Kieswijzer

Gemeente Goeree-Overflakkee

Ontdek met welke partijen je de meeste overeenkomsten hebt.

Terug

Stelling 1 van 24

Voorrang woningzoekenden

Eigen inwoners moeten voorrang krijgen als er nieuwe woningen worden gebouwd

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Goeree-Overflakkee

"Met name ouderen (levensloopbestendige woningen) en jongeren (starterswoningen) moeten voorrang krijgen. "

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Dit is afhankelijk van de dorpskernen, in de kleine dorpskernen is het wenselijk als de vraag van de eigen inwoners er is om deze dan ook voorrang te verlenen, maar als deze er niet is dan moeten we met het oog op eilandpromotie ook kijken hoe we mensen van de overkant kunnen binden naar alle dorpskernen van ons eiland. "

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

"Dit gaat dan vooral om huurwoningen, koopwoningen zijn er genoeg. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zouden moeten verdwijnen. "

Neutraal

SGP Goeree-Overflakkee

"Eigen inwoners moeten uit een ruim woningaanbod kunnen kiezen. in ieder geval dienen er voor starters en senioren een huur of Koopwoning beschikbaar te zijn. Maar niet alleen eigen inwoners ook inwoners van buiten het eiland zijn van harte welkom. "

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Vitale Kernen staat voor een woningbestand waarbij de vitaliteit van iedere kern gezond blijft, dus in overeenstemming is met de opbouw van de bevolking met vooral oog voor starters, senioren en mensen met een beperking. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/ "

Goeree-Overflakkee Samen

"Met betrekking tot huurwoningen dient de wachtlijst van ingeschrevenen gevolgd te worden, waarbij de langst wachtende dus als eerste de keus heeft. Met betrekking tot koopwoningen gewoon de marktwerking zijn werk laten doen."

Oneens

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Juist nieuwe inwoners zullen mede de voorzieningen op peil kunnen houden."

VVD Goeree-Overflakkee

"De VVD wil dat er woningen gebouwd worden voor jongeren én ouderen, voor gezinnen én alleenstaanden naar behoefte in iedere kern. Geen voorrang voor eigen inwoners omdat we ook nieuwe inwoners willen aantrekken om de kernen leefbaar te houden. Gestage groei is wenselijk."

CDA Goeree-Overflakkee

"Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning zelf als de leefomgeving. De woonwensen van onze inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Er wordt geen voorrang gegeven aan nieuwe of eigen inwoners. Iedereen is gelijk."

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Wordt via systeem geregeld door woningbouwverenigingen. Bij (vooral) koopwoningen is het juist de bedoeling mensen van elders aan te trekken. "

Stelling 2 van 24

Duurzaamheid

De doelstelling om in 2020 energieneutraal te zijn mag de gemeente loslaten

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Volstrekt onduidelijk waarom gemeente in 2020 energieneutraal wil zijn. Ambitieuze gemeente als Schouwen kiest voor 2040 en Dordrecht voor 2050. Wat is het voordeel voor onze bevolking? Volstrekt onduidelijk. Kennelijk voor een kleine elite bedoeld of ter meerdere glorie van bestuurders. "

Goeree-Overflakkee Samen

"Het hardnekkig vasthouden aan deze doelstelling lijdt tot korte termijn besluiten, waarbij de effecten op lange termijn terzijde geschoven worden zoals de horizonvervuiling van de windmolens."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Het is duurzaam energieneutraal en brengt enorme kosten met zich mee. Wie gaat dit bekostigen? De belastingbetaler?"

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

"Als het ten kosten gaat van de leefbaarheid, door overal op het eiland windmolens te plaatsen moet dit zeker niet het doel zijn. Dan kun je beter een paar jaar wachten, en een beter alternatief om energie neutraal te worden invoeren. "

Neutraal

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Goeree-Overflakkee werkt aan een energieneutraal beleid, met oog voor de rendabele mogelijkheden (overtollige energie verkopen aan omliggende regio’s). Het beleid is echter niet de leidende factor, de leefbaarheid van ons eiland gaat voor en de inwoners profiteren mee van de opbrengsten die het energieneutraal zijn met zich meebrengt. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Oneens

SGP Goeree-Overflakkee

"We moeten duurzaam omgaan met de aarde die aan onze zorgen is toevertrouwd. Het zorgvuldig omgaan met materialen, energie en fossiele brandstoffen is onze opdracht. Daarom past de doelstelling om in 2020 energieneutraal te zijn prima in deze uitgangspunten."

PvdA Goeree-Overflakkee

"Energieneutraal 2020 heeft veel reuring gebracht op het eiland. Liever een tandje extra dan wat minder. "

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Het was ons idee in 2013 en wij zijn er trots op dat het in 2020 als eerste gemeente van 50.000 inwoners gehaald kan worden."

VVD Goeree-Overflakkee

"Ons eiland werd aangewezen door de provincie als gebied waar windmolens geplaatst moesten worden. Als gemeente hebben we de bedreigingen kunnen omzetten naar kansen. Dat is voor een eiland als het onze erg bijzonder. Meer energie opwekken dan dat we gebruiken is het uitgangspunt. De windmolens, zonnepanelen, waterstof en hopelijk de getijdencentrale in de Brouwersdam gaan hier voor zorgen. "

CDA Goeree-Overflakkee

"Dit is een haalbare doelstelling die de gemeente vanuit het principe van rentmeesterschap zeker niet moet loslaten."

Stelling 3 van 24

Zondagopenstelling

Ondernemers moeten zelf bepalen of zij ook op zondag open zijn

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Goeree-Overflakkee

"Een heel liberaal standpunt. De VVD van Goeree-Overflakkee meldt in het verkiezingsprogramma dat er met ons te praten is over een aantal koopzondagen maar dat wij in gesprekken met ondernemers en inwoners proeven dat er nu geen behoefte aan is. Dat de winkel op Landal GreenParks in Ouddorp zeven dagen per week open is, vinden wij een welkome aanvulling voor de vele recreanten en zeker ook voor inwoners. "

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"De gemeente moet (beginnende) ondernemers ondersteunen en onnodige regelgeving afschaffen. De keuze laten bij de ondernemer. Vitale Kernen is wel voor een rustige zondag. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Het is wellicht de nieuwe ingang. Niet de overheid die de verplichting oplegt om wel of niet open te zijn. Laat het aan de ondernemers over."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Koopzondag 1x per maand. Gedurende de zomerperiode de mogelijkheid om op zondag open te gaan + een aantal weken in december, rond de periode Sinterklaas en Kerst."

Neutraal

PvdA Goeree-Overflakkee

"De PvdA wil graag experimenten met zondagsopening om te toetsen of ondernemers ook daadwerkelijk open willen op zondag. Is dit niet het geval, dan niet."

Oneens

SGP Goeree-Overflakkee

"De zondag is voor de SGP een rustdag die we gelukkig hebben. We zijn blij en dankbaar met een dag waarop er ruimte is voor rust en bezinning. Een overgrote meerderheid van de raad heeft de nota zondagsrust vastgesteld waar duidelijke afspraken gemaakt zijn rondom de winkelopenstelling."

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"De landelijke wetgeving en de nota zondagsrust zijn voor ons leidend. Wij zien een 24-uurs economie niet als een effectief iets, zeker niet voor 7 dagen. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor het meest geschikt."

