Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 25

Migranten

De komst van niet-westerse migranten is een verrijking voor Enschede

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Enschede

Geen toelichting gegeven

PvdA Enschede

"Iedere Enschedeër brengt zijn eigen unieke talenten en eigenschappen mee. Samen maken wij het Enschede zoals het nu is."

GroenLinks Enschede

"Migranten verrijken ons land en ook de stad Enschede. Migratie is vaak geen doel op zich, maar een gegeven in de wereld waarin we leven."

ChristenUnie Enschede

"Enschede is van en voor ons allemaal! En het gaat alleen werken als we als inwoners van Enschede allemaal ons daarvoor inzetten en ze willen integreren."

EnschedeAnders.nl

"Vele culturen maken een stad."

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

DENK Enschede

"Twee ogen zien meer dan één. Ondanks cultuurverschillen zijn er ook veel overeenkomsten. Op het moment dat wij elkaar accepteren zullen wij meer van elkaar kunnen leren."

Neutraal

SP Enschede

"De ene migrant zal een verrijking zijn, de andere niet. De SP kijkt niet naar herkomst of huidskleur maar hoe je je inzet voor de samenleving."

CDA Enschede

"Enschede is een open en diverse stad. Het CDA staat daarbij pal voor de Nederlandse normen en waarden. Iedereen die die waarden deelt is een potentiële verrijking voor de stad. Dat is een opdracht voor iedereen. Voor nieuwkomers geldt wat ons betreft dat niet je afkomst, maar je toekomst telt."

VVD Enschede

"Het is belangrijk dat migranten zich zo snel mogelijk aanpassen aan de Nederlandse waarden en normen. Iedereen die mee wil doen en een bijdrage wil leveren aan onze stad is van harte welkom."

Democratisch Platform Enschede

"Westers of niet-westers, migranten die zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur en iets bijdragen aan de samenleving kunnen een verrijking zijn voor Enschede."

Oneens

BurgerBelangen Enschede

"Dit hoeft niet per se een verrijking te zijn. Ook niet de andere kant op een verarming. Het ligt geheel aan de omstandigheden. Dit maakt onderdeel uit van het integratievraagstuk."

OPA

"Enschede heeft al een overschot aan niet-westerse geluk zoekende migranten. Tevens heeft Enschede veel lager en ongeschoolde inwoners welk voor een grote deel in de sociaal minima categorie vallen. Hiervoor zijn sociale woningbouw en diverse extra voorzieningen nodig die Enschede thans al niet kan leveren. Door de komst van nog meer migranten werkt dit nog verder negatief uit omdat zij op alles voorrang en ontheffingen krijgen, hetgeen wij niet willen en zeer onrechtvaardig vinden. "

PVV Enschede

"De komst van niet - westerse migranten zorgt voor meer islam , een explosieve vraag naar bijstandsuitkeringen en meer criminaliteit."

Stelling 2 van 25

Diftar

Diftar moet blijven

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Enschede

"Het scheiden van afval is goed voor het milieu en goed voor ieders portemonnee. Daarnaast is het eerlijker: mensen die minder afval aanbieden, betalen minder."

PvdA Enschede

"De ontevredenheid over Diftar is groot, hier kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Het systeem is niet heilig maar moet dienstbaar zijn aan de inwoners. Toch ontkomen we niet aan omgekeerd inzamelen. Hoe minder afval we produceren, hoe beter. We moeten wel de uitwassen als illegale stort hard aanpakken. Dit door streng te handhaven. Maar zeker ook door de inzet van dagelijkse opruimploegen die op signalen van inwoners aan de slag gaan."

BurgerBelangen Enschede

"Wij zien de noodzaak in van het principe "de vervuiler betaalt". Dit vertaalt zich in een aanzienlijke kostenbesparing voor de mensen die goed scheiden. Na een moeizame start wordt de overlast die hier en daar te ondervinden is toch echt minder. Er moet blijvend aandacht zijn voor overlast. Vooral met betrekking tot de hoogbouw. En er moet worden ingezet op handhaving. Wij zijn tegen omgekeerd inzamelen."

SP Enschede

"Het scheiden van afval is goed voor het milieu en verlaagt ook de kosten voor de inwoners. De negatieve effecten zoals het zwerfafval bestrijden we met effectieve maatregelen."

GroenLinks Enschede

"GroenLinks wil afvalscheiding stimuleren, want daarmee sparen we het milieu en maken we hergebruik makkelijker. Een financiële beloning/prikkel is bewezen de beste methode om afvalscheiding te stimuleren. GroenLinks vindt dat problemen met zwerfvuil wel stevig moeten worden aangepakt."

ChristenUnie Enschede

"Het gescheiden inzamelen van afval levert een belangrijke bijdrage aan een duurzamer Enschede. Tariefverschillen vormen hierbij een extra financiële stimulans om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Veel inwoners krijgen dankzij diftar geld terug. Goedkoper en duurzamer dus, tel uit je winst."

DENK Enschede

"Vooraf scheiden van afval is misschien t.o.v. na-scheiding niet het meest effectieve manier maar heeft wel meerdere voordelen. Ten eerste beloon je de Enschedeërs die wél actief bezig zijn met scheiden, door minder te laten betalen. Ten tweede creëer je bewustzijn bij je kinderen. Zij groeien op met het besef, dat je bewust met afval moet omgaan. "

Neutraal

VVD Enschede

"De VVD steunt het principe 'de vervuiler betaalt'. Afval scheiden moet beloond worden. Tegelijkertijd zorgt het huidige diftar-systeem voor zwerfafval en veel onduidelijkheid. De grijze bak moet wat ons betreft gewoon bij de deur blijven staan en de gemeente moet optreden tegen afvaldump."

Oneens

CDA Enschede

"We zijn voor het principe dat de afvalscheider wordt beloond. Diftar is op zich dan ook niet verkeerd, maar we zullen in Enschede een pas op de plaats moeten maken: er moet meer service komen, zodat we niet langer zitten met de huidige troep op straat. "

OPA

"De huidige Diftar moet op de schop, plastic laten na-scheiden door de professionals, de vrije stortquota moet terug, dit alles voorkomt zwerfafval, illegale dump en buurtoverlast. Ook ongedierte heeft dan geen extra voedingsbodem meer en kan beter bestreden worden. "

EnschedeAnders.nl

"Diftar is wat ons betreft geen succes. Voorscheiden van glas, papier, textiel en GFT is goed, omdat deze producten mooie grondstoffen opleveren. Nascheiding is beter voor wat betreft plastic en restafval. Dit geeft betere milieueffecten, is goedkoper en levert meer plastic op."

Liberaal053 Enschede

"Het systeem heeft niet de oplossing gebracht van het probleem"

PVV Enschede

"Nascheiding is goedkoper. "

Democratisch Platform Enschede

"Niet in de huidige vorm."

Stelling 3 van 25

Grote bedrijven

Alle Twentse gemeenten moeten geld uittrekken om grote bedrijven naar Twente te halen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Enschede

"In Twente moeten we de handen ineenslaan om zo onze krachten te bundelen voor een sterke en bloeiende economie. Door samen op te trekken en samen te investeren in de komst van nieuwe bedrijvigheid, die past bij de inwoners van Twente, kunnen we mogelijk ook grote slagen maken in de oplossing van de te hoge werkloosheid."

BurgerBelangen Enschede

"Regionale samenwerking en investering zijn van belang om werkgelegenheid te creëren. Gezamenlijk investeren in een goed vestigingsklimaat en infrastructuur vraagt in dat opzicht ook om een gezamenlijke financiële inspanningsverplichting."

CDA Enschede

"Het CDA wil dat er meer gedaan wordt om bedrijven aan te trekken. Bijvoorbeeld door te investeren in de economische topgebieden en door te zorgen voor goede opleidingen. "

VVD Enschede

"Het aantrekken van bedrijven is van groot belang voor werkgelegenheid."

GroenLinks Enschede

"Twente is één arbeidsmarkt. GroenLinks vindt daarom dat de Twentse gemeenten samen moeten werken om de regionale economie te versterken en de werkgelegenheid voor de toekomst veilig te stellen."

ChristenUnie Enschede

"Twente is één grote economische regio. Bij een gezamenlijke Agenda van Twente hebben alle gemeenten belang. Alleen ga je sneller, samen kom je verder."

OPA

"De magneetwerking van grote bedrijven en instanties, motiveert ook het MKB en buitenlandse ondernemers om zich in Enschede en Twente te willen vestigen en te investeren. Dit heeft een positieve uitwerking op landelijke bekendheid en de benodigde werkgelegenheid. "

DENK Enschede

"Werkgelegenheid is nu maar ook in de toekomst heel erg belangrijk voor de regio. Aantrekken van grote bedrijven zou zeker regionaal opgepakt kunnen worden. Je schiet als stad niks op als een bedrijf zich bv. in Enschede heeft gevestigd maar vervolgens alle medewerkers uit andere steden komen. Als je samen optrekt heb je meer middelen en kun je effectiever lobby'en zodat regio Twente als geheel vooruitkomt.Tevens kun je gezamenlijk ervoor zorgen dat de opleiding van werkzoekenden beter aansluit."

Neutraal

D66 Enschede

"De veertien Twentse gemeenten moeten vooral samen hun geld inzetten op het van dienst zijn van bedrijven die zich willen vestigen in Twente. Want inwoners reizen heel Twente door voor werk. Bovendien komt werkgelegenheid niet alleen van grote bedrijven, maar ook van lokale innovatieve starters. "

EnschedeAnders.nl

"Zou mooi zijn als dit kon, alleen is het denk ik op dit moment niet realistisch. Enkele gemeenten haken al af bij de Twentse samenwerking. Hoe jammer ook."

PVV Enschede

"Alleen wanneer er sprake is van concrete plannen, realistische doelstellingen en haalbaarheidsgaranties. "

Oneens

SP Enschede

"Een verenigd Twente geeft een sterk signaal naar de bedrijven en de landelijke overheid. Gemeenten moeten echter zelf bepalen waar zij hun geld aan uitgeven. Wij gaan andere gemeenten niet dwingen."

Liberaal053 Enschede

"Bedrijven komen vanwege de ligging of vanwege de kwaliteit van het personeel."

Democratisch Platform Enschede

"We moeten het MKB faciliteren."

Stelling 4 van 25

30-kilometerzones

Alle woonwijken in de gemeente moeten 30-kilometerzones worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Enschede

"Beter voor de veiligheid van met name kinderen, beter voor de luchtkwaliteit en het gaat geluidsoverlast tegen."

PvdA Enschede

"We vinden de leefbaarheid en bereikbaarheid beiden van groot belang voor Enschede. De PvdA heeft al jaren een stevige visie op verkeer in de stad. We willen meer ruimte voor de fiets en het openbaar vervoer. In woonwijken is 30km een prima en veilige snelheid. We zijn tevens voor het verlagen van de maximumsnelheid in het volledige binnensingelgebied naar 30 km/uur."

BurgerBelangen Enschede

"Sinds enkele jaren zijn er 30 km zones ingesteld. Uitbreiding van deze zone's voor alle woonwijken levert een wezenlijke bijdrage aan verkeersveiligheid in de wijken, voor met name kinderen en ouderen."

CDA Enschede

"Sluipverkeer en onveilige situaties in wijken moeten worden voorkomen. 30 km in woonwijken komt ten goede aan de verkeersveiligheid voor het langzame verkeer, met name onze kinderen en ouderen. Daarnaast zijn er verschillende ‘doorstroomassen’ zoals bijvoorbeeld de singels en invalswegen waar een hogere snelheid geldt."

VVD Enschede

"Op dit moment zijn vrijwel alle woonwijken al 30-kilometerzones."

GroenLinks Enschede

"GroenLinks vindt dit een goede maatregel om leefbaarheid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit in de woonwijken te verbeteren."

EnschedeAnders.nl

"Goed voor de veiligheid, vooral met betrekking tot spelende kinderen en fietsers."

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Neutraal

SP Enschede

"Beperking van de maximumsnelheid is goed voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Echter zijn niet alle wegen geschikt voor een 30Km per uur zone."

OPA

"Daar waar het noodzakelijk is in verband met veiligheid is dit een goede zaak. De gebruikelijke verkeersdrempels zien wij echter niet als de standaard oplossing maar wij zien meer in verkeer vertragende maatregelen, zoals veranderende weg indelingen, bloembakken en dergelijke. Er zullen echter uitzonderingen noodzakelijk zijn en deze zullen met betrokken omwonenden afgestemd moeten worden door middel van burgerinspraak."

DENK Enschede

"Door overal 30-kilometerzones van te maken los je het probleem niet op van ongelukken. Handhaving is daarbij een groot probleem. Als je niet goed kunt handhaven dan heeft het ook geen zin. Daar waar veel ongelukken gebeuren door hard rijdende bestuurders kun je het wel inzetten als je tegelijkertijd ook blijft handhaven."

Oneens

ChristenUnie Enschede

"Leefbaarheid en veiligheid in de wijken staat voorop, maar geef de inwoners van de wijken hierbij ook zelf ruimte voor de beste oplossing. Dit is praktisch niet handhaafbaar en wij zijn niet voor symboolpolitiek."

Liberaal053 Enschede

"De veiligheid is belangrijk, de controle ook. Maar de eigen verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemer is de belangrijkste."

PVV Enschede

" Per woonwijk bekijken. "

Stelling 5 van 25

Snelweg A1

De A1 moet worden verbreed

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Enschede

"Vanwege de toenemende files loopt de Twentse economie schade op. Dus is verbreding van de A1 een goede oplossing. Naast het beter bereikbaar maken van Twente per spoor en water. "

PvdA Enschede

"De bereikbaarheid van Enschede moet verbeterd worden. Naast de wegen moeten we vooral ook investeren in beter openbaar vervoer en veel snellere treinverbindingen."

BurgerBelangen Enschede

"Bereikbaarheid van de stad Enschede is van groot belang voor de lokale en regionale economie. Dergelijke maatregelen dienen te worden gefinancierd door de provincie en/of het rijk."

CDA Enschede

"De bereikbaarheid van Twente is enorm belangrijk. Dankzij de inzet van het CDA wordt de A1 in de komende jaren versneld verbreed. Daarnaast maken we ons ook sterk naar de goede bereikbaarheid richting Zwolle (A35), de Achterhoek (N18) en Munster (B54 en per spoor). "

VVD Enschede

"Dat is goed voor de bereikbaarheid van onze regio en draagt bij aan economische groei en werkgelegenheid."

ChristenUnie Enschede

"Niet alleen de bereikbaarheid per weg richting Amsterdam is op dit moment onvoldoende, dit geldt ook voor het spoor en voor de verbinding richting Zwolle/Groningen."

OPA

"Een betere bereikbaarheid is goed voor de ontwikkeling van Enschede en Twente. Dit motiveert tevens ondernemers om zich in Enschede te willen vestigen en te investeren. Dit heeft een positieve uitwerking op de werkgelegenheid. "

EnschedeAnders.nl

"Verbreding is noodzaak voor verdere economische groei."

PVV Enschede

" A1 is van groot belang voor Twente."

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

SP Enschede

"Alleen het verbreden van de A1 is geen duurzame oplossing voor verkeersproblematiek. Er zal vooral geïnvesteerd moeten worden in openbaar vervoer."

GroenLinks Enschede

" GroenLinks wil investeren in betere treinverbindingen in plaats van extra asfalt."

Liberaal053 Enschede

"Rijksoverheid verantwoordelijkheid"

DENK Enschede

"DENK vind dat Enschede goed bereikbaar moet zijn. Momenteel vinden wij het nog niet noodzakelijk om de A1 te verbreden."

Stelling 6 van 25

Ringweg

Enschede moet een volledige ringweg krijgen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

BurgerBelangen Enschede

"De singels beginnen meer en meer verdicht te raken. Met de Zuiderval, Westerval en N35 ligt er reeds een basis tot een rondweg. Voltooiing aan de Noordzijde zal kunnen volstaan om de ringweg te voltooien."

VVD Enschede

"Op termijn zou een verbinding tussen de Weerseloseweg en Hengelosestraat, een Noord-West rondweg, bijdragen aan de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van onze stad."

Neutraal

OPA

"De ontsluiting van Enschede is niet zo slecht dat dit noodzakelijk is. Tevens is het wellicht verkeerstechnisch en financieel gezien onhaalbaar. We zien meer in het oplossen van huidige knelpunten en verkeersonveilige situaties. Denk hierbij aan Glanerbrug en Haaksbergerstraat. Wel moet Enschede in zijn geheel verkeerstoegankelijker en autovriendelijker worden. Hier zou burgerinspraak wellicht verrassende oplossingen kunnen bieden. "

DENK Enschede

"Goede doorstroming van het verkeer is voor Enschede belangrijk. Het realiseren van de ring hangt wat DENK betreft af van de behoefte om Kennispark en Universiteit direct te koppelen aan A1. "

Oneens

D66 Enschede

"Enschede heeft al een ringweg: de singels. Hoewel verkeersproblemen in de stad aandacht verdienen, is het aanleggen van de missende delen van een tweede ring te duur, lost dat extra asfalt te weinig de verkeersproblemen op en gaat het ten koste van teveel groen. We moeten inzetten op beter gebruik van bestaande wegen en meer mensen op de fiets en het OV in krijgen."

PvdA Enschede

"Doorgaand verkeer willen we zo weinig mogelijk dwars door de stad hebben. Bij voorkeur maken zij gebruik van de grote doorgaande wegen als A1 en A35. Wie in Enschede moet zijn, moet daar op een prettige en logische manier kunnen komen. De bestaande infrastructuur volstaat daar in grote mate voor. Wel moeten we kritisch kijken naar een goede oplossing voor de grote drukte op de noordelijke singels in de spits."

SP Enschede

"Een volledige ringweg zal alleen maar het autoverkeer doen toenemen. De SP is voor het stimuleren van de fiets en het openbaar vervoer."

CDA Enschede

"Het CDA wil dat er een nieuw integraal verkeersplan komt voor de hele stad. Maar een hele nieuwe ringweg is wat ons betreft niet aan de orde; met het vele groen moeten we dat niet willen. Bovendien is het niet overal nodig. Hooguit kan er - als blijkt dat dat niet anders kan - een nieuwe noordwestelijke ring aangelegd worden tussen Kennispark. de voormalige luchthaven en de A1."

GroenLinks Enschede

"GroenLinks wil geen extra asfalt in het buitengebied, maar investeren in fiets en Openbaar Vervoer."

ChristenUnie Enschede

"Het moet wel betaalbaar zijn en op een verantwoorde wijze in te passen in de natuur. En de benodigde financiële middelen hebben we momenteel niet."

EnschedeAnders.nl

"Nee, omdat de verkeersdrukte hier nog wel meevalt. Enschede is geen Amsterdam."

Liberaal053 Enschede

"De automobilist maakt het toch geen gebruik van, beter kan er prioriteit gegeven worden aan betere doorstroming."

PVV Enschede

"Enschede heeft baat bij een goede doorstroming en ontsluiting. Dit hoeft niet per se een rondweg te zijn."

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Stelling 7 van 25

Sociale huurwoningen

In Enschede moeten meer sociale huurwoningen gebouwd worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Enschede

"Er moet gebouwd worden om de vraag voor betaalbare en goede woningen te kunnen blijven voldoen. Daarbij zetten we in op betaalbare en energiezuinige woningen, en houden we goed rekening met woonwensen van onze inwoners, zowel qua woningtype als locatie."

OPA

"Enschede heeft veel lager en ongeschoolde evenals allochtone inwoners welke voor het grootste deel in de sociaal minima categorie vallen. Hiervoor is veel sociale woningbouw en diverse extra voorzieningen nodig, die Enschede thans al niet voldoende heeft. Hierbij moet wel goed gelet worden op een goede verspreiding over de gehele stad om zo sociale integratie te bevorderen en verpaupering tegen te gaan."

EnschedeAnders.nl

"Enschede kan nog veel goede sociale huurwoningen gebruiken. "

PVV Enschede

" Sociale woningen zijn voor Nederlanders. Geen voorrang statushouders. "

DENK Enschede

"Waar het om gaat is dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor iedereen. Gemeente Enschede heeft een belangrijke rol om te zorgen voor een woningaanbod dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Het woningaanbod moet wel gevarieerd en duurzaam zijn."

Neutraal

SP Enschede

"Er moet gebouwd worden voor de behoefte van de inwoners. De SP knapt graag, samen met de woningbouwcorporaties, slecht onderhouden huurwoningen op."

GroenLinks Enschede

"Er is geen tekort aan huurwoningen, maar wel een tekort aan huurwoningen van goede kwaliteit. GroenLinks wil daarom investeren in het renoveren/verbeteren van bestaande huurwoningen of het vervangen van huurwoningen als renovatie te duur is."

Liberaal053 Enschede

"Het scheefwonen moet voorkomen worden"

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66 Enschede

"Het is belangrijk dat er een gevarieerd aanbod komt van allerlei typen woningen. "

BurgerBelangen Enschede

"Er zijn voldoende sociale woningen. Er is sprake van scheefhuren. Veel sociale huur woningen worden verhuurd aan mensen met een "te hoog"inkomen. Er moeten meer betaalbare koopwoningen komen in het lager en midden segment. Huurders moeten worden gestimuleerd door te stromen waarmee er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen."

CDA Enschede

"Het CDA vindt dat er voor iedereen goede woonruimte moet zijn. De knelpunten in Enschede liggen echter niet bij sociale huurwoningen. Er moet vooral meer doorstroming komen naar het middensegment. Bijvoorbeeld door extra huizen te bouwen in de Eschmarke en in het centrum. We willen bijvoorbeeld een tweede Alphatoren. Op die manier komen er weer sociale huurwoningen vrij voor mensen die niet zelf een huis kunnen betalen in de vrije sector."

VVD Enschede

"Enschede kent al een hoog percentage sociale huurwoningen. Er is juist behoefte aan meer koopwoningen voor starters en doorstromers."

ChristenUnie Enschede

"Kwaliteit van de huurwoningen gaat boven de kwantiteit. We hebben voldoende sociale huurwoningen maar de kwaliteit laat weleens te wensen over."

Stelling 8 van 25

Cultuur

Er mag bezuinigd worden op cultuur

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie Enschede

"Er is al veel bezuinigd op cultuur. Maar bij noodzakelijke bezuinigingen hoeft cultuur niet buiten schot te blijven. Cultuur is belangrijk, maar dat zijn andere onderwerpen ook. Daar zullen we een verantwoorde afweging op moeten maken."

OPA

"Wij zij niet tegen cultuur op zich, maar wel tegen onzinnige subsidie slurpende instellingen waar slechts een kleine elitaire minderheid gebruik van maakt. Het gaat hierbij om tientallen miljoenen Euro’s, welke beter gebruikt kunnen worden voor o.a. ouderen- en jeugdzorg en veiligheid. "

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

PVV Enschede

"Cultuur is er voor iedereen en niet alleen voor een selecte groep inwoners. "

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

D66 Enschede

"D66 vindt cultuur van groot belang voor het leefklimaat in de stad. We hebben nu een goed basisaanbod van cultuur dat we willen behouden. Hierdoor willen mensen en bedrijven zich vestigen in Enschede. Want cultuur verrijkt je stad, in meerdere opzichten. "

PvdA Enschede

"Cultuur is van belang voor Enschede. Hier moet blijvend in geïnvesteerd worden. Zowel de grote culturele instellingen, die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Enschede als grootste stad in de regio als de mogelijkheid voor iedereen in de stad om mee te doen aan culturele activiteiten. Die zijn belangrijk voor de mogelijkheid je te ontplooien en anderen te kunnen ontmoeten."

BurgerBelangen Enschede

"Cultuur is zeer belangrijk voor een stad als Enschede als basis voorziening. Het is ook van belang voor ons vestigingsklimaat. Er is de afgelopen jaren fors bezuinigd. Een ondergrens is nu bereikt."

SP Enschede

"Ook op cultuur is al flink bezuinigd waardoor organisaties als Atak en de bibliotheek in financiële problemen zijn gekomen. De SP bezuinigt niet verder op cultuur."

CDA Enschede

"De tijd van platte bezuinigingen op cultuur is voorbij. Het CDA wil de komende jaren werken aan een vernieuwend cultureel aanbod in Enschede. Dat is belangrijk om Enschede op de kaart te zetten als bruisende stad - leuk om te bezoeken en fijn om in te wonen."

VVD Enschede

"Goede culturele voorzieningen zijn een belangrijke factor bij een aantrekkelijk vestigingsklimaat."

GroenLinks Enschede

"Cultuur is van grote waarde voor een stad als Enschede. Een breed aanbod van kunst en cultuur maakt een stad aantrekkelijk voor haar inwoners. Cultuur heeft echter ook een economische waarde. Het trekt toeristen naar Enschede en maakt de stad aantrekkelijk voor mensen om zich te vestigen. GroenLinks wil graag investeren in cultuur. Ons uitgangspunt hierbij is dat investeringen ten goede moeten komen aan de inhoud en de programmering en niet aan dure gebouwen."

EnschedeAnders.nl

"Een goed cultuurklimaat is goed voor de economie. Bovendien is cultuur een mooie toeristische trekpleister. Cultuur verrijkt."

DENK Enschede

"DENK staat voor breedtecultuur. DENK wil het budget voor kunst en cultuur uitgeven op een manier dat het bereikbaar is voor iedereen in Enschede. Meer mogelijkheid bieden om basisschoolkinderen kennis te laten maken met kunst en cultuur."

Stelling 9 van 25

Honden

Hondenbelasting moet afgeschaft worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Enschede

"De VVD is een voorstander van lastenverlichting."

OPA

"Het geeft niet het gewenste effect, is niet te handhaven en de inkomsten hiervan vloeien weg naar andere bestemmingen. "

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

PVV Enschede

"Deze belasting wordt niet ingezet voor het beoogde doel. Het is nu slechts extra inkomen voor de gemeente en dus een overbodige belasting voor de inwoners. "

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Neutraal

D66 Enschede

"Voor zover hondenbelasting gebruikt wordt voor voorzieningen voor viervoeters steunt D66 dit. Maar helaas wordt een deel ook gebruikt voor het aanvullen van de gemeentekas. En dat is nog steeds nodig, we kunnen de belasting niet afschaffen zonder heel pijnlijke keuzes te maken. "

PvdA Enschede

"De Partij van de Arbeid is niet specifiek voor of tegen hondenbelasting, al moet deze, als deze er is, voor iedereen met een dierenwens betaalbaar zijn."

Oneens

BurgerBelangen Enschede

"Hondenbelasting dient wel te worden ingezet als doelbelasting. De hondenuitlaatplekken dienen goed te worden onderhouden door middel van inzet van deze belastingheffing."

SP Enschede

"De hondenbelasting moet gebruikt worden voor voldoende en goede hondenuitlaatplaatsen."

CDA Enschede

"Van hondenbezitters mag wat het CDA betreft een bijdrage worden gevraagd. Immers: er is handhaving nodig, uitlaatplekken, etcetera en daar moet de gemeente uiteindelijk voor betalen. Dan is het ook fair om van hondenbezitters een bijdrage te vragen. "

GroenLinks Enschede

"GroenLinks vindt een kostendekkende hondenbelasting acceptabel."

ChristenUnie Enschede

"Dit past bij het principe dat de vervuiler en gebruiker betaalt. De opbrengst komt ook ten goede aan hondenbezitters door besteding aan uitlaatveldjes. Wat onze stad weer schoon houdt."

EnschedeAnders.nl

"Hondenbelasting gebruiken voor hondenuitlaatplekken."

DENK Enschede

"Hondenpoep op straat is, ondanks opruimplicht en hoge boetes, een grote ergernis in Enschede. Met de opbrengst van de hondenbelasting kan de gemeente voorzieningen treffen voor het bestrijden of opruimen van hondenpoep."

Stelling 10 van 25

Huishoudelijke ondersteuning

De huishoudelijke ondersteuning voor ouderen en hulpbehoevenden moet worden uitgebreid

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

BurgerBelangen Enschede

"Wanneer er sprake is van situaties waarin duidelijk blijkt dat er en tekort aan uren ontstaat, dient er een herindicatie plaats te vinden en de uitvoering aangepast, zodat iedere hulpbehoevende Enschedeër die ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. "

SP Enschede

"Door ondoordachte bezuinigingen zitten veel mensen zonder of met te weinig hulp om mee te kunnen draaien in de samenleving. Waar mogelijk breiden we de ondersteuning uit."

GroenLinks Enschede

"De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op de huishoudelijke ondersteuning, terwijl mensen juist langer thuis moeten wonen. GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is om mee te doen in de samenleving. Huishoudelijk ondersteuning is, wat ons betreft, nadrukkelijk meer dan alleen schoonmaken. Door samen een kopje koffie te drinken, hebben thuiszorgmedewerkers een belangrijke sociale en signalerende functie."

ChristenUnie Enschede

"In de gevallen waar deze ondersteuning onvoldoende blijkt. Dit is maatwerk en per inwoner verschillend. Als diens situatie veranderd en de ondersteuning onvoldoende blijkt moet meer ondersteuning mogelijk blijven. De financiële ruimte moet er wel zijn, liefst door de administratieve plichten af te bouwen. Te veel geld moet nu naar de bureaucratie in plaats van de daadwerkelijke ondersteuning."

OPA

"Dit zijn kwetsbare groepen waar de gemeente Enschede zorg voor dient te dragen. Dit is onder andere te realiseren door de wijkcentra nieuw leven in te blazen met wijkzorg en verpleging. Meer handen aan het bed en minder overbodige, geldverslindende administratieve rompslomp en coaches. Door ook een gezondheidscentrum in de wijkcentra op te nemen geven we extra ondersteuning aan het welbevinden van deze kwetsbare groepen. "

EnschedeAnders.nl

"Ouderen en andere kwetsbare groepen hebben het zwaar te verduren gehad. Ze zijn enorm gekort in hun uren huishoudelijke ondersteuning. Er is te weinig gekeken naar hun persoonlijke omstandigheden en dat mag nooit zo zijn."

PVV Enschede

"Steun waar mogelijk voor ouderen en hulpbehoevenden is een must. "

DENK Enschede

"Indicatie op basis van het resultaat schoon en leefbaar huis vinden wij als DENK prima wel moet de gemeente eerlijk en rechtvaardig beleid voeren tijdens het toekennen van de daadwerkelijk benodigde tijd en realistische inschatting maken van de te ontvangen hulp van de omgeving."

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Neutraal

D66 Enschede

"Het is belangrijk dat mensen die het nodig hebben passende ondersteuning krijgen. Te weinig is niet goed voor het individu, teveel is niet goed voor de groep, want dan wordt de ondersteuning te duur."

PvdA Enschede

"Huishoudelijke ondersteuning is altijd maatwerk. In gesprek met ouderen en hulpbehoevenden moet duidelijk worden wat de behoefte is en op welke wijze de gemeente daar het beste in kan bijdragen. Verder moeten we werk maken van het afschaffen van het vele papierwerk waar uitvoerenden mee te maken hebben."

CDA Enschede

"Iedereen moet de zorg krijgen die nodig is. Maar om ook op langere termijn dat te kunnen bieden moeten ook de kosten in de hand gehouden worden. Dat betekent wat het CDA betreft: minder dure managers, een goede kwaliteit, tegengaan van fraude en meer zorg dicht bij mensen."

Oneens

VVD Enschede

"Huishoudelijke ondersteuning moet beschikbaar zijn en bijdragen aan zelfredzaamheid. Het is niet nodig om dit uit te breiden."

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

Stelling 11 van 25

N35

De N35 tussen Enschede en Zwolle moet een snelweg worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Enschede

"Een goede treinverbinding tussen Enschede en Zwolle is minstens zo belangrijk als meer asfalt, maar de N35 is op veel punten een te groot knelpunt tussen Zwolle en Enschede."

PvdA Enschede

"Het verbeteren van de verbinding tussen Enschede en Zwolle is niet alleen van belang voor de bereikbaarheid, maar ook voor de veiligheid zou het opwaarderen van de N35 tot snelweg een belangrijke verbetering zijn."

BurgerBelangen Enschede

"Bereikbaarheid van de gemeente Enschede is van groot belang."

CDA Enschede

"Het CDA maakt zich al sinds jaar en dag sterk voor het opwaarderen van de N35. Een realistisch eindbeeld is wat ons betreft een 2 x 2 baans autoweg met ongelijkvloerse kruisingen. "

VVD Enschede

"De N35 moet op termijn volledig een 2x2-baans snelweg worden. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio en stimuleert economische groei."

ChristenUnie Enschede

"De verbinding tussen Enschede en Zwolle dient verder verbeterd te worden, zowel per weg als per spoor. "

OPA

"Een betere bereikbaarheid is goed voor de ontwikkeling van Twente en Enschede. Dit motiveert tevens ondernemers om zich in dit gebied te willen vestigen en te investeren. Dit heeft een positieve uitwerking op de werkgelegenheid. Ook de provincie zou hier de noodzaak van moeten inzien en er budget voor moeten vrij maken. "

EnschedeAnders.nl

"Levensgevaarlijke weg. Een snelle verbinding met Zwolle is goed voor de werkgelegenheid."

PVV Enschede

" Een betere verbinding is goed voor de werkgelegenheid."

Neutraal

DENK Enschede

"Een goede verbinding naar Zwolle is belangrijk maar wij zijn nog niet overtuigd dat upgraden van gehele N35 de beste oplossing is."

Oneens

SP Enschede

"Door de hogere snelheden zal er meer geluid en uitstoot van schadelijke stoffen komen terwijl de tijdswinst voor automobilisten zeer beperkt zal zijn. "

GroenLinks Enschede

"GroenLinks wil investeren in betere treinverbindingen in plaats van extra asfalt."

Liberaal053 Enschede

"De doorstroming is hier nog voldoende"

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Stelling 12 van 25

Relatie Münster

De relatie met Münster is belangrijker dan die met de Randstad

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

BurgerBelangen Enschede

"Geografisch gezien ligt het meer voor de hand om de relatie met onze Oosterburen te verstevigen. De link met werkgelegenheid is daarbij een heel essentieel onderdeel."

CDA Enschede

"De relatie met Duitsland wordt steeds belangrijker voor Enschede. Het CDA wil dat het makkelijker wordt om over de grens te werken en wil het (nog) aantrekkelijker maken voor Duitsers om Enschede te bezoeken. "

Neutraal

D66 Enschede

"Beide relaties zijn even belangrijk. Wel is het zo dat we gewend zijn geraakt om vooral te kijken naar de Randstad en daarbij teveel met de rug naar Duitsland hebben gestaan."

SP Enschede

"Beide relaties zijn belangrijk."

VVD Enschede

"De relatie met beide is van belang. "

GroenLinks Enschede

"GroenLinks vindt het van belang dat wordt geïnvesteerd in zowel de relatie met Münster / het Duitse grensgebied als in de relatie met de Randstad. Beiden zijn van belang voor een duurzame ontwikkeling van Twente, werkgelegenheid en economie."

OPA

"Gezien de ligging van Enschede zijn zowel de Randstad alsmede Münster even belangrijk. Beide gebieden dragen bij in de werkgelegenheid, maatschappelijke ontwikkeling door o.a. de opleidingsmogelijkheden die Enschede te bieden heeft met de UT, Saxion en ROC. Ook investeringen komen voort uit beide gebieden. Intensivering van samenwerking is dan ook wenslijk. "

EnschedeAnders.nl

"Beiden zijn belangrijk en beiden bieden mooie kansen. Kansen moet je niet onbenut laten"

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

DENK Enschede

"Beide zijn voor Enschede belangrijk. Euregio samenwerking is voor de werkgelegenheid van Enschede ook zeer belangrijk."

Oneens

PvdA Enschede

"Enschede ligt in het hart tussen de Randstad en Duitse steden als Münster en Osnabrück. We zien kansen aan beide zijden van de grens en kijken met de stad hoe we die het beste kunnen benutten. Naast een economische relatie met onze oosterburen vinden we het vooral belangrijk ook sociaal-cultureel wat meer samen op te trekken dan nu het geval is."

ChristenUnie Enschede

"Enschede doet voor 100% mee in Nederland. Een open raam naar Duitsland voor bijvoorbeeld economische samenwerking is een goede zaak. Het hebben van een goede buur is immers waardevol."

PVV Enschede

"We moeten samenwerken daar waar we het hoogste rendement behalen. We moeten samenwerken met alle partijen die Enschede vooruit helpen. "

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Stelling 13 van 25

Langdurige armoede

Enschede doet te weinig om langdurige armoede te ondersteunen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Enschede

"Het hebben van schulden leidt vaak tot meer schulden, omdat de kosten van aflossing, rente en boetes naast de dagelijkse uitgaven vaak veel te veel worden. De gemeente kan bijdragen door bijvoorbeeld schulden op te kopen, om daarmee te zorgen dat de schulden niet verergeren en er voor de inwoner met schulden weer perspectief komt om eruit te komen."

BurgerBelangen Enschede

"Hoewel er afgelopen jaren flink is ingezet op bestrijding van kinderarmoede zijn er nog altijd circa 3700 gezinnen die onder de armoedegrens leven. Kinderen in armoede is onacceptabel!"

SP Enschede

"Armoedegeld vanuit het Rijk moet ook besteed worden aan het bestrijden van de armoede."

GroenLinks Enschede

"Veel Enschedeërs leven in armoede en veel kinderen kunnen door het lage inkomen van hun ouders niet volledig meedoen. GroenLinks wil daarom meer mensen in armoede bereiken, de langdurigheidstoeslag verhogen en een volledig kindpakket invoeren."

ChristenUnie Enschede

"We doen nooit genoeg. De afgelopen jaren zijn op dit gebied de nodige goede initiatieven uitgevoerd, maar om de toenemende kloof in onze samenleving daadwerkelijk te dichten kunnen altijd extra stappen gezet worden."

EnschedeAnders.nl

"Enschede kent een grote armoedeproblematiek. Hier zijn de afgelopen jaren veel te weinig slagen gemaakt. De gemeente heeft zelfs bijgedragen aan meer armoede in de gezinnen.. Zware sanctie en boetebeleid, inhumane-uitvoering bij de bijstandsaanvragen. Zoals de zoekperiode voor 27 plussers, niet uitvoeren van een wettelijk voorschot en niet de beslagvrije voet in acht nemen. Deze handelwijze versterkt de armoede onder onze inwoners."

DENK Enschede

"Het is DENK een doorn in het oog dat 12,5 procent van de Enschedeërs in armoede moeten leven waarvan 5,7 procent zelfs langdurig. Daarom moeten wij voorkomen dat het verder toeneemt. De gemeentelijke armoedevoorzieningen moeten kritisch geëvalueerd worden op effectiviteit en aan de hand daarvan moeten de voorzieningen aangepast, aangevuld of geïntensiveerd worden."

Neutraal

OPA

"Het kan natuurlijk altijd beter maar de gemeente Enschede presteert al wel boven het landelijk gemiddelde. Het behoeft zeker de nodige aandacht en indien het de financiën toelaten zal hier inhoudelijk nader naar gekeken moeten worden. "

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66 Enschede

"Enschede doet ontzettend veel om mensen te ondersteunen en uit de armoede te helpen. Onder aanvoering van D66 proberen we ook nieuwe methodes uit. Dankzij D66 denkt de gemeente nu ook na over het zo effectief mogelijk maken van het armoedebeleid. Zodat we zoveel mogelijk mensen uit de armoede helpen. "

CDA Enschede

"De uiteindelijke oplossing voor langdurige armoede zit in het vinden van (beter) werk. Tegelijkertijd vinden we dat er via instanties zoals Stichting Present laagdrempelige voorzieningen moeten zijn voor mensen in de knel. Dat werkt beter dan allerhande formele procedures en regelingen bij de gemeente. "

VVD Enschede

"Er wordt voldoende gedaan om armoede tegen te gaan."

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

PVV Enschede

"Lastenverlichting voor iedere inwoner van Enschede. De mensen hebben meer te besteden, ook de mensen die op of onder de armoede grens leven in Enschede. "

Stelling 14 van 25

Wiet

Enschede moet zelf wiet gaan kweken

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Enschede

"Het liefst ziet D66 dat wiet kweken wordt gedaan door professionele kwekers, waarbij de overheid alleen de kwaliteit controleert (zoals we ook doen in andere sectoren)."

PvdA Enschede

"De gemeente moet kijken of zij samen met de Twentse gemeenten kan kijken hoe zij de levering van wiet in ordentelijke en goede banen kan leiden. Het huidige systeem waar de levering aan coffeeshops strafbaar is, en de verkoop niet, is vreemd en onhoudbaar. Wiet is daarbij niet alleen een drug voor plezier en ontspanning, maar heeft bijvoorbeeld ook medicinale werking voor diverse medische klachten."

SP Enschede

"De SP is voor een proef met legale kweek."

GroenLinks Enschede

"GroenLinks is voorstander van experimenten met legale wietteelt, om zo de criminaliteit de wind uit de zeilen te nemen."

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

DENK Enschede

"DENK staat open voor een experiment om wiet zelf te gaan kweken. Wel vindt DENK Enschede dat tegelijkertijd het gebruik van deze middelen, door veel voorlichting te geven over de negatieve effecten, vooral bij de jeugd sterk ontmoedigd moet worden."

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Neutraal

VVD Enschede

"Mocht er vanuit de landelijke overheid de ruimte komen om mee te doen aan een experiment, dan moet dat zeker overwogen worden. Enschede moet dit niet op eigen houtje gaan doen. "

OPA

"Het is een utopie om te denken dat dit alle problemen die de illegale wietteelt met zich meebrengt zal oplossen dit gezien de omvang van zowel export als mede eigen lokaal gebruik. "

Oneens

BurgerBelangen Enschede

"Momenteel is er gedoogbeleid. Op zichzelf is dat merkwaardig te noemen. Ervaringen en vergelijken met andere (grens)steden leert ons dat er bij een bepaalde vorm van legalisering problemen van geheel andere orde de kop op steken. Dit moet worden vermeden."

CDA Enschede

"Als grensgemeente moeten we hier niet mee gaan experimenteren. Het is maar zeer de vraag of we de (op export gerichte) georganiseerde criminaliteit hiermee kunnen aanpakken. De drugsoverlast is nu al groot en de kans bestaat dat er hierdoor extra drugstoeristen komen met alle ellende van dien. "

ChristenUnie Enschede

"De overheid moet duidelijk stellen wat wel en niet mag. De ChristenUnie vindt het een verkeerd signaal wanneer de overheid de verkoop van verslavende en steeds sterker wordende middelen die lichaam en geest kapot maken, gedoogt of zelf in de hand neemt. De ChristenUnie is dan ook geen voorstander van experimenten met door de overheid georganiseerde wietteelt. Enschede hoeft van ons niet vooraan te staan bij een landelijke pilot."

EnschedeAnders.nl

"Wietteelt is geen kerntaak van de gemeente."

PVV Enschede

"Draagt niet bij aan het oplossen van het drugproblemen. "

Stelling 15 van 25

Topsportbad

Er moet een topsportbad komen in Enschede

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

BurgerBelangen Enschede

"Enschede is een aantal keren topsportstad van Nederland geweest. Die ambitie moet wederom worden nagestreefd. Dat betekent dat in de verschillende takken van sport dient te worden geïnvesteerd."

SP Enschede

"Een stad van de grootte van Enschede met veel studenten verdient een topsportbad. Er moeten echter ook voldoende zwemmogelijkheden blijven voor recreatie."

CDA Enschede

"De huidige verouderde zwembaden zijn verouderd voorzien niet aan de behoefte van de zwemmers van nu. Opknappen van de bestaande baden leidt tot hoge kosten en lost dat probleem niet op. Het CDA wil dat alle doelgroepen kunnen zwemmen: therapeutisch, leszwemmen, sportzwemmen en recreatief zwemmen. Daarom zetten we in op de bouw van een familiebad en een bad voor les- en sportzwemmen. Als het past binnen het budget kan dat sportbad mogelijk ook geschikt gemaakt worden voor topsport."

ChristenUnie Enschede

"De huidige zwembaden zijn sterk verouderd en voldoen niet meer en zijn absoluut niet duurzaam. Er moet op het Diekman een centrale zwemlocatie komen met 3 zwembaden: een wedstrijdbad, breedtesportbad en een familiebad, zodat het zwemmen in Enschede weer een duurzame toekomst heeft."

DENK Enschede

"Steeds meer zwembaden moeten wegens hoge kosten in Enschede sluiten. Zolang deze niet verspreid kunnen blijven vinden wij dat er dan maar één topsportbad komen wat ruimte biedt voor iedereen. "

Neutraal

D66 Enschede

"D66 heeft gekozen voor de breedte: zwemwater waar iedereen, van jong tot oud, gebruik van kan maken. In Hengelo zijn faciliteiten voor topsport beschikbaar, maar als we zonder belastinggeld ook in Enschede zwemwater kunnen krijgen voor de topsport, is dat uiteraard welkom."

PvdA Enschede

"Als PvdA zijn we voor de aanwezigheid van goede infrastructuur voor sporten. Of dat per se een topsportbad moet zijn, is ook afhankelijk van de vraag van inwoners. We zien op dit moment dat er juist behoefte is aan sportmogelijkheden in wijken en dorpen en minder grootschalig."

VVD Enschede

"Voor een topsportbad zou het goed zijn dat de samenwerking wordt opgezocht met andere gemeenten, zoals Hengelo."

GroenLinks Enschede

"GroenLinks zet in op een breed en toegankelijk sportaanbod in Enschede. Wij steunen het onderzoek naar de mogelijkheden om het eventuele nieuwe topsportbad op de campus van de UT open te stellen voor de inwoners van Enschede. Gezien het toekomstplan voor een 50m topsportbad bij het Twentebad in Hengelo, lijkt het GroenLinks niet nodig om als Enschede in te zetten op een eigen topsportbad."

OPA

"Het grote burgerbelang ligt meer bij de huidige 3 zwembaden welke logistiek goed verdeeld zijn over de stad. Deze hebben een grote maatschappelijke functie en voorzien in de behoefte van zwemlessen, verenigingen en recreatief zwemmen. Een topzwembad zou door de UT gefaciliteerd en geëxploiteerd kunnen worden "

Oneens

EnschedeAnders.nl

"Enschede heeft er geen geld voor. Liever de Brug weer open en het Slagman open houden. Slagman is een paar jaar geleden verbouwd voor goed 2 miljoen. Zonde dat dit bad gesloten moet worden."

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

PVV Enschede

"We hebben prima zwemvoorzieningen in de stad. Deze zijn goed verdeeld en bereikbaar. Een topsportbad zou prima zijn alleen niet van gemeenschapsgeld. "

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Stelling 16 van 25

FC Twente

Nooit meer financiële steun voor FC Twente

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Enschede

"D66 vindt het niet goed als de overheid een commerciële voetbalclub financieel steunt. Helaas was Enschede al een lening aangegaan en moest de gemeente wel maatregelen nemen om niet de uitgeleende 17 miljoen kwijt te zijn. Nu is de lening omgezet in een garantie en na afloop hiervan is de gemeente niet meer financieel verbonden aan FC Twente. "

BurgerBelangen Enschede

"Financiële steun is naar onze mening geen juiste weergave. De gemeente staat garant met een onderliggend belang. De constructie garantstelling is ingesteld om de stad te behoeden voor het verlies van vele miljoenen. Een scenario dat zich zou hebben voltrokken wanneer de gemeente twee jaar geleden had besloten om niet garant te staan."

GroenLinks Enschede

"Hoewel FC Twente een grote uitstraling heeft voor stad en regio, is het een zeer commercieel bedrijf. GroenLinks vindt het geen taak van de overheid om commerciële bedrijven te steunen."

ChristenUnie Enschede

"Gemeenten zijn geen banken/geldverstrekkers, zeker niet heel specifieke commerciële bedrijfstakken zoals het betaald voetbal."

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

PVV Enschede

"FC Twente is belangrijk voor Enschede, maar moet eigen broek ophouden. "

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Neutraal

SP Enschede

"De SP is tegen de huidige garantstelling. Wel moeten bij elke aanvraag voor leningen en garantstellingen de voor een nadelen worden afgewogen. Net zoals we dat doen voor andere instellingen die geld van de gemeente lenen."

VVD Enschede

"Zodra de huidige garantstelling is afgelopen, zou het goed zijn om als gemeente niet weer leningen te verstrekken aan betaald voetbalclubs."

OPA

"Enschede geeft geen nieuwe lening meer, maar staat nu garant. Eventueel toekomstig benodigde ondersteuning is sterk afhankelijk van mogelijke waarborgen gebaseerd op een reel toekomst perspectief en de eigen financiële draagkracht van FC Twente."

EnschedeAnders.nl

"FC Twente heeft een garantstelling van goed 25 miljoen. Genoeg is genoeg."

Oneens

PvdA Enschede

"FC Twente vormt een uithangbord voor de stad en is belangrijk voor veel inwoners. Financiële steun kan alleen als dat op een gedegen manier kan, zonder veel te grote risico’s. Ook mag duidelijk zijn dat van FC Twente een maatschappelijke tegenprestatie wordt gevraagd."

CDA Enschede

"Door de steun van de gemeente kon FC Twente voortbestaan. Het CDA blijft achter onze club staan. Wel vinden we dat in de komende jaren de club financieel op eigen benen moet staan en de financiële risico’s moeten worden afgebouwd. "

DENK Enschede

"FC Twente is ons paradepaardje dat niet verloren mag gaan. Wel kan het geld terugverdiend worden door diverse projecten vanuit 'ons club' te blijven organiseren. Het maatschappelijk karakter van deze activiteiten heeft voor veel deelnemers een positief effect en is daarom van groot belang."

Stelling 17 van 25

Gasloos (ver)bouwen

Een gasloze woning voor iedereen is financieel niet haalbaar

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

BurgerBelangen Enschede

"De komende jaren moet dit nader worden onderzocht. Duurzaamheid en klimaatafspraken zijn ook voor Enschede van grootbelang. Eerst dient hier een verdere verkenning te worden gedaan."

SP Enschede

"We kunnen niet binnen een paar jaar 60.000 woningen ombouwen. Op de lange termijn is het wel haalbaar."

ChristenUnie Enschede

"Een gasloze woning voor iedereen is op dit moment inderdaad niet haalbaar, met name niet bij bestaande bouw. Maar we moeten in de toekomst wel deze transitie maken. Nu aanvangen met de nieuwbouw is daarbij een goed idee."

EnschedeAnders.nl

"Gezien de armoedeproblematiek in Enschede is dit niet realistisch. Bovendien ook voor vele andere huishoudens niet."

Neutraal

VVD Enschede

"Het zou goed zijn om nieuwe woningen zoveel mogelijk gasvrij te bouwen. "

GroenLinks Enschede

"GroenLinks vindt dat we, zowel voor het milieu als vanwege de situatie in Groningen, zo snel mogelijk van het gas af moeten. Het is duidelijk dat veel particulieren die verandering niet zelf kunnen betalen. De landelijke overheid zal daarom met een goede subsidieregeling moeten komen."

OPA

"Thans is het nog te duur. Echter in de ( nabije) toekomst is dit sterk afhankelijk van de innovaties en technologische doorontwikkelingen en is het wellicht wel haalbaar. "

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

PVV Enschede

"De PVV wil dat mensen zelf beslissen of ze een gasaansluiting willen of niet. De gemeente behoort slechts te faciliteren. "

Democratisch Platform Enschede

"Haalbaar op lange termijn; zeker niet op korte termijn."

Oneens

D66 Enschede

"Het zal niet in 1 jaar lukken, maar uiteindelijk zullen alle woningen gasloos worden. Het is belangrijk dat zo snel mogelijk te doen en als gemeente dat te ondersteunen waar mogelijk."

PvdA Enschede

"Op termijn moet Nederland volledig van het gas af. Dat betekent dat er investeringen moeten worden gedaan om dat mogelijk te maken. Corporaties spelen daarin een belangrijke rol, maar we moeten ook kijken hoe we particuliere huiseigenaren daarin kunnen ondersteunen. In ieder geval moeten er geen nieuwe woningen met een gasaansluiting worden gebouwd."

CDA Enschede

"We zullen van het gas af moeten. Daarom zal per wijk gekeken moeten worden hoe we dat kunnen realiseren. Het CDA vindt dat er praktische en betaalbare oplossingen moeten komen voor een schone en duurzame energievoorziening. "

DENK Enschede

"Bij de nieuwbouw van 200 NOM-woningen in wijk Oost-Boswinkel blijkt dat het mogelijk is. Ook bij bestaande bouw hebben wij al een start gemaakt zoals bij de renovatie van 160 appartementen aan Hertmebrink. Het begin is altijd moeilijk en kostbaar maar haalbaar is het zeker wel."

Stelling 18 van 25

Windmolens

Er moeten windmolens komen in gemeente Enschede

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Enschede

"Windmolens maken deel uit van de duurzame-energiebronnen die Enschede nodig heeft. Met name langs de A35 zien we kansen voor windenergie."

PvdA Enschede

"De energie-opgave is groot en we kunnen het ons niet permitteren niet alle mogelijke nieuwe duurzame energiebronnen te onderzoeken. Dus ook windenergie. Daarbij is het wel zaak goed na te gaan of de positieve effecten opwegen tegen de negatieve. Kwetsbare natuurgebieden proberen we hierbij zoveel mogelijk te ontzien."

SP Enschede

"Maar dan niet in natuurgebieden die onderdeel zijn van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)."

GroenLinks Enschede

"Om onze energiedoelen te bereiken komen we er niet met alleen maar zonne-energie. GroenLinks wil daarom, op geschikte plekken en in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden, ruimte bieden voor windmolens."

DENK Enschede

"Duurzame energie is in opkomst en al jaren beschikbaar. Op dit moment is het door de kleinschaligheid nog duurder dan energieopwekking met fossiele grondstoffen. Tevens hebben wij als Nederland ons te houden aan de Europese doelstelling op het gebied van duurzaam opgewekte energie. Om de doelstelling van Enschede van 12% duurzaam opgewekte energie in 2030 te halen, moeten wij alle zeilen bijzetten. Wel moeten wij dat zorgvuldig doen en in goed harmonie inpassen in ons buitengebied. "

Neutraal

VVD Enschede

"Deze stelling is te algemeen om een goed eens/oneens antwoord op te kunnen geven. Wij zijn tegen windmolens in natuurgebieden. Tegelijkertijd zou het prima mogelijk moeten zijn voor individuen of bedrijven om op eigen terrein een (kleine) windmolen te bouwen. "

ChristenUnie Enschede

"Geen sprake van moeten, wel van mogen want om uiteindelijk de klimaatdoelstellingen te kunnen halen kun je dit niet bij voorbaat uitsluiten."

Oneens

BurgerBelangen Enschede

"Geen windmolens in Enschede! Verkennen van alle alternatieven en / of investeren in windparken op zee. "

CDA Enschede

"Het CDA is tegenstander van de plaatsing van windmolens. Hooguit op industrieterreinen of langs de snelweg zouden ze een plek kunnen krijgen. We zien meer in bijvoorbeeld zonne-energie en het gebruik van restwarmte."

OPA

"Er is thans nog te weinig rendement te behalen met de windmolens. Er zijn hoge afschrijvingen en onderhoudskosten. Tevens hebben horizonvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast een zeer belangrijke negatieve uitwerking op het milieu."

EnschedeAnders.nl

"Er zijn plekken in Nederland waar beter windmolens neergezet kunnen worden. Enschede heeft een prachtig buitengebied, die moet je niet willen verprutsen met windmolens. Als er 1 moet komen dan graag bij Twence. Maar alleen als er draagvlak voor is. Zet in op zonneparken."

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

PVV Enschede

"Deze gesubsidieerde vorm van energieopwekking zal nooit rendabel worden. "

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Stelling 19 van 25

Starterslening

Gemeenten moeten starters op de woningmarkt een lening aanbieden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

BurgerBelangen Enschede

"Om doorstroming te bevorderen zijn wij voorstander van het verlenen van garantstellingen voor starters op de woningmarkt."

VVD Enschede

"Er zijn mogelijkheden voor de gemeente om een starterslening aan te bieden. VVD steunt het aanbieden hiervan via de gemeente."

Neutraal

PvdA Enschede

"Het kunnen krijgen van een hypotheek is op dit moment niet het grootste struikelblok voor potentiële woningkopers. Als dit in belangrijke mate wel een rol gaat spelen, dan het is goed te kijken wat die barrière kan wegnemen."

CDA Enschede

"Het CDA is voorstander van het helpen van starters op de woningmarkt. Maar het probleem zit nu vooral in het aanbod: er zijn gewoonweg te weinig huizen. Daarom willen we dat de schop in de grond gaat voor betaalbare woningen. "

GroenLinks Enschede

"Met de huidige lage hypotheekrente lijkt hieraan geen behoefte te bestaan."

OPA

"Dit is afhankelijk van mogelijke waarborgen gebaseerd op een reëel toekomst perspectief van de aanvragers."

Oneens

D66 Enschede

"Gemeenten kunnen starters op andere manieren ondersteunen, bijvoorbeeld voor een gevarieerd aanbod van betaalbare woningen, maar ze mogen geen bankier gaan spelen. "

SP Enschede

"De gemeente is geen bank. Wel kunnen wij ontwikkelaars die goedkope en goede starterswoningen willen bouwen faciliteren."

ChristenUnie Enschede

"Gemeenten zijn geen banken/geldverstrekkers."

EnschedeAnders.nl

"Gemeenten zijn geen bank van lening."

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

PVV Enschede

"De gemeente is geen commerciële geldverstrekker. "

DENK Enschede

"Dit zal een kunstmatige prijsverhoging veroorzaken op de woningmarkt. Beter is om bepaalde type woningen die vrijkomen uit de handen van huisjesmelkers te houden."

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Stelling 20 van 25

Strafblad

Gemeenteraadsleden en wethouders mogen een strafblad hebben

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Enschede

"Van mensen die voor de gemeente werkzaam zijn en van volksvertegenwoordigers mogen we net, eerlijk en fatsoenlijk gedrag verwachten. Er moet transparantie zijn om zeker te zijn dat eenieder ook daadwerkelijk eerlijk, oprecht en zonder verborgen agenda zijn taken uitvoert. Dat vraagt goede screening van de kandidaten, waarbij een strafblad niet automatisch betekent dat diegene geen goede volksvertegenwoordiger kan zijn."

Neutraal

D66 Enschede

"Onze volksvertegenwoordigers en bestuurders moeten betrouwbaar en geloofwaardig zijn. Bij een strafblad vereist dit extra intensieve gesprekken en screening. "

SP Enschede

"Hangt af van het vergrijp en in hoeverre dat iemand chantabel of onbetrouwbaar maakt."

GroenLinks Enschede

"Deze stelling beschrijft de feitelijke situatie. Integriteit vormde vanzelfsprekend onderwerp van gesprek met de kandidaten op de kieslijst van GroenLinks. Er zijn geen kandidaten bekend die niet van onbesproken gedrag zijn."

OPA

"Er zijn diverse wetsovertredingen die volgens het burgerlijk wetboek een strafblad opleveren maar niet van cruciaal belang zijn op het functioneren van de gemeenteraadsleden en wethouders. Bijvoorbeeld een snelheidsovertreding op de snelweg van meer dan 30km per uur. "

Oneens

BurgerBelangen Enschede

"Gezien de publieke functie die gemeenteraad en wethouders bekleden is dit absoluut ondenkaar."

CDA Enschede

"We vinden dat volksvertegenwoordigers en politici transparant moeten zijn. Nu kan iemand met een (fors) strafblad in de gemeenteraad zitten zonder dat dit voor de kiezer bekend is. "

VVD Enschede

"Iedereen met een functie in het openbaar bestuur moet van onbesproken gedrag zijn."

ChristenUnie Enschede

"Dienaren van de publieke zaak moeten van onbesproken gedrag zijn. "

EnschedeAnders.nl

"Natuurlijk geen strafblad. Het gemeentebestuur moet van onbesproken gedrag zijn. "

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

PVV Enschede

" Raadsleden hebben een publieke taak en voorbeeldfunctie."

DENK Enschede

"Of personen met een strafblad op de kandidatenlijsten komen, is een afweging van de partij zelf. Wel is DENK van mening dat een volksvertegenwoordiger geen strafblad mag hebben die het werk van een raadslid kunnen belemmeren of maatschappelijk niet geaccepteerd zal worden."

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Stelling 21 van 25

Religieuze uitingen

Ambtenaren mogen geen zichtbare religieuze uitingen dragen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

BurgerBelangen Enschede

"Ambtenaren dienen geheel objectief te handelen en dit moet ook in uiterlijk vertoon duidelijk zichtbaar zijn. De ambtenaren geven invulling aan een publieke functie. "

CDA Enschede

"Het CDA vindt dat de overheid iedereen neutraal moet bejegenen. Daarom zijn we geen voorstander van bijvoorbeeld politie-agenten met hoofddoekjes of grote kruisen. "

OPA

"Alle ambtenaren moeten als overheidsdienaars onafhankelijkheid uitstralen. Religie en ideologie zijn een persoonlijke aangelegenheid en horen niet thuis in openbare instellingen. "

PVV Enschede

"Alle publieke functies behoren neutraliteit uit te stralen. "

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Neutraal

VVD Enschede

"In principe moet hier terughoudend mee omgegaan worden. Tegelijkertijd is het op dit moment niet verboden om religieuze uitingen te dragen. Wel moet een ambtenaar zich ten allen tijde neutraal opstellen en uiten. "

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66 Enschede

"Ambtenaren moeten zich aan de wet houden en zich neutraal gedragen op het gebied van religie. Dit gedrag kun je niet afdwingen met kledingvoorschriften."

PvdA Enschede

"Als ambtenaar is het verstandig er zo neutraal mogelijk uit te zien, maar het volledig verbieden van religieuze uitingen is wat de PvdA betreft een stap te ver. Er zijn natuurlijk grenzen aan het zichtbaar tonen van religieuze uitingen."

SP Enschede

"We leven in een open samenleving. Het beperken van vrijheden van anderen beperkt ook onze vrijheid."

GroenLinks Enschede

"GroenLinks staat pal voor religieuze vrijheid. Religieuze uitingen staan volgens GroenLinks los van het functioneren van ambtenaren."

ChristenUnie Enschede

"Je kunt je geloof niet thuis laten hangen aan de kapstok. Je mag dat tonen in het publiek domein."

EnschedeAnders.nl

"Het is niet erg als je geholpen wordt door een meisje met een hoofddoek om of een kruisje aan een ketting."

DENK Enschede

"We moeten mensen niet dwingen om te kiezen tussen hun religie of baan. Wij leven in een multiculturele maatschappij waarin het normaal is dat er ook mensen zijn van een bepaalde religie. Het dragen van uitingen maakt zo iemand ineens niet anders of minder professioneel. Kernpunt waar het hier om gaat is dat wij de ander accepteren zoals hij/zij is en niet uitgaan van vooroordelen."

Stelling 22 van 25

Verplichtingen bijstandsuitkering

Mensen met een bijstandsuitkering moeten werken voor hun geld

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

BurgerBelangen Enschede

"Indien deze mensen geestelijk en fysiek in staat zijn een tegenprestatie te leveren is dit wat Burgerbelangen betreft een optie."

CDA Enschede

"Het CDA is voorstander van een tegenprestatie, dit helpt om mensen weer ‘arbeidsfit’ te maken en voorkomt vereenzaming. Wel mag het geen verdringing zijn van regulier werk."

VVD Enschede

"De VVD is een voorstander van het leveren van een tegenprestatie."

OPA

"Dit geeft een prikkel en een stimulerende werking voor alle betrokkenen. Het zorgt tevens voor meer maatschappelijke betrokkenheid en -onafhankelijkheid. Tevens vergroot het de sociale integratie en kansen op de arbeidsmarkt. Uiteindelijk levert het ook een besparing op van de uitkeringen."

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

PVV Enschede

"Om zo deze mensen te stimuleren weer aan het werk te gaan. "

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Neutraal

D66 Enschede

"Iedereen met een bijstandsuitkering doet vrijwilligerswerk of werkt op een andere manier aan een dagelijks ritme. Iedereen die daartoe in staat is, moet op den duur doorstromen naar betaald werk. "

EnschedeAnders.nl

"Enkele uren ( ongeveer 10 -12 uur) vrijwilligers werk is prima. Wel uitgaan van de mensen zelf en met respect. "

Oneens

PvdA Enschede

"Mensen met een bijstandsuitkering moeten vooral in zichzelf investeren zodat ze de kansen op het krijgen van een goed baan met een eerlijk inkomen wordt vergroot."

SP Enschede

"Uitkeringsgerechtigden zijn geen goedkope arbeidskrachten en moeten zich bezig houden met het vinden van werk. Mensen die niet hun best doen om betaalde arbeid te vinden moeten wel een tegenprestatie leveren."

GroenLinks Enschede

"GroenLinks wil mensen met een bijstandsuitkering ondersteunen in plaats van opzadelen met verplichtingen die hen uiteindelijk niet vooruit helpen. Daarnaast vindt GroenLinks dat werk eerlijk betaald moet worden, dus minimaal met het minimumloon."

ChristenUnie Enschede

"Niet iedereen is hiertoe in staat, maar werken of op een andere wijze een bijdrage leveren aan onze samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, is wel een belangrijke stap om uiteindelijk indien mogelijk weer op eigen benen te kunnen staan."

DENK Enschede

"Van de uitkeringsgerechtigden mag verwacht worden dat zij hun best doen om een betaald baan te vinden. Maar dan moeten die banen er wel zijn! Zolang dat niet lukt, moeten zij actief blijven zodat zij niet te ver wegzakken van de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen of omscholingstraject te volgen. Verplichten vinden wij niet noodzakelijk."

Stelling 23 van 25

Moskee

De komst van de nieuwe moskee is een goed idee

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Enschede

"Voor D66 is het vrij kunnen uitoefenen van je eigen religie een groot goed."

PvdA Enschede

"Inwoners met een wens om hun religie uit te oefenen moeten daartoe in Enschede de mogelijkheid krijgen. Uiteraard moet iedereen die zich ergens gaat vestigen met een gebedshuis of andere voorziening rekening houden met de omgeving."

GroenLinks Enschede

"GroenLinks staat pal voor de vrijheden van religie, vereniging en meningsuiting."

DENK Enschede

"Iedereen heeft het recht op vrijheid van religie en daarbij hoort nou eenmaal een gebouw bij. Moslims hebben net zoveel recht op een moskee als overige geloofsgemeenschappen recht hebben op hun religieus gebouw. Iedereen moet zich geaccepteerd en thuis voelen in Enschede."

Neutraal

BurgerBelangen Enschede

"Grondwettelijk gezien heeft een ieder het recht om zijn of haar geloof te belijden. Dit mag echter niet tot welke vorm van overlast dan ook voor de omgeving leiden. Wij zijn tegen gebedshuizen die worden gerealiseerd door middel van financiering vanuit het buitenland."

SP Enschede

"De SP is niet tegen de moskee. Het is verder aan de islamitische gemeenschap of het wel of geen goed idee is."

CDA Enschede

"Het CDA vindt dat - vanuit de vrijheid van godsdienst - iedere geloofsrichting een gebedshuis mag bouwen. We hebben echter wel zorgen over de invloed van buitenlandse overheden op de nieuw te bouwen moskee. Daar hebben we kritische vragen over gesteld in de gemeenteraad. "

VVD Enschede

"Iedere religie moet dezelfde kansen krijgen voor het praktiseren ervan in een gebedshuis. Dit geldt ook voor de moskee. De gemeente moet hier geen waardeoordeel aan toekennen."

ChristenUnie Enschede

"Vrijheid van Godsdienst is een grondrecht en een groot goed. Wij willen niet in een stad leven waar een kerk dan wel moskee niet welkom is. De nieuwe moskee moet wel een goede buur zijn voor haar omgeving en de financiering moet helder en transparant zijn."

EnschedeAnders.nl

" Er is godsdienstvrijheid. Voor de mensen die de islam aanhangen is het een mooi punt een nieuwe moskee. Voor vele andere mensen ligt dit weer stukken gevoeliger."

Oneens

OPA

"Deze ideologie hoort niet in onze cultuur en op deze plek is een Moskee van dergelijke omvang (één van de grootste van Europa) ontoelaatbaar. De gemeente heeft nagelaten om een gedegen financieel onderzoek te doen op basis van de wet BIBOB, om mogelijke illegale dan wel dubieuze geldstromen in kaart te brengen. Het is bewezen dat de gelden afkomstig zijn uit het buitenland. Ook de belangen van de directe omgeving en buurtbewoners zijn niet serieus genomen en klakkeloos opzij geschoven. "

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

PVV Enschede

"De islamistische ideologie is een bedreiging voor onze westerse samenleving. Geen moskee in Enschede."

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Stelling 24 van 25

Vliegveld Twente

Vliegveld Twente moet alsnog een volwaardig vliegveld worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

BurgerBelangen Enschede

"Indien de mogelijkheid zich voordoet en er wordt een investeerder gevonden is dit voor Burgerbelangen Enschede een scenario waaraan wij volle medewerking zullen verlenen. Het moet niet conflicteren met huidige ontwikkelingen."

OPA

"Het is goed voor de werkgelegenheid, internationale bekendheid, het bevordert de economische groei en bereikbaarheid van onze stad en regio Twente."

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

PVV Enschede

"Een volwaardig vliegveld is goed voor de economie en zorgt voor veel banen. "

Neutraal

CDA Enschede

"We moeten verder op de nu ingeslagen weg: nieuwe technologische bedrijvigheid op de voormalige luchthaven. Daarin past ook luchthaven gebonden bedrijvigheid zoals klein zakelijk verkeer, recycling van oude vliegtuigen en het testen van drones. Een nieuwe discussie over een ‘Schiphol in Twente’ is wat het CDA betreft nu niet aan de orde."

VVD Enschede

"Op dit moment is het niet aan de orde om van vliegveld Twente een volwaardig vliegveld te maken. De infrastructuur moet echter wel intact blijven. Nu moet vooral worden gewerkt aan het afmaken van luchthaven gerelateerde bedrijvigheid. "

DENK Enschede

"Wij staan niet afwijzend voor die mogelijkheid omwille van werkgelegenheid , maar ook andere invulling waar werkgelegenheid gecreëerd wordt zullen wij omarmen."

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66 Enschede

"De huidige ontwikkelingen rond Technology Base Twente zijn veel belangrijker dan kunnen vliegen. Tot 2014 is meer dan 20 jaar geprobeerd een commerciële luchthaven te realiseren, zonder succes: steeds bleek dat de kosten hoger waren dan de opbrengsten."

PvdA Enschede

"Als er onvoldoende draagvlak en perspectief is voor een volwaardig vliegveld, dan is het op dit moment niet logisch daarop in te zetten. Wel moet elke ontwikkeling op de locatie van het vliegveld bijdragen aan de economische ontwikkeling, zonder ernstige hinder op het buitengebied en met behoud van de unieke eigenschappen die zijn ontstaan door de jarenlange geschiedenis als (militair) vliegveld."

SP Enschede

"Het tast de natuur aan en het is economisch niet rendabel te krijgen waardoor de overheid uiteindelijk gaat betalen."

GroenLinks Enschede

"Vliegen is de meest vervuilende manier van vervoer en zorgt voor veel (geluids-)overlast in de regio. GroenLinks wil daarom geen vliegveld in Twente. Ook is een volwaardig vliegveld economisch niet haalbaar. GroenLinks wil met name investeren in betere bereikbaarheid van de regio per spoor."

ChristenUnie Enschede

"Een volwaardig vliegveld is op dit moment een gepasseerd station. We moeten onszelf niet rijk rekenen. Wij willen verder werken aan een Technology Base Twente met een reële, bescheiden vliegfunctie. Elke baan telt voor Enschede."

EnschedeAnders.nl

"Niet realistisch, te duur. "

Stelling 25 van 25

Spreiding migranten

Niet-westerse migranten moeten worden verspreid over de stad

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

BurgerBelangen Enschede

"Spreiding levert een wezenlijke bijdrage aan het integratie proces. "

SP Enschede

"De SP is tegen vorming van enclaves in de stad. Dat is slecht voor de integratie."

CDA Enschede

"Het is belangrijk dat nieuwkomers integreren in de maatschappij, onder andere door het leren van het Nederlands. In een wijk met alleen maar allochtonen gaat dat moeilijker. De beperkte mogelijkheden om mensen te spreiden over de stad moeten dus waar dat kan aangegrepen worden. "

OPA

"Enschede heeft al veel allochtone inwoners welke voor het grootste deel in de sociaal minima categorie vallen. Er moet dus goed gelet worden op een goede verspreiding over de gehele stad om zo sociale integratie te bevorderen en te verplichten alsmede om gettovorming en verpaupering tegen te gaan."

EnschedeAnders.nl

"Zo voorkomt je getto's. Een gezonde mix van culturen is beter."

Democratisch Platform Enschede

Geen toelichting gegeven

Neutraal

PvdA Enschede

"We zijn voorstander van diversiteit in de wijken en dorpen van onze gemeente. Alleen als blijkt dat in wijken deze diversiteit gestimuleerd moet worden, kijken we naar mogelijkheden daartoe."

VVD Enschede

"Er moet voldoende goede woonruimte beschikbaar zijn, verder moet iedereen zoveel mogelijk zelf beslissen waar hij of zij wil wonen. "

GroenLinks Enschede

"GroenLinks wil voorkomen dat achterstandsproblematiek zich concentreert in wijken en scholen. In het uiterste geval kan dit door spreidingsbeleid worden voorkomen."

PVV Enschede

"Wij zijn voor opvang in eigen regio en zullen opvang in Enschede zeker niet faciliteren. "

Oneens

D66 Enschede

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie Enschede

"Moeten is in de praktijk niet realiseerbaar, maar een goede verdeling verdient wel aandacht en komt de integratie ten goede."

Liberaal053 Enschede

Geen toelichting gegeven

DENK Enschede

"Als wij ieder burger accepteren als gelijkwaardig dan hoeven wij geen onderscheid te maken op basis van afkomst. Dit zou geen gewenste ontwikkeling zijn."

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl