Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 21

Treinstation Adorp

De gemeente moet zich hardmaken voor een treinstation in Adorp.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GemeenteBelangen

"Een station lijkt wat veel, maar een treinhalte lijkt ons prima om te gaan onderzoeken. De trein is een steeds belangrijker vervoermiddel naar Groningen, het zou goed zijn als er meer treinen gaan rijden richting Roodeschool/Eemshaven en ze ook goed aansluiten op de overstap in Groningen."

CDA

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Wij zijn voorstander van goed openbaar vervoer. Het inpassen van een treinstation mag alleen niet ten koste gaan van andere reizigers in de regio (door bijvoorbeeld verslechteren van aansluitingen)."

VVD

"Wij willen de realisatie van een treinstation in Adorp stimuleren. "

Hogeland Lokaal Centraal

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

Neutraal

SP

"Uiteraard zijn wij voor goede verbindingen op Het Hogeland, tussen de dorpen en met de stad. Wanneer een extra stop van de trein daar aan bijdraagt, zijn we daar niet tegen. Maar hoe dat precies moet gaan met een station erbij in Adorp, dat weten we nu nog niet. Daarvoor gaat de SP na de verkiezingen eerst eens te rade bij de inwoners van Adorp. Wat willen zij en hoe zien zij het voor zich in de praktijk. Net zoals we hebben gedaan bij de onrust rondom het oude sportveld."

D66

"D66 heeft in het verleden al gepleit voor een station in Adorp. Technisch blijkt dit op dit moment slecht mogelijk maar we zullen nieuwe ontwikkelingen uiteraard ondersteunen."

Oneens

ChristenUnie

"We zijn voor goede openbaar vervoer-verbindingen, maar een extra treinstation is niet onze eerste prioriteit. Er is op dit moment een goede busverbinding richting Winsum en de Stad. "

Stelling 2 van 21

Eemshavenweg

De N46, de Eemshavenweg, moet vierbaans worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GemeenteBelangen

"Wij willen uiteindelijk in 25 minuten kunnen reizen van de Eemshaven naar het Julianaplein, we willen dan ook een vierbaans Eemshavenweg."

CDA

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Dit lijkt ons heel goed. In ieder geval deels. Wel zijn we hierbij afhankelijk van de provincie voor de financien hiervoor. Daarnaast zien wij ook knelpunten in de oost-westverbindingen in onze gemeente waarvoor wij ons sterk zullen gaan maken. "

VVD

"Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. De Eemshavenweg moet in ieder geval tot Middelstum 4-baans worden om de bereikbaarheid van Het Hogeland te verbeteren. "

D66

Geen toelichting gegeven

Neutraal

SP

"De hoofdontsluiting van de Eemshaven is de N33, langs Delfzijl en Appingedam. Het verkeer op de Eemshavenweg bestaat naast vrachtverkeer, voornamelijk uit woon-werk verkeer, In de spitsmomenten is de drukte te merken, daarom zou een verdubbeling een optie zijn. Tot Bedum, hooguit tot Middelstum. Als SP zullen wij hier niet het initiatief in nemen."

Hogeland Lokaal Centraal

"Wij pleiten eerst voor een verkennend onderzoek."

Oneens

PvdA

"De noodzaak voor verdubbeling is niet aanwezig, de doorstroming en veiligheid van de weg zijn op dit moment voldoende. Liever zetten wij in op de verkeersveiligheid in de dorpen."

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

Stelling 3 van 21

Kunst en cultuur

De gemeente moet kunst en cultuur subsidiëren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Leefbaarheid betekent samen de menselijke maat vooropstellen. Kunst, sport, en cultuur versterken en verbinden de mensen met elkaar. De waarde daarvan is groot. Voor de gemeente is daarbij ook een belangrijke rol weggelegd, onder andere als subsidieverstrekker."

CDA

Geen toelichting gegeven

PvdA

"De gemeente moet een beleidsplan kunst en cultuur opstellen met de sector. Belangrijk vinden wij ook dat kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. "

ChristenUnie

"Kunst en cultuur zijn heel belangrijk. Dit in de breedste zin van het woord. Dit kan door cultuurcoaches, maar ook door bijvoorbeeld de muziekschool. We bepalen graag met de instellingen en verenigingen hoe we de gemeentelijke ondersteuning zo goed mogelijk kunnen organiseren. Dus niet van bovenaf, maar van onderop en samen! "

D66

Geen toelichting gegeven

Hogeland Lokaal Centraal

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"Maar nog belangrijker is het om (deelname aan) kunst en cultuur te stimuleren. "

Neutraal

GemeenteBelangen

"Waar kunst en cultuur bijdragen aan een mooie gemeente Het Hogeland kunnen we geld beschikbaar stellen. We hoeven als gemeente zelf geen grote festivals of manifestaties op te zetten."

Oneens

VVD

"Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten genereren."

Stelling 4 van 21

Zonnepanelen

De bouw van parken met zonnepanelen op landbouwgrond moet worden verboden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"De ChristenUnie kiest niet voor verbieden, maar geeft in de prioritering de voorkeur voor zonnepanelen op daken in plaats van waardevolle en bruikbare landbouwgrond."

Hogeland Lokaal Centraal

Geen toelichting gegeven

Neutraal

GemeenteBelangen

"Het landschap mag niet ontsierd worden door grote zonneweides, op sommige plekken zullen panelen passen in het landschap en op andere plekken niet. Een verbod gaat ons dus te ver. GemeenteBelangen is er geen voorstander van om dure industriegrond vol te leggen met zonnepanelen. We moeten er voor oppassen dat er gespeculeerd gaat worden met gronden."

CDA

"In de discussie over de omvang van zonneparken en geschikte locaties gaat het om maatwerk. Het is een te complex vraagstuk om deze stelling met ja-of-nee te kunnen beantwoorden."

Oneens

SP

"Zonnepanelen waar mogelijk op daken en plaatsen die zich hier voor lenen, zoals bijvoorbeeld de afgesloten vuilstort in Usquert. Maar dit is waarschijnlijk niet genoeg, we moeten allemaal een steentje bij dragen. Waarom zou dat niet voor de boeren gelden? Voorwaarden zijn dat het passend is binnen het landschap, in goed overleg en met draagvlak onder de omwonenden en dat het niet ten koste gaat van ons het cultuur historisch landschap of de vrije natuur."

PvdA

"Wij kiezen eerst voor zonnepanelen op daken, vuilstortplaatsen en bedrijventerreinen. Wij willen kleinschalige initiatieven van dorpscoöperaties stimuleren. Als het nodig is, kiezen we voor zonneparken op grond waarbij niet projectontwikkelaars aan zet zijn maar onze inwoners. De stroom en de opbrengst is voor onze eigen inwoners."

VVD

"De VVD wil goede landbouwgrond zoveel mogelijk behouden. Landbouwgrond is echter eigendom van boeren. Deze boeren mogen zelf bepalen wat zij met deze gronden doen. De VVD wil zonnepanelen liever eerst plaatsen op daken. Indien dit niet mogelijk is, vinden wij het van belang dat zonneparken goed in het landschap passen. "

D66

"D66 vindt dat eerst de daken vol gelegd moeten worden voordat zonneparken ontwikkeld worden."

GroenLinks

"Eerst zonnepanelen plaatsen op onbenutte daken en andere geschikte terreinen, bijvoorbeeld parkeerterreinen. Als dat niet voldoende hernieuwbare energie oplevert dan zijn zonneparken op landbouwgrond een mogelijkheid."

Stelling 5 van 21

Sollicitatieplicht

Werklozen die vrienden of kennissen verzorgen, hoeven niet te solliciteren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Dit is al bij wet zo geregeld, een mantelzorger kan een tijdelijke ontheffing krijgen. Het is aan de gemeente om bij te dragen aan de ondersteuning van de mantelzorgers en regelingen, zoals die van de tijdelijke ontheffing, goed uit te leggen."

PvdA

"Wanneer iemand substantiële en noodzakelijke zorg verleent, moet het mogelijk zijn om de sollicitatieplicht (tijdelijk) op te schorten."

D66

"D66 vindt dat mantelzorg een zware taak is. Als het inderdaad 24/7 mantelzorg betreft, zien wij deze maatregel als passend."

GroenLinks

"Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (maatwerk) is vrijstelling van de sollicitatieplicht mogelijk."

Neutraal

GemeenteBelangen

"Werklozen die mantelzorg verlenen aan familieleden kunnen vrijgesteld worden van een sollicitatieplicht. Als je zorgt voor vrienden en kennissen kom je op een terrein waarbij het de vraag is of gewone zorg niet verdrongen wordt. Slimmer is dan om er je werk van te maken."

Oneens

CDA

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Wij zijn voor het stimuleren van vrijwilligerswerk en vinden het werk van mantelzorgers erg belangrijk. In bepaalde situaties kan hiervoor dan ook een uitzondering worden gemaakt, maar in basis geldt de sollicitatieplicht voor werklozen."

VVD

"Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Bij zowel een werkloosheidsuitkering als bijstand hoort een sollicitatieplicht. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering."

Hogeland Lokaal Centraal

"Dat valt moeilijk te checken."

Stelling 6 van 21

Verlichting

De gemeente moet de verlichting in de dorpen beperken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Vanuit milieuoverwegingen is het goed om buitenverlichting in de dorpen te beperken. Maar dit mag nooit ten koste gaan van de veiligheid."

PvdA

"Wij zetten in op donkerte waar mogelijk en hebben in de gemeente ook al het Dark Sky Park Lauwersmeer gerealiseerd. In de dorpen mag de (verkeers) veiligheid niet in het geding komen. Sensortechnologie zou een goede optie zijn."

ChristenUnie

"Met nieuwe technieken kunnen wij energie besparen en lichtvervuiling tegengaan. Wanneer dit op een goede en veilige manier gebeurt zijn wij hier voorstander van. De juiste balans zoeken tussen veiligheid, natuur en energie."

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"Lichthinder moet in overleg met de inwoners verminderd worden. Donkerte is een kwaliteit van ons gebied."

Neutraal

Hogeland Lokaal Centraal

"Per dorp bezien in relatie tot de veiligheid en de wensen van de dorpsbewoners."

Oneens

GemeenteBelangen

"Verlichting geeft een veilig gevoel langs wegen en paden, dat moeten we zo houden."

SP

"Niet de verlichting beperken, maar zo duurzaam en slim mogelijk uitvoeren. Ook moet lichtvervuiling zo veel mogelijk worden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan LED-verlichting met zonnepanelen en bewegingssensoren, die alleen brandt als er beweging in de buurt is."

VVD

"Verlichting is belangrijk voor de veiligheid in dorpen. Vanuit milieuoogpunt geven wij de voorkeur aan energiezuinige ledverlichting. "

Stelling 7 van 21

EHBO-cursus

De gemeente moet een EHBO-cursus voor alle basisschoolleerlingen bekostigen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GemeenteBelangen

"Het is belangrijk dat kinderen leren hoe om te gaan met EHBO."

CDA

"Het is belangrijk dat er in de gemeente Het Hogeland voldoende, goed opgeleide burgerhulpverleners zijn. Ook bij- en nascholing is van belang om kennis te behouden."

ChristenUnie

"Een goed initiatief! In overleg met scholen en mogelijk landelijke subsidies kunnen we hier een mooi project van maken. "

Hogeland Lokaal Centraal

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

SP

"Dit initiatief stimuleren we graag, echter een EHBO diploma vraagt onderhoud, moet jaarlijks bijgehouden worden. Een cursus eerste hulp bij ongelukken kan aangeboden worden vanuit andere initiatiefnemers, of breder door de veiligheidsregio samen met scholen en het Rode Kruis. Hier kunnen we als gemeente wel een bijdrage aan leveren in het geheel. "

PvdA

"Het is aan de scholen zelf om keuzes te maken. Wel willen we de scholen stimuleren om programma's over een gezonde leefstijl op te zetten."

VVD

"Voor ons is het niet noodzakelijk dat kinderen een EHBO-cursus krijgen. Wel vinden wij het van belang dat er op school voldoende gekwalificeerde EHBO'ers aanwezig zijn om hulp te kunnen bieden."

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"We bevorderen dat meer kinderen (en ouders) EHBO les krijgen o.a. door voorlichting en via sportclubs maar een verplichting moet het niet worden "

Stelling 8 van 21

Welstandscommissie

De welstandscommissie, de commissie die oordeelt over bouwplannen, moet worden afgeschaft.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GemeenteBelangen

"Wij zijn er voorstander van om een gemeentelijke erfgoedcommissie in te stellen. Het oordeel over bouwplannen moet dichtbij plaats vinden en niet in een commissie op afstand. Misschien kan een dorpsbouwmeester aanstellen ook een idee zijn om de inwoners meer te laten beslissen over de eigen woonomgeving."

CDA

"Het CDA pleit voor het verminderen van regels. Wij gaan er vanuit dat mensen niet de intentie hebben om lelijke dingen te bouwen. Een “toets” kan goed worden uitgevoerd door onze eigen gemeentelijke organisatie."

ChristenUnie

"Omdat wij steeds meer initiatieven van onderaf willen stimuleren zal de gemeente ook open moeten staan voor andere inzichten qua architectuur en stijl. Er zijn hier al diverse ervaringen mee op gedaan (bv. Kop van Noord in Bedum en Ripperdawijk in Winsum). "

VVD

"De welstandscommissie kan worden afgeschaft, de welstandsregels zoveel mogelijk afschaffen. Karakteristieke panden beschermen vinden wij niet nodig. De eigenaar moet zelf kunnen beslissen wat hij met zijn pand wil. "

Hogeland Lokaal Centraal

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

SP

"Helemaal niets is geen optie, verandering van wat we nu kennen is gewenst. De SP wil in de nieuwe gemeente samen met de inwoners gaan kijken hoe we dit het beste in kunnen richten. Welke regels er moeten zijn en welke vrijheid er moet komen."

PvdA

"Wij gaan voor ruimtelijke kwaliteit in onze dorpen. Op sommige plekken zal minder welstandstoezicht kunnen zijn. Maar bijvoorbeeld bij erfgoed/monumenten of grote gebouwen blijft de welstandscommissie wat ons betreft actief."

D66

"D66 vindt wel dat er proeven gedaan mogen worden met het welstandsvrij bouwen en locaties aangewezen moeten worden voor welstandsvrije bouw."

GroenLinks

"In de omgevingswetgeving moeten goede kaders voor de (beeld) kwaliteit van gebouwen opgenomen worden, een toetsing door een onafhankelijke derde partij blijft noodzakelijk. "

Stelling 9 van 21

Werelderfgoedcentrum

Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog moet niet hoger worden dan de R.J. Cleveringsluizen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GemeenteBelangen

"Behalve de hoogte moet ook goed gekeken worden of de bereikbaarheid van Lauwersoog op orde is, en de wegen ruim genoeg zijn om de voorspelde drukte aan te kunnen. Of de huidige plek de juiste is, moet daaruit blijken."

SP

"Het "on hold" zetten van de plannen hiervoor creëert een goed moment om de inbreng van de inwoners van het Hogeland een plek te geven. Zorg dat de Hogelandsters hierbij betrokken worden zodat het ook echt ons werelderfgoedcentrum wordt."

Neutraal

Hogeland Lokaal Centraal

"Voorwaarde voor ons is dat het Werelderfgoedcentrum passend is in de omgeving. "

Oneens

CDA

"Er moet goed gekeken worden of het gebouw past in de omgeving, we moeten rekening houden met veel factoren in het gebied."

PvdA

"Wij gaan voor een goed ontwerp, van een goede architect, passend in de omgeving."

ChristenUnie

"Het gebouw moet passend zijn in de omgeving, maar hiervoor zien wij deze restrictie niet als maatgevend. "

VVD

"Voor de VVD is de komst van het Werelderfgoedcentrum een positieve ontwikkeling voor de regio. De hoogte van het gebouw is daarbij minder van belang. Het oplossen van de parkeerproblemen vinden wij van groter belang. Er moeten voldoende parkeerplaatsen komen in overleg met de huidige ondernemers op Lauwersoog."

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"Het Werelderfgoedcentrum moet een vormgeving krijgen die passend is bij de omgeving en de gewenste uitstraling."

Stelling 10 van 21

Bomenkap

De gemeente moet inwoners toestaan om bomen op eigen grond te kappen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GemeenteBelangen

"Bomen mogen gekapt worden, tenzij ze op een lijst van waardevolle en karakteristieke bomen staan. "

CDA

"Het CDA is voorstander van het verminderen van regels. Om bijvoorbeeld waardevolle monumentale bomen te beschermen is het wel nodig om enkele kaders op te stellen."

ChristenUnie

"Hiervoor kunnen uitzonderingen zijn wanneer het gaat om monumentale of karakteristieke of unieke bomen. Voor deze bomen handhaven we de meldingsplicht, waarbij wij inwoners vragen om ook weer bomen te herplanten. Bomen in onze natuur zijn van levensbelang!"

VVD

"Op het moment dat je als inwoner een boom wil kappen op jouw grond dan mag dat van de VVD. Het is jouw eigendom en de gemeente heeft daar niks over te zeggen. Beeldbepalende bomen vormen hierbij een uitzondering. "

Neutraal

Oneens

SP

"Voorwaarde is een herplant-verplichting op eigen erf of elders op een gezamenlijk terrein binnen de gemeente. Bijzondere bomen, bijvoorbeeld heel oude, proberen we zo lang mogelijk te behouden. Het helemaal los laten zonder regels is niet handig. We hebben nu eenmaal een zekere mate van groen in onze gemeente op peil te houden. "

PvdA

"Niet zonder meer. Zeker niet als het om monumentale en karakteristieke bomen gaat. "

D66

Geen toelichting gegeven

Hogeland Lokaal Centraal

"Voor karakteristieke bomen is het van belang dat de gemeente daarop invloed houdt. "

GroenLinks

"Niet zo maar alles kappen. Bij grote bomen hoort een kapmelding en bij monumentale bomen een vergunningsprocedure."

Stelling 11 van 21

Schoolzwemmen

De gemeente moet het schoolzwemmen financieren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GemeenteBelangen

"De entree moet voor scholen gratis zijn, de school zorgt voor een vakdocent."

SP

"Ieder kind verdient het om veilig op te kunnen groeien. In een waterrijk land als het onze is het belangrijk om vanaf jonge leeftijd te kunnen zwemmen. Ook is zwemmen evengoed als voetbal of volleybal een vorm van sport. Daarom zou het goed zijn als dit niet alleen door de gemeente, maar in samenwerking met verschillende partijen waar gemaakt kan worden. "

CDA

Geen toelichting gegeven

D66

Geen toelichting gegeven

Hogeland Lokaal Centraal

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

PvdA

"De gemeente moet zorgen dat alle kinderen een zwemdiploma halen, ook de kinderen waarvan de ouders dit niet kunnen betalen. "

ChristenUnie

"Op dit moment regelen de ouders vaak zelf al de zwemlessen voor kinderen van 5 jaar oud. Dit zou veel kosten met zich meebrengen, terwijl een groot deel van de kinderen dan al een zwemdiploma hebben. Wel is de ChristenUnie voor het meer bewegen van kinderen op de basisschool en ook voor sportcoaches!"

VVD

"Je kind veilig naar het zwembad laten gaan, is een verantwoordelijkheid van ouders. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor het behalen van een zwemdiploma en niet de gemeenschap. Voor mensen met een kleine beurs heeft de gemeente een regeling om kinderen aan sportactiviteiten, waaronder zwemmen, mee te laten doen."

GroenLinks

"Niet alles kan bij het onderwijs neergelegd worden. Zwemles is heel belangrijk en een verantwoordelijkheid voor ouders. Wij ondersteunen minima financieel bij de zwemles voor diploma A en B zodat ontbreken van geld geen reden is om niet te leren zwemmen."

Stelling 12 van 21

Omlegging Boterdiep

Het Boterdiep in Bedum moet worden omgelegd zodat FrieslandCampina kan uitbreiden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Afhankelijk van de uitkomsten van het (MER)onderzoek naar geschikte uitbreidingslokaties voor de huidige fabriek van Friesland Campina maken wij een definitieve afweging. In het geval dat het Boterdiep omgelegd moet worden om de werkgelegenheid in Bedum te behouden, staan wij daar niet negatief tegenover. Maar niet eerder omleggen dan dat er een definitieve investeringsbeslissing is van Friesland Campina !"

Neutraal

PvdA

"Het is goed dat eerst alle alternatieven op een rij worden gezet voordat we een keuze maken. Mocht blijken dat omlegging de enige haalbare mogelijkheid is , dan weegt voor de PvdA de werkgelegenheid zwaar."

ChristenUnie

"Economische ontwikkeling is voor onze gemeente erg belangrijk. Wij willen daar graag ruimte voor geven. Maar alle andere aspecten dienen daarin wel volwaardig meegenomen te worden, zo ook de ruimtelijke inpassing. Als alle andere opties serieus overwogen zijn en het niet anders kan dan zonder een kleine omlegging, dan is dit een mogelijkheid voor onze fractie. Het Boterdiep is ooit ook aangelegd uit economisch motief!"

Oneens

GemeenteBelangen

"Terug naar de tekentafel met deze plannen! Daarbij moet duidelijk worden welke intenties FrieslandCampina precies heeft, wanneer is de bouw van de nieuwe fabriek gepland? Melk hoort bij Bedum, maar het Boterdiep ook!"

SP

"Wij zijn niet per definitie tegen uitbreiding van FrieslandCampina, mits het Boterdiep onaangetast blijft. De eeuwenoude loop van het meer dan 1200 jaar oude Boterdiep dient een voor altijd beschermde status te krijgen. "

VVD

"FrieslandCampina is belangrijk voor de werkgelegenheid in Bedum. Op dit moment ligt er geen concreet plan voor de uitbreiding van de DOMO. Dus wat de VVD betreft blijft het Boterdiep gewoon liggen waar het ligt. "

D66

"D66 ziet de uitbreiding voor FrieslandCampina bij voorkeur in de Eemshaven in plaats van het omleggen van het Boterdiep."

Hogeland Lokaal Centraal

"Uitbreiding van FrieslandCampina is ook mogelijk in noordelijke of westelijke richting, daarbij passend in het landschap."

GroenLinks

"Eerst moeten alle mogelijke opties goed bekeken worden voordat er een besluit genomen wordt. "

Stelling 13 van 21

Groenonderhoud

De gemeente moet inwoners stimuleren om plantsoenen en perken zelf te onderhouden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GemeenteBelangen

"Inwoners die dit willen, kunnen zelf een plantsoen in onderhoud nemen. De gemeente stelt hier wel iets tegenover in de vorm van beplanting of materialen voor onderhoud."

PvdA

"Het is een goede zaak wanneer inwoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun eigen woonomgeving. Groenonderhoud (bijvoorbeeld grasmaaien) blijft wel in de eerste plaats een taak van de gemeente. Wanneer er dorpen zijn die dit graag overnemen dan moet dat mogelijk zijn met overdracht van bijbehorende budgetten."

Hogeland Lokaal Centraal

"Burgerinitiatieven daartoe verdienen gemeentelijke ondersteuning."

GroenLinks

"Dit moet dan gerealiseerd worden op vrijwillige basis met duidelijke afspraken."

Neutraal

D66

"D66 vindt dit een goede ontwikkeling maar ziet dan ook graag dat de gemeente hier ook in faciliteert."

Oneens

SP

"Gemeentegrond en -groen moet door de gemeente worden onderhouden. Als bewoners het graag willen doen, kan dat natuurlijk altijd. Maar dan op vrijwillige basis en in goed overleg met buurt en gemeente."

CDA

"Als mensen op eigen initiatief willen helpen met het onderhouden van groenvoorzieningen in hun woonomgeving juichen wij dit toe. "

ChristenUnie

"Geen moeten. Wel kunnen. Als een wijk of dorp hier meerwaarde in ziet is het prima. Bijvoorbeeld in de vorm van wijk- en buurtbudgetten. Dan ontstaat er een win-win situatie."

VVD

"Je levert zelf een belangrijke bijdrage in het onderhoud van je eigen tuin, stoep en straat. De gemeente doet hetzelfde voor de openbare ruimte."

Stelling 14 van 21

Nieuwbouw

Nieuwe woningen moeten zo worden gebouwd dat ze geschikt zijn voor alle levensfasen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Voor alle levensfasen moet er voldoende, goede en betaalbare woonruimte zijn. Deels levensloopbestendig, deels niet, niet iedereen wil een leven lang op één plek wonen. Het gaat hierbij zowel om huur- als koopwoningen."

PvdA

"Voor alle levensfasen en voor alle inwoners, met of zonder beperking."

ChristenUnie

"Wij zijn voorstander van levensloopbesendige woningen. Tegelijkertijd kan er ook huisvesting voor jongeren of gezinnen zijn die niet altijd levensloopbestendig is. "

VVD

"Nieuwe woningen dienen levensloopbestendig gebouwd te worden om ook in de toekomst aan de vraag te voldoen."

D66

Geen toelichting gegeven

Neutraal

GemeenteBelangen

"Particulieren moeten vooral zelf weten wat voor soort woning ze willen bouwen, levensloopbestendig is duurder maar wel heel handig. "

Oneens

CDA

"Het woordje “moeten” in deze stelling maakt dat wij zeggen dat het niet hoeft om nieuwe woningen geschikt te maken voor alle levensfasen. “Moeten” legt teveeel verplichting op. De voordelen van levensloopbestendigbouwen zien wij wel, maar verplichtende regels zijn wat het CDA betreft niet nodig."

Hogeland Lokaal Centraal

"Dit geldt overigens wel voor woningcorporaties, maar kan aan particuliere bouwers niet worden opgelegd."

GroenLinks

"Mensen hebben de vrijheid woningen te bouwen zoals ze willen, we stimuleren het levensloopbestendig bouwen wel. "

Stelling 15 van 21

Beleid tegen overgewicht

De gemeente moet actief beleid voeren om overgewicht van haar inwoners tegen te gaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Preventie is heel belangrijk om ziektes en problemen te voorkomen en hoge zorgkosten in te dammen."

ChristenUnie

"Een gezonde levensstijl is belangrijk en heeft een positieve uitwerking op tal van zaken."

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

Neutraal

GemeenteBelangen

"Mensen gaan vooral zelf over hun leven. De gemeente kan er voor zorgen dat er genoeg gesport kan worden door goede voorzieningen aan te bieden. Verenigingen kunnen bij hun aanbod weer geholpen worden door sportcoaches. "

D66

Geen toelichting gegeven

Hogeland Lokaal Centraal

"Betreft primair een eigen verantwoordelijkheid. Wel moet van de gemeente een stimulerende rol uitgaan om meer te sporten en te bewegen."

Oneens

SP

"Als mensen ondersteuning willen bij het afvallen of het omschakelen naar een gezondere leefstijl kan dat al, vanuit het basispakket via de huisarts. Het aanbieden van sport-, cultuur- en kunstactiviteiten in het algemeen om mensen te stimuleren om met elkaar in contact en daardoor in beweging te komen juichen wij toe."

VVD

"Wij willen dat de gemeente zich niet actief gaat bemoeien met het overgewicht van inwoners. Mensen die hulp nodig hebben kunnen dit zelf aangeven. Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen en overgewicht te voorkomen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches."

Stelling 16 van 21

Bestuurscentrum in Winsum

Winsum moet het gemeentelijk bestuurscentrum van Het Hogeland worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"De vier huidige gemeentehuizen behouden hun loketfunctie."

Neutraal

ChristenUnie

"Op dit moment zijn de plannen zo ingekleurd dat in Winsum het college van Burgemeester en Wethouders gehuisvest wordt. Wij pleiten voor dorpswethouders en vinden het belangrijk dat de inwoners een toegankelijke gemeenteraad en wethouder hebben. De exacte plek waar de bestuurscentrum ligt, is wat ons betreft van ondergeschikt belang. Dit kan ook in Leens, Uithuizen of Bedum zijn (of in één van onze 47 andere kernen...)."

D66

"D66 heeft geen voorkeur waar het college zitting neemt, wel vinden wij dat het orgaan laagdrempelig bereikbaar moet zijn."

Hogeland Lokaal Centraal

"Wat ons betreft moet met name gekeken worden naar de meest efficiente plek, waarbij representativiteit een mede bepalende factor is. "

Oneens

GemeenteBelangen

"Een bestuurscentrum hoort centraal in de gemeente te liggen, niet aan een rand. De gemeenteraad gaat vergaderen in Uithuizen, het college in Winsum. Daarmee zijn er al twee bestuurscentra."

SP

"Prima als tijdelijke oplossing voor de komende vier jaar. Laten we eerst de komende vier jaar de basis opbouwen, en dan kunnen we na afloop van een raadsperiode de balans opmaken. Om te beginnen moeten we informeren bij onze inwoners of zij vinden dat de huidige constructie, met het bestuurlijk centrum in Winsum en de raadsvergaderingen in Uithuizen, goed werkt of dat die veranderd moet worden. "

PvdA

Geen toelichting gegeven

VVD

"Voor de VVD maakt het niet uit waar de gemeenteraad of burgemeester en wethouders kantoor hebben. We hebben allemaal de taak om ons tussen de inwoners te begeven en samen Het Hogeland te besturen. "

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

Stelling 17 van 21

Veebedrijven

De gemeente moet veebedrijven toestaan om uit te breiden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GemeenteBelangen

"Bestaande activiteiten kunnen binnen randvoorwaarden worden uitgebreid. In onze ogen zijn daarbij draagvlak in de omgeving, inpassing in het landschap en verbetering van dierenwelzijn belangrijke items."

CDA

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"De landbouw is een hele belangrijke sector in onze regio. We hebben de ruimte en hebben als visie Ruimte. Die ruimte verdienen ook onze boeren. Hier kunnen wel voorwaarden aan verbonden zijn."

VVD

"Agrariërs moeten de ruimte krijgen om uit te breiden, het moet mogelijk zijn om een groter bouwblok te krijgen. Wij willen de agrarische sector geen gemeentelijke regels bovenop landelijke wet/regelgeving opleggen."

Hogeland Lokaal Centraal

"Voorwaarde is wel dat dit diervriendelijk van opzet is en dat de betrokken bedrijven in het buitengebied zijn gelegen. "

Neutraal

D66

"D66 is geen voorstander van intensieve veehouderij en een uitbreiding moet per bedrijf afgewogen worden."

Oneens

SP

"Stimuleer biologisch(-dynamische) veeteelt en akkerbouw. De toekomstbestendige, dier- en milieuvriendelijke vormen van boeren. Als het aan de SP ligt worden alle andere vervuilende vormen geweerd, die niet bijdragen aan CO2-reductie of dierenwelzijn. We moeten zuinig zijn op ons platteland, onze Waddenzeekust en onze natuur, daar passen geen megastallen en megavervuilers in. Daar komt bij dat per 1 januari 2019 verschillende Europese regelingen toch al strenger zullen worden."

PvdA

"Wij zijn tegen vestiging van bedrijven met intensieve veehouderij. Voor bestaande bedrijven ( bijvoorbeeld melkveehouderijen) is uitbreiding binnen bestaande regelgeving soms mogelijk. "

GroenLinks

"Wij willen geen megastallen in Het Hogeland."

Stelling 18 van 21

Fabrieken

De gemeente moet vlakbij dorpscentra geen fabrieken toestaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GemeenteBelangen

"Industrieterreinen zijn geschikte plekken voor grote fabrieken."

SP

"Daar hebben we al uitstekende industrie- en bedrijventerreinen voor en ook de Eemshaven."

PvdA

"Voor nieuwe grootschalige bedrijvigheid moeten geschikte bedrijfsterreinen worden gezocht. Voor bestaande bedrijven ligt dit uiteraard anders."

ChristenUnie

"Op meerdere plekken zitten er al fabrieken naast de dorpskernen. In dit soort situaties gaan we ondernemers niet klemzetten maar ook ruimte bieden. De houding van de nieuwe gemeente moet zijn ja, mits.Bij nieuwe fabrieken moet de locatie passend zijn bij de functie."

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Hogeland Lokaal Centraal

"Dit moet per geval worden bezien, daarbij lettend op milieubelasting en overlast voor de directe omgeving."

Oneens

CDA

Geen toelichting gegeven

VVD

"Een onderneming mag zich vestigen waar hij wil mits dit in goed overleg met de omwonenden gaat. Zo is de uitbreiding van de FrieslandCampina-fabriek in Bedum voor de VVD bespreekbaar. "

Stelling 19 van 21

Ontmoetingscentrum

In elk dorp moet een ontmoetingscentrum voor jongeren zijn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GemeenteBelangen

"Passend bij het dorp kan hiervoor een plek worden aangewezen of beschikbaar worden gesteld. Wel moet duidelijk zijn dat de meerderheid van de jeugd hier achter staat."

CDA

"Als er vanuit een dorp het een verzoek komt voor een ontmoetingsplek voor jongeren dan staat het CDA hier positief tegenover. Maatwerk is daarbij belangrijk. Een ontmoetingsplek in een bestaand dorpshuis of een ruimte in de dorp multifunctioneel gaan benutten heeft onze voorkeur."

PvdA

"Een eigen plek voor jongeren vinden wij erg belangrijk. In de kleinere dorpen denken we aan een multifunctioneel gebouw zoals een dorpshuis."

ChristenUnie

"Maar niet alleen voor jongeren, voor het hele dorp willen wij graag een dorpshuisfunctie."

Neutraal

SP

"Geef de jongeren zelf een stem. Daar waar er behoefte aan is, moet zeker een ontmoetingsplek zijn voor jongeren. Maar overal een jongerencentrum is wat teveel van het goede. Daar komt bij dat je er rekening mee moet houden dat de samenstelling en wensen van de groep jongeren die hier gebruik van maakt door de jaren heen verandert. Dus zorg voor een goed en doorlopend contact met de jongeren van Het Hogeland."

VVD

"School is een sociale ontmoetingsplaats voor jongeren. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur. Mocht er daarnaast behoefte zijn aan een ontmoetingscentrum voor jongeren dan moet de gemeente daarover in gesprek met het dorp. Wij vinden belangrijk dat de wens vanuit het dorp komt. "

Oneens

D66

"D66 vind dat ontmoetingscentra voor en door jongeren opgericht moet worden als daar behoefde voor is. Dat geldt ook nieuwe centra."

Hogeland Lokaal Centraal

"In (zeer) kleine kernen is dat niet realistisch en haalbaar. Wel vinden wij dat er in de grotere dorpen een onderkomen voor jongeren moet zijn. "

GroenLinks

"Er hoort in elk dorp een ontmoetingsplek te zijn waar jongeren ook welkom zijn."

Stelling 20 van 21

Concierge basisschool

De gemeente moet op elke basisschool een conciërge bekostigen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"Wij zijn voorstander van meer werkexperimenten. We zouden graag met basisscholen in gesprek gaan waarbij de basis is dat werkgevers ook financieel bijdragen."

Neutraal

Oneens

GemeenteBelangen

"Dit is aan de scholen zelf, daarin heeft de gemeente geen rol."

SP

"Schoolbesturen zelf kunnen hier beter een rol in spelen. De gemeente kan bijdragen als het aankomt op zaken die het gebouw en onderhoud daarvan betreffen. Dat is namelijk het enige waar de gemeente feitelijk over gaat bij scholen."

CDA

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Dit gaat over de bedrijfsvoering van een school. Laat die daar vooral zelf keuzes in maken. Hierin zien wij geen directe rol voor de gemeente. Wij zorgen voor goede huisvesting. "

VVD

"De gemeente is alleen verantwoordelijk voor een goede huisvesting van het onderwijs. De schoolbesturen gaan over de aanstelling van medewerkers. "

D66

Geen toelichting gegeven

Hogeland Lokaal Centraal

"Betreft geen gemeentelijke taak om dit bekostigen. Scholen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk."

GroenLinks

"Geen nieuwe Melkertbanen maar echte banen en breder dan op scholen. Bekostiging kan niet door de gemeente alleen."

Stelling 21 van 21

Coffeeshop

In de gemeente moet ruimte zijn voor een coffeeshop.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Zo haal je de wiethandel uit de criminele sfeer. Onder de 18 jaar wordt niet verkocht. Als gemeente is het zaak om een vangnet te creëren voor degenen die te kampen krijgen met een problematische vorm van gebruik. Denk aan verslaving en overlast. Dat begint bij goede voorlichting over wijs omgaan met middelen. Hulp en advies nabij en bereikbaar, en handhaven waar men echt uit de bocht schiet. "

VVD

"Een ondernemer die een coffeeshop wil beginnen, moet deze ruimte krijgen in de gemeente Het Hogeland. Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten of het veroorzaken van overlast.."

D66

"D66 vindt dat dit moet kunnen met in achtneming van bestaande regelvoering en mits er producten van Het Hogeland worden verkocht."

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

GemeenteBelangen

"De stad Groningen is hiervoor de centrumvoorziening, daar hoeft Het Hogeland niet in te voorzien."

CDA

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Zo lang de productie van wiet niet legaal is en er geen regulering is, willen wij het in onze dorpen niet toestaan. "

ChristenUnie

"Dit is onwenselijk! We proberen mensen te helpen met een gezonde levensstijl en proberen steeds meer rookvrije zones te realiseren. Een coffeeshop past zeker niet in onze toekomstvisie!"

Hogeland Lokaal Centraal

Geen toelichting gegeven

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met: