Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 25

Gratis parkeren

Parkeren moet weer gratis worden in Stad Hardenberg

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

OpKoers.nu Hardenberg

"Ja, maar wel gereguleerd, zoals een blauwe zone om chaos te voorkomen."

VVD Hardenberg

"In de hele gemeente kan gratis geparkeerd worden met uitzondering van het centrum in Hardenberg. De VVD vindt dat overal gratis geparkeerd moet kunnen worden. Gratis parkeren kost wel geld en we zullen moeten kijken of dat vrijgemaakt kan worden. "

D66 Hardenberg

"Het bezoek aan de binnenstad staat onder druk. Hardenberg moet concurreren met veel andere winkelcentra. Betaald parkeren is één van de drempels om de stad te bezoeken."

GroenLinks Hardenberg

"Bijvoorbeeld eerste 2 uur gratis parkeren zou het overwegen zeker waard zijn als dit het ondernemersklimaat bevorderd. "

50PLUS Hardenberg

"Vanuit economisch oogpunt. Een leeg winkelcentrum trekt geen mensen aan en is niet goed voor werkgelegenheid voor winkeliers. Het gevaar van een vicieuze cirkel dreigt. "

Neutraal

CDA Hardenberg

"In overleg met betrokkenen in het centrum van Hardenberg komt er een onderzoek naar de vraag wat op langere termijn de gevolgen zijn van betaald parkeren op de bezoekersaantallen van het centrum van Hardenberg. "

SGP Hardenberg

"Parkeren rondom het centrum van Hardenberg is belangrijk. Faciliteiten hiervoor kosten geld. Deze kosten moeten worden betaald, op welke wijze dan ook. De SGP vindt het belangrijk dat deze kosten zo laag mogelijk moeten blijven, parkeren hoeft geen bron van inkomsten te zijn. Over de wijze waarop het parkeerbeleid de komende jaren ingevuld moet worden gaat de SGP graag in gesprek met betrokkenen. Samen is er ongetwijfeld een juiste "weg" te vinden."

Oneens

ChristenUnie Hardenberg

"Omdat parkeren kosten met zich meebrengt, is het gevolg dat de gemeentelijke belastingen gemiddeld per adres per jaar € 50 omhoog gaan (OZB). Alternatief is dat de ondernemers jaarlijks substantieel aan de kosten à € 1,4 miljoen bijdragen. Wij vinden niet dat iedere inwoner moet meebetalen om gratis parkeren te faciliteren in het centrum van Hardenberg."

PvdA Hardenberg

"Helaas kost parkeren nu eenmaal geld - en wij vinden het redelijk dat de automobilist dat betaalt."

Stelling 2 van 25

Zonneparken

Grootschalige zonneparken moeten ook op landbouwgrond kunnen worden aangelegd

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie Hardenberg

"Agrarisch ondernemers moeten de vrijheid hebben om er zelf een keuze in te maken. Wij zien het verschil niet tussen het verbouwen van mais voor de biovergister of energieopwekking door middel van zonnepanelen op datzelfde stuk land (in beide gevallen wordt het land niet voor het verbouwen van voedsel gebruikt)."

PvdA Hardenberg

"Dat zal wel moeten: er is niet genoeg andere grond voorhanden."

OpKoers.nu Hardenberg

"Kan ook een oplossing voor de stoppende agrariër zijn."

VVD Hardenberg

"Om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen voldoen moeten alle toepassingen mogelijk gemaakt worden. Bovendien vindt de VVD fractie dat de eigenaren van de grond, waaronder ook de boeren, zelf moeten kunnen bepalen wat er met hun eigen grond gebeurt. De gemeente moet duurzaamheid in combinatie met ondernemerschap faciliteren en de mogelijkheid open houden voor een grondeigenaar om de landbouwbestemming te handhaven mocht een boer de grond weer willen hergebruiken. "

D66 Hardenberg

"Hardenberg moet alle mogelijkheden aangrijpen om zo snel mogelijk over te gaan op duurzame energie. Dat betekent niet alle beschikbare landbouwgrond op te offeren maar wel degelijk kijken naar slimme oplossingen voor gedeeld gebruik."

GroenLinks Hardenberg

"Onze agrarische grond hebben we hard nodig voor de voedselbehoefte, we hebben genoeg daken die we kunnen benutten. "

50PLUS Hardenberg

"Is opgenomen in ons verkiezingsprogramma "

Neutraal

Oneens

CDA Hardenberg

"Wij zijn zeer terughoudend met grootschalige zonneparken op landbouwgrond. Er is nog veel ruimte op daken, bijvoorbeeld bij agrariërs. Daarnaast is het bodemleven cruciaal voor biodiversiteit. We zijn zuinig op onze leefomgeving, die we ook door willen geven aan generaties na ons. Daarover hebben we het afgelopen jaar ook al een motie ingediend in de raad."

SGP Hardenberg

"Behoud van kostbare landbouwgrond is essentieel, landbouwers zorgen voor ons voedsel en behoud van de natuur. De SGP vindt wel dat er meer gebruik gemaakt moet worden van zonne-energie. Zonnepanelen kunnen aangelegd worden op bestaande of nieuwe gebouwen. Mogelijk kunnen de boeren in de gemeente hierin een grote rol spelen. De gronden beheren ze voor ons allemaal, de schuren bieden ruimte voor zonnepanelen. De SGP zegt: "het is tijd voor de boer" "

Stelling 3 van 25

Afvalverwerking

Bij de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval moeten ook luiers en incontinentiemateriaal apart worden ingezameld

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie Hardenberg

"Wij zijn voor vergaande gescheiden afvalinzameling en de circulaire economie (afval is grondstof)."

PvdA Hardenberg

Geen toelichting gegeven

OpKoers.nu Hardenberg

"Ja, wel graag op een wijze dat de inwoners niet onnodig op kosten worden gejaagd. Bij verschillende kinderopvangcentra gebeurt dit al."

D66 Hardenberg

"Zodra de afvalverwerkers goede oplossingen hebben voor verwerking van dit materiaal moet dit apart worden opgehaald. Mogelijke meerkosten moeten we niet bij de specifieke gebruikers neerleggen."

GroenLinks Hardenberg

"Mensen die extra afval produceren vanwege zaken waar ze niets aan kunnen doen moeten hierdoor niet op extra kosten worden gejaagd. "

50PLUS Hardenberg

"Is opgenomen in ons verkiezingsprogramma "

Neutraal

SGP Hardenberg

"De SGP vindt afval scheiden belangrijk, waar mogelijk hergebruiken, maar ook vooral aandacht op afval verminderen."

Oneens

CDA Hardenberg

Geen toelichting gegeven

VVD Hardenberg

"De VVD fractie heeft samen met het CDA de rem gezet op verdere uitbreiding van de plannen tot afvalscheiding. De grijze container wordt daardoor nog gewoon iedere maand opgehaald en daar kunnen de luiers en incontinentiemateriaal gewoon in. Volgens het Centraal Plan Bureau levert afvalscheiding nauwelijks enig milieueffect op en zonder effect wat ons betreft geen uitbreiding van afvalscheiding! "

Stelling 4 van 25

Gaswinning

Hardenberg moet strijden tegen het verlengen van de gaswinning tot 2033

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hardenberg

"We begrijpen heel goed dat we momenteel nog gas nodig hebben. Echter, vanwege de energietransitie streven wij naar een veel kortere termijn dan 2033. Daarnaast moet er regelmatig geëvalueerd worden. Wij hechten aan het begin van dit winningsplan zeer aan een 0-meting en een goed geregeld schadeprotocol voor het geval dat er onverwacht toch schade optreedt. "

ChristenUnie Hardenberg

"In deze tijd van energietransitie is het niet logisch een winningsvergunning tot 2033 af te geven; we moeten sowieso van fossiele brandstoffen af. We vinden het daarbij belangrijk dat onze inwoners niet zelf opdraaien voor mogelijke schade door gaswinning."

PvdA Hardenberg

"Zo lang er geen harde garanties zijn dat de afhandeling van eventuele schade heel goed geregeld is en er strikte controle is op hoeveel er wordt gewonnen, moet de gaswinning niet worden verlengd."

OpKoers.nu Hardenberg

"Ja, mits er harde garanties zijn om Groningse toestanden te voorkomen, tot nu toe lijkt daar weinig hoop op."

D66 Hardenberg

"Vanuit de duurzaamheidsgedachte is verlenging van de gaswinning onzinnig en riskant."

GroenLinks Hardenberg

"Geen gaswinning, hiervoor moeten we samen een signaal afgeven naar de minister."

50PLUS Hardenberg

"Is in de lijn van de landelijke trend"

SGP Hardenberg

"De zorgen in onze gemeente nemen toe wat betreft de gaswinning. Krijgen wij aardbevingen zoals in Groningen? Wat gebeurd er met eventuele schade. Ook al is de kans klein, het is niet uitgesloten. De SGP staat voor veiligheid, de burger moet zich veilig kunnen voelen! De SGP wil dan ook vol inzetten op alternatieve energie bronnen. "

Neutraal

Oneens

VVD Hardenberg

"De veiligheid van onze inwoners gaat boven alles. Deskundigen vertellen ons dat de gaswinning hier in de afgelopen 40 jaar altijd veilig is geweest. De situatie in Groningen laat zich in niets vergelijken met de onze en het is te gemakkelijk als politieke partijen mee liften op de emoties die nu landsbreed worden uitgedragen. Hardenberg moet dus zorgvuldig zijn in haar overwegingen en bovenop de ontwikkeling zitten, zonder paniek te zaaien. "

Stelling 5 van 25

Dorpsscholen

Elk dorp in de gemeente moet zijn dorpsschool houden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hardenberg

"Wij gaan voor het behoud van scholen in de kleine kernen, door slimme vormen van samenwerking (bijvoorbeeld Radewijk-Den Velde) en combinatie van maatschappelijke functies."

ChristenUnie Hardenberg

"Vooral voor de leefbaarheid en het behoud van gezinnen voor de kleinere kernen, is het belangrijk dat kinderen in het eigen dorp naar school kunnen. Dit zolang dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs."

OpKoers.nu Hardenberg

"Ja, zo lang mogelijk, bijvoorbeeld gecombineerd met andere functies. Maar er zal altijd een ondergrens zijn. Geen kinderen geen school."

VVD Hardenberg

"Zeker en dat gebeurt ook."

GroenLinks Hardenberg

"Scholen zijn een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid voor de kleine kernen."

50PLUS Hardenberg

"Leefbaarheid houden van de kleine kernen"

SGP Hardenberg

"Het belang van goed onderwijs gaat iedereen aan. Het Rijk is verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de kwaliteit. De gemeente heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. De gemeente heeft daarom een taak en verantwoordelijkheid als het gaat om huisvesting, lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvervoer. Daarnaast wil de SGP de leefbaarheid bevorderen door bibliotheken in stand houden en het laagdrempelig maken (houden) voor het (jonge) kind. "

Neutraal

Oneens

PvdA Hardenberg

"We vinden goede juffen en meesters en klassen met voldoende leeftijdsgenootjes belangrijker, en om daar zeker van te zijn moeten scholen soms samenwerken."

D66 Hardenberg

"Helaas is het niet haalbaar om in iedere kern een school te behouden. Daar heb je ook leerlingen voor nodig. Wat we wel willen is iedere kern zo aantrekkelijk te houden of te maken dat een school onmisbaar is."

Stelling 6 van 25

Intensieve veehouderij

Hardenberg moet geen nieuwe megastallen toestaan

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hardenberg

"Wij zijn geen voorstander van de traditionele megastal die enkel om het dieraantal draait. Wij zijn wel voorstander van grootschalige ontwikkelingen in de landbouw waarin dierenwelzijn een belangrijk onderdeel is. "

PvdA Hardenberg

Geen toelichting gegeven

OpKoers.nu Hardenberg

"Geen nieuwe megastallen, OpKoers.nu wil het buitengebied leefbaar houden en is voorstander van familiebedrijven."

D66 Hardenberg

"De wijze waarop dieren voor de consumptie worden gehouden, is belangrijk voor D66. Diervriendelijkheid kent een prijs, en ook een bepaald formaat. Megastallen zijn niet van deze tijd en horen niet bij een duurzame, groene gemeente."

GroenLinks Hardenberg

"Geen enkele boer wil een megastal. Ze moeten door de lage winstmarges. Deze winstmarges is iets wat veranderen moet, dit verdient ook landelijke aandacht. "

50PLUS Hardenberg

"Zie verkiezingsprogramma"

Neutraal

Oneens

ChristenUnie Hardenberg

"Wij vinden dit een moeilijk onderwerp. Het hangt er vanaf onder welke condities megastallen worden gebouwd. Mogelijke risico’s voor de voor de volksgezondheid vinden wij zwaarwegend. Ook dierenwelzijn vinden we belangrijk. Eigenlijk moet dit onderdeel zijn van een brede maatschappelijke discussie. Tevens gaat het om maatwerk in de agrarische gebieden."

VVD Hardenberg

"De VVD is vóór variatie in bedrijfsomvang. Grote stallen passen echter niet overal, maar bij inpasbaarheid in het landschap en voldoende ruimte voor ondernemers en omwonenden is het wat de VVD betreft prima. "

SGP Hardenberg

"Een verbod op ‘megastallen’ klinkt sympathiek. Maar waar de grens getrokken moet worden, is arbitrair. En de winst van een verbod op megastallen voor dierenwelzijn en milieu is zo goed als nul. Dierenwelzijn hangt vooral af van de stalinrichting en het management door de veehouder. Er zijn voldoende instrumenten om ongewenste schaalvergroting te verhinderen. Een gezonde groei in de landbouw in noodzakelijk."

Stelling 7 van 25

Kunstgrasvelden

Rubberen korrels in gemeentelijke kunstgrasvelden moeten worden vervangen door ander materiaal zoals kurk

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Hardenberg

"Natuurlijk moeten sportvelden gemaakt zijn van veilig materiaal."

OpKoers.nu Hardenberg

"Als uit onderzoek blijkt dat dit nodig is."

D66 Hardenberg

"Er zijn teveel vraagtekens rondom rubberkorrels om de veiligheid te garanderen. We leggen juist sportvelden aan om gezondheid te bevorderen en dat moet op een ondergrond die daar recht aan doet."

GroenLinks Hardenberg

"Geen risico met gezondheid van kinderen."

50PLUS Hardenberg

Geen toelichting gegeven

Neutraal

CDA Hardenberg

"In de periode 2014-2018 worden er de nodige kuntsgrasvelden vervangen, en wie weet ook nieuwe aangelegd. Mocht uit de verschillende onderzoeken blijken dat andere materialen veiliger zijn dan de rubberen korrels dan zullen we daarvoor kiezen."

VVD Hardenberg

"Uit onderzoek is gebleken dat er geen gezondheidsrisico is bij voortgezet gebruik van rubberen korrels op de kunstgrasvelden, maar ook hier geldt dat de veiligheid van onze kinderen belangrijk is. Wij doen niet aan paniekvoetbal maar houden de ontwikkelingen scherp in de gaten. Bij regulier onderhoud van de velden kunnen de korrels vanzelfsprekend gewoon vervangen worden. "

SGP Hardenberg

"Veiligheid voorop, dat is het standpunt van de SGP. Sporten is gezond en belangrijk. Dit moet dan wel op een gezond en veilig terrein. De gemeente moet de kwaliteit waarborgen."

Oneens

ChristenUnie Hardenberg

"Het is niet aangetoond dat deze korrels een gevaar zijn voor de gezondheid. Maar wij denken dat het misschien beter is om terug te gaan naar echt gras. Veel voetballers vinden dat sowieso een goed idee."

Stelling 8 van 25

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting moet afgeschaft worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Hardenberg

"Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als de opbrengst wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken (punt 5.4 verkiezingsprogramma). Dat is niet het geval omdat de toeristenbelasting nu in de grote pot valt. De ondernemers die de toeristen ontvangen moeten zelf zorgen voor eigen faciliteiten en dat is prima, maar dan zouden hun gasten niet door de gemeente afgeroomd moeten worden. We vragen ook geen tol aan weggebruikers."

D66 Hardenberg

"Bij afschaffing van de toeristenbelasting vraagt D66 wel activiteiten van de recreatieondernemers zelf waaronder hulp bij het onderhoud van het groen, of hulp bij de promotie van de gemeente."

Neutraal

OpKoers.nu Hardenberg

"De opbrengsten mogen ten goede komen aan de recreatieve sector."

Oneens

CDA Hardenberg

"De toeristenbelasting draagt bij aan het in stand houden van de verschillende voorzieningen in onze gemeente. Wij willen deze belasting niet afschaffen. Wel vinden wij dat de hoogte van de toeristenbelasting vergelijkbaar moet zijn met omliggende gemeenten om ongelijke concurrentie te voorkomen. "

ChristenUnie Hardenberg

"Wij vinden dat de toeristenbelasting op het huidige niveau gehandhaafd moet blijven."

PvdA Hardenberg

"Nee: toeristen gebruiken ook de waterleiding, de riolering, de wegen en andere voorzieningen, en dat kost nu eenmaal geld."

GroenLinks Hardenberg

"Deze toeristenbelasting is een bron voor inkomen waaruit de voorzieningen voor de inwoners (o.a.) worden betaald."

50PLUS Hardenberg

"Moet beschikbaar worden gesteld voor de recreatie en toerisme "

SGP Hardenberg

"Toerisme is een belangrijke groeiende sector in de Hardenbergse economie. Het geld vanuit deze belasting moet de gemeente investeren in de sector."

Stelling 9 van 25

Kruising Haardijk-Hessenweg

De kruising Haardijk-Hessenweg in Heemse/Hardenberg is onveilig en moet veranderd worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hardenberg

"In de afgelopen periode is er rondom deze kruising een hoop veranderd. Zo opende in 2015 “mijn eigen kraam” haar deuren, maken veel medewerkers van de Rabobank gebruik van de kruising en is er een grotere stroom aan voetgangers op gang gekomen. Al deze ontwikkelingen zorgen voor een toenemende drukte op de kruising en soms resulteert dat in het vastlopen van verkeer en, door de onoverzichtelijke situatie, onveilige situaties. Daarom stelde CDA Hardenberg al eerder vragen aan het college"

PvdA Hardenberg

"Ouders in de Marslanden willen er ook zeker van zijn dat hun kinderen veilig naar school en sport kunnen fietsen."

OpKoers.nu Hardenberg

"Ja, maar wel een oplossing die door de omwonenden gedragen wordt. Geldt niet alleen voor deze kruising, wij hebben al een hele lijst met onveilige kruisingen."

VVD Hardenberg

"Eens. De kruising was al tamelijk onoverzichtelijk en door de komst van de Rabobank, Je Eigen Kraam en onlangs nog een notariskantoor is het er niet beter op geworden. Omdat het ook een knooppunt is voor fietsers, moeten echt maatregelen genomen worden om de veiligheid van alle gebruikers te waarborgen. Dat geldt overigens voor meer kruispunten waaronder die van de Moerheimstraat/Mien Ruyslaan in Dedemsvaart."

D66 Hardenberg

"Het is een onoverzichtelijk en vooral ook druk verkeerspunt. Om de veiligheid te waarborgen moet gekeken worden naar betere oplossingen, zeker nu we druk bezig zijn met de aanpak van veilige fietsroutes en betere bereikbaarheid."

GroenLinks Hardenberg

"Veiligheid voorop. De kruising is onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk. Dit bemoeilijkt ook de verkeer doorstroom. "

SGP Hardenberg

"Het verkeer zal voortdurend aandacht blijven vragen. De SGP hecht grote waarde aan maatregelen die de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid vergroten. De verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers heeft voortdurend aandacht. Vrachtverkeer waar mogelijk alleen toestaan als bestemmingsverkeer. Aandacht geven aan veilige en goed aangeduide fietsroutes."

Neutraal

ChristenUnie Hardenberg

"Goede doorstroming en verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk speerpunt, onveilige situaties moeten worden opgepakt. Als het blijkt dat deze onveilig is zal het moeten worden aangepakt."

Oneens

50PLUS Hardenberg

"Deze kruising is met verkeerslichten beveiligd, het is niet noodzakelijk omdat te veranderen. "

Stelling 10 van 25

Basisinkomen

Hardenberg moet beginnen met het experiment met het basisinkomen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hardenberg

"Het CDA Hardenberg gaat voor onderzoek naar (lokale) mogelijkheden voor de invoering van het basisinkomen. Dat geeft mensen, die tijdelijk langs de kant staan, rust om te werken aan zichzelf en een volgende stap te maken in hun werkzame leven."

PvdA Hardenberg

Geen toelichting gegeven

OpKoers.nu Hardenberg

"De gemeente is bezig met een proefproject."

D66 Hardenberg

"Mits dit gebeurt op grote schaal met verschillende doelgroepen. Dus ook een basisinkomen voor mensen die al voldoende verdienen, en kijken hoe dit werkt met de afdracht van bijbehorende belastingen. We kunnen geen halve experimenten doen."

GroenLinks Hardenberg

"Een experiment moet er komen. Daarna kunnen we het effect beoordelen."

50PLUS Hardenberg

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

ChristenUnie Hardenberg

"Wij willen geen experiment maar gewoon een goed financieel vangnet voor mensen die dat nodig hebben. Wij willen mensen hoe dan ook een perspectief bieden en ze uit de armoedeval halen. Voorkomen van armoede zien wij als een opdracht, waaraan wij de komende jaren meer aandacht zullen besteden. Wij denken dat dit kan door de bijstand regel luw te maken en mensen actief te wijzen op de regelingen waar ze in hun situatie recht op hebben. "

VVD Hardenberg

"De VVD staat open voor een verandering van het uitkering- en toeslagenstelsel dat we nu kennen maar is ten principale tegen een beperkt experiment op lokaal niveau voor alleen bijstandsgerechtigden. In Finland wordt zo'n experiment uitgevoerd waaraan 2000 mensen meedoen gedurende een periode van 2 jaar. Dat experiment kost 20 miljoen euro (Trouw 17 januari 2017) en dat vindt de VVD veel te veel. Laat dat experiment maar ergens anders uitgevoerd worden, niet hier! "

SGP Hardenberg

"Dit is geen taak voor de gemeenteraad, maar voor de het Rijk."

Stelling 11 van 25

Zondagsopening

Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen of ze op zondagmiddag open gaan

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Hardenberg

Geen toelichting gegeven

OpKoers.nu Hardenberg

"OpKoers.nu wil ze de mogelijkheid bieden."

VVD Hardenberg

"Vanzelfsprekend. "

D66 Hardenberg

"Waarbij D66 graag wil dat de winkels tijdens de vakanties (Kerst en zomer) open kunnen gaan. Om de winkeliers niet op te zadelen met extra hoge werkdruk is flexibele openstelling een optie die bespreekbaar is voor ons. Maar liever laten we de keuze bij de ondernemers."

GroenLinks Hardenberg

"Ondernemers moeten hier vrij in zijn. "

50PLUS Hardenberg

Geen toelichting gegeven

Neutraal

CDA Hardenberg

"De kernen binnen de gemeente Hardenberg zijn heel verschillend. Ook als het gaat om de beleving van de zondag. Daarom moeten meer kerngericht besluiten worden genomen over de winkeltijden, waarbij alle lokale belangen en persoonlijke zorgen zo goed mogelijk worden afgewogen."

Oneens

ChristenUnie Hardenberg

"Wij vinden een collectieve rustdag voor iedereen waardevol, zodat onze ondernemers en inwoners niet ten onder gaan aan de 24-uur economie. Zondag is hiermee de meest voor hand liggende dag. Tot dusver hebben wij daarover in de gemeente Hardenberg goede afspraken kunnen maken."

SGP Hardenberg

"Een gezamenlijke rustdag op zondag in gehoorzaamheid aan Gods Woord draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Kerkbezoek, bezinning en omzien naar familie, zieken en eenzame mensen maakt deze rustdag echt waardevol. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week. We vinden een 7 daagse consumptiemaatschappij een onaantrekkelijk vooruitzicht. Daarom zijn wat de SGP betreft alle winkels op elke zondag van het jaar dicht"

Stelling 12 van 25

Politiesteunpunten

De politiesteunpunten in Dedemsvaart en Gramsbergen moeten heropend worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie Hardenberg

"De politieaanwezigheid in onze geografisch grote gemeente is nogal verdund. Wij denken dat met het heropenen van deze steunpunten de veiligheid in onze gemeente verbetert."

PvdA Hardenberg

Geen toelichting gegeven

OpKoers.nu Hardenberg

"Ja, om de politie weer dichter bij de mensen te brengen en aanrijtijden te verkorten."

50PLUS Hardenberg

"Bereikbaarheid voor publiek en veiligheid voor de burgers. "

SGP Hardenberg

"Wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen/wijken. Zij zijn zichtbaar actief en betrokken. Gemeentebestuur zet zich in voor een wijkagent per 5000 inwoners. De gemeente heeft minimaal één steunpunt waar burgers de wijkagenten kunnen spreken. "

Neutraal

Oneens

CDA Hardenberg

"Het is zaak om te zorgen dat er voldoende politieagenten beschikbaar zijn wanneer dat gewenst is. De tijdige aanwezigheid van agenten is een belangrijke zaak. Het heropenen van politiesteunpunten draagt daar wat ons betreft echter niet aan bij."

VVD Hardenberg

"Hoe vaak komt u op het politiebureau? Laten we kijken naar de toekomst en steun zoeken bij de wijkagent en goede bereikbaarheid, telefonisch en digitaal. "

D66 Hardenberg

"De politie moet blijven inzetten op zichtbaarheid maar dat hoeft niet met kantoren."

GroenLinks Hardenberg

"Aanrijdtijden zijn belangrijk. Inwoners zijn tevreden over de politie en het contact met wijkagenten. "

Stelling 13 van 25

Voorzieningen kleine kernen

De gemeente moet extra geld steken in het behoud van pinautomaten, winkels en bibliotheken in dorpskernen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hardenberg

"De gemeente gaat niet over het plaatsen van pinautomaten, dat is een zaak van de banken. Wel proberen wij in verschillende kernen middelen vrij te maken voor een aantrekkelijk centrum. Een aantrekkelijk en vitaal centrum trekt ook winkels aan. Gelijk aan afgelopen jaren willen wij ook bijdragen aan de instandhouding van de verschillende bibliotheken."

ChristenUnie Hardenberg

"Voor de leefbaarheid in de kleinere kernen is het belangrijk om zoveel mogelijk voorzieningen te behouden. Daarin moet geïnvesteerd worden."

PvdA Hardenberg

"Ja: we willen er allemaal zeker van zijn dat onze dorpen leefbaar blijven."

OpKoers.nu Hardenberg

"Ja, als dit door de plaatselijke bevolking gesteund wordt."

50PLUS Hardenberg

"Leefbaarheid is dorpskernen is erg belangrijk!"

SGP Hardenberg

"Dorpskernen moeten aantrekkelijk blijven en voldoende faciliteiten bevatten voor de bewoners. Zaken zoals bibliotheken vallen onder de verantwoordelijkheid van overheid en kan hier in beslissen. Pinautomaten en winkels zijn afhankelijk van de exploitanten hiervan. De gemeente kan zich hiervoor sterk maken, maar geen definitieve beslissing maken. De SGP wil ook opkomen voor de kleine dorpskernen en hier veel werk van maken."

Neutraal

Oneens

VVD Hardenberg

"De bewoners van de kernen bepalen zelf waar ze kopen en of er bestaansrecht is voor winkels in een kern. Banken moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de pinvoorzieningen, daar heeft de gemeente geen rol in. "

D66 Hardenberg

"De gemeente gaat niet over pinautomaten of winkels. Ook geldt dat voor die voorzieningen wel klanten moeten zijn. Wel kan de gemeente stimuleren dat de lokale bevolking zich inzet voor het behoud van een goed voorzieningenniveau en daar bij helpen."

GroenLinks Hardenberg

"De gemeente kan alleen een gunstig ondernemersklimaat bieden. Open blijven van winkels en pinautomaten ligt bij de winkeliers en banken. Bibliotheken hebben wel extra geld nodig."

Stelling 14 van 25

30 km-zones

Alle woonwijken en woongebieden moeten 30-kilometerzones worden voor auto’s

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie Hardenberg

"Dit staat letterlijk in ons programma. Veiligheid, zeker voor (spelende) kinderen, vinden wij erg belangrijk."

OpKoers.nu Hardenberg

"Niet alleen voor auto's maar ook voor scooters, snorfietsen,e-bikes en hoge snelheidsfietsen."

VVD Hardenberg

"Een veilige buurt is voor de VVD een belangrijk thema. De inrichting van de wijk is daarbij cruciaal evenals het gebruik en de doorstroming. 30 km zones dragen bij aan de veiligheid vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Samen bouwen we een veilige omgeving. "

GroenLinks Hardenberg

"Waar dit nog niet zo is moet dit inderdaad zou worden."

50PLUS Hardenberg

"De meeste woonwijken hebben scholen en er is veel fietsverkeer. Het moet gewoon veilig kunnen zijn voor iedereen. Vaak kun je ongelukken voorkomen. "

Neutraal

PvdA Hardenberg

"We willen zeker zijn van veilige straten: dus waar veel kinderen spelen, wandelaars lopen en fietsers rijden wel, maar er zijn ook gebieden waar het minder nodig is."

Oneens

CDA Hardenberg

"Uit wetenschappelijk onderzoek naar de verkeersveiligheid blijkt dat het aantal ongevallen in verblijfsgebieden met een Zone30 met 25% lager is ten opzichte van en 50 km/h zone. Daarom vinden we dat voor de verblijfsgebieden in woonwijken en woongebieden een Zone30 moeten zijn. Het blijft dus maatwerk, zonder dat meteen alle woongebieden een Zone30 worden. "

D66 Hardenberg

"Dit kan niet overal gelden en bovendien: we hebben het over gedrag van weggebruikers. Dat is niet eenvoudig aan te passen met een snelheidsbeperking. Want we hebben het ook over fietsers zonder licht, mensen die zomaar oversteken of mensen die simpelweg niet opletten of erger: druk zijn met hun telefoon. Betere verkeerseducatie doet volgens ons meer."

SGP Hardenberg

"Veiligheid staat voor de SGP voorop. Bereikbaarheid ook. In geval van nood is het voor hulpdiensten van levensbelang om op tijd ter plaatste te komen. Over de juiste inrichting van wegen en straten in de woonwijken zal de SGP ook goed kijken naar dat aspect. Daarnaast vindt de SGP dat 30-kilometerzones een beroep dat op iedere weggebruiker. Een eigen verantwoording van elke bestuurder is hierbij onmisbaar. Elke situatie vraagt om een passende snelheid."

Stelling 15 van 25

Windmolens

De gemeente moet het plaatsen van windmolens stimuleren

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Hardenberg

"Ja, als er genoeg draagvlak voor is en als het gebied er iets voor terug krijgt. Dus kernen die zelf een molen willen plaatsen, krijgen voorrang boven grote bedrijven van buiten de regio."

D66 Hardenberg

"Net als bij zonneparken is dit een belangrijk middel om te komen tot volledige duurzaamheid. Maar ook hier geld dat we dit samen met de inwoners moeten doen en niet om over de hoofden heen moeten besluiten."

GroenLinks Hardenberg

"Maar wel op een manier dat de inwoners zelf er van mee profiteren. Projecten dus in samenwerking met de omgeving. "

SGP Hardenberg

"Om een energieneutrale gemeente te worden, zullen duurzame en milieuvriendelijke energiebronnen steeds meer gebruikt moeten worden. De gemeente moet hierin stimuleren en bemoedigen, maar niet totalitair en op eigen houtje beslissingen nemen. In overleg met inwoners moeten alle voors en tegens zorgvuldig moeten worden afgewogen. "

Neutraal

ChristenUnie Hardenberg

"Als er draagvlak is voor het plaatsen van windmolens – op basis van lokale initiatieven, moet de gemeente dat faciliteren. De combinatie van opwekking van wind-, zonne- en waterenergie vinden wij belangrijk. Wij zijn voorstander van het opwekken van duurzame energie, hierbij kan windenergie in de vorm van windmolens onderdeel uitmaken van een totaal pakket. Windmolens hoeven niet per definitie de norm te zijn."

50PLUS Hardenberg

Geen toelichting gegeven

Oneens

CDA Hardenberg

"Het draagvlak voor windmolens is beperkt. Essentieel voor het slagen van grote projecten op het gebied van duurzame energie is draagvlak en participatie. Slechts als aan deze randvoorwaarden is voldaan, kunnen dit soort projecten uitgevoerd worden."

OpKoers.nu Hardenberg

"Nee, geen grootschalige windparken."

VVD Hardenberg

"De gemeente heeft haar duurzaamheidsdoelstelling maar daarvoor is draagvlak bij de bewoners een absolute voorwaarde. Geen draagvlak geen windmolens! Er zijn veel meer mogelijkheden en initiatieven die de gemeente moet faciliteren zoals bijvoorbeeld de Ecoliner wat ook nog een Hardenbergse uitvinding is die hier gemaakt gaat worden. Goed voor het milieu en goed voor de economie! "

Stelling 16 van 25

Knooppunt fietssnelwegen

Hardenberg moet een knooppunt van fietssnelwegen worden richting Zwolle, Drenthe en Twente

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hardenberg

"Er zijn in de gemeente Hardenberg vele mooie en goede fietsroutes. Daarmee zijn wij een aantrekkelijke gemeente. Bij het opwaarderen van wegen zoals bijvoorbeeld de N34 moet er goed gekeken worden om de fietspaden meteen mee te nemen, Zo kan Hardenberg met realtief lage kosten een goed fietsknooppunt blijven."

ChristenUnie Hardenberg

"Hardenberg vervult een belangrijke regiofunctie. De ChristenUnie heeft in 2017 mede het initiatief genomen voor een motie over een fietssnelweg, deze is door de het college overgenomen en gaat dit samen met omliggende gemeenten en provincie vormgeven. "

PvdA Hardenberg

"Maar wij vinden dat dat geldt voor alle grote kernen in de gemeente."

VVD Hardenberg

"Bereikbaarheid is voor ons een speerpunt voor alle vormen van vervoer: ook de fiets! "

D66 Hardenberg

"Er zijn mooie voorbeelden van fietssnelwegen. Het bevorderen van fietsen is een belangrijk punt voor ons."

GroenLinks Hardenberg

"Fietsen moet gemotiveerd worden, Hardenberg dient aan te sluiten bij de regio."

50PLUS Hardenberg

"Economisch belang"

Neutraal

SGP Hardenberg

Geen toelichting gegeven

Oneens

OpKoers.nu Hardenberg

"OpKoers.nu geeft prioriteit aan het openbaar vervoer en mobiliteit. Als dat op orde is praten we verder."

Stelling 17 van 25

Eigen budget Plaatselijke Belangen

Plaatselijke Belangen krijgen zelf een budget dat ze naar eigen inzicht mogen besteden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hardenberg

"Plaatselijke Belangen krijgen een kernbudget dat men vrij kan besteden aan zaken, die op dat moment prioriteit hebben in hun werkgebied. Scholen, (sport)verenigingen en Plaatselijke Belangen spelen een belangrijke rol in het behoud van de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen. "

ChristenUnie Hardenberg

"In het kader van de "nieuwe democratie" zijn wij voor het geven van meer verantwoordelijkheid aan Plaatselijk Belangen. Wel moeten hierover goede afspraken worden gemaakt."

PvdA Hardenberg

Geen toelichting gegeven

OpKoers.nu Hardenberg

"Ja, als dat de keuze is van het Plaatselijk Belang."

D66 Hardenberg

"Binnen bepaalde kaders dan: het budget is specifiek bedoeld om de leefbaarheid in de kernen te bevorderen. Hierbij moeten de plaatselijk belangen ook oog houden voor de toekomst, dus ook het behouden van jeugd, werkgelegenheid, sociale samenhang."

GroenLinks Hardenberg

"Plaatselijk belangen en inwoners weten zelf het beste waar ze geld voor nodig hebben."

Neutraal

Oneens

VVD Hardenberg

"De gemeente heeft haar eigen taken en verantwoordelijkheden net als de plaatselijke belangen. De gemeente moet ieder initiatief uit een kern wel bijzonder serieus nemen zodat bij voldoende draagvlak en continuïteit kan worden gekeken of er budget is voor de uitvoering. "

50PLUS Hardenberg

"Wel een budget beschikbaar stellen maar wel laten beheren door de gemeente en bestedingen ook overleggen met de gemeente. "

SGP Hardenberg

"Wij waarderen het dat er mensen in de kernen zijn die mee willen denken met de gemeente en de SGP ondersteund lokale initiatieven. Hun advies moet zeker op waarde geschat worden. Maar er is een ,door de bevolking gekozen, gemeenteraad en men mag redelijkerwijs aannemen en erop vertrouwen dat de gemeenteraad capabel is om bij voorkomende problemen en kansen de juiste besluiten te nemen."

Stelling 18 van 25

Illegale prostitutie

Hardenberg moet meer mankracht vrijmaken voor strengere controles op illegale prostitutie en mensenhandel

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hardenberg

"Onlangs hebben we besloten om het aantal toegestane seksinrichtingen in de APV te verlagen naar 1 seksinrichting. Er wordt vanuit ''het veld'' nadrukkelijk aangegeven dat er ook in onze gemeente sprake is van illigale prostitutie. "

ChristenUnie Hardenberg

"Illegale prostitutie en mensenhandel vinden wij mensonterend. Tegen het uitbuiten van mensen moet altijd hard worden opgetreden."

PvdA Hardenberg

Geen toelichting gegeven

VVD Hardenberg

"De VVD heeft samen met de CU vragen gesteld over de ernst en omvang van de illegale prostitutie in onze gemeente en gelukkig was het antwoord dat er voorlopig niet echt een probleem is. Dat is mooi maar we zijn er niet gerust op dus ook hier veel aandacht voor de loverboys, en aan prostitutie aanverwante illegale praktijken zoals uitkeringsfraude en vrouwenhandel. Zodra misstanden zich voordoen, moet hard worden opgetreden. "

SGP Hardenberg

"Prostitutie is mensonwaardig! Prostitutie is geen liefdevol samenleven van man en vrouw zoals God bedoeld heeft, maar misbruik van vrouwen en een vorm van slavernij. Niemand zou graag zijn vrouw of dochter zien als prostituee.De SGP is voorstander van een zoveel mogelijk tegengaan van prostitutie en de instelling en handhaving van een verbod op betaalde seksuele diensten. "Aanbieden van mensen’ moeten we tegengaan."

Neutraal

OpKoers.nu Hardenberg

"Dit is een taak van het OM en de nationale politie."

GroenLinks Hardenberg

Geen toelichting gegeven

50PLUS Hardenberg

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66 Hardenberg

"Dit is geen taak voor de gemeente: Hardenberg moet hier samenwerken met justitie en politie. Wel is er een belangrijke taak op het gebied van zorg en hulpverlening voor mogelijke slachtoffers."

Stelling 19 van 25

Belasting op panden (ozb)

De belasting op woningen en grond (ozb) moet verlaagd worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hardenberg

"Wij hebben lang gestreden voor het verlagen van de OZB belasting. Vanaf 2018 gaat deze, op initiatief van het CDA, ook daadwerkelijk verlaagd worden. Voor de komende jaren vinden wij dat de onroerendzaakbelasting jaarlijks met niet meer dan de inflatiecorrectie verhoogd mag worden. Overige gemeentelijke belastingen mogen niet hoger zijn dan in vergelijkbare gemeenten. Dit geldt zowel voor inwoners als bedrijven."

OpKoers.nu Hardenberg

"Ja, als het kan graag! Maar niet ten koste van de voorzieningen in de gemeente."

VVD Hardenberg

"De verhogingen die zijn ingevoerd in tijden van bezuiniging moeten worden teruggedraaid. Op initiatief van de VVD is daar al een begin mee gemaakt en daar gaan we mee door. "

D66 Hardenberg

"In de afgelopen jaren is de OZB flink gestegen. Nu het beter gaat in de gemeente kunnen we weer de verhogingen afbouwen tot het niveau van 2012. Wonen in Hardenberg moet aantrekkelijk zijn en blijven, wat ons betreft en daar hoort een aantrekkelijk OZB bij."

Neutraal

GroenLinks Hardenberg

"Als het kan moet er geld terug worden gegeven aan de inwoners aan het einde van het jaar."

50PLUS Hardenberg

"De gemeente moet financieel gezond blijven "

SGP Hardenberg

"Als SGP zijn we zeker geen voorstander van het verhogen van gemeentelijke belastingen. Het verlagen van die belastingen echter zou een onverantwoordelijke aanslag op de gemeentelijke begroting zijn. Met als direct gevolg dat de gemeentelijke taken niet meer of onvoldoende uitgevoerd kunnen worden."

Oneens

ChristenUnie Hardenberg

"De gemeente Hardenberg heeft op tal van terreinen ambities en die kosten geld. Belastingverlaging gaat ten koste van de ontwikkeling van Hardenberg en daarmee ten koste van de kwaliteit van aantrekkelijk wonen, werken en verblijven."

PvdA Hardenberg

Geen toelichting gegeven

Stelling 20 van 25

Openbaar groen

Er moet meer geld naar groenonderhoud in de gemeente

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Hardenberg

"Alleen voor ecologisch beheer: dus geen bestrijdingsmiddelen en met oog voor de biodiversiteit."

Neutraal

ChristenUnie Hardenberg

"Wij kijken liever naar andere manieren van groenonderhoud – zoals ecologisch bermbeheer door boeren – dan daar als gemeente extra geld in te stoppen."

50PLUS Hardenberg

Geen toelichting gegeven

SGP Hardenberg

"Wij behoren zorgvuldig om te gaan met de natuur. Gods goede schepping moeten we bouwen en bewaren. Een schoon milieu, waaronder ook het openbaar groen en het water valt, moet onze aandacht hebben. Hier geldt het rentmeesterschap bij uitstek. Hoofdlijnen zijn bijvoorbeeld het investeren in duurzame energiebronnen en het duurzaam inrichten van de (leef)omgeving. Dit kan onder andere door het realiseren van een duurzaamheidsplan. "

Oneens

CDA Hardenberg

"Er hoeft niet per se meer geld naar het groenonderhoud in de gemeente. Wel willen we ruimte en middelen voor buurten en bewoners om hun eigen (groene) omgeving te onderhouden indien zij dat wensen."

OpKoers.nu Hardenberg

"Nee, het huidige niveau is goed."

VVD Hardenberg

"Groenonderhoud moet efficient en doelmatig worden uitgevoerd. Het moet er netjes uitzien maar er mag ook best naar de kosten en de uitvoering van groenonderhoud gekeken worden. Er moet zo veel geld naar groenonderhoud als nodig is. "

D66 Hardenberg

"Groenonderhoud kan ook efficienter als we dit samen met de inwoners gaan oppakken. Er zijn al goede voorbeelden geweest van het adopteren van stukken groen."

GroenLinks Hardenberg

"Groenonderhoud is goed geregeld. Dit moet zo blijven, meer geld is niet nodig."

Stelling 21 van 25

Station Bergentheim

Station Bergentheim moet heropend worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hardenberg

"Goede verbindingen via spoor, weg en water van en naar de gemeente Hardenberg zijn noodzakelijk. Wij gaan de heropening vanhet station in Bergentheim. Met nieuwe technieken kan dat ook zonder een langere reistijd op het traject. Ook willen we kijken naar het realiseren van extra stops in Gramsbergen van de sneltrein Hardenberg-Emmen. Verder zijn we een lobby gestart voor het realiseren van een spoorlijn tussen Emmen en Groningen."

ChristenUnie Hardenberg

"Wij zijn voor bevordering van gebruik van openbaar vervoer en versterking van onze regiofunctie. Wij strijden al jaren voor heropening van station Bergentheim."

PvdA Hardenberg

Geen toelichting gegeven

OpKoers.nu Hardenberg

"Ja en de trein moet er stoppen."

VVD Hardenberg

"Opening van het Station in Bergentheim zou voor de ontsluiting en verdere ontwikkeling van Bergentheim prima zijn. Bovendien ontstaat er dan ruimte voor Station Hardenberg waardoor de veel te dure optie (25 miljoen!) voor herinrichting van dat Station kan worden voorkomen: onderzoeken dus!"

50PLUS Hardenberg

"mobiliteit/ bereikbaarheid (schooljeugd) Zie ons verkiezingsprogramma "

Neutraal

GroenLinks Hardenberg

"Als er behoefte van reizigers is moet de haalbaarheid onderzocht worden. Dit in samenwerking met inwoners, vervoerder en ProRail."

SGP Hardenberg

"De SGP vindt bereikbaarheid belangrijk, echter moet duidelijk zijn of dit haalbaar is."

Oneens

D66 Hardenberg

"Bereikbaarheid is belangrijk voor D66 maar we moeten wel blijven kijken naar de kosten en de baten. "

Stelling 22 van 25

Coffeeshop

Naast Dedemsvaart moet er ook een coffeeshop komen in Stad Hardenberg

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Hardenberg

Geen toelichting gegeven

VVD Hardenberg

"Prima, maar hard optreden tegen overlast. "

D66 Hardenberg

"D66 is sterk voorstander van een gereguleerd wiet beleid. Daar hoort ook een goede distributie bij, en goede voorlichting op scholen."

Neutraal

GroenLinks Hardenberg

Geen toelichting gegeven

Oneens

CDA Hardenberg

"We hebben momenteel één coffeeshop in de gemeente Hardenberg. Wat het CDA betreft is dat nu voldoende. "

ChristenUnie Hardenberg

"Wij zijn tegen legalisatie van softdrugs, dus uitbreiding naar Hardenberg is wat ons betreft niet aan de orde. Er is ruimte voor maximaal één coffeeshop in de gemeente en die is in Dedemsvaart."

OpKoers.nu Hardenberg

"Dedemsvaart heeft de oudste rechten en de Hardenbergers weten de weg naar de Voart prima te vinden."

50PLUS Hardenberg

Geen toelichting gegeven

SGP Hardenberg

"Veel problemen met de jeugd zijn mede een gevolg van verslaving aan verdovende middelen. Verslaving is zowel oorzaak als gevolg van veel ellende. Mensen hebben de verantwoordelijkheid om een gezonde leefstijl te ontwikkelen drugs past hier niet bij. Drugs zijn verslavende middelen die in verkeerd worden benaderd. Het gedoogbeleid is onduidelijk en halfslachtig. De indruk wordt gewekt dat zo’n beetje alles kan of door de vingers wordt gezien. De SGP is dan ook voor sluiting."

Stelling 23 van 25

Zondagsrust

Carbidschieten moet ook op zaterdag kunnen, als oudjaarsdag op zondag valt

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hardenberg

"Het speelt pas over een heel aantal jaren weer, maar indien oudjaarsdag op een zondag valt willen wij ook de mogelijkheid geven om op zaterdag carbid te schieten. "

ChristenUnie Hardenberg

"Op verzoek van de ChristenUnie heeft de burgemeester toegezegd daar serieus naar te kijken als het aan de orde is."

PvdA Hardenberg

Geen toelichting gegeven

OpKoers.nu Hardenberg

"Wat OpKoers.nu betreft mag het op zaterdag en zondag."

VVD Hardenberg

"Als er groepen zijn die om wat voor reden ook daaraan behoefte hebben dan is daarvoor alle ruimte. "

GroenLinks Hardenberg

Geen toelichting gegeven

50PLUS Hardenberg

"Mits voldoende toezicht en buiten woonwijken Zie ons verkiezingsprogramma"

SGP Hardenberg

"Carbidschieten is een traditie in onze regio. Veel mensen beleven hier plezier aan. De SGP is dan ook van mening dat deze traditie voor iedereen te beleven moet zijn. Ook voor mensen die de zondag op een andere manier invullen, door bijvoorbeeld kerkgang. Er moet in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) ruimte komen om Carbid te schieten als oudjaarsdag op zondag valt."

Neutraal

Oneens

D66 Hardenberg

"D66 vindt dat oudjaar oudjaar is. We snappen dat zondagsrust een belangrijk goed is maar met de verhuizing van carbid naar de zaterdag verleng je alleen maar het feestgedruis. Darbij is dit ook nog een schadelijker voor natuur en milieu."

Stelling 24 van 25

Hondenbelasting

De hondenbelasting moet afgeschaft worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hardenberg

"In Den Haag gaan steeds vaker geluiden op om deze belasting af te schaffen. In Hardenberg zijn we al begonnen met het verlagen van de hondenbelasting in 2018. Voor de komende jaren willen we kijken of deze belasting verder naar beneden kan."

OpKoers.nu Hardenberg

"Ja, wij zijn aan dat karwei begonnen en willen het graag afmaken."

GroenLinks Hardenberg

"Landelijk wordt dit al gefaseerd afgebouwd."

50PLUS Hardenberg

"Een hond kan eenzaamheid oplossen Zie ons verkiezingsprogramma "

Neutraal

ChristenUnie Hardenberg

"In de gemeente Hardenberg is de hondenbelasting onlangs al verlaagd, voor eventuele verdere verlaging zal dekking vanuit de begroting gevonden moeten worden."

Oneens

PvdA Hardenberg

"Het opruimen van hondenpoep kost nu eenmaal geld."

VVD Hardenberg

"De hondenbelasting (voor de eerste hond) is al met 20% verlaagd en wat de VVD betreft is dat voorlopig voldoende. "

D66 Hardenberg

"Hardenberg moet kijken naar een goede en eerlijke verdeling van de woonlasten. Hondenbelasting is daar een onderdeel van, maar zeker niet het enige."

SGP Hardenberg

"Het geld van de hondenbelasting moet worden gebruikt waar het voor bedoeld is en niet als aanvulling van algemene middelen worden gebruikt. De hondenuitlaatgebieden en faciliteiten voor poepzakjes moeten goed worden onderhouden, dan maakt hondenbelasting zinvol. De SGP vindt dat de hondenbezitter wel hondenbelasting moet betalen, maar dat het geld ook daadwerkelijk moet worden ingezet voor het hondenbeleid."

Stelling 25 van 25

Asielzoekerscentrum

AZC Hardenberg moet ook na 2021 open blijven

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie Hardenberg

"Voor het AZC in Hardenberg geldt dat na 2021, openstelling voor een periode van 5 jaar verlengd kan worden. Wij vinden dat iedereen die op de vlucht is en hulp nodig heeft, onderdak moet krijgen. Hulp aan onze naasten vinden wij onze verantwoordelijkheid en onze gemeente behoort daar haar bijdrage aan te leveren."

D66 Hardenberg

"Als daar vraag naar is, wat er wel op lijkt. Hardenberg heeft een morele plicht om mensen in nood te helpen. We hebben aangetoond dat heel goed te kunnen met allerlei voorzieningen. Een AZC is een verrijking voor onze gemeente."

GroenLinks Hardenberg

"Zo lang het nodig is moet het AZC open blijven."

50PLUS Hardenberg

"Mits het nog nodig is"

Neutraal

CDA Hardenberg

"Solidariteit komt direct voort uit de Bijbelse opdracht om er voor de ander (de naaste) te zijn. En anderen te behandelen, zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Dan vervagen gemeentegrenzen en landsgrenzen. We hebben echter met de omgeving afgesproken dat het AZC een tijdelijke opvang betreft. Eerst voor 5 jaar, met een mogelijke verlenging van 5 jaar. We zullen in 2021 samen met het COA en andere overheden bekijken of de termijn verlengd moet worden. "

PvdA Hardenberg

"Dat hangt af van de behoefte: als er nog opvang nodig is, dan moeten we die bieden."

OpKoers.nu Hardenberg

"Te vroeg om daar nu al een beslissing over te nemen, de COA zal tegen die tijd de behoefte wel aangeven."

SGP Hardenberg

"Voor de SGP is naastenliefde erg belangrijk. Mensen die zorg en hulp nodig hebben, moeten we niet in de kou laten staan. Maar leefbaarheid en veiligheid voor omwonenden zijn ook erg belangrijk. Het tijdig informeren van bewoners en goed overleg met hen is een voorwaarde. Zo lang het noodzakelijk is om vluchtelingen een onderkomen te garanderen, kan het AZC openblijven maar niet voor financiële redenen of anderszins."

Oneens

VVD Hardenberg

"Zodra er geen behoefte meer is aan de opvang van vluchtelingen moet het AZC direct dicht, ook voor 2021. "

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl