Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 23

Aanpak parkeeroverlast

De gemeente moet overal waar parkeeroverlast is betaald parkeren invoeren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks gemeente Groningen

"De schaarse openbare ruimte in de stad en dorpskernen moet zo min mogelijk gebruikt worden voor (het parkeren van) auto’s. GroenLinks ziet betaald parkeren als een effectieve manier om de parkeerdruk te reguleren. Daar waar parkeeroverlast bestaat, ligt invoeren van betaald parkeren voor de hand."

Student en Stad

"De parkeerdruk kunnen we alleen onder controle houden met het invoeren van betaald parkeren."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"In wijken waar betaald parkeren is ingevoerd, daalt de parkeeroverlast merkbaar. Eventueel vrijgekomen ruimte van lege parkeerplaatsen kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor vergroening van de straat. Tevens stimuleert betaald parkeren het nemen van de fiets of het OV in plaats van de auto. "

100% Groningen

"De invoering van betaald parkeren kan goed helpen tegen parkeeroverlast van forensen. Wel zien we een waterbedeffect. 100% Groningen pleit er dus voor om in alle wijken waar parkeeroverlast is (of dreigt te worden) betaald parkeren in te voeren."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij is voorstander van betaald parkeren in wijken waar auto's overlast veroorzaken. Daarnaast staat de Sportpartij positief in investeringen in openbaar vervoer en hoogwaardige fietsvoorzieningen, inclusief voldoende stallingsruimte."

PVV gemeente Groningen

"Mits de bewoners met een vergunning voor vrijparkeren kunnen blijven parkeren."

Neutraal

D66 Groningen

"Betaald parkeren werkt bijna altijd, maar wij vinden draagvlak wel belangrijk. Maar voor parkeeroverlast zijn er soms ook andere oplossingen denkbaar, zoals rijrichtingen veranderen of het OV of de fietsbereikbaarheid verbeteren."

Oneens

PvdA gemeente Groningen

"De PvdA vindt het belangrijk dat mensen zelf kunnen meebeslissen over zaken die spelen bij hen in de buurt. Parkeren is daarvan een goed voorbeeld. Als er parkeeroverlast is en bewoners hun auto niet meer kwijt kunnen, moet het stadsbestuur in gesprek met de buurt over de gewenste oplossingen. Als vanuit de buurt dan een verzoek voor betaald parkeren komt, willen wij daar gehoor aan geven. "

VVD gemeente Groningen

"Bewoners moeten wat ons betreft meer invulling kunnen geven aan de ruimte in hun eigen omgeving, inclusief het benodigde aantal parkeerplaatsen. Wij willen alleen betaald parkeren invoeren bij draagvlak onder wijkbewoners. Daarbij moet rekening gehouden worden met het risico dat de parkeerproblemen zich verplaatsen naar naastgelegen wijken."

SP gemeente Groningen

"De SP wil niet dat betaald parkeren zich als een olievlek over de stad uitbreid. Daarom voeren we voor bewoners drie zones in: 1. Binnenstad (vergunning: huidig tarief). 2. Schilwijken (vergunning: huidig tarief). 3. De rest (vergunning gratis). Elk huishouden krijgt een bezoekerspas met een standaard aantal parkeeruren. We voeren digitaal en telefonisch straatparkeren in."

Stad en Ommeland

"Alleen betaald parkeren lost niets op. Het probleem verschuift naar de naastliggende locatie."

CDA Groningen

"Het beleid van de gemeente is erop gericht om bij overlast betaald parkeren in te voeren. Het CDA is hier tegen. Bewoners moeten een stem hebben en er moet draagvlak zijn bij het invoeren van betaald parkeren. Of overal betaald parkeren invoeren de oplossing is voor parkeeroverlast is namelijk zeer de vraag. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie wil betaald parkeren invoeren als er sprake is van schaarse openbare ruimte die opnieuw verdeeld kan worden en met bewoners in gesprek over de plek die auto’s innemen in de openbare ruimte."

Stelling 2 van 23

De Oosterpoort

De nieuwe locatie van De Oosterpoort moet zo dicht mogelijk bij het centrum van de stad Groningen komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"We willen dat de Oosterpoort onderdeel uitmaakt van de stad. Op die manier kan de Oosterpoort ook profiteren van goede (OV)-verbindingen."

PvdA gemeente Groningen

"De PvdA vindt De Oosterpoort een belangrijke culturele voorziening. We hechten aan de huidige locatie, maar staan open voor andere opties als die beter zijn. Wel stellen wij als voorwaarde dat de locatie dichtbij het centrum van de stad blijft. Zo profiteert iedereen in de stad. Zo zorgen we dat de Oosterpoort als culturele voorziening in stand blijft. "

GroenLinks gemeente Groningen

"We willen dat Groningen een toonaangevende podiumstad blijft. Daar hoort een cultuurcentrum bij dat van vergelijkbare kwaliteit is als de beste soortgelijke podia in Nederland. We willen dat het centrum in elk geval op een locatie nabij de binnenstad blijft."

VVD gemeente Groningen

"De komende jaren vindt de inventarisatie van een nieuwe locatie voor de Oosterpoort plaats. Groninger huis van de amateurkunst Vrijdag gaat alle faciliteiten onderbrengen in één gebouw. Dat biedt kansen voor een verstandige verdeling van culturele voorzieningen over de gemeente. Wij willen dat functies van de Oosterpoort (pop en klassiek) in het centrum van de stad blijven: niet perse op de huidige locatie."

SP gemeente Groningen

"Wat de SP betreft is renovatie van de Oosterpoort een reële optie. Er is geen directe noodzaak om 145 tot 170 miljoen euro aan groot en nieuw poppodium uit te geven. "

Student en Stad

"We willen dat de Oosterpoort de aansluiting maakt met de binnenstad. Er moet echter ook goed gekeken worden naar de bereikbaarheid."

CDA Groningen

"Ook de Oosterpoort moet mee met de tijd. Dat kan misschien op de huidige locatie, maar ook op een andere locatie. De nieuwbouw moet wel toekomstbestendig, goed bereikbaar en betaalbaar zijn. Dichtbij het Hoofdstation en goede parkeervoorzieningen zijn daarom belangrijk. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie hecht aan de huidige plek van de Oosterpoort. Uit onderzoek is gebleken dat deze locatie niet toekomstbestendig is. Wij staan daarom open voor verhuizing van het muziekcentrum naar een andere locatie dichtbij het centrum, bijvoorbeeld het Stationsgebied maar we willen de huidige locatie onderzocht hebben. De locatie bij DOT mag wat ons betreft afvallen."

Neutraal

Stad en Ommeland

"De vraag is ook: kan de huidige Oosterpoort niet blijven op de huidige plek? Wij zijn bang voor een volgend superduur prestige project."

Oneens

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren is tegen nieuwbouw van De Oosterpoort. Wij zijn niet overtuigd van de noodzaak van een nieuw pand. Na een grondige renovatie kan het huidige pand, op de huidige locatie, weer 40 jaar mee. Het kostenplaatje hiervoor is fors lager dan de 170+ miljoen die het prestigeproject nieuwbouw zou kosten. "

100% Groningen

"100% Groningen ziet überhaupt niets in nieuwbouw van de Oosterpoort. De gemeente wil een groter, nieuw poppodium om de concurrentie met andere steden aan te gaan. Dit nieuwe prestigeproject zal ten minste 150 miljoen euro gaan kosten. 100% Groningen investeert liever in cultuur waarin Groningen zich kan onderscheiden voor veel minder geld, zoals nu al gebeurt op het Suikerunieterrein."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij ziet geen noodzaak om de nieuwe Oosterpoort dichtbij het centrum van de Stad te bouwen, maar vindt bereikbaarheid een belangrijk thema. Ook de bouw van een multifunctionele topsporthal moet op de agenda komen."

PVV gemeente Groningen

"We moeten geen geld uitgeven aan prestigeprojecten. "

Stelling 3 van 23

Tram

In de binnenstad van Groningen moet een tram komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA gemeente Groningen

"De PvdA is voorstander van goede openbaar vervoerverbindingen om de druk op het verkeer te ontlasten. Een tram is toegankelijker dan een bus, bovendien zitten sommige buslijnen zoals van het hoofdstation naar Zernike op de grenzen van hun capaciteit. Als deze druk te groot wordt is een tram een van de mogelijke oplossingen om het openbaar vervoer te verbeteren. "

GroenLinks gemeente Groningen

"Om het openbaar vervoer als alternatief voor de auto zo aantrekkelijk mogelijk te maken, willen we daarin flink investeren. Een tram is de meest effectieve manier waarop we naast het Hoofdstation en Zernike ook andere belangrijke bestemmingen in de stad kunnen verbinden."

Student en Stad

"Dit is serieuze optie om de overbelasting van het openbaar vervoer op te lossen."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"Ons openbaar vervoer bereikt haar grenzen. Om te voorkomen dat mensen in de toekomst straks toch weer voor de auto kiezen, zijn extra investeringen in OV noodzakelijk. Extra bussen zijn op dichtslibbende wegen ook niet de oplossing. De Partij voor de Dieren is van mening dat gekeken moet worden naar extra treinen en de komst van een tram. Niet alleen in de binnenstad, maar ook daarbuiten. "

Neutraal

D66 Groningen

"We willen een extra impuls voor het OV, dat het momenteel erg goed doet. Een tram is geen doel op zich, want het verschil tussen een tram en moderne bussen wordt steeds kleiner op het gebied van comfort en duurzaamheid. Een nadeel is de inflexibiliteit van een tram. Een spoor naar Zernike vinden we ook interessant. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie was eerder vóór het aanleggen van tramlijnen. Dit plan is in 2012 gestrand.In plaats daarvan hebben we een nieuw systeem met hoogwaardig openbaar vervoer in het leven geroepen. Dat systeem loopt tegen zijn grenzen aan. Daarom moeten we goed nadenken hoe en waarmee we als stad in de toekomst goed en voldoende bereikbaar blijven met het openbaar vervoer. Wij zijn voor een uitgebreid onderzoek naar alle mogelijkheden daarvoor."

Oneens

VVD gemeente Groningen

"De tram is onhaalbaar en bijzonder kostbaar voor een verouderd vervoermiddel. Bovendien wordt er met de huidige plannen juist ingezet op ruimte voor fietsers en voetgangers in de binnenstad. Daarnaast blijft de binnenstad toegankelijk en bereikbaar met het openbaar vervoer door de verplaatsing hiervan van de Grote Markt naar de randen van de binnenstad zoals het Gedempte Zuiderdiep en de Turfsingel. Dit maakt de tram overbodig."

SP gemeente Groningen

"Groningen heeft genoeg ingrijpende verkeersprojecten. De tramplannen waren en zijn risicovol. Om het vervoer vanaf het Hoofdstation naar Zernike te verbeteren, onderzoekt de gemeente een directe treinverbinding naar Zernike. Daarnaast wil de SP dat de Grote Markt vanuit de stadswijken met de bus bereikbaar blijft. "

Stad en Ommeland

"Het centrum van de stad moet tramvrij blijven. Er zijn inmiddels voldoende alternatieve vervoersmogelijkheden en het centrum is te klein voor een trambaan."

CDA Groningen

"Op knelpunten in het openbaar vervoer op te lossen moet ieder goed alternatief bekeken worden. Een tram alleen in de binnenstad heft die knelpunten niet op. "

100% Groningen

"De binnenstad van Groningen is compact en kenmerkt zich door smalle straatjes, voetgangers en fietsers. De binnenstad leent zich dus niet voor een tram. Het aanleggen van een tram bleek in het verleden ook al een financieel onhoudbare zaak. Wel pleit 100% Groningen voor een trein naar Zernike vanaf hoofdstation."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij vindt dat de binnenstad van Groningen zoveel mogelijk verkeersluw moet blijven. Voetgangers en fietsers moeten ruim baan krijgen."

PVV gemeente Groningen

"In 2012 is gebleken dat de tram een onhaalbaar prestigeproject is, die destijds in een vroegtijdig stadium is afgeschoten."

Stelling 4 van 23

Gasloos bouwen

Nieuwe woningen moeten zonder gasaansluiting worden gebouwd.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"D66 wil zo snel mogelijk van het Gronings gas af en nieuwbouw zonder gasaansluiting versnelt de transitie. Ook willen we het voor andere woningen makkelijker maken om gasloos te worden."

PvdA gemeente Groningen

"De PvdA vind dat we zo snel mogelijk onze woningen moeten verduurzamen, dat betekent onder andere gasloos en energieneutraal bouwen. Bovendien weten we in Groningen als geen ander de nadelen van gaswinning voor onze veiligheid. Wij willen dan ook voorop lopen bij aardgasloos bouwen. "

GroenLinks gemeente Groningen

"We willen dat nieuwbouw in onze gemeente geen aansluiting meer krijgt op het gasnetwerk en energieneutraal wordt gebouwd. We willen daarnaast dat er in samenwerking met bewoners, woningeigenaren en woningcorporaties plannen worden gemaakt om ook bestaande bouw in buurten en dorpen aardgasvrij en energiezuiniger te maken."

VVD gemeente Groningen

"Wij willen dat de oplevering van alle nieuwbouwwoningen vanaf 2020 energieneutraal en ‘gasloos’ gebeurt. Woningen van woningcorporaties dienen uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn. Om deze ambitieuze doelen te realiseren kunnen woningcorporaties woningen verkopen en uiteraard in ruil voor woningverbeteringen een vergoeding van de huurder vragen. "

SP gemeente Groningen

"Groningen moet zo snel mogelijk van het gas af. Om nieuwe, schone energieopwekking te ontwikkelen richten we een gemeentelijk energiebedrijf op. Zo pakken we de democratische controle op onze toekomstige energievoorzieningen terug. Dit biedt de beste garanties op een rechtvaardige verdeling van de lasten en lusten."

Student en Stad

"Om als gemeente in 2035 energieneutraal te kunnen zijn moeten we z.s.m. van het gas af. Woningen dienen voortaan aangesloten te worden op het warmtenet."

Stad en Ommeland

"Om een begin te maken met het verbruiken van minder aardgas is het verstandig om nieuwbouwwoningen op andere manieren te voorzien van energie. "

CDA Groningen

"Het is nog onduidelijk welke energiebron in de toekomst gangbaar zal worden. Dat op termijn gas niet meer gebruikt zal worden lijkt wel vast te staan. Hoe lang dit gaat duren is niet te zeggen. Gasloze woningen moeten wel betaalbaar blijven. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"Om het gebruik van aardgas terug te dringen, moet er bij nieuwe woningen door middel van andere vormen van energie verwarmd worden. "

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"Op weg naar een klimaatneutrale samenleving is het zaak dat alle woningen duurzaam worden verwarmd. Een gasaansluiting past hier niet bij. De Partij voor de Dieren vindt dat alle nieuwbouw energieneutraal en gasvrij moet zijn, en daarnaast ook duurzaam en natuurinclusief gebouwd. "

100% Groningen

"In een gemeente waar men zo te lijden heeft gehad onder de gevolgen van gaswinning, is het logisch dat iedereen zo snel mogelijk zelf van het gas af gaat. Nieuwbouw moet dus per direct zonder gasaansluiting opgeleverd worden."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij is voorstander van het versneld afbouwen van het gasgebruik in Stad en ziet Groningen als voorbeeld voor de rest van het land."

Neutraal

Oneens

PVV gemeente Groningen

"Nederland heeft het meest geavanceerde gasnet van de wereld. Gas is een schone, rendabele brandstof, dus dit is contraproductief. Particulieren moeten zelf kunnen kiezen of ze een gasaansluiting willen"

Stelling 5 van 23

Opvang vluchtelingen

Groningen moet een van de acht landelijke opvanglocaties voor uitgeprocedeerde asielzoekers worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"We huisvesten in onze bed-bad-brood voorziening nu al honderden mensen en we zouden graag zien dat het rijk de kosten daarvan overnam, zodat we deze voorziening ook kunnen behouden voor de stad."

PvdA gemeente Groningen

"In Groningen slaapt niemand onder de brug. Asielzoekers die geen recht hebben op een verblijfsvergunning moeten terugkeren, maar in de praktijk kan dit helaas niet altijd direct. Deze mensen vallen te vaak tussen wal en schip. Als grootste stad in de regio vinden wij dat wij een verantwoordelijkheid hebben om deze mensen bij te staan in hun meeste basale behoeften: bed, bad en brood."

GroenLinks gemeente Groningen

"We laten niemand in de kou staan en zorgen voor mensen in moeilijkheden. We willen in Groningen noodopvang blijven bieden aan mensen die anders door gaten in de vreemdelingenwet en het asielbeleid op straat zouden belanden. Als er in Nederland acht opvanglocaties komen, dan is het een goede zaak dat één daarvan in Groningen wordt gevestigd, vanwege de centrumfunctie van de stad en het feit dat we al zo'n locatie hebben."

SP gemeente Groningen

"In de huidige opvang wordt gewerkt aan terugkeer. Sommige wachten nog de uitkomst van de procedure voor verblijf af. Mensen die afgewezen zijn, zullen moeten terugkeren. Zolang zij geen andere opvang hebben, mogen zij niet in illegaliteit verdwijnen of op straat slapen. "

Student en Stad

"Dit zijn we nu al en daar zijn we trots op!"

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie wil de bed-bad-broodvoorziening met begeleiding en 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers behouden met steun van het Rijk. Over dat laatste vinden nog gesprekken plaats; tot die tijd financieren wij het zelf. Wij willen niemand op straat laten slapen."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"Niemand verdient het om op straat te moeten slapen. Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben recht op een humane behandeling. In Groningen wordt hierin met de bed-bad-broodvoorziening al jaren voorzien, en daar zijn wij als Partij voor de Dieren trots op. Wel is dit eigenlijk een rijkstaak, en zou het rijk de financiering op zich moeten nemen. Wij vinden dientengevolge ook dat Groningen een van de acht landelijke locaties moet worden."

Neutraal

Stad en Ommeland

"Stad en Ommeland vind het in ieder geval geen taak van de gemeente Groningen. Asielbeleid is landelijk en hoort dus bij het rijk. Het rijk zal de volledige kosten op zich moeten nemen."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij is voorstander van het handhaven van de bed-bad-brood-voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Een ruimhartige maar sobere opvang."

Oneens

VVD gemeente Groningen

"De gemeente moet geen mensen huisvesten die het land moeten verlaten: de opvang van de afgewezen asielzoekers tot dat ze het land moeten verlaten is een taak van de rijksoverheid: zowel de organisatie en de financiering. Het is niet noodzakelijk dat een dergelijke opvang in Groningen plaatsvindt."

CDA Groningen

"Het opvangen van asielzoekers is een taak van de Rijksoverheid. Het asielbeleid is niet sluitend waardoor niet alle afgewezen asielzoekers direct terug kunnen keren naar het land van herkomst. Voor die mensen is opvang nodig die het Rijk zou moeten bekostigen. Dat kan in Groningen zijn, maar dat is niet perse noodzakelijk. "

100% Groningen

"De huidige Bed-Bad-Brood voorziening wordt door de gemeente zelf betaald terwijl dit een Rijksoverheidstaak is. 100% vindt het onaceptabel dat de gemeente voor deze kosten opdraait en ziet graag zeer snel een alternatief komen. Nieuwe opvanglocaties -wel door het Rijk betaald- kunnen daarom een uitkomst bieden. 100% vindt niet dat een van deze locaties per se in Groningen moet komen, maar ziet ook geen fundamentele bezwaren."

PVV gemeente Groningen

"Uitgeprocedeerde asielzoekers moet je geen hoop geven op een toekomst in Nederland. De PVV vindt dat je illegaal verblijf niet moet belonen. Met een bed-bad-brood-regeling geef je deze mensen onterecht een reden om alsnog te blijven, terwijl meerdere rechters hebben uitgesproken dat deze UITGEPROCEDEERDE mensen hier niets te zoeken hebben."

Stelling 6 van 23

Jeugdzorg

Jeugdzorg moet altijd beschikbaar zijn, ook al betekent dit een overschrijding van het budget.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"Zorg voor onze kinderen en jeugd is ontzettend belangrijk en dat gaat boven budgetoverschrijdingen. Wij willen bovendien een stevige lobby van Nederlandse gemeenten voor meer geld van het rijk."

PvdA gemeente Groningen

"Ieder kind, in welk gezin het ook geboren wordt, heeft recht op een goede toekomst. Dat betekent dat kinderen die jeugdhulp nodig hebben dat ook moeten krijgen. Goede jeugdzorg is een investering in de toekomst van onze kinderen en jongeren en kan veel ellende later voorkomen. "

GroenLinks gemeente Groningen

"Jongeren die jeugdzorg nodig hebben behoren de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Overschrijding van budgetten mag geen reden vormen voor wachtlijsten in de jeugdzorg. Ook na hun achtiende moeten jongeren die uit de jeugdzorg komen de juiste begeleiding behouden."

SP gemeente Groningen

"Om problemen voor jongeren te voorkomen moet veel meer geïnvesteerd worden in preventieve activiteiten in buurten, wijken en op scholen. Wanneer preventie niet toereikend is en intensieve(re) zorg en begeleiding van jongeren nodig is, is de gemeente volledig verantwoordelijk voor kwalitatief goede voorzieningen."

Student en Stad

"Het welzijn van kinderen mag nooit onderschikt zijn aan financiële problematiek."

Stad en Ommeland

"De jeugd heeft de toekomst en problemen moeten in een zo vroeg mogelijk stadium worden opgelost. Budgetoverschrijding aanpakken door een soepele organisatie en efficiënter werken. De gemeente moet de landelijke overheid aanspreken: er moeten extra middelen komen."

CDA Groningen

"De gemeente heeft de plicht volgens de Jeugdwet om zorg te verlenen. Daarmee is wettelijk vastgelegd dat jeugdzorg beschikbaar moet zijn. Kinderen moeten de zorg krijgen de ze nodig hebben, dat moet los staan van het budget dat de gemeente ontvangt van het Rijk. Wel moet de gemeente er bij het Rijk op aandringen om het budget te laten passen bij de vraag. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie vindt dat ieder kind de juiste en goede zorg verdient. Een tekort op de jeugdhulp moet dan ook primair leiden tot de vraag of ieder kind de juiste zorg krijgt van voldoende kwaliteit. De zorgkosten zijn daar weer een afgeleide van. Dit betekent echter niet dat er niet kritisch gekeken kan worden naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de geleverde zorg."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"Ieder kind in Nederland heeft recht op de juiste zorg, kwalitatief hoogstaand en zonder lange wachtlijsten. Op de kwaliteit van jeugdzorg mag niet bezuinigd worden. De Partij voor de Dieren is tegen marktwerking in de zorg, en ziet het tegengaan van marktwerking als oplossing voor de huidige kostenoverschrijdingen. "

100% Groningen

"Jeugdhulp is belangrijk en 100% vindt het onwenselijk dat iemand niet de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft, ook al wordt het budget overschreden. Wel pleit 100% Groningen voor een ander systeem met minder bureaucratie en overhead."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij ziet de jeugdzorg als een belangrijk aandachtspunt. Door vraagstukken bij inwoners al op jeugdige leeftijd grondig aan te pakken, wordt op lange termijn geld bespaard. Wij zijn voor vitale inwoners in alle leeftijdsgroepen."

PVV gemeente Groningen

"Het is belangrijk dat de jeugdzorg beter wordt georganiseerd. Er is veel op financiën te besparen als de jeugdzorg op een adequate wijze pragmatisch wordt georganiseerd. De PVV heeft daar wel ideeën over."

Neutraal

VVD gemeente Groningen

"Iemand die jeugdzorg nodig heeft, moet dat kunnen krijgen. Tegelijkertijd zien we dat er enorme overschrijdingen op het budget plaatsvinden. De VVD denkt niet dat Groningse jongeren er slechter aan toe zijn dan jongeren elders. Daarom wordt op dit moment onderzocht hoe we ervoor kunnen zorgen dat aan de ene kant iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, en aan de andere kant de kosten kunnen worden beheerst."

Oneens

Stelling 7 van 23

Cameratoezicht

Er moet meer cameratoezicht in het centrum komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA gemeente Groningen

"De PvdA staat voor een veilige stad, waar iedereen zonder zorgen over straat kan. Helaas hebben we de laatste jaren ook onacceptabele incidenten gezien, zoals geweld op straat tegen homo’s en lesbiennes. Daarom vinden wij cameratoezicht op sommige onveilige plekken nodig als mensen in de buurt daarom vragen. "

VVD gemeente Groningen

"Camera’s waar het nodig is: waar overlast en criminaliteit is. Bijvoorbeeld tussen de brug bij het Groninger Museum en de Vismarkt, is cameratoezicht bij uitstek geschikt om overlast en criminaliteit te bestrijden. Deze aanpak werkte ook in het A-Kwartier, de buurt bloeit weer op. Cameratoezicht is geen doel, maar een middel om veiligheid te bieden. De balans tussen privacy en veiligheid moet worden gewaarborgd."

Stad en Ommeland

"Om de veiligheid en de pakkans van de daders te vergroten en omdat er niet altijd voldoende politie aanwezig is werkt cameratoezicht prima. ."

CDA Groningen

"Cameratoezicht kan helpen om overlast tegen te gaan en vergroot de pakkans. In het uitgaansgebied is het cameratoezicht uitermate succesvol in de ondersteuning van de politie. "

PVV gemeente Groningen

"Overigens vindt de PVV ook dat er meer blauw op straat moet. Cameratoezicht is effectief in de misdaadbestrijding en heeft een preventieve werking. Veiligheid staat bij de PVV voorop."

Neutraal

Oneens

D66 Groningen

"D66 wil minder cameratoezicht op straat. Bij aantoonbare overlast zijn we wel voorstander van tijdelijke en flexibel toezicht met een goede evaluatie."

GroenLinks gemeente Groningen

"Het gebruik van cameratoezicht is een inbreuk op de privacy van mensen en meestal zijn er andere effectievere maatregelen. Daarom hoort cameratoezicht bij hoge uitzondering en alleen onder strenge voorwaarden te worden ingezet als andere maatregelen niet blijken te werken."

SP gemeente Groningen

"Camera's kunnen een schijnveiligheid creëren. Ervaren criminelen en veelplegers laten zich niet door camera's weerhouden en verplaatsen daardoor hun activiteiten. Alleen cameratoezicht als aanvulling op politie-inzet kan de steun van de SP krijgen. "

Student en Stad

"Cameratoezicht willen we alleen gericht inzetten op plekken waar zich structurele veiligheidsproblemen voordoen."

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie vindt dat iedereen zich veilig moet voelen. Cameratoezicht kan hiertoe bijdragen, maar dit kan ook als inbreuk op de privacy ervaren worden. Daarom vinden we dat hier terughoudend mee moet worden omgegaan en alleen kan plaatsvinden als onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"Cameratoezicht vormt een inbreuk op de privacy van mensen. De Partij voor de Dieren vindt dat inzet van cameratoezicht alleen tijdelijk mag, in een door de rechter aangewezen risicogebied."

100% Groningen

"100% Groningen vindt privacy een groot goed. Privacy staat onder druk in dit digitale tijdperk. Groningen is één van de weinige steden waar de overheid niet op iedere hoek van de straat met je meekijkt. Daarnaast blijken camera's ook nog eens weinig toe te voegen aan de veiligheid. Camera's zorgen alleen maar voor verplaatsing van het probleem en bieden geen oplossing. Wij zien de toegevoegde waarde van camera's wel in het uitgaansgebied."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij ziet geen reden het huidige toezicht uit te breiden of aan te passen. Wel dienen de openbaar toegankelijk sportvoorzieningen afdoende beveiligd te worden met het oog op vernielingen."

Stelling 8 van 23

Budget wijkvereniging

Wijk- en dorpsverenigingen moeten een eigen budget krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA gemeente Groningen

"3Vaak leven er in de wijk of dorpsgemeenschap ontzettend goede ideeën over waar in een wijk behoefte aan is. Wij vinden het een goed idee dat hier middelen voor beschikbaar zijn. De afgelopen jaren hebben we al ingezet op wijkwethouders en verschillende experimenten om te kijken hoe buurten beter betrokken kunnen worden bij wat er in hun leefomgeving gebeurd. De PvdA zet dit graag door."

GroenLinks gemeente Groningen

"We willen eigen initiatief van wijk en dorpsbewoners stimuleren. We vinden het daarom belangrijk om inwoners zelf de regie te geven en hen hierbij te vertrouwen. Wij geven dorpen en wijken de ruimte en stimuleren projecten op wijk- en dorpsniveau. Maatwerk is hierbij belangrijk: van dorpsraad tot burgerinitiatief, van creatieve werkplaats tot wijkbudgetten: er is niet één beste recept."

SP gemeente Groningen

"Elke wijk en elk dorp krijgt een eigen budget. Met deze budgetten kan de sociale samenhang in buurten en wijken worden vergroot. Buurt- en wijkorganisaties worden verantwoordelijk voor de besteding van de budgetten. "

Stad en Ommeland

"Een gemeente moet niet alles vanuit het stadhuis willen doen. Wijk en dorpsverenigingen zijn wijs genoeg om zelf te beslissen voor hun directe omgeving. Een zelfstandig budget kan daarbij helpen."

CDA Groningen

"Goede wijk- en dorpsverenigingen weten wat er speelt in wijk en dorp. Zij kunnen daar met een eigen budget en met inspraak van de bewoners direct op inspelen. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"Buurten met een goed functionerende bewonersorganisatie verdienen een eigen wijkbudget voor leefbaarheidsprojecten. Bewonersorganisaties weten veel beter dan de gemeente weet wat er leeft en speelt in de wijk en bij de wijkbewoners. Goede ideeën mogen financieel beloond worden. Hierbij past een overheid die meedenkt en faciliteert. Een overheid die denkt vanuit wat er wél kan, in plaats van wat er niet kan. "

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren is voor het vergroten van de zeggenschap van burgers over hun eigen leefomgeving. Een van de manieren om deze burgerparticipatie te verhogen is het toekennen van budget aan verenigingen, stichtingen en initiatieven die ertoe dienen het leefklimaat van de eigen wijk te verbeteren. "

100% Groningen

"100% Groningen weet dat de belangrijkste ideeën voor iedere wijk uit de wijk zelf komen. Initiatieven van bewoners moedigen wij dan ook erg aan. Een eigen budget is hier wat 100% Groningen betreft een onmisbaar onderdeel van."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij ziet de wijken en dorpen binnen de gemeente als belangrijke schakels in een streven naar een sportieve en vitale Stad. De wijken en dorpen herbergen de oorsprong van vrijwel alle sportieve activiteit die er gaande is en vormen de bron van de levendigheid van Groningen."

Neutraal

D66 Groningen

"Wij willen meer geld en verantwoordelijkheid voor onze wijken en dorpen, maar dat hangen we niet per se vast aan de bestaande verenigingen. We hebben liever dat alle inwoners zich verantwoordelijk gaan voelen en kansen zien om hun buurt te verbeteren."

PVV gemeente Groningen

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD gemeente Groningen

"Wij zijn blij met goed functionerende buurtorganisaties. Daarom zijn wij een voorstander van het wijkgericht werken. De combinatie van wijkgericht werken en goed functionerende buurtorganisaties zorgt voor een win-win situatie volgens ons en maakt meer wijkinitiatieven mogelijk."

Student en Stad

"Als gemeente gaan we in overleg met dorpen en wijken en stellen we centraal de budgetten vast."

Stelling 9 van 23

Groninger Forum

Eventuele tekorten van het Groninger Forum moeten door de gemeente worden aangevuld.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Student en Stad

"Het Groninger Forum moet het financieel zelf kunnen rooien, maar moet in geval van nood op steun van de gemeente kunnen rekenen. Het kost de gemeente veel meer geld als het Groninger Forum failliet gaat."

Neutraal

D66 Groningen

"Tekorten op bijvoorbeeld de bibliotheken moeten we natuurlijk voorkomen, maar de gemeente kan wel een rol hebben in het opvangen ervan. Dit geldt niet voor alle instanties in het nieuwe forumgebouw."

GroenLinks gemeente Groningen

"Als het Groninger Forum in 2019 opent met bibliotheek, bioscoop en stripmuseum krijgt Groningen er een nieuwe culturele voorziening bij in een markant gebouw, waar alle inwoners van kunnen genieten. De begroting van het Groninger Forum heeft voldoende ruimte om tegenvallers op te vangen. De kans op tegenvallers is klein. Mochten er toch eventuele tegenvallers optreden, dan zal dan bekeken worden of ze aangevuld moeten worden."

VVD gemeente Groningen

"Uitgangspunt is uiteraard dat het Forum binnen de huidige begroting blijft. Op het moment dat dat -nog- niet lukt kan het zijn dan de gemeente extra gaat investeren, maar dan met het oog op de toekomst. Het alternatief is immers een groot, leeg gebouw in onze binnenstad. En dat is voor niemand goed. Enig realisme is hier op zijn plaats."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij vindt dat de begroting van het Groninger Forum vanaf opening in ieder geval kostendekkend moet zijn. Het Forum moet zijn eigen broek ophouden, net zoals alle culturele en sportieve instellingen."

Oneens

PvdA gemeente Groningen

"De PvdA vindt het belangrijk dat Groningen voldoende voorzieningen zoals het Groninger Forum heeft. Daarom hebben wij de investeringen gesteund. Zoals het er nu uitziet komen er ook geen tekorten. Maar komen die er wel, dan moeten ze binnen de exploitatie worden opgelost en moet de gemeente geen extra geld geven. "

SP gemeente Groningen

"Het Groninger Forum had er nooit moeten komen, maar het is nu een feit. We houden echter vast aan de exploitatie zoals die is voorgespiegeld aan de Groningers in het referendum in 2005. Er kan bezuinigd worden op de exploitatiekosten. Het moet bovendien een gebouw van en voor iedereen worden: niet van een kleine elite. "

Stad en Ommeland

"Het Groninger Forum heeft al meer dan genoeg gekost en is een prestigeproject dat ten koste gaat van voorzieningen elders. Bovendien voegen de plannen in het Groninger Forum te weinig toe."

CDA Groningen

"Het Groninger Forum ontvangt een heleboel subsidie. Toch lukt het niet, zelf voordat het open is, om de begroting sluitend te krijgen. In plaats van extra subsidie moet het Forum kijken of ze dingen anders kan organiseren waardoor er minder kosten worden gemaakt. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie vindt dat het Groninger Forum een impuls aan het culturele klimaat van Groningen en daarmee aan de hele stad. De huidige bijdrage moet voldoende zijn om de exploitatie rond te krijgen. "

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren is altijd fel tegen de komst van het Forum geweest. Een prestigeproject met een enorm kostenplaatje, waar bijvoorbeeld heel wat huizen energieneutraal gemaakt van hadden kunnen worden. Wij zeggen dan ook: geen extra geld naar het Forum."

100% Groningen

"100% Groningen is tegen prestigeprojecten als het Groninger Forum. De belastingbetaler heeft al veel te veel geld in deze bodemloze put gestort en dat moet wat 100% Groningen betreft nu klaar zijn. Eventuele aanvullende tekorten moeten bínnen het project worden opgelost en niet worden opgevangen door de gemeente. Desnoods wordt het complex verkocht aan een ontwikkelaar of wordt het bestemd voor commerciële doeleinden."

PVV gemeente Groningen

"Het Groninger Forum zal na oplevering per jaar 2,5 miljoen tekort komen. De PVV vindt dat de Groningers daar niet voor op moeten draaien. Deze subsidiebunker had namelijk nooit gebouwd moeten worden. Het Groninger Forum is een dissonant in het historische stadscentrum van Groningen. Het Forum moet de exploitatietekorten zelf zien op te vangen en niet via structurele extra subsidie van de gemeente."

Stelling 10 van 23

Eigen wethouder

De oude gemeenten Haren en Ten Boer moeten hun eigen wethouder krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"D66 heeft in 2014 de wijkwethouder geïntroduceerd, die op stadsdeelniveau werkt. Het lijkt ons een goed idee dit ook voor de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer in te voeren."

PvdA gemeente Groningen

"In de stad Groningen werken we nu al met wijkwethouders, waarbij iedere wethouder nu verantwoordelijk is voor een bepaalde wijk in de Stad. Wij willen dat dit een volgende periode ook weer gebeurd, uiteraard ook in de huidige gemeentes Haren en Ten Boer. Zo krijgen al onze inwoners de aandacht die ze verdienen. "

GroenLinks gemeente Groningen

"De huidige gemeente Groningen werkt sinds een aantal jaren al met wethouders per stadsdelen en dat bevalt goed. We willen daarom dat er voor de gebieden van de huidige gemeenten Haren en Ten Boer ook een verantwoordelijk wethouder komt."

VVD gemeente Groningen

"In Groningen wordt er al gewerkt met wijkwethouders. Zij houden nauw contact met de bewoners en organisaties in de verschillende wijken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Dit gaat straks ook voor de nieuwe delen van onze gemeente gelden. "

SP gemeente Groningen

"Elke wijk en elk dorp krijgt wat de SP betreft een eigen wijk- of dorpswethouder. Op deze manier hebben bewoners een direct aanspreekpunt in het gemeentebestuur."

Stad en Ommeland

"Een eigen wethouder houdt de aandacht voor de dorpen en het platteland rond Groningen in stand. Belangrijk om de identiteit van het gebied te behouden."

CDA Groningen

"Het CDA vindt dat een dorpswethouder er voor moet zorgen dat de lijnen kort blijven in de nieuwe gemeente. Daar hoort ook een goede directe lijn met de ambtenaren bij. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie wil dat er een dorpswethouder voor Haren en Ten Boer wordt benoemd, die zaken kan aanpakken binnen de nieuwe kernen, ook al raakt het andere portefeuilles. Deze dorpswethouder overlegt regelmatig met de gebiedsregisseur en de dorpsraden."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren is voorstander van het toekennen van dorpswethouders aan Haren en Ten Boer, net zoals de huidige gemeente Groningen de wijkwethouders kent. "

100% Groningen

"Een eigen wethouder zorgt ervoor dat ieder dorp en iedere wijk een eigen aanspreekpunt krijgt vanuit het college. Dit komt het openbaar besturen van de gemeente ten goede. Haren en Ten Boer verdienen dat eveneens."

PVV gemeente Groningen

"De PVV vindt het belangrijk dat ieder dorp zijn eigen identiteit behoud. Daarom wil de PVV dat Haren en Ten Boer een eigen wethouder krijgen."

Neutraal

Oneens

Student en Stad

"Haren en Ten Boer moeten we niet anders gaan behandelen dan de stad Groningen. Ze horen er helemaal bij."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij vindt het niet noodzakelijk dat Haren en Ten Boer een eigen wethouder krijgen, maar ziet de huidige verdeling van de gemeente in segmenten per wethouder als voldoende."

Stelling 11 van 23

Eigen gemeenteloket

De oude gemeenten Haren en Ten Boer moeten hun eigen gemeenteloket krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"Zolang het nodig is willen we de loketten openhouden, net zoals met Hoogkerk nu. Maar door de voortschrijdende digitalisering is het steeds minder nodig. Mensen met minder goede digitale vaardigheden moeten altijd geholpen kunnen worden. "

PvdA gemeente Groningen

"De PvdA vindt het belangrijk dat er overal in onze gemeente voorzieningen dicht in de buurt zijn. Dat geldt zeker voor een gemeenteloket. Daarom hebben we in de huidige gemeente Groningen ook meerdere loketten. Het sluiten van deze loketten of de loketten in Haren en Ten Boer is wat ons betreft absoluut niet aan de orde. "

GroenLinks gemeente Groningen

"De loketten in Haren en Ten Boer blijven open. Afschaffen is in de huidige omstandigheden niet aan de orde."

VVD gemeente Groningen

"De gemeente houdt voor de dienstverlening fysieke lokale loketten in Groningen, Ten Boer en Haren. De gemeentehuizen in Haren en Ten Boer moeten zo snel mogelijk een nieuwe bezetting krijgen, zo mogelijk met gemeentelijke diensten of door te integreren met andere publieke functies. Zo blijft de gemeente ook in de nieuwe samenstelling toegankelijk en nabij de inwoners."

SP gemeente Groningen

"Voorzieningen in Haren en Ten Boer houden we in stand of worden juist meer ondersteund of uitgebreid door de gemeente."

Stad en Ommeland

"Het huidige gemeenteloket mag niet worden opgeheven. Ook de bestaande loketten in de wijken moeten blijven . Voorzieningen dicht bij de burger. Geen onnodige verkeersbewegingen."

CDA Groningen

"De huidige gemeenteloketten moeten behouden blijven. Het CDA heeft er samen met anderen voor gestreden om ook de loketten in Lewenborg en Hoogkerk open te houden. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie wil dat in beide dorpen een gemeenteloket blijft, met fatsoenlijke openingstijden, zodat mensen niet gedwongen worden naar de stad te gaan."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren is van mening dat de overheid zowel fysiek als figuurlijk dichtbij de burger hoort te staan. Bewoners van Haren en Ten Boer zouden voor het merendeel van gemeentelijke zaken terecht moeten kunnen bij een loket in hun eigen woonplaats. "

100% Groningen

"Het gemeenteloket is een belangrijke voorziening voor een dorp, zeker nu de bussen verdwijnen uit de binnenstad waardoor de locatie van de gemeente aan de Kreupelstraat moeilijker bereikbaar gaat worden."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij vindt dat de inwoners van huidige gemeenten Haren en Ten Boer in hun eigen dorpen toegang moeten houden tot gemeentelijke diensten, zoals Hoogkerk die ook heeft."

PVV gemeente Groningen

"In de stad Groningen zijn naast het gemeentehuis aan de Kreupelstraat ook gemeenteloketten in Lewenborg en Hoogkerk. Logisch dus dat dat er in Ten Boer en Haren ook een gemeentelijk loket moet komen."

Neutraal

Student en Stad

"We willen graag in overleg met de inwoners van Haren en Ten Boer vaststellen wat hun behoeften zijn en daarop aansluiten."

Oneens

Stelling 12 van 23

Nieuwbouw

Nieuwe huizen moeten binnen de bebouwde kom worden gebouwd.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"D66 is een voorstander van binnenstedelijk bouwen, om het groene gebied zoals de groene long rondom de stad te behouden. Dit is ook duurzamer, want het kost minder ruimte en creëert minder vervoersbewegingen. Dit geldt ook voor de dorpen. Gemeente moet voor huisvesting ouderen zorgen "

PvdA gemeente Groningen

"Ain pronkjewail in golden raand. Dat is het en dat blijft het. Er liggen veel mogelijkheden om binnen de bebouwde kom te bouwen. Van bouwen in waardevolle groene gebieden zoals de groene long mag daarom wat de PvdA betreft geen sprake zijn. "

GroenLinks gemeente Groningen

"De komende jaren zullen we flink moeten bouwen, zodat er voor iedereen voldoende woonruimte is. We bepleiten daarbij het concept van de compacte stad. Door te kiezen voor verdichting en hoogbouw in de stad ontzien we het waardevolle omliggende landelijke gebied. Nieuwe bebouwing in het gebied tussen de stad en Haren en tussen de stad en Garmerwolde sluiten we uit."

VVD gemeente Groningen

"Ons uitgangspunt bij nieuwbouw is dat scheiding tussen bebouwde en onbebouwde zones ongewijzigd blijft. Het landelijk gebied wordt niet volgebouwd en in de huidige kernen is alleen sprake van inbreiding. Een uitzondering geldt voor de dorpen rondom Ten Boer en Ten Post. Daar zal in het kader van de aardbevingsproblematiek vervangende nieuwbouw komen. Gezien hedendaagse woonwensen zullen deze woningen vaak groter zijn. Daarvoor moet bouwen buiten het bestaande bebouwde gebied mogelijk zijn. "

SP gemeente Groningen

"Met onder meer het Suikerunie-terrein en Meerstad heeft de gemeente voldoende grond om te ontwikkelen. Bij nieuwbouw kiest de gemeente voor compactere en hogere bouw. Hierbij gaan we bij hoogbouw zorgvuldig om met omwonenden. "

Stad en Ommeland

"Het platteland en de weidse gezichten moeten worden gekoesterd. Het zijn de longen van de stad."

ChristenUnie gemeente Groningen

"Tussen Groningen, Haren en Ten Boer liggen mooie stukken natuur. Die moeten we koesteren, en daarom wil de ChristenUnie niet dat hier gebouwd gaat worden. Ook wil de ChristenUnie karakteristieke landschappen, zoals de houtwallen in Haren, maar ook het prachtige landschap tussen Groningen en Ten Boer, behouden."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren is van mening dat groen niet opgeofferd mag worden voor nieuwbouw en wegen. De groene ommelanden van Groningen, Haren en Ten Boer zijn dan ook goud waard, en in onze ogen ongeschikt voor bebouwing. Wij zien hier liever echte natuur ontstaan, voedselbossen, of biologisch-dynamische landbouw."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij is voorstander van bebouwing binnen de bebouwde kom en voor zuinig omgaan met de groene zones die de gemeente kent."

Neutraal

Oneens

Student en Stad

"Gezien de enorme vraag naar woningen moeten we ons niet beperken tot het bouwen in de de bebouwde kom."

CDA Groningen

"Het CDA staat achter het idee van een compacte stad. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen nieuwe huizen buiten de bebouwde kom mogen worden gebouwd. "

100% Groningen

"100% Groningen is vóór een compacte stad. We zien echter overal knelpunten ontstaan en de stad barst uit haar voegen. Het is dus zeker niet ondenkbaar dat we ook búiten de bebouwde kom gaan kijken naar woningbouw zoals Meerstad."

PVV gemeente Groningen

Geen toelichting gegeven

Stelling 13 van 23

Zwembaden

De gemeente moet alle bestaande zwembaden openhouden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"De bestaande zwembaden voorzien in een behoefte en de gemeente heeft daarin een rol, maar de gemeente is niet de enige die verantwoordelijk is voor het goed laten draaien van zwembaden. Ook vrijwilligers en verenigingen zijn belangrijk. "

PvdA gemeente Groningen

"De PvdA vindt dat voor iedereen een zwembad bereikbaar moet zijn. Dat betekent ook een goede regionale spreiding. Als een zwembad erg onrendabel blijkt moeten we daarom eerst kijken naar andere oplossingen voordat we een zwembad sluiten. Voor de komende jaren verwachten we dat we de huidige zwembaden prima open kunnen houden. "

GroenLinks gemeente Groningen

"In de gemeente bevinden zich een aantal prachtige zwembaden, zoals de Papiermolen die momenteel wordt gerenoveerd. We willen ons inzetten voor het behoud van de bestaande zwembaden. Dat geldt met name ook voor zwembad de Scharlakenhof in Haren en zwembad de Blinkerd in Ten Boer."

VVD gemeente Groningen

"Mits er voldoende animo is, de staat van onderhoud op orde is en het zwembad ook een belangrijke sociale functie heeft in het dorp of de buurt, bijvoorbeeld omdat het wordt gerund door vijwilligers."

SP gemeente Groningen

"Belangrijke voorzieningen zoals zwembaden, bibliotheken en buurthuizen houden buurten, wijken en dorpen leefbaar. Daarom vindt de SP het belangrijk dat deze voorzieningen in stand gehouden worden en waar mogelijk worden uitgebreid."

Student en Stad

"Alle inwoners van de nieuwe gemeente moeten op een redelijke afstand gebruik kunnen maken van een zwembad. Dit stimuleert mensen ook om te bewegen."

Stad en Ommeland

"De zwembaden rond de stad Groningen moeten minder afhankelijk worden van vrijwilligers en giften."

CDA Groningen

"De zwembaden in ten Boer en Haren worden gerund door vrijwilligers. De gemeente moet er voor zorgen dat zij goed ondersteund worden. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"Sport brengt mensen in beweging. Het brengt mensen samen en zorgt voor een gezonde en vitale samenleving. De ChristenUnie wil daarom dat sport toegankelijk is voor iedereen. Daarom moeten de zwembaden openblijven.Op het gebied van zwemmen mist de stad (en regio) een vijftigmeterbad. Als één van de huidige zwembaden toe is aan renovatie/vervanging, dan is dat een goed moment om te onderzoeken of de realisatie van een vijftigmeterbad haalbaar is."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren is voor investeren in de breedtesport, om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Een zwembad in de buurt maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Daarnaast vervullen zwembaden een belangrijke sociale functie in een dorp of wijk, die gekoesterd dient te worden. "

100% Groningen

"100% Groningen weet hoe belangrijk goede voorzieningen zijn voor sport. Zwemmen is een sport die iedereen kan uitoefenen, van jong tot oud. Zwembaden zijn ook goed voor de leefbaarheid van dorpen en buurten en zorgen voor levendigheid en sociale cohesie. Voor 100% Groningen zijn dat zeer belangrijke speerpunten."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij is voor méér en betere sportvoorzieningen en ziet veel kansen het huidige aanbod aan te vullen en te verbeteren. Het open houden van zwembaden in Haren en Ten Boer is van algemeen belang."

PVV gemeente Groningen

"Zwembaden voorzien in de behoefte van burgers."

Neutraal

Oneens

Stelling 14 van 23

Tegenprestatie uitkering

Iedereen met een uitkering moet verplicht solliciteren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA gemeente Groningen

"Iedereen die een uitkering krijgt moet zijn best doen om zo snel mogelijk weer aan de slag te komen. Daar hoort solliciteren bij en dit is al heel lang een wettelijke plicht. Voor mensen die echt niet kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze afgekeurd zijn, of mensen die een opleiding volgen maken we een uitzondering. Zij worden vrijgesteld van deze verplichting. "

VVD gemeente Groningen

"Er is een groep mensen die aangeeft niet (meer) gemotiveerd te zijn om werk te zoeken of te aanvaarden. Zij solliciteren alleen voor de vorm. Dit is niet eerlijk ten opzichte van hardwerkende Groningers en niet tegenover de mensen die wél hun best doen om een baan te vinden. De participatiewet is bedoeld als tijdelijk vangnet in het geval het echt niet lukt om zelf in je inkomen te voorzien. Mensen die zich niet aan de voorwaarden van deze regeling houden komen niet langer in aanmerking ervoor."

Student en Stad

"Het is belangrijk dat er voor uitkeringsgerechtigden een prikkel bestaat om te solliciteren."

Stad en Ommeland

"Zo staat het ook in de wet. Er mag best een passende tegenprestatie worden verwacht. Bovendien is het hebben van werk een oplossing voor veel problemen. Mensen blijven actief deelnemen aan de maatschappij. Zij die het absoluut niet kunnen moeten niet gedwongen maar geholpen worden. "

CDA Groningen

"Het CDA vindt dat iedereen die dat kan een bijdrage moet leveren aan de samenleving. Dat hoeft niet altijd betaald werk te zijn, dat kan ook in de vorm van vrijwilligerswerk. "

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij vindt dat iedereen die daartoe in staat is, zich moet inspannen een bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij zijn voor vitale inwoners in alle leeftijdsgroepen."

Neutraal

D66 Groningen

"In principe wel, maar in sommige gevallen kan het verstandig zijn dat de uitkeringsgerechtigde zich primair richt op scholing of vrijwilligers. Wij vinden maatwerk belangrijker dan een algemene uitspraak hierover. "

Oneens

GroenLinks gemeente Groningen

"We benaderen mensen met vertrouwen in plaats van met met dwang en controle. We kiezen voor een individuele benadering gebaseerd op keuzevrijheid. 50% van de uitkeringsgerechtigden doet al vrijwilligerswerk en de gemeente moedigt mensen op basis van hun eigen motivatie aan om actief te worden. Dat leidt al tot goede resultaten en is effectiever dan het verplicht opleggen van een paar uur “vrijwilligerswerk”."

SP gemeente Groningen

"De SP wil dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. De gemeente investeert daarom in 1000 nieuwe en vaste banen. We nemen de schoonmakers van gemeentelijke panden en de scholen in vaste dienst, zorgen ervoor dat iedere school en buurtcentrum een conciërge krijgt, de gastvrouwen en -mannen van de fietsenstallingen komen in vaste dienst bij de gemeente en bij stadsbeheer komen meer mensen in de groenvoorziening aan het werk. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie wil mensen die een bijstandsuitkering hebben zoveel mogelijk helpen een betaalde baan te vinden. Natuurlijk is het heel goed als mensen in de tussentijd iets terug kunnen doen in de vorm van vrijwilligerswerk maar om daarbij iemand verplicht te laten solliciteren, gaat ons te ver. Iets anders is het om het solliciteren te stimuleren."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren is van mening dat er mensen zijn met een uitkering die (tijdelijk) niet in een positie zijn om betaald werk aan te nemen. Denk hierbij aan mantelzorgers met een zware zorgtaak, of mensen die scholing of een studie volgen. De Partij voor de Dieren vindt een sollicitatieplicht voor deze mensen niet wenselijk. "

100% Groningen

"Wij gaan ervan uit dat hier over de bijstand wordt gesproken. In principe geldt een sollicitatieplicht voor mensen die in de bijstand zitten. 100% Groningen vindt dat hier uitzonderingen op mogelijk moeten zijn. Bijvoorbeeld voor bijstandsgerechtigden die actief zijn als mantelzorgers, actief vrijwilligerswerk doen of bijvoorbeeld een opleiding volgen."

PVV gemeente Groningen

"Mensen met een bijstandsuitkering hebben het al moeilijk genoeg. De meeste mensen zijn van zichzelf al maatschappelijk zinvol bezig. De PVV vindt dat betaalde banen niet verplicht moeten worden ingenomen door bijstandsgerechtigden."

Stelling 15 van 23

Bereikbaarheid Groningen

De stad Groningen moet goed bereikbaar zijn, ook al levert dat overlast op voor inwoners.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA gemeente Groningen

"Bereikbaarheid is voor ons allemaal van groot belang. We willen allemaal snel naar ons werk, het ziekenhuis of de binnenstad kunnen. Daar hoort overlast bij. Maar dit mag nooit uit verhouding zijn. Ook hier geldt dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. Dit doen we door goed te blijven letten op de lasten voor de buurt, maar ook door te investeren in goede fiets en openbaar vervoerverbindingen. "

VVD gemeente Groningen

"Wij willen dat onze gemeente goed bereikbaar is. Daarbij ontkom je niet aan (tijdelijke) overlast door werkzaamheden. Vanwege de aanpak van onder andere de Zuidelijke Ringweg en het Stationsgebied gaat onze gemeente flink op de schop. Hierover moeten betrokken partijen duidelijk en tijdig communiceren met weggebruikers en omwonenden. Inspraak- en bezwaarmogelijkheden moeten bijvoorbeeld duidelijk worden gedeeld. De vereiste aanrijdtijden van hulpdiensten moeten gegarandeerd blijven. "

Student en Stad

"De stad is nu onvoldoende bereikbaar en dit probleem moeten we oplossen."

CDA Groningen

"Groningen moet goed bereikbaar zijn. Het aanpassen van verkeerssituaties geeft altijd overlast, daar is niet aan te ontkomen. "

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren is van mening dat bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld de aanleg van extra spoor of fietspaden, noodzakelijk zijn om de stad op een duurzame wijze bereikbaar te houden. Overlast tijdens de bouwfase maakt hier helaas vaak een onderdeel van uit. Wij zijn van mening dat de overlastperiode zo kort mogelijk gehouden moet worden, en de tijdelijke situatie veilig moet zijn. Ook mag de uiteindelijke situatie niet tot een vermindering van leefbaarheid voor omwonenden leiden. "

100% Groningen

"Een bereikbare stad is belangrijk voor 100% Groningen. Overlast bij wegwerkzaamheden is niet volledig te voorkomen. Wel moet het zoveel mogelijk worden beperkt. Momenteel zien we dat de werkzaamheden in de stad chaotisch verlopen. De bewegwijzering laat daarbij zeer te wensen over en ook de informatievoorziening is minimaal. 100% Groningen wil dat hierbij extra aandacht komt voor mensen met een beperking."

Neutraal

D66 Groningen

"D66 bewaakt de balans tussen leefbaarheid en verkeer streng, bijvoorbeeld op het gebied van geluidsoverlast, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Daarom willen we ook snel nog duurzamer vervoer en OV. In een drukke stad is overlast evenwel nooit helemaal voor iedereen in elke situatie te voorkomen."

GroenLinks gemeente Groningen

"Het is belangrijk dat de stad Groningen goed bereikbaar blijft. Daarom zetten we in op openbaar vervoer in de vorm van trein, bus, maar ook een tram. Daarnaast gaan we door met de aanleg van P+R voorzieningen en fietsverbindingen. Overlast is niet volledig te vermijden, maar we willen wel streng toezien op naleving van hogere normen rond luchtkwaliteit en geluidsoverlast."

Stad en Ommeland

"Bereikbaarheid zal altijd een vorm van overlast veroorzaken. Een open, tijdige communicatie met aanwonenden kan veel alternatieven opleveren om overlast te beperken en aanvaardbaar te maken."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij vindt dat de Stad bereikbaar moet zijn en blijven en heeft daarbij de voorkeur voor openbaar vervoer. Wij zijn voor vitale inwoners in alle leeftijdsgroepen."

Oneens

SP gemeente Groningen

"Binnen de ring gaan we met wijkbewoners aan de slag om verkeer tussen wijken zoveel mogelijk via de ringweg te laten lopen. Binnen de wijken richten we het verkeer daarop in. Het Oosterhamriktracé blijft autovrij. Er komen gratis pendelbussen voor het personeel van het UMCG vanaf de P+R Kardinge, Hoogkerk, Haren, het Sontplein en het Europapark."

ChristenUnie gemeente Groningen

"Alhoewel de ChristenUnie vindt dat de stad Groningen goed bereikbaar moet zijn en blijven mag dat niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de inwoners. Dus overal wegen aanleggen om daarmee het verkeer in goede banen te leiden, zijn wij niet voor. In het bijzonder vinden wij dat het Oosterhamriktracé niet opengesteld moet worden voor auto’s."

PVV gemeente Groningen

"Absurd!"

Stelling 16 van 23

Zonnepanelen

Op alle braakliggende terreinen moeten zonnepanelen komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"Braakliggende terreinen kunnen beter benut worden, bijvoorbeeld voor duurzame energie. Maar terreinen liggen steeds minder lang braak dus we zetten nog liever in op grootschaligere zonnevelden rondom de stad en vooral veel meer panelen op bestaande daken. Die blijven tenminste ook liggen."

GroenLinks gemeente Groningen

"Wat ons betreft moet Groningen de eerste gemeente in Nederland zijn die van het aardgas af gaat. Daarom investeren we in andere vormen van energieopwekking. Zonnepanelen zijn hiervoor belangrijk en de afgelopen jaren hebben we al grote stappen gezet. Het aantal zonnepanelen in Groningen is vorig jaar verdubbeld. Overigens willen we ook dat alle geschikte daken van zonnepanelen worden voorzien. "

SP gemeente Groningen

"Dit kan als braakliggende terreinen hiervoor geschikt zijn. Om nieuwe, schone energieopwekking te ontwikkelen wil de SP een gemeentelijk energiebedrijf oprichten. Zo pakken we de democratische controle op onze toekomstige energievoorzieningen terug. Dit biedt de beste garanties op een rechtvaardige verdeling van de lasten en lusten."

Neutraal

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij ziet in duurzame energie een mooie kans om Groningen als voorloper op duurzaamheid te profileren."

Oneens

PvdA gemeente Groningen

"De PvdA is er voorstander van dat we zo snel mogelijk onze energie uit duurzame bronnen halen. Zonnepanelen zijn daarbij heel belangrijk. Braakliggende terreinen kunnen ingezet worden voor de opwekking van energie, maar wij zetten liever eerst in op het benutten van geschikte daken voor zonnepanelen. Zo zorgen we ervoor dat we onze beperkte grond kunnen blijven gebruiken voor woningen, groen en recreatie. "

VVD gemeente Groningen

"De beperkte beschikbare ruimte in onze gemeente is kostbaar en moet efficiënt gebruikt worden. Braakliggende terreinen zijn dit vaak maar voor beperkte tijd. Zonnepanelen kunnen in grote getallen op logische locaties geplaatst worden zoals op afgedekte vuilstorten en op daken van huizen en bedrijven. "

Student en Stad

"Het lukraak plaatsen van zonnepanelen op álle braakliggende terreinen is niet haalbaar, maar we kijken graag naar de terreinen die hier wel voor in aanmerking komen."

Stad en Ommeland

"Zonnepanelen zijn effectief maar er zijn nog genoeg platte daken die geschikt zijn voor zonnepanelen. Voor braakliggende terreinen in en rond de stad is een andere invulling beter."

CDA Groningen

"Zonnepanelen kunnen beter op lege daken geplaatst worden zodat de schaarse grond niet nog schaarser wordt. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie is er voor om dat te stimuleren omdat we erg voor verduurzamen zijn. Wat wat ons betreft mag er geïnvesteerd worden in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Maar de gemeente kan niet aan iedereen de verplichting opleggen om op zijn of haar braakliggend terrein zonnepanelen te plaatsen. Iets anders is om in gesprek te gaan met de eigenaar om het te stimuleren en de voordelen te benoemen."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van het plaatsen van zonnepanelen in Groningen. Ook binnen onze gemeente moeten wij ons steentje bijdragen in het genereren van duurzame energie. Dit is noodzakelijk om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Wij plaatsen zonnepanelen echter liever op de aanwezige daken in de gemeente. Braakliggende grond kan ingezet worden als voedselbos of ter creatie van stadsnatuur, zoals een tiny forest. "

100% Groningen

"100% Groningen is vóór groene energie en zonnepanelen zijn daar een goed voorbeeld van. Daarom wil 100% Groningen bijvoorbeeld langs de ringweg energieopwekkende geluidsschermen neerzetten. Ook gemeentelijke daken lenen zich uitstekend voor zonnepanelen. Wij willen tevens inwoners stimuleren om zelf zonnepanelen aan te schaffen. Maar het gaat voor 100% Groningen voorlopig te ver om al het braakliggend terrein om te toveren tot zonneparken."

PVV gemeente Groningen

"De PVV wil geen plaatsing van zonneparken en windmolens in de gemeente Groningen"

Stelling 17 van 23

Koopzondag

Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen of ze hun winkel op zondag openstellen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"D66 wil dat winkeliers de keuze hebben om hun winkel op zondag te openen. De koopzondag heeft Groningen veel voorspoed gebracht, maar ondernemers mogen zelf kiezen of ze mee willen doen of niet."

PvdA gemeente Groningen

"Veel mensen vinden het fijn om op zondag te kunnen winkelen, maar voor kleine ondernemers kan het simpelweg te veel zijn om ook op zondag open te gaan. We willen ook werknemers beschermen tegen gedwongen werken op zondag. Wij vinden het belangrijk dat de winkelier altijd keuzevrijheid heeft. Daarom hebben we ons ook ingespannen om de verplichte koopzondagen in winkelcentrum Paddepoel van tafel te krijgen."

GroenLinks gemeente Groningen

"De bestaande regelgeving in de gemeente Groningen rondom de winkeltijden op zondag biedt winkeliers voldoende ruimte om zelf te kunnen bepalen of ze hun winkel dan open willen stellen of niet."

VVD gemeente Groningen

"Wij staan voor ruimte voor ondernemersinitiatief. Dit betekent dat ondernemers zelf mogen bepalen wanneer zij hun winkel of onderneming openen. Zij weten als geen ander wat goed voor hun zaak is en daar dient de gemeente faciliterend in op te treden."

SP gemeente Groningen

"De gemeente gaat de strijd aan met winkelcentra die koopzondagen verplicht aan ondernemers opleggen. We geven vastgoedbobo’s niet de vrijheid om de dienst uit te maken in besturen van winkeliersverenigingen en/of VVE’s. "

Student en Stad

"Het moet voor winkeliers een vrije keuze zijn om te bepalen op welke dagen en tijdstippen zij open zijn."

Stad en Ommeland

"Het is altijd een eigen keuze voor een ondernemer om zelf de openingstijden te bepalen."

CDA Groningen

"Het CDA heeft zich ingezet om ondernemers in Paddepoel bij te staan in hun strijd tegen de zondagsboete. Kleine zelfstandige ondernemers moeten niet de dupe worden van de 24-uurseconomie. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ontwikkeling naar een 24-uurs economie lijkt haast niet te stoppen. Tegelijkertijd zien we mensen op zoek naar meer rust en onthaasting, precies waar we geloven dat God de zondag als rustdag voor heeft ingesteld. Wij blijven dan ook voorstander van het verlagen van het huidige aantal koopzondagen. Ondernemers verplichten hun deuren open te doen op zondag - zoals in Paddepoel - is principieel onjuist."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren vindt dat elke ondernemer zelf het recht moet hebben om te beslissen op zondag wel of niet de winkel open te stellen. "

100% Groningen

"Een moderne stad sluit niet op zondag. Veel winkels willen graag op zondag open. Zondagopenstelling moet wat 100% Groningen dus mogelijk zijn. Echter: het mag nóóit een verplichting zijn. Winkeliers bepalen zelf of zij open willen op zondagen of niet. De winkeliersverenigingen mogen de koopzondagen aan winkeliers dus van 100% Groningen niet verplichten."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij vindt dat ondernemers veel keuzevrijheid moeten krijgen, tenzij deze keuzes strijdig zijn met andere gemaakte afspraken of bestaande regelgeving."

PVV gemeente Groningen

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

Stelling 18 van 23

Groningen autoluw

De auto moet zoveel mogelijk uit de binnenstad van Groningen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"De auto is op de meeste delen gelukkig al uit de binnenstad, maar wij zouden bijvoorbeeld ook graag de grachten autovrij maken om deze te veranderen in een boulevard met bankjes en groen. Voor bewoners willen we dan meer garagecapaciteit organiseren."

PvdA gemeente Groningen

"Wij geloven dat het in de binnenstad prettiger vertoeven is met zo min mogelijk autoverkeer. Om de binnenstad wel goed bereikbaar te houden, investeren we daarom in parkeergarages aan de randen van de binnenstad, goede P&R verbindingen, openbaar vervoer en wandel en fietsverbindingen zodat iedereen prettig kan recreëren in de binnenstad. "

GroenLinks gemeente Groningen

"Om de leefbaarheid en luchtkwaliteit te verbeteren moet de Groninger binnenstad nog meer het domein worden van de voetganger en de fietser. Er is beperkte ruimte in de binnenstad. Wij kiezen daar voor een prettige verblijfsruimte met meer plaats voor mensen, bomen en ander groen. Het blik op straat mag plaatsmaken voor fietsen. "

Student en Stad

"De binnenstad wordt aantrekkelijker door deze meer autoluw te maken. We geven graag de ruimte aan fietsers en voetgangers."

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie vindt het goed dat voetgangers en fietsers in de binnenstad letterlijk meer ruimte krijgen. Maar met al die fietsen is het zoeken naar een plek om de fiets te stallen. Wij willen met bewoners in gesprek over de plek die auto’s innemen in de openbare ruimte. Daarbij willen we niet uitstralen dat auto’s van bewoners en bezoekers niet welkom zijn; maar wel dat er ook andere prioriteiten in de openbare ruimte zijn. "

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren is voor een toegankelijke binnenstad van Groningen, met veel ruimte voor voetgangers en fietsers. Met snelle fietspaden en goed openbaar vervoer naar de binnenstad hopen wij zoveel mogelijk automobilisten aan te zetten tot het nemen van het OV of de fiets. Voor de overblijvende automobilisten is er een ruime keuze aan parkeergarages rondom de Diepenring. Zo bewaken wij de luchtkwaliteit en het leef- en verblijfsklimaat van onze binnenstad. "

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij vindt dat de binnenstad van Groningen zoveel mogelijk verkeersluw moet blijven. Voetgangers en fietsers moeten ruim baan krijgen."

Neutraal

Stad en Ommeland

"Een geheel autovrije binnenstad is niet nodig en niet wenselijk. Er zal altijd een vorm van autoverkeer moeten blijven."

Oneens

VVD gemeente Groningen

"De automobilist wordt sinds 1977 al actief geweerd uit de binnenstad van Groningen. Het nog verder verbannen van de auto gaat ons te ver. De bereikbaarheid van onze binnenstad komt dan nog verder onder druk te staan, zeker voor de inwoners van de binnenstad. "

SP gemeente Groningen

"Voor de SP is het weren van auto's uit de binnenstad geen doel op zich. Wel stimuleren we alternatieven en maken we het OV en de taximarkt minder vervuilend door bij aanbestedingen hierover afspraken te maken. Daarnaast organiseren we een systeem voor stadsdistributie."

CDA Groningen

"Ook in de binnenstad wonen mensen die een auto (nodig) hebben. De auto is al amper te vinden in de binnenstad. Nog verder terugdringen kan er toe leiden dat mensen die afhankelijk zijn van een auto niet meer in de binnenstad kunnen wonen. "

100% Groningen

"100% Groningen ziet dat in een compacte stad weinig ruimte is voor auto's, maar weet ook dat de auto belangrijk is voor veel mensen. Bewoners van de binnenstad moeten daarom hun auto gewoon kwijt kunnen. Auto's van bezoekers wil 100% Groningen wel zoveel mogelijk weren uit de binnenstad."

PVV gemeente Groningen

"Ook auto’s zijn welkom in de stad, omdat ook mensen die van ver komen in de gelegenheid moeten worden gesteld om de stad te bezoeken. Auto’s moeten in de stad kunnen parkeren tegen betaalbare tarieven. Dat is goed voor de Stadse economie en voor de werkgelegenheid. "

Stelling 19 van 23

Economie

De gemeente moet haar aandelen in Groningen Airport Eelde verkopen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"Groningen Airport Eelde is een commercieel en weinig duurzaam bedrijf dat op eigen benen moet kunnen staan, ondanks dat we de regionale waarde van het vliegveld zien en erkennen. "

PvdA gemeente Groningen

"Veel Groningers profiteren van het vliegveld om op vakantie te gaan. Ook is het vliegveld van belang voor bedrijven als Google om zich hier te vestigen. Het zorgt voor werk. Daarom willen wij ook in de toekomst een redelijke bijdrage leveren aan het vliegveld. Wij zien de gemeente Groningen niet als aandeelhouder. Dat is een taak voor de provincies Groningen en Drenthe. Daarom zijn wij voor verkoop aan de provincie."

GroenLinks gemeente Groningen

"Wij willen niet dat de gemeente vervuilende vormen van vervoer stimuleert. Daarom leveren we geen enkele financiële bijdrage aan vliegveld Eelde. De gemeente verkoopt haar aandelen zo spoedig mogelijk en schrapt waar mogelijk toegezegde bijdragen. In plaats daarvan investeren we in schone vormen van vervoer, zoals trein, bus en fiets."

SP gemeente Groningen

"Het vliegveld is niet rendabel en zal dat ook niet worden. Met verschillende vliegvelden op relatief korte afstand, ziet de SP geen noodzaak om dit regionale vliegveld met miljoenen euro's in stand te houden. "

CDA Groningen

"Het investeringsbedrag wat de verschillende overheden hebben ingelegd, zou voldoende moeten zijn om Eelde een goede toekomst te geven. Het hebben van aandelen van een vliegveld is geen kerntaak van de gemeente."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"Vliegen is de meest milieuvervuilende vorm van vervoer, en alleen al uit dat oogpunt is de Partij voor de Dieren fel tegen investeringen in Groningen Airport Eelde met publiek geld. Daarnaast is GAE een bodemloze put: het vliegveld is nog nooit rendabel geweest en zal dat ook nooit worden. Geld dat als aandeelhouder naar Eelde gaat is weggegooid geld, en draagt bij aan klimaatverandering en de opwarming van de aarde."

Neutraal

ChristenUnie gemeente Groningen

"Alhoewel de raad vorig jaar in meerderheid besloten heeft de aandelen van de hand te doen, was de ChristenUnie hier geen voorstander van. Met het vervreemden van de aandelen verliest de gemeente de zeggenschap maar ondertussen betaalt de gemeente de komende 20 jaar wel miljoenen euro's voor het vliegveld."

Oneens

VVD gemeente Groningen

"Wij willen Groningen Airport Eelde openhouden. Onze luchthaven is een infrastructurele basisvoorziening en bevordert onze bereikbaarheid als regio, is gunstig voor de werkgelegenheid en aantrekkelijk voor het bedrijfsleven. Wij hebben de intentie om financieel te blijven bijdragen aan de luchthaven."

Student en Stad

"We willen dat de gemeente haar aandelen gebruikt om het vliegveld te kunnen sturen naar een waardevolle voorziening voor het noorden."

Stad en Ommeland

"Groninger Airport Eelde is belangrijk voor het vestigingsklimaat voor zowel bedrijven als inwoners. Vliegen is sterk vervuilend maar die vervuiling verschuiven naar Schiphol of Bremen lost niets op terwijl het de economie van het noorden schaadt."

100% Groningen

"De gemeente heeft net veel geld geïnvesteerd in airport Eelde. 100% Groningen wil nu afwachten wat deze investering met Airport Eelde gaat doen. Het is verstandiger om nog even te wachten met de verkoop van de aandelen vanwege kans op waardestijging."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij ziet in Groningen Airport Eelde een belangrijke en snelle verbinding richting de buurlanden en is voorstander van het handhaven van de huidige financiële bijdrage. Het past ook in de filosofie om Groningen als sporthoofdstad van Noord-Nederland neer te zetten."

PVV gemeente Groningen

"Elke grote, moderne gemeente heeft een luchthaven. Dat is goed voor de economie en de mensen uit stad en ommeland. Groningen Airport Eelde is er niet alleen voor de Groningers om de hele wereld over te reizen, maar vooral om bezoekers (toeristen) uit de hele wereld naar Groningen te halen."

Stelling 20 van 23

Tippelzone

De tippelzone aan de Bornholmstraat moet open blijven.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP gemeente Groningen

"De tippelzone aan de Bornholmstraat gaat pas definitief dicht als de laatste op de zone werkzame vrouw onder goede begeleiding ‘uitgestapt’ is."

Stad en Ommeland

"Een tippelzone (en elke andere vorm van prostitutie) is niet wenselijk , maar illegale prostitutie helemaal niet. Dat bevordert uitbuiting van kwetsbare mensen."

100% Groningen

"Groningen is een van de laatste steden die nog een tippelzone heeft. 100% Groningen vindt de werk- en leefsituatie van de prostituees aan de Bornholmstraat mensonterend en vindt het belangrijk dat voor alle vrouwen een oplossing wordt gezocht om uit deze situatie te kunnen stappen. Zonder goede hulpverlening is dit onmogelijk. 100% Groningen is bang dat als de tippelzone sluit, de vrouwen in de illegaliteit terecht komen en van de radar verdwijnen. Wel wil 100% Groningen nieuwe vrouwen weigeren."

PVV gemeente Groningen

"De tippelzone dient een maatschappelijk belang en wanneer deze gecontroleerde plek verdwijnt, dan zal deze zich illegaal verplaatsen naar woonwijken, zodat er geen zicht meer op is."

Neutraal

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"Misstanden als gedwongen prostitutie, uitbuiting en mensenhandel moeten worden voorkomen. De veiligheid van prostituees dient voorop te staan. Bij de geplande sluiting van de tippelzone worden de dames die er momenteel werken begeleid naar ander werk. Dit steunen wij. Wij zijn echter bang dat bij het sluiten van de tippelzone de prostitutie met de komst van nieuwe sekswerkers in de illegaliteit verdwijnt, zonder zicht op de prostituees en hun welzijn. "

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij ziet op dit thema dat deze vorm van prostitutie onwenselijk is voor de Stad."

Oneens

D66 Groningen

"Bij een tippelzone is de sociale en fysieke controle op bijvoorbeeld mensenrechten en gezondheid van de vrouwen minder goed te organiseren dan bij raamprostitutie. Daarom wil D66 stoppen met de tippelzone."

PvdA gemeente Groningen

"De omstandigheden waaronder de vrouwen op de tippelzone werken is mensonterend. Zij zijn vaak verslaafd, bevinden zich in een zeer kwetsbare situatie en zijn geregeld slachtoffer van mensenhandel. Daarom willen wij de tippelzone op termijn sluiten. Wel moet hier nog veel voor gebeuren. Ook deze vrouwen hebben recht op hulp en een veilige plek. "

GroenLinks gemeente Groningen

"De tippelzone wordt niet overhaast gesloten. Voor ons is essentieel dat intensieve begeleiding en individuele hulp geboden wordt voor zolang het nodig is. Vrouwen die niet vrijwillig mee willen doen aan het uitstapprogramma behouden de mogelijkheid op hulp en mogen niet van de radar verdwijnen. "

VVD gemeente Groningen

"We werken al een aantal jaren aan het sluiten van de tippelzone. Deze vorm van prostitutie heeft mensonterende trekjes. De vrouwen die daar werken moeten goed begeleid worden om te voorkomen dat zij vervallen in thuisprostitutie."

Student en Stad

"De ramen in Nieuwstad houden we wel graag open."

CDA Groningen

"Werken op de tippelzone is geen wenselijke situatie voor deze vrouwen. De tippelzone is jaren geleden ingesteld om de vrouwen te beschermen. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"Er wordt vaak een vals beeld geschetst van prostitutie. Een beeld dat, tegen alle signalen in, nog steeds in stand wordt gehouden. Wij geloven dat seksualiteit een prachtig geschenk is dat we van God hebben gekregen. Maar indien dat niet plaatsvindt binnen een gelijkwaardige relatie en bij de tippelzone ook nog eens om een verslaving te bekostigen, is het het gebruiken van iemands lichaam. Wel willen wij de vrouwen na sluiting, zorg en opvang bieden en illegale prostitutie tegengaan. "

Stelling 21 van 23

Legale wiet

De gemeente Groningen moet meewerken aan legalisering van wietteelt.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"D66 zou graag zien dat de legale wietteelt in Groningen mogelijk werd, zodat de hele keten eerlijker, schoner en veiliger wordt. Het scheelt politiecapaciteit en het is ook fijner voor de eindgebruiker, die stabiele kwaliteit kan verwachten als hij of zij wiet koopt."

PvdA gemeente Groningen

"Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. Het legaliseren van de wietteelt geeft ons controle over de sterkte van de cannabis en hasj en het maakt Groningen veiliger omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Daarnaast bespaart het de politie veel tijd die ze kunnen inzetten om onze wijken veilig te houden. "

GroenLinks gemeente Groningen

"Wat ons betreft loopt Groningen voorop bij landelijke experimenten omtrent het legaliseren van wietteelt. Een progressief cannabisbeleid haalt de teelt uit het criminele circuit, wat de bestrijding van de criminaliteit vergemakkelijkt en de veiligheid bevordert. Wel waken we ervoor dat die experimenten wel voldoende om het lijf krijgen om zinvol te zijn en geen wassen neus worden."

VVD gemeente Groningen

"De huidige wetgeving rond softdrugs is achterhaald. Het is goed dat er ruimte komt om te experimenteren met betere manieren. Voor Groningen kan dit zelfs een economische impuls betekenen. "

SP gemeente Groningen

"Aan de vreemde situatie dat de verkoop van softdrugs gedoogd wordt, maar het niet geteeld mag worden moet een einde komen. Bij legalisering kunnen betere eisen en beperkingen worden gesteld. Hierbij moet het beperken van de gezondheidsschade voorop staan. Daarnaast moet er meer ingezet worden op preventie en het geven van goede voorlichting aan de jeugd."

Student en Stad

"Student & Stad is een groot voorstander van de legalisering van wietteelt."

Stad en Ommeland

"Wiet voor medicinale doelen kan een gunstige uitwerking hebben op mensen. Legalisering gaat criminaliteit tegen en het is wenselijk dat de softdrugs een kwaliteitskeurmerk krijgen."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa. De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. "

100% Groningen

"Het huidige softdrugsbeleid is niet meer van deze tijd en leidt tot veel problemen. Daarom wil 100% Groningen dat wij een voorloper in Nederland zijn om een legaal inkoopbeleid te ontwikkelen. Een modern softdrugsbeleid is beter voor gebruikers, verkopers en omwonenden en zorgt voor veel minder onduidelijkheden en overlast."

Neutraal

PVV gemeente Groningen

"De PVV ziet een duidelijk verschil in medicinale en recreatieve wietteelt"

Oneens

CDA Groningen

"Het rijk wil een proef uitvoeren rondom legalisering van wietteelt. Het gebruik van drugs moet door de gemeente niet als norm worden gesteld. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"Alhoewel de gemeente Groningen zich heeft aangemeld om mee te doen aan een landelijk experiment om legale wietteelt mogelijk te maken, is 80% van de wietteelt bestemd voor de export. In een stad die zich landelijk als eerste als rookvrije gemeente heeft geprofileerd vinden wij het tegenstrijdig om mee te werken aan gelegaliseerde wietkweek. Dit staat haaks op het beleid om toe te werken naar een rookvrije generatie."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij is voor een gezonde levensstijl voor alle inwoners en is dan ook tegen het faciliteren of aanmoedigen van drugsgebruik."

Stelling 22 van 23

Rookverbod

De gemeente Groningen moet zich inspannen voor een rookverbod bij scholen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Groningen

"Een rookverbod helpt scholen en leerlingen om elkaar aan te spreken op het roken, want zien roken doet roken en bovendien is het voor omstanders vervelend. We willen wel streng omgaan met deze mogelijkheid, want we willen de eigen keuzevrijheid niet inperken. Het gaat om de bescherming van omstanders en de preventieve werking."

PvdA gemeente Groningen

"De PvdA steunt de campagne voor een rookvrije generatie. Daarom is het voor bijvoorbeeld scholen of speeltuinen nu mogelijk om bij de gemeente te vragen om een rookvrije zone rondom hun gebouw. Natuurlijk verbieden we mensen niet om te roken, maar waar mogelijk werken wij hier graag aan mee, zodat we onze kinderen de kans geven om rookvrij op te groeien. "

GroenLinks gemeente Groningen

"Wij willen dat Groningen de eerste rookvrije gemeente van Nederland wordt. Roken vormt immers nog steeds een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid en is een grote bron van gezondheidsverschillen. Om de huidige generatie daadwerkelijk als eerste rookvrije generatie te laten opgroeien is het belangrijk om roken in het straatbeeld tegen te gaan. Scholen zijn dan een goed begin. "

VVD gemeente Groningen

"Roken in slecht voor je. Een totaalverbod in de openbare ruimte is betuttelend. Maar op sommige plaatsen is het volstrekt logisch dat mensen niet roken. Bij scholen, bij ziekenhuizen enz. Voorwaarde is wel dat er dan ook geld beschikbaar is voor de handhaving van een dergelijk verbod en dat de school of instelling zelf een aanvraag doet en meehelpt aan het toezicht."

Student en Stad

"Wanneer scholen een rookverbod nabij hun gebouwen willen, moet dit mogelijk zijn. We willen jongeren het goede voorbeeld geven en beschermen tegen de negatieve gevolgen van rook."

Stad en Ommeland

"Scholen, schoolpleinen en hun directe omgeving moeten rookvrij worden. Roken is zeer slecht voor de gezondheid en een slecht voorbeeld voor kinderen."

CDA Groningen

"Roken is slecht voor de gezondheid en zeer verslavend. Het CDA vindt dat we er voor moeten zorgen dat er zo weinig mogelijk kinderen beginnen met roken. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie is voor een rook- en blowverbod rondom scholen, ziekenhuizen, sportverenigingen, kinderopvang, het stadhuis en plaatsen waar de overlast groot is. Hiermee stimuleren we ook dat inwoners gezonder ouder worden en dat jongeren niet meer beginnen met roken om zodoende toe te werken naar een rookvrije generatie."

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"Persoonlijke vrijheid eindigt waar het de rechten van een ander bedreigt. Iedereen heeft recht op schone lucht, zeker kinderen. Daarnaast zou aan schoolgaande kinderen ook niet het verkeerde voorbeeld gegeven moeten worden. De Partij voor de Dieren steunt een rookverbod op en rondom schoolterreinen dan ook. "

100% Groningen

"100% Groningen gelooft in het ondersteunen van burgerinitiatieven. Heel veel scholen hebben aangegeven dat ze een rookverbod bij scholen zouden willen en dus moet de gemeente daarmee helpen. Daarnaast vinden wij niet roken bij een school hartstikke logisch: kinderen hoeven daardoor niet mee te roken én zullen zelf ook minder snel gaan roken. 100% Groningen hoopt op een rookvrije generatie maar wil zeker niet betuttelen."

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij vindt het onbestaanbaar dat er nog steeds onderwijs- en sportomgevingen zijn waar gerookt mag worden. Wij zijn voor vitale inwoners in alle leeftijdsgroepen."

PVV gemeente Groningen

Geen toelichting gegeven

Neutraal

SP gemeente Groningen

"De SP vindt het onwenselijk dat er In de buurt van scholen wordt gerookt. Hier kunnen ouders en leraren elkaar dan ook op aanspreken. Rookverboden die door de gemeente niet kunnen of worden gehandhaafd, moeten niet worden invoerd. "

Oneens

Stelling 23 van 23

Vuurwerkverbod

Tijdens de jaarwisseling moet een vuurwerkverbod gelden in de stad en de dorpen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Partij voor de Dieren Gemeente Groningen

"De Partij voor de Dieren is voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Dit niet alleen vanwege het veiligheidsaspect, maar ook uit het oogpunt van dierenwelzijn en het milieu. Wij pleiten naast het verbod op consumentenvuurwerk voor gratis professionele vuurwerkshows op een centrale locatie in de gemeente. Op deze wijze kan op een verantwoorde, veilige en minder milieubelastende manier samen van de jaarwisseling genoten worden. "

Sportpartij (gemeente Groningen)

"De Sportpartij is tegenstander van het afsteken van vuurwerk door particulieren en zou graag een centraal door de gemeente georganiseerd vuurwerk zien."

Neutraal

D66 Groningen

"D66 is voorstander van de uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones, als bewoners daar zelf om verzoeken."

Oneens

PvdA gemeente Groningen

"Veel mensen vinden vuurwerk leuk, maar het zorgt ook voor veel overlast. De PvdA is daarom voor vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld bij bejaardentehuizen, kinderboerderijen en scholen. Dat is nodig om te zorgen dat Oud&Nieuw voor iedereen een leuk feest blijft. "

GroenLinks gemeente Groningen

"We hebben ons de afgelopen jaren ingezet voor het beperken van de overlast van vuurwerk. In Groningen bestaan daardoor al diverse vuurwerkvrije zones. We willen het aantal zones uitbreiden. Zo beperken we geluidsoverlast en de schade voor mensen, dieren en milieu verder. Het is aan de landelijke politiek om verder gebruik van consumentenvuurwerk verder in te perken. Illegaal vuurwerk moet wordt aangepakt."

VVD gemeente Groningen

"Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Een vuurwerkverbod is niet te handhaven. Vuurwerkzones kunnen in overleg met bewoners centraal in de wijk ingericht worden. Zo wordt de overlast beperkt en tegelijkertijd blijft er ruimte voor het afsteken van vuurwerk. Door een vuurwerkzone mogelijk te maken wordt er op een positieve manier gekeken naar het afsteken van vuurwerk in plaats van de negatieve houding van verbieden. Dit biedt mogelijk ook meer ruimte voor betere handhaving van eventuele excessen."

SP gemeente Groningen

"Wat de SP betreft blijft het afsteken van vuurwerk met de jaarwisseling mogelijk. Op uitzonderlijke plekken waar veel mensen op de been zijn of kwetsbare groepen wonen, bijvoorbeeld bij verzorgingshuizen, kan de gemeente een plaatselijk vuurwerkverbod invoeren. "

Student en Stad

"Het afsteken van vuurwerk moet mogelijk zijn in onze gemeente. Wel zijn we voor vuurwerkvrije zones in gebieden waar kwetsbare mensen zijn (bijv. ziekenhuizen)."

Stad en Ommeland

"Een eventueel algeheel vuurwerkverbod gaat te ver. Wel zouden vuurwerkvrije zones rond speciale locaties wenselijk zijn."

CDA Groningen

"Het CDA is tegen een algeheel vuurwerkverbod. Sommige plekken in Groningen zijn vuurwerkvrij, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen , verpleeghuizen of kinderboerderijen. Daar is de overlast van vuurwerk afsteken te groot. "

ChristenUnie gemeente Groningen

"De ChristenUnie ziet de ontwikkelingen rond het vuurwerkgebruik tijdens oud en nieuw. Wat voor de een een lust is, is voor de ander een last. Wij zijn daarom voor centrale vuurwerkshows in de binnenstad en de dorpskernen. Wij zijn voor het uitbreiden van de vuurwerkvrije zones en een volledig vuurwerkverbod in de binnenstad. Een volledig vuurwerkverbod gaat ons te ver."

100% Groningen

"Een algeheel vuurwerkverbod gaat voor 100% Groningen veel te ver op dit moment. Voor 100% is het wel logisch dat bijvoorbeeld rondom ziekenhuizen geen vuurwerk wordt afgestoken. Ook zijn er nu al ‘vuurwerkvrije zones’ op aanvraag van bewoners. 100% Groningen staat open voor een uitbreiding van deze zones als buurtbewoners hier behoefte aan hebben. Ook wil 100% Groningen in iedere wijk of dorp de mogelijkheid bieden om kleine vuurwerkshows te organiseren."

PVV gemeente Groningen

"Vuurwerk is een Nederlandse traditie, maar er moet meer voorlichting komen. Vuurwerk ja! Maar rottigheid uithalen en overlast veroorzaken met vuurwerk moet je strafbaar stellen en op handhaven. De PVV is niet tegen het instellen van eventuele vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld bij ziekenhuizen, verpleeghuizen en (kinder)boerderijen."

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.