CDA Goeree-Overflakkee

"Het CDA hecht aan waarden en traditie, zo ook aan de zondag, die in onze cultuur is uitgegroeid tot een rustmoment van bezinning en ontmoeting. Voor het CDA is dan ook de in 2016 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota Zondagsrust het uitgangspunt. Geen koopzondagen op Goeree-Overflakkee, Horeca mag wel op alle dagen open zijn."

Goeree-Overflakkee Samen

"Gezien de samenstelling van onze gemeente zal opening op zondag een concurrentieverzwakking voor de winkels in de kleine kernen zijn, welke we juist leefbaar willen houden. Wij zijn dan ook tegen zondagsopening van winkels."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

Geen toelichting gegeven

Stelling 4 van 24

Wijkagenten

Er moeten meer wijkagenten komen om de veiligheid in de dorpen te vergroten

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP Goeree-Overflakkee

"Veiligheid is primair een taak van de politie. Meer inzet is in het recreatieve hoogseizoen en in de weekenden noodzakelijk. "

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Veiligheid is belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat de ervaren veiligheid op niveau is. Buurtpreventie draagt bij aan de ervaren veiligheid.De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als zichtbaar aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken. Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent. "

VVD Goeree-Overflakkee

"Wijkagenten die de buurt goed kennen, voegen iets extra's toe, uiteraard naast de buurtpreventieteams die heel goed werk doen. Raddraaiers moeten worden opgespoord en overlast bij uitgaansgelegenheden moet worden aangepakt. "

CDA Goeree-Overflakkee

"Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt. In iedere kern een wijkagent, actief en goed benaderbaar."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Vitale Kernen pleit zeker voor mee wijkagenten dicht bij de burger is het devies. Vitale Kernen blijft er alert op dat de aanrijtijden van de diverse hulpdiensten gehaald moeten worden. Indien nodig moeten er extra capaciteit worden ingezet. De buurtpreventiegroepen moeten goed worden gefaciliteerd en medewerking met het onderwijs is hierbij wenselijk. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/ "

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"De veronderstelling dat orde en veiligheid het zonder enige vorm van toezicht afkunnen blijkt niet op te gaan. Het platteland is ten opzichte van het stedelijk gebied weliswaar betrekkelijk "rustig", maar daar mag niet uit worden afgeleid dat adequaat toezicht overbodig is. "

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

Geen toelichting gegeven

Neutraal

PvdA Goeree-Overflakkee

"Meer wijkagenten is een oplossing, maar meer samenwerken in de buurt en meer op elkaar passen is ook een oplossing. Denk hierbij aan buurtwachten. Dus een combinatie van wijkagenten en buurtwacht is volgens ons de beste manier."

Goeree-Overflakkee Samen

"Door de grote geografische afstanden, dienen we er wel voor te zorgen dat de aanrijtijden voor alle hulpdiensten acceptabel blijven."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Meer veiligheid middels het inzetten van wijkagenten tijdens de uitgaansavonden in het centrum van Middelharnis en Ouddorp."

Oneens

Stelling 5 van 24

Jeugdactiviteiten

Er moet meer geld worden vrijgemaakt voor activiteiten voor de jeugd

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Goeree-Overflakkee

"Goeree-Overflakkee is voor jongeren veel te saai. Hier moet iets aan gedaan worden anders trekken alle jongeren weg."

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Graag verspreid over het hele eiland. "

CDA Goeree-Overflakkee

"De gemeente zorgt voor goede (ook informele) speelmogelijkheden in elke buurt, voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking. De buurt moet hierbij worden betrokken. Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speelotheken, speeltuinen, scouting en kindervakantiewerk zijn van groot belang en kunnen rekenen op medewerking van de gemeente."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Zij vragen onze aandacht en meestal zijn het kleine dingen die het doen. Dus hiervoor stellen we budget voor beschikbaar. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Belangrijk is dat de klassieke voorzieningen (sportverenigingen, andere verenigingen van welke aard dan ook) in stand en vooral op niveau blijven (kwaliteit van de accommodatie). Er is de laatste tijd te veel bezuinigd. "

Goeree-Overflakkee Samen

"De put dempen voor het kalf verdronken is: een gezonde fysieke en sociale omgeving voor de jeugd, vermindert de kans op ongewenste verleidingen. Liever het geld aan de voordeur uitgeven ter voorkoming van problemen als achteraf geld spenderen aan probleemoplossende hulpverlening."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"In elk dorp een sportvereniging en een schooltuin. Kijken naar de wensen en behoefte van de jongeren en hoe deze te verwezenlijken zijn."

Neutraal

SGP Goeree-Overflakkee

"Op dit moment zijn er al veel activiteiten voor de jeugd in de vorm van sportvoorzieningen, muziekschool, bibliotheek enz. Daarnaast vervullen kerken ook een belangrijke rol door een groot aantal activiteiten te ontplooien voor de jeugd. Verantwoorde uitbreiding van voorzieningen is zeker bespreekbaar."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD Goeree-Overflakkee

"Bestaande verenigingen/stichtingen kunnen meer activiteiten voor jongeren op Goeree-Overflakkee organiseren. Goeree-Overflakkee is een heerlijke omgeving waar je ook jong mag zijn en wat de VVD betreft mag daar meer aandacht aan besteed worden. Als de verenigingen of stichtingen ondersteuning nodig hebben, moet de gemeente meedenken. Meer geld is niet per definitie de oplossing."

Stelling 6 van 24

Vrijwilligers

De gemeente moet vrijwilligerswerk meer waarderen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP Goeree-Overflakkee

"Vrijwilligers worden al zeer gewaardeerd, maar ze verdienen ook alle waardering. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Zeker in een maatschappij waar het omzien naar elkaar en zorg voor elkaar meer dan ooit belangrijk is. "

PvdA Goeree-Overflakkee

"Vrijwilligers zijn van zeer grote waarde een onmisbare schakel in een goed draaiende samenleving. De gemeente moet hier een actieve rol in vervullen en meer geld in steken."

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en dit moet waardering blijven houden. De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk wat deze vrijwilligers verzetten. Dat wordt al gewaardeerd. Daarom wil de gemeente vrijwilligerswerk faciliteren (bijvoorbeeld via ‘Go voor elkaar’) en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen.Vrijwilligers kunnen, indien nodig en van toepassing, een gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) krijgen."

CDA Goeree-Overflakkee

"Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten. Verenigingen en vrijwilligers verdienen ondersteuning door onnodige regels te schrappen. De gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken. Waardering moet ook uit de samenleving zelf komen."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Meedoen vindt Vitale Kernen belangrijk. Voor ons is het hele jaar door de dag van de vrijwilliger http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"De erkenning is er wel, maar kan beter."

Goeree-Overflakkee Samen

"Vrijwilligers zijn het cement van de leefbaarheid en verdienen meer waardering."

Neutraal

VVD Goeree-Overflakkee

"De gemeente is heel blij met al het vrijwilligerswerk en spreekt de waardering vaak uit. Het online platform govoorelkaar.nl laat zien dat onze gemeente het vrijwilligerswerk zeer serieus neemt. "

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

Geen toelichting gegeven

Oneens

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Vrijwilligerswerk moet uitgaan van instellingen en niet van de gemeente. De overheid moet zich niet overal mee bemoeien."

Stelling 7 van 24

Windmolens

Er moeten minder windmolens komen op het eiland

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Goeree-Overflakkee

"Van het rijk en de provincie heeft onze gemeente een forse windopgave gekregen. De inzet van het CDA is altijd geweest om deze windopgave te beperken. Door onderhandelingen en het nemen van regie komt ons eiland nu niet geheel rondom in de windmolens te zitten. We blijven ons inzetten om te zorgen dat omwonenden ook profijt hebben van deze windopgave."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Vitale Kernen blijft aandacht schenken aan het opwekken van schone energie. Goeree-Overflakkee werkt aan een energieneutraal eiland, maar wij willen dat de horizon vervuiling zo snel als mogelijk wordt weggenomen door het slopen van de windmolens na hun levensduur. Geen vervanging, geen uitbreiding. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/ "

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Goeree-Overflakkee wordt door de provincie gezien als het "braafste jongetje van de klas". En daar is optimaal van geprofiteerd. De opgave (225 MW) is buitenproportioneel. Slecht voor het woonklimaat voor duizenden mensen, slecht voor de economie en nog slechter voor de duurzaamheidsbalans."

Goeree-Overflakkee Samen

"Tot heden zijn er beslissingen genomen met betrekking tot de windmolens, voor de toekomst kan Gos dit eenvoudig beantwoorden, GEEN Windmolens meer op Goeree Overflakkee. Alternatieve energiebronnen zoals waterenergie uit golven dienen onderzocht te worden."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Uit een onderzoek uit Duitsland blijkt dat windturbines slecht zijn voor de gezondheid van omwonende binnen een straal van 2 km. Het drijft de energieprijzen omhoog. Wie gaat dit betalen? Als het bedrijfsleven hier de hoofdmoot van moet betalen dan zullen bedrijven zich gaan vestigen in andere landen. Zie link inzake gezondheid: https://www.groepjanzwerus.nl/windturbines-gevaar-gezondheid/"

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

"Het is een nu een hype om zoveel mogelijk molens te bouwen. Rendabel of niet. Op papier klopt het rendement. Dat subsidie de molens laat draaien, daar gaan we aan voorbij. Laat onderzoeken of een getijdencentrale bij de Haringvliet sluizen rendabel zou zijn. "

Neutraal

SGP Goeree-Overflakkee

"Door de gemeenteraad zijn de plaatsingsgebieden bepaald in zorgvuldig overleg met bewoners en direct betrokkenen. De plaatsingsgebieden worden ingevuld op een verantwoorde wijze waar indien mogelijk maatwerk geboden wordt. Buiten deze plaatsingsgebieden mogen niet meer windmolens geplaatst worden. De opgave van 225 mw op het eiland is meer dan genoeg. "

VVD Goeree-Overflakkee

"Wij zien het belang om zuinig om te gaan met energie. We zijn momenteel gehouden aan de overeenkomst met de provincie Zuid-Holland om 225 MegaWatt (MW) aan windmolens te plaatsen op ons eiland. Als we niet meewerkten zou de provincie zelf vergunningen afgeven voor veel meer MW en de locaties zelf aanwijzen. Na deze opgave komt er wat de VVD betreft geen windmolen meer bij. Liever getijdencentrale en inzetten op innovatieve alternatieven."

Oneens

PvdA Goeree-Overflakkee

"Het maximaal aantal windmolens staat al vast. Er komen er de komende jaren nog meer bij. Daarna is het wat ons betreft klaar. "

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"De ChristenUnie vindt het klimaat waardevol en daarom hechten we aan toepassing van schone energie. De huidige windopgave zullen we nog moeten realiseren, dus minder windmolens zitten er nog niet in. Vanuit duurzaamheid en klimaatverandering vinden wij het gebruik van alternatieve energiebronnen noodzakelijk. Ook de volgende generatie heeft recht op hetzelfde welvaartsniveau. We gaan ons inzetten voor alternatieven."

Stelling 8 van 24

Eneco-aandelen

Goeree-Overflakkee moet haar aandelen in energiebedrijf Eneco verkopen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP Goeree-Overflakkee

"Eens, een principe is inmiddels genomen."

VVD Goeree-Overflakkee

"De VVD is van mening dat een gemeente er geen belang bij heeft om aandeelhouder te zijn van een commercieel bedrijf. "

CDA Goeree-Overflakkee

"Eneco is commercieel gericht geworden en de gemeente moet daar geen aandelen van bezitten."

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Kwestie van principe."

Neutraal

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Wie is er verantwoordelijk voor het leveren van energie aan de huishouden. Is dit de overheid of commerciële bedrijven? Nu hebben we een mengvorm, half commercieel en de overheid zit er in. Puur commercieel heeft zo zijn voordelen wat energie betreft maar zeker ook nadelen."

Oneens

PvdA Goeree-Overflakkee

"De PvdA wil de aandelen Eneco behouden om de werkgelegenheid zeker te stellen en om de duurzaamheidsambities van Eneco te kunnen blijven waarborgen."

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Conform het in de Raad ingenomen standpunt. Wij willen een duurzame Eneco en de werkgelegenheid behouden. "

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"We pleiten ervoor om de aandelen te behouden. Eigen regie in deze vinden we belangrijk. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Goeree-Overflakkee Samen

"De privatisering welke er heeft plaatsgevonden bij staatspartijen zoals de PTT en NS, heeft naar mening van het Gos geleid tot een verschuiving van dienstverlening naar winstbelang. Waarbij er niet word geherinvesteerd in de onderneming maar winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders/directie. Deze kwalitatieve kaalslag staat haaks op de primaire taak waarvoor deze partijen zijn opgericht."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

Geen toelichting gegeven

Stelling 9 van 24

Huishoudelijke hulp

Er moet meer geld worden vrijgemaakt voor de huishoudelijke hulp voor ouderen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP Goeree-Overflakkee

"Ouderen verdienen meer dan wie dan ook de zorg die ze nodig hebben. Waar hulp noodzaklelijk is, moet die ook voorhanden zijn. Daarnaast moet maatwerk mogelijk zijn om met een aanvullende, eigen, lage bijdrage extra hulp in te roepen. "

PvdA Goeree-Overflakkee

"Er is teveel bezuinigd op de huishoudelijke hulp. Er is op Goeree-Overflakkee ca. 750.000 euro per jaar extra voor de huishoudelijke hulp nodig. De PvdA wil dit snel realiseren. Zeker zijn van goede zorg bij jou in de buurt."

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Het beroep op voorzieningen voor ouderen die langer thuis willen blijven wonen, vraagt investeringen. "

VVD Goeree-Overflakkee

"De bedoeling is dat mensen met een groot netwerk minder hulp nodig hebben en mensen zonder netwerk meer huishoudelijke hulp. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een reserve opgebouwd omdat niet al het geld is besteed. In plaats van een steeds groeiende reserve kan onze gemeente ook wat ruimhartiger zijn naar haar inwoners, als het hard nodig is. Er wordt binnen de gemeente momenteel veel gesproken om beleid aan te passen om meer huish. hulp te kunnen geven. "

CDA Goeree-Overflakkee

"Het beschikbare geld voor de huishoudelijke hulp moet maximaal benut worden. Huishoudelijke hulp geeft mensen mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen en het kan mantelzorgers ondersteunen en minder belasten bij hun taken. "

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Iedereen op Goeree-Overflakkee is belangrijk, toch wil Vitale Kernen extra aandacht voor de senioren. Deze groep is vaak het eerste de dupe. Een uur extra huishoudelijke hulp kan al veel soelaas bieden. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Maximaal inzetten."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Jazeker, de hoofdzaak is dat de zorginstellingen goed doorgelicht worden om de kosten zo laag mogelijk te houden. De twee grootste problemen in de zorg zijn de regelgeving en de managers. Hierdoor komt er minder geld voor personeel dat aan bed moet werken en de manier van werken wordt beïnvloed door de regelgeving waardoor zij minder aandacht kunnen besteden aan de zorg aan ouderen. Door de managers komt er minder geld naar personeel aan bed."

Neutraal

Goeree-Overflakkee Samen

"De hulp aan ouderen welke deze nodig hebben dient kwalitatief goed te zijn. Echter dient het geld besteed te worden aan de hulp en zo min mogelijk aan administratie en overhead."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

Geen toelichting gegeven

Oneens

Stelling 10 van 24

Isolement

De gemeente moet met extra maatregelen voorkomen dat ouderen vereenzamen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP Goeree-Overflakkee

"Vereenzaming is een belangrijk item bij het langer zelfstandig blijven wonen. Naast het stimuleren van een sociaal netwerk moeten er ook voldoende voorzieningen zijn voor ouderen. Gezondheid, ontmoeting en sociale participatie zijn daarbij onderwerpen die per dorpskern integraal aangepakt moeten worden. "

PvdA Goeree-Overflakkee

"Meer geld naar vrijwilligersorganisaties, meer geld naar dagactiviteiten voor ouderen. Zeker zijn dat ouderen er bij horen."

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Eenzaamheid wordt een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden."

VVD Goeree-Overflakkee

"Ouderen wonen tegenwoordig langer in hun eigen huis. De VVD denkt dat ouderen dat ook heel graag willen. De kans op eenzaamheid is wel groter geworden. Daarom steunt de VVD de initiatieven van de gemeente om ouderenadviseurs te vragen de signalen over eenzaamheid op te pakken en contacten te bevorderen tussen ouderen en vrijwilligers en de ouderen te stimuleren deel te nemen aan activiteiten. "

CDA Goeree-Overflakkee

"Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Het komt bij alle leeftijden voor, maar vooral ouderen zijn een kwetsbare groep. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden (denk hierbij bijvoorbeeld aan de kerken) en ouderen zelf stimuleren op zoek te gaan naar sociale contacten. Eenzaamheid moet tijdens de keukentafelgesprekken aan de orde komen en is een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Vitale Kernen wil extra aandacht voor de senioren. Deze groep is vaak het eerste de dupe. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Signalen die vereenzaming aangeven moeten snel leiden tot extra hulp. Inzet van mantelzorgers is hierbij een optie. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Voor zover dat tot de mogelijkheden behoort."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Het is in eerste instantie de zaak van de familie van de ouderen. Wel moet de overheid zorgen voor goede zorgcomplexen in elk dorp. Juist voor ouderen die weinig steun hebben van hun familie en zodat zij kunnen blijven wonen in het dorp dat zij gewend zijn. Wel moet de mantelzorg beter georganiseerd worden door de gemeentelijke overheid in samenwerking met de zorginstellingen."

Neutraal

Goeree-Overflakkee Samen

"Door de kernen leefbaar te houden, zal vereenzaming gereduceerd worden, tevens kan de gemeente initiatieven faciliteren."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

Geen toelichting gegeven

Oneens

Stelling 11 van 24

Toerisme

Op de kop van het eiland mogen niet nog meer nieuwe vakantieparken komen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP Goeree-Overflakkee

"Geen grootschalige ontwikkelingen meer op de kop van het eiland. Strand en duinen niet bebouwen. Respect voor identiteit, rust, ruimte en natuur. Geen vermenging van dorpskern en recreatie. Inzet op kwalitatief hoogwaardige kleinschaligheid en verbetering van het bestaande. "

PvdA Goeree-Overflakkee

"Genoeg is genoeg."

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"We gaan voor versterking van de kwaliteit en niet voor kwantiteit . "

VVD Goeree-Overflakkee

"De VVD is zuinig op onze kuststrook. Wij zijn van mening dat er geen verdere uitbreiding of bebouwing meer dient plaats te vinden ten noorden van de Vrijheidsweg in Ouddorp met uitzondering van het bestaande verplaatsingsgebied Ouddorp-Duin en het projectgebied Ouddorp-Bad. Wij zijn ook geen voorstander van bebouwing op het strand. Voor Stellendam kunnen, wat ons betreft, in de toekomst eventueel wel ontwikkelmogelijkheden zijn."

CDA Goeree-Overflakkee

"De rust, ruimte en natuur zijn redenen voor toeristen om naar ons eiland te komen. Het CDA schaart zich achter het Kustpact wat de gemeente samen met andere kustgemeenten heeft ondertekend. Hiermee wordt gewaarborgd dat er geen nieuwe bouwplannen ontwikkeld worden voor het bouwen op het strand en in de duinen. Het CDA is geen voorstander van nieuwe vakantieparken op de kop van het eiland."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Vitale Kernen wil zich in de gemeenteraad blijven inzetten voor een goed milieu en de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van onze gemeente. In de aanwezige natuurgebieden mag geen nieuwbouw plaatsvinden. Ook de zogenaamde Kroonjuwelen aan de kust verdienen onze blijvende aandacht. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Economisch geweldig goed, echter de overlast die het met zich mee brengt voor de bewoners van Ouddorp mogen we zeker niet uit het oog verliezen. Genoeg is genoeg! Het moet geen Scheveningen nr 2 worden."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Uitbreiding ligt op dit moment niet voor de hand. Maar het is riskant de zaak nu op slot te gooien. Vooral de kwaliteit van het aanbod dient verhoogd te worden. Meer kwaliteit, minder kwantiteit."

Goeree-Overflakkee Samen

"De kop van het eiland leent zich voor toerisme, maar de verblijfsrecreatie mag niet in de kwetsbare natuurgebieden uitgebreid worden."

Stelling 12 van 24

Groenonderhoud

Beter gif spuiten en nette straten en groen, dan slecht onderhouden wegen en plantsoenen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Goeree-Overflakkee Samen

"Met een representatief eiland is het fijner wonen en recreëren, maar ook voor het aantrekken van bedrijven is de representatieve uitstraling van belang. "

Neutraal

Oneens

SGP Goeree-Overflakkee

"Onderhoud aan wegen en plantsoenen moet op een hoog niveau plaatsvinden. Wel op een duurzame en verantwoorde wijze."

PvdA Goeree-Overflakkee

"Meer geld uittrekken voor milieuvriendelijk beheer van de buitenruimte. "

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Gif spuiten mag niet meer. Extra kosten mogen gemaakt worden om goed onderhoud te plegen."

VVD Goeree-Overflakkee

"Sympathieke stelling maar toch maar beter geen zwaar gif meer spuiten. De VVD is van mening dat er meer geld uitgegeven moet worden aan effectieve alternatieven. Het onkruid moet beter bestreden worden. Wij vinden dat kernen er vrolijk en verzorgd uit moeten zien. "

CDA Goeree-Overflakkee

"Het gebruik van gif is verboden. Voor het CDA heeft een aantrekkelijke en groene buitenruimte wel grote prioriteit, zodat we aangenaam kunnen wonen op het eiland. Het CDA is dan ook blij dat er extra geld beschikbaar is gesteld voor alternatieve methodes."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Vitale Kernen vindt goed onderhoud van het openbaar groen en de straten en stoepen erg belangrijk maar is ook voor een schoon milieu. Liever geen gif. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/ "

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Moeilijk, maar beter is het naar goede alternatieven te zoeken. Men is doende."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Wij zien graag dat de de stoepen en looppaden, met milieuvriendelijk gif worden bespoten, want zoals afgelopen zomer de voetpaden erbij lagen vinden wij onacceptabel."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

"Er zijn alternatieven voor het spuiten van gif, dan worden de wegen niet verwaarloosd. Leefbaarheid begint met de gebruikte middelen. "

Stelling 13 van 24

Brouwerseiland

De komst van Brouwerseiland (villa’s op eilandjes in de Grevelingen) moet het toerisme verder stimuleren

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Gemeente Schouwen Duiveland gaat erover. Het levert onze gemeente meer toerisme op."

VVD Goeree-Overflakkee

"Een goede ontwikkeling. We hebben begrip voor de tegenstand vanuit de bevolking maar wij hebben niets over die locatie te zeggen omdat het op grondgebied van Schouwen-Duiveland ligt. De Brouwersdam is jaren geleden uitgeroepen tot economische hotspot. Ondernemers werden gestimuleerd om te ontwikkelen. Port Zélande heeft jaren geleden voor een boost gezorgd. Brouwerseiland kan ook voor een opleving zorgen maar het surfgebied moet ook blijven bestaan. "

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Is geen gemeentelijke aangelegenheid. Brouwerseiland completeert het aanbod in de brede regio. Het aanbod dient divers te zijn. Ruimte voor tenten, campers, pleziervaartuigen en recreatiebungalows. Voor alle rangen en standen. "

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Voor dit plan is al goedkeuring gegeven voor de bouw van 314 vakantiewoningen met als doel het toerisme te stimuleren. "

Neutraal

Oneens

SGP Goeree-Overflakkee

"Geen grootschalige ontwikkelingen, zeker niet als deze niet aansluiten op de identiteit van het eiland en bijbehorende dorpskernen. Kleinschaligheid en verbeteren van bestaande voorzieningen zijn speerpunt van beleid. Daarnaast respect voor ruimte, natuur en de rust op het eiland. "

PvdA Goeree-Overflakkee

"Er is al genoeg gebouwd op de kop van het eiland. De PvdA heeft een warm hart voor de natuur en wil dit graag beschermen."

CDA Goeree-Overflakkee

"Het CDA hecht waarde aan de rust, ruimte en natuur op en nabij ons eiland. De komst van Brouwerseiland voegt naar de mening van het CDA niets toe aan de beleving van deze waarden. Er zijn al voldoende parken met dezelfde uitstraling. "

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"De gemeenteraad van Schouwen Duiveland vindt dat Brouwerseiland er moet komen. We vinden het een beschadiging van het landschap aldaar. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/ "

Goeree-Overflakkee Samen

"Graag willen wij de mooie natuur welke de toeristen zo aanspreekt behouden voor nu en de toekomst als plaats waar eenieder kan genieten. Scheiding van natuur en verblijfrecreatie is de enige manier om de natuur zijn waarde te laten behouden voor nu en in de toekomst."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

"Op dit moment zijn er in Ouddorp enkele parken bijgebouwd in voormalige natuurgebieden. Wanneer is het genoeg? Moet werkelijk ieder stukje natuur worden volgebouwd om toerisme te stimuleren. "

Stelling 14 van 24

Bedrijventerreinen

De gemeente moet bedrijven op bedrijventerreinen dwingen hun uitstraling te verbeteren

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP Goeree-Overflakkee

"De uitstraling van bedrijventerreinen moet goed en hoogwaardig zijn. Verpaupering moet worden tegengegaan. Nieuwbouw moet ook een goede uitstraling hebben. Een en ander is prima te regelen in een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan."

CDA Goeree-Overflakkee

"Een goede uitstraling van de bedrijventerreinen is voor de aantrekkingskracht en daarmee voor de lokale economie belangrijk. Nieuwe bedrijven willen zich vestigen in een aangename omgeving. "

Neutraal

PvdA Goeree-Overflakkee

"Eerst bedrijvigheid naar Goeree-Overflakkee halen, dan pas nadere eisen stellen. We willen juist meer bedrijven en geen bedrijven afschrikken zoals nu gebeurt."

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Dwingen is te streng. Maar faciliteren via een BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) is mooi. "

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Vitale Kernen promoot de strategische ligging van de gemeente zoveel als mogelijk en is voorstander van vergaande samenwerking tussen bedrijven en gemeente om regionale economische groei te bewerkstelligen. De gemeente moet beginnende ondernemers de ruimte bieden bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijven, onder meer door onnodige regelgeving af te schaffen. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Weet niet of e.e.a. opgelegd kan worden."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

"Welke richtlijnen gebruikt de gemeente om de uitstraling te beoordelen? Als er een uniforme lijst is met daarop gangbare regels, zoals onderhoud terrein, dan is het te overwegen. "

Oneens

VVD Goeree-Overflakkee

"Dwingen is zeker niet juist. Wij vinden dat bedrijventerreinen zelf moeten begrijpen dat de uitstraling van het terrein aan bepaalde eisen moet voldoen. De gemeente moet motiverenn en faciliteren om dit te bereiken. Ondernemers meer betrekken bij beleidsvorming en bij het nemen van besluiten. "

Goeree-Overflakkee Samen

"Zorg voor de juiste infrastructuur en aantrekkelijke voorwaarden voor bedrijven. De ligging centraal tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen optimaal benutten en interesse voor de regio wekken. Zodra er een positieve positie is verworven als locatie voor bedrijven zal de kwaliteit van de bedrijventerreinen toenemen."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"De gemeente moet zich daar niet mee bemoeien. De uitstraling wordt bepaald door het bedrijf zelf."

Stelling 15 van 24

Evenementen

De gemeente moet grote evenementen op zondag, zoals een wielerkoers of popfestival, toestaan

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Goeree-Overflakkee

"Evenementen op zondag zijn op dit moment goed geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit moet zo blijven."

VVD Goeree-Overflakkee

"De VVD vindt dat er meer moet kunnen dan nu het geval is. De VVD heeft grote inbreng gehad in de nota zondagsrust. Er zijn al meer mogelijkheden dan in voorgaande jaren, zeker buiten de kernen. Door de afgelopen periode mee te besturen hebben we als VVD goede veranderingen in gang kunnen zetten. Daarmee willen we nu graag doorgaan."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Vitale Kernen vindt rust op zondag een groot goed maar evenementen rekening houdend met ieders identiteit mogen er zijn. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/ "

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Laat iedereen vrij in doen en laten (binnen de kaders uiteraard). Het huidige imago (stoffig) is ook economisch nadelig voor gemeente. "

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Dit is goed voor de eilandpromotie. "

Neutraal

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Per evenement wordt een vergunning afgewogen conform de nota zondagsrust. "

CDA Goeree-Overflakkee

"Voor het CDA is de in 2016 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota Zondagsrust het uitgangspunt. We geven elkaar de ruimte en we houden rekening met elkaar en de identiteit van een kern. Evenementen zijn op zondag onder voorwaarden toegestaan. Daarbij spannen we ons in om grote evenementen op zondag niet binnen de bebouwde kom te laten plaatsvinden."

Goeree-Overflakkee Samen

"Daar waar het geen overlast geeft binnen de bebouwde kom toestaan. Zorgen dat we naast elkaar en met respect voor elkaar hier besluiten over nemen."

Oneens

SGP Goeree-Overflakkee

"De zondag is voor de SGP een dag van rust en bezinning. Een dag die ook door veel inwoners gezien wordt als een rustdag. Grote evenementen hebben weinig draagvlak bij een groot deel van de eigen bevolking. "

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

"De gemeente moet niets. Als er initiatieven zijn, zoals de wielerkoers, dan zijn er nog 6 dagen in de week om de wielerkoers over het eiland te laten komen. Met 1 rustdag in de week is niets mis. "

Stelling 16 van 24

Onderverhuur

Het onderverhuren van huizen moet aan strengere regels worden gebonden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP Goeree-Overflakkee

"Verhuurders van woningen hebben hun eigen regels. De meeste overeenkomsten verbieden het onderverhuren van woningen. "

VVD Goeree-Overflakkee

"Er staat niets in ons verkiezingsprogramma maar er zijn regels voor en er zal streng gehandhaafd moeten worden als een buurt last heeft van huizen waar bijvoorbeeld buitenlandse werknemers in gehuisvest zijn. Ook de Airbnb kan problemen geven."

CDA Goeree-Overflakkee

"Strenge regels moeten voorkomen dat er ongewenste situaties ontstaan b.v. overlast of gebruik voor wietteelt. "

Goeree-Overflakkee Samen

"De basis is dat de huurder van een huis tevens de bewoner is."

Neutraal

PvdA Goeree-Overflakkee

"Liever een woning die verhuurt wordt dan een woning die leeg staat en verpauperd. (Onder)verhuur moet wel aan regels gebonden zijn. "

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"We vinden het belangrijk te voorkomen dat er woningen worden gekocht in de kernen en deze slechts enkele weken per jaar als vakantiebestemming worden gebruikt en de rest van het jaar leeg staan. Dat is niet goed voor de leefbaarheid."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"VK vindt dat er geen "overlast" mag onstaan in kernen. Ook " leegstand" buiten het toeristenseizoen van woningen juichen wij niet toe. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Lijkt niet erg relevant"

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

"Als een koophuis niet verkocht wordt, is het voor de eigenaren fijn om het te kunnen onderverhuren. Als het structureel wordt onderverhuurd aan mensen die overlast veroorzaken voor de buurt, dan is het niet wenselijk."

Oneens

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"DIt is een zaak tussen huurder en verhuurder."

Stelling 17 van 24

Jonge gezinnen

De gemeente moet het aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen om op het eiland te blijven wonen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Goeree-Overflakkee

"Zeer mee eens. Goeree-Overflakkee mag gerust wat levendiger worden. Jonge gezinnen kunnen hier aan bijdragen."

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Om vergrijzing tegen te gaan en krimp te voorkomen moet ons eiland aantrekkelijk worden gemaakt. Dit draagt bij aan de leefbaarheid op ons eiland. Aantrekkelijk niet alleen door een mooie leefomgeving, maar ook door voldoende kwalitatief goed voorzieningen en voldoende mogelijkheden voor werk en onderwijs. "

VVD Goeree-Overflakkee

"Jonge gezinnen behouden betekent behoud van voorzieningen, zoals verenigingen en scholen, op ons eiland. Om jonge gezinnen te behouden, maar ook om gezinnen aan te trekken, zal er voldoende werk moeten zijn en genoeg huizen gebouwd moeten worden in de kernen en ook het cultureel aanbod zal vergroot moeten worden. Leefbaarheid in de kernen vergroten. Geen krimp maar groei. "

CDA Goeree-Overflakkee

"Door kleine scholen open te houden, bijvoorbeeld door ze onderdeel te maken van een brede school, hoeven jonge gezinnen niet weg te trekken. Door te investeren in goede digitale én fysieke bereikbaarheid (wegen, OV) hoeven bedrijven/medewerkers en jongeren niet weg te trekken. Lokale investeringen van inwoners en bedrijven in breedband, schone energie of de economie kunnen nieuwe kansen bieden. "

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"De leefomgeving heeft hoge prioriteit. Voor Vitale Kernen betekent dit, dat de inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen leven in een veilige en schone woonomgeving. In elke kern willen wij een dorpshuis,school en vereniging(en) behouden. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/ "

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Aanscherpen/uitbreiden van voorzieningenniveau op alle gebied. Ook de uitgaansmogelijkheden."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Jonge gezinnen met kinderen kijken naar goede scholen, sport en natuur. Dit is allen vertegenwoordigd. Wel moet in alle dorpskernen gebouwd worden In alle dorpskernen moet een school, sportvereniging, schooltuin/ mini kinderboerderij gerealiseerd worden. En een woon-zorgcomplex, zodat kinderen bij opa en oma op bezoek kunnen. We moeten ook starterswoningen hebben voor jonge gezinnen."

Neutraal

SGP Goeree-Overflakkee

"De gemeente moet aantrekkelijk zijn en blijven voor jonge gezinnen om zich te vestigen. Het aanbod aan woningen, werk en ontspanning moet passen bij de wensen die er zijn bij jonge gezinnen. "

Goeree-Overflakkee Samen

"Als de leefbaarheid van de kernen in het algemeen verbeteren zal dit ook voor jonge gezinnen zo zijn."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

Geen toelichting gegeven

Oneens

Stelling 18 van 24

Leefbaarheid

Goeree-Overflakkee moet op de eerste plaats investeren in de leefbaarheid van de dorpen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP Goeree-Overflakkee

"Voluit mee eens. De pas vastgestelde gebiedsontwikkeling voor de dorpskern Den Bommel is hier een mooi voorbeeld van. Deze aanpak mag uitgerold worden voor de andere en juist kwetsbare kleine kernen. Een integrale aanpak waar de thema's mooi, ontmoeten, participatie en gezondheid elkaar versterken. "

PvdA Goeree-Overflakkee

"De PvdA stelt de mens en zijn leefomgeving centraal. Wij willen dat ieder voorstel hieraan getoetst wordt. Is het niet goed voor de mens of zijn leefomgeving, dan is het geen goed voorstel!"

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Wij zijn voor vitale kernen. De gemeente zorgt voor voldoende kwaliteit in de open ruimte en gaat verpaupering tegen. Een school en boodschappenservice dragen hier ook aan bij. Daarnaast vindt de ChristenUnie dat er meer geïnvesteerd moet worden in het openbaar gebied, zeker in kleine kernen, waar de leefbaarheid toch al onder druk staat."

VVD Goeree-Overflakkee

"De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een flink bedrag op de begroting opgenomen om kernen op te knappen. Dat is een mooi begin. Voorbeeld is Den Bommel. Gezamenlijk aanpakken werkt het beste. Wij willen graag de ondersteuning voor de dorpsraden verder uitbouwen. De verfraaiing van de dorpskernen is belangrijk, meer bloembakken en de groenvoorziening naar een hoger niveau tillen. Als een dorp leeft, blijft de winkel en de school. "

CDA Goeree-Overflakkee

"De leefbaarheid van onze dorpen is heel belangrijk voor het CDA, alsook het behoud van basisvoorzieningen zoals christelijke en openbare scholen, sportverenigingen en dorpshuizen."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Wel investeren in: vitale kernen, ieders leefomgeving, verenigingen/stichtingen, 't eiland. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Op basis van analyse moeten kansen in kaart worden gebracht. "Ins blauwe hinein" opereren heeft geen zin."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Leefbaarheid in ieder dorp. Elke dorp moet een school, zorgcomplex en sportvereniging hebben."

Neutraal

Goeree-Overflakkee Samen

"De gemeente heeft de bestuurlijke taak de randvoorwaarden te verzorgen waarbij de kernen leefbaar blijven.Voldoende werk op het eiland, voldoende nieuwbouw in de kernen, voldoende sport en cultuur."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

"Alle dorpen op Goeree Overflakkee zijn leefbaar. Niet helder wat er met meer leefbaarheid wordt bedoeld."

Oneens

Stelling 19 van 24

Verenigingleven

De gemeente moet meebetalen aan de huur en het onderhoud van verenigingsgebouwen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP Goeree-Overflakkee

"Dorpshuizen en verenigingsgebouwen zijn belangrijk in een leefgemeenschap. De sociale samenhang en cohesie worden versterkt door deze voorzieningen. De gemeente mag bijdragen aan het in stand houden, verbeteren en desnoods realiseren van dorpshuizen en verenigingsgebouwen. "

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"De gemeente stelt de verenigingsgebouwen om niet beschikbaar aan de exploitant of beheersstichting."

CDA Goeree-Overflakkee

"Wij willen de verenigingen stimuleren (bijvoorbeeld met extra subsidie) gebruik te maken van hun ‘Recht om uit te dagen’ op het gebied van onderhoud van sportgebouwen- en velden. Dit kan ook deels door de zelfwerkzaamheid te belonen. "

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Wel investeren in: vitale kernen, ieders leefomgeving, verenigingen/stichtingen, 't eiland http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Uiteraard. Een boekhoudkundige benadering is funest."

Goeree-Overflakkee Samen

"Deze verenigingsgebouwen hebben een grote bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeenschap."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Er dient maatwerk geleverd te worden en daarom moeten we kijken per vereniging wat wenselijk is en haalbaar. "

Neutraal

PvdA Goeree-Overflakkee

"Verenigingen die het moeilijk hebben mogen nooit omvallen en moet de gemeente bijspringen. Maar als verenigingen zichzelf kunnen redden hoeft de gemeente niet bij te springen. "

Oneens

VVD Goeree-Overflakkee

"De gemeente is in de meeste gevallen eigenaar van het gebouw en dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Verenigingen kunnen het gebouw voor sportactiviteiten huren en afspraken maken over de werkzaamheden. Verenigingen kunnen tegen lager tarief een zaaltje huren dan een commerciële huurder. Volgens de VVD is dat een goed uitgangspunt. "

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

Geen toelichting gegeven

Stelling 20 van 24

Smart Water

‘Smart Water’, een plan om binnen 7 jaar 1.600 banen te scheppen, moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP Goeree-Overflakkee

"Smart water is een prima initiatief om de economische motor draaiende te houden. Wel nuchter, concreet en met beide benen op de grond. Het is zaak om het wat abstracte niveau te vertalen in concrete plannen en doelstellingen. "

PvdA Goeree-Overflakkee

"Liever vandaag nog meer banen, dan morgen. Banen zijn de motor voor een levendig en welvarend Goeree-Overflakkee."

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Hoogwaardige werkgelegenheid draagt bij aan sociale infrastructuur ."

VVD Goeree-Overflakkee

"Er zijn verschillende sectoren die met hun verdienmodel direct gerelateerd zijn aan het water, zoals bijv. de visserij, de recreatie en de duurzame landbouw. Als de sectoren slimme technologieën toepassen, ontstaan innovaties die de bedrijfsvoering verbeteren. Als het goed gaat met een bedrijf dan vragen ze om nieuwe werknemers, die hier dan vervolgens komen wonen. De VVD steunt de uitgangspunten en verwacht op korte termijn verdere concretisering ."

CDA Goeree-Overflakkee

"Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van dorpen en steden. Smart Water, een initiatief van ondernemers samen met o.a. partners uit het onderwijs, moet zorgen voor meer opleidingsfaciliteiten, banen en innovaties. De gemeente moet in dit initiatief blijven participeren."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Vitale Kernen promoot de strategische ligging van de gemeente zoveel als mogelijk en is voorstander van vergaande samenwerking tussen bedrijven en gemeente om regionale economische groei te bewerkstelligen. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/ "

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"De stelling is fout. De berekening is gebaseerd op een groeiscenario (Public Result) van 4 sectoren. Te weten de agrarische/zorg/recreatie en visserijsector.Smart Water kan daar een plus aan geven."

Goeree-Overflakkee Samen

""Smart Water" is een goed initiatief, welke zelfs een innovatief alternatief voor windenergie zou kunnen voortbrengen. Onmiddelijk starten dus."

Neutraal

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

"Als Smart Water zo'n rendabel project is met garanties voor werkgelegenheid en groei, waarom dan wachten? De gemeente zou bij Middelharnis een transferium kunnen bouwen voor de metro, en deze laat doortrekken vanuit Spijkenisse, dan zou er een veel hogere groei te verwachten zijn. Veel meer mensen zullen hier komen wonen, omdat de bereikbaarheid zou toenemen en het milieu zou er ook bij gebaat zijn. De reistijd voor forensen en scholieren zou met 2/3 afnemen. "

Oneens

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Het gaat hier weer om een plan wat voornamelijk draait op subsidiegelden. Wij zien graag bedrijven komen die zonder subsidie ook kunnen verdienen en voor werkgelegenheid zorgen. Vooral voor de hoger opgeleiden."

Stelling 21 van 24

Buurtpreventieteam

De gemeente moet ervoor zorgen dat elk dorp een buurtpreventieteam krijgt

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP Goeree-Overflakkee

"Buurpreventieteams zijn al aanwezig in veel kernen. Uitbreiding in iedere dorpskern is uitstekend. Deze teams vervullen een belangrijke rol in de dorpskern. "

PvdA Goeree-Overflakkee

"Burgers die samen met de wijkagent aan de slag gaan om de leefomgeving veilig te houden is een uitstekend plan."

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"De burgers worden betrokken bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en Buurtpreventie Apps. Het initiatief moet wel bij de burgers zelf vandaan komen. De gemeente ondersteunt de inzet van buurtpreventieteams optimaal."

CDA Goeree-Overflakkee

"Het CDA is voorstander van buurtpreventieteams in alle dorpen. Buurtpreventieteams moeten niet door de gemeente opgelegd worden, maar vanuit bewoners zelf gedragen worden. De gemeente is wel het eerste aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over het opzetten van een buurtpreventieteam."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"De buurtpreventiegroepen moeten goed worden gefaciliteerd. Vitale Kernen houdt veel aandacht voor de veiligheid van de leefomgeving. Veroorzakers van ontoelaatbare overlast en beschadigingen van andermans eigendommen moeten streng worden aangepakt, waarbij een goede samenwerking met de politie vanzelfsprekend vereist is. Ook contacten met de jeugd wordt hierbij ingezet want jong geleerd is oud gedaan is de mening van Vitale Kernen. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Goeie zaak."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Goeree-Overflakkee Samen

"Een buurtpreventieteam is een initiatief vanuit de bewoners voor de bewoners, waarbij de gemeente een ondersteunende rol kan spelen, maar het initiatief ligt bij de inwoners."

Oneens

VVD Goeree-Overflakkee

"Het initiatief moet vanuit een buurt zelf ontstaan en niet vanuit de gemeente. Dat is de kracht van een samenleving. Wel moet de gemeente er voor open staan en initiatieven positief ontvangen. Een buurtpreventieteam is wel erg gewenst. "

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Wij zijn alleen voor buurtpreventie als er vraag is door de bewoners van de dorpskernen zelf. En dat zal dan wel via een gemeentelijk beleid moeten komen."

Stelling 22 van 24

Sociale woningbouw

Bij nieuwbouwplannen moet 30 procent uit sociale woningbouw bestaan

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Goeree-Overflakkee

"De PvdA wil dat minimaal 30% van de nieuwbouw sociale woningbouw is. "

CDA Goeree-Overflakkee

"We zetten in op voldoende betaalbare en passende woningen per kern, waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit van mensen op het eiland. Ook in de kleinere kernen is het belangrijk dat kansen worden geboden voor woningbouw, die bijdragen aan de diversiteit van woningen en een positieve impuls geeft aan de leefbaarheid. 30 procent sociale woningbouw is voor het CDA geen harde eis, maar wel een goed uitgangspunt."

Neutraal

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Er moet wel voldoende aandacht zijn voor sociale huurwoningen en dat doen de corporaties in voldoende mate, maar de ChristenUnie blijft hier op controleren."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Vitale Kernen staat voor een woningbestand waarbij de vitaliteit van iedere kern gezond blijft, dus in overeenstemming is met de opbouw van de bevolking met vooral oog voor starters, senioren en mensen met een beperking. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Noodzaak is vooralsnog niet aangetoond."

Goeree-Overflakkee Samen

"Bouwen naar vraag welke aanwezig is in de markt in gelijke percentages."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Het percentage moet gebaseerd zijn op demografische gegevens. Eerst onderzoek uitvoeren Wel is er grote vraag onder de doelgroepen: Starters en 55+ voor woningen, hier moeten we ons dan ook voor inzetten. "

Oneens

SGP Goeree-Overflakkee

"De woonvisie dient de basis te zijn voor de volkshuisvestelijke vraagstukken. Het meten van de behoefte bepaald het woningaanbod. Daarbij moeten er zeker voldoende woningen voor starters, sociale woningbouw en woningen voor senioren. Maar ook het midden - en hogere segment moet en mag bediend worden. Voor een verantwoorde groei op ons eiland van belang. "

VVD Goeree-Overflakkee

"De VVD is geen voorstander van het hanteren van vaste percentages De VVD wil dat er voldoende sociale huurwoningen zijn in alle kernen. Bouwen naar behoefte. Volgens de VVD moet er vooral gebouwd worden in het middensegment. "

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

"Dit percentage is veel te laag. Er moeten minimaal 70% huurwoningen worden gebouwd. Het aanbod huurwoningen op het eiland is te laag."

Stelling 23 van 24

Starterswoningen

De leegstaande gemeentehuizen in de dorpen moeten omgebouwd worden tot starterswoningen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Goeree-Overflakkee

"Zeer mee eens. De gemeente moet actief werken aan het mogelijk maken dat leegstaande gemeentehuizen worden omgebouwd tot starterswoningen."

CDA Goeree-Overflakkee

"Het CDA is er voorstander van als de leegstaande gemeentehuizen een woonbestemming krijgen. Dit kunnen naast starterswoningen ook seniorenappartementen zijn."

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Indien mogelijk (haalbaar)."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Appartementen voor starters en jonge professionals."

Neutraal

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er voldoende starterswoningen beschikbaar zijn/komen. Hergebruik van gemeentehuizen kan onderzocht worden, maar zal niet in alle gevallen mogelijk zijn. In Goedereede bijvoorbeeld is een plan waarbij het bestaande gebouw gesloopt wordt en plaats maakt voor woningen cq appartementen."

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Elke zinvolle invulling is hierbij een aanwinst. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Goeree-Overflakkee Samen

"Het vastgestelde plan om de leegstaande gemeentehuizen om te bouwen naar starterswoningen gaat het Gos te ver. Dat er spoedig mogelijk een nuttige bestemming aan deze panden gegeven dient te worden ondersteunen wij wel."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

"Als het huurwoningen worden is het een goed initiatief. "

Oneens

SGP Goeree-Overflakkee

"Leegstaande gemeentehuizen moeten een volwaardige bestemming krijgen. Naast starterswoningen kan ook gedacht worden aan seniorenwoningen in het huursegment in de sociale en midden huurklasse. "

VVD Goeree-Overflakkee

"Wij hebben daar niets over in ons verkiezingsprogramma opgenomen omdat de VVD sowieso vindt dat ieder plan welkom is en wordt beoordeeld op haalbaarheid en of die ontwikkeling in die kern gewenst is. "

Stelling 24 van 24

Coffeeshop

Op Goeree-Overflakkee moet een coffeeshop komen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Goeree-Overflakkee

"De PvdA is bereid experimenten te doen met coffeeshops, met als doel de handel in softdrugs te regulieren en uit de illegaliteit te halen ."

Groep Jan Zwerus Goeree-Overflakkee

"Door een de komst van een coffeeshop kun je het beter in de gaten houden en is de kwaliteit meetbaar en gegarandeerd ten opzichte van de illegale straatverkoop"

Neutraal

Eiland van Vrijheid Goeree-Overflakkee

"Als studie uitwijst dat er behoefte is er sprake is van een betere beheersing van de problematiek."

Oneens

SGP Goeree-Overflakkee

"Verslaving en drugsgebruik moet preventief en effectief bestreden worden. Iedere vorm van drugsgebruik moet ontmoedigd en zeker niet gestimuleerd worden. illegale handel in drugs moet bij de kern worden aangepakt. "

ChristenUnie Goeree-Overflakkee

"Wij stimuleren een gezonde leefstijl en gezien het hoge risico op middelenafhankelijkheid raden wij sowieso roken af. Drank en drugsgebruik leiden nog steeds tot problemen onder jongeren en ook volwassenen."

VVD Goeree-Overflakkee

"De VVD Goeree-Overflakkee vindt het geen gewenste situatie. Het trekt drugstoeristen aan en het brengt een hoop onrust met zich mee. "

CDA Goeree-Overflakkee

"Wat het CDA betreft komt er geen coffeeshop op het eiland. Het lost ons inziens de problemen rond gebruik en overlast niet op. Beter om meer in te zetten op preventie ( voorlichting) en handhaving "

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

"Bevordert niet de volksgezondheid. Wetenschappelijk bewezen is dat het verslavend is. Het is een opstapje naar zwaarder drugsgebruik. http://www.vk-go.nl/programma-2018-2022/"

Goeree-Overflakkee Samen

"Voor het gebruik van tabak hebben we al jaren een ontmoedigingsbeleid, waarbij er een steeds strengere visie komt. Ook voor het alcoholgebruik zijn nu de eerste signalen zichtbaar om een ontmoedigingsbeleid te gaan voeren. Zullen we aan de coffeeshop een halt toe roepen, dan hoeven we daar over een aantal jaren ook geen ontmoedigingsbeleid voor te ontwikkelen."

Jezus Leeft Goeree-Overflakkee

Geen toelichting gegeven

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl