Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 30

Referendum

Bij belangrijke beslissingen moet Arnhem een referendum inzetten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"De gemeente moet bij alle beslissingen de inwoners de gelegenheid geven een referendum aan te vragen. Het is aan de Arnhemmers om te bepalen of een referendum nodig is."

SP

"SP Arnhem is voorstander van inspraak van mensen. Als een referendum daarbij helpt, moet het mogelijk blijven om dat te doen. "

PvdA

"De PvdA is voorstander van zeggenschap van bewoners in plannen van de gemeente. Het referendum hoort daarbij. De PvdA heeft bij de uitslag van het referendum over Stadsblokken en Meijnerswijk de uitslag gevolgd. Deze week af van de mening van de PvdA."

Arnhem Centraal

"Bij voorstellen die heel erg ingrijpen op de leefomgeving van bewoners, kan het referendum als instrument worden ingezet. Dit moet wel tot een minimum worden beperkt."

Arnhemse Ouderen Partij

"De burgers moeten meer betrokken worden bij belangrijke beslissingen in de stad. Daarom is een referendum een goed middel voor de raadpleging van de burgers."

Partij voor de Dieren

"Het raadgevend referendum krijgt een plaats bij belangrijke besluiten."

PVV

"Referenda bevorderen de democratie en geven de inwoners van Arnhem de kans in te grijpen als de gemeenteraad op belangrijke onderwerpen hun belangen niet vertegenwoordigt. De PVV Arnhem is een groot voorstander van referenda."

NVU

"Raadgevend referendum blijvend instrument om meningen van burgers te toetsen."

Arnhem1

"Wel met uitkomstdrempel in plaats van opkomstdrempel."

Gelderse Centrum Democraten

"Het Arnhemse volk moet betrokken worden."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"We willen graag dat de lijnen van burgers naar de gemeenteraad korter worden. Het referendum via DigiD is daar een goed middel voor."

Neutraal

GroenLinks

"GroenLinks vindt het belangrijk dat Arnhemmers mee kunnen denken en mee kunnen beslissen in hun eigen stad. We willen inwoners zo vroeg mogelijk bij planvorming betrekken en inspraakinstrumenten aan te bieden, zoals (digitale) wijkpanels. Hierbij staan inwinnen van informatie, uitwisseling van argumenten, tijd voor overleg en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen centraal. Deze benadering doet meer recht aan de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken dan de ja-nee vraag in referenda"

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Voor de VVD heeft de gemeenteraad het laatste woord, maar het eerste woord is aan de inwoners. Inwoners moeten zo vroeg mogelijk kunnen meepraten en meedenken over plannen. Veel kennis en ervaring zit buiten het gemeentehuis. Die gaan we gebruiken door het organiseren van denktanks met deskundige Arnhemmers, inzet van digipanels en andere manieren van raadpleging. Wij schaffen referenda af. Het vernauwt de discussie tot welles-nietes en verdeelt de stad in winnaars en verliezers."

CDA Arnhem

"Voor complexe en moeilijke beslissingen is in de basis de gemeenteraad aan zet. Zij zijn democratisch gekozen en worden op vele manieren goed geïnformeerd. De referendumverordening in Arnhem bestaat. Het wil de huidige mogelijkheid voor het aanvragen van een referendum minimaal 5.000 handtekeningen worden gezet (ook online) voordat een referendum wordt ingezet. Dit in verband met de maatschappelijke kosten (veelal meer dan € 100.000 per keer)."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is geen voorstander van een raadgevend referendum, wel van een correctief referendum. Helaas staat de wetgeving dit niet toe. Politieke partijen brengen elke vier jaar een programma uit waar je van uit moet kunnen gaan. Politiek opportunisme (u vraagt, wij draaien) holt de lokale democratie uit."

Stelling 2 van 30

Windmolens

Er moeten in Arnhem meer windmolens komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Windenergie is een van de meest duurzame vormen van energie. Het opwekken van duurzame energie is van groot belang om CO2-uitstoot door gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en om Nederland minder afhankelijk te maken van Gronings of Russisch aardgas. Voor windturbines zijn de mogelijkheden in Arnhem nu nog beperkt. In overleg met defensie en met de provincie moet gekeken worden of bijvoorbeeld langs snelwegen nieuwe locaties voor windturbines aan te wijzen zijn. "

SP

"SP Arnhem vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in lokaal opgewekte duurzame energie. Dit creëert banen en is goed voor onze omgeving. "

PvdA

"De PvdA heeft ingestemd met de komst van windmolens op de Koningspleij. Windmolens dragen bij aan het halen van de ambitie om in 2020 14% van de energie duurzaam op te wekken. De PvdA heeft er wel voor gepleit dat steeds serieus overleg moet zijn met omwonenden en dat de overlast van de windmolens geminimaliseerd moet worden. "

GroenLinks

"GroenLinks wil dat in Arnhem zo snel mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzaam opgewekte energie van zon, wind, water en aardwarmte. In 2030 moet Arnhem energieneutraal zijn. GroenLinks is voorstander van de bouw van meer windmolens om deze doelen te halen. De locatie bepalen we samen, in overleg. De opbrengst is voor de stad en inwoners."

CDA Arnhem

"Het CDA vindt duurzaamheid belangrijk. Dit betekent dat ook Arnhem een aandeel moet leveren. Plaatsing van windmolens op geschikte plaatsen met veel wind en weinig overlast is van belang. "

ChristenUnie

"Het programma New Energy made in Arnhem is een goede stap in de richting om de stad klimaatneutraal te maken. Maar er moet nog veel meer gebeuren. De ChristenUnie wil in 1 generatie naar een schone energievoorziening. Meer windmolens dus! Dit kunnen overigens ook kleine horizontaal draaiende windturbines zijn die op de daken van particulieren geplaatst kunnen worden. Of 'windbomen'."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Partij voor de Dieren

"Arnhem stimuleert windenergie op locaties waar mens, dier en natuur er weinig hinder van ondervinden."

NVU

"Windmolenpark aanleggen langs de snelwegen."

Arnhem1

"Windenergie is 100% schoon en duurzaam."

Neutraal

VVD

"Met de komst van de windturbines aan de Pleyroute zijn de meest logische locaties vergeven. De VVD vindt het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling. Energie gaat een groot beslag leggen op de openbare ruimte, denk aan windturbines of zonnevelden. Inwoners gaan dat merken. Daarom willen wij dat bewoners altijd zo vroeg mogelijk worden betrokken en dat besluitvorming zorgvuldig is. "

Gelderse Centrum Democraten

"De Gelderse CD wil hier in neutraal blijven."

Oneens

Arnhem Centraal

"Er komen al een aantal windmolens in Arnhem. Het is in een zo stedelijk en bosrijk gebied onmogelijk om plekken te vinden waar dit nog kan zonder overlast te veroorzaken."

Arnhemse Ouderen Partij

"Uit onderzoek blijkt dat Arnhem ongunstig is gelegen voor opvang van wind. Windmolens veroorzaken (geluids)overlast en er zijn betere alternatieven, zoals zonne-energie en waterenergie."

PVV

"Windmolens zijn niet exploitabel zonder enorme subsidies. Deze klimaatminaretten van de Groene Kerk bezorgen alleen maar overlast. Klimaatverandering is er altijd geweest en zal er altijd blijven. De PVV Arnhem is tegen een subsidiegedreven energietransitie."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"In Arnhem komen al een aantal windmolens. Arnhem is al een stedelijk en bosrijk gebied. In Arnhem heb je geen plaats voor grote vlaktes. Om windmolens te plaatsen moet je de natuur niet aantasten."

Stelling 3 van 30

GelreDome

Vitesse moet GelreDome kunnen kopen zonder dat de club daarvoor een boete moet betalen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Hier heeft de gemeente niets over te zeggen, maar het zou goed zijn als de boete van tafel gaat. Wel is het belangrijk dat Vitesse het Gelredome als multifunctioneel stadion blijft verhuren."

SP

"Vanaf de eerste oplevering van de Gelredome is bepaald dat Vitesse een boete moet betalen als het eigenaar van het stadion wil worden. Die regeling is ingesteld om te voorkomen dat de GelreDome zijn multifunctionaliteit verloor, oftewel dat er geen evenementen of concerten meer gehouden zouden kunnen worden. Wat de SP Arnhem betreft mag deze boeteclausule worden opgeheven, onder voorwaarde dat dat het GelreDome inderdaad multifunctioneel gebruikt kan worden. "

PvdA

"Mocht GelreDome in handen van Vitesse komen, dan vinden wij het belangrijk dat het intensief multifunctioneel gebruikt wordt met evenementen voor een breed publiek. Wij ondersteunen de wens om het kettingbeding door de provincie Gelderland te laten schrappen. We willen niet dat een investeringsmaatschappij, die niks met Arnhem heeft, het stadion opkoopt."

VVD

"Van belang is dat een zo breed mogelijk aanbod van evenementen gegarandeerd blijft. De verkoop is een zaak tussen de huidige eigenaar en de provincie Gelderland. De gemeente gaat hier feitelijk niet over. "

CDA Arnhem

"De gemeenteraad van Arnhem heeft bepaald geen extra geld meer aan Vitesse te geven. Als het Vitesse lukt om met eigen geld het GelreDome te kopen dan is dit niet aan de gemeente. Met de provincie Gelderland zal ze hiervoor afspraken moeten maken. De provincie bepaalt of er een boete betaalt moet worden (in lijn het met contract). Niet de gemeente."

Arnhem Centraal

"Alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: het stadion moet beschikbaar blijven voor anders soort evenementen dan alleen voetbal. Te denken valt aan minimaal 10 evenementen per jaar. Door de aanschaf doet Vitesse afstand van gemeentelijke en provinciale steun bij financiële problemen. Met andere woorden: Vitesse moet zijn eigen broek ophouden."

Arnhemse Ouderen Partij

"Vitesse is belangrijk voor veel mensen in Arnhem en omgeving. Wanneer Vitesse GelreDome kan kopen, dan heeft Vitesse minder kosten en is de club heer en meester over haar eigen accommodatie en leidt dat wellicht tot een financieel gezondere voetbalclub. "

NVU

Geen toelichting gegeven

Arnhem1

Geen toelichting gegeven

Gelderse Centrum Democraten

"De club brengt al genoeg op om in Arnhem een bezienswaardigheid te blijven."

Neutraal

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Partij voor de Dieren

"In principe moet het kunnen, maar eerder gemaakte afspraken moeten worden nagekomen."

PVV

"Het kettingbeding richting Vitesse zou deels kwijtgescholden moeten worden. De provincie Gelderland heeft al 4,5 van de 11,3 miljoen terug ontvangen. Met de vaststelling van de boete op 6,8 miljoen wordt de drempel voor Vitesse om het GelreDome te kopen lager en wordt de belastingbetaler schadeloos gesteld."

Oneens

GroenLinks

"GelreDome is een fantastisch multifunctioneel complex in Arnhem. Het biedt ruimte aan veel verschillende evenementen, waaronder concerten en wedstrijden van Vitesse. Het gaat GroenLinks om de garantie dat er in het GelreDome verschillende soorten evenementen blijven plaatsvinden. Wij zien daarvoor de meeste kans in de huidige situatie en zijn daarom niet voor de verkoop."

ChristenUnie

"De provincie heeft een boete bedongen om GelreDome multifunctioneel te houden. De ChristenUnie steunt dit standpunt van de provincie."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"De boete is contractueel vastgesteld. Het is een waarborg dat Gelredome in de toekomst multifunctioneel zal blijven voor het publiek."

Stelling 4 van 30

Parkeren

Parkeren in de binnenstad moet goedkoper worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Parkeren moet goedkoper worden op de momenten dat er ruim voldoende parkeerplaatsen zijn. Als het druk is in de stad, mag de prijs hoger zijn."

SP

"De bereikbaarheid van de binnenstad met het openbaar vervoer moet worden verbeterd. Daarom wil de SP het openbaar vervoer voor mensen met een laag inkomen gratis maken. In overleg met de fietsersbond wordt gekeken waar faciliteiten voor fietsers ontbreken. Brommers gaan op de rijbaan. Als het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen op orde zijn, kan er worden gekeken naar de parkeertarieven, zodat er geen druk ontstaat op de binnenstad. "

VVD

"De VVD wil dat Arnhem een gastvrije stad is. Goede bereikbaarheid per auto, fiets of met OV horen daarbij. Voor de auto is het op dit moment niet gastvrij. Voor de fiets geldt dat je hem niet altijd netjes en veilig kunt stallen daar waar je wil zijn. VVD Arnhem wil de parkeertarieven omlaag en ruim voldoende parkeerplaatsen voor fiets en auto."

CDA Arnhem

"Het aantal parkeerplaatsen in het centrum mag zeker niet minder worden! Het CDA Arnhem wil aanvullend ook op sommige tijden de parkeertarieven verlagen. Met winkeliers wordt draagvlak gezocht om op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavonden de winkels langer open te houden. Dit in combinatie met een gunstig parkeertarief. "

Arnhem Centraal

"Om de binnenstad goed en laagdrempelig bereikbaar te maken en te houden voor bezoekers, moet naar een variabel tarief worden overgestapt. Lager tarief wanneer veel bezoekers naar de stad willen en wat hoger op andere momenten."

ChristenUnie

"De parkeeropbrengsten moeten aangewend worden om de binnenstad beter bereikbaar te maken voor alle vormen van vervoer. Dus niet alleen de auto. Binnenstad ondernemers zijn gebaat bij een bereikbare binnenstad en lage parkeertarieven."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Arnhemse Ouderen Partij

"Parkeren moet goedkoper. De parkeertarieven dienen ter dekking van de kosten van parkeervoorzieningen, maar niet als melkkoe voor de gemeente. "

PVV

"De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren de automobilist weggepest uit het centrum. Het aantal parkeerplaatsen is drastisch teruggedrongen. De automobilist zou meer gewaardeerd moeten worden en parkeren in Arnhem zou een aangename ervaring moeten zijn voor bezoekers. Parkeren moet goedkoper worden, er moeten meer parkeerplaatsen bij en de kwaliteit van de parkeervoorzieningen moet omhoog."

NVU

"Gratis parkeren in de binnenstad met een max. van 2 uur, d.m.v. een parkeerschijf."

Gelderse Centrum Democraten

"Het uurtarief is al veel te hoog, dit maakt Arnhem 'auto-onaangenaam' en jaagt de klanten bij de winkelstraten weg."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Dit trekt consumenten aan, is goed voor winkels in de binnenstad. Voor kort parkeren bijv. in Spijkerkwartier moet je gratis met blauwe parkeerschijf kunnen parkeren. Parkeerprobleem kan je oplossen door goedkopere OV, transferia en meer gebruik van de fiets. Parkeertarieven creatief innen via aflezing kenteken."

Neutraal

PvdA

"De parkeertarieven hoeven niet omlaag. De PvdA wil wel een dagkaart invoeren voor mensen die langer in de stad verblijven en een toeristenkaart voor mensen die meerdere attracties en plekken bezoeken in de stad. Ook wil de PvdA een transferium in Noord. Mensen die daar gebruik van maken, moeten gratis met het OV naar de stad kunnen. "

Arnhem1

"Huidige parkeertarieven €2,85 p/u en €0,50 in de avonduren zijn redelijk voor een stad als Arnhem. Parkeren in de ring om Arnhem, zoals Klarendal, St. Marten en Spijkerkwartier, zij mogen niet de rekening krijgen voor Arnhems parkeerbeleid."

Oneens

GroenLinks

"Parkeerplekken kosten geld. Deze kosten worden voor een deel betaald door parkeeropbrengsten. GroenLinks wil parkeren niet goedkoper maken, maar dit geld gebruiken voor maatregelen die bewezen én effectief zijn. Zo willen wij investeren in de stad door de openbare ruimte aantrekkelijk in te richten, te zorgen voor een goede mix van horeca en publiekstrekkers en door het regelmatig organiseren van evenementen in het winkelgebied. "

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren wil autoverkeer in de binnenstad ontmoedigen en vooral inzetten op de fiets en openbaar vervoer."

Stelling 5 van 30

Moskeeën

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle moskeeën in de stad worden gesloten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PVV

"De islam is een totalitaire ideologie die opdraagt iedere ongelovige te bekeren, te onderwerpen of te bestrijden. De PVV Arnhem wil niet dat deze ideologie van haat in onze stad of waar dan ook in ons land gepredikt of onderwezen wordt aan inwoners. Als de islamisering niet wordt gestopt, raken we Arnhem en Nederland voorgoed kwijt."

NVU

"Geen nieuwe moskee in Arnhemse wijken, geen ruimte voor cultuurvreemde gebedsruimtes. We hebben er al genoeg! Begin maken met de-islamiseren van Arnhem! Laat de “verlichting” van de Islam maar beginnen!"

Gelderse Centrum Democraten

"De moskeeën en kerken leveren hun bijdrage al langer niet meer naar verwachting, dit staat volgens onze partij tevens wat hoger op het programma vanwege het vertrouwen in het religieuze van de modale inwoners van onze hoofdstad. "

Neutraal

Oneens

D66

"Wanneer er een verzoek komt voor een moskee, moet de gemeente net als bij iedere aanvraag goed kijken of het past in de buurt. Er is geen enkele reden om moskeeën op voorhand te weigeren. Arnhem is een stad waarin iedereen zich vrij en veilig moet kunnen voelen. Als mensen worden gediscrimineerd vanwege hun achtergrond, afkomst of religie, dan treden we op. Het sluiten van moskeeën of de nu aanwezige gebedsruimtes is dan ook niet aan de orde."

SP

"Iemands geloof of levensbeschouwing is een persoonlijke zaak. Religies moeten niet door de overheid worden gepromoot of tegengewerkt. Voor gelovige mensen gelden precies dezelfde rechten en plichten als voor ongelovige mensen. Maar voor organisaties die haat zaaien en geweld vergoelijken is in onze vrije en democratische samenleving geen plaats."

PvdA

"De PvdA wil geen moskeeën sluiten in de stad. Iedereen moet zijn geloof kunnen belijden. Als er behoefte is aan uitbreiding of nieuwbouw moet een moskee voldoen aan dezelfde regels als andere maatchappelijke voorzieningen. "

VVD

"In Nederland hebben we vrijheid van godsdienst. Dat geldt voor iedereen die hier woont en leeft en zich aan de wet en ongeschreven afspraken houdt. Moskeeën horen daar ook bij. Wel moeten ook moskeeën passen in de wijk waar ze staan. Overlast moet minimaal zijn."

GroenLinks

"GroenLinks respecteert en waardeert de verschillen tussen mensen. Iedereen moet in vrijheid kunnen leven. Het is onaanvaardbaar als mensen worden gediscrimineerd. Ook vanwege hun geloof."

CDA Arnhem

"Het CDA staat voor vrijheid van godsdienst en vindt het belangrijk dat iedereen meedoet (zie verkiezingsprogramma). Een gemeente kan een moskee niet sluiten. Als er sprake is van criminele activiteiten, dan kan in uitzonderlijke gevallen hiertoe worden overgegaan. Dit geldt net zo goed voor verenigingsgebouwen en kerken. Als Arnhemmers in een gebouw het geloof beleven, dan hecht het CDA hieraan. Met de besturen is de gemeente actief in gesprek. Dit om onder andere radicalisering tegen te gaan. "

Arnhem Centraal

"In Nederland is er godsdienstvrijheid. Als mensen hun geloof willen belijden, mogen ze dat doen in een voorziening die daarvoor geschikt is."

ChristenUnie

"Vrijheid van godsdienst is heel belangrijk voor de ChristenUnie."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Arnhemse Ouderen Partij

"Dit is wettelijk onmogelijk. In Nederland mag iedere geloofsrichting een gebedshuis stichten zo lang dat gebeurt binnen de wettelijke kaders zoals dat hoort. "

Partij voor de Dieren

"Discriminatie, op welke grond dan ook, is onacceptabel. "

Arnhem1

"Recht op vrijheid geloofsovertuiging is een hoog goed, Rechten van de Mens vormen voor Arnhem1 altijd de leidraad."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Wij staan voor vrijheid en dus ook voor vrijheid van religie."

Stelling 6 van 30

Horeca

De gemeente moet de vrije sluitingstijden voor de horeca in het centrum afschaffen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"We zien dat veel problemen in de uitgaansgebieden zich voordoen rond de sluitingstijden. Wanneer deze sluitingstijden met elkaar worden gelijkgetrokken en worden vervroegd, kan de politie-inzet meer geconcentreerd worden op de eerste helft van de nacht."

NVU

"Winkels mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn ook op zondag, het is toch al moeilijk genoeg om als ondernemer het hoofd boven water te houden."

Arnhem1

"Vaste sluitingstijden, 02.00u en 05.00u voor horeca met vergunning (beperkt aantal) vermindert overlast en werkdruk voor handhavers en hulpverlening."

Gelderse Centrum Democraten

"Dan krijgen de ondernemers een veel betere omzet. De dialoog hierin is natuurlijk evenals bij vraag 1,2 & 3 hoe zit het met de inzetcapaciteit van politie en justitie hierin."

Neutraal

GroenLinks

"GroenLinks is in principe voorstander van het vrijlaten van de sluitingstijden. Hierdoor is de groep mensen die na het uitgaan weer naar huis gaan beter verdeeld over de nacht. Dit met de bedoeling dat de situatie overzichtelijker en veiliger wordt. Met name door de gang van zaken rondom de Korenmarkt is de vraag of dit ook daadwerkelijk zo is. Er is onderzoek nodig naar de effecten van vaste of vrije sluitingstijden om hier een goed besluit over te nemen."

Arnhem Centraal

"Met de horecaondernemers moet goed afgesproken worden wie wanneer open en dicht moet. Daarna zal er goed op gehandhaafd moeten worden. Na een eerste waarschuwing wordt na herhaald overtreden tot sanctioneren overgegaan."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Arnhemse Ouderen Partij

"Er blijken voor- en tegenstanders te zijn van vrije sluitingstijden. Wij zijn van mening dat de horecaondernemers zelf moeten bepalen wat het beste regime voor hen is."

Oneens

D66

"Met de vrije sluitingstijden hebben de horecaondernemers meer ruimte gekregen om te ondernemen. De ondernemer kan immers het beste zelf bepalen wanneer hij zijn klanten van dienst wil zijn."

SP

"In Arnhem moet je de hele nacht kunnen uitgaan als je dat wilt. Op dit moment is het wel zo dat criminelen misbruik maken van de openingstijden door middel van louche uitgaansgelegenheden. Deze criminaliteit moet hard worden aangepakt. "

PvdA

"De PvdA is voorstander van de vrije sluitingstijden. Wel wil de PvdA dat het effect van de vrije sluitingstijden onderzocht wordt. De PvdA wil dat bezoekers van de binnenstad op een prettige en veilige manier uit kunnen gaan. We willen in gesprek met bezoekers en ondernemers over wat daarvoor nodig is. "

VVD

Geen toelichting gegeven

CDA Arnhem

"Door de vrije sluitingstijden verspreidt het uitgaanspubliek zich en staat niet iedereen op dezelfde tijd op straat. Wel zou de toegang in de late nacht en vroege ochtend meer aandacht moeten hebben. Overlast komt vaak door diegene die uit de omgeving van Arnhem, na sluiting van horeca in eigen dorp/stad, naar de Korenmarkt gaan en amok maken. "

Partij voor de Dieren

"Vrije sluitingstijden hebben een zelfregulerende invloed. Aparte nachtvergunningen leveren weer ongelijkheid en onduidelijkheid op."

PVV

"Horecaondernemers in het horecaconcentratiegebied moeten zelf mogen bepalen wat hun openingstijden zijn. "

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"De bestaande regeling voldoet nu."

Stelling 7 van 30

Milieuzone

De gemeente moet oude dieselauto's toelaten in het centrum.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"Schone lucht is belangrijk. Daar bestaat bij de VVD geen twijfel over. Maar geen dure symboolpolitiek en geen wedstrijdje wie het groenst is op kosten van de inwoners. Lokale milieuzones zijn duur en niet effectief. Dat geld kunnen we beter gebruiken voor zinvollere milieumaatregelen, zoals een centraal distributiesysteem waardoor vrachtwagens en busjes niet onnodig de stad in hoeven. Distributie naar de eindbestemming kan dan zo schoon mogelijk: elektrisch of met menskracht."

PVV

"De luchtkwaliteit van Arnhem valt binnen de norm. Het handhaven van een gebiedsverbod voor oude dieselauto's is moeilijk en kostbaar. De politie heeft wel wat beters te doen. Het aantal oude dieselauto's neemt vanzelf af."

NVU

"Oude en vervuilende auto’s moeten uit de binnenstad worden geweerd. Schone lucht gaat voor alles."

Neutraal

PvdA

"De PvdA is van mening dat maatregelen genomen moeten worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hierbij moet gekeken worden welke maatregelen het beste werken. Oudere, meestal daarmee ook goedkopere auto's, zijn vaak van mensen met een kleinere portemonnee. Het moet niet zo zijn dat het centrum alleen bereikbaar is voor mensen met een dure auto. De PvdA vindt het belangrijk dat maatregelen genomen worden, maar er moeten altijd gezocht worden naar toegankelijkheid voor iedereen. "

Arnhem Centraal

"Niet duidelijk is, of het weren van oude dieselauto's de meest effectieve manier is om vervuiling van de stad tegen te gaan of op te lossen. Dit moet eerst goed onderzocht worden. Als dan zou blijken dat het weren van die auto's inderdaad effectief is, zou dat toegepast kunnen worden."

Arnhem1

"Er dient een plan te komen voor distributiegoederen in centrum en een onderzoek naar luchtkwaliteit. Voor de ring rondom het centrum kan wellicht het instellen van een groene golf meer opleveren."

Gelderse Centrum Democraten

"Dit staat niet in ons programma, echter vinden de meeste inwoners dit erg berispelijk en overdreven."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Toelaten, maar wel ontmoedigen. Je kunt eventueel het parkeren van zeer oude vervuilende auto's verbieden. Dit is goed uitvoerbaar. De gemeente zou alle oude auto's kunnen opkopen en slopen. Of bijvoorbeeld extra belastingen kunnen heffen op het bezit van een dieselauto. Met de opbrengst kunnen schonere auto's dan voordeliger worden gemaakt. Dit is typisch een onderwerp om het debat over aan te gaan, net als andere milieuzaken die ons en onze volgende generaties aangaan."

Oneens

D66

"De luchtkwaliteit laat in Arnhem, vooral in de binnenstad, te wensen over. In delen van de stad is de lucht volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ongezond. Daarom moeten we naast sommige vrachtauto's ook oude dieselauto's uit het centrum gaan weren."

SP

"We willen de milieuzone verder uitbreiden voor vervuilende voertuigen, met daarbij een compensatieregeling voor ondernemers. "

GroenLinks

"De luchtkwaliteit is in Arnhem op veel plekken niet goed. Om te zorgen voor schonere lucht, willen we dat er alleen maar schonere auto's door het centrum mogen rijden. Vervuilende vrachtwagens, auto’s en andere voertuigen zoals scooters en brommers houden we zoveel mogelijk uit de stad door middel van een milieuzone."

CDA Arnhem

"In het CDA programma staat: Schonere lucht in de stad. Daarbij helpt ook het weren op de Jansbuitensingel en in het centrum van vervuilende (vracht)auto’s, brommers en scooters. "

ChristenUnie

"Het leefklimaat in het centrum van Arnhem staat onder druk door de grote hoeveelheid fijnstof die wordt uitgestoten door het verkeer. Dieselauto's stoten onevenredig veel fijnstof uit. Daarom willen wij die weren uit het centrum van de stad. "

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Arnhemse Ouderen Partij

"Wij vinden dat de logistieke bevoorrading van de binnenstad moet gebeuren door elektrisch aangedreven auto's, dus geen oude diesels."

Partij voor de Dieren

"Vervuilend verkeer moet worden geweerd uit de binnenstad door uitbreiding van de milieuzone."

Stelling 8 van 30

Stadsblokken-Meinerswijk

Arnhem moet doorgaan met de woningbouwplannen voor Stadsblokken-Meinerswijk.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Een ruime meerderheid van de Arnhemmers heeft bij het referendum vóór de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk gekozen. Het natuurgebied wordt fors uitgebreid, toegankelijk voor inwoners en bezoekers met fiets- en wandelroutes en veel ruimte voor cultuur en recreatie. Het bedrijventerrein en havengebied mogen in beperkte mate opnieuw worden bebouwd. D66 blijft nauwlettend volgen of de invulling in lijn met de vastgestelde kaders en in samenspraak met de inwoners van Arnhem wordt uitgewerkt."

SP

"Er is een referendum geweest waarbij Arnhemmers zich hebben uitgesproken vóór de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk. De SP vindt dat de uitkomst van het referendum serieus genomen moet worden. "

PvdA

"De PvdA heeft ingestemd met de plannen voor Stadsblokken Meinerswijk. Wel hebben wij gepleit voor kleinschaliger bebouwing, voldoende ruimte voor andere functies dan woningbouw en het betrekken van omwonenden en andere geïnteresseerden bij de verdere uitwerking van de plannen. Het serieus nemen van risico's voor hoog water in de Rijn is van belang. "

VVD

"Arnhem is een groene stad met prachtige parken en veel groen in de wijken. Met de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk gaat dat nog veel mooier worden. De VVD is blij met de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. We hebben met genoegen het masterplan goedgekeurd."

CDA Arnhem

"Stadsblokken-Meinerswijk moet zich wat het CDA betreft ontwikkelen tot het Central Park van Arnhem. Lokaal is er een grote behoefte aan woningen. Uiteraard is de wijk Schuytgraaf hiervoor geschikt. In het CDA programma staat: Stadsblokken bebouwen en Meinerswijk groen houden met uitzondering van enkele kleine plekjes waar nu oude loodsen staan."

Arnhem Centraal

"Met de positieve uitslag van het referendum, is mede toestemming gegeven voor beperkte bebouwing met woningen. Daarbij zal de ontwikkelaar uiteraard voldoen aan alle voorwaarden die al zijn meegegeven en die nog door Rijkswaterstaat worden gesteld."

ChristenUnie

"Natuurlijk! De stad krijgt eindelijk een prachtig ingevuld gebied in het hart van de stad in plaats van het desolate overwoekerde bedrijfsterrein wat het nu is."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

PVV

"Arnhemmers hebben in het referendum gekozen vóór het plan met bebouwing in Stadsblokken-Meinerswijk. De PVV Arnhem geeft graag invulling aan deze wens van de Arnhemse kiezer."

Arnhem1

"Referendum is/was bepalend. Minimaal 30% sociale woningbouw."

Neutraal

Arnhemse Ouderen Partij

"Wij vinden dat er een afgewogen plan moet komen waarbij recht gedaan wordt aan de natuur en aan de behoefte om te wonen in het gebied. Het bouwen van een voetgangersbrug over de Rijn naar Meinerswijk zouden wij toejuichen."

NVU

Geen toelichting gegeven

Gelderse Centrum Democraten

"Voor, omdat dit goed is voor de doorstroom binnen de huisvesting van Arnhemmers. Tegen, omdat het een natuur gebied is."

Oneens

GroenLinks

"GroenLinks wil dat de groei van de stad niet ten koste gaat van onze natuur. We beschermen ons groen. Het gepresenteerde plan voor Stadsblokken-Meinerswijk is vaag. De gevolgen voor de waterstand, toegang voor het verkeer, het aantal woningen en de verdeling van de kosten zijn erg onduidelijk. "

Partij voor de Dieren

"De PvdD was en is tegen de woonprogramma's op Stadsblokken en Meinerswijk en voor behoud van alle natuur. De beslissing voor woningen is helaas al genomen, maar we zullen ons inzetten om de woningbouw tot het minimum te beperken."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Zonde om inbreuk te doen op dit natuurgebied."

Stelling 9 van 30

Stadstheater

De gemeente moet veel investeren in vernieuwing van de schouwburg, Stadstheater Arnhem.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"D66 wil blijven investeren in een goede culturele infrastructuur. Vooral het Stadstheater is aan een opknapbeurt toe. Indien mogelijk willen wij Oostpool en Introdans daar een plek bieden, om zo samenwerking in de culturele sector verder te stimuleren en efficiënt gebruik van elkaars voorzieningen mogelijk te maken."

GroenLinks

"Er is al geld gereserveerd voor de renovatie van het Stadstheater (de schouwburg). GroenLinks vindt het goed dat dat geld ook echt daarvoor wordt gebruikt. Cultuur is belangrijk voor onze stad en is een belangrijke voorwaarde om Arnhem levendig en aantrekkelijk te houden. Als cultureel centrum van Oost-Nederland moet Arnhem blijven investeren in goede voorzieningen voor kunst en cultuur."

CDA Arnhem

"Binnen de gemeentebegroting is al geld opgenomen voor de renovatie van de schouwburg. Het is voor Arnhem van belang dat ook de schouwburg bij de tijd is. Hiervoor is geld aanwezig."

ChristenUnie

"De ChristenUnie heeft ervoor gezorgd dat het budget voor het verbouwen van het theater niet kon worden gebruikt voor de verbouwing van Musis. De gemeenteraad steunde ons amendement! Het stadstheater is jarenlang verwaarloosd en achtergesteld op Musis."

Neutraal

SP

"Het Stadstheater is verouderd en zoals elk slecht onderhouden gebouw kost dat geld. Daarom is opknappen van het Stadstheater nodig. Als de provincie meehelpt en meebetaalt kan het Stadstheater ook een goede plek worden voor Introdans en Oostpool."

PvdA

"De schouwburg is aan vernieuwing toe. Hiervoor is al geld gereserveerd. "

VVD

"De renovatie van de schouwburg staat nog op het programma. Wat de VVD betreft maken we dat niet groter door ook Oostpool en Introdans daarbij te betrekken. Arnhem heeft de afgelopen jaren veel geld gestoken in cultuurgebouwen. De VVD vindt dat de aandacht verlegt moet worden naar het volkrijgen van die gebouwen. Als gastvrije cultuurstad van het Oosten."

NVU

Geen toelichting gegeven

Gelderse Centrum Democraten

"Blijf neutraal, dit is al in gang gezet en hoeft verder niet toegelicht te worden."

Oneens

Arnhem Centraal

"Er is de laatste jaren heel veel geld gestoken in gebouwen voor elitaire kunst en cultuur. Hierdoor is deze vorm van kunst en cultuur alleen nog maar beschikbaar voor mensen met een bovenmodaal inkomen. Er zijn voldoende andere zaken met een hogere prioriteit die aandacht en geld vergen. Natuurlijk is de schouwburg ook voor de stad een visitekaartje, maar daar hoeft niet heel veel in geïnvesteerd te worden. Er is al een bescheiden budget beschikbaar gesteld. Dat moet voldoen."

DENK/Verenigd Arnhem

"Meer investeren in de mensen "

Arnhemse Ouderen Partij

"Er zijn net vele miljoenen geïnvesteerd in Musis. Een goede opknapbeurt is voor ons voldoende om het Stadstheater te behouden. "

Partij voor de Dieren

"Het Stadstheater is wel aan renovatie toe, maar het geld moet niet uit het cultuurbudget komen. Cultuursubsidies worden ingezet voor cultuurprogramma, niet voor gebouwen. "

PVV

"De schandalige geldverkwisting aan linkse elitaire hobby's moet direct stoppen. Geen cent gemeenschapsgeld meer naar Stadstheater Arnhem of welke culturele instelling dan ook."

Arnhem1

"Geen 22 miljoen naar Stadstheater. Meer investeren in kleine theaters (amateurtoneel) in bijvoorbeeld Arnhem-Zuid."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"In Arnhem wordt relatief al extreem veel geld uitgegeven aan kunst en cultuur. "

Stelling 10 van 30

Rijnkade

De gemeente moet van de Rijnkade een voetgangersgebied maken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"De Rijnkade is een prachtige plek. Als bezoeker wil je hier rustig kunnen lopen of een hapje eten zonder dat er auto's of busjes langs rijden. Doorgaand verkeer kan eenvoudig andere routes kiezen. Uiteraard moeten er met ondernemers en aanwonenden dan wel afspraken worden gemaakt over laden en lossen. Ook fietsverkeer op de Rijnkade zou mogelijk moeten blijven."

SP

"De Rijnkade moet een aantrekkelijke plek zijn voor Arnhemmers om te wandelen, te fietsen en langs de Rijn te zitten. De SP Arnhem steunt de bestaande gemeentevisie daarop, en vindt dat deze moet worden uitgevoerd. "

PvdA

"Er wordt nu vaak hard gereden. Daarnaast kan de Rijnkade als uitgaansplek aantrekkelijker worden. Dus vanuit aantrekkelijkheid van het gebied en veiligheid is de PvdA hier voorstander van. "

GroenLinks

"Om Arnhem toekomstbestendig te maken staan de voetganger en de fietser voor GroenLinks centraal bij de inrichting van de openbare ruimte. Fietsers en voetgangers krijgen voorrang op het overige verkeer. Zo ook op de Rijnkade, wat van GroenLinks een levendig voetgangersgebied mag worden."

CDA Arnhem

"Veiligheid van voetgangers is belangrijk samen met het karakter van de Rijnkade met de terrassen. In afstemming met ondernemers kan besproken worden of in de zomermaanden in de periode van vrijdag tot zondag een autoluwe zone wordt ingesteld. Voor de veiligheid van de voetgangers is dit een prima idee. Ook voor een schonere lucht in de stad. "

Arnhem Centraal

"Met het bovengronds maken van de Jansbeek is er nu een waterloop richting de Rijnkade. Het is nu de uitdaging dit verder uit te bouwen naar een doorloop naar de Rijnkade. Door dit gebied voor voetgangers zeer aantrekkelijk te maken, kan hier een gezellige ontmoetings- dan wel rustplek van gemaakt worden. Omdat hier ook de pleziervaart afmeert, maak je het ook voor die passagiers aantrekkelijk om niet meteen weer te vertrekken."

ChristenUnie

"De Rijnkade is primair een horecagebied geworden. Bewoners en toeleveranciers moeten toegang houden tot de Rijnkade. Het overige gemotoriseerd verkeer moet worden geweerd. Overigens moet de lage kade (echt aan de Rijn dus) wel bereikbaar blijven voor gemotoriseerd verkeer in verband met de cruiseschepen."

Partij voor de Dieren

"Momenteel wordt de Rijnkade gebruikt door sluipverkeer, een goed idee om dat aan banden te leggen."

Arnhem1

"Met name bovenkade waar horeca is."

Gelderse Centrum Democraten

"DAN KUNNEN DE MENSEN NOG EENS VAN de RIJN EN DIENS OMGEVING GENIETEN!"

Neutraal

VVD

"Als de betrokken ondernemers aan de Rijnkade met een idee/plan komen om de Rijnkade nog gastvrijer in te richten staan wij daar zeer positief tegenover. Het wordt daarmee ook een nog gastvrijere entree voor de bezoekers van de stad die met de 'witte vloot' komen."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Arnhemse Ouderen Partij

"Wij vinden dat de ondernemers hier een standpunt over moeten innemen in samenspraak met de binnenstadondernemers."

NVU

Geen toelichting gegeven

Oneens

PVV

"De gemeenteraad heeft de automobilist al genoeg weggepest uit het centrum. De voordelen van een autoverbod op de Rijnkade, zover die te bedenken zijn, wegen niet op tegen de nadelen."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Het is goed zoals het nu is."

Stelling 11 van 30

Wiet

De gemeente Arnhem moet zelf wiet gaan telen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Illegale wietteelt leidt tot veel overlast, brandgevaar en criminaliteit. Door als gemeente zelf de regie te nemen en een pilot te starten met gereguleerde wietteelt, kunnen coffeeshops zonder tussenkomst van criminelen worden bevoorraad. Ook de kwaliteit van de wiet kan dan beter worden geregeld, zodat de gezondheidsrisico's afnemen."

SP

"De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Met legalisering wordt voorkomen dat de georganiseerde misdaad enorm veel geld verdient met de productie en handel in softdrugs. Dit creëert ook banen, en op deze manier kunnen we werkzoekende Arnhemmers aan werk helpen. "

PvdA

"Coffeeshophouders mogen wiet verkopen, maar niet inkopen. Dat heeft verstrekkende gevolgen in veel buurten waar illegale wietplantages zorgen voor onveilige situaties en criminaliteit. Daarom willen we meewerken aan een experiment voor legale wietteelt."

GroenLinks

"GroenLinks kiest voor een veilig drugsbeleid en voor regulering van wietteelt. Door de wietteelt en -handel uit de criminaliteit te halen, hebben we meer grip op de kwaliteit van de wiet. Dit komt ten goede aan de veiligheid en gezondheid van de gebruiker. En zo kan de politie zich bezighouden met andere criminaliteit, zoals inbraken. GroenLinks wil in Arnhem een proef met gereguleerde wietteelt."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren is voor legalisering van softdrugs. Indien er experimenten komen met gemeentelijke wietteelt sluiten wij ons daar graag bij aan."

NVU

"Inkoop van de softdrugs voor de coffeeshophouders binnen het gedoogbeleid, laten gebeuren door legale wietboerderijen die toezien op een verlaging van de THC en een goede kwaliteit van het product. Btw, accijnzen en belasting heffen op de legale in- en verkoop. Geschatte inkomst op jaarbasis voor de schatkist ligt hier op ongeveer 2 miljard euro per jaar. "

Arnhem1

"Arnhem1 is voor gereguleerde wietteelt, betere controle op kwaliteit en minder criminaliteit. Dit biedt ook opties voor medicinale wiet."

Neutraal

CDA Arnhem

"De gemeenteraad heeft hiervoor een motie ingediend met het verzoek aan B&W om dit mogelijk te maken. Het CDA staat hier genuanceerd in. Wij wachten de plannen van het kabinet hiervoor af. Illegale wietteelt thuis moet ivm de veiligheid van bewoners en omwonenden maximaal worden bestreden. Voor de 11 bestaande coffeeshops (maximaal wat CDA betreft) wil het CDA dat deze niet eerder dan 12.00 uur openen en om 24.00 uur sluiten, ter bescherming van jeugdige wietrokers."

Arnhem Centraal

"Wietteelt is nu op heel kleine schaal geoorloofd. Er is een gedoogbeleid m.b.t. verkoop. Maar inkoop is in principe niet toegestaan. Daardoor kan het dealen van wiet in de criminaliteit verdwijnen. Door gecontroleerd te kweken en aan de shops aan te bieden, kan én de kwaliteit en de distributie bewaakt worden. "

Gelderse Centrum Democraten

"DE PARTIJ HEEFT DAAR NIETS MEE."

Oneens

VVD

"De VVD vindt dat het beleid rond softdrugs slimmer gereguleerd moet worden. Maar wel landelijk. Geen eigen experimenten in Arnhem. Daar heeft de Arnhemmer niets aan."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is geen voorstander van het huidige gedoogbeleid en zeker geen voorstander van gemeentelijk experimenten met wietteelt. Het overgrote deel van de Nederwiet wordt uitgevoerd naar het buitenland. De thuisteelt wordt niet minder door deze wijziging."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Arnhemse Ouderen Partij

"Niet het wiet telen is van belang. Het legaal verkrijgen van wiet is juist het echte belang, daarom hoeft de gemeente Arnhem niet mee te gaan experimenteren met legale wietteelt, met alle veiligheidsrisico's van dien. "

PVV

"Volgens het regeerakkoord komt er wet- en regelgeving voor 'uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik.' Laat andere gemeentes hier aan meedoen, Arnhem heeft andere prioriteiten."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Landelijk is het niet toegestaan. We volgen hierin het landelijke beleid."

Stelling 12 van 30

Genderneutraal

Alle openbare gebouwen in de stad moeten genderneutrale toiletten krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Ongeveer 1 tot 4 procent van de bevolking voelt zich niet eenduidig man of vrouw. Zij worden er bij elk wc-bezoek mee geconfronteerd dat zij niet in een van de standaard hokjes passen. WC’s kunnen met kleine aanpassingen genderneutraal gemaakt worden. Bijvoorbeeld door de bordjes met sekseaanduiding aan te passen naar pictogrammen van een wc en/of een urinoir, kunnen mensen hun keuze maken op basis van de faciliteit die ze wil gebruiken in plaats van hun sekse."

SP

"Een toilet is een basisvoorziening en als met de invoering van een genderneutraal toilet betekent dat meer mensen daar gebruik van kunnen maken, dan ondersteunt de SP Arnhem dat. "

PvdA

"Het is belangrijk dat iedereen zich in Arnhem welkom en niemand zich buitengesloten voelt. Daar waar mogelijk kunnen toiletten aangepast worden."

GroenLinks

"Iedereen in Arnhem moet gelijkwaardig worden behandeld en in vrijheid kunnen leven. De gemeente pakt discriminatie aan en zet in op emancipatie van alle Arnhemmers. In openbare gebouwen moet iedereen zich welkom weten. Bijvoorbeeld door gebouwen te voorzien van genderneutrale én rolstoeltoegankelijke toiletten."

Partij voor de Dieren

"De PvdD wil dat iedereen zich thuis kan voelen in de openbare ruimte. Dat geldt ook voor transgenders."

Gelderse Centrum Democraten

"Je mag onderweg niet wildplassen enz. goed voor de stad. "

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"De bestaande toiletten willen we handhaven. Met kleine aanpassingen in de aanduidingen moet dit zonder veel kosten mogelijk zijn. Dure grote acties alleen via financiering door andere partijen dan de gemeentekas."

Neutraal

CDA Arnhem

"Het CDA vindt de aanwezigheid van toiletten belangrijker. Als er 1 toilet is dan moet deze uiteraard genderneutraal zijn. Bij meerdere toiletten hoeft dit niet. Ook de aanwezigheid van invalidentoiletten vinden wij belangrijk."

Arnhem Centraal

"Wij zijn niet voor en ook niet tegen. Maar van verplichten zijn wij geen voorstander."

Arnhemse Ouderen Partij

"Gescheiden toiletten zijn ooit ingevoerd om vrouwen te beschermen. Gezien alle ophef over seksuele intimidatie zijn wij voorzichtig optimistisch over het invoeren hiervan. Maar voor ons hoeft het eigenlijk niet. "

NVU

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"De VVD staat voor gemeentepolitiek die zich beperkt tot zaken waar de gemeente over gaat en die effectief een verschil kunnen maken voor de Arnhemmers. En dat goed doen. Geen symboolpolitiek. De VVD vindt het belangrijker dat je in Arnhem veilig over straat kunt, of je nou een hoofddoek draagt of hand in hand met wie je wilt. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie ziet niet in welk probleem opgelost wordt door middel van genderneutrale toiletten. Acceptatie bereik je niet bij een symbool op een toiletdeur."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

PVV

"De PVV Arnhem respecteert de gendergevoelens van iedereen en vindt het een persoonlijke vrijheid gebruik te maken van een toilet voor heren of dames."

Arnhem1

"Onzinnige discussie: iedere man/vrouw maakt nu al gebruik van man/vrouw toiletten. "

Stelling 13 van 30

Kunstgras

De gemeente moet ervoor zorgen dat in kunstgrasvelden rubbelkorrels vervangen worden door kurk.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"Er wordt al lang gediscussieerd of het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden wel veilig is voor de gezondheid. Goed om hier helderheid in te krijgen. Het is in ieder geval slecht voor het milieu. GroenLinks kiest liever voor kurkkorrels, een natuurproduct dat het milieu geen schade toebrengt of voor gewoon gras. GroenLinks wil sportclubs stimuleren om kurk te gebruiken in plaats van rubber."

Arnhem Centraal

"Uit diverse onderzoeken wordt niet duidelijk of de rubberkorrels veilig zijn. Wij vinden dat er niet getwijfeld mag worden en de veiligheid van de gebruikers voorop moet staan. Dus bij twijfel kiezen voor een veiliger materiaal. Kurk is dat."

Arnhemse Ouderen Partij

"Er zijn sterke aanwijzingen dat de rubberkorrels, die in kunstgrasvelden zijn verwerkt, kankerverwekkende stoffen bevatten. Als goed huisvader dient de gemeente Arnhem het zekere voor het onzekere te nemen en de rubberkorrels te vervangen door kurk."

Partij voor de Dieren

"Gebruik van kurk is beter voor het milieu en de rubberkorrels bevatten stoffen die de gezondheid kunnen schaden. De voorkeur van de Partij voor de Dieren gaat niettemin uit naar velden met echt natuurlijk gras."

Arnhem1

"Hoewel diverse onderzoeksrapporten (VU Amsterdam en RIVM) elkaar tegenspreken, kan de keuze voor het zekere genomen worden. Geleidelijk vervangen."

Gelderse Centrum Democraten

"ZEKER EN VOORAL OM GEEN KANKER MEER TE KRIJGEN."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"In het belang van de (jonge) sporters."

Neutraal

SP

"Het is van belang dat Arnhemmers gezond kunnen sporten. De kwaliteit van de kunstgrasvelden is uitvoerig onderzocht. Waar mogelijke negatieve gezondheidseffecten worden geconstateerd, dan moet er uiteraard direct worden ingegrepen door de gemeente. "

PvdA

"Er loopt nog een onderzoek van het RIVM naar de gezondheidsrisico's van rubbelkorrels in kunstgrasvelden. Als dit risico's heeft voor de gezondheid moet de gemeente op zoek naar een gezond alternatief. "

VVD

"VVD Arnhem volgt hierbij de adviezen van het Ministerie en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)."

ChristenUnie

"Dat hangt af van het standpunt van het RIVM. Wanneer dit nodig is pleit de ChristenUnie voor het gebruik van gerecycled kurk en geen primair kurk!"

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

NVU

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66

"Volgens het RIVM zijn de risico's van de rubberkorrels voor de volksgezondheid verwaarloosbaar."

CDA Arnhem

"Het CDA vindt dat bij voorkeur er kurk op de kunstgrasvelden moet liggen. Uit onderzoek blijkt dat rubberkorrels ook veilig zijn. In het belang van kinderen en oudere sporters moet je risico's maximaal voorkomen. "

PVV

"De conclusie van het onderzoek van het RIVM naar rubbergranulaat in kunstgrasvelden is dat het risico voor de gezondheid van sporters praktisch verwaarloosbaar is. De PVV Arnhem is daarom tegen deze stelling."

Stelling 14 van 30

Coffeeshops

De gemeente moet ervoor zorgen dat coffeeshops gespreid worden over de hele stad.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"Momenteel zitten de coffeeshops dicht bij elkaar. Alle bezoekers komen in dit gebied. Dit kan leiden tot onder meer verkeersoverlast. Wij willen dit meer spreiden."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren is voorstander van een betere spreiding van coffeeshops. De gemeente geeft daarvoor de ruimte, maar het initiatief ligt natuurlijk bij de ondernemers."

Neutraal

D66

"Op dit moment bevinden alle Arnhemse coffeeshops zich in 4 wijken. Coffeeshops mogen van ons ook op andere plekken in de stad worden toegestaan. Spreiding moet niet, maar mag wel, mits voldaan wordt aan de wettelijke eisen voor de locaties. Door spreiding kan de overlast verminderd worden, doordat de concentratie in St. Marten en Klarendal dan afneemt."

Oneens

SP

"SP Arnhem is geen voorstander van het verspreiden van coffeeshops over de hele stad. Echter, de concentratie coffeeshops in de woonwijken Klarendal en Sint Marten is niet goed. Een aantal coffeeshops moet dan ook worden verplaatst naar plekken buiten woonwijken waar ze geen overlast geven. "

PvdA

"Er zijn in Arnhem 11 coffeeshops. De overlast van de coffeeshops is beheersbaar. De PvdA wil het aantal coffeeshops niet uitbreiden en de coffeeshops niet verspreiden. Als er eentje verdwijnt, hoeft daar geen nieuwe coffeeshop te komen."

VVD

"De VVD wil het uitsterfbeleid doorzetten tot het eerder vastgestelde aantal van 8 coffeeshops in Arnhem en de VVD is tegen verspreiding over de wijken. "

CDA Arnhem

"De huidige coffeeshops zitten allemaal in het centrum en randen van het centrum. Voor het verplaatsen van een coffeeshop zal het CDA dit beoordelen op aanbod (bereik) en de veiligheid van veelal jongeren en overlast voor de omgeving. In ons verkiezingsprogramma staat: Voor de 11 bestaande coffeeshops (maximaal wat CDA betreft) wil het CDA dat deze niet eerder dan 12.00 uur openen en om 24.00 uur sluiten, ter bescherming van jeugdige wietrokers."

Arnhem Centraal

"Het huidige aantal coffeeshops voldoet voor de stad. De verdeling is nu bekend bij gebruikers en levert geen of nauwelijks overlast. Dat kan dus gehandhaafd worden. Bij verdere verspreiding over de stad, is die rust niet gewaarborgd. Bovendien zijn er op andere plekken bijna geen plekken die voldoen aan de voorwaarden om een coffeeshop te vestigen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil niet dat de coffeeshops verplaatst worden. Dit zou de bereikbaarheid van softdrugs namelijk vergroten."

Arnhemse Ouderen Partij

"Het huidige aantal coffeeshops voldoet momenteel aan de behoefte en daarom hoeft het beleid niet veranderd te worden."

PVV

"Met het spreiden van coffeeshops over de hele stad wordt de overlast die coffeeshops met zich meebrengen ook verspreid over de hele stad. Daarnaast biedt het opschudden van de bestaande situatie ook kansen aan criminele organisaties of individuen om controle op één of meerdere coffeeshops te verkrijgen."

NVU

"Coffeeshops zoveel als mogelijk concentreren in het centrum en uit de woonwijken houden. "

Arnhem1

"De huidige plaatsen en aantal coffeeshops voldoen aan de vraag. Arnhem-Zuid willen niet met nog een probleem opzadelen."

Gelderse Centrum Democraten

"Nee alles op een plek dan heeft de politie er meer overzicht op. dus geen spreiding."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Ze hoeven bijvoorbeeld niet in Zuid of vlakbij scholen te komen."

Stelling 15 van 30

Huurhuizen

De gemeente moet meer goedkope huurwoningen laten bouwen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"De SP wil dat iedereen in Arnhem in een huis moet kunnen wonen waar je trots op kunt zijn. Dit kan doordat minimaal 5.000 extra woningen worden gebouwd of omgebouwd, waarbij minimaal 30% sociale woningen. "

PvdA

"Er moeten extra sociale huurwoningen gebouwd worden. Er is een tekort waardoor de wachtlijsten lang zijn. De PvdA is voor spreiding van sociale huurwoningen door de stad. "

GroenLinks

"Er zijn in Arnhem te weinig sociale huurwoningen. Dat is al jaren zo, terwijl de groep mensen die voor een sociale huurwoning in aanmerking komt juist groeit. Daarom wil GroenLinks dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd."

Arnhem Centraal

"Er is een enorme wachtlijst voor sociale huurwoningen. Om voor huursubsidie in aanmerking te komen moet de huurprijs niet boven een maximumbedrag komen. Dat kan bereikt worden met goedkope sociale huurwoningen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie constateert dat mensen met een inkomen net boven de huursubsidiegrens vaak geen huis kunnen kopen. Voor hen moeten deze goedkope huurwoningen ook beschikbaar zijn."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Arnhemse Ouderen Partij

"Het wordt tijd dat lange wachtlijsten en wachttijden van 7 tot 12 jaar worden afgebouwd en opgeheven. Daarom moeten er meer huurwoningen worden gebouwd."

Partij voor de Dieren

"De gemeente maakt harde prestatieafspraken met woningcorporaties om uiterlijk 2030 energieneutraal te zijn en voor het bouwen van voldoende betaalbare, kwalitatief goede huizen."

PVV

"De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn te hoog, de beschikbaarheid van goedkope huurwoningen is te laag. Dit is mede veroorzaakt door het voortrekken van statushouders bij het toewijzen van een woning. Arnhemmers zijn hier nu de dupe van. De PVV Arnhem wil zich sterk inzetten voor de bouw van goedkope huurwoningen."

NVU

"In Arnhem moeten meer sociale huurwoningen energieneutraal gebouwd worden."

Arnhem1

"Eerste prioriteit ligt bij het bouwen van woningen met een huur van €450,- tot €630,-. Ook aandacht voor huurwoningen in het middensegment. "

Gelderse Centrum Democraten

"Dan hebben eigen mensen met sociale uitkering ook recht op een huis en geen voorrangsbeleid aan asielzoekers. "

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"We zijn voor meer en betaalbare woningen voor burgers met een laag inkomen."

Neutraal

Oneens

D66

"Er zijn juist meer huur- en koopwoningen in het middensegment nodig, zodat mensen mensen door kunnen stromen. Het gebrek aan doorstroming zet nu de markt van goedkope huurwoningen vast. Arnhem heeft verhoudingsgewijs al heel veel goedkope huur."

VVD

"Een probleem in Arnhem is het scheve aanbod van woningen. Er is behoefte aan woningen in het midden- en hoge segment. De VVD is tegen het vergroten van het aandeel van sociale huurwoningen in Arnhem. Als in Arnhem gemiddeld pas de 6e persoon op de wachtlijst een aangeboden huurhuis accepteert, is er geen tekort aan sociale huurwoningen, dan klopt het aanbod niet. Dan is er te weinig doorstroming."

CDA Arnhem

"In het CDA programma staat: Nieuwbouw van huurwoningen in juist het midden en hogere segment wordt gestimuleerd. Met woningstichtingen worden convenanten gesloten zodat extra huurwoningen worden gebouwd die duurzaam en levensbestendig zijn. Bij nieuw- en herbouw wordt ingestoken op een kleiner percentage huurwoningen. Het CDA wil een stad met meer economische balans en meer draagkracht. Juist hierdoor kan duurzaam meer budget richting minima worden geïnvesteerd. Ook regiogemeenten zijn aan zet."

Stelling 16 van 30

Nederlandse vlag

Arnhem moet de Nederlandse vlag ophangen in de raadszaal.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Arnhem

"De CDA fractie heeft hiervoor al initiatief genomen via een motie om dit te realiseren. De gemeenteraad heeft dit in meerderheid afgewezen."

ChristenUnie

"De ChristenUnie steunde de motie m.b.t. de Nederlandse vlag van Verenigd Arnhem en het CDA. "

Arnhemse Ouderen Partij

"We mogen trots zijn op Nederland en met zoveel mensen van andere origine mogen we best laten zien dat we Nederlander zijn."

PVV

"De PVV Arnhem is trots op de Nederlandse cultuur en wil af van de weg-met-ons-mentaliteit in de hedendaagse politiek. Het ophangen van de Nederlandse vlag in de raadszaal moet hier het symbool van zijn."

NVU

"Het zingen van het Nederlandse volkslied op de Arnhemse scholen om de kinderen meer nationale trots te geven en het hijsen van de Nederlandse vlag bij de scholen en in de raadszaal."

Gelderse Centrum Democraten

"Omdat het hier in Arnhem Nederland is en geen ander land."

Neutraal

SP

"De SP Arnhem vindt dit prima als we ook de Gelderse en Arnhemse vlag daar ophangen. Maar we vinden dit symboolpolitiek die geen enkel probleem oplost en voor de inwoners in Arnhem van geen nut is. "

VVD

Geen toelichting gegeven

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66

"In tegenstelling tot het Nederlandse parlement, wordt de gemeenteraad gekozen door alle inwoners van Arnhem. Ook Arnhemmers met een andere nationaliteit kiezen bij gemeenteraadsverkiezingen hun vertegenwoordigers in de raad. In de raadszaal zijn die symbolen die er toe doen al aanwezig: het wapen van Arnhem is op verschillende plekken zichtbaar, de tekst van de grondwet is aangebracht op de muur en er staat een buste van de koning."

PvdA

"In Arnhem heeft Artikel 1 een mooie plek in de raad. 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' Een uiting van nationalisme met de vlag hoeft daar niet bij. "

GroenLinks

"GroenLinks is trots op ons land waarin wij allemaal anders zijn, maar allemaal Nederlanders. Dat is wat ons bindt in dit land. GroenLinks ziet geen toegevoegde waarde om de nationale vlag in de gemeentelijke raadszaal op te hangen."

Arnhem Centraal

"In de raadszaal staat al een buste van de koning en hangt er de tekst van artikel 1 van de grondwet. Voor ons is dit voldoende. Anders moeten we ook de Arnhemse, Gelderse en Europese vlag ophangen. Overbodig en voegt niets toe."

Partij voor de Dieren

"Nergens voor nodig om nationale symboliek uit te dragen in de Arnhemse raadszaal. Laten we ons met Arnhem bezig houden en voor het overige met de toekomst van de hele planeet. "

Arnhem1

"Wij zien hier geen toegevoegde waarde in."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Niet gebruikelijk. Ook teveel symboolpolitiek."

Stelling 17 van 30

Aardgas

De gemeente moet subsidie geven aan huiseigenaren die hun woning van het gasnet af willen halen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Het is belangrijk te stimuleren dat woningen overstappen op elektriciteit. We gaan er wel van uit dat een subsidieregeling ook door Rijk en provincie wordt gefinancierd."

SP

"Het opknappen en energiezuiniger maken van de particuliere woningvoorraad wordt gestimuleerd, onder meer door het mogelijk maken van een woonabonnement. Dat geeft particuliere huiseigenaren de mogelijkheid om hun woning energiezuinig te maken zonder zelf een euro te hoeven investeren. We willen het monopolie op het warmtenet afschaffen. We democratiseren daarmee de energie. Mensen die energie produceren leveren aan een open net, zodat andere inwoners daar gebruik van kunnen maken."

PvdA

"Arnhem stimuleert, zolang de wet nog niet is gewijzigd, dat nieuwe woonwijken vanaf nu niet meer worden uitgerust met een aardgasnetwerk. Voor bestaande woningen moet er een lange termijn plan komen. Een subsidie zou uitkomst kunnen bieden. "

GroenLinks

"GroenLinks wil dat alle woonwijken in 2035 van het aardgas af zijn. Per wijk moet gekeken worden welke alternatieve warmtebron de beste keuze is. Zo gaan we over naar een schonere wereld. De gemeente moet woningeigenaren hierin maximaal ondersteunen. Bijvoorbeeld door een subsidie of een gunstige lening."

CDA Arnhem

"De gaskraan in Groningen wordt terecht steeds dichter gedraaid. Binnen een aantal jaren zal Nederland gasloos zijn. Het omzetten van een woning naar gasloos kost gemiddeld € 1.500. Mensen met beperkte middelen of budget zouden hiervoor gedeeltelijk ondersteund moeten worden. Ook met woningcorporaties en bedrijfsleven moeten hierover afspraken worden gemaakt. Dit om Arnhem snel zo duurzaam als mogelijk te maken."

Arnhem Centraal

"Zoals onlangs weer bleek, moet de gaswinning verder verlaagd worden. Door inwoners geen gas meer te laten gebruiken kan dit doel sneller bereikt worden. Bovendien veroorzaakt verbranding van fossiele brandstoffen extra veel vervuiling van het milieu."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil een complete stop op het gebruik van fossiele energie. Woningen kunnen dus van het gasnet af."

Partij voor de Dieren

"Arnhem spant zich in om versneld afscheid te nemen van het aardgasnet en ondersteunt huishoudens actief bij het afkoppelen van gasaansluitingen, waarbij de kosten voor afkoppeling niet op de individuele burgers wordt afgewenteld."

NVU

"In Arnhem moeten meer sociale huurwoningen energieneutraal gebouwd worden."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Een goed idee. We volgen hierin het landelijk beleid, maar extra stimulans richting energieneutrale woningen willen we aanmoedigen. Kan bekostigd worden door heffing op nieuwbouw waar nog wordt aangesloten op het gasnet."

Neutraal

VVD

"De VVD wil een duurzaam Arnhem. Dat is goed voor milieu en klimaat, is goed voor de portemonnee van de Arnhemmers en het levert banen op. Particulier initiatief en ondernemerschap staan centraal. De gemeente stimuleert particuliere investeringen in duurzaamheidsmaatregelen bij voorkeur niet met subsidies, maar met voorfinanciering/leningen. We verliezen effectiviteit nooit uit het oog."

Oneens

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Arnhemse Ouderen Partij

"Loskoppelen van het aardgasnet is een zaak van de energieleverancier. Die moet de gasmeter loskoppelen en geen absurde bedragen eisen. Daar moet de energieleverancier op worden aangesproken. Wellicht is het dicht draaien van de kraan voldoende. "

PVV

"De PVV Arnhem is tegen een subsidiegedreven energietransitie. De doelstelling om "van het gas af" te gaan wordt door de PVV Arnhem niet gedeeld."

Arnhem1

"Mogelijkheden zijn al beschikbaar via Provincie, SVn, hypotheek en belastingdienst."

Gelderse Centrum Democraten

"Hebben genoeg geld in kas om dat zelf te financieren."

Stelling 18 van 30

Bedelen

Arnhem moet een bedelverbod instellen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Arnhem

"Bedelen betekent vaak dat mensen uit Midden- of Oost-Europese landen worden uitgebuit. Dit mag je als partij nooit tolereren."

Arnhem Centraal

"Bedelen is onnodig. Er zijn voldoende voorzieningen om iedereen een minimaal leven te garanderen. Bovendien veroorzaken bedelaars overlast en blijkt niet iedere bedelaar daadwerkelijk afhankelijk te zijn van deze opbrengst. Iedereen kent wel zo'n voorbeeld. Bijkomend nadeel is, dat niet duidelijk is hoeveel "inkomen'' hiermee opgehaald wordt."

ChristenUnie

"(Dat bedelverbod is al van kracht.) De ChristenUnie steunt het huidige verbod op bedelen. Daarnaast pleiten wij voor een ruimhartig armoedebeleid. Armoede vraagt om een structurele inzet van middelen in plaats van een goedbedoelde aalmoes."

DENK/Verenigd Arnhem

"Met de kanttekening dat de gemeente voor voorzieningen zorgt dat er niet gebedeld hoeft te worden. "

Arnhemse Ouderen Partij

"Bedelen is niet van deze tijd. Bedelaars komen voornamelijk uit Oost-Europese landen in familieverband met jonge kinderen en bedelen als onderneming. "

PVV

"Winkeliers en bezoekers van het centrum ondervinden veel overlast van bedelaars."

NVU

"Bedelverbod voor alle klaplopers die in de binnenstad en bij allerlei supermarkten staan te schooien om geld."

Arnhem1

"Arnhem kent overigens al een bedelverbod, art. 2.4.25 APV."

Gelderse Centrum Democraten

"Werd weleens tijd hiervoor."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Aan zowel toestaan als verbod raken bedelaars gewend. Beter bijstand in natura als de persoonlijke situatie echt onhoudbaar blijkt."

Neutraal

VVD

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66

"D66 is geen voorstander van extra regels. Extra regels vragen om extra handhaving. D66 zet deze handhavers liever in om grotere problemen te voorkomen."

SP

"SP Arnhem vindt het schrijnend dat mensen moeten bedelen. Mensen doen dat niet zonder reden. Een verbod op bedelen is niet de oplossing voor de problemen die mensen hebben en niet goed te handhaven zonder deze problemen erger te maken. Leg je bijvoorbeeld een boete op als het verbod wordt overtreden, en vererger je daarmee de problemen? Er moet daarom voldoende ondersteuning, zorg en opvang zijn om bedelen te voorkomen. "

PvdA

"Een bedelverbod is niet nodig in de stad. De PvdA wil dat de opvang goed toegankelijk is voor daklozen, zodat mensen niet hoeven te bedelen op straat. "

GroenLinks

"Niemand wil bedelen, maar sommigen zien dit helaas als de enige optie. GroenLinks pakt liever de (armoede)problemen aan dan een verbod in te stellen."

Partij voor de Dieren

"In plaats van zich druk te maken over bedelen moet de gemeente zich inspannen om daklozen onderdak en voedsel te verschaffen. "

Stelling 19 van 30

Nachtelijke evenementen

GelreDome moet toestemming krijgen voor meer nachtelijke evenementen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Als de overlast per evenement beperkt blijft, zou het mogelijk moeten zijn om vaker dan de huidige 2x per jaar een nachtelijk evenement in Gelredome te organiseren."

PvdA

"Dancefestivals, feesten en culturele activiteiten kunnen een handelsmerk zijn voor Arnhem. We stimuleren deze initiatieven, ook in het GelreDome, wel rekening houdend met de mate van overlast voor de omwonenden."

VVD

"Het gaat hierbij om 1 á 2 extra (nacht)vergunningen. Het Gelredome is belangrijk voor Arnhem en meer evenementen leveren de stad inkomen op. Maar overlast voor de mensen rondom het Gelredome moet streng in de hand worden gehouden."

GroenLinks

"GelreDome biedt mooie evenementen die Arnhem op de kaart zetten. Deze mogen uitgebreid worden, zolang er aan verschillende voorwaarden omtrent overlast en veiligheid wordt voldaan."

CDA Arnhem

"Voor onze stad is het goed dat er evenementen zijn in het GelreDome. Bezoekers blijven overnachten in de stad, gaan uit eten en beleven een mooie avond. Dit kan ondernemers in Zuid en Noord veel extra omzet opleveren. Wel zal Gelredome rekenschap moeten blijven houden met mogelijke overlast door evenementen. "

Arnhem Centraal

"Om GelreDome rendabel te maken en daardoor lagere tarieven te kunnen hanteren, zijn meer evenementen noodzakelijk. Daardoor is er ook voor andere kleinschalige evenementen de mogelijkheid om GelreDome daarvoor te gebruiken."

Gelderse Centrum Democraten

" DAT BRENGT FINANCIËLE MIDDELEN OP."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Dat is goed voor de lokale economie."

Neutraal

SP

"De SP Arnhem is voorstander van evenementen in de Gelredome, ook nachtelijke evenementen, maar wel onder voorwaarde dat deze minder overlast veroorzaken. "

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Partij voor de Dieren

"In overleg met omwonenden en wanneer dit niet leidt tot meer overlast."

Oneens

ChristenUnie

"Inwoners van Malburgen-West ervaren nu al regelmatig overlast m.b.t. parkeren en geluid. Het woongenot van onze inwoners moet worden beschermd."

Arnhemse Ouderen Partij

"Nachtelijke evenementen gaan altijd gepaard met veel geluidsoverlast. Wij zijn dus voor zo min mogelijk nachtelijke evenementen. "

PVV

"Nachtelijke evenementen in het GelreDome zorgen voor veel overlast voor de bewoners van de omliggende wijken. Een uitbreiding hiervan ziet de PVV Arnhem niet zitten."

NVU

"Evenementen mogen niet voor de burgers extreme overlast veroorzaken. Niet te veel dancefestivals waardoor tot diep in de nacht geluidsoverlast voor de burgers plaatsvindt."

Arnhem1

"Na klachten van onder meer buurtbewoners wordt er nu 2 keer per jaar een nachtelijk evenement gehouden. Lijkt voldoende."

Stelling 20 van 30

Woningsplitsing

De gemeente moet het opsplitsen van huizen in wijken met veel kamerbewoning beperken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"De gemeente moet de leefbaarheid van wijken bewaken. Het massaal opsplitsen van huizen kan leiden tot bijvoorbeeld (fiets)parkeerproblemen en veiligheidsrisico's. Door huisjesmelkers zijn gesplitste woningen lang niet altijd brandveilig en bovendien betalen huurders soms veel te veel voor een kamer. De splitsingsregels in de wijken St. Marten en Spijkerkwartier moeten goed worden gehandhaafd en er moet goede controle zijn op kamerverhuur en bijbehorende vergunningen."

PvdA

"Het onbeperkt splitsen van woningen is ongewenst. Er ontstaan verkeersproblemen en er kan overlast ontstaan. Er moet een evenwichtige woningverdeling blijven in de wijken. Met een splitsingsvergunning kan per geval beoordeeld worden of het wenselijk is om een woning te splitsen. "

GroenLinks

"GroenLinks wil gemêleerde wijken. Het uitgangspunt is dat er in alle wijken woningen zijn voor iedereen (jong en oud, rijk en arm) en dat de leefbaarheid van de Arnhemse wijken goed is. GroenLinks staat voor een lokale overheid, die daarvoor de voorwaarden schept. Een van die voorwaarden kan een beperking van woningsplitsing zijn, in het geval dat de leefbaarheid van de wijk onder druk komt te staan."

CDA Arnhem

"Vanuit zowel de veiligheid van de omgeving als de parkeerdruk is woningsplitsing niet gewenst. Voor het ombouwen van kantoren naar woningen is bewoning wel interessant. Het CDA ziet vooral royale appartementen/woningen voor ouderen als kans voor het transformeren van kantoren en oude bedrijfspanden. "

Arnhem Centraal

"Huizen worden regelmatig opgekocht als investering. Door de woning te splitsen kunnen meer huurders worden bediend en dus dubbele huren worden gevraagd. Door deze handeling wordt de woning onttrokken aan inwoners die ook graag een woning willen kopen of huren. Bovendien zijn die huizen in aanleg niet gebouwd voor zoveel bewoners. Dat kan (en voorbeelden zijn er al) overlast veroorzaken in de straat en wijk."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is van mening dat het opsplitsen van woningen beperkt moet worden. Kamerverhuur komt de leefbaarheid van de wijken niet ten goede en moet dus beperkt blijven."

Arnhemse Ouderen Partij

"Veel kamerbewoning kan leiden tot verloedering van de wijk. Daarom dient er een beleid te zijn dat kamerbewoning in de wijk reguleert."

PVV

"Arnhemse wijken moeten niet worden overgenomen door huisjesmelkers."

NVU

Geen toelichting gegeven

Gelderse Centrum Democraten

"En vooral onder huisjesmelkers."

Neutraal

SP

"Het opsplitsen van huizen kan een oplossing zijn als er een tekort is aan een bepaald type woning, of als een huis bijvoorbeeld wordt opgesplitst zodat een mantelzorger naast degene die hij of zij verzorgt kan wonen. Het mag echter nooit een manier zijn voor huisjesmelkers om meer geld te verdienen ten koste van huurders of het aanbod van voldoende geschikte woningen in de stad. "

VVD

"Van belang is dat het geen parkeerproblemen veroorzaakt."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Partij voor de Dieren

"Goede studentenhuisvesing en diversiteit in het woningaanbod staan voorop, maar huisjesmelkers moeten niet de vrije hand krijgen."

Oneens

Arnhem1

"Momenteel is de vraag naar huisvesting groter dan het aanbod. ‘Huisjesmelkers’, daar mag een betere controle op."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Oneens zolang er nog een tekort is aan betaalbare kamers voor studenten."

Stelling 21 van 30

Kunst

De gemeente moet meer geld geven aan kleinschalige kunstenaarsinitiatieven.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Arnhem moet blijven investeren in kunst en cultuur. Dat gaat niet alleen om gebouwen, maar ook om programmasubsidies. Die moeten ervoor zorgen dat ook kleinere kunstinitatieven in Arnhem een kans krijgen. Ze dragen bij aan het imago van Arnhem als creatieve stad en ondersteunen een levendig cultuurklimaat."

SP

"Op het gebied van (beeldende) kunst is er dringend behoefte aan (meer) betaalbare ateliers, broedplaatsen en laagdrempelige permanente expositieruimten. De SP Arnhem wil hierin investeren. Daarnaast moet er meer geld komen voor het onderhoud van kunst in de openbare ruimte en moeten waar mogelijk opdrachten worden verstrekt aan (lokale) kunstenaars."

PvdA

"In het cultuurbeleid is ruimte voor onder andere broedplaatsen en evenementen. We willen dat kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar is. Verscheidenheid in programma en vormen is essentieel. De PvdA denkt dat er voldoende geld is voor kunstenaarsinitiatieven. Als het nodig is, mag er geld bij."

GroenLinks

"GroenLinks wil ruimte en vrijheid voor de kunst- en culturele sector in Arnhem. We investeren in creatieve initiatieven die bijdragen aan de lokale economie, de cultuursector en een dynamische stad. In Arnhem moet een gunstig woon- en werkklimaat voor kunstenaars en creatieve ondernemers zijn."

CDA Arnhem

"Het CDA wil dat Arnhem haar imago als creatieve stad behoudt. Ondersteuning van kunstenaars, mode en cultuur is hiervoor belangrijk. Voor ondersteuning van initiatieven van bijvoorbeeld talenten wil het CDA jaarlijks € 250.000 extra investeren. Dit om kunstenaars in de stad te houden. Dit heeft een positieve impuls op de gehele stad."

Arnhem Centraal

"Er zijn in de stad veel grote en dure cultuurpaleizen. Onbetaalbaar en onhaalbaar voor de kleinschalige kunstenaars. Wij pleiten al jaren voor voorzieningen voor deze cultuur- en kunstkant."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil dat kunst en cultuur bereikbaar is voor de inwoners. Dat bereik je niet door primair te investeren in steen, maar door in te zetten op kleine initiatieven van hoge kwaliteit."

Partij voor de Dieren

"Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven en verdient de nodige ondersteuning."

Arnhem1

"Wel moet er voldaan worden aan bepaalde voorwaarden in deze subsidieregeling."

Neutraal

Arnhemse Ouderen Partij

"Per definitie geld geven is geen optie. Goed onderbouwde initiatieven kunnen wat ons betreft gesteund worden na een deugdelijke onderbouwing."

Gelderse Centrum Democraten

"Blijf hier mede neutraal."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"In Arnhem wordt relatief al extreem veel geld uitgegeven aan kunst en cultuur. Een uitzondering willen we maken voor kunstenaarsinitiatieven die het realiseren van onze doelstellingen versterken. Denk daarbij aan gelijke rechten voor iedereen en armoedepreventie."

Oneens

VVD

Geen toelichting gegeven

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

PVV

"De gemeente moet géén geld geven aan wat voor een kunstenaarsinitiatieven dan ook. Het geld dat de PVV Arnhem hierop bespaart gaat linea recta naar zorg, veiligheid en lastenverlichting."

NVU

"Museum van Moderne Kunst raakt haar subsidie kwijt van de gemeente, kunst moet zichzelf verkopen zonder aan het subsidie-infuus te liggen van de gemeente/overheid. Geen subsidie voor Mode biënnale, Sonsbeektentoonstelling of kunstenaars (d.m.v. atelierruimtes bijvoorbeeld). Geen euro meer voor deze linkse hobby’s."

Stelling 22 van 30

Dure huizen

De gemeente moet ervoor zorgen dat er meer dure huizen worden gebouwd.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Bij de groei van de stad zijn ook dure huizen gewenst. Er zijn in Arnhem te veel goedkope woningen, waardoor ook weinig doorstroming optreedt. Het bijbouwen van duurdere huizen maakt de stad bovendien aantrekkelijker voor nieuwe inwoners uit verschillende inkomensgroepen."

VVD

"Het woningaanbod in Arnhem is scheef en dat is slecht voor de economie van Arnhem. Zonder een breed aanbod van woningen, blijven mensen met een hoger inkomen weg en wordt Arnhem minder aantrekkelijk voor bedrijven om zich er te vestigen. De VVD zet zich daarom al langer in voor het vergroten van het aanbod van woningen voor midden- en hogere inkomens. "

CDA Arnhem

"In het CDA programma staat: Nieuwbouw van huurwoningen in juist het midden- en hogere segment wordt gestimuleerd. Met woningstichtingen worden convenanten gesloten zodat extra huurwoningen worden gebouwd die duurzaam en levensbestendig zijn. "

Gelderse Centrum Democraten

"Maar niet voor asielzoekers want dat schiet niet op, deze mensen moeten zo snel mogelijk weer terug om eigen land op te bouwen."

Neutraal

Arnhemse Ouderen Partij

"Er moeten meer woningen gebouwd worden en als er in de markt ruimte is voor duurdere woningen zijn wij daar in eerste instantie niet op tegen."

PVV

"De PVV Arnhem wil dat het faciliteren van woningbouw voor duurdere woningen soepel verloopt met inachtneming van bezwaren van bewoners en het groen in onze stad. Het initiatief hoeft niet bij de gemeente Arnhem te liggen, maar de gemeente moet initiatieven ook niet in de weg staan."

Arnhem1

"Wel met de kanttekening dat er niet gebouwd wordt in het groen van Arnhem."

Oneens

SP

"SP Arnhem vindt dat iedereen met elk inkomen in een huis moet kunnen wonen waar je trots op kunt zijn. Er is op dit moment een grote behoefte aan betaalbare woningen in Arnhem. SP zet dan ook vol in op sociale woningen, middenhuur en betaalbare koopwoningen om het woningaanbod in balans te brengen. "

PvdA

"Er is een tekort aan sociale huurwoningen. De wachtlijsten zijn erg lang. Er moeten meer huurwoningen gebouwd worden, geen dure huizen. "

GroenLinks

"Er is al jaren een tekort aan sociale huurwoningen en dat tekort pakken we aan. GroenLinks wil daarom juist bouwen voor de lagere inkomens, ook in het goedkoopste segment. We vinden het belangrijk dat iedereen een geschikte woning kan vinden in Arnhem. Als het nodig is om de doorstroming te bevorderen, stimuleren we ook de bouw van zowel huur- als koopwoningen voor middeninkomens."

Arnhem Centraal

"Arnhem heeft behoefte aan veel sociale woningbouw met lage huurprijzen. Arnhem is een stad met een bovengemiddeld aantal inwoners met een laag inkomen."

ChristenUnie

"Wij zien meer behoefte aan goedkope koopwoningen voor mensen die (net) boven de huursubsidie grens zitten. Dit zou ook het scheefwonen kunnen verminderen."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Partij voor de Dieren

"Goede, duurzame, betaalbare woningen. "

NVU

"Het versterken van de woonfunctie in de binnenstad, zowel door het stimuleren van wonen boven winkels als door het realiseren van aantrekkelijke en bereikbare woningen."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Dit regelt de vrije sector van de woningmarkt zelf."

Stelling 23 van 30

Tolheffing

Arnhem moet zich blijven inzetten tegen tolheffing op de doorgetrokken A15.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Het doorgaande verkeer over de drie Arnhemse bruggen is een belangrijke veroorzaker van verkeersopstoppingen en luchtvervuiling. De gemeente moet zich inzetten om doorgaand verkeer uit de stad te weren. Het doortrekken van snelweg A15 richting Zevenaar kan de Arnhemse wegen ontlasten. We moeten blijven lobbyen om die weg zonder tolheffing aangelegd te krijgen, zodat zo min mogelijk doorgaand verkeer in de toekomst nog de route door Arnhem kiest."

SP

"Tolheffing betekent eliterijden. Wie het betalen kan rijdt door, de rest kan aansluiten in de file. We betalen in Nederland geen wegenbelasting en accijns om ook nog eens bij iedere kilometer asfalt een extra rekening te krijgen."

VVD

"De doortrekking van de A15 is belangrijk. Het liefst tolvrij: dat geeft de optimale ontlasting van de Pleyroute. In de Randstad betalen we ook geen tol. Tolheffing op de A15 is zaak van het Rijk en de provincie. Daar waar mogelijk is het van belang om de wens voor een tolvrije A15 onder te aandacht te blijven brengen. De VVD wil met Rijk en provincie een bereikbaarheidsoffensief inzetten en wil meer investeringen in de wegen en spoorwegen rond Arnhem. "

CDA Arnhem

"De CDA fractie heeft hiervoor meerdere malen inzet gepleegd. Samen met de Statenfractie is het CDA tegen de tolheffing. Voor de inwoners van Arnhem is dit oneerlijk, omdat zij vaker gebruik van de A15 moeten maken en de Pleijroute een sluiproute zal worden waardoor Arnhem slechter bereikbaar wordt. "

Arnhem Centraal

"Wegen worden aangelegd met belastinggeld. Dit wordt opgebracht door de inwoners van Nederland en dus ook Arnhem. Bovendien betalen automobilisten ook nog houderschapsbelasting. En wordt hoge accijns geïnd op de gebruikte brandstof. Om dan ook nog tol te heffen is buiten alle redelijkheid."

ChristenUnie

"De periferie van Nederland betaalt onevenredig veel voor de verkeersinfrastructuur, terwijl de economische situatie vaak beperkt wordt door de slechte mobiliteit. Daarom is de ChristenUnie tegen tolheffing op de doorgetrokken A15."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Arnhemse Ouderen Partij

"Tolheffing zorgt ervoor dat de mogelijke doorstroming van het verkeer via de A15 gedeeltelijk wordt belemmerd doordat mensen tol gaan ontwijken en alsnog via de Pleyroute gaan rijden. "

PVV

"De provincie Gelderland heeft voldoende geld in kas om het doortrekken van de A15 zonder tolheffing te realiseren. De PVV Arnhem zal er sterk op aandringen bij de provincie deze essentiële verbetering van de infrastructuur zo snel mogelijk uit te voeren."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"In Nederland heb je nergens tolheffing."

Neutraal

NVU

Geen toelichting gegeven

Arnhem1

"Enerzijds: financieel en betaalbaarheid en anderzijds: milieu en duurzaamheid. Automobilisten hebben de keuze welke route zij volgen. "

Oneens

PvdA

"De PvdA wil dat Arnhem in de regio een actieve rol richting provincie en rijk pakt om verdere vertraging in de doortrekking van de A15 te voorkomen. De PvdA vindt tolheffing op de verlengde A15 oneerlijk. De regio draagt zelf flink bij aan de aanleg van de weg."

GroenLinks

"GroenLinks is een voorstander van het principe 'de vervuiler betaalt'. Tolheffing is daar een prima voorbeeld van. Overigens ziet GroenLinks liever dat de €350 miljoen voor het doortrekken van de A15 naar duurzame mobiliteit en openbaar vervoer gaan."

Partij voor de Dieren

"Arnhem moet zich inzetten tegen de doortrekking van de A15."

Gelderse Centrum Democraten

"Tolheffing kan ten alle tijden bijdrage aan tekort voor de gemeente belasting."

Stelling 24 van 30

Buurgemeenten

Arnhem moet samengaan met kleinere buurgemeenten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Gemeenten moeten aansluiten bij het woon- en werkgebied van inwoners. Dat gebied is groter dan de gemeente zelf. Wel moet een grotere gemeente blijven werken met wijkteams, zodat de gemeente nabij blijft."

SP

"De gemeente Rozendaal functioneert op dit moment praktisch als een belastingparadijs voor rijke inwoners die gebruik maken van de voorzieningen in de gemeente Arnhem. Wij stellen voor dat de gemeente Rozendaal hiervoor jaarlijks de gemeente Arnhem gaat compenseren en dat Rozendaal wordt heringedeeld bij de gemeente Arnhem."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Arnhem blijft achter op grote steden als Apeldoorn en Nijmegen. Uiteraard spelen de standpunten hierover van de buurgemeenten zelf ook een rol. Dit is typisch een goed onderwerp voor een stedelijk referendum, voorafgegaan door diverse openbare politieke cafés in de wijken."

Neutraal

GroenLinks

"GroenLinks wil publieke middelen zo effectief mogelijk inzetten. Als dit vraagt om het vergroten van de gemeente, is dit een mogelijkheid. Dit moet gebeuren in goed overleg. En daarbij is het belangrijk is dat de afstand tussen de gemeente en de overheid niet groter wordt. "

Arnhem Centraal

"Het moet niet, maar het kan voor de omliggende buurgemeenten een economisch voordeel opleveren. Bovendien kan Arnhem als grotere gemeente ook een grotere stem inzetten in de Provinciale en de landelijke politiek."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Oneens

PvdA

"Arnhem heeft een regiofunctie voor buurgemeenten. We willen een goede samenwerking. Samengaan is niet aan de orde. "

VVD

"De VVD vindt Arnhem geen eiland. Samenwerking met de gemeenten om ons heen is noodzaak. Maar de VVD wil geen energie verspillen aan opgelegde discussies over fusies. "

CDA Arnhem

"Zowel Arnhem als de buurgemeenten redden zich prima. Waar nodig wordt actief samengewerkt. Er is geen enkele noodzaak om te fuseren of noodzaak voor een herindeling."

ChristenUnie

"Arnhem is groot genoeg. We zijn al samengegaan met Schaarsbergen en Elden."

Arnhemse Ouderen Partij

"Waar samenwerken mogelijk is op organisatorisch gebied ja, maar niet ten koste van de eigen identiteit van de bewoners van de omliggende gemeenten."

Partij voor de Dieren

"Een besluit daarover kan alleen worden genomen na raadplegen van de bevolking via een referendum."

PVV

"De gemeente Arnhem is er helemaal niet aan toe om samen te gaan kleinere buurgemeenten. Laat de gemeente Arnhem eerst haar eigen problemen maar eens oplossen."

NVU

Geen toelichting gegeven

Arnhem1

"Arnhem ontvangt extra rijksgelden voor specifieke doeleinden, zoals bijstand, huisvesting vluchtelingen, armoedebestrijding, etc. De veelal rijkere buurgemeentes ontvangen deze niet. Rijke buurgemeentes profiteren dan mee."

Gelderse Centrum Democraten

"Zal niet goed zijn."

Stelling 25 van 30

Het Gelders Orkest

Arnhem moet meer geld uitgeven aan Het Gelders Orkest.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"De culturele en creatieve sector maakt Arnhem tot de levendige en aantrekkelijke stad die zij is, maar is ook economisch van belang. De topfuncties van Introdans, Oostpool, De nieuwe Oost, Artez, Het Gelders Orkest maar ook de in Enschede gevestigde Reisopera zijn voor de hele keten van belang. Naast samenwerking is ook goede huisvesting van groot belang en SP Arnhem wil ondersteuning bieden waar noodzakelijk. "

VVD

"De VVD is trots op het Gelders Orkest. Het Gelders Orkest krijgt ook subsidie van de gemeente: het is belangrijk dat we in overleg met de provincie de korting deels terug kunnen draaien. Het HGO kan repeteren en optreden in het prachtige gerenoveerde/vernieuwde Musis Sacrum. Arnhem moet gepromoot worden als cultuurstad van het Oosten. Met aandacht voor het hele palet aan cultuuraanbod, zowel toneel, ballet, musea en muziek, als bioscopen en brede publieksevenementen. "

GroenLinks

"Kunst en cultuur zijn van grote maatschappelijke waarde en zorgen voor aan een aantrekkelijke leefomgeving. GroenLinks blijft daarom investeren in kunst en cultuur. Het Gelders Orkest is van grote culturele waarde. GroenLinks wil daarom graag dat Het Gelders Orkest gevestigd blijft in Arnhem."

Partij voor de Dieren

"Cultuursubsidies worden ingezet voor cultuurprogramma, niet voor gebouwen. Oostpool, Introdans en HGO zijn rijksgesubsidieerde cultuurinstellingen en dienen behouden te blijven voor de stad. Momenteel betaalt Arnhem 61.000 euro per jaar aan het Gelders Orkest. "

Neutraal

PvdA

"Het Gelders Orkest is een van de rijksgezelschappen die Arnhem rijk is. We zijn zuinig op het Gelders Orkest en vinden dat er goede arbeidsvoorwaarden moeten zijn voor de muzikanten. Het orkest heeft veel ingeleverd waardoor ook contracten zijn bijgesteld. Het is nu nog niet nodig extra geld uit te trekken. "

CDA Arnhem

"Arnhem draagt net als de provincie en het Rijk bij aan het Gelders Orkest. Het CDA is trots op het HGO. Een culturele parel in Arnhem. Op de begroting staat een jaarlijks bedrag voor het HGO opgenomen. In het nieuwe Musis kan het HGO weer tientallen jaren vooruit. Het CDA vindt het belangrijk om de kwaliteit op peil te houden én het HGO in Arnhem te houden."

Arnhem Centraal

"Het heet niet voor niks Gelders Orkest. Arnhem draagt zijn steentje bij met subsidie en een redelijke huur voor het gebruik van het Musis Sacrum. Het lijkt dus logischer dat de provincie zijn bezuiniging van een paar jaar geleden weer terugdraait."

Arnhemse Ouderen Partij

"Arnhem heeft zojuist een nieuwe concertzaal gebouwd voor het Gelders Orkest voor 12 miljoen euro. Voorlopig lijkt ons dit genoeg."

NVU

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66

"De gemeente moet zorgen voor goede voorzieningen (Musis). Het orkest wordt gefinancierd door Rijk en provincie."

ChristenUnie

"Het Gelders Orkest krijgt geld van het rijk. Arnhem doet meer dan genoeg door ruimhartig te zorgen voor een mooie locatie waar zij kunnen optreden."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

PVV

"De gemeente Arnhem moet géén geld geven aan Het Gelders Orkest dat overigens is gefuseerd met Het Orkest van het Oosten. Het geld dat de PVV Arnhem hierop bespaart gaat linea recta naar zorg, veiligheid en lastenverlichting."

Arnhem1

"Arnhem mag niet méér dan een evenredig deel, zoals voorgesteld door de Provinciale Staten Gelderland, bijdragen. Dat wil zeggen: €130.000,- gezamenlijk met gemeente Enschede en indirecte bijdrage door het beschikbaar stellen van de gebouwen."

Gelderse Centrum Democraten

"Laten ze het zelf maar zien te redden krijgen geld genoeg."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Niet meer uitgaven dan nu."

Stelling 26 van 30

A12

Arnhem moet zich blijven inzetten voor een strengere handhaving van de maximumsnelheid op de A12.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"De luchtkwaliteit in sommige Arnhemse wijken heeft sterk te leiden onder onder andere de uitstoot van auto's op de A12. Als deze auto's goed doorstromen, maar zich wel netjes aan de maximumsnelheid van 100 km/h houden, is de uitstoot minder dan bijvoorbeeld bij 120 km/h. Ook voor de verkeersveiligheid is dit van belang."

SP

"De reistijd van deur tot deur is meer gebaat bij een constante, zekere snelheid dan bij hogere maxima en grotere snelheidsverschillen. Daarmee vermindert de kans op files en stroomt het verkeer beter door."

PvdA

"De maximumsnelheid tussen Waterberg en Velperbroek is mede ingesteld om de luchtkwaliteit in de omliggende wijken te verbeteren. Na het opheffen van de trajectcontrole wordt hier weer harder gereden. De PvdA vindt dat voor een goede leefkwaliteit de handhaving van de maximumsnelheid belangrijk is."

GroenLinks

"Doordat mensen te hard rijden, ontstaan er grote verschillen in snelheid. Dit leidt tot filevorming. Hoe hoger de snelheid en hoe meer filevorming er is, hoe hoger de uitstoot van schadelijke stoffen. Om de lucht schoner te krijgen en om een goede doorstroming mogelijk te maken, is snelheidscontrole erg belangrijk."

CDA Arnhem

"Vanuit de veiligheid van alle automobilisten is handhaving van de maximale snelheid gewenst. 120 of 130 kilometer per uur is afdoende wat het CDA betreft."

ChristenUnie

"Voor de fijnstofuitstoot maakt het veel uit of automobilisten harder rijden dan de maximumsnelheid. Juist op deze wegen kan veel milieuwinst gehaald worden uit een matiging van de snelheid."

Arnhemse Ouderen Partij

"Burgers gedragen zich steeds minder. Wij hebben met elkaar regels afgesproken en die moeten gehandhaafd worden als die overtreden worden. Hoge snelheden op de A12 veroorzaken meer fijnstof in de lucht en dat is niet bevorderlijk voor de gezondheid van de omwonenden. Daarom strengere handhaving."

Partij voor de Dieren

"Hogere snelheid levert meer geluidsoverlast en fijnstof op. De trajectcontrole tussen Velperbroek en Waterberg moet geactiveerd worden."

Arnhem1

"Hierbij kijkend naar het onderzoeksrapport van de GGD Gelderland-Midden. Conclusie van dit rapport: lucht wordt een stuk schoner als de snelheid op de A12 beter wordt gehandhaafd. "

Gelderse Centrum Democraten

"Gelijk betalen wat boete"s betreft voor te hard rijden."

Neutraal

VVD

"De VVD is voor handhaving van maximumsnelheid waar die is ingevoerd. "

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

PVV

"De PVV Arnhem is voor strengere handhaving van de geldende regels, niet alleen op het gebied van maximumsnelheid en ook niet alleen op de A12."

NVU

Geen toelichting gegeven

Oneens

Arnhem Centraal

"De A12 is niet binnen het besturingsbereik van de gemeente. "

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Heeft voor ons geen prioriteit. Normale handhaving voldoet."

Stelling 27 van 30

Vluchtelingen

Vluchtelingen mogen geen voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"In Arnhem krijgen statushouders geen voorrang, omdat er voldoende woningen zijn. De VVD is ook geen voorstander van het verlenen van voorrang. Als er tijdelijk een tekort is aan woningen door de komst van statushouders moeten we tijdelijke huisvesting realiseren. Statushouders die hier, al dan niet voor kortere of langere tijd blijven, worden geholpen om snel in de Arnhemse samenleving mee te doen. Het leren van Nederlands en begrijpen van de Nederlandse cultuur is daarvoor een eerste vereiste. "

CDA Arnhem

"De wachtlijsten voor een huurwoning in Arnhem zijn lang. Veel inwoners zijn al jaren ingeschreven. Het CDA staat voor een gastvrije stad. Uiteraard krijgen vluchtelingen een warm welkom en opvang in de stad. In een gezonde mix met onze inwoners moeten zij woonruimte krijgen. Verdringing van starters of mensen die lang op de lijst staan is niet gewenst."

Arnhem Centraal

"In de praktijk blijkt dat het gelijktijdig aanbieden van huizen aan vluchtelingen en inwoners geen probleem hoeft te zijn. Maar het is aan de mensen op de lange wachtlijst niet te verkopen dat potentiële woningen voor hen niet beschikbaar meer zijn."

Arnhemse Ouderen Partij

"In Arnhem zijn er heel lange wachtlijsten van 7 tot 12 jaar voor het krijgen van een woning. Iedereen moet gewoon in de rij aansluiten, ook vluchtelingen."

PVV

"Voorrang voor statushouders bij het toewijzen van een woning is discriminatie van Arnhemmers, die vaak al veel te lang wachten op een betaalbare woning. De PVV Arnhem gaat zich sterk inspannen om direct een einde te maken aan deze praktijken."

NVU

"Nederlanders hebben voorrang op het krijgen van huurwoningen. Wij schaffen de bevoorrechte positie af van gelukzoekers die meteen bij het binnenkomen van het land van melk en honing een huurwoning krijgen."

Gelderse Centrum Democraten

"Die mensen moeten op een snelle manier retour om eigen land weer op te bouwen en positieve discriminatie moet een verbod op komen dus voorrang."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Voorrang geven is koren op de molen voor mensen met vreemdelingenhaat. Eerlijk duurt het langst. Noodvoorzieningen voor vluchtelingen zijn goed, maar de regels voor wachtlijsten voor woningen zouden voor iedereen hetzelfde moeten zijn. We investeren graag in woningbouw voor alle mensen met een laag inkomen, inclusief vluchtelingen."

Neutraal

SP

"Iedereen die in Arnhem woont en wil wonen heeft dezelfde rechten. De SP Arnhem zet zich in voor voldoende woningen voor iedereen. Als er een goede aanleiding is voor het verlenen van voorrang bij de toewijzing van een woning, dan is deze aanleiding dezelfde voor iedere Arnhemmer, en dan wordt deze voorrang verleend. "

Oneens

D66

"De gemeente moet zorgen voor huisvesting voor eenieder die dat urgent nodig heeft. Dat geldt voor mensen die door hun partner bedreigd worden, voor mensen die door ziekte moeten verhuizen en dus ook voor asielzoekers die hun land hebben moeten verlaten. Door vluchtelingen tussen de andere Arnhemmers in gewone huizen te huisvesten, krijgen zij sneller een kans om goed in te burgeren."

PvdA

"In de huisvestingsverordening in Arnhem hebben vergunninghouders urgentie. In Arnhem wordt 10% van de voorraad ingezet voor speciale doelgroepen, waaronder statushouders. De PvdA wil dat er voldoende extra woningen worden gebouwd om te zorgen dat er voor alle doelgroepen voldoende huurwoningen beschikbaar zijn. "

GroenLinks

"GroenLinks vindt het belangrijk dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor álle Arnhemmers. Bijzondere groepen, zoals statushouders en mensen die voorheen in een zorginstelling woonden, moeten een woning kunnen krijgen omdat zij een plek bezet houden waardoor wachtlijsten oplopen of omdat hun woonomstandigheden niet goed zijn. "

ChristenUnie

"Voor een snelle integratie is het cruciaal dat vluchtelingen zo snel mogelijk weg kunnen uit het asielzoekerscentrum. Dat versneld ook de doorstroming in de AZC's. Een snellere doorstroming betekend ook dat per saldo minder AZC's nodig zullen zijn."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Partij voor de Dieren

"Alle mensen hebben gelijke rechten op een woning. Dat geldt voor vluchtelingen, maar ook voor andere mensen met een urgentieverklaring."

Arnhem1

"Vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden en hebben huis en haard moeten verlaten. Rechten van de Mens zijn voor Arnhem1 leidend: iedereen heeft recht op een dak boven zijn/haar hoofd. Daarbij krijgen de vluchtelingen géén voorrang, toewijzingsbeleid valt onder maatwerkregeling van wooncorporaties welke ook geldt voor crisisopvang voor jongeren, tienermoeders, gescheiden ouders met kinderen, etc. "

Stelling 28 van 30

Vrijwilligerswerk

Werklozen moeten verplicht vrijwilligerswerk doen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Mensen die (deels) niet kunnen werken, verdienen een vangnet. Als werk vinden niet lukt of moeilijk gaat, dan zorgt de overheid voor jouw inkomen. Wij vinden het normaal dat uitkeringsgerechtigden dan iets terug doen voor de samenleving. De ervaring die daarmee wordt opgedaan kan ook nog helpen bij het krijgen van werk. Tegenprestatie voor een uitkering. DOEN."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil dat iedereen bijdraagt aan onze samenleving. Die samenleving noemen wij daarom een participatiesamenleving. Ook bijstandsgerechtigden kunnen een bijdrage leveren aan onze samenleving. Daar moet wel in alle redelijkheid mee worden omgegaan: bijstandsgerechtigde alleenstaande ouders moeten hierbij worden ontzien."

PVV

"De PVV Arnhem is een voorstander van de verplichte tegenprestatie bij een bijstandsuitkering. Het activeert mensen en het vergroot de kansen op het vinden van een baan. De verplichte tegenprestatie kan bestaan uit vrijwilligerswerk, mantelzorg of een door de gemeente toegewezen taak. Het gaat om een beperkt aantal uren, want het vinden van een baan houdt prioriteit."

NVU

"Bijstand voor wie het nodig heeft en stimuleren van participatie. Langdurige werklozen “verplicht” aan het werk zetten (uitgesloten hiervan zijn mensen die vrijwilligerswerk verrichten of afgekeurd zijn zoals WAO’ers). Mensen met een bijstandsuitkering zijn verplicht om tegenprestatie tegen te gaan."

Gelderse Centrum Democraten

"Er is werk genoeg."

Neutraal

CDA Arnhem

"Vrijwilligerswerk kan de weg zijn naar een vaste baan. Werk, vrijwillig of betaald, is van betekenis voor iedereen. Ook voor het sociale netwerk is vrijwilligerswerk goed. Het CDA is voorstander van het maximaal activeren van werklozen met scholing, arbeidsontwikkeling, parttime werk en vrijwilligerswerk. "

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66

"Vrijwilligerswerk moet vrijwillig zijn. Dan kan het voor sommige mensen een goede stap zijn naar een betaalde baan. Bij andere mensen is intensieve begeleiding of omscholing beter. De gemeente moet maatwerk leveren om inwoners aan het werk te helpen."

SP

"Werk moet altijd lonen en wij strijden tegen verdringing van betaald werk en werken zonder loon. Als je werk zoekt, dan vindt de SP Arnhem dat je je moet inzetten om een baan te vinden. Vrijwilligerswerk kan daarbij in sommige gevallen helpen, maar is niet de enige manier. Bemiddelen naar werk dat er niet is, kan niet. SP Arnhem zal daarom inzetten op basiswerk, zodat iedereen aan het werk kan. "

PvdA

"De PvdA is tegen het verplicht stellen van de tegenprestatie in de bijstand. Voor de PvdA geldt dat maatwerk het uitgangspunt moet zijn om mensen weer aan het werk te helpen. Bij de ene persoon is dat het doen van vrijwilligerswerk om weer in een werkritme te komen, bij iemand anders kan goede begeleiding naar werk helpen en bij weer iemand anders werkt een opleiding het beste. Als iets bij iemand past, maatwerk dus, dan zijn mensen extra gemotiveerd om aan de slag te gaan. "

GroenLinks

"Wij geloven dat mensen mee willen doen in de samenleving. De gemeente is er om mensen die dat nodig hebben, te begeleiden en te ondersteunen. Wij willen mensen daarom benaderen vanuit vertrouwen, niet vanuit wantrouwen. We hanteren bijvoorbeeld een vrijwillige tegenprestatie. GroenLinks wil dat de aanvraag voor een uitkering niet alleen op basis van richtlijnen wordt beoordeeld, maar dat ook rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van de aanvragers. Mensen verdienen maatwerk."

Arnhem Centraal

"Dwingen levert nooit het gewenste resultaat op. Wel moet er veel energie gestoken worden in de begeleiding naar ervaringswerkplekken, zodat er sneller aansluiting gevonden kan worden op een betaalde baan."

Arnhemse Ouderen Partij

"Verplicht vrijwilligerswerk leidt tot frustraties en mogelijk slechte kwaliteit werk. Wij vinden verplicht vrijwilligerswerk geen goed idee."

Partij voor de Dieren

"De gemeente stimuleert uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk te doen, zonder dat het verplicht wordt."

Arnhem1

"Het verplichten en het moeten, daar zit een dwingende toon in. Bij ‘dwingende’ maatregelen is controle, dus ook geld nodig. Arnhem1 gaat voor ‘motiveren en stimuleren’, dat levert uiteindelijk meer geld op. Bij vrijwilligerswerk mag nooit sprake zijn van arbeidsverdringing."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Dit is in strijd met de sociale grondrechten, het lijkt op dwangarbeid. Wel kunnen ze dringend worden geadviseerd en begeleid om iets te doen voor de samenleving. Vrijwilligersvergoeding van maximaal €150,- dient niet te worden gekort op de uitkering."

Stelling 29 van 30

Binnenstad

Auto's moeten worden toegestaan in een deel van het voetgangersgebied.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"De VVD wil een offensief voor de Arnhemse binnenstad. Het centrum heeft meer functies dan alleen winkels of horeca. Het aantal bezoekers neemt toe, niet alleen om te winkelen. Er komen steeds meer mensen in de binnenstad wonen. Er wordt gewerkt in steeds meer verschillende soorten werkplaatsen. Het wandel- en winkelgebied moet compacter. Wat nu winkelgebied is, hoeft dat niet te blijven. "

PVV

"Leegstand in de binnenstad is een groot probleem. Door straten open te stellen voor fiets- en/of autoverkeer kan andersoortige bedrijvigheid zich daar ontwikkelen."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Regeling zoals nu: alleen voor bewoners en ondernemers op vastgestelde tijden."

Neutraal

CDA Arnhem

"De veiligheid van voetgangers staat bij het CDA voorop. De binnenstad is terecht autoluw gemaakt. Dit om inwoners en bezoekers maximaal te laten genieten van onze winkels en voorzieningen. Auto's passen daar niet bij. Met de ontwikkeling van een kleiner, kwalitatief hoogwaardig winkelgebied is een afweging van de toegankelijkheid van de binnenstad wel opportuun voor de toekomst. "

NVU

Geen toelichting gegeven

Arnhem1

"Stelling is voor Arnhem1 niet helemaal duidelijk. Welk voetgangersgebied? Bestemmingsverkeer?"

Gelderse Centrum Democraten

"Blijf neutraal."

Oneens

D66

"Het is een belangrijke kwaliteit van onze binnenstad dat mensen er rustig kunnen lopen en ongestoord kunnen winkelen. Parkeren kan direct aan de randen van de binnenstad."

SP

"Auto's in een voetgangersgebied kunnen zorgen voor onveilige situaties en dat is voor niemand een goed idee. Uiteraard met uitzondering voor verkeer dat moet laden en lossen. "

PvdA

"Auto's in het voetgangersgebied kan tot onveilige situaties leiden. "

GroenLinks

"GroenLinks wil binnen de stedelijke ontwikkeling van Arnhem voorrang geven aan voetgangers en fietsers. In een voetgangersgebied moet je als voetganger veilig kunnen rondlopen. Het toestaan van auto's leidt tot meer uitstoot, gevaarlijke situaties en blokkades van de weg. Om de voetgangersgebieden nog beter te maken, moeten we juist investeren in het verbeteren van de voorzieningen voor langzaam verkeer. "

Arnhem Centraal

"Onnodig en onhandig "

ChristenUnie

"Het winkelgebied moet juist verkeersluwer gemaakt worden dan het nu is. Dus sterkere handhaving van de leverantietijden. Dat is in het belang van het winkelend publiek en dus ook van de ondernemers. De binnenstadbewoners zijn uiteraard gebaat bij minder verkeer."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

Arnhemse Ouderen Partij

"Vanwege milieuoverwegingen zijn wij niet voor het toelaten van auto's in een deel van het voetgangersgebied."

Partij voor de Dieren

"Voetgangersgebied, dat zegt voldoende."

Stelling 30 van 30

Cursus raadsleden

Alle raadsleden moeten verplicht op cursus om te leren hoe ze fatsoenlijk met elkaar om moeten gaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"Het is goed dat er trainingen komen voor de (op)nieuw begonnen raadsleden en wethouder. Dat is onderdeel van het voorstel voor het verbeteren van de bestuurscultuur. In het trainingsprogramma kunnen politiek-bestuurlijke omgangsvormen, vormen van conflicthantering, relatiebeheer, communicatie en integere omgang met dilemma’s en betrekken van bewoners aan de orde komen. "

GroenLinks

"De bestuurscultuur in Arnhem heeft regelmatig het landelijk nieuws gehaald en het is duidelijk dat de onderlinge omgang op het stadhuis beter moet. Daarbij is zelfreflectie belangrijk en is het goed als raadsleden en wethouders elkaar aanspreken op onwenselijk gedrag. Een cursus om te zorgen dat er fatsoenlijk met elkaar wordt omgegaan en het maken van afspraken kunnen daar aan bijdragen."

DENK/Verenigd Arnhem

Geen toelichting gegeven

NVU

"Rode SP Keizer Elfrink is een van de kwade heersers, Bestuurskundige Paul Frissen nam op verzoek van de volledige gemeenteraad de Arnhemse bestuurscultuur onder de loep. Zijn conclusie: bij de omgangsvormen in het Arnhemse stadhuis worden grenzen overschreden. Er is sprake van intimidatie, schofferen en dedain. "

Neutraal

Oneens

D66

"Fatsoensnormen zijn geen kwestie van een cursus. Wel hebben raadsleden een belangrijke publieke functie, en dienen zij zich daarnaar te gedragen. In de gemeenteraad moet een fel debat kunnen, maar moet men elkaar er ook op kunnen aanspreken als iemand van mening is dat fatsoensnormen worden overschreden."

SP

"De gemeenteraad is gebaat bij fatsoenlijke gedragsnormen. Een cursus klinkt leuk, maar helpt daarbij volgens SP Arnhem niet. Wel helpt het als er goede afspraken zijn over hoe we wel en niet met elkaar om willen gaan, en als we elkaar daar ook aan houden. "

VVD

Geen toelichting gegeven

CDA Arnhem

"Fatsoen en normen en waarden passen bij het CDA. Fatsoenlijk gedrag is normaal gedrag. Het CDA verwacht dat ieder raadslid zich in de raadszaal behoorlijk gedraagt. Dit geldt ook voor het college van B&W. Waar nodig spreken we elkaar aan op ons gedrag. Een cursus is hiervoor niet noodzakelijk."

Arnhem Centraal

"Fatsoen is een kwestie van afspraken maken en daar op te handhaven. Dat is de rol van de voorzitter, maar vooral ook van de raadsleden zelf. Fatsoen heb je of niet."

ChristenUnie

"De inwoners van Arnhem doen er goed aan hun stem uit te brengen op fatsoenlijke kandidaten. Een cursus zal van een Bokito slechts een Bonzo maken."

Arnhemse Ouderen Partij

"Als raadsleden moeten leren om fatsoenlijk met elkaar om te gaan, is het dus de vraag hoe raadsleden in het algemeen buiten de raad omgaan met mensen. Een overbodige cursus dus."

Partij voor de Dieren

"Er is niets mis met betere omgangsvormen, maar gemeenteraadsleden zijn uitstekend in staat om elkaar te corrigeren. "

PVV

"Raadsleden moeten worden afgerekend door de kiezer."

Arnhem1

"Aan de hand van het Frissen rapport kijken wij ernaar uit om aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Om op een respectvolle en op inhoud in de raad samen te werken voor de stad. Wel zouden wij het toejuichen dat raadsleden ieder jaar minimaal 20 tot 40 uur zouden besteden aan het doen van vrijwilligerswerk in het gebied van zorg en welzijn."

Gelderse Centrum Democraten

"Nou hoeft geen verplichting te zijn kan ook zonder cursus."

Blanco lijst/Partij voor Iedereen

"Daar is de gemeenteraad niet voor. Wel een goed idee is een 2-daagse introductiecursus voor alle nieuwe raadsleden. Hierin kunnen de spelregels en eventuele gedragscodes ook aan de orde komen. Vrijwillige deelname lijkt ons beter. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verplicht stellen voor nieuwe raadsleden is een mogelijkheid."

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl