden wij hinder van en ze geven inwoners een onveilig gevoel. Door een integrale aanpak van veiligheidsdriehoek, gemeente en inwoners kunnen we er voor zorgen dat we deze activiteiten weren. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

GBSV Alphen-Chaam

"Veiligheid heeft prioriteit voor GBSV. Het zal ook op dit terrein betekenen dat er samengewerkt moet worden met de inwoners in het buitengebied. Zij zijn de oren en ogen voor de gemeente."

VVD

"Zeker. Er zijn al bijeenkomsten geweest voor bewoners in ons buitengebied. Is een goed signaal naar de mensen toe. Hard optreden tegen de criminelen die plannen hebben in het buitengebied is zeker gewenst. Politiepatrouilles, boa’s en buurtapps in het buitengebied voor sociale controle."

Neutraal

Oneens

Stelling 12 van 23

Windmolens

Alphen-Chaam moet de bouw van windmolens stimuleren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

GBA Alphen-Chaam

"Er zijn wat ons betreft genoeg alternatieven om duurzame energie op te wekken. Tevens doen windmolens afbreuk aan de mooie landschappelijke vergezichten. Helaas hebben we hier niet helemaal grip op omdat de provincie kan bepalen dat windmolenparken moeten worden gerealiseerd in de nabijheid van onze gemeente. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

GBSV Alphen-Chaam

"De gemeente zal haar rol moeten pakken in het duurzaamheids vraagstuk. GBSV wil eerder zonnepanelen op de daken van particulieren en bedrijven stimuleren."

VVD

"Onze gemeente moet duurzaam zijn. Zonnepanelen horen daar bij. VVD Alphen-Chaam wil de leges voor zonnepanelen afschaffen. Windmolens zouden in onze bosrijke omgeving misschien wel horizonvervuilend zijn."

Oneens

CDA

"CDA vindt dat we het gebruik van zonnepanelen vooral moeten stimuleren."

Stelling 13 van 23

Eigen risico

De gemeente moet voor mensen met lage inkomens bijdragen aan het eigen risico op de zorgverzekering.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

CDA

"Op dit moment kunnen inwoners met een laag inkomen al gebruik maken van een goedkopere zorgverzekering via de gemeente. Daarnaast kun je bij sommige ziektekostenverzekeringen de eigen bijdrage in termijnen betalen. Mochten mensen dat niet kunnen en dreigen ze in financiële problemen te komen dan moet de gemeente hen wel helpen."

GBSV Alphen-Chaam

"GBSV wil aandacht voor de mensen die het financieel lastig hebben. Deze moeten actief door de gemeente ondersteund worden."

VVD

"De gemeente moet een vangnet zijn en geen hangmat. Als er aanleiding is om bij te springen zal dit zeker moeten gebeuren en gadaan worden."

Oneens

GBA Alphen-Chaam

"Als gemeente dragen we zorg voor een zorgverzekering met een lage premie voor mensen met een laag inkomen. Tevens hebben we diverse andere regelingen om er voor te zorgen dat mensen binnen de maatschappij blijven. Denk hierbij aan gratis sport voor mensen die dit niet kunnen betalen. Wanneer er zelfs dan nog problemen ontstaan, dient maatwerk te worden toegepast. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

Stelling 14 van 23

Vluchtelingen

Alphen-Chaam moet ruimhartig zijn in de opvang van vluchtelingen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Dat zijn we al. We hebben tot nu toe alle vluchtelingen onderdak kunnen geven en de mensen krijgen geld om hun huis in te richten."

Neutraal

GBA Alphen-Chaam

"We moeten onze afgesproken aantallen opvangen. Dit moeten we op een goede en zorgvuldige manier doen. Ruimhartig opvangen van vluchtelingen is moeilijk te realiseren wanneer je dat op een goede manier wil doen. Wij zijn er voorstander van om vluchtelingen, waar mogelijk, zo dicht mogelijk bij hun thuisplaats op te vangen. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

GBSV Alphen-Chaam

"Alphen-Chaam heeft de afgelopen jaar ruim voldaan aan haar opvang verplichtingen. Het is nu eerst en vooral zaak om deze statushouders goed te laten inburgeren en ze een plaats laten te verwerven in de maatschappij, waarbij ze zelf in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Een inspanningsverplichting voor veel partijen, waaronder zeker de gemeente."

VVD

"Alphen-Chaam zit momenteel al boven de landelijke norm voor wat betreft de opvang van vluchtelingen. We zijn dus al ruimhartig op dat gebied. Er moet natuurlijk altijd ruimte zijn voor noodgevallen. "

Oneens

Stelling 15 van 23

Landbouw

Boeren die willen stoppen moeten mogelijkheid krijgen om op die locatie een ander bedrijf op te zetten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Om te voorkomen dat het buitengebied verloederd moeten we in overleg met de boeren (en provincie) kijken naar wat de mogelijkheden zijn."

GBA Alphen-Chaam

"We ondersteunen alle initiatieven van ondernemers. Samen met hen dient gekeken te worden hoe we de plannen kunnen realiseren. Niet kijken wat er niet kan maar juist de mogelijkheden onderzoeken. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

GBSV Alphen-Chaam

"We moeten denken in mogelijkheden en niet vast blijven houden aan bestaande regels."

VVD

"Agrariërs die willen stoppen moet deze kans krijgen, mits dit natuurlijk niet het milieu belast en geen overlast veroorzaakt. Het kan dan ook zelfs banen opleveren."

Neutraal

Oneens

Stelling 16 van 23

Cittaslow

Gemeente moet geen geld meer steken in internationale keurmerk Cittaslow.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

GBSV Alphen-Chaam

"De gemeente kan dit niet alleen. Die zal gesteund moeten worden door de inwoners en ondernemers in de gemeente. Aan de gemeente de taak om goed uit te leggen waar Cittaslow voor staat."

Oneens

CDA

"Met het Citta-slow keurmerk zetten we onze gemeente positief op de kaart. Het aantal ondernemers dat ambassadeur wordt van Citta-slow groeit elk jaar. We zijn via Citta-slow verbonden met een internationaal netwerk waarmee we het gedachtegoed (aandacht voor gezond eten, streekgerechten, rust, ruimte, cultuur en sociale cohesie) verder kunnen uitbouwen en verspreiden."

GBA Alphen-Chaam

"Cittaslow heeft de gemeente geen windeieren gelegd. Hoewel lastig de vinger is te leggen wat het ons heeft opgeleverd, staan we als kleine gemeente wel in een heel select groepje van gemeenten. Hier kunnen we ons voordeel mee doen, op recreatief maar ook zakelijk gebied. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

VVD

"Dit keurmerk is uniek en de naamsbekendheid van Alphen-Chaam wordt dan uitgebreid. Ook in het kader van toerisme is het een goed. De locale producten nemen toe op dit moment en dat is een leuke bijkomstigheid."

Stelling 17 van 23

Ouderen

In Alphen-Chaam moeten meer seniorenwoningen komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"We kunnen dat onder andere ook doen door levensbestendige woningen te bouwen."

GBA Alphen-Chaam

"We moeten voorkomen dar mensen die binnen onze gemeente wonen noodgedwongen naar een andere gemeente moeten uitzien omdat passende seniorenwoningen niet voorhanden zijn. Deze seniorenwoningen mogen ingepast worden binnen de reguliere woonwijken. Dit was een veel aangedragen probleem op de burgeravonden. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

GBSV Alphen-Chaam

"Alphen-Chaam vergrijst in rap tempo. Ook hier geldt betaalbare en kleinere woningen bij voorkeur niet ver van de voorzieningen."

VVD

"Je moet bouwen naar gelang er vraaag is. Op dit moment komen er steeds meer senioren naar de dorpen. Verder zijn er inbreidingslocaties die aan deze vraag gaan voldoen. In Galder zou wel een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen moeten komen."

Neutraal

Oneens

Stelling 18 van 23

Afval

Inwoners moeten gaan betalen per kilo afval.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

CDA

"Dat we ons afval per inwoner moeten reduceren is duidelijk. In overleg met de inwoners moeten we maatregelen nemen om dat te regelen."

GBA Alphen-Chaam

"We moeten in 2020 veel minder restafval produceren. Wij zijn er juist voorstander van om de mensen te belonen wanneer ze goed sorteren waardoor het aantal kilo’s restafval naar beneden gaat. Dit kan door simpele organisatorische maatregelen door te voeren. Hoe we uiteindelijk gaan inzamelen wordt nu, samen met de inwoners, nader bekeken. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

Oneens

GBSV Alphen-Chaam

"Wel het streven naar vermindering van het restafval, maar niet door te "straffen". Hoe kunnen we het de inwoners aantrekkelijk maken om het afval te scheiden? Zeker niet investeren in dure voorzieningen zoals ondergrondse containers."

VVD

"De VVD Alphen-Chaam is tegen ondergrondse afvalcontainers en voor kliko’s in een nieuwe vorm. Maar niet voor betaling per kilo. We moet wel bewust gaan scheiden om onze kilo’s restafval te verlagen."

Stelling 19 van 23

Fietspaden

De gemeente moet geld uitgeven aan betere fietspaden door de Chaamse bossen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Dit is belangrijk voor inwoners en recreanten."

GBA Alphen-Chaam

"Recreatie staat hoog in het vaandel van onze gemeente. Daarvoor moeten we de recreanten ook goede voorzieningen aanbieden. We dienen dat echter wel in samenspraak te doen met alle betrokkenen en op die manier de kosten delen. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

GBSV Alphen-Chaam

"Belangrijk voor het toerisme en recreatie."

VVD

"Het aanbod fietspaden wordt steeds minder. In samenwerking met Staatsbosbeheer moeten er mogelijkheden komen om dit te doen."

Neutraal

Oneens

Stelling 20 van 23

Bels Lijntje

In navolging van buurgemeenten moet ook Alphen-Chaam het Bels Lijntje verbreden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GBA Alphen-Chaam

"Het huidige fietspad is niet veilig. Mensen kunnen elkaar niet veilig passeren waardoor er veel ongelukken ontstaan. Bij een volgende onderhoudsbeurt iets breder maken is de oplossing. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

Neutraal

VVD

"Wanneer er subsidie of geld op de begroting beschikbaar is, behoort dit tot de mogelijkheden. Op dit moment is er geen budget voor."

Oneens

CDA

"Dat is in onze gemeente geen issue. Verbreden zal ook enorm veel geld kosten en dat hebben we niet."

GBSV Alphen-Chaam

"Het Bels lijntje voldoet op dit moment prima. Hoeft niet breder."

Stelling 21 van 23

Bestemmingsplan

De gemeente moet meer bedrijvigheid mogelijk maken in het buitengebied, ook als daarvoor het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Om te voorkomen dat het buitengebied verloederd moeten we in overleg met de boeren (en provincie) kijken naar wat de mogelijkheden zijn."

GBA Alphen-Chaam

"Wij vinden dat burgerinitiatieven moeten worden gesteund. Niet kijken wat er niet kan maar juist kijken hoe we een initiatief kunnen realiseren binnen de huidige Wet- en regelgeving. Het buitengebied loopt nu langzaam leeg met alle gevolgen van dien. Dit moeten we weer omdraaien naar iets positiefs waar mensen weer graag gaan wonen en verblijven. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

GBSV Alphen-Chaam

"Helemaal mee eens. We moeten denken in mogelijkheden en niet vast blijven houden aan bestaande regels."

VVD

"Als het bestemmingsplan aangepast moet worden en de bedrijvigheid past in het plan moet dit zeker kunnen."

Neutraal

Oneens

Stelling 22 van 23

Toezicht

Bij zomerse drukte moet er toezicht zijn bij 't Zand.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Dat gebeurt al, bij topdrukte treedt een afgesproken scenario (met politie, boa's beveiliging, ambulance en EHBO) in werking."

GBA Alphen-Chaam

"Helaas is toezicht tegenwoordig noodzakelijk bij drukke evenementen of terreinen. We moeten hiervoor onze verantwoordelijkheid nemen. Toezicht houdt niet per definitie in dat we daar fysiek iemand moeten hebben. Het kan ook met andere middelen zoals camera’s of andere toepassingen. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

GBSV Alphen-Chaam

"Huidige toezicht is prima. 't Zand is niet met meer toezicht te beveiligen tegen incindenten. "

VVD

"Als het echt druk is, moet er toezicht zijn op verschillende punten. Op parkeeroverlast, misdragingen op het terrein en voor de veiligheid van de zwemmers op EHBO gebied."

Neutraal

Oneens

Stelling 23 van 23

Onderwijs

Gemeente moet nieuwe locatie zoeken voor basisschool Iduna in Galder.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

CDA

"Iduna stopt."

GBSV Alphen-Chaam

"Gemeente is niet verantwoordelijk voor de locatie. De gemeente kan in dergelijke gevallen wel kijken naar de mogelijkheden. Iduna heeft echter al aangegeven te gaan stoppen op de locatie in Galder"

Oneens

GBA Alphen-Chaam

"De basisschool Iduna heeft zich voor het vestigen niet goed ingelezen. Daarom hebben we nu te maken met een handhavingstraject. Het is aan Iduna om een passend alternatief te vinden die binnen het bestemmingsplan past. De gemeente moet meedenken VVO een oplossing en openstaan voor dialoog met Iduna. (www.g-b-a.nl/GBA-samen-ambitie-vooruit)"

VVD

"Dit is geen taak voor de gemeente."

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl