Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 29

Buitenbad Groenhovenbad

Het buitenbad van het Groenhovenbad moet worden uitgebreid.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

VVD Gouda

"Sport en beweging is belangrijk voor alle mensen en voor jongeren in het bijzonder. Een aantrekkelijk buitenbad trekt veel jongeren en vormt dus een stimulans om te gaan bewegen. "

ChristenUnie Gouda

"De huidige locatie heeft maar een beperkt buitenbad. Uitbreiding is daarom gewenst. Er is nog wel onderzoek nodig naar de betaalbaarheid, mede gezien de sterk vervuilde grond waarop het zwembad staat. "

CDA Gouda

"Goede zwembadfaciliteiten voor Gouda zijn van groot belang, bijvoorbeeld gericht op het vergroten van vertier en vermaak. "

SP Gouda

"Uit een enquête van de SP blijkt dat veel inwoners van Gouda dit wensen. Niet alleen uitbreiden, maar ook meer speelvoorzieningen, beter zicht voor ouders om toezicht te kunnen houden op hun kinderen et cetera."

SGP Gouda

"De SGP wil uitbreiding van de recreatieve functie van het zwembad en buitenbad. De kosten moeten wel eerst goed inzichtelijk gemaakt worden."

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Het bad is veel te klein."

PvdD Gouda

"Het buitenbad van het Groenhovenbad is veel te klein gebleken voor het aantal mensen dat er gebruik van wil maken. De Partij voor de Dieren wil wel dat er duurzame energie wordt gebruikt en geen schadelijke chemicaliën. "

Neutraal

GroenLinks Gouda

"We vinden het heel jammer dat we het oude buitenbad van de Tobbe kwijt zijn, maar zwemvoorzieningen zijn erg duur. Er is financiering van buiten nodig om het zwembad uit te kunnen breiden. Wij vinden dat de gemeente eerst moet investeren in goede speelvoorzieningen in de wijken."

Oneens

D66 Gouda

"Het buitenbad van het Groenhovenbad beschikt over basale voorzieningen. In de regio is genoeg capaciteit aan buitenzwembaden om in de zwembehoefte te voorzien. D66 vindt een investering in het buitenbad op dit moment dan ook niet noodzakelijk, tenzij die investering bijdraagt oplossen van het financiële tekort van het zwembad."

Jezus Leeft

"Het buitenbad kan nu al het aantal bezoekers niet aan. Met uitbreiding worden de zorgen over toezicht, onderhoud, veiligheid en milieu-eisen ook groter en de vraag is of bij uitbreiding echte veiligheid, goed toezicht, goed onderhoud en het houden aan milieu-eisen gewaarborgd blijven. "

Gemeente Belangen Gouda

"Uitbreiding van het bad is volgens ons financieel onverantwoord."

Gouda Positief

"Dit is veel te kostbaar. "

Stelling 2 van 29

Budget voor wijkteams

De Goudse wijkteams moeten geld van de gemeente krijgen om naar eigen inzicht te besteden in de buurt.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

VVD Gouda

"Goed functionerende wijkteams zijn een belangrijke schakel in het beter leefbaar maken van Gouda. Voor goede initiatieven vanuit de wijkteams moet dus geld beschikbaar zijn."

ChristenUnie Gouda

"De ChristenUnie gaat voor specifiek wijkenbeleid en vindt wijkteams belangrijk. Elkaar kennen en helpen in de eigen buurt is een heel natuurlijke manier van omzien naar elkaar en participeren. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat wijkactiviteiten in wijkcentra en door wijkteams volop plaatsvinden en financieel worden ondersteund door de gemeente."

CDA Gouda

"Meer invloed van Gouwenaars in buurten en wijken vraagt ook om financiële middelen en ruimte voor hun initiatieven. Dat versterkt onze stad en het op goede wijze met elkaar samenleven. "

SGP Gouda

"Het budget van de wijkteams moet worden verhoogd. "

PvdD Gouda

"De Partij voor de Dieren was het oneens met de kortingen waarmee de Goudse wijkteams werden geconfronteerd en GoudApot heeft geen oplossing geboden. Wijkteams moeten hun eigen verbindende werkzaamheden weer kunnen doen, zonder bij de gemeente te hoeven bedelen. "

Gemeente Belangen Gouda

"Ja, meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden inclusief budget voor de wijkteams"

Neutraal

SP Gouda

"Ze moeten meer geld krijgen voor organisatiekosten. Voor projecten in een wijk moet ook gekeken worden naar samenwerking met bijvoorbeeld GoudApot. En er moet een deugdelijke projectaanvraag aan ten grondslag liggen. We gaan niet zomaar geld geven."

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Per activiteit bekijken."

Gouda Positief

"GoudApot lijkt een goed alternatief te zijn voor de wijkteams, echter, veel maatschappelijke zaken die de wijkteams voorheen oppakten (busvervoer voor ouderen bijvoorbeeld) mogen krachtens zijn eigen regels niet door GoudApot worden gefinancierd. "

Oneens

D66 Gouda

"D66 is voorstander van het financieren van maatschappelijke initiatieven. GoudApot is het instrument om dergelijke activiteiten te financieren. De wijkteams kunnen daar voor hun activiteiten aanvragen voor subsidie indienen. Of zich bij de gemeente inschrijven als leverancier van diensten op het gebied van het sociaal domein. "

GroenLinks Gouda

"Wijkteams zijn en blijven belangrijke gesprekspartners van de gemeente. Voor subsidies van burgerinitiatieven kunnen wijkteams en inwoners terecht bij GoudApot."

Jezus Leeft

"Binnen de wijkteams kan de meerderheid besluiten nemen op grond van haar eigen normen/waarden/religieuze of filosofische standpunten die haaks kunnen staan of niet aansluiten op de zorgbehoefte en/of hulpvraag van wijkbewoners. Zodoende is er een grotere kans dat geld verkeerd besteed wordt. Bij de integrale ketensamenwerking waarvoor JEZUS LEEFT pleit in de vorm van een veiligheidshuis in het klein waar politie, geestelijke gezondheidszorg enzovoort samenwerken, is die kans kleiner."

Stelling 3 van 29

Cameratoezicht

De gemeente moet het cameratoezicht in de stad verder uitbreiden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Gouda

"Eigenlijk is er alleen in de binnenstad ruim cameratoezicht aanwezig. Vergeleken met andere wijken zijn er in de binnenstad ook relatief weinig inbraken. Overigens hangt dat vermoedelijk ook samen met het feit dat er meer beweging is in de binnenstad. Meer surveillance en cameratoezicht in de andere wijken van Gouda is dan ook zeer belangrijk."

ChristenUnie Gouda

"Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het wel beperkt (proportioneel) en met oog voor privacy toepassen, en met regelmatige evaluatie. Extra toezicht is alleen van toepassing als dat voor de veiligheid (tijdelijk) noodzakelijk is. Daarnaast wil de ChristenUnie toepassing van camerabeveiliging voor particuliere woningen op 'hotspots' via tijdelijke beschikbaarstelling door de gemeente mogelijk maken. Hierdoor zal aanhouding op heterdaad eenvoudiger worden."

CDA Gouda

"Veiligheid is speerpunt voor CDA Gouda. Cameratoezicht hoort daarbij in combinatie met goede handhaving. "

SGP Gouda

"De SGP vindt cameratoezicht een effectief middel voor toezicht. Daarnaast kunnen opgeslagen beelden gebruikt worden in eventuele bewijsvoering bij strafzaken. Het is goedkoper dan een agent of medewerker van stadstoezicht die continu aanwezig zou moeten zijn."

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Dit verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel."

Gemeente Belangen Gouda

"Wij zijn een van de initiatiefnemers geweest voor meer toezicht en handhaving met behulp van camera's. Cameratoezicht vergroot de veiligheid. "

Neutraal

PvdA Gouda

"Bestaande camera's slimmer inzetten."

SP Gouda

"Cameratoezicht kan in een aantal gevallen helpen, maar het is zeker niet de oplossing voor de problemen in de buurten. Aan schijnveiligheid hebben we niets."

Jezus Leeft

"Veiligheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Om burgers te betrekken, streven we naar teams op wijkniveau die bekend zijn bij de burgers en waar gemakkelijk melding gemaakt kan worden van geluidsoverlast, vandalisme, zinloos geweld enzovoort. In grote steden bestaan deze teams al jaren en lijken ze hun vruchten af te werpen. Deze teams bestaan uit professionals van politie, geestelijke gezondheidszorg enzovoort. "

Gouda Positief

"Zou een oplossing kunnen zijn, maar wij geloven meer in andere oplossingen, zoals de inschakeling van beveiligingsbedrijven en een wethouder handhaving en veiligheid, die integraal de jeugdproblematiek bij de bron aanpakt in plaats van repressief."

Oneens

D66 Gouda

"Cameratoezicht is geen wondermiddel. D66 is voorstander van het inzetten van cameratoezicht waar dit effectief en efficiënt is, en noodzakelijk is om hardnekkige overlast te bestrijden."

GroenLinks Gouda

"GroenLinks wil toezicht door mensen en niet door camera's. Meer stadstoezicht en wijkagenten zijn effectiever dan camera's. Alleen voor hotspots kunnen camera's een nuttige tijdelijke maatregel zijn. Maar we willen vooral meer inzetten op preventie."

PvdD Gouda

"Cameratoezicht heeft ernstige gevolgen voor de privacy. Mocht er meer cameratoezicht komen, dan alleen tijdelijk en onder strikte voorwaarden, Te vaak worden nu onder het mom van veiligheid maatregelen ingezet waarbij de rechten van burgers worden ingeperkt. De bescherming van privacy is dan ook een belangrijk thema voor de Partij voor de Dieren."

Stelling 4 van 29

Brug bij GOUDasfalt

GOUDasfalt moet door een fietsbrug met de binnenstad worden verbonden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Gouda

"Onderzoeken wat de kosten zijn en eventueel gaan reserveren."

VVD Gouda

"Het GOUDasfalt-terrein is een terrein met oneindige mogelijkheden. Die kunnen het beste worden benut als het terrein ook goed toegankelijk is. Overigens gaat de ontwikkeling de VVD Gouda nog lang niet snel genoeg. Kansen moeten worden gepakt om de mogelijkheden van dit terrein echt uit te buiten. De stad verdient een mooie evenementenlocatie."

ChristenUnie Gouda

"De ChristenUnie zet zich in voor het verbeteren en benutten van de potentie van de Hollandsche IJssel. De ChristenUnie draagt GOUDasfalt een warm hart toe en wil hen de ruimte geven zich verder te ontwikkelen. De ChristenUnie staat welwillend tegenover een extra verbinding, maar er zal nog nader onderzoek gedaan moeten worden naar de kosten. "

CDA Gouda

"Goed idee, mits de randvoorwaarden - veiligheid en bereikbaarheid - goed worden ingevuld en er voldoende middelen beschikbaar zijn. "

GroenLinks Gouda

"We zijn erg gelukkig met wat er allemaal bij GOUDasfalt gebeurt. Een goede verbinding van GOUDasfalt met de binnenstad is dus zeker belangrijk. Gouda is voor ons een echte fietsstad. Goede fietsverbindingen zijn belangrijk voor een goed fietsklimaat. "

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Dit is van belang voor een snelle bereikbaarheid van het terrein voor voetgangers en fietsers."

Gemeente Belangen Gouda

"Wij zijn het eens met deze stelling aangezien wij voorstander zijn van verbetering van loop- en fietsverbindingen, mits dit ook in verband met de scheepvaart haalbaar is."

Gouda Positief

"In combinatie met een parkeerterrein om het zuidelijk gedeelte van de binnenstad beter te ontsluiten. Dit parkeerterrein kan tevens gebruikt worden voor evenementen (combifunctie). De opbrengsten van het parkeerterrein dienen in ieder geval de fietsbrug te financieren. "

Neutraal

D66 Gouda

"Via het pontje Gein is er een adequate verbinding tussen de binnenstad en het GOUDasfalt terrein. Verbetering van die verbinding via een fietsbrug zou mooi zijn, maar is in onze verwachting kostbaar (IJssel is belangrijke vaarroute en getijderivier). Deze brug staat dan ook niet bovenaan onze prioriteitenlijst."

SP Gouda

"Fietsverbindingen zijn belangrijk. Maar of een fietsbrug de oplossing is, is de vraag. Dat willen we eerst onderzocht hebben. De huidige veerverbinding is ook oké"

SGP Gouda

"De SGP vindt het verbinden van de binnenstad met GOUDasfalt een goed plan, maar de kosten van een loop- en/of fietsbrug moeten eerst onderzocht worden. "

PvdD Gouda

"Het is goed om deelnemers aan activiteiten op GOUDasfalt zo min mogelijk per auto over de Gouderaksedijk te laten komen. "

Oneens

Jezus Leeft

"Dat is niet wenselijk. Daar dit groepen als hangjongeren (doordeweeks) en uitgaanspubliek in het weekend zal bemoedigen om voor en na het uitgaan van de locatie GOUDasfalt een indrink-rook-drugslocatie te maken. Hierbij niet te vergeten de geluidsoverlast en het milieu- en kindonvriendelijk afval dat achterblijft. Wie gaat dat opruimen?"

Stelling 5 van 29

Vuile auto's uit binnenstad

Vervuilende auto's mogen de binnenstad niet meer in.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Gouda

"D66 wil onderzoeken of het instellen van een emissiezone in Gouda mogelijk is. Transportmiddelen met een hoge uitstoot willen we weren. Schone transportmiddelen stimuleren we via onder andere differentiatie in de prijs van parkeervergunningen en inzet voor laadpalen."

ChristenUnie Gouda

"Wij willen een onderzoek naar mogelijke invoering van een milieuzone voor vervuilende scooters, auto’s en vrachtauto’s, rekening houdend met ervaringen elders. "

GroenLinks Gouda

"Helemaal eens, te beginnen met zware vrachtauto's, oude diesels en scooters."

Gouda’s 50+ partij Gouda

"In verband met fijnstof en de gevolgen daarvan voor de gezondheid."

PvdD Gouda

"Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop. Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers moeten ruim baan krijgen. Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering van milieuzones. Bij voorkeur wordt de binnenstad autovrij. "

Gemeente Belangen Gouda

"Op termijn alleen toegankelijk voor elektrische auto's en auto's die op waterstof rijden."

Neutraal

PvdA Gouda

"Binnenstad wel verder autoluw maken. "

SP Gouda

"De SP wil de binnenstad autovrij maken. Tussen 6 en 8 uur 's ochtends en 7 en 9 uur 's avonds mag er worden gelost en geladen, maar verder mogen er geen auto's in de binnenstad."

Oneens

VVD Gouda

"Er zijn al voldoende maatregelen om vervuiling door extreem vervuilende auto's tegen te gaan. Een verbod voor 1 vierkante kilometer gaat daar echt niets aan bijdragen. Bovendien is een groot deel van de binnenstad al autoluw en zal een verbod niets bijdragen aan het leefklimaat."

CDA Gouda

"Een schone leefomgeving is van groot belang, maar deze maatregel lost het probleem van luchtvervuiling en bereikbaarheid niet op. Voor een leefbare en schone stad wil het CDA inzetten op meer aantrekkelijke fietsroutes naar de binnenstad, ander vervoer zoals elektrische voertuigen voor laden en lossen, en andere innovaties op basis van afspraken met bedrijven, bewoners, organisaties en de gemeente. "

SGP Gouda

"De SGP wil onderzoek naar de technische mogelijkheden om bezoekers alleen nog te laten parkeren op parkeerplaatsen of in parkeergarages rond en in de binnenstad, waarbij de gewone parkeerplekken voor binnenstadbewoners gereserveerd zijn. Op de lange termijn wil de SGP dat alleen bezoekers met elektrische auto's in de binnenstad toegelaten worden. "

Jezus Leeft

"Privébezitters van oldtimers, oudere invalidenwagentjes op diesel en oudere auto's die ook worden gebruikt voor werkverkeer - denk aan schilders, loodgieters, ramenwassers, culinaire bezorgers, klusjesmannen en zorgpersoneel - zouden hiermee massaal gedupeerd worden."

Gouda Positief

"Diverse gemeenten zijn hierop teruggefloten dan wel hiervan teruggekomen."

Stelling 6 van 29

Gebieden voor vuurwerk

Er moeten speciale zones komen voor het afsteken van vuurwerk

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie Gouda

"De ChristenUnie is voor het verminderen van particulier vuurwerk en een voorstander van het centraal afsteken van vuurwerk, bijvoorbeeld op de locatie van GOUDasfalt."

CDA Gouda

"Als bewoners van een buurt hierom vragen of als die behoefte er is rondom een ziekenhuis, dierenasiel of bijvoorbeeld een kinderboerderij, dan moet de gemeente dat mogelijk maken. Maar niet opgelegd vanuit de gemeente."

SP Gouda

"De SP is voor vuurwerkvrije zones, zeker in de omgeving van dierenweides en -asiels geen vuurwerk afsteken!"

GroenLinks Gouda

"GroenLinks is voor een vuurwerkverbod in de hele stad, om milieuschade en overlast voor mensen en dieren te voorkomen. Voor een feestelijke jaarwisseling willen we een mooie vuurwerkshow op een centrale plaats."

SGP Gouda

"De SGP wil bij voorkeur op termijn stoppen met consumentenvuurwerk: vanwege milieuschade, veiligheids- en gezondheidsrisico's. "

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Er is veel overlast voor mens (zeker bij seniorencomplexen) en dier door vuurwerk."

PvdD Gouda

"In afwachting van een landelijk verbod op consumentenvuurwerk moet de gemeente er alles aan doen om vuurwerkvrije zones in te stellen in elk deel van de stad waar overlast te vrezen valt voor mens, dier, natuur en milieu. Een alternatief is uiteindelijk een centrale vuurwerkshow. "

Neutraal

PvdA Gouda

"Mensen moeten kunnen genieten van mooi siervuurwerk in de buurt, maar gezamenlijke vuurwerkshows in de binnenstad of elders zijn een mooie toevoeging. "

Gemeente Belangen Gouda

"Prima om speciale zones te realiseren. Maar een verbod op vuurwerk gaat ons gelet op de handhaving te ver."

Oneens

D66 Gouda

"Vuurwerk brengt veiligheids- en milieurisico's met zich mee. Op gemeentelijk niveau is een totaalverbod op particulier vuurwerk of het aanwijzen van een beperkt aantal afsteek zones ons inziens niet effectief. Aanwijzing van vuurwerkvrije zones kan bijdragen aan een prettiger jaarwisseling voor mens en dier. D66 is geen voorstander van een door de gemeente bekostigd centraal vuurwerk."

VVD Gouda

"Afsteken van vuurwerk is al enorm beperkt. Bovendien zijn vuurwerkzones nauwelijks te handhaven en zal het ondoenlijk zijn om overeenstemming te vinden welke zones vuurwerkvrij worden en welke niet."

Jezus Leeft

"Speciale zones waar dan vuurwerk afgestoken zou worden in Gouda zijn zones waar dieren, vogels, natuur en milieu worden gestoord en verstoord in hun woon-, voeder- en leefmilieu. Ook is er wederom met deze afzondering minder sociale controle en bereikbaarheid tot overleg en controle."

Gouda Positief

"Dit is niet handhaafbaar op lokaal niveau. "

Stelling 7 van 29

Dieren bij evenementen

Bij markten, festivals en andere evenementen mogen geen dieren meer worden ingezet ter vermaak van de bezoekers.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Gouda

"GroenLinks is tegen misbruik van dieren. Alleen als de evenementen aantoonbaar diervriendelijk zijn hebben wij geen bezwaar."

PvdD Gouda

"Dieren zijn levende wezens, geen hebbedingen of productiemiddelen. De Partij voor de Dieren wil dat er een eind komt aan het misbruik en doden van dieren omwille van traditie, vermaak en mode."

Jezus Leeft

"Dieren hebben net als mensen recht op leven en bewegen in hun eigen leefomgeving. Dieren zijn niet geschapen ter vermaak van de mens of als attractie. "

Neutraal

ChristenUnie Gouda

"Het is belangrijk dat er te allen tijde goed voor de dieren wordt gezorgd. Dat geldt ook als dieren dienen voor vermaak tijdens een evenement of in een hertenkamp et cetera."

SP Gouda

Geen toelichting gegeven

Gouda’s 50+ partij Gouda

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66 Gouda

"D66 is voorstander van het op verantwoorde wijze omgaan met dieren. Wij zien niets in een totaalverbod op het inzetten van dieren bij markten, festivals en evenementen."

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

VVD Gouda

"Iedere eigenaar heeft de verantwoordelijkheid om goed voor zijn dieren te zorgen. Daar zijn wetten en regels voor. Toezien op die regels is belangrijk. Daarnaast zijn festivals en evenementen toch ook gelegenheden om kinderen met dieren in aanraking te laten komen."

CDA Gouda

"Als dit gebeurt, wordt straks ook het hertenkamp, de levende kerststal of de ganzenhoeder afgeschaft. Dat willen we niet. Wel respectvol omgaan met dieren, dat moet vanzelfsprekend zijn. "

SGP Gouda

"De SGP wil een stadsboerderij in Gouda waarbij kinderen in de stad weer veel meer leren over hoe dieren leven. Maar ook hoe voedselproductie werkt en hoe het leven op de boerderij is. In stedelijke omgeving is -zeker bij jonge kinderen- te weinig kennis over dierenleven en voedselproductie. Dieren dus niet inzetten voor vermaak, maar bij educatie en opvoeding hebben dieren wel een belangrijke rol. "

Gemeente Belangen Gouda

"Dit is een vorm van betutteling die wij niet voorstaan. Het kan zeker wel, mits op een verantwoorde manier met de dieren wordt omgegaan."

Gouda Positief

"Dieren worden vaak erg goed verzorgd op dit soort evenementen, waardoor er totaal geen sprake is van dieronvriendelijkheid. Zodra dit wel het geval is, dient er uiteraard opgetreden worden conform de bestaande wetgeving. "

Stelling 8 van 29

Hondenbelasting

De hondenbelasting moet worden afgeschaft.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Gouda

"Het levert, in vergelijking met wat de inning kost, bijna niets op. Onnodige of ineffectieve belastingen moeten verdwijnen."

PvdD Gouda

"Hondenbelasting is niet meer van deze tijd en de Partij voor de Dieren vindt dat die afgeschaft moet worden. Hondenbelasting is een onjuiste manier om aan overheidsinkomsten te komen. Overigens heeft iedere gemeente op grond van artikel 226 van de Gemeentewet het recht om hondenbelasting te heffen. Het is echter een recht, geen verplichting. Niet elke gemeente kiest er dus voor. De gemeente mag de inkomsten besteden aan het hondenbeleid, maar ook aan andere dingen."

Neutraal

SP Gouda

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Gouda

"We vinden het redelijk als de hondenbelasting de kosten dekt die gemaakt worden voor de inrichting van hondenuitlaatplaatsen en het opruimen van hondenpoep."

Gouda’s 50+ partij Gouda

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66 Gouda

"D66 staat voor een belastingsysteem waarbij de vervuiler betaalt. Een kostendekkende hondenbelasting past hierbij."

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie Gouda

"De hondenbelasting moet kostendekkend zijn en dient onder andere te worden ingezet voor de bestrijding van overlast door hondenpoep. Daarnaast kunnen daarmee voor de hondenbezitters voldoende afvalzakjes, afvalbakken en dergelijke worden gerealiseerd. "

CDA Gouda

"Honden moeten goede uitlaatplekken hebben, hondenpoep moet worden opgeruimd en handhaving is nodig. Hiervoor zijn ook financiële middelen nodig. De hondenbezitter betaalt daarvoor hondenbelasting. "

SGP Gouda

"De SGP vindt dat de hondenbelasting in de toekomst doelgericht moet worden ingezet, bijvoorbeeld ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte. De SGP wil dat Stadstoezicht tegelijk ook optreedt tegen hondenbezitters die niet zelf hondenpoep opruimen."

Jezus Leeft

"Honden zijn er niet voor vermaak van de mens. Mensen die hondenbelasting betalen, zullen eerder overwegen of ze wel echt een hond willen met de bijkomende verantwoordelijkheid van het eten geven, verzorgen, uitlaten van een hond en het opruimen van de poep van hun hond. Enkele hondenbezitters verzuimen nog steeds hondenpoep op te ruimen waardoor er overlast is van hondenpoep op stoepen, speeltuinen, openbare plaatsen en gebouwen waaronder speelveldjes, grasveldjes, parken en scholen."

Gemeente Belangen Gouda

"Deze belasting kan blijven, maar zal dusdanig moeten zijn dat de gemeentelijke kosten daarmee worden gedekt. "

Gouda Positief

"De hondenbelasting is per 2014 al gehalveerd. Belasting wordt nu gebruikt voor handhaving van de opruimplicht hondenpoep, een grote ergernis in de stad. Helemaal afschaffen betekent dat er ook niet meer gehandhaafd kan worden. "

Stelling 9 van 29

Toezicht in de nacht

Om het aantal inbraken omlaag te brengen moeten toezichthouders (boa's) vaker 's nachts op pad.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Gouda

"Het aantal woninginbraken in Gouda is onacceptabel hoog. Alle mogelijke maatregelen die kunnen helpen om dit te verminderen moeten worden genomen."

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

VVD Gouda

"Op dit moment is de enige echt bewezen maatregel tegen inbraken het surveilleren in de wijken, eventueel aangevuld met cameratoezicht. Minder effectieve maatregelen moeten dan ook altijd worden geschrapt om extra surveillance mogelijk te maken, ook en vooral in de nacht."

ChristenUnie Gouda

"De ChristenUnie wil dat de politiecapaciteit wordt verhoogd en dat er extra wijkagenten komen. Prima als toezichthouders een deel van deze taken invullen door surveillance in de nachtelijke uren. "

CDA Gouda

"Alle mogelijke instrumenten en middelen om inbraken tegen te gaan moeten worden ingezet. Ook zijn er voor een veiliger Gouda meer wijkagenten nodig. "

GroenLinks Gouda

"We willen meer toezicht in de wijken, met name wijkagenten."

SGP Gouda

"Verhogen van de pakkans van inbrekers en meer toezicht in de wijken is ronduit positief."

Gouda’s 50+ partij Gouda

Geen toelichting gegeven

Jezus Leeft

"In samenwerking met het brede wijkteam is het wenselijk om boa's vaker op plaatsen in te zetten waar extra toezicht en handhaving nodig is."

Gemeente Belangen Gouda

"Om het aantal inbraken verder te reduceren hard nodig."

Gouda Positief

"Dit zou een maatregel kunnen zijn. Daarnaast de inschakeling van beveiligingsbedrijven en een wethouder handhaving en veiligheid, die integraal de jeugdproblematiek bij de bron aanpakt in plaats van repressief."

Neutraal

PvdD Gouda

"In plaats van meer camera's of andere maatregelen die de privacy bedreigen, wil de Partij voor de Dieren meer blauw op straat. Tegelijkertijd denkt de Partij voor de Dieren dat dit niet afdoende kan zijn. Heel belangrijk is dus om in de preventieve sfeer bijvoorbeeld naar sociale oorzaken te kijken."

Oneens

SP Gouda

"Er moeten meer wijkagenten ingezet worden. Zij zijn de ogen en oren in de wijken."

Stelling 10 van 29

Islamitisch centrum

De gemeente moet meewerken aan de komst van een islamitisch centrum.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Gouda

"D66 is voorstander van de vrijheid van godsdienst en vereniging. Wij bieden ruimte voor de vestiging van nieuwe gebedshuizen indien daar behoefte aan bestaat vanuit de samenleving. De gemeente bekostigt geen gebedshuizen."

Gouda Positief

"Er zijn vele kerkgenootschappen in Gouda met elk een of meer eigen ruimtes. Ook de islamitische gemeenschap, zo'n 10 procent van de bevolking, verdient een eigen ruimte. "

Neutraal

PvdA Gouda

"De gemeente heeft verantwoordelijkheid om ieder verzoek eerlijk te behandelen. Een gemeente bouwt niets, dat doet een kerk- of moskeegemeenschap."

ChristenUnie Gouda

"Iedere lokale geloofsgemeenschap beslist zelf over het willen kopen of bouwen van een onderkomen (kerk, moskee et cetera). Als daarvoor het bestaande bestemmingsplan moet worden aangepast, zal de gemeente de verschillende belangen die daarmee samenhangen zo objectief mogelijk moeten wegen om op basis daarvan tot een besluit te komen. Geld hiervoor mag overigens niet uit onvrije landen komen!"

SP Gouda

"De SP is niet tegen uitbreiding van het aantal moskeeën in Gouda. Indien daarvoor een vergunning nodig is of een bestemmingsplan gewijzigd moet worden, komt het vanzelf bij het college en/of de gemeenteraad."

GroenLinks Gouda

"De gemeente is en blijft neutraal als het gaat om religieuze instellingen en maakt initiatieven mogelijk waar dat ruimtelijk past. De komst van een islamitisch centrum is een zaak van initiatieven uit de samenleving. "

PvdD Gouda

"Het is niet aan de gemeente om gebedshuizen te bouwen, de Partij voor de Dieren is een voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat. Tegelijkertijd, waar een kerk mag komen, mag ook een moskee, tempel, synagoge et cetera komen. "

Oneens

VVD Gouda

"De gemeente heeft geen rol, behalve de wettelijke bij een vergunningsaanvraag voor de komst van een islamitisch centrum. Bij de eerdere plannen voor de komst van een megamoskee in Gouda-Noord heeft de gemeente een veel te grote rol genomen in iets dat in onze ogen geenszins de verantwoordelijkheid is van de gemeente."

CDA Gouda

"Als religieuze gemeenschappen een centrum of kerk, gebedshuis willen dan is dat hun recht en kunnen ze dat doen binnen de wet en regelgeving, waarbij de gemeente een rol heeft als het gaat om vergunningen. "

SGP Gouda

"Een moskee of islamitisch centrum waarbij de financieringsstromen niet zijn onderzocht of waarbij radicale predikers zijn ingezet voor fondsenwerving verdient geen plek in de stad. Er moet wel ruimte zijn voor moslims om bij elkaar te komen."

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Dit is geen taak van de gemeente."

Jezus Leeft

"Een islamitisch centrum gaat uit van de religie islam. Dit is een religie. De aanhangers van de religie zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken, financieren en goed beheren van een islamitisch centrum zonder dat dit overlast geeft aan de omwonenden. De gemeente Gouda heeft geen taak en geen verantwoordelijkheid om een gebouw te faciliteren dat gefundeerd is op de religie islam."

Gemeente Belangen Gouda

"Geen zaak van de gemeente, zij is alleen facilitair actief."

Stelling 11 van 29

Verkeer op singels

In Gouda moet doorgaand verkeer zoveel mogelijk geweerd worden van de singels.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Gouda

"Doorgaand verkeer moet wat D66 betreft zoveel mogelijk over de buitenste ring. Vergaande maatregelen zijn noodzakelijk om de bereikbaarheid van Gouda per fiets en auto te verbeteren."

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie Gouda

"Om aantrekkelijk te blijven moet Gouda bereikbaar blijven en wordt in ieder geval de doorstroming op hoofdwegen verbeterd. Gouda onderzoekt daarnaast de mogelijkheden om de singels autoluw in te richten, waarbij gezocht wordt naar breed draagvlak bij weggebruikers, ondernemers en aanwonenden."

CDA Gouda

"Mee eens om te komen tot minder doorgaand verkeer op de singels, met dien verstande dat filevorming en opstoppingen niet elders opduiken. Er moeten dus voldoende alternatieven zijn voor het verkeer. "

SP Gouda

"De SP wil in de binnenstad het principe: fiets de baas, auto te gast."

GroenLinks Gouda

"De singels moeten snel fietsvriendelijker en veiliger worden, met veel meer ruimte voor groen. Bestemmingsverkeer blijft mogelijk, maar wel met een lage snelheid."

SGP Gouda

"De SGP wil de rondwegen aan de rand van Gouda versterken en de singels verkeersluw maken."

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Dit voorkomt veel overlast voor de bewoners en het langzaamverkeer."

PvdD Gouda

"Schone lucht en een leefbare openbare ruimte staan voor de Partij voor de Dieren voorop. Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers moeten ruim baan krijgen. Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering van milieuzones. Bij voorkeur wordt de binnenstad autovrij. "

Jezus Leeft

"De betreffende wegen langs de singels zijn relatief smal. Hierdoor is het al lastig voor fietsers en mensen met een scootmobiel om veilig op de singels te rijden. Meer doorgaand verkeer geeft ook nog meer geluidsoverlast voor mensen die wonen en werken aan de singels. "

Gemeente Belangen Gouda

"Gelet op de vervuiling en onveilige situatie voor met name fietsers en voetgangers is het verstandig om doorgaand verkeer te weren."

Gouda Positief

"Met de komst van de zuidelijke rondweg is er een goed alternatief voor de singels. Bestemmingsverkeer voor de binnenstad moet deze echter ongehinderd kunnen bezoeken. Maatregelen steken dus erg nauw. "

Neutraal

Oneens

VVD Gouda

"De Goudse singels zijn essentieel voor de mobiliteit in Gouda en de bereikbaarheid van de binnenstad. Dat betekent echter niet dat de singels qua verkeersdrukte niet kunnen worden ontzien. Een slim mobiliteitsplan moet invulling geven aan deze bereikbaarheid. Als dit goed wordt gedaan, kan door middel van regulering en bewegwijzering de verkeersdruk op de singels omlaag."

Stelling 12 van 29

Subsidie Schouwburg

De gemeente Gouda moet minder geld geven aan de Goudse Schouwburg.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Gouda

"Subsidies moeten vooral initiërend en tijdelijk zijn. Het is soms nodig om dingen in gang te zetten. Op termijn moeten organisaties echter wel streven naar een sluitende begroting. Om een bezoek aan de Schouwburg voor alle inwoners mogelijk te maken, kan beter met een kortingsregeling gewerkt worden."

SGP Gouda

"Financieren van vermaak is geen overheidstaak. De subsidie moet worden gestopt. "

Jezus Leeft

"De Goudse schouwburg is een faciliteit die mensen een podium biedt en toeschouwers vermaak geeft. Vermaak en entertainment is nog altijd een luxepost en zou geen prioriteit moeten zijn bij het besteden van gemeentegeld.Verder is het een gegeven dat de schouwburg ook weinig ruimte bied aan mensen in een rolstoel en of scootmobiel. Daar zou wat JEZUS LEEFT betreft prioriteit aan gegeven moeten worden. "

Gouda Positief

"Wij zijn tegen afhankelijkheid van subsidies. Uiteindelijk zal de Schouwburg zichzelf moeten bedruipen. "

Neutraal

SP Gouda

"Op termijn moet de subsidie meer in relatie tot het Eigen Vermogen van de schouwburg worden gebracht."

Gouda’s 50+ partij Gouda

Geen toelichting gegeven

PvdD Gouda

"Er is de afgelopen jaren te veel bezuinigd op cultuur. Inmiddels is de bijdrage aan de Schouwburg weer verhoogd, nu moet er gekeken worden of dit voldoende is. De Partij voor de Dieren wil dat kunst voor iedereen toegankelijk is en dat er niet alleen 'winstgevende' producties naar Gouda komen. "

Gemeente Belangen Gouda

"Cultuur mag wat kosten. Minder geld geven moet worden geplaatst in het perspectief van de positieve resultaten van de Cinema. "

Oneens

D66 Gouda

"D66 is voorstander van een goed voorzieningenaanbod in onze stad. Dat maakt Gouda aantrekkelijk om te wonen en te werken, en zet onze stad op de kaart bij bezoekers. D66 is voorstander van cultureel ondernemerschap, maar vermindering van de subsidie is geen doel op zich."

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie Gouda

"Inzet is dat de Goudse Schouwburg behouden blijft voor de stad Gouda. De schouwburg heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor de culturele uitstraling van de stad. De schouwburg moet zich inzetten voor cultureel ondernemerschap en meer kinderen en minima in aanraking brengen met kunst en cultuur. "

CDA Gouda

"Het CDA staat voor aantrekkelijke culturele voorzieningen en dat vraagt ook voldoende middelen. Tegelijkertijd stimuleren we cultureel ondernemerschap. "

GroenLinks Gouda

"Cultuur is voor GroenLinks enorm belangrijk. De Goudse Schouwburg biedt aantrekkelijke voorstellingen voor jong en oud en trekt landelijk aandacht. GroenLinks wil graag dat de schouwburg ook theater in de wijken gaat brengen en andere ongesubsidieerde culturele instellingen faciliteert."

Stelling 13 van 29

Inzet werklozen

Bij gemeentelijke aanbestedingen moeten bedrijven die werklozen inzetten voorrang krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Gouda

"D66 is er voorstander van om de inkoopkracht van de gemeente te benutten om sociale doelen te realiseren, waaronder het aan het werk helpen van Goudse werklozen."

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie Gouda

"Het is belangrijk om bij aanbestedingen eisen te stellen aan de zogeheten social return. Dat biedt uitkeringsgerechtigden de kans om aan de slag te gaan en verlaagt het aantal bijstandsuitkeringen. "

CDA Gouda

"Op deze manier kunnen we een deel van de werkloosheid terugdringen en mensen perspectief bieden. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en zij die te maken hebben met een handicap zouden ook moeten kunnen profiteren. "

GroenLinks Gouda

"GroenLinks gaat nog iets verder: we eisen bij gemeentelijke aanbestedingen dat inwoners van Gouda met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen."

SGP Gouda

"De SGP vindt zogeheten 'social return on investment' belangrijk. De samenleving moet iets terugkrijgen."

Gouda’s 50+ partij Gouda

Geen toelichting gegeven

Gemeente Belangen Gouda

"En zeker werklozen die ingeschreven staan en woonachtig zijn in Gouda."

Gouda Positief

"Als dit in Gouda woonachtige werklozen zijn en als het bedrijf ook overigens de aanbesteding normaal kan winnen. "

Neutraal

VVD Gouda

"De VVD in Gouda streeft naar het dubbel inzetten van iedere euro belastinggeld die ze uitgeeft. Door bij aanbestedingen ook te letten op de inzet van mensen, die moeite hebben om zelfstandig werk vinden, kan dit mede bereikt worden."

SP Gouda

"Niet alleen werklozen moeten voorrang krijgen. Ook mensen met een arbeidsbeperking, chronisch zieken et cetera. We willen geen zinloze re-integratietrajecten."

PvdD Gouda

"De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat iedereen werk heeft waarin mensen zich kunnen ontplooien. Maar om bij een aanbesteding op alleen dit aspect voorrang te geven is te beperkt. Wij vinden aspecten als duurzaamheid, klimaatneutraliteit en het respecteren van mensenrechten minstens zo doorslaggevend. "

Oneens

Jezus Leeft

"Het heeft op zichzelf veelal een fundamentele reden waarom iemand voor een onbepaalde tijd werkloos is. Het zou oneerlijk zijn om bedrijven die zelf hun werknemers in dienst willen laten treden op grond van ervaring, opleiding, referentie, vaardigheden talenten en of levenswijze geen voorrang te geven en dus buiten te sluiten bij de gemeentelijke aanbesteding."

Stelling 14 van 29

Goedkope huurwoningen

Er moeten meer goedkope huurwoningen worden gebouwd.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Gouda

"D66 vindt dat er meer woningen moeten worden gebouwd in alle categorieën, in het bijzonder de categorieën goedkope huurwoningen en middenhuur."

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie Gouda

"Er zijn op dit moment lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Daarom is het belangrijk dat er extra sociale huurwoningen worden gebouwd. "

CDA Gouda

"Er zijn meer woningen nodig, op alle fronten. Niet alleen goedkope huurwoningen, ook meer woningen voor bijvoorbeeld middenhuur en koop. Mensen uit goedkopere huurwoningen kunnen dan makkelijker doorstromen. Ook mensen die zich in de zorg, het onderwijs of via de politie voor Gouda willen inzetten, verdienen perspectief op een woning. Die moet er dan wel zijn. "

SP Gouda

"Er moeten meer betaalbare (sociale) huurwoningen worden gebouwd. Ook het tekort aan woningen in het middenhuur-segment pakken we aan."

GroenLinks Gouda

"We willen dat er voor iedereen in Gouda een goede, duurzame en betaalbare woning is. Er zijn vooral middeldure en goedkope huurwoningen nodig, en natuurlijk wil GroenLinks dat die nieuwe woningen gasloos worden."

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Er is veel meer vraag dan aanbod. De wachtlijsten moeten kleiner worden."

PvdD Gouda

"De vraag naar sociale, goedkope huurwoningen is groot in Gouda. Ieder mens heeft recht op een betaalbare woning. Wel willen wij dat eerst naar leegstaande (kantoor)gebouwen om woningen in te maken. De woningen moeten klimaatneutraal zijn. "

Jezus Leeft

"In verhouding tot het steeds maar weer laten bouwen van dure koopwoningen, luxe herenhuizen en dure huurwoningen zouden er goedkope huurwoningen moeten worden gebouwd. Meest wenselijk zou zijn dat er geheel niet meer wordt gebouwd. Kijkend naar duurzaam, biologisch, natuurlijk en geografisch draagvlak is dat onwenselijk."

Gemeente Belangen Gouda

"Daar hebben wij een tekort aan."

Gouda Positief

"Er is een groot tekort."

Neutraal

Oneens

VVD Gouda

"Zolang er nog te veel mensen met een hoger inkomen in goedkope huurwoningen wonen (scheefwonen), moet er vooral ingezet worden op bouw van huurwoningen in het middensegment. Dit bevordert de doorstroming en zorgt dus ook voor meer beschikbaarheid van goedkope huurwoningen."

SGP Gouda

"Het belangrijkste is dat Gouda veel en snel blijft bouwen. De woningbehoefte is enorm. De SGP vindt dat er al een relatief hoog percentage aan sociale huurwoningen is en wordt gebouwd in Gouda."

Stelling 15 van 29

Openingstijden winkels

Winkeliers moeten zelf kunnen kiezen wanneer ze open zijn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Gouda

"Keuzevrijheid staat voor D66 voorop. Ondernemers bepalen zelf wanneer ze hun winkel openstellen, niet de gemeente."

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

VVD Gouda

"Een economisch en toeristisch aantrekkelijke stad is gebaat bij winkels die open zijn wanneer de inwoners en bezoekers dat willen. Wanneer winkelcentra met elkaar afspraken maken over gemeenschappelijke openingstijden, is de bemoeienis van de gemeente daar niet bij nodig."

GroenLinks Gouda

"GroenLinks is voor een levendige binnenstad en vrijheid voor winkeliers. Tegelijkertijd geloven we niet in de consumptiemaatschappij. Voor ons hoort levendigheid niet alleen bij winkels, maar ook bij evenementen in de stad."

Gouda’s 50+ partij Gouda

Geen toelichting gegeven

PvdD Gouda

"Winkeliers kunnen dit prima zelf bepalen. Maar wij zijn tegen de 24 uurseconomie. Daarom vinden wij het wel goed dat de gemeentelijke overheid beperkingen stelt aan het maximaal aantal uren dat winkels open mogen zijn. "

Jezus Leeft

"Uitgaand van het standpunt op het zondagverbod is het wenselijk om op zondag, nog liever de zaterdag, traditioneel de winkels dicht te houden. Echter uitgaand van het standpunt dat de winkels op zondag voortaan open moeten, dan pleit JEZUS LEEFT wel voor eigen keuze van een winkelier om op zondag gesloten te zijn."

Gemeente Belangen Gouda

"Ja, de overheid moet zich daar niet mee bemoeien."

Gouda Positief

"Maar ook geen verplichting om open te gaan op bepaalde tijdstippen."

Neutraal

Oneens

ChristenUnie Gouda

"We zien dat door de 24 uurseconomie en de daarmee samenhangende toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. Daarnaast komt een collectieve rustdag de samenleving ten goede omdat die mogelijkheden geeft om even afstand te nemen van het werk, waardoor er tijd ontstaat voor bezinning, het gezin en ontspannende activiteiten. "

CDA Gouda

"Samen maak je de stad. Een gelijk speelveld en samenwerken versterken is van belang. Als een grote winkelketen besluit open te gaan op zondag, voelt een kleine winkelier in diezelfde winkelstraat zich al snel 'gedwongen' dat ook te doen. Dit terwijl juist in onze 24 uurseconomie een dag in de week vrij voor onder andere gezin en familie iets is om te koesteren. "

SP Gouda

"Wij zijn voor maximaal 12 koopzondagen per jaar."

SGP Gouda

"Wat de SGP betreft, zijn winkeliers van maandag tot en met zaterdag vrij in het bepalen van de openingstijden. Op zondag moeten winkels gesloten zijn."

Stelling 16 van 29

Kaasmarkten

De gemeente moet zorgen dat de Kaasmarkt voor toeristen elke donderdag van het jaar gehouden wordt.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Deze past goed bij de warenmarkt en is een toeristische trekpleister."

Gemeente Belangen Gouda

"Wanneer we meer toeristen naar de stad halen, is dat zeker een optie in combinatie met andere activiteiten (Cheese Experience)."

Neutraal

D66 Gouda

"De Kaasmarkt is vooral in het toeristenseizoen een groot succes. Verdere verruiming is gewenst, indien daar voldoende bezoekerspotentieel voor is."

SP Gouda

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Gouda

"De Kaasmarkt is een mooi evenement dat door vele vrijwilligers wordt georganiseerd. "

Oneens

VVD Gouda

"Met een kaasmarkt in de winter wordt niets bereikt. Het is dus een verspilling van tijd, geld en energie. Die kunnen beter ingezet worden om de kaasmarkten die er nu zijn een mondiale allure te geven. Kwaliteit boven kwantiteit."

ChristenUnie Gouda

"De Kaasmarkt moet gedurende het toeristenseizoen worden gehouden. Globaal is dat de periode van maart tot en met september. Wij zijn daarnaast voorstander van de komst van een zogeheten cheese experience die het hele jaar geopend is. "

CDA Gouda

"Zo vaak mogelijk een Kaasmarkt is een goede zaak. Maar dat ligt in de zomer weer anders dan in de winter. Het moet dus naar behoefte en ook moet gekeken worden wat mogelijk is qua inzet en draagkracht. "

SGP Gouda

"In de winterperiode is er geen behoefte aan een kaasmarkt, kaasmarkten houden in het toeristenseizoen is voldoende. "

PvdD Gouda

"Gouda dreigt in een pretpark te veranderen. Dit toneelstukje is puur om nog meer toeristen naar de stad te lokken, daar zijn wij tegen. In andere steden komen inwoners inmiddels in opstand tegen toeristenstromen. Bovendien geeft dit toneelstuk geen werkelijke weergave van de snoeiharde en zeer dier- en natuuronvriendelijke wereld van de kaasindustrie. Als alternatief stellen wij een biologische streekmarkt voor. Hier profiteert ook de Gouwenaar van. "

Jezus Leeft

"Het organiseren van de kaasmarkt brengt onnodig veel ongemak voor de marktkooplui, winkeleigenaren, bedrijven en omwonenden. Verder is JEZUS LEEFT van mening dat voorzieningen en faciliteiten voor rekening van deelnemende ondernemers en bedrijven moeten zijn en niet voor rekening van de gemeente Gouda."

Gouda Positief

"Alleen in de zomermaanden."

Stelling 17 van 29

Groenonderhoud

Het groenonderhoud moet overal in Gouda op hetzelfde niveau zijn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

VVD Gouda

"Het basisniveau voor groenonderhoud door de gemeente, moet in de gehele stad hetzelfde zijn. Het basisniveau is sober en doelmatig. Als buurten, winkelcentra of industrieterreinen meer willen, kunnen zij dit zelf organiseren."

CDA Gouda

"Het niveau van het groenonderhoud moet weer omhoog. Er is behoefte aan voldoende en goed onderhouden groen. Groen moet je doen! "

GroenLinks Gouda

"In de hele stad moet de kwaliteit van het onderhoud omhoog. Vooral in de parken zoals het Van Bergen IJzendoornpark en het Houtmansplantsoen moet meer geïnvesteerd worden."

SGP Gouda

"Dit kan mogelijk gemaakt worden door de inzet van Gouwenaars die een tegenprestatie moeten leveren voor hun uitkering in het kader van de Participatiewet."

Gouda’s 50+ partij Gouda

Geen toelichting gegeven

PvdD Gouda

"Mits van het hoogste niveau. Er is veel natuur uit de Goudse woonomgeving verdwenen. De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen recht heeft op een groene leefomgeving en wil dat er een actieplan komt voor behoud en terugkeer van natuur in de stad en de regio. De aanleg van natuurspeelplaatsen, schooltuinen en groene speelpleinen moet actief worden gestimuleerd en ondersteund. Wij willen ook dat criteria voor kapvergunningen en herplantplicht worden aangescherpt zodat bomen beter beschermd zijn."

Jezus Leeft

"Alle inwoners in Gouda hebben gelijke rechten op groenonderhoud. Waarom zou er ongelijkheid moeten zijn en op grond waarvan. "

Gemeente Belangen Gouda

"Daar onderscheid in maken is vreemd."

Neutraal

ChristenUnie Gouda

"De ChristenUnie in Gouda zet zich in voor een beter groenonderhoud, meer zorg voor de stadsparken - de parels van de stad - en meer gebruikskwaliteit van de openbare ruimte. Groenonderhoud heeft dus op bepaalde plekken wel een hoger kwaliteitsniveau nodig dan nu het geval is."

SP Gouda

"Het groenonderhoud moet eerst in heel Gouda verbeterd worden, voordat sprake kan zijn van eenzelfde niveau in alle wijken. "

Oneens

D66 Gouda

"D66 vindt het belangrijk dat het onderhoudsniveau van groen in de stad gemiddeld weer stijgt. Dat betekent niet dat het kwaliteitsniveau overal per se hetzelfde hoeft te zijn."

Gouda Positief

"Er zijn aan de randen van de stad en misschien ook elders plekken, waar wat meer wildgroei mogelijk moet zijn. "

Stelling 18 van 29

Sportvissen

De gemeente moet het sportvissen in eigen wateren verbieden en ontmoedigt het op plaatsen waar zij geen eigenaar van is.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Gouda

"Dierenwelzijn is een belangrijk onderwerp. Sportvissen past daar niet in, ook al vindt GroenLinks dit eigenlijk een onderwerp dat meer thuis hoort op de landelijke agenda. "

PvdD Gouda

"Vissen ervaren pijn en stress door hengelen, bovendien sterft een deel van de vissen nadat ze zijn opgevist, ook al lijkt het dier uiterlijk nauwelijks schade te hebben. Er kan op veel manieren worden genoten van de natuur, dat kan ook zonder dieren te pijnigen of te gebruiken voor eigen vermaak. "

Jezus Leeft

"Het uit het water halen van vissen en die na het op relatief pijnlijke wijze verwijderen van de haak teruggooien, verstoort de natuurlijke voortplanting en leefomgeving van vissen. Recreatie, ontspanning en vermaak van de mens is geen rechtmatige en geldige reden om vissen respectloos en daarbij liefdeloos op te vissen en doorboord terug te gooien. Sportrecreatie zoals vissen mag geen dierenleed veroorzaken."

Neutraal

SP Gouda

Geen toelichting gegeven

Gouda’s 50+ partij Gouda

Geen toelichting gegeven

Gouda Positief

"Geen mening."

Oneens

D66 Gouda

"De handhavingscapaciteit in Gouda is al jaren voor verbetering vatbaar. D66 vindt het belangrijk om alleen regels in te voeren die handhaafbaar zijn. Een verbod op vissen heeft voor ons geen prioriteit."

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

VVD Gouda

"Het verbieden van sportvissen is onnodige betutteling. Er zijn op dit moment meer dan voldoende regels."

ChristenUnie Gouda

"Sportvissers beleven veel plezier aan vissen. De ChristenUnie ziet geen reden om dit te ontmoedigen. Een verbod is daarnaast slecht voor de visstand."

CDA Gouda

"Sportvissen mag ook in Gouda binnen de wet- en regelgeving die daarvoor geldt. "

SGP Gouda

"Dit is geen gemeentelijke taak. "

Gemeente Belangen Gouda

"Gemeenten moeten wat minder verbieden. Vergunningen verstrekken om te kunnen vissen reguleert al veel."

Stelling 19 van 29

Gemeenteschuld

De gemeente moet bezuinigen om de gemeenteschuld (290 miljoen euro) omlaag te brengen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Gouda

"De gemeente dient altijd mogelijkheden te zoeken om te bezuinigen. Uitgaven die niet meer nodig zijn of zaken die goedkoper zijn, moeten altijd benut worden. De besparingen die zo bereikt worden, worden primair ingezet voor lastenverlichting en schuldreductie. "

ChristenUnie Gouda

"De gemeenteschuld moet omlaag door onder andere terughoudend te zijn met grote investeringen. "

SGP Gouda

"Het is niet altijd nodig om hiervoor te bezuinigen, ook ombuigingen, strak begroten en scherp lenen en aflossen kunnen de schuldpositie verkleinen. "

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Daarmee kunnen de lasten voor de burgers omlaag. "

PvdD Gouda

"Wij zijn voor een gemeente die zorgvuldig en verstandig met haar financiën omgaat. De uitgangspunten daarbij moeten zich gaan richten op het terugdringen van de ecologische schuld. Die is veel groter dan alleen de schuld in euro's. De ecologische voetafdruk van onze stad is veel te groot. "

Jezus Leeft

"Om realistisch en logischerwijs een schuld rechtvaardig af te lossen dient er bezuinigd te worden. Een andere rechtvaardige manier is er feitelijk niet."

Gemeente Belangen Gouda

"Absoluut, we betalen aan rente te veel geld, dat dus niet in de stad kan worden gestoken."

Gouda Positief

"Bezuinigen is wat ons betreft vooral: geen geld uitgeven aan onzinnige dingen of inefficiëntie. Burgers en hulpvragers mogen hier geen hinder van hebben. "

Neutraal

D66 Gouda

"D66 vindt het noodzakelijk dat de schuldenlast van de gemeente verminderd wordt. Afgelopen periode zijn flinke stappen gezet om het huishoudboekje van Gouda op orde te krijgen. Komende periode moet dat ook weer leiden tot minder schulden. Dat vraagt om slim investeren in de stad, evenwel niet per definitie om extra bezuinigingen."

CDA Gouda

"Schulden omlaag brengen is belangrijk, maar niet ten koste van onze voorzieningen. Het gaat ons om verstandig omgaan met uitgaven. We streven naar lastenverlichting voor de Gouwenaar, wat dit jaar ook in gang is gezet. Het gaat om balans tussen inkomsten, uitgaven, lastenverlichting én het omlaag brengen van schulden. Dus huishoudboekje op orde! "

Oneens

PvdA Gouda

"De schuldontwikkeling laat een dalende trend zien. Als het voor essentiële voorzieningen nodig is om te investeren, dan moet dat gebeuren met inachtneming van het leningen-plafond dat is afgesproken. "

SP Gouda

"Het geld moet anders ingezet worden. Bezuinigen is niet de manier, de gemeente moet meer investeren in het sociaal domein, meer sociale huurwoningen, meer armoedebeleid, betere schuldhulpverlening. "

GroenLinks Gouda

"Gouda moet investeren om duurzamer en socialer te worden. Daarbij moeten we ook op onze financiële positie letten. We moeten alleen investeren als daar een blijvende waarde tegenover staat."

Stelling 20 van 29

Woningen in lege panden

Lege panden in het centrum moeten worden omgebouwd tot woningen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Gouda

"D66 is voorstander van een mix aan functies in de binnenstad om te zorgen voor een vitaal en levendig centrum. Wonen boven winkels en een aansprekende mix van horeca, winkels en openbare functies helpt hierbij. In het kernwinkelgebied wil D66 geen woningen op de begane grond."

PvdA Gouda

"Daar waar mogelijk."

ChristenUnie Gouda

"De gemeente dient leningen te gaan verstrekken ten behoeve van het opknappen van historische panden in de binnenstad. Doel hiervan is om de panden aantrekkelijk te maken voor bewoning. Er moet wel goed gekeken worden naar de exacte ligging van de panden. In het kernwinkelgebied moet de winkelfunctie in principe behouden blijven."

CDA Gouda

"Daar waar dat kan en wenselijk is, is het goed om lege panden in het centrum om te bouwen tot woningen. "

SP Gouda

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Gouda

"Het is heel jammer als panden leeg staan. Gelukkig gaat het de goede kant op met de leegstand en lukt het steeds vaker om leegstaande kantoren of winkels om te vormen tot woningen. GroenLinks is hier een groot voorstander van."

SGP Gouda

"Mee eens, maar niet in het kernwinkelgebied."

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Dit verhoogt de leefbaarheid en vergroot het woningaanbod."

Gemeente Belangen Gouda

"Wanneer die lege panden geen winkels zijn, is dat een prima zaak."

Neutraal

VVD Gouda

"De overheid is er om dingen mogelijk te maken en niet om dingen te verbieden. Als eigenaren hun panden op een andere manier willen gebruiken, moet de gemeente dat mogelijk maken, tenzij hierdoor voor andere omwonenden onredelijk nadeel ontstaat."

PvdD Gouda

"Hoewel wij vinden dat er voor nieuwe woningen eerst naar leegstaande panden moet worden gekeken, kunnen deze ook worden gebruikt voor meer groen, fietsenstallingen, ontmoetingscentra et cetera. "

Oneens

Jezus Leeft

"De reeds bestaande lege panden in het centrum hebben jaren gediend als winkelpand en/of bedrijvenpand. Het is niet wenselijk die om te bouwen tot woningen omdat het draagvlak wat betreft riolering, parkeergelegenheid en afvalverwerking niet toereikend is en er dus merkbare capaciteitsproblemen zullen komen die grote gevolgen kunnen hebben voor het bestaande woon- en werkgebied."

Gouda Positief

"De gemeente gaat niet over ombouw, dat is aan de eigenaren. Flexibele bestemmingsplannen kunnen leiden tot snellere invulling van leegstaande panden. Dat kunnen ook horeca- of vrijetijdsvoorzieningen zijn; liever geen woningbouw zelfs, want te veel woningen in een winkelstraat is niet goed voor de aantrekkingskracht van die winkelstraat. "

Stelling 21 van 29

Waterbus

De gemeente moet zich inspannen voor een waterbusverbinding tussen Gouda en Rotterdam.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Gouda

"Een goede verbinding van en naar Gouda maakt onze stad aantrekkelijker voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Een onderzoek naar de haalbaarheid van een waterbusverbinding met Rotterdam past daarin."

CDA Gouda

"Vervoer over water is een goede zaak, als dit haalbaar en betaalbaar is. "

SP Gouda

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Gouda

"Vervoer over water met elektrische aandrijving is een heel goede milieuvriendelijke manier van vervoer. Het zou heel mooi zijn als de waterbus gerealiseerd zou kunnen worden."

SGP Gouda

"De SGP heeft hiervoor het initiatief genomen door een motie hiervoor in te dienen. Gemeenten in de regio hebben dit voorbeeld gevolgd. "

Gouda’s 50+ partij Gouda

Geen toelichting gegeven

PvdD Gouda

"Het openbaar vervoer moet fijnmazig en aantrekkelijk worden en de waterbus kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Deze waterbus moet elektrisch zijn, dus geen stinkende en zwaar vervuilende dieseldampen. "

Gemeente Belangen Gouda

"Als alternatief voor het verkeer richting Rotterdam is dat goed om je voor in te spannen."

Neutraal

ChristenUnie Gouda

"Een sympathiek idee, maar op dit moment lijkt dit plan praktisch gezien niet haalbaar."

Gouda Positief

"We vragen ons af hoeveel belangstelling hiervoor bestaat bij de consument. Dat moet eerst duidelijk zijn. "

Oneens

D66 Gouda

"D66 ziet niet in hoe deze voorziening kan concurreren met andere voorzieningen van openbaar vervoer. Voor recreatiedoelen kan een waterbus interessant zijn, maar dat is primair aan de markt."

PvdA Gouda

Geen toelichting gegeven

Jezus Leeft

"Een waterbusverbinding is een overbodige en luxe vervoermogelijkheid. Gouda beschikt over een rijk aanbod aan vervoermogelijkheden tussen Gouda en Rotterdam. Autowegen, spoorwegen, busbanen, fietspaden en wandelpaden. Omdat een waterbus gebruikmaakt van brandstoffen of in het meest gunstige geval elektriciteit, zal er dus sowieso meer belasting komen op de natuurlijke ecologische en biologische wateromgeving. "

Stelling 22 van 29

Woonwagenparken

Kinderen van woonwagenbewoners moeten de kans krijgen om bij hun ouders op het park te wonen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Gouda

"Indien er plek is op een woonwagenterrein, dan moeten kinderen daar terechtkunnen. De gemeente creëert daar geen extra plekken voor."

GroenLinks Gouda

"We willen graag dat iedereen in Gouda kan wonen waar hij of zij wil. "

PvdD Gouda

"Inderdaad, kinderen moeten de kans krijgen bij hun ouders te wonen. "

Jezus Leeft

"Ouders hebben de verantwoordelijkheid en het recht om hun kinderen zelf op te voeden. Kinderen hebben het recht om door hun eigen ouders opgevoed te worden. Uitgezonderd gezinnen waarin misbruik, mishandeling, uitbuiting en of criminele activiteiten plaatsvinden, waarmee de rechten van een kind teniet gedaan worden en waarbij de emotionele, fysieke en geestelijke veiligheid van een kind in gevaar is. "

Neutraal

PvdA Gouda

"Kans prima, maar moet geen uitgangspunt zijn."

ChristenUnie Gouda

"Het woonwagenbeleid moet samen met bewoners worden geëvalueerd."

SP Gouda

Geen toelichting gegeven

Gouda’s 50+ partij Gouda

Geen toelichting gegeven

Gouda Positief

"Geen mening."

Oneens

VVD Gouda

"Het is geen rol van de gemeente om te bepalen waar iemand gaat wonen. Als kinderen in de buurt van hun ouders willen wonen, is dat even goed dan wanneer zij liever wat afstand bewaren. Van uitbreiding van de ruimte voor woonwagens kan echter in de ogen van de VVD geen sprake zijn."

CDA Gouda

"Bestaande afspraken voeren we uit, waarbij het nu al vaak zo is dat kinderen bij hun ouders op het park wonen. "

SGP Gouda

"Wonen in Gouda is geen kwestie van erfopvolging. "

Gemeente Belangen Gouda

"Als er geen plaats is, dan elders."

Stelling 23 van 29

Gratis Parkeren

Bezoekers van het centrum moeten de eerste twee uur gratis kunnen parkeren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Gouda

"Dan moeten er ook parkeervoorzieningen bij. "

VVD Gouda

"Parkeertarieven zijn bedoeld om schaarse parkeerruimte optimaal benutten. Een goede doorstroming van parkeerders vergroot de bereikbaarheid van de binnenstad. Goedkoop kort parkeren binnen de singels, dient gecombineerd te worden met hoge tarieven voor lang parkeren."

CDA Gouda

"Gouda moet aantrekkelijk zijn ten opzichte van andere plaatsen. Gratis parkeren moet dan wel alleen bij grotere parkeerplaatsen of parkeergarages om te veel toestroom van verkeer op andere plekken in het centrum te voorkomen. "

SGP Gouda

"Als ondernemers en de gemeente hierin tot een kostenovereenkomst kunnen komen. "

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Dit is goed voor de middenstand. "

Gemeente Belangen Gouda

"Volmondig ja, dat staat in ons verkiezingsprogramma."

Gouda Positief

"In andere steden is gebleken dat de bezoekersaantallen hierdoor fors zijn gestegen. Het kan bijvoorbeeld gefinancierd worden door middel van een zogeheten bedrijfsinvesteringszone (BIZ), waarin vastgoedeigenaren, winkeliers en gemeente deelnemen. "

Neutraal

D66 Gouda

"Parkeren is niet gratis. Indien ondernemers in de binnenstad het initiatief nemen om twee uur gratis parkeren mogelijk te maken, dan juichen we dit toe."

ChristenUnie Gouda

"Op dit moment hoor je dikwijls dat mensen kiezen voor winkellocaties waar je gratis kunt parkeren. Onduidelijk is hoeveel mensen daadwerkelijk wegblijven en waarom. De ChristenUnie wil een onderzoek om te achterhalen wat de meest effectieve oplossing is. "

Oneens

SP Gouda

"Wij stellen voor om 1 uur gratis te mogen parkeren op Klein Amerika."

GroenLinks Gouda

"We willen stimuleren dat mensen op de fiets of met het openbaar vervoer komen. In het centrum zien wij liever helemaal geen auto's. "

PvdD Gouda

"Met een fijnmazig en toegankelijk netwerk van openbaar vervoer, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan. De Partij voor de Dieren wil een autovrije en groene binnenstad, die daarmee gezonder en aantrekkelijker is voor inwoners van de stad en bezoekers uit de regio. "

Jezus Leeft

"Dit moedigt het gebruik van autoverkeer aan en dat is wat betreft parkeercapaciteit niet wenselijk omdat buurtbewoners hinder zullen ondervinden bij het zoeken en vinden van een parkeerplek vlak bij huis. Eerst hebben buurtbewoners recht op een parkeerplek, daarna bezoekers en/of verkeer voor bedrijven en winkels. Verder is het uit oogpunt van gezondheid en milieu onwenselijk dat er meer uitstoot en vervuiling in de lucht komt. "

Stelling 24 van 29

Eigen bijdrage zorg

De gemeente Gouda moet de eigen bijdrage die inwoners betalen voor zorg afschaffen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Gouda

"Mee eens, mits daar landelijke middelen voor beschikbaar worden gesteld. Gelukkig is al wel de eigen bijdrage in Gouda flink naar beneden bijgesteld. Het is belangrijk om te voorkomen dat mensen die zorg nodig hebben, zorg gaan mijden. "

SP Gouda

"De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen moet worden afgeschaft, zodat iedereen die daar recht op heeft een traplift, scootmobiel, huishoudelijke hulp et cetera. kan krijgen. Juist ook diegene die de zorg nu mijdt door de eigen bijdrage! Ziek zijn, beperkt zijn en oud zijn is namelijk geen keuze."

GroenLinks Gouda

"Mensen hebben er niet om gevraagd als ze zorg nodig hebben, en ze moeten vaak al veel extra kosten maken. Als er toch een eigen bijdrage wordt gevraagd, moet die in ieder geval inkomensafhankelijk zijn."

PvdD Gouda

"Eigen bijdragen zijn zo laag mogelijk om het mijden van zorg of financiële problemen door stapelingseffecten te voorkomen. Er wordt geen eigen bijdrage geheven voor jeugdzorg."

Neutraal

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Afschaffen betekent dat er minder vergoed kan worden omdat de lasten voor de gemeente sterk zullen stijgen. Het is al inkomensafhankelijk, maar het moet wel betaalbaar blijven voor de burger."

Gemeente Belangen Gouda

"Sterk afhankelijk van ieders persoonlijke situatie, liever maatwerk dan weer een allesomvattende regeling."

Oneens

D66 Gouda

"Afgelopen collegeperiode is de eigen bijdrage al fors verlaagd. D66 vindt het redelijk om eigen bijdragen te vragen van mensen die zorg krijgen. Dat is wat ons betreft afhankelijk van je inkomen."

PvdA Gouda

"Inkomensafhankelijk. "

VVD Gouda

"De zorg is belangrijk. Dat moet goed geregeld worden. Maar zorg kost ook veel geld. Het is daarmee zaak om hier verstandig mee om te gaan. Een eigen bijdrage helpt verspilling van zorg tegen te gaan."

ChristenUnie Gouda

"Volledige afschaffing van de eigen bijdrage is onbetaalbaar. De ChristenUnie kiest liever voor maatwerk, zodat iedereen naar eigen vermogen kan bijdragen."

SGP Gouda

"Een eigen bijdrage houdt de zorg mede betaalbaar, inkomensafhankelijke kortingen of bijdragen zijn wel relevant. "

Jezus Leeft

"De mens is zelf verantwoordelijk voor het verdienen van zijn of haar inkomen. In uitzonderlijke gevallen waarin de mens tijdelijk niet in staat is om te werken of bij chronische ziekte, isolement, armoede, verlatenheid, trauma et cetera zullen in eerste instantie familie, vrienden, religieuze of andere relationele contacten de verantwoordelijkheid moeten nemen om bij te dragen aan levensonderhoud en dus de eigen bijdrage voor zorg."

Gouda Positief

"Helaas moet er in verband met misbruik van zorg wel een drempel worden ingebouwd. De goeden moeten helaas lijden onder de kwaden..."

Stelling 25 van 29

Woningen in kantoren

Lege kantoren op Goudse Poort moeten worden omgebouwd tot woningen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Gouda

"Grond is schaars in Gouda. D66 is voorstander van verdergaande concentratie van kantoren, bedrijvigheid en detailhandel. Dat betekent dat delen van de Goudse Poort in de toekomst zouden kunnen worden getransformeerd naar woonfuncties en groen."

ChristenUnie Gouda

"Er is veel leegstand op de Goudse Poort. Tegelijkertijd is er een tekort aan betaalbare woningen. Het is wel belangrijk dat de Goudse Poort niet verrommelt en inpassing van (duurzame) woningen zorgvuldig plaatsvindt. "

CDA Gouda

"Dit kan snel woningen opleveren en daar is behoefte aan. "

SP Gouda

"In het bijzonder voor jongeren, starters en studenten."

GroenLinks Gouda

"De Goudse Poort, dicht bij de snelweg, blijft beschikbaar voor bedrijven en werkgelegenheid. Andere bedrijventerreinen komen wel in aanmerking voor woningen."

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Dit biedt onder meer kans voor jongeren- en studentenhuisvesting."

Gemeente Belangen Gouda

"Wanneer die te lang leeg blijven staan serieus overwegen om deze om te bouwen voor jongeren die op zoek zijn naar redelijk betaalbare woningen."

Gouda Positief

"Indien het pand geschikt is. "

Neutraal

PvdA Gouda

"Waar het kan."

VVD Gouda

"De overheid is er om dingen mogelijk te maken en niet om dingen te verbieden. Als eigenaren van panden hun panden op een andere manier willen gebruiken moet de gemeente dat mogelijk maken, tenzij hierdoor voor andere omwonenden onredelijk nadeel ontstaat."

SGP Gouda

"Goudse Poort is primair een bedrijventerrein dat gerevitaliseerd moet worden. In het uiterste geval kan verkend worden wat de gevolgen zijn van het toestaan van wonen, bijvoorbeeld in combinatie met een onderwijscampus. "

PvdD Gouda

"Hoewel wij vinden dat er voor nieuwe woningen eerst naar leegstaande panden moet worden gekeken, kunnen deze ook worden gebruikt voor meer groen, ontmoetingscentra et cetera. "

Oneens

Jezus Leeft

"De Goudse Poort is bedoeld als bedrijventerrein en het woonverkeer betreft er slechts 0,21% (zie artikel 12 beschreven in bestemmingsplan Gouda Goudse Poort 15-04-2014). Het ombouwen van kantoorpanden tot woningen geeft te grote capaciteitsuitdagingen in het rechtvaardig goed en duurzaam behouden en beheren van de reeds bestaande situatie. Het schaadt de aanwezige natuurlijke ecologische en biologische leefomgeving."

Stelling 26 van 29

Afvalbrengstations

De gemeente Gouda moet zorgen dat de openingstijden van het afvalbrengstation worden uitgebreid.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Gouda

"D66 vindt het belangrijk om inwoners maximaal te faciliteren bij het scheiden van hun afval. Ruime openingstijden van het afvalbrengstation (ecopark), bijvoorbeeld door een wekelijkse avondopenstelling, kunnen daaraan bijdragen."

PvdA Gouda

"Vooral op zaterdag en zondag."

ChristenUnie Gouda

"De afvalstations zijn nu op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur open. Waar mogelijk zou uitbreiding tot tenminste 17.00 uur wenselijk zijn. "

CDA Gouda

"Als daar behoefte aan is, bijvoorbeeld op zaterdag. Daar hoort ook bij het in voldoende mate en tijdig legen van (overvolle) containers. Het CDA vindt dat afval scheiden moet lonen voor iedereen. "

SP Gouda

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Gouda

"Om afval scheiden te stimuleren moet de Gouwenaar ook in het weekend ruimschoots terecht kunnen bij het afvalbrengstation."

SGP Gouda

"Goed afvalbeleid is goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van het afvalstation. Bedrijven moeten tegen betaling ook afval kunnen brengen."

PvdD Gouda

"Het is belangrijk dat zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt. Ruimere openingstijden kunnen daarbij helpen. Er komt tevens een ‘Ecopark' bij het afvalbrengstation van Cyclus met een Repair Café, een kringloopwinkel, kunst voor kringloop en ambachtelijk hergebruik van aangeboden materialen."

Jezus Leeft

"Kijkend naar de openingstijden - van maandag tot zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur - is het voor veel mensen niet haalbaar om hun afval door de week te brengen omdat dit werktijden zijn. Verder is de realiteit dat het op zaterdag relatief druk is. Wenselijk zou het zijn om de openingstijden uit te breiden met één of twee avonden, zo nodig ten koste van één of twee dagen door de week."

Gouda Positief

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Indien hier aantoonbaar behoefte aan is uitbreiden."

Oneens

VVD Gouda

"Er zijn voldoende momenten in de week waarop afval aangeboden kan worden. Ruimere openingstijden zal ook tot hogere kosten leiden. Er dient wel aan gewerkt te worden om wachttijden te minimaliseren."

Gemeente Belangen Gouda

"Is reeds 6 dagen per week open, zowel in de ochtend als in de middag."

Stelling 27 van 29

Gratis busvervoer ouderen

Inwoners van 67 jaar en ouder moeten in Gouda gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP Gouda

"Wij willen gratis openbaar vervoer binnen Gouda voor mensen van 65 jaar en ouder, jongeren onder de 18 jaar en voor minima."

Gouda’s 50+ partij Gouda

Geen toelichting gegeven

PvdD Gouda

"De Partij voor de Dieren is voor een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoernet. Deze maatregel past daar goed in. Het openbaar vervoer moet voor ouderen ook toegankelijk worden gemaakt met goed bereikbare haltes en toegankelijke bussen. Gekeken zou kunnen worden of dit kan worden uitgebreid naar andere groepen in de stad. "

Jezus Leeft

"Veel ouderen van 67 + hebben vaak een gegronde reden waarom ze gebruikmaken van het openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan het niet verlengen van het rijbewijs, het niet hebben van een toereikend netwerk van familie en/of vrienden of het hebben van een lichamelijk of geestelijk mankement. Omzien naar deze groep ouderen en hen steunen om eropuit te gaan met hun vaak al klein budget toont respect en zou ondersteund mogen worden."

Gemeente Belangen Gouda

"Niet alleen handig voor de vervoersbewegingen maar ook aantrekkelijk om ouderen mee te laten doen aan het maatschappelijk en sociale verkeer."

Gouda Positief

Geen toelichting gegeven

Neutraal

PvdA Gouda

"We willen dit best verkennen met focus op ouderen die het niet kunnen betalen waardoor ze in een isolement geraken. "

Oneens

D66 Gouda

"Senioren kunnen gebruikmaken van diverse voordelen en kortingsregelingen. D66 ziet niets in het vanuit de gemeente bekostigen van openbaar vervoer voor 67-plussers."

VVD Gouda

"Openbaar vervoer kost geld. Als de reizigers het niet zelf betalen, wordt het dus betaald door de belastingbetaler. Dat werkt dus lastenverhogend."

ChristenUnie Gouda

"We vinden het belangrijk dat ouderen mobiel blijven. Gratis openbaar vervoer vanaf 67 jaar is daarvoor niet nodig. "

CDA Gouda

"Er zijn al kortingen voor ouderen die reizen met het openbaar vervoer. "

GroenLinks Gouda

"GroenLinks geeft liever gratis toegang tot het openbaar vervoer voor mensen met lage inkomens, ongeacht hun leeftijd."

SGP Gouda

"Voor niet-draagkrachtigen kent Gouda al een armoedebeleid."

Stelling 28 van 29

Verkeersregelaars

Op drukke kruispunten op schoolroutes moeten verkeersregelaars worden ingezet.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Gouda

"Vooral ouders van leerlingen van de scholen inzetten. "

ChristenUnie Gouda

"De ChristenUnie zet zich in om de verkeersveiligheid rondom alle Goudse scholen te verbeteren. De inzet van verkeersregelaars, mits het gaat om vrijwillige klaar-overs, kan daarbij helpen. "

CDA Gouda

"Schoolzones en veilige routes van en naar scholen zijn nodig. Verkeersregelaars bevorderen de verkeersveiligheid en dat is een goede zaak. "

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Dit verhoogt de veiligheid."

PvdD Gouda

"Verkeersregelaars zijn belangrijk voor de veiligheid van kinderen. De Partij voor de Dieren wil ook dat er rondom scholen 30 kilometerzones komen."

Jezus Leeft

"Het waarborgen van de veiligheid van vracht, bus, auto, motor, scooter, brommer, fiets, rolstoel en wandelverkeer door verkeersregelaars behoort een prioriteit te zijn ter voorkoming van onnodige onveilige en gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot ongelukken."

Gemeente Belangen Gouda

"Ja, aangezien het anders op sommige punten uit de hand gaat lopen met alle gevolgen van dien."

Gouda Positief

Geen toelichting gegeven

Neutraal

D66 Gouda

"D66 geeft prioriteit aan fietsers en voetgangers. We willen knelpunten op het terrein van veiligheid, routes en stalling aanpakken, bijvoorbeeld door fietsroutes en voetgangersroutes zoveel mogelijk te scheiden. Het is onmogelijk om de vele drukke kruispunten in de stad te voorzien van verkeersregelaars."

SP Gouda

Geen toelichting gegeven

SGP Gouda

"Dit moet door scholen en ouders zelf worden georganiseerd."

Oneens

VVD Gouda

"Schoolgaande kinderen dienen veilig naar school te kunnen gaan. Afhankelijk van de situatie moet daar een passende oplossing voor worden gevonden. Dat kan met verkeersregelaars, stoplichten et cetera. Maar het is vaak ook een zaak om het (wan)gedrag van andere verkeersdeelnemers aan te pakken."

GroenLinks Gouda

"Dat is niet de oplossing. Schoolroutes moeten veilig worden ingericht zodat kinderen veilig naar school kunnen."

Stelling 29 van 29

Coffeeshops

De gemeente moet coffeeshops verplaatsen van de binnenstad naar bedrijventerrein.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Gouda

"Niet alle coffeeshops, maar ter voorkoming van overlast kan het verstandig zijn een aantal coffeeshops te verplaatsen met daarbij alle noodzakelijke toezicht- en veiligheidsmaatregelen. "

VVD Gouda

"Gouda heeft slechte ervaringen met coffeeshops in de binnenstad. Bewoners, maar ook eigenaren van de shops, klagen over overlast en de lastige bereikbaarheid. Coffeeshops zouden dan ook, als ze er al moeten zijn, dicht moeten zitten bij de klanten of daar waar het 'drive-inkarakter' van de shops beter tot zijn recht komt. "

Gouda’s 50+ partij Gouda

"Minder overlast in de binnenstad en beter te controleren."

Gemeente Belangen Gouda

"Wij zijn voorstander van het sluiten van de coffeeshops binnen de singels en verplaatsing naar het terrein 'naast' het politiebureau. Daar kan heel wel een drive-incoffeeshop worden gerealiseerd. Beter toezicht en controle gewaarborgd."

Neutraal

SP Gouda

"Verplaatsen alleen in geval van overlast van een coffeeshop. De SP is niet tegen coffeeshops in de binnenstad, mits ze geen overlast opleveren. Wel moet het toegestaan worden buiten het centrum van Gouda coffeeshops te openen."

Oneens

D66 Gouda

"Verplaatsing van coffeeshops is geen oplossing voor het probleem van overlast. D66 is voorstander van inzet van handhaving om overlast tegen te gaan. "

ChristenUnie Gouda

"De bestaande coffeeshops moeten binnen de singels blijven en vestiging van nieuwe coffeeshops moet worden voorkomen. De ChristenUnie wil bij voorkeur dat alle coffeeshops gesloten worden. Bij de coffeeshops moet actief worden gehandhaafd op overlast. Door coffeeshops naar een bedrijventerrein te verplaatsen, wordt handhaving complexer en heeft het een aanzuigende werking vanuit de regio en daarbuiten met alle (veiligheids)gevolgen van dien. "

CDA Gouda

"We moeten problemen niet verplaatsen, maar oplossen. Ook de politie is niet voor verplaatsen naar een bedrijventerrein. Criminaliteit moet worden aangepakt, net als overlast rondom coffeeshops. "

GroenLinks Gouda

"Gouda is een stad en daar horen coffeeshops ook bij. Wel willen we overlast voorkomen door goede handhaving."

SGP Gouda

"De SGP wil alle coffeeshops sluiten. Stop met het gedogen van de verkoop van drugs. Wiet is geen softdrug. Het toegenomen THC-gehalte in wiet maakt het een harddrug. Het is slecht voor de (volks)gezondheid. "

PvdD Gouda

"De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd, het verplaatsen van coffeeshops lost niets op, maar verplaatst slechts eventuele problemen. De gemeente moet juist er juist op inzetten om inwoners in te lichten over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van softdrugs. "

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT wil alle coffeeshops sluiten. Verder is sociale controle op een bedrijventerrein bijna tot niet aanwezig. Isolatie en afzondering moedigt illegaliteit aan en is veel moeilijker bereikbaar en controleerbaar. "

Gouda Positief

"Dat is verplaatsen van overlast. Er moet gewoon opgetreden worden tegen overlast. "

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl