Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 30

Park21

Haarlemmermeer moet stoppen met de ontwikkeling van Park21.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gezond Haarlemmermeer

"De totale omvang van Park21 maakt dat dit hoge kosten met zich meebrengt voor aanleg en onderhoud. Wij zijn voorstander van meer groen, maar dan wel dichterbij de burger en ook in overleg met diezelfde burger. Zo ontstaat een kleiner recreatiegebied wat daadwerkelijk gebruikt gaat worden door de burger zonder grote financiële risico’s. Voor de realisatie van Park21 wordt gebruik gemaakt van verontreinigde grond (afkomstig uit andere gemeenten), reden te meer dat wij tegen PARK21 zijn!"

Een Haarlemmermeer

"Park 21 is een geldverslindend project. Het heeft geen toekomst in deze vorm."

GroenLinks Haarlemmermeer

"Bij de inrichting van Park 21 moeten recreatiemogelijkheden voor de inwoners centraal staan. We willen geen toevoeging van grote publiekstrekkers alleen bedoeld om financiering mogelijk te maken. Waar we geen geld voor hebben, moeten we ook niet doen. Inrichting in co-creatie met de huidige agrariërs heeft de voorkeur."

Neutraal

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Oneens

HAP Haarlemmermeer

"Stoppen betekent dat we geld weggooien. Daarnaast is HAP voorstander van het openhouden (dus niet volbouwen) van het groene gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Zo behoudt Haarlemmermeer haar ‘groene’ landelijke karakter en kunnen agrariërs hun boerenbedrijven met andere zaken combineren, zoals recreatie, zorg en innovatie."

CDVP Haarlemmermeer

"In overleg met de betrokken agrariërs verdere invulling geven aan Park21. De win-winsituatie krijgt vorm als de broodwinning van de agrariërs behouden blijft en deze gecombineerd wordt met een recreatiegebied."

D66 Haarlemmermeer

"D66 wil juist veel groen dicht in de buurt voor alle inwoners van Haarlemmermeer. Om in te wandelen, in te sporten en evenementen te organiseren. Park21 hoort daarbij!"

PvdA Haarlemmermeer

"Park 21 is juist nodig om voldoende kwalitatief recreatiegebied te hebben voor de inwoners van Haarlemmermeer. Dit is een mix van agrarisch, natuur en recreatie. Hier is de balans van het geheel belangrijk en wordt een ieder uitgenodigd mee te ontwikkelen. "

VVD Haarlemmermeer

"De VVD vindt het belangrijk dat er tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep een groene buffer is waar mensen kunnen recreëren, sporten etc."

CDA Haarlemmermeer

"CDA vindt het Park 21 een goed idee maar het gebrek aan ontwikkelingen maken een herijking en een pas op de plaats noodzakelijk. Een punt van overweging is ook dat de voorbereidingskosten steeds oplopen, nu is al ruim 9 miljoen euro uitgegeven."

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Geen grootschalig plan meer, maar de particuliere initiatieven van onze eigen agrariërs zoveel mogelijk tot ontwikkeling laten komen en stimuleren. Participatie!"

Forza Haarlemmermeer

"Forza! is voorstander van de komst van Park21. Voorwaarde is wel dat er waterrecreatie komt en er voldoende financiële middelen vanuit het bedrijfsleven, het Rijk en de provincie worden gegenereerd. "

Stelling 2 van 30

Woningnood

Inwoners die met spoed een woning nodig hebben moeten voorrang krijgen op asielzoekers.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Haarlemmermeer

"Asielzoekers zitten nog in de procedure en worden opgevangen in opvangcentra, zij hebben nog helemaal geen recht op een woning. Als hier statushouders worden bedoeld, dan hebben wij de plicht ze te huisvesten en komen met voorrang in aanmerking. "

Een Haarlemmermeer

"Statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) hebben gelijke kansen als iedereen die op een wachtlijst staat. Met uitzondering van noodgevallen. Die gaan voor. "

VVD Haarlemmermeer

"De VVD heeft zich afgelopen periode ingezet om af te komen van de voorrangspositie van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Tot nu toe was daar geen meerderheid voor in de raad. Ook de komende periode zal de VVD zich hiervoor inzetten."

CDA Haarlemmermeer

"Asielzoekers hebben geen recht op huisvesting, zij worden ondergebracht in asielzoekerscentra van het COA."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Forza Haarlemmermeer

"Forza! wil dat inwoners van Haarlemmermeer en hun volwassen kinderen zoveel mogelijk voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning boven een kandidaat uit een andere gemeente. Statushouders die aan Haarlemmermeer worden toegewezen worden opgevangen in zelfstandige wooneenheden. Dit kunnen omgebouwde kantoorpanden of tijdelijke wooneenheden zijn. "

Neutraal

HAP Haarlemmermeer

"Voor beide groepen moet een oplossing komen, waar dat kan in zelfstandige woningen. Waar dat niet kan, bijvoorbeeld door een tekort aan woningen, kunnen alleenstaande statushouders ook in onzelfstandige wooneenheden worden gehuisvest, zoals omgebouwde kantoorpanden waar men naast een eigen kamer ook woonruimte deelt met anderen."

Gezond Haarlemmermeer

"Urgentie zal altijd zorgvuldig en per situatie bekeken moeten worden. Voorrang van asielzoekers ten opzichte van andere urgent woningzoekende is geen automatisme."

D66 Haarlemmermeer

"Verschillende groepen krijgen voorrang voor een sociale huurwoning als ze een urgentieverklaring hebben, waaronder statushouders. D66 is voorstander om dit beleid te handhaven. Statushouders zijn nieuwe Nederlanders die van de Rijksoverheid mogen blijven en een woning nodig hebben om te starten met integratie. Die integratie is in belang van zowel de statushouders zelf als van de inwoners in onze gemeente. In verhouding gaat het om kleine aantallen. "

Oneens

CDVP Haarlemmermeer

"Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen, in uitzonderlijke situaties, voorrang krijgen op sociale huurwoningen. Als statushouders aan een gemeente worden toegewezen, heeft de gemeente als taakstelling deze vluchtelingen te huisvesten. Anders wordt dit door het provinciebestuur ingevuld en krijgt de gemeente de rekening gepresenteerd. Om dat te voorkomen is het voor de gemeente zaak deze statushouders zo snel mogelijk aan een woning te helpen."

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Spoed moet voor iedereen gelijk behandeld worden, of het nu huidige inwoners of asielzoekers (statushouders) zijn."

GroenLinks Haarlemmermeer

"GroenLinks wil dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor iedereen, dus ook voor spoedzoekers, starters en statushouders. GroenLinks vindt de huidige ophef over de voorkeursregeling voor statushouders onterecht. Statushouders zijn mensen die hier vanwege meestal traumatische ervaringen een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij mogen in ons land een nieuwe toekomst opbouwen. Een woning is daarvoor een voorwaarde. Statushouders moeten niet de schuld krijgen van falend woonbeleid."

Stelling 3 van 30

Duinpolderweg

Haarlemmermeer moet niet meewerken aan de Duinpolderweg.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Een Haarlemmermeer

"De Middenvariant wordt voorgesteld door Noord-Holland en Zuid Holland maar splijt het dorp Zwaanshoek doormidden. Dat moet Haarlemmermeer NIET laten gebeuren. De middenvariant wordt ook niet breed gedragen."

GroenLinks Haarlemmermeer

"We werken niet mee aan de overbodige en verkeer aantrekkende Duinpolderweg, maar onderzoeken duurzame alternatieven om de kernen in onze gemeente van sluipverkeer te ontlasten. Indien de Duinpolderweg er toch komt, dan behartigt de gemeente de belangen van haar inwoners in Zwaanshoek en Beinsdorp zo goed mogelijk, zodat de overlast zo veel mogelijk beperkt blijft. "

Neutraal

Oneens

HAP Haarlemmermeer

"De Duinpolderweg komt er. De besluitvorming is in handen van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Het is nu belangrijk te zorgen dat de kleine dorpen hiervan zo min mogelijk overlast ervaren door maatregelen te nemen en voorwaarden te stellen aan het nieuwe tracé."

Gezond Haarlemmermeer

"Het adagium ‘Eerst bewegen dan bouwen’ steunen wij zeker. Er wordt op dit moment op veel plekken in Haarlemmermeer gebouwd, belangrijk hierbij is wel dat het wegennet ook aangepast wordt op de hogere verkeersintensiteit."

CDVP Haarlemmermeer

"Uit onderzoek is gebleken dat de bereikbaarheid in Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer slecht is vergeleken met andere delen van het land. De Duinpolderweg moet de bereikbaarheid voor o.a. Haarlemmermeer verbeteren en de verkeershinder verminderen. "

D66 Haarlemmermeer

"De Duinpolderweg is van enorm groot belang voor minder files, Haarlemmermeer moet mee betalen aan die ontsluiting en het oplossen van verkeers/opstoppingsproblemen. Ook met de grote hoeveelheid nieuwbouw woningen komende jaren is deze weg noodzakelijk, we streven er echter wel naar om de Duinpolderweg zo optimaal mogelijk te laten lopen om overlast voor onze inwoners te beperken."

PvdA Haarlemmermeer

"Voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijken alsmede de afwikkeling van verkeer uit de Bollenstreek en ontlasting cq leefbaarheid in de dubbeldorpen is de Duinpolderweg zeer noodzakelijk. "

VVD Haarlemmermeer

"De kernen Lissebroek, Beinsdorp en Zwaanshoek hebben overlast van sluipverkeer. De komende jaren gaan er aan beide zijden van de Ringvaart veel huizen gebouwd worden. Om de overlast voor onze kernen te beperken, is een nieuwe en goede verbinding over de ringvaart nodig. De VVD Haarlemmermeer heeft daarbij de voorkeur voor de zogenaamde Zuidvariant."

CDA Haarlemmermeer

"Wel meewerken maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het tracé bij Zwaanhoek geen negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid. Het CDA is tegenstander van de middenvariant bij Zwaanshoek."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"De plannen rond de Duinpolderweg zijn een door de provincies Noord- en Zuid-Holland gemaakt verkeersplan voor de wijde regio. Voor Haarlemmermeer helpt dat om het verkeer te laten rijden, ook na het realiseren van nieuwe woonwijken in onze gemeente. Wel willen we ons blijven inzetten voor een andere variant rond Zwaanshoek."

Forza Haarlemmermeer

"De Duinpolder weg is een noodzakelijk kwaad. Het project Duinpolderweg moet de bereikbaarheid voor de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer verbeteren en de verkeershinder verminderen."

Stelling 4 van 30

Winkelcentrum Hoofddorp

De gemeente moet meer investeren in het winkelcentrum van Hoofddorp.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gezond Haarlemmermeer

"De gemeente mag meer investeren in het winkelcentrum van Hoofddorp in de gemeenschappelijke openbare ruimten om ‘Hoofddorp Winkelstad’ aantrekkelijk te houden. De vastgoedeigenaren moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen om het winkelcentrum levend te houden."

CDVP Haarlemmermeer

"Om onze gemeente leefbaar te houden is de lokale economie van groot belang. Ondernemers dragen op vele manieren bij aan een leefbare gemeente. Daarom vinden wij dat wij onze lokale ondernemers moeten waarderen en ondersteunen, zodat zij binnen onze gemeente hun bestaansrecht behouden. "

PvdA Haarlemmermeer

"Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ondernemers en gemeente. Naast dat ondernemers zelf moete investeren in een aantrekkelijk winkelaanbod en passende activiteiten, is de gemeente verantwoordelijk voor een openbare buitenruimte die schoon, heel en veilig is. "

VVD Haarlemmermeer

"Wat de VVD betreft kan Hoofddorp Centrum gezelliger en mooier. De VVD is bereid daarvoor het nodige te investeren."

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA is van mening dat de openbare ruimte rond winkelcentra aantrekkelijk moet zijn ingericht voor winkelende en wandelende mensen, samen met de winkeliers. Ook goed beheer en onderhoud hoort daarbij."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Haarlemmermeer

"Het centrum van Hoofddorp gaat in de komende jaren helemaal op de schop. Het is erg belangrijk om in goed overleg met de ondernemers en inwoners een integrale en toekomstbestendige visie op het hele stadscentrum te ontwikkelen. De Kruisweg waar veel leegstand is vraagt veel aandacht, evenals de verkeersafwikkeling. Grote delen van het nieuwe centrum worden autoluw, op andere plekken is de auto te gast. Het centrum is per fiets en OV goed bereikbaar. "

Neutraal

Een Haarlemmermeer

"De gemeenteraad is bezig met de plannen voor een nieuw centrum plein in Hoofddorp. En juist de de leefbaarheid in de kleinere kernen is ook belangrijk. Dus daar moet ook geld en aandacht heen!"

Oneens

HAP Haarlemmermeer

"Het gaat erom dat het winkelcentrum schoon, heel en veilig is. Dat is een gezamenlijke inspanning van gemeente en winkeliers."

D66 Haarlemmermeer

"Alle kernen hebben recht op een noodzakelijke investeringen. De noodzaak moet leidend zijn bij het bepalen van investeringen, niet de grootte van het dorp of centrum. Een inspirerend ondernemersklimaat leidt tot het aantrekken en vasthouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid. D66 wil dat Haarlemmermeer doorgaat met het gericht aantrekken van (nieuwe typen van) bedrijvigheid, zonder daarbij extra investeringen voor het winkelcentrum te moeten maken."

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Er wordt door de gemeente vooral gefaciliteerd bij de ontwikkeling van ons centrumgebied. Er zijn voldoende marktpartijen geïnteresseerd om te investeren. Wel moet de gemeente zorgen voor een aantrekkelijke omgeving door openbaar groen en omgeving goed te onderhouden. "

Forza Haarlemmermeer

"De gemeente moet zorgen voor een goed onderhouden stadscentrum. Investeringen in het winkelcentrum zelf zijn voor winkeliers en investeerders en niet voor de belastingbetaler."

Stelling 5 van 30

Duurzaamheid

Haarlemmermeer hoeft niet de duurzaamste gemeente van het land te zijn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

HAP Haarlemmermeer

"Duurzaamheid vul je praktisch in. Niet met luchtfietserij, maar met acties thuis en in je leefomgeving."

CDVP Haarlemmermeer

"We kunnen niet anders: we moeten een duurzame maatschappij worden. En dit vraagt andere keuzes van inwoners, bedrijven en gemeente. Wij geloven dat een groene, duurzame samenleving nodig en haalbaar is. De bewustwording en de keuzes die gemaakt worden zijn daarbij belangrijker dan de druk om het beste jongetje van de klas te zijn. "

PvdA Haarlemmermeer

"We onderschrijven de doelen en afspraken gemaakt in het Parijs-akkoord. Daar waar de gemeente kan, moet zij haar stinkende best doen de doelen te behalen. We hoeven echter niet de nummer 1 van Nederland te zijn. "

Een Haarlemmermeer

"Het gaat er niet om of Haarlemmermeer de duurzaamste gemeente van het land is. Het gaat erom wat goed is voor Haarlemmermeer. Er is altijd de vraag "wat levert het op en wat zijn de kosten". Dus er moet altijd gekeken worden of er ook oplossingen zijn die minder kosten. Afhankelijk van over welk duurzaamheidsaspect het gaat."

VVD Haarlemmermeer

"De VVD vindt dat onze gemeente wel voorop moet blijven lopen op het gebied van duurzaamheid en innovaties."

CDA Haarlemmermeer

"Duurzaamheid is een noodzaak maar ook hier geldt dat je doelmatig en verstandig met geld moet omgaan. Geld voor duurzaamheid moet worden besteed aan projecten waar inwoners en bedrijven baat bij hebben. "

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Forza Haarlemmermeer

"Forza! deelt de ambitie van ons kabinet om op termijn maximaal duurzaam te zijn maar stelt vraagtekens bij de versnelde en eenzijdige invoering van de maatregelen die het kabinet u en ons op wil leggen. Nederland is verantwoordelijk voor 0,4% van de wereldwijde CO2-uitstoot terwijl onze woningen voor slechts 27% van die uitstoot verantwoordelijk zijn. Een beetje gezond verstand zou geen kwaad kunnen vinden wij."

Neutraal

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"We hoeven er geen wedstrijdje van te maken, maar het is wel van belang dat wij ons best doen om een zeer duurzame gemeente te worden."

Oneens

Gezond Haarlemmermeer

"Klimaatverandering is ontegenzeggelijk een groot probleem. Wij vinden dat Haarlemmermeer zich ten doel moet stellen om zo snel mogelijk de meest klimaatneutrale gemeente van Nederland te willen zijn. Haarlemmermeer klimaatneutraal in 2030!"

D66 Haarlemmermeer

"Haarlemmermeer moet de ambitie hebben om de beste te willen zijn! Dat is goed voor onze inwoners. Klimaatprobleem aanpakken moeten we niet mee wachten. De ambities van D66 voor onze gemeente zijn hoog en juist vanwege Schiphol in onze achtertuin kunnen we als gemeente op het gebied van duurzaamheid nog veel bereiken. Een duurzaam morgen begint vandaag! "

GroenLinks Haarlemmermeer

"Wat GroenLinks betreft loopt Haarlemmermeer qua duurzaamheid juist helemaal voorop. We doen dat samen met onze inwoners, bedrijven en organisaties. Het verduurzamen van onze woningen is een grote opgave, maar we gaan deze klus klaren. Als het ergens mogelijk is, dan is het in onze dynamische en van oudsher pionierende gemeente. We zorgen dat er een opleiding komt tot 'monteur energietransitie'. En we zijn, juist ook als het gaat om duurzame maatregelen, solidair met mensen met een kleine beurs."

Stelling 6 van 30

Belastingen

Haarlemmermeer is rijk zat, daarom kan de onroerendezaakbelasting omlaag.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDVP Haarlemmermeer

"De gemeentelijke lasten van inwoners en ondernemers mogen niet stijgen. De onroerendezaakbelasting is vorig jaar gestegen. Nu het economisch beter gaat, vindt de CDVP dat deze belasting omlaag kan. "

Forza Haarlemmermeer

"Eerst wat moet en dan pas wat kan. Forza! pleit voor een pragmatische zakelijke aanpak zonder luchtfietserij. Verder zijn wij voor grote terughoudendheid bij het verstrekken van subsidies. Alleen zo kan de onroerendezaakbelasting omlaag en kunt u zelf vrij over uw eigen geld beschikken."

Neutraal

HAP Haarlemmermeer

"De gemeente moet haar inwoners niet meer geld vragen via belastingen dan noodzakelijk voor goed beleid en voorzieningen."

VVD Haarlemmermeer

"De gemeente Haarlemmermeer heeft ook schulden maar de VVD zet zich in voor zo laag mogelijke belastingen. Dus zodra het mogelijk is, kan de onroerend zaakbelasting omlaag wat de VVD betreft."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Oneens

Gezond Haarlemmermeer

"Haarlemmermeer is niet rijk, sterker de gemeente heeft een schuld van 500 miljoen euro die de komende jaren nog verder oploopt. Deze schuld moet stapsgewijs omlaag. Hierdoor verlaag je de rentelasten en kunnen deze vrijgekomen gelden ingezet worden waar het echt nodig is."

D66 Haarlemmermeer

"Bij een gezonde financiële bedrijfsvoering hoort ook dat de gemeente alert blijft op het terugdringen van kosten en het verhogen van inkomsten. D66 wil dat de OZB de komende jaren niet stijgt, anders dan met een mogelijke inflatiecorrectie of door toename van de woningvoorraad."

PvdA Haarlemmermeer

"ja de gemeente heeft geld op de rekening, echter de ondernemer Haarlemmermeer kent ook risico’s die gedekt moeten zijn door euro’s. Daarnaast hebben we vele leningen uitstaan die moeten worden afgelost, de schuldenpositie is groot en gelijk aan wat op de bank staat. "

Een Haarlemmermeer

"De onroerendezaakbelasting is de een van grootste eigen inkomstenbron van de gemeente. Daardoor krijgt de gemeente budget voor onder andere: Wonen, Zorg en Werk, Ondernemen, Sociaal Domein, Veiligheid, Beheer en Onderhoud van Openbare Ruimte."

CDA Haarlemmermeer

"De gemeente Haarlemmermeer heeft in de afgelopen 15 jaar veel geld geïnvesteerd in grote projecten zoals omlegging A9, SKWA, Cultuurgebouw enz. Dit brengt ook schulden met zich mee. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte moet worden verbeterd en dat kost geld."

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Haarlemmermeer heeft ook heel hoge schulden; daar moeten we eerst flink wat vanaf krijgen."

GroenLinks Haarlemmermeer

"Wat GroenLinks betreft is er een aantal zaken waar de gemeente meer in zou moeten investeren. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, de ondersteuning van mantelzorgers, het onderhoud van fiets- en wandelpaden en het groen. Het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Een verlaging van de onroerendezaakbelasting is wat ons betreft niet aan de orde, ook gezien de enorme opgaven waarvoor we staan."

Stelling 7 van 30

Spaarndam-Oost

Spaarndam-Oost moet bij Haarlem gaan horen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

Gezond Haarlemmermeer

"De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft gekozen om te fuseren met Haarlemmermeer. Vanuit de gemeente is er geen aanleiding tot een nieuwe grenscorrectie. Echter als in de toekomst blijkt dat een overgrote meerderheid van de bewoners van Spaarndam-Oost aansluiting wil zoeken bij Haarlem dan moet dit bespreekbaar gemaakt worden."

Een Haarlemmermeer

"Bij de fusie heeft de hele gemeente Haarlemmerliede Spaarnwoude gekozen voor de Haarlemmermeer!! Maar er is een vervolgstap. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over onderzoek na de fusie. Dit is een onderzoek onder meer naar draagvlak onder de inwoners. Dat onderzoek moet worden uitgevoerd."

Forza Haarlemmermeer

"Dat beslist niet Forza! maar deze beslissing is aan de inwoners van Spaarndam-Oost. Wat ons betreft door middel van een referendum als de wens om bij Haarlem te horen groter is dan de aansluiting bij Haarlemmermeer."

Oneens

HAP Haarlemmermeer

"De gemeente H&S heeft haar besluit genomen, we gaan samen door als nieuwe gemeente Haarlemmermeer."

CDVP Haarlemmermeer

"Bij de herindeling van de gemeente Haarlemmermeer met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is afgesproken dat de gemeente Haarlemmerliede in zijn geheel naar de nieuwe gemeente Haarlemmermeer overgaat. Wij respecteren die overeenkomst. Bij de CDVP geldt: afspraak is afspraak."

D66 Haarlemmermeer

"Er is een zorgvuldig democratisch proces gevolgd waarbij de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude ervoor heeft gekozen om als geheel te fuseren. Met de fusie van de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude en Haarlemmermeer worden alle huidige kernen samen 1 nieuwe gemeente. Die keuze respecteren we. Spaarndam is als geheel welkom en hoort erbij."

PvdA Haarlemmermeer

"De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude wilde ongedeeld over. Men heeft bewust gekozen voor Haarlemmermeer oa vanwege het feit dat Haarlemmermeer vele dubbeldorpen heeft met plaatsen aan de overkant die in een andere gemeente liggen. Het dubbeldorp Spaarndam Oost kan heel goed onder Haarlemmermeers gemeentebestuur vertoeven. Dat doet niets af aan de gemeenschap die samen met inwoners uit Spaarndam West naast en met elkaar leven. "

VVD Haarlemmermeer

"Dat zou ingaan tegen het democratisch proces dat doorlopen is. Tijdens dit proces heeft de meerderheid van de raad van Haarlemmerliede Spaarnwoude zich uitgesproken voor een onverdeelde fusie met Haarlemmermeer."

CDA Haarlemmermeer

"De inwoners van Spaarndam-Oost hebben duidelijk aangewezen dat zij bij de gemeente Haarlemmermeer willen horen. Ook de gemeenteraad van Haarlemmerliede Spaarnwoude hebben besloten dat zij ongedeeld wilden fuseren met gemeente Haarlemmermeer. Het CDA vindt dat deze besluiten moeten worden gerespecteerd."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Wij zijn een gemeente met veel kernen met dubbeldorpen, qua identiteit past dat dus heel goed bij elkaar. Het is ook de wens van de inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude geweest om bij elkaar te blijven na de fusie. Daar willen wij graag naar luisteren."

GroenLinks Haarlemmermeer

"De gemeente Haarlemmermeer heeft veel ervaring met zogenaamde 'dubbeldorpen' langs de Ringvaart. Het beleid van de gemeente is gericht op een goede leefbaarheid in beide delen van die kernen. Wat GroenLinks betreft blijft Spaarndam-Oost bij Haarlemmermeer horen en wordt de samenhang tussen Spaarndam-Oost en Spaarndam-West behouden zoals we dat ook bij de andere dubbeldorpen doen. Spaarndam-West is overigens van harte welkom bij de gemeente Haarlemmermeer!"

Stelling 8 van 30

Groei Schiphol

Haarlemmermeer moet zich verzetten tegen verdere groei van Schiphol.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

HAP Haarlemmermeer

"Binnen de huidige afspraken zijn de grenzen van de groei van Schiphol bereikt. Het is tijd voor een nieuwe balans van lusten en lasten voor inwoners, leefomgeving én economie."

Gezond Haarlemmermeer

"De aanwezigheid van een almaar groeiende luchthaven in een dichtbevolkte regio als Haarlemmermeer zorgt voor een ongezonde leefomgeving. Op korte termijn vinden wij dat de onderzoeksresultaten van het effect van ultrafijnstof op de gezondheid van de bewoners afgewacht moeten worden. Deze resultaten zijn beschikbaar in 2021, tot die tijd geen verdere groei van Schiphol."

CDVP Haarlemmermeer

"De leefbaarheid voor onze inwoners heeft voor ons prioriteit. Aan de gezondheid en veiligheid van onze inwoners mag niet worden getornd. Wij zijn kritisch op de luchthaven Schiphol!"

D66 Haarlemmermeer

"D66 wil een groener Schiphol en dat er evenwichtig en selectief wordt omgegaan met de groei van de luchtvaart. De bestaande afspraken over groei en grenzen wil D66 handhaven tot 2021. En alleen groei in de toekomst als het schoner en stiller wordt. Een gezonde mainport, minder overlast en sturen op innovatie."

PvdA Haarlemmermeer

"Ongebreidelde groei, daartoe moeten we ons tegen verzetten. Niet meer Schiphol gehinderden!! Wel moeten we altijd in gesprek blijven om de balans tussen nationaal belang en lokale leefbaarheid te houden. "

Een Haarlemmermeer

"Geen verdere uitbreiding. Erken problemen, onderzoek oplossingen en doe er iets aan. Meer vluchten? Die vertrekken van andere luchthavens uit Nederland. Werk aan een oplossing van SCHIPHOL IN ZEE!!"

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA vraagt nadrukkelijk aandacht voor de mensen die dagelijks overlast ervaren. Wat het CDA betreft staat de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol zwaar onder druk en bij verdere groei de balans compleet zoek."

GroenLinks Haarlemmermeer

"Hoewel Schiphol belangrijk is voor de economie, zorgt de luchthaven ook voor veel overlast, zoals: geluid, (ultra)fijnstof, CO2-uitstoot, nadelige gezondheidseffecten, externe onveiligheid en ongewenste drukte. Genoeg is voor GroenLinks ook echt genoeg, en afspraak is afspraak. We moeten ophouden met ons laten ‘Schiphollen’; de gemeente moet zich juist krachtig inspannen om de overlast te beteugelen en de democratisch afgesproken grenzen van het vliegverkeer te respecteren."

Neutraal

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Het gaat op zich niet om groei, maar om tegengaan van overlast. Als het Schiphol lukt om te groeien en tegelijkertijd de overlast (geluid, milieu) fors terug te dringen, kunnen we daar mogelijk wel aan mee werken."

Oneens

VVD Haarlemmermeer

"De aanwezigheid van Schiphol zorgt voor veel banen in onze regio maar ook voor overlast. Het vliegverkeer zal in de toekomst verder toenemen. De VVD wil dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid voor extra start- en landingsbanen in de Noordzee."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Forza Haarlemmermeer

"Schiphol is van vitaal economisch belang voor Haarlemmermeer. De aanwezigheid van Schiphol genereert veel banen voor onze inwoners en zorgt ervoor dat wij als enige gemeente in Nederland meer banen dan inwoners hebben. Schiphol kan, wat Forza! betreft, nog enigszins groeien met het aantal vliegbewegingen, mits is voldaan aan de adviezen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid om Schiphol veiliger te maken. Daarnaast moeten de belangen van de omwonenden voldoende worden meegewogen."

Stelling 9 van 30

Sociale woningbouw

Haarlemmermeer moet meer geld investeren in sociale woningbouw.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

HAP Haarlemmermeer

"De wachttijd voor een sociale huurwoning moet drastisch naar beneden, Haarlemmermeer moet snel veel woningen bouwen in de goedkope en middeldure sector. Als daarvoor extra geld nodig is, is HAP bereid daarvoor middelen vrij te maken"

Gezond Haarlemmermeer

"De focus bij woningbouw moet liggen op sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen."

CDVP Haarlemmermeer

"De CDVP is voor het bouwen van voldoende, minimaal 30%, sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen."

D66 Haarlemmermeer

"Haarlemmermeer moet meer geld investeren in sociale woningbouw èn in koop - en huurwoningen in het middensegment. "

PvdA Haarlemmermeer

"Er is de afgelopen jaren door de economische omstandigheden te weinig in de sociale sector gebouwd. Een inhaalslag om de wachtlijsten drastisch te verkorten vraagt om meer geld, ook van de gemeente om dat voor elkaar te krijgen. Iedereen moet zeker zijn van betaalbaar wonen "

Een Haarlemmermeer

"30% van de woningen moeten bestemd zijn voor sociale woningbouw. Zorg voor voorrang voor inwoners van Haarlemmermeer bij gelijke wachttijden (sociale huurwoningen)."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Haarlemmermeer

"We willen dat iedereen in Haarlemmermeer goed, energiezuinig en betaalbaar kan wonen en leven. Er is een groot tekort aan woningen voor mensen met een kleine beurs, starters en mensen die zorg nodig hebben. GroenLinks wil dat vier van de tien nieuwe woningen bedoeld is voor de sociale huur."

Neutraal

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Er moet veel geïnvesteerd worden in woningbouw maar dan naar de echte behoefte, of dat nu sociale huur, sociale koop, middenhuur of duurdere woningen betreft."

Forza Haarlemmermeer

"Investeren in woningbouw is geen taak van de gemeente maar van woningbouwverenigingen en private investeerders. Forza! wil wel een korting op de bouwgrond geven in ruil voor een lagere huur. Pas in het uiterste geval, als geen van voorgenoemde partijen huizen wil bouwen, mag de gemeente dit zelf doen met als doel deze na realisatie weer door te verkopen."

Oneens

VVD Haarlemmermeer

"Er wordt al geïnvesteerd in sociale woningbouw. Volgens de VVD kunnen we de woningnood beter aanpakken door in te zetten op meer goedkope koopwoningen en huurwoningen in het middensegment."

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA wil dat 30 % van de nieuwbouw sociale huurwoningen betreft. Maar de gemeente investeert niet zelf, dat doen projectontwikkelaars en corporaties. Wel kan de gemeente aandringen op de bouw van sociale woningen. "

Stelling 10 van 30

Parkeerplaatsen cenrtum

In het centrum van Hoofddorp moeten zoveel mogelijk parkeerplaatsen komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Een Haarlemmermeer

"Het aantal parkeerplaatsen is afhankelijk van de vraag en de locatie van parkeren. De bezoekers van Hoofddorp moeten zeker niet in de omliggende wijken gaan parkeren en zorgen voor overlast. "

VVD Haarlemmermeer

"De VVD vindt het belangrijk dat het centrum van Hoofddorp goed bereikbaar is voor alle vervoersmiddelen, dus ook voor de auto. Daarvoor zijn voldoende parkeerplaatsen noodzakelijk."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Forza Haarlemmermeer

"Mits de exploitatie ervan niet betaald moet worden door belastingbetalers."

Neutraal

Gezond Haarlemmermeer

"Bij duidelijke behoefte aan meer parkeerplekken in Hoofddorp Centrum zal de gemeente moeten onderzoeken waar en hoe dit te realiseren."

Oneens

HAP Haarlemmermeer

"Voldoende parkeerplekken ja, zoveel mogelijk nee."

CDVP Haarlemmermeer

"In het centrum van Hoofddorp, of op loopafstand daarvan, zijn er genoeg parkeerplaatsen. Het centrum is ook goed met de fiets en het openbaar vervoer te bereiken. De CDVP pleit voor Park and Ride-zones rond het centrum. We hebben bij het treinstation van Hoofddorp al zo'n P&R."

D66 Haarlemmermeer

"D66 stimuleert een vrije keuze qua vervoersmiddel. Op dit moment zijn er voldoende parkeerplaatsen en D66 wil dat zou houden. Het centrum van Hoofddorp heeft ook uitstekende bereikbaarheid met het OV of de fiets dat kunnen we nog verbeteren."

PvdA Haarlemmermeer

"Er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn in het centrum voor normale winkeldrukte. Voor de piekmomenten kan er gedacht worden te parkeren buiten het centrum op al bestaande parkeerterreinen en het laten rijden van meer openbaar vervoer als boodschappenshuttles. Daarnaast moet je makkelijk en veilig met de fiets het centrum kunnen bereiken, daar moeten voldoende stallingen zijn. Fietsstallingen die ook bewaakt kunnen zijn en aanvullende diensten aanbieden als bandplakken en kleine reparaties. "

CDA Haarlemmermeer

"Onderzoek heeft uitgewezen dat er momenteel voldoende parkeergelegenheid bestaat. Het CDA vindt dan ook dat vooralsnog het huidige aantal parkeerplaatsen behouden moet blijven."

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Het gaat erom dat het centrum bereikbaar is; het middel om dat te bereiken hangt daarvan af."

GroenLinks Haarlemmermeer

"Nu het centrum van Hoofddorp in de komende jaren ingrijpend wordt gewijzigd, ligt er een gouden kans om het centrum om te vormen tot een fantastisch (uitgaans)gebied waar mensen graag komen en verblijven. Voor GroenLinks betekent dit dat het centrum autoluw wordt gemaakt en dat mensen worden gestimuleerd met het OV, op de fiets of te voet te komen. Er komt een transferium met een goede verbinding met Hoofddorp-centrum. "

Stelling 11 van 30

Honkbalstadion

Haarlemmermeer moet geen geld meer investeren in het honkbalstadion.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gezond Haarlemmermeer

"Haarlemmermeer moet de investeringen in het Honkbalstadion afbouwen. Daarbij moet er gezocht worden naar andere inkomstenbronnen. Het Honkbalstadion heeft de gemeente al 16 miljoen euro gekost en dat is veel te veel!"

CDVP Haarlemmermeer

"Er zijn miljoenen geïnvesteerd in dit honkbalstadion om de "Major League Baseball" naar Hoofddorp te halen. Helaas is dat niet gelukt. Een mooie accommodatie voor veel geld, maar genoeg is genoeg."

Een Haarlemmermeer

"Er is al te veel geïnvesteerd in het honkbalstadion. Ze moeten zelf zorgen voor hun eigen financiële ondersteuning."

VVD Haarlemmermeer

"De exploitatie van het honkbalstadion moet in principe door de eigenaar zelf worden opgebracht."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Het is een schip van bijleg en heeft vrijwel geen maatschappelijk toegevoegde waarde. Er gaan nu tonnen per jaar naar toe, wat we dan op termijn uitsparen."

Forza Haarlemmermeer

"Een van de grootste voorbeelden van grootheidswaanzin is dit honkbalstadion. Het had er nooit moeten komen en het mag de belastingbetaler geen dag langer geld kosten. Weg ermee."

Neutraal

HAP Haarlemmermeer

"Het honkbalstadion staat er. HAP heeft de dure extra's voor Major League Baseball nooit gesteund. Net als andere sportcomplexen is onderhoud aan dit complex ook nodig. Dat kost geld uit bestaande budgetten. Extra geld gaat er wat HAP betreft niet meer naartoe."

D66 Haarlemmermeer

"Het honkbalstadion biedt vele recreatiemogelijkheden voor onze inwoners: we vinden echter ook dat het niet zo kan zijn dat de exploitatie hiervan enkel door flinke subsidie van de gemeente overeind kan blijven. Het liefst zouden we geen subsidie meer geven. Het sluiten is ook geen optie. Er moet dus o.a. meer gezocht worden naar alternatieve bestemmingen voor het stadion qua evenementen zodat de kosten hanteerbaar blijven."

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA beseft dat er veel subsidie naar het honkbalstadion gaat, maar de beheerder van dit stadion, stichting ETO, heeft de opdracht gekregen om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren om de subsidie te kunnen doen verminderen. Het betreft een keuze tussen het laten failliet laten gaan (kapitaalvernietiging) of om dit te voorkomen, jaarlijks subsidie te geven. "

GroenLinks Haarlemmermeer

"Het honkbalstadion wordt gebruikt voor de honkbalsport maar ook voor andere maatschappelijk belangrijke evenementen. GroenLinks vindt dat er naar gestreefd moet worden dat de kosten van het stadion worden gedragen door de gebruikers van het stadion. Dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. "

Oneens

PvdA Haarlemmermeer

"Het stadion staat er en zal wel onderhouden moeten worden, het mag niet verpieteren. Daarom zal de gemeente bijspringen als het in verval dreigt te geraken. Sober doch doelmatig is het uitgangspunt. "

Stelling 12 van 30

Promotie

De gemeente moet geen geld investeren in het promoten van Haarlemmermeer.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

HAP Haarlemmermeer

"Haarlemmermeer staat goed op de kaart. Er wordt veel geld uitgegeven aan citymarketing en dat kan beter aan andere zaken besteed worden."

Gezond Haarlemmermeer

"Met toeristische trekpleisters als Amsterdam, Haarlem, Keukenhof en Noordzeekust is er in de omgeving van Haarlemmermeer veel concurrentie. Wij vinden dat je beter kan investeren in wat burgers echt bezig houdt, bijvoorbeeld betaalbare woningen!"

CDA Haarlemmermeer

"In het verleden heeft elk bedrijf en elke nieuwe inwoner de gemeente Haarlemmermeer weten te vinden. Er is geen noodzaak om onbeperkt en jaarlijks forse bedragen te investeren in de promotie. Dit geld kan beter worden besteed aan de openbare ruimte."

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Het is niet nodig om de Haarlemmermeer te promoten. Onze unieke ligging in de Randstad en met Schiphol zorgt ervoor dat we al een aantrekkelijk gebied zijn. Met name promotie op het gebied van toerisme is wat ons betreft zonde van ons gemeentegeld."

Neutraal

Een Haarlemmermeer

"De gemeente moet wel gericht investeren in de promotie van de gemeente. Denk goed na welke publiekstrekkers worden gepresenteerd en kunnen zij die groei van het aantal bezoekers wel aan? Is de omgeving er wel op toegerust qua parkeren? Dus: weeg de voordelen en de nadelen. "

Oneens

CDVP Haarlemmermeer

"Het is goed om onze gemeente op de kaart te zetten. De achterliggende gedachte is om toeristen te verleiden onze gemeente te bezoeken. Verder is het zaak om onze gemeente als goede vestigingsplaats onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven."

D66 Haarlemmermeer

"Haarlemmermeer heeft door de toeristenbelasting voldoende mogelijkheden om te investeren in een duidelijk citymarketing strategie. Daarmee zetten we Haarlemmermeer op de kaart. Dat zorgt voor een levendige gemeente, is belangrijk om nieuwe ondernemers, toeristen en expats aan te trekken, en dat creëert weer banen voor onze inwoners. "

PvdA Haarlemmermeer

"Samen met partners in de omgeving hebben we als Haarlemmermeer een uniek verhaal, de strijd tegen het water en het hebben van een mooie polder. Dat verhaal levert ook euro’s en banen op waardoor velen werk hebben. "

VVD Haarlemmermeer

"Haarlemmermeer heeft veel te bieden. De VVD vindt dat citymarketing bijdraagt aan de bekendheid van Haarlemmermeer en daarmee ondernemers, toeristen etc aantrekt."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Forza Haarlemmermeer

"Promotie van onze gemeente bij (buitenlandse) bedrijven om zich hier te vestigen en zo voor nog meer werkgelegenheid te zorgen en bij toeristen om te komen genieten van onze mooie polder en om hier hun geld uit te komen geven lijkt Forza! een zaak van algemeen belang."

GroenLinks Haarlemmermeer

"GroenLinks wil dat er bij de promotie van Haarlemmermeer voortaan meer aandacht uitgaat naar ons lokale culturele erfgoed, zoals de Stelling van Amsterdam, de sluisjes bij Halfweg, het oude cultuurlandschap en de historische boerderijen. Ons culturele erfgoed biedt volop kansen voor recreatie, toerisme en educatie. We breiden de gemeentelijke route langs het culturele erfgoed (‘Schakels aan de ketting’) ook uit in de voormalige gemeente Haarlemmerliede c.a."

Stelling 13 van 30

Kunst en cultuur

Op kunst en cultuur moet flink worden bezuinigd.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Forza Haarlemmermeer

"Het uitgangspunt van Forza! is dat het subsidiëren van professionele cultuur geen kerntaak van de gemeente is. Het aanbod van culturele voorstellingen moet grotendeels gebaseerd zijn op de behoefte van bezoekers van de voorstellingen. De gemeente heeft daarin slechts een beperkte rol. Forza! wil dat het cultuuraanbod meer op de vraag wordt afgestemd, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van het profijtbeginsel: de gebruiker betaalt. Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid."

Neutraal

Oneens

HAP Haarlemmermeer

"Cultureel erfgoed is van ons allemaal. Daarom moeten we ons cultureel erfgoed koesteren. Het Kunstmenu en de Kunstvouchers voor het basis- en voortgezet onderwijs wat HAP betreft voor alle leerlingen beschikbaar. "

Gezond Haarlemmermeer

"Natuurlijk moet er altijd gekeken worden of geld efficiënt besteed wordt, en dit geldt zeker ook voor kunst & cultuur. Echter is deze sector belangrijk voor een groot deel van Haarlemmermeer en zal daarbij altijd gesteund moeten worden."

CDVP Haarlemmermeer

"Kunst en cultuur houdt onze gemeente leefbaar. Het is prettig om het Cultuurgebouw te hebben met een goede programmering en dat je de kinderen naar de bibliotheek of de muziekschool kunt sturen."

D66 Haarlemmermeer

"Kunst en cultuur verrijken het leven. D66 vindt dat ze essentieel zijn voor de samenleving en dienen als bron van creativiteit, innovatie en experiment. Er is afgelopen jaren al fors bezuinigd. Wij willen dat de gemeente de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. We zijn daarom ook voor investeringen in cultuur en niet voor bezuinigingen. "

PvdA Haarlemmermeer

"Kunst en cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn. Er gaat maar een heel klein percentage van alle uitgaven naar kunt en cultuur. Daar op bezuinigen maakt het potje heel erg klein. "

Een Haarlemmermeer

"Cultuur en cultuur zijn de bakermat van onze maatschappij. Zij zorgen voor een bredere interesse van de jeugd, ontspanning van volwassenen en vitaliteit van ouderen. "

VVD Haarlemmermeer

"Er is afgelopen jaren flink bezuinigd op kunst en cultuur. Verdere bezuinigingen zou op dit moment onverantwoord zijn. Cultuur is van en voor de inwoners en moet wel zoveel mogelijk subsidievrij gerealiseerd worden volgens de VVD."

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA vindt het belangrijk dat mensen in aanraking komen met kunst en cultuur. De gemeente Haarlemmermeer is niet bepaald overdreven bedeeld met kunst en cultuurinstellingen. "

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Er is enkele jaren terug al fors bezuinigd; cultuur moet wel beschikbaar zijn voor alle inwoners."

GroenLinks Haarlemmermeer

"Een open gemeente is gebaat bij een bruisende culturele sector. Kunst verrijkt ons leven, stelt vragen bij vermeende zekerheden en verbeeldt werelden die er niet zijn. We willen kunstenaars ook letterlijk de ruimte geven en meer aandacht voor cultuuronderwijs. We zijn trots op ons culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. We ondersteunen de lokale musea en faciliteren de samenwerking tussen deze musea en andere kunst- en cultuurinitiatieven."

Stelling 14 van 30

Festivals

De gemeente moet zoveel mogelijk festivals naar Spaarnwoude halen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Haarlemmermeer

"Haarlemmermeer is uitstekend geschikt voor festivals. Festivals brengen gezelligheid, inkomsten en bekendheid. Orginisatoren van festivals moeten uiteraard in overleg met de inwoners in de omgeving de overlast zo veel mogelijk beperken."

Neutraal

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Oneens

HAP Haarlemmermeer

"Zeker niet 'zoveel mogelijk'. HAP is voorstander van lokale evenementen en festivals. Als er initiatieven zijn vanuit de inwoners of de markt zullen wij deze zeker afwegen tegen de ervaren overlast, ook daar moet oog voor zijn. "

Gezond Haarlemmermeer

"Het aantal grote evenementen in Haarlemmermeer is prima zoals het is. Wel zouden er meer kleinschaligere en op de bewoners zelf gerichte evenementen kunnen komen."

CDVP Haarlemmermeer

"Er mogen niet meer grootschalige evenementen komen in de gemeente Haarlemmermeer. Ook deze vorm van geluidsoverlast is voor direct omwonenden geen pretje. We hebben al o.a. Mysteryland, Meerlive en Concours Hippique. De CDVP vindt dat er een goed aanbod ligt aan grootschalige evenementen."

D66 Haarlemmermeer

"D66 is van mening dat er zéker nog ruimte is voor festivals in Haarlemmermeer. Maar Haarlemmermeer is groot en wordt na de fusie nóg groter! Die festivals kunnen dus verdeeld worden over Haarlemmermeer. Denk ook eens aan het honkbalstadion of Parkt21 voor toekomstige festivals en activiteiten."

PvdA Haarlemmermeer

"Spaarnwoude is een groen recreatiegebied. De groene natuur is een belangrijke long van onze gemeente. Natuurlijk mogen er in het gebied festivals zijn, ook ontspanning en genieten moet in de gemeente mogelijk zijn. Maar er zit wel een limiet aan het gebruik van dit recreatiegebied. Er dient binnen de gemeente een goede spreiding te zijn van de lusten maar zeker ook de lasten. "

Een Haarlemmermeer

"Géén extra evenementen in Spaarnwoude die geluidsoverlast veroorzaken."

CDA Haarlemmermeer

"Evenementen betekenen vaak overlast voor de omgeving zodat een zekere beperking geboden is. Bovendien vragen evenementen een behoorlijk inzet van de politie hetgeen niet ten koste mag van de reguliere capaciteit. "

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Inwoners in de directe omgeving zitten nu van mei tot september vele weekends in de herrie (o.a. N1, Tuinen van West, Spaarnwoude)"

Forza Haarlemmermeer

"Forza! is voor meer evenementen in Haarlemmermeer. De gemeente leent zich bij uitstek voor grote evenementen zoals Mysteryland, MeerJazz en Meerlive. Het houden van grote evenementen is goed voor de lokale economie en de sociale cohesie in onze gemeente. Daarnaast vergroot het de naamsbekendheid van onze gemeente. Meer evenementen hoeft niet te leiden tot meer overlast omdat we als grootste gemeente van Nederland meer dan voldoende ruimte hebben om 'overlast' te spreiden."

GroenLinks Haarlemmermeer

"We houden van een feestje, maar altijd met respect voor de buren. Dat betekent dat we de ruimte geven aan festivals, maar wel inzetten op verduurzaming op het gebied van bijvoorbeeld afval en energie en meer balans in de recreatiebehoefte van velen ten opzichte van het behoud van woongenot van onze inwoners."

Stelling 15 van 30

Brug over de Ringvaart

De brug over de Ringvaart bij Hillegom moet worden verbreed.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

HAP Haarlemmermeer

"Er is al jaren grote overlast en ergernis van stilstaand verkeer voor de brug bij Beinsdorp richting Hillegom. Daarom moet de brug worden verbreed zodat het verkeer in beide richtingen beter kan doorstromen."

Gezond Haarlemmermeer

"De brug bij Hillegom levert al jaren veel overlast op. Deze ergernis zal in samenwerking met de gemeente Hillegom opgelost moeten worden door bijvoorbeeld verbreding."

CDVP Haarlemmermeer

"Een verbreding van de brug draagt bij tot een betere doorstroming."

VVD Haarlemmermeer

"VVD Haarlemmermeer heeft bij de provincie hierop aangedrongen."

CDA Haarlemmermeer

"De verkeerssituatie bij de afslag van de N207 naar Hillegom vormt een onacceptabele flessenhals die om een adequate oplossing vraagt."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Forza Haarlemmermeer

"Prima mits de gemeente Hillegom voor de kosten opdraait."

Neutraal

D66 Haarlemmermeer

"Het verbreden van de brug over de Ringvaart is geen oplossing voor de huidige verkeersproblemen omdat de wegen in de kernen er naar toe niet geschikt zijn en ook niet verbreed kunnen worden. D66 vindt de verkeersproblemen in de dubbeldorpen wel ernstig en wil deze aanpakken. Nieuwe bruggen zijn nodig. Daarom is D66 ook voorstander van nieuwe verbindingen bij Lisserbroek, Beinsdorp en Zwaanshoek. "

GroenLinks Haarlemmermeer

"Sinds korte tijd zijn er verkeersmaatregelen getroffen om de drukte op de brug over de Ringvaart bij Hillegom te verminderen. Wanneer blijkt dat deze maatregelen onvoldoende zijn, dan behoort het verbreden van de brug tot de mogelijkheden, wat GroenLinks betreft."

Oneens

PvdA Haarlemmermeer

"Wij gaan niet de brug verbreden om Hillegommers nog meer ruimte te geven om door Beinsdorp heen de A4 te bereiken. Hillegom moet zelf zijn eigen ontsluiting regelen door bv mee te werken aan een goed ontsluitende Duinpolderweg. "

Een Haarlemmermeer

"Een verbreding van deze brug leidt tot verkeersoverlast in Zwaanshoek. De huidige plannen van de provincies zijn een ramp voor de leefbaarheid in het dorp. "

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Een bredere brug trekt meer verkeer aan in het toch al drukke Beinsdorp. Alternatieve ontsluiting via de Duinpolderweg zien wij als een betere kans om de brugverbinding te ontlasten."

Stelling 16 van 30

Toeristenbelasting

Haarlemmermeer moet de toeristenbelasting afschaffen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

HAP Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Gezond Haarlemmermeer

"Afschaffen van de toeristenbelasting zal geen effect hebben op het aantal toeristen dat in Haarlemmermeer verblijft. Afschaffen levert geen enkel voordeel op."

CDVP Haarlemmermeer

"De achterliggende gedachte van toeristenbelasting is dat ook niet-inwoners gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen, terwijl de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds hiermee geen rekening houdt."

D66 Haarlemmermeer

"D66 vindt dat ontvangen toeristenbelasting terug moet vloeien naar de toeristenbranche en niet in de algemene middelen terecht moet komen. De toeristenbranche biedt nog veel kansen voor Haarlemmermeer op bijvoorbeeld werkgelegenheid."

PvdA Haarlemmermeer

"Vele wereldreizigers die via Schiphol Haarlemmermeer binnenkomen maken gebruik van de voorzieningen in Haarlemmermeer. Niet meer dan normaal dat zij via toeristenbelasting mee betalen hieraan. "

Een Haarlemmermeer

"De Haarlemmermeer kan de toeristenbelasting juist verlagen! Onze gemeente heft het twee na hoogste tarief. Gezien het spreidingsbeleid vanuit Amsterdam zullen er meer toeristen komen. Voor ondernemers moet het aantrekkelijk blijven. "

VVD Haarlemmermeer

"De VVD vindt dat een deel van de toeristenbelasting ingezet moet worden voor citymarketing zodat meer mensen zien wat Haarlemmermeer allemaal te bieden heeft."

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA vindt dat de toeristen die gebruik maken van onze schone straten en wegen daar best een bijdrage voor kunnen betalen. "

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Vanwege de aanwezigheid van Schiphol heeft onze gemeente flink wat hotels. Schiphol en haar passagiers zorgt voor flink wat geluidsoverlast, dus toeristenbelasting is een prima middel om daarvoor wat terug te krijgen."

Forza Haarlemmermeer

"Niet afschaffen maar wel verlagen. Haarlemmermeer heft de meeste toeristenbelasting van alle Nederlandse gemeenten. De heffing moet niet hoger zijn dan de werkelijke kosten van het verblijf."

GroenLinks Haarlemmermeer

"Toeristen zijn van harte welkom in Haarlemmermeer. Door toeristenbelasting te betalen, dragen toeristen bij aan de kosten van hun verblijf. Het afschaffen van de toeristenbelasting leidt tot verhoging van de lasten voor de inwoners van onze gemeente. Dat wil GroenLinks niet. Bovendien wil GroenLinks graag het vliegen belasten. Toeristenbelasting is de vorm die daar voor ons het dichtst bij in de buurt komt. "

Stelling 17 van 30

Gemeentelijke belastingen

Mensen met weinig geld moeten kwijtschelding van gemeentelijke belastingen krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

HAP Haarlemmermeer

"Het minimabeleid blijft zoals het is als onderdeel van een rechtvaardig sociaal beleid."

CDVP Haarlemmermeer

"Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente. Hiervoor kijkt de gemeente naar uw vermogen en inkomen en de uitgaven die u moet doen."

D66 Haarlemmermeer

"D66 wil armoede bestrijden en welvaart eerlijk delen. "

PvdA Haarlemmermeer

"Solidariteit is het uitgangsprincipe, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Door die meer kunnen bijdragen iets meer te laten betalen kunnen mensen met minder ook minder betalen of kwijtscheldend. "

Een Haarlemmermeer

"Het geldt voor mensen met alleen bijstand of AOW. Maar er moet gekeken worden naar de structurele problemen en vooral de oorzaken voor deze mensen. Help hen de problemen op te lossen. Daar hebben ze meer aan! "

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA is het met deze stelling eens, deze kwijtschelding wordt al jaren toegepast."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Haarlemmermeer

"Inwoners die aantoonbaar in financiële problemen zitten moeten hulp kunnen krijgen van de gemeente. Op individuele basis moet de mogelijkheid bestaan over te gaan tot (gedeeltelijke) kwijtschelding."

Neutraal

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Deze stelling is te kort door de bocht. Armoedebeleid is een ingewikkeld samenspel van maatregelen waarbij we ons voor kunnen stellen dat een dergelijke maatregel kan worden ingevoerd. Anderzijds moeten we oppassen voor de zogenaamde armoedeval."

Oneens

Gezond Haarlemmermeer

"De huidige regelgeving hieromtrent voldoet. Elke inwoner van Haarlemmermeer zal moeten bijdragen aan het welzijn van de gehele Haarlemmermeer. "

VVD Haarlemmermeer

"Er bestaat al een mogelijkheid in onze gemeente hiervoor. De VVD vindt dat dit voldoende is, er is geen uitbreiding van deze mogelijkheden nodig."

Forza Haarlemmermeer

"We hebben al regels voor bijstand en kwijtschelding die gaan we niet oprekken. We maken met zijn allen kosten en die moeten we met zijn allen dragen."

Stelling 18 van 30

Ombudsman

Haarlemmermeer moet een eigen ombudsman aanstellen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

HAP Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

CDVP Haarlemmermeer

"De gemeente is er voor haar inwoners. En niet andersom. Iedereen moet zaken kunnen doen met de gemeente. De gemeente is hierbij aan zet. Inwoners hebben tenslotte geen keuze. Je kunt maar bij één gemeente terecht. Een gemeentelijke ombudsman is een onafhankelijk persoon om een luisterend oor te bieden aan onze inwoners betreffende zaken, die niet goed gaan."

PvdA Haarlemmermeer

"Het is goed dat een onafhankelijk instituut als de ombudsman alles nog eens beoordeelt als mensen problemen ervaren met de gemeente. "

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Forza Haarlemmermeer

"Om klachten van inwoners over de gemeente beter te kunnen beoordelen, pleit Forza! voor een lokale ombudsman, die net als de landelijke ombudsman, onafhankelijk onderzoek doet naar een klacht van een inwoner en die ook ongevraagd onderzoek kan instellen en advies kan geven aan het college. "

GroenLinks Haarlemmermeer

"De gemeentelijke ombudsman is bevoegd klachten over de gemeente te onderzoeken en te beoordelen. De ombudsman voert zijn werk onafhankelijk en onpartijdig uit en is aan niemand ondergeschikt. Zo wordt de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente bewaakt en indien nodig verbeterd. "

Neutraal

Oneens

Gezond Haarlemmermeer

"Wij zien hier de toegevoegde waarde niet van in."

D66 Haarlemmermeer

"Een ombudsman zou nodig zijn als de huidige klachtprocedure niet goed zou werken. Daar is echter geen aanleiding voor. Wel moet de gemeente wat D66 betreft vaak sneller en beter reageren op vragen van inwoners. "

Een Haarlemmermeer

"Dan moet de gemeente iemand aanstellen en faciliteren. Dat kost geld. Bewoners betalen al via de belasting aan de Nationale Ombudsman. Die heeft ervaring en mensen. Het is ook heel gezond iemand echt van buiten mee te laten kijken. "

VVD Haarlemmermeer

"We hebben een landelijke ombudsman en diverse mogelijkheden voor inwoners om hun ongenoegen kenbaar te maken en te laten beoordelen door een onafhankelijk persoon/instantie."

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA vindt dat de huidige situatie adequaat is. De gemeente heeft een laagdrempelige klachtencoördinator. Mensen kunnen ook rechtstreeks met hun klachten terecht bij de Nationale Ombudsman."

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Goede klachtenprocedures zijn belangrijk. Wij zien echter geen aanleiding om daarvoor nog een extra functie in het leven te roepen."

Stelling 19 van 30

Groenonderhoud

De gemeente moet meer geld aan groenonderhoud besteden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

HAP Haarlemmermeer

"Onderhoud van straten, wegen en openbaar groen krijgt de komende jaren prioriteit. Er zijn de afgelopen periode miljoenen uitgegeven aan het inlopen van het achterstallige onderhoud, nu is het tijd om écht te investeren in de openbare ruimte!"

Gezond Haarlemmermeer

"De gemeente moet meer geld besteden aan groenonderhoud om de leefbaarheid in de wijken te verhogen. Zo vinden wij dat op plekken waar burgers klagen over het maaibeleid er weer meer gemaaid moet worden."

D66 Haarlemmermeer

"D66 wil beter groen in bestaande en nieuwe wijken. Groen dichtbij huis, om van te genieten en in te ontspannen. Groen met zowel een sociale functie als om onze inwoners gezond en gelukkig te houden. Daarbij willen we meer aandacht voor biodiversiteit. Groen doet leven. Het achterstallig groenonderhoud gaan we aanpakken en we maken daar meer budget voor vrij."

PvdA Haarlemmermeer

"De afgelopen jaren is er minder geld aan groenonderhoud uitgegeven. Zolang het de veiligheid niet aantastte kon er met minder of anders onderhouden worden volstaan. Nu het weer beter gaat kan die keuze weer anders worden ingevuld en er meer naar het onderhoud van groen gaan. Wel moet er goed worden gekeken naar de gebruiks en belevingswaarde van het groen. De bermen buiten de bebouwde kom kunnen een ander onderhoud hebben dan het groen in de wijken. Biodiversiteit speelt hierbij een rol."

Een Haarlemmermeer

"Er moet beter en slimmer worden gemaaid in dorpen en wijken. Op veel openbare plekken staat het groen te hoog en zorgt voor overlast. De gemeente moet de kwaliteit van het groen verhogen, niet verlagen. Dus niet alleen overal gras in plaats van ook heesters of planten. "

VVD Haarlemmermeer

"Groen is belangrijk voor het welbevinden van mensen en om klimaatveranderingen op te vangen. De VVD voorziet dat er in de toekomst dan ook meer geld naar groenonderhoud zal moeten gaan."

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA is het hier mee eens net zoals heel veel inwoners! De kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk, het CDA wil de komende periode extra geld vrij maken voor beter beheer en onderhoud van de openbare onderhoud."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Enkele jaren geleden is uit bezuinigingsoogpunt 'gesnoeid' in het onderhoud. Dat bleek een brug te ver en we moeten toe naar een acceptabel niveau."

Forza Haarlemmermeer

"Groenonderhoud is een van de grootste ergernissen van onze inwoners en het is een taak van de gemeente hierin te voorzien. Wel zijn we voor 'right to challenge". We willen bewoners het recht geven zelf hun straat in te richten en bij te houden en die daarvoor bij te staan met geld en middelen."

GroenLinks Haarlemmermeer

"In de afgelopen jaren is er te veel bezuinigd op het openbaar groen. Dat is helaas te zien. Ook zijn er veel bomen gekapt en niet vervangen. Groen is van groot belang voor de leefomgeving en de gezondheid van onze inwoners. GroenLinks wil dat hier meer geld aan wordt besteed en dat bovendien wordt ingezet op duurzaam onderhoud en het verhogen van de biodiversiteit. Meer kennis (en meer smaak) is daarbij vaak belangrijker dan alleen maar meer geld."

Neutraal

Oneens

CDVP Haarlemmermeer

"Om te bezuinigen moet de gemeente minder gaan maaien. Alleen als door minder maaien de verkeersveiligheid niet in gevaar komt en de verloedering niet toeneemt. De biodiversiteit neemt door minder maaien toe wat ook het beeld in de openbare ruimte positief kan versterken. "

Stelling 20 van 30

Referendum

Voor beslissingen die veel inwoners aangaan moet een lokaal referendum worden gehouden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

HAP Haarlemmermeer

"Waar dat kan moeten inwoners kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen."

CDVP Haarlemmermeer

"Het is belangrijk om te weten wat er in jouw directe omgeving speelt. Wij willen in samenspraak met jou tot besluiten komen. Daarom zijn wij voorstander van een raadgevend referendum. "

D66 Haarlemmermeer

"D66 Haarlemmermeer is voor het instrument van referendum. Afgelopen periode hebben we ons daarvoor ook ingezet en oa een motie daarvoor ingediend. We blijven wel kritisch om misbruik van het instrument te voorkomen en stellen voorwaarden om het goed te laten werken. Democratische vernieuwing en het betrekken van mensen bij de besluitvorming van de overheid is ontzettend belangrijk. We blijven wegen zoeken om dat te realiseren."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Forza Haarlemmermeer

"Om de inwoners meer bij de politiek te betrekken en hen een stem te geven bij belangrijke projecten of onderwerpen is Forza! er voorstander van om burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen onderdeel te maken van het politieke besluitvormingsproces. Inwoners moeten het recht hebben om zelf voor hen belangrijke punten op de politieke agenda van de gemeenteraad te zetten en een door het gemeentebestuur genomen besluit terug te kunnen draaien. "

Neutraal

Gezond Haarlemmermeer

"Een referendum kan een middel zijn om de burgers mee te laten beslissen bij grote besluiten. Er zullen dan wel duidelijke regels moeten komen over wat men onder een omstreden beslissing verstaat en de beslissing moet impact hebben op de gehele gemeente. Tevens moet gewaarborgd zijn dat inwoners de juiste informatie krijgen om tot een goede beslissing te komen."

GroenLinks Haarlemmermeer

"GroenLinks wil inwoners graag zo vroeg mogelijk intensief betrekken bij de besluitvorming. Voor sommige onderwerpen zou een referendum een oplossing kunnen zijn, maar het middel leidt te vaak tot een simpele ja/nee-vraag. Daarom is GroenLinks voorstander van experimenten met deliberatieve democratie. Hierbij staan inwinnen van informatie, uitwisseling van argumenten, tijd voor overleg en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen en posities centraal."

Oneens

PvdA Haarlemmermeer

"Er zijn vele wegen mogelijk om de gemeenteraad te beïnvloeden. Te bespreken onderwerpen zijn ook door bewoners aan te dragen. Gemeenteraadsleden zijn laagdrempelig te benaderen. Een referendum kent altijd de focus op dat ene onderwerp, terwijl dat onderwerp een onderdeel is van het geheel. Daarom kent de democratie de gekozen gemeenteraad waar alle belangen meespelen in het eindresultaat van het genomen besluit."

Een Haarlemmermeer

"Het nadeel van het referendum is het ja/nee. Omstreden beslissingen zijn vaak van te voren ook duidelijk, ga dan gewoon vroeg in gesprek met veel mensen. Een referendum is alleen raadgevend aan de gemeente. De gemeente kan veel beter tijd en moeite steken in verbetering en vernieuwing van de lokale democratie."

VVD Haarlemmermeer

"De VVD vindt een referendum geen geschikt middel om inwoners meer te betrekken bij het nemen van beslissingen."

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA vindt dat een referendum meestal geen recht doet aan meer ingewikkelde vraagstukken omdat er een ja of nee keuze wordt voorgelegd. Er is geen sprake van nuancering omdat de vraag zo stellig mogelijk moet worden aangeboden."

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Raadgevende referenda zijn een heel kostbare manier om de mening van de bevolking te peilen. Invoeren van correctieve referenda leiden tot dictatuur van de meerderheid. Ons stelsel van representatieve vertegenwoordiging voorziet in een vierjarige volksraadpleging, namelijk verkiezingen."

Stelling 21 van 30

Rubberkorrels

De rubberen korrels van alle sportvelden moeten worden vervangen door korrels van ander materiaal.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDVP Haarlemmermeer

"De stoffen, die uit deze korrels lekken, kan in de grond rond speelvelden terecht komen. Op den duur raken ons ecosysteem en de biodiversiteit aangetast."

Een Haarlemmermeer

"De gemeente is al bezig met de eerste stap in het aanleggen van sportvelden met kurkkorrels. Dit zal een goed, maar wel langdurig en kostbaar proces zijn om dit voor alle velden uit te voeren. "

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Haarlemmermeer

"Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. "

Neutraal

HAP Haarlemmermeer

"Nieuwe kunstgrasvelden worden al met ander materiaal aangelegd, het vervangen van alle sportvelden gaat miljoenen kosten. Bij vervanging van een veld kan dit stapsgewijze worden gedaan."

Gezond Haarlemmermeer

"Als blijkt dat de bestaande korrels slecht zijn voor de gezondheid van de burgers dan moeten deze direct vervangen worden."

D66 Haarlemmermeer

"De korrels zijn niet direct gevaarlijk voor mens en dier maar ze zijn wel schadelijke voor het milieu en daarmee dus indirect gevaarlijk voor mens en dier. D66 pleit ervoor om velden die al vervangen moeten worden, niet meer van losse rubberkorrels maar van non-infill te voorzien."

PvdA Haarlemmermeer

"Er zijn rubberen korrels en rubberen korrels. Onderzoek uitgevoerd door het RIVM heeft aangetoond dat er bij de meeste rubberen korrels geen gezondheidsrisico’s zijn. Daar waar rubbergranulaat wordt gebruikt wat wel risico’s met zich meebrengt, dient er te worden vervangen. "

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA vindt dat - indien uit onderzoek ondubbelzinnig blijkt - rubberen korrels gevaar opleveren voor de volksgezondheid, dat vervanging uiteraard moet plaatsvinden"

Forza Haarlemmermeer

"Dat is aan de sportclubs en de gebruikers van de velden. Als we als gemeente daar een partij in moeten zijn dan horen we dit graag van hen."

Oneens

VVD Haarlemmermeer

"Totdat vaststaat dat rubberen korrels niet slecht zijn voor de volksgezondheid, vindt de VVD het niet nodig om de rubberen korrels te vervangen."

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Het RIVM geeft aan dat risico op de gezondheid ‘praktisch verwaarloosbaar’ is. Uit een nieuw onderzoek blijkt de invloed op het milieu ook beperkt. Geen aanleiding tot dure vervangingen dus."

Stelling 22 van 30

Vrouwelijke burgemeester

Haarlemmermeer moet in 2019 een vrouw als burgemeester krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDVP Haarlemmermeer

"Uiteraard alleen bij juiste geschiktheid."

Neutraal

HAP Haarlemmermeer

"Het gaat erom dat we de beste kandidaat voor onze gemeente vinden, daarbij is het onbelangrijk of dat een vrouw of een man is."

D66 Haarlemmermeer

"Haarlemmermeer moet de beste burgemeester krijgen! Alle kandidaten verdienen een kans en we sluiten geen mensen bij voorbaat uit op basis van geslacht. "

PvdA Haarlemmermeer

"De meest geschikte persoon voor Haarlemmermeer zal straks burgemeester worden. Dat kan dus heel goed een vrouw zijn. "

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA is van mening dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur naar een vrouw uitgaat."

Forza Haarlemmermeer

"Haarlemmermeer moet een goede burgemeester krijgen waarbij het niet uitmaakt of dat een man of vrouw is. Als het aan Forza! ligt kiezen de bewoners die zelf."

GroenLinks Haarlemmermeer

"Slechts een op de drie burgemeesters is een vrouw. En Haarlemmermeer heeft tot nu toe één keer een vrouw als burgemeester gehad. Het zou om deze redenen geweldig zijn als de volgende burgemeester een vrouw was. Maar voor GroenLinks geldt vooral dat de nieuwe burgemeester, man of vrouw, iemand is die past bij onze bijzondere gemeente. Hij of zij moet voldoen aan het profiel dat de nieuwe gemeenteraad zal opstellen. "

Oneens

Gezond Haarlemmermeer

"Haarlemmermeer moet de meest geschikte burgemeester krijgen, onafhankelijk of dit een vrouw of een man is"

Een Haarlemmermeer

"Mannelijke en vrouwelijke sollicitanten moeten dezelfde kansen hebben. De profielschets van de nieuwe burgemeester is leidend."

VVD Haarlemmermeer

"De VVD vindt dat de beste kandidaat onze burgermeester mag worden. Dat kan zowel een vrouw als een man zijn."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"We willen graag de beste bestuurder die past bij deze gemeente; we vinden discriminatie daarbij ongepast."

Stelling 23 van 30

Haven in Houtrakpolder

De gemeente moet meewerken als Amsterdam een haven in de Houtrakpolder wil aanleggen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

Oneens

HAP Haarlemmermeer

"HAP wil geen uitbreiding van de Amsterdamse haven richting Houtrakpolder; het open en groene karakter van het gebied moet behouden blijven."

Gezond Haarlemmermeer

"Wij zijn voorstander van het in stand houden van de Groene Buffer tussen Amsterdam en Haarlem. Dus groei van Amsterdam kan niet op grond van Haarlemmermeer."

CDVP Haarlemmermeer

"Het Westelijk Havengebied mag niet uitbreiden in Haarlemmermeer (in de Houtrakhaven). Bij de herindeling van de gemeente Haarlemmermeer met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is afgesproken dat het Westelijke Havengebied niet wordt uitgebreid. Bij de CDVP geldt: afspraak is afspraak."

D66 Haarlemmermeer

"In het fusieproces met de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude heeft Haarlemmermeer hetzelfde standpunt overgenomen als Haarlemmerliede-Spaarnwoude: de gemeente spant zich actief in om de groene bestemming van het gebied en de natuurwaarden te behouden. Dit biedt tal van recreatieve mogelijkheden zoals wandelen, fietsen en golfen."

PvdA Haarlemmermeer

"De Houtrakpolder is een waardevol natuurgebied dat zorgt voor rust, groen beleven en ontspanning. Daarnaast is er rondom de industriegebieden in de regio en in de drukke randstad een groene long nodig. De keuze voor Haarlemmermeer door Haarlemmerliede & Spaarnwoude is dat H&S die groene long tussen de Amsterdamse havens en IJmuiden wil behouden, ook wij willen dat!! "

Een Haarlemmermeer

"Het Westelijk Havengebied mag niet uitbreiden. De Houtrakhaven moet groen blijven!"

VVD Haarlemmermeer

"Als Amsterdam iets wil, betekent dat niet dat Haarlemmermeer daar automatisch aan mee moet werken. Daar gaat de gemeenteraad van Haarlemmermeer over."

CDA Haarlemmermeer

"Voor het CDA blijft de Machineweg de absolute grens voor het westelijk havengebied. De groene buffer in dit gebied verdraagt geen verdere aantasting. Het CDA vindt dat de uitbreidingsgrenzen van dit havengebied zijn bereikt. Amsterdam zal vooral zelf naar een efficiëntere inrichting van hun eigen havengebied moeten kijken."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Wij zijn voor behoud van de buffer tussen Velsen en Amsterdam."

Forza Haarlemmermeer

"Wij respecteren alle voorwaarden waaronder de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude onderdeel is gaan uitmaken van Haarlemmermeer en die uitbreiding hoort daar niet bij."

GroenLinks Haarlemmermeer

"De Groene Buffer (Houtrakpolder) in de (nieuwe) gemeente Haarlemmermeer moet behouden blijven en een permanent groene bestemming krijgen, die past naast/binnen het recreatiegebied en het aangelegde Groene Schip. Hierdoor zal uitbreiding van de haven van Amsterdam op grondgebied van Haarlemmermeer niet mogelijk zijn."

Stelling 24 van 30

Boeren

De gemeente moet lokale boeren financieel ondersteunen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

HAP Haarlemmermeer

"Dit is zo vaag, als er een concreet plan voorligt op basis van een concrete situatie zullen we dit afwegen."

Gezond Haarlemmermeer

"De gemeente moet zijn zorgplicht inzetten voor alle inwoners van Haarlemmermeer, dus niet specifiek voor één doelgroep."

D66 Haarlemmermeer

"Boeren spelen een belangrijke rol in Haarlemmermeer en zullen dat blijven doen, maar wel op een andere manier. Boeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van het milieu. Dat wil D66 samen met boeren realiseren. Naast het boerenbedrijf zal biodiversiteit en recreatie en toerisme, of een boerenwinkel etc. een belangrijker rol spelen. Daar waar nodig zullen de boeren uit Haarlemmermeer kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente om deze nieuwe kansen te ontwikkelen."

Een Haarlemmermeer

"Onduidelijke stelling. Eens als het gaat om subsidie voor innovatieve voedselproductie of ontwikkeling (duurzaamheid verhogen, nieuwe gewassen). "

GroenLinks Haarlemmermeer

"Lokale boeren worden aangemoedigd hun bedrijven open te stellen voor educatieve doeleinden, of als zorgboerderij. De gemeente mag daarin ondersteunen zolang het collectieve belangen dient."

Oneens

CDVP Haarlemmermeer

"We willen wet- en regelgeving makkelijker maken m.b.t. ondernemen ook t.o.v. het agrarisch ondernemen. "

PvdA Haarlemmermeer

"Boeren zijn ook ondernemers, wel belangrijke ondernemers. Zij zorgen voor ons voedsel en voor de open groenstructuur in Haarlemmermeer. Financieel ondersteunen is niet de bedoeling, wel kunnen we meedenken en faciliteren daar waar boeren in de knel komen, maatwerk is daarbij de sleutel. Denk daarbij aan oa kleinschalige nevenactiviteiten. "

VVD Haarlemmermeer

"De VVD ziet geen reden waarom boeren financieel door de gemeente ondersteund moeten worden. "

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA is het hier niet mee eens. De (lokale) boeren zijn gewoon ondernemers met een bedrijfsrisico zoals andere ondernemers. De gemeente moet hen wel vrijwaren van onnodige regels. Ook moet de gemeente ervoor zorgen dat de agrarische verbindingsroutes behouden blijven en er zo min mogelijk belemmeringen zijn voor een goede doorstroming van het agrarisch verkeer."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Maar wel meedenken en hun initiatieven steunen."

Forza Haarlemmermeer

"Het is aan ondernemers om binnen het kader van wet- en regelgeving te ondernemen. Het is niet aan de belastingbetaler om ondernemers financieel te ondersteunen."

Stelling 25 van 30

Tegelloze tuin

Er moet subsidie worden gegeven voor tuinen zonder tegels.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Haarlemmermeer

"We willen stimuleren dat tuinen minder bestraat zijn en groener worden ingericht, zodat het regenwater de grond in kan trekken: tegel eruit, plant erin. Inwoners en de gemeente trekken sámen op om de gevolgen van de klimaatveranderingen op te vangen, hier ligt wat GroenLinks betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een kleine subsidie kan daarbij helpen."

Neutraal

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Naar ons idee niet uitvoerbaar (wie controleert of er niet tegels ingelegd worden)."

Oneens

HAP Haarlemmermeer

"Dat kunnen onze inwoners zelf doen, daar hebben ze de gemeente niet voor nodig."

Gezond Haarlemmermeer

"Dit is geen taak van de gemeente."

CDVP Haarlemmermeer

"We moeten bewust worden van onze verantwoordelijkheid. Daarbij kan de gemeente helpen. Wij zijn zuinig op alles wat groeit en bloeit. De verantwoordelijkheid van verstening van tuinen ligt bij de huiseigenaar. Prioriteit van de gemeente ligt bij het tegengaan van verstening in de openbare ruimte. "

D66 Haarlemmermeer

"Het is aan inwoners zelf om tuinen groener te maken. Klimaatverandering vraagt actie van gemeente en inwoners, om bijvoorbeeld wateroverlast of langere periodes van droogte goed op te vangen. Ook voor insecten, vogels en vlinders zijn groenere tuinen belangrijk. D66 vindt dat de gemeente en het kenniscentrum (NMCX) mensen kan informeren en stimuleren om dit te doen en heeft het vertrouwen in onze inwoners dat dit meer gaat gebeuren. "

PvdA Haarlemmermeer

"Nee, subsidie is niet het middel om open groene tuinen te behouden of aan te leggen. Goede informatie waarom een 'open' tuin belangrijk is en het uitdelen van zaden, vruchtbare grond en jong groen. "

Een Haarlemmermeer

"En de gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. Waterberging per straat! Anders benadeelt men de mensen die het al hebben gedaan. "

VVD Haarlemmermeer

"Duurzaamheid begint niet bij de overheid maar bij jezelf. De VVD vindt de aanleg van jouw tuin zonder tegels daar een goed voorbeeld van."

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA vindt dat goede voorlichting op het gebied van verduurzaming van belang is. Dat er vervolgens door de gemeente zou moeten betaald voor minder tegels in een tuin druist in tegen ons standpunt dat er steeds kritisch wordt gekeken naar de uitgaven van de gemeente."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Forza Haarlemmermeer

"Het is niet de bedoeling dat de ene belasting betaler opdraait voor de inrichting van de tuin van een ander. Ook niet als dat beter is voor waterafvoer en biodiversiteit."

Stelling 26 van 30

Softdrugs

Haarlemmermeer moet softdrugs legaliseren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gezond Haarlemmermeer

"Binnen de bestaande wetgeving kan de gemeente kijken of legalisatie van softdrugs mogelijk is. Het legaliseren van softdrugs geeft de gemeente betere mogelijkheden tot het reguleren van de teelt en handel in soft drugs. Meer controle op in- en verkoop van softdrugs leidt tot minder overlast, veiliger gebruik en haalt de handel uit het criminele circuit. Belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat de gemeente voorkomt dat een aanzuigende werking ontstaat."

Neutraal

HAP Haarlemmermeer

"Dat is geen keuze van de lokale overheid."

D66 Haarlemmermeer

"D66 zet in op een goed gereguleerde markt voor sofddrugs waarbij de gezondheid van de gebruiker en het beperken van overlast centraal staan. Hoewel ook D66 Haarlemmermeer voorstander is van het legaliseren van softdrugs, kan dit niet lokaal gerealiseerd worden. "

VVD Haarlemmermeer

"Als gemeente gaan we daar niet over. Of softdrugs gelegaliseerd worden, moet op landelijk niveau beslist worden."

GroenLinks Haarlemmermeer

"De gemeente heeft niet de bevoegdheid om softdrugs te legaliseren. GroenLinks Haarlemmermeer onderschrijft het landelijke standpunt van GroenLinks om teelt en handel van softdrugs te legaliseren. Zo neemt drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Nu wordt bezit en gebruik gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een vreemd. Verkopers van softdrugs moeten, wat GroenLinks betreft, een vergunning hebben en aan streng worden gecontroleerd."

Oneens

CDVP Haarlemmermeer

"Softdrugsgebruik staat op gespannen voet met de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid omdat het misdadige van drugs schuilt in de verslavende werking ervan. "

PvdA Haarlemmermeer

"Als gemeente kunnen we niet legaliseren, dat kan alleen het rijk middels wetgeving. Wel kunnen we de verkoop gedogen via gecontroleerde en gereguleerde afspraken met de softdrugondernemers. Wel is het raar dat we aan de verkoopkant mogen gedogen en aan de inkoopkant de criminelen hun gang kunnen laten gaan. Daar dient door de wetgever verandering te komen, vind de PvdA. Door softdrugs te gedogen via verkoop in coffeeshops, hebben we bijna geen illegale en onveilige plekken meer in Haarlemmermeer"

Een Haarlemmermeer

"Niet meer coffeeshops in Haarlemmermeer of legalisatie softdrugs. Laten we eerst de experimenten afwachten."

CDA Haarlemmermeer

"Deze stelling gaat er vanuit dat een gemeente soft drugs kan legaliseren. Dat is een bevoegdheid van de landelijke politiek."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Softdrugs zijn illegaal maar gedoogd. Wij zijn voor de nuloptie. Een overheid die probeert alcoholmisbruik en roken tegen te gaan is ongeloofwaardig als tegelijkertijd het gebruik van softdrugs wordt gelegaliseerd."

Forza Haarlemmermeer

"Het is niet aan Haarlemmermeer om softdrugs te legaliseren maar een de landelijke overheid."

Stelling 27 van 30

Woningbouw

De gemeente moet meer stadse wijken als Hyde Park in Hoofddorp mogelijk maken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

HAP Haarlemmermeer

"In kleine dorpen behouden we het landelijke karakter en bij OV-knooppunten kiezen we voor verstedelijking."

Gezond Haarlemmermeer

"Als deze stadse wijken zorgen voor betaalbare woningen waar de burgers van Haarlemmermeer om zitten te springen dan zijn wij voorstander van dit soort wijken."

D66 Haarlemmermeer

"D66 zet in op verdichting en verstedelijking in de grotere kernen ter behoud van de groene ruimte tussen de kernen. D66 wil bestaande ruimte beter benutten. Een wijk als Hyde Park past hier uitstekend bij."

PvdA Haarlemmermeer

"Er moet gebouwd worden naar behoefte, als er vraag is naar een stadse bebouwing, dan moet dat een mogelijkheid zijn. "

VVD Haarlemmermeer

"Waar mogelijk en wenselijk vindt de VVD dat meer verstedelijking in Hoofddorp mogelijk moet zijn."

Neutraal

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Wij onderkennen de behoefte aan betaalbare woningen. Verdichting van woningbouwplannen kan een goede oplossing zijn. Hyde park vinden wij echter veel te veel. Wij denken dat het niet gaat passen en pleiten voor wat meer lucht in dergelijke plannen."

Forza Haarlemmermeer

"De gemeente heeft de opdracht om de komende jaren duizenden woningzoekenden te huisvesten. Welke manier daarvoor het beste is moeten we in samenwerking met de woningcoöperaties, projectontwikkelaars, banken, huurdersverenigingen en andere stakeholders bepalen. Voorop in de besluitvorming staat de behoefte van onze huidige en toekomstige inwoners. "

GroenLinks Haarlemmermeer

"Hyde Park is een nieuwe stadse wijk met hogere bebouwing dan we in onze gemeente tot nu toe gewend waren. De wijk past wat GroenLinks betreft prima op de geplande locatie en we zijn blij dat er ook sociale huurwoningen worden gebouwd. Wat GroenLinks betreft bouwen we zo veel mogelijk binnen de bebouwde gebieden (verdichting) om het groen te sparen. Of er binnen Hoofddorp een geschikte plek is voor nog zo'n grote wijk? GroenLinks betwijfelt dit. "

Oneens

CDVP Haarlemmermeer

"De omwonenden van Hyde Park zijn niet gehoord. De fysieke omgeving wordt erg belast met deze enorme hoogbouw. Dit is voor de CDVP onacceptabel. "

Een Haarlemmermeer

"Dat hangt af van de locatie.Er is een woningentekort. Maar we moeten van onze polder geen woonmetropool maken met uitgebreide grootstedelijke hoogbouw. "

CDA Haarlemmermeer

"Hyde Park is de eerste stadse wijk in Haarlemmermeer. Het CDA wil eerst ervaring opdoen met dit concept om te bezien in hoeverre deze hoogbouw bijdraagt aan duurzaamheid maar vooral ook aan de leefbaarheid zowel voor de bewoners als de omwonenden. Op basis van die ervaring wil het CDA besluiten tot de bouw meer stadse wijken."

Stelling 28 van 30

Minder delegeren

De gemeenteraad moet meer de touwtjes in handen houden in plaats van taken uitbesteden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

HAP Haarlemmermeer

"Bijvoorbeeld als het gaat om aanpassingen aan lokale buslijnen zijn we hier helemaal voor!"

PvdA Haarlemmermeer

"Taken in de uitvoering kunnen heel goed door anderen worden gedaan. Echter wat ze mogen doen en hoe, het beleid, daar moet de gemeenteraad zeggenschap over blijven houden. "

Een Haarlemmermeer

"De gemeenteraad moet de touwtjes zeker in handen blijven houden. Twee punten van aandacht: taakverdeling met het college van B en W en de democratisch controle bij (regionale) samenwerking en overleg."

VVD Haarlemmermeer

"De VVD vindt de gemeenteraad het hoogste orgaan binnen de gemeente. De gemeenteraad moet daarom haar controlerende en kaderstellende taak zoveel mogelijk zelf uitvoeren."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Gezond Haarlemmermeer

"De gemeente moet alleen die taken uitbesteden die makkelijk inwisselbaar zijn en niet tot de kerntaken van de gemeente behoren. Tevens moet er een goede controle op de effectiviteit en kwaliteit van de uitbestede taken mogelijk zijn. Juist hier zou de gemeente veel strakker de touwtjes in handen moeten nemen."

D66 Haarlemmermeer

"De gemeenteraad moet namens de inwoners kritisch zijn en taken niet te makkelijk uitbesteden. Als inwoners of ondernemers zelf taken willen oppakken, zoals het groenonderhoud in de wijk, of de inrichting van de openbare ruimte, dan juicht D66 dat toe en vindt dat de gemeente dat moet ondersteunen. D66 is voorstander van Wijkbudgetten waarbij inwoners zelf kunnen kiezen waaraan zij geld uitgeven. Wat ze zelf belangrijk vinden. "

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Dit is niet in tegenspraak met elkaar; als je zaken uitbesteed, kun je nog altijd de regie houden. (en dan moet ook!)"

GroenLinks Haarlemmermeer

"De gemeenteraad voert zelf geen taken uit. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en moet dus toezicht houden op alle taken die de gemeente toebedeeld is. Dat wil niet zeggen dat de gemeente zelf alle taken moet uitvoeren. Wij geloven in een sterke regiefunctie van de gemeenteraad, ook van alle wettelijke taken die we hebben uitbesteed."

Oneens

CDVP Haarlemmermeer

"Wij willen onze inwoners verbinden, versterken en verantwoordelijkheid laten dragen voor met name hun fysieke leefomgeving. Naast de taken van de gemeente als onderhoud in de buitenruimte, kunnen buurtbewoners hun omgeving, straat en wijk vorm geven en bijhouden."

CDA Haarlemmermeer

"wHet CDA vindt dat het de taak is van het college van burgemeester en wethouders om toezicht te houden op de kwaliteit van werk dat is uitbesteed. De rol van de gemeenteraad is om het college te controleren. "

Forza Haarlemmermeer

"De gemeente moet zoveel mogelijk taken uitbesteden maar veel beter de regie houden op de uitvoering ervan. We moeten sturen op kosten en ieder jaar doelstellingen formuleren en controleren of die gehaald zijn."

Stelling 29 van 30

Fietspaden

De gemeente moet meer investeren in fietspaden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

HAP Haarlemmermeer

"Slechte fietspaden moeten worden opgeknapt, al kan niet alles tegelijk."

Gezond Haarlemmermeer

"De gemeente zal in fietspaden én in autowegen moeten investeren om de mobiliteit binnen de gemeente te waarborgen."

CDVP Haarlemmermeer

"De gemeente moet meer geld uitgeven aan fietspaden. In 2017 vielen voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in een auto. Twee derde van alle fietsdoden was 65 jaar of ouder. Er is in onze gemeente veel fietsverkeer. Daarom kiest de CDVP voor goede en veilige fietspaden in de wijken en tussen de kernen."

D66 Haarlemmermeer

"D66 blijft zich inzetten voor het gebruik van de fiets door beter onderhoud aan fietspaden en het realiseren van nieuwe fietspaden en fietssnelwegen. Het gebruik van de (elektrische) fiets biedt de kans om verstopping op de weg te verkleinen. D66 wil dan ook graag investeren in snelle fietsverbindingen van noord naar zuid (Amsterdam-Leiden) en oost naar west. "

PvdA Haarlemmermeer

"Om de wijken en kernen niet te laten dichtslibben met auto’s, moet je mensen verleiden op de fiets te gaan. Dat moet wel een veilig alternatief zijn. Daarom goed onderhouden en vrijliggende fietspaden. "

Een Haarlemmermeer

"Onderhoud en uitbreiding van fietspaden is van groot belang. Maar de gemeente moet ook meer investering in looproutes en wandelpaden."

VVD Haarlemmermeer

"De VVD heeft de afgelopen periode bijgedragen aan een toename van investeringen in fietspaden. Voor de komende periode blijft het voor de VVD belangrijk dat inwoners zelf kunnen kiezen met welk vervoermiddel zij zich verplaatsen. De fiets heeft daar een belangrijke rol in."

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA vindt dat de fietspaden op hoofdroutes moeten worden verbreed. Ook vindt het CDA dat het gebruik van fietspaden door brommers en scooters moet worden beperkt. Het CDA heeft bij herhaling aandacht gevraagd voor de verbeteren van de kwaliteit van een aantal fietspaden die in slechte staat verkeren."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Fietspaden moeten van hoge kwaliteit zijn; fietsers zijn kwetsbaarder dan automobilisten."

GroenLinks Haarlemmermeer

"Fiets- en wandelpaden moeten beter dan nu worden onderhouden. Voetgangers en fietsers krijgen wat GroenLinks betreft voorrang.. Er komen veilige snelle doorgaande hoofdfietsroutes, waarop fietsers altijd voorrang hebben. Met name de fietsverbinding vanuit de kernen naar de luchthaven Schiphol wordt sterk verbeterd (in samenspraak met de luchthaven). Er komt een meldpunt ‘Ruim baan voor de fiets’, waar inwoners suggesties kunnen doen voor verbetering van fietspaden en stallingsmogelijkheden."

Neutraal

Forza Haarlemmermeer

"Alle plaatsen in onze polder zijn uitstekend per fiets te bereiken. Forza! zou graag zien dat bij onderhoud klinkers en tegels vervangen worden door glad asfalt en dat gevaarlijk situaties worden aangepakt"

Oneens

Stelling 30 van 30

Inspraak burgers

De gemeente moet burgers betrekken voordat er een plan wordt gemaakt.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

HAP Haarlemmermeer

"Voor HAP is het uitgangspunt dat iedereen die dat wil kan meedenken, meepraten én meebeslissen over zijn directe leefomgeving, zowel jong als oud!"

Gezond Haarlemmermeer

"Meedenken, meepraten en meebeslissen (en ook meedoen!!), zorgt voor grotere betrokkenheid onder de inwoners. Geef in het begin van het project duidelijk aan wat de bewoner kan verwachten. Het is van groot belang daadwerkelijk te luisteren naar de bewoners. Geef altijd duidelijke terugkoppeling aan degenen die aan het project hebben meegedaan!"

CDVP Haarlemmermeer

"Om de identiteit van wijken en kernen te behouden, is het belangrijk te weten wat er in jouw directe omgeving speelt. Daarom willen wij in samenspraak met jou tot besluiten komen. Geen dure communicatieplannen, maar gewoon luisteren naar onze inwoners. Wij willen besturen met maatschappelijk draagvlak. "

D66 Haarlemmermeer

"D66 wil inwoners betrekken bij de gemeente en wil dat inwoners ook invloed hebben. Bij de ontwikkeling van plannen kan vaak beter rekening gehouden worden met omwonenden. Het is belangrijk om vooraf duidelijk te zijn over de mogelijkheden en verwachtingen in participatie. Afgelopen tijd hebben we teveel voorbeelden gezien waar dat beter kan. D66 wil beter de ruimte geven aan inwoners om mee te denken, mee te doen en mee te beslissen waar dat mogelijk is. "

PvdA Haarlemmermeer

"Burgers moeten onderdeel zijn van het plan. Er zit heel veel kennis in de omgeving, die moet je gebruiken. Wel moet je heel goed aangeven wat er wel of niet gebeurd met hetgeen burgers inbrengen, verwachtingen moeten helder en duidelijk zijn. Communicatie, halen en brengen is een heel belangrijk ding!!! "

Een Haarlemmermeer

"Bewoners en ondernemers denken en doen mee met de gemeente. Samenwerken is de sleutel tot succes."

VVD Haarlemmermeer

"Inwoners leveren vaak een belangrijke bijdrage aan goede informatie en ideeën over hun omgeving. De VVD vindt het daarom belangrijk dat inwoners worden betrokken bij het maken van plannen."

CDA Haarlemmermeer

"Het CDA is een uitgesproken voorstander van het betrekken van inwoners en bedrijven al in het voortraject van plannen. Participatie hoort een automatisme te worden in de relatie tussen inwoners en gemeente."

Sociaal Rechts Haarlemmermeer

Geen toelichting gegeven

Forza Haarlemmermeer

"Forza! pleit voor een maatschappij die veel meer vanuit de samenleving zelf wordt georganiseerd. Het zogenaamde bottom up model. Forza! is daarom voor een grotere rol van de dorps- en wijkraden. De visie van Forza! is dat elk dorp of kern, maar ook iedere wijk in onze gemeente zoveel mogelijk haar eigen identiteit moet kunnen hebben en behouden. Forza! wil de inwoners meer betrekken bij de lokale politiek en besluitvorming over hun eigen directe leefomgeving."

GroenLinks Haarlemmermeer

"Wij willen dat inwoners tijdig kunnen meepraten over beslissingen in hun woonomgeving en daadwerkelijk invloed hebben: geen goedkeuring achteraf, maar inspraak vanaf het begin. GroenLinks wil initiatieven van burgers, professionals en organisaties die de gemeente eerlijker, mooier en schoner maken, ondersteunen."

Neutraal

Christenunie-SGP Haarlemmermeer

"Dit hangt van het soort plan af. Als er plannen zijn waarbij veel participatie / belangstelling wordt verwacht, en draagvlak gewenst is, is dat een goede optie."

Oneens

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.