Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 25

Megastal

Hof van Twente moet megastallen toestaan

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Hof van Twente

"Grote vraag is; wat is een megastal? In ogen van de VVD moeten onze boeren goed in staat om een boterham te verdienen. Als daar een grootschalige stal bij hoort dan moet dat in de Hof mogelijk zijn."

Neutraal

Oneens

CDA Hof van Twente

"Het CDA Hof van Twente staat voor de menselijke maat dus geen mega stallen in de Hof van Twente. Familiebedrijven waar de menselijke maat bepalend is blijven en zijn welkom. Discussiepunt blijft uiteraard; wat is een megastal en wat is de menselijke maat?"

PvdA Hof van Twente

"De PvdA heeft al jaren geleden gewaarschuwd tegen de Q-koorts. Recente rapportage toont een duidelijk verband aan tussen intensieve veehouderij en bijvoorbeeld longontsteking. Ook wordt geadviseerd om de uitstoot van fijnstof en ammoniak zoveel mogelijk te reduceren."

Gemeente Belangen Hof van Twente

"De land- en tuinbouwsector moet voldoende groeicapaciteit hebben om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen realiseren. Ontwikkelingen rond megastallen neigen naar een vorm van industriële ontwikkeling en horen niet thuis op het platteland. Gezinsbedrijven plus horen in het Twentse landschap dan wel in het buitengebied van Hof van Twente."

D66 Hof van Twente

"D66 heeft drie prioriteiten voor het toetsen van de wenselijkheid van landbouwactiviteiten: duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid. Daarnaast moeten agrarische bedrijven passen in ons mooie landschap. "

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"Schaalvergroting is een doodlopende weg. Grondgebonden activiteiten met versterking van de biodiversiteit vormen de duurzame toekomst. Hiervoor zijn innovatiegelden beschikbaar. "

Stelling 2 van 25

ABZ Diervoeders

ABZ Diervoeders moet vertrekken uit het centrum van Markelo

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Het is wenselijk dat ABZ vertrekt uit centrum van Markelo. Als het moet dan zal de gemeente een flinke financiële (miljoenen) bijdrage moeten doen en dat zal voor het CDA nu een stap te ver zijn. Vooral omdat er dan gekozen moet worden tussen zorg en ABZ. Er zijn nu al tekorten in de zorg en het CDA geeft absoluut voorrang aan de zorg. "

VVD Hof van Twente

"In de basis wil je geen veevoederfabriek in het centrum van een kern. De komende periode moet blijken hoe realistisch de verplaatsing is."

PvdA Hof van Twente

"De PvdA heeft een (raadsbreed gesteunde) motie ingediend om een open gesprek met de directie van ABZ Diervoeders aan te gaan. Doel van dit gesprek moet zijn om objectief met elkaar de (on)mogelijkheden van uitplaatsing op de rij te zetten. Verplaatsing betekent overigens niet dat ABZ uit de gemeente moet verdwijnen, maar moet vooral de kern van Markelo weer meer ruimte geven"

Gemeente Belangen Hof van Twente

"De structuurvisie van Markelo geeft aan dat grootschalige industrie niet thuis hoort in het centrum van Markelo. Gemeente Belangen onderschrijft dit standpunt. Maar we kunnen niet dwingen te vertrekken en wij zijn ook niet bereid om hier miljoenen aan bij te dragen."

D66 Hof van Twente

"D66 steunt het onderzoek, dat is ingezet, om de mogelijkheden te onderzoeken van uitplaatsing van ABZ uit de kern van Markelo"

SP Hof van Twente

"In overleg met ABZ directie komen tot een gezamenlijk besluit om de locatie te verplaatsen (bijvoorbeeld Twentekanaal)."

Neutraal

GroenLinks Hof van Twente

"Het bedrijf is op die plek sinds jaar en dag. Als het bedrijf vrijwillig wil vertrekken dan is dat prima! Maar uitkopen door de gemeente gaat te ver. Dit kost een hoop geld en is niet te verantwoorden naar de inwoners toe. "

Oneens

Stelling 3 van 25

Grote bedrijven

Alle Twentse gemeenten moeten geld uittrekken om grote bedrijven naar Twente te halen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Hof van Twente

"Doen we al"

PvdA Hof van Twente

"Werkgelegenheid in de regio blijft een belangrijke voorwaarde voor een vitale gemeente. Wel moeten deze (grote) bedrijven worden getoetst op duurzaamheid en de toegevoegde waarde voor onze regio."

Gemeente Belangen Hof van Twente

"In Twents verband worden zaken van gemeenschappelijke belang geregeld in de Agenda van Twente. Financiering van deze agenda vindt plaats door de gezamenlijke gemeenten."

D66 Hof van Twente

"D66 vindt dat alle gemeenten geld moeten uittrekken om deel te nemen aan de Agenda van Twente, om samen de economie en werkgelegenheid in Twente te stimuleren. "

Neutraal

Oneens

CDA Hof van Twente

"Het gaat om kwaliteit en niet alleen om kwantiteit. Het CDA Hof van Twente is van mening dat nieuwe bedrijven aantrekken goed is voor de Twentse economie en dus ook voor onze inwoners van de Hof van Twente. Maar het hoeven niet perse grote bedrijven te zijn."

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"In Twente zijn afspraken gemaakt rondom de acquisitie van bedrijven voor een bedrijventerrein. GroenLinks juicht een aanvulling op dit beleid waarbij bedrijven die zich bezighouden met de circulaire economie of de principes van de circulaire economie toepassen naar Twente worden gehaald."

Stelling 4 van 25

30-kilometerzones

Alle woonwijken in Hof van Twente moeten 30-kilometerzones worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Is al nagenoeg in heel Hof van Twente gerealiseerd."

PvdA Hof van Twente

"Verkeersveiligheid in de kernen en buurtschappen, vooral met het oog op schoolgaande jeugd en ouderen, is belangrijk. Handhaving is daarbij overigens een voorwaarde."

D66 Hof van Twente

"In woonwijken en zeker in schoolomgevingen dient veel aandacht te zijn voor de verkeersveiligheid. 30 km zones kunnen hier aan bijdragen"

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"Veiligheid in alle woonwijken voor spelende kinderen moet voorop staan. Alleen het inrichten van 30-kilometer zones is geen garantie dat de verkeersveiligheid toeneemt. "

Neutraal

Gemeente Belangen Hof van Twente

"De gemeente moet voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie zorgen voor de hele gemeente. Wanneer daarbij het invoeren van 30 kilometer zones hoort, dan moet dat plaatsvinden. "

Oneens

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

Stelling 5 van 25

Sociale huurwoningen

In Hof van Twente moeten meer sociale huurwoningen gebouwd worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Het CDA Hof van Twente is van mening dat we nog sneller moeten reageren op ontwikkelingen in de woningmarkt. Woningen moeten flexibeler en duurzamer worden gemaakt, geschikt als sociale huurwoning maar met een kleine aanpassing ook weer geschikt voor starters en of ouderen."

PvdA Hof van Twente

"Daarnaast moet het toewijzingsbeleid van huurwoningen door de woningcorporaties worden herzien. Om de sociale cohesie in de kernen te handhaven, is het van groot belang dat jongeren in hun eigen woonplaats kunnen blijven wonen. Een open inschrijving voor iedereen uit Nederland en het bijbehorende lotingssysteem biedt geen oplossing."

D66 Hof van Twente

"Signalen uit kernen (en buurtschappen) laten zien dat er toenemend behoefte is aan betaalbare huurwoningen, voor ouderen die zelfstandig blijven wonen maar dan wel kleiner, en met name voor jongeren de willen blijven wonen of terugkeren. Naast meer woningen is ook het toewijzingsbeleid een belangrijke factor om te kunnen voldoen aan de vraag."

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"Er bestaat een achterstand op dit gebied waardoor jongeren niet sociaal kunnen wonen of pas na een lange wachttijd. Dat moet veranderen"

Neutraal

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

Gemeente Belangen Hof van Twente

"In de gemeente Hof van Twente moeten voldoende huurwoningen aanwezig zijn. Indien op basis van behoefte blijkt dat meer gebouwd moet worden, dienen corporaties daar zorg voor dragen. Een goede mix tussen jonge en oudere bewoners is daarbij een belangrijk uitgangspunt."

Oneens

Stelling 6 van 25

Afval

Burgers moeten betalen voor het aanbieden van afval bij het milieupark

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

PvdA Hof van Twente

"De vervuiler betaalt. De opbrengsten moeten wel ten goede komen aan investeringen of ontwikkelingen op het gebied van beter milieu of duurzaamheid."

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Betalen voor het aanbieden van afval moet kostendekkend zijn. "

D66 Hof van Twente

"Huidig beleid voortzetten, wanneer het gaat om restafval. Overige materialen kunnen gratis worden ingeleverd"

GroenLinks Hof van Twente

"Voor het aanbieden van grijs afval bestaat een tarief dat erop gericht is dat mensen zo veel mogelijk afval scheiden en zo weinig mogelijk (rest)afval aanbieden. Ieder burger heeft een maximum aantal kilo’s grijsafval die ze gratis mogen aanbieden. Daar bovenop moet er betaald worden. "

Neutraal

SP Hof van Twente

"Afhankelijk van de situatie (soort en hoeveelheid afval)."

Oneens

CDA Hof van Twente

"Inwoners die hun afval wegbrengen naar het milieupark vertonen goed gedrag en moeten dan beloond worden doordat het aanbieden van dit afval kosteloos is."

Stelling 7 van 25

Brandweer

De brandweer mag uitrukken zonder bevelvoerder

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

Neutraal

SP Hof van Twente

"Afhankelijk van de ernst van de situatie."

GroenLinks Hof van Twente

"Bij het bestrijden van een brand gaat het erom dat de noodzakelijke competenties en materiaal op dat aanwezig moeten zijn. Daarom werken de brandweerkorpsen steeds meer samen. Daarnaast kijken ze of kleinere en flexibele teams inzetbaar zijn. Je hoeft niet bij elke melding met een grote wagen met volle bezetting uit te rijden. "

Oneens

CDA Hof van Twente

"Simpel, zolang dit wettelijk bepaald is kan en mag de brandweer niet uitrukken zonder bevelvoerder. "

PvdA Hof van Twente

"De brandweer heeft regels en voorwaarden voor het uitrukken, die moeten worden nageleefd. Er zou wel een aanvullend protocol moeten komen als de bevelvoerder onverhoopt niet ter beschikking is. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er een brand woedt terwijl de brandweer in de kazerne blijft."

Gemeente Belangen Hof van Twente

"De brandweer moet zorg dragen dat zij haar organisatie zodanig op orde heeft, dat zij ten alle tijden haar takenpakket op een, voor alle betrokkenen, veilige manier kan uitvoeren. "

D66 Hof van Twente

"We moeten ons gewoon houden aan de regels die hiervoor gelden"

Stelling 8 van 25

Dorpsscholen

Hof van Twente moet bijdragen aan de financiering van dorpsscholen met weinig leerlingen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Het CDA Hof van Twente is van mening dat de kwaliteit van het onderwijs belangrijker is dan de locatie. Dus als de kwaliteit van een dorpsschool goed is en houdbaar naar de toekomst dan kan de gemeente hierin faciliteren ter behoud van deze dorpsschool in het dorp."

PvdA Hof van Twente

"Met name als het gaat om scholen met openbaar onderwijs. De gemeente is verplicht om de keuze voor openbaar onderwijs aan te bieden."

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"GroenLinks wil dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen. We willen scholen waarin kinderen opgroeien tot zelfbewuste en nieuwsgierige volwassenen die vol zelfvertrouwen hun weg vinden in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk om kaders te scheppen voor en kwalitatief goed aanbod en bereikbaarheid van goede scholen en dorpsscholen. "

Neutraal

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Het is wettelijk geregeld wat de plichten en mogelijkheden van de gemeenten zijn op het gebied van onderwijs."

D66 Hof van Twente

"Niet de grootte van de school is bepalend voor D66, maar de kwaliteit van het onderwijs"

Oneens

Stelling 9 van 25

Huishoudelijke hulp ouderen

De gemeente moet meer geld steken in huishoudelijke hulp voor ouderen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Het CDA Hof van Twente is van mening dat onze ouderen per definitie een goede oudedag verdiend hebben en hierin moet de gemeente meer geld steken. Onze niet-ouderen moeten dan wel de bereidheid hebben hier in mee te betalen, dan wel in geld of in natura (extra vrijwilligerswerk et cetera)."

PvdA Hof van Twente

"De PvdA blijft pleiten voor maatwerk in de zorg. Dus als in individuele gevallen meer hulp nodig is, dan moet dat geboden worden."

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Indien blijkt dat op grond van indicatiestellingen het budget voor huishoudelijke hulp aan ouderen ontoereikend is, moet aanvullend krediet vastgesteld worden. Voorop moet staan dat er maatwerk geleverd wordt. "

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

Neutraal

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"Om langer thuis te kunnen blijven wonen hebben ouderen extra zorg in en om huis nodig. GroenLinks vindt het logisch dat er extra geïnvesteerd wordt in de thuiszorg. Het levert ook extra banen in de thuiszorg. Alle beetjes helpen maar helaas is dit een druppel op een gloeiende plaat. Het knelpunt ligt in het landelijk beleid "

Oneens

D66 Hof van Twente

"D66 vindt het belangrijk dat ouderen de juiste hulp krijgen. Hier moet aandacht voor zijn. Niet meer geld, maar betere verdeling van de gelden door te kijken wat iemand nodig heeft, meer maatwerk"

Stelling 10 van 25

Zonnepanelen

Hof van Twente moet investeren in een park met zonnepanelen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Het CDA Hof van Twente is van mening dat dit in eerste aanzet aan de markt moet worden overgelaten maar daar waar de markt faalt dan wel te langzaam is zal de gemeente een eigen investering kunnen doen maar dan moeten de opbrengsten ook direct bij onze inwoners terecht komen."

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

PvdA Hof van Twente

"De doelstelling is om de Hof van Twente in 2035 energie neutraal te hebben. Dat gaat alleen lukken als we op meerdere terreinen energieprojecten ontwikkelen. Randvoorwaarde blijft de inpasbaarheid."

D66 Hof van Twente

"Niet de gemeente zelf moet investeren in een zonnepark; het beleid moet dusdanig zijn dat inwoners en bedrijven worden gestimuleerd te investeren in zonne-energie en hiervan ook zelf de vruchten kunnen plukken. In de praktijk blijkt het vooralsnog lastig om particuliere initiatieven van de grond te krijgen. De gemeente kan in eerste instantie een " aanjager" zijn."

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"Om de doelstelling van energie-neutraal te zijn in 2035 te bereiken moet de gemeente een enorme investering plegen in allerlei vormen van energieopwekking en energiebesparingsmaatregelen. Tot de opties hoort investeringen in zonne-, wind- en geothermische energie. "

Neutraal

Oneens

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Het is geen primaire taak van Hof van Twente om te investeren in een park voor zonnepanelen. Wel dient de gemeente zorg te dragen voor een structuur waar marktpartijen gebruik van kunnen maken. De gemeente dient vooral aandacht te besteden aan draagvlak en regievoering. "

Stelling 11 van 25

Samenstelling gemeenteraad

Er zitten veel te weinig mensen uit Goor en veel te veel uit Delden in de raad

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

CDA Hof van Twente

"Het gaat niet om kwantiteit maar om kwaliteit. Het CDA Hof van Twente heeft drie Goorse toppers op een verkiesbare plek staan, Pieter van Zwanenburg, Riekele Bijleveld en Stefanie Smit. Het CDA heeft zowel kwaliteit als kwantiteit dus bij ons zit u altijd goed, stem CDA lijst 1."

D66 Hof van Twente

"D66 raadsleden zijn er voor de gehele gemeente Hof van Twente; niet om een bepaalde kern te vertegenwoordigen. We zijn actief in alle kernen, en ook zeker in Goor. Enigszins een afspiegeling naar de kernen is te verdedigen; Gorenaren kunnen zorgen voor meer mensen uit Goor door op een Gorenaar te stemmen"

Oneens

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

PvdA Hof van Twente

"Elk raadslid is er voor de hele gemeente. Bovendien kunnen inwoners door middel van voorkeurstemmen de samenstelling van fracties beïnvloeden."

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Het is de verantwoordelijkheid van individuele politieke partijen hoe zij een kieslijst samenstelt. De kiezer besluit uiteindelijk hoe de samenstelling van de raad uiteindelijk zal zijn. Gemeente Belangen is een partij die opkomt voor de belangen van iedere kern en buurtschap, De woonplaats van een fractielid speelt hierbij geen belang. "

SP Hof van Twente

"Raadsleden moeten in staat zijn iedereen in Hof van Twente te vertegenwoordigen, ongeacht hun woonplaats."

GroenLinks Hof van Twente

"Van een raadslid mag worden verwacht dat hij of zij een volksvertegenwoordiger is voor alle inwoners. Van de 126 mensen van de zeven partijen die op de lijst staan, komen er slechts 22 uit Delden. Een percentage van 17,46 %. Delden is daarmee ietwat ondervertegenwoordigd op de kandidatenlijst op basis van het aantal inwoners van de kernen."

Stelling 12 van 25

Windmolens

De gemeente moet meewerken aan de plaatsing van (meer) windmolens

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Hof van Twente

"De doelstelling is om de Hof van Twente in 2035 energie neutraal te hebben. Dat gaat alleen lukken als we op meerdere terreinen energieprojecten ontwikkelen. Randvoorwaarde voor plaatsing (hier of op de Noordzee) blijft de inpasbaarheid in het landschap en draagvlak. "

D66 Hof van Twente

"D66 wil verder met de ambitie om in 2035 energie-neutraal te worden, en sluit daarbij geen van de duurzame energievormen uit, ook windenergie niet. Ook hierbij geldt ons principe van "Beginspraak" ; voor het opstarten van plannen met de inwoners in overleg voor maximaal draagvlak, om gezamenlijk ook lastige keuzes te kunnen maken. Om de doelstelling te halen is veel meer nodig dan wat nu wordt gedaan, ondanks de vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid. "

GroenLinks Hof van Twente

"Windmolens dragen bij aan het verduurzamen van de Hof. Om de doelstelling van energie-neutraal te zijn in 2035 te bereiken moet de gemeente een enorme investering plegen in allerlei vormen van energieopwekking en energiebesparingsmaatregelen. Tot de opties hoort investeringen in zonne-, wind- en geothermische energie. "

Neutraal

VVD Hof van Twente

"Gemeente werkt alleen mee als er draagvlak is in de noaberschap."

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Het is geen primaire taak van Hof van Twente om te investeren in windmolens. Wel dient de gemeente zorg te dragen voor een structuur waar marktpartijen gebruik van kunnen maken. De gemeente dient vooral aandacht te besteden aan draagvlak en regievoering. "

Oneens

CDA Hof van Twente

"Mega windmolens passen niet in het Twentse landschap maar daar waar onze inwoners zelf met een initiatief komen en de opbrengsten in de nabije omgeving van de windmolen blijven moet wel gekeken worden naar maatwerk. "

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

Stelling 13 van 25

Gasloos (ver)bouwen

Een gasloze woning voor iedereen is financieel niet haalbaar

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Echter, waar een wil is daar is een weg, aldus CDA Hof van Twente. We moeten wel doelen stellen met elkaar en daar zoveel mogelijk op koersen. Pas de koers aanpassen als er reële alternatieven voorhanden zijn. CDA Hof van Twente is voor een heldere koers in deze."

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

PvdA Hof van Twente

"De gemiddelde kosten voor het gasloos maken van een woning bedraagt ongeveer 60.000 € en dat is voor de meeste mensen niet op te brengen."

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Op dit moment zal een gasloze woning niet voor iedereen financieel haalbaar zijn. Ontwikkelingen moeten echter goed gevolgd worden en ruimte voor experimenteren moet er zijn. "

Neutraal

GroenLinks Hof van Twente

"Het gas gaat eraf. De investeringskosten per huishouden verschillen flink, evenals de financiële draagkracht. Wijken en buurtschappen zullen samen coöperaties moeten vormen om samen de investering te dragen en later ook samen van de opbrengsten te genieten. Deze samenwerking moet ook ondersteund worden door een landelijk sociaal klimaatbeleid. "

Oneens

D66 Hof van Twente

"De technische ontwikkelingen op dit gebied gaan snel; er is al veel mogelijk. Extra kosten kunnen worden gecompenseerd door het ontbreken van de maandelijkse gasrekening. Met name voor bestaande woningen moet nog wel naar oplossingen worden gezocht. "

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

Stelling 14 van 25

Onroerendezaakbelasting

De Onroerendezaakbelasting (OZB) moet verlaagd worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

VVD Hof van Twente

"VVD is tegen verhoging."

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Gemeente Hof van Twente moet haar takenpakket zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren. Als dit inhoudt dat de OZB verlaagd kan worden dan is dat goed. "

D66 Hof van Twente

"D66 is voor een toekomstbestendige begroting. We willen geen schulden doorschuiven naar onze kinderen. Vanuit dezelfde waarde erkennen we ook het bang van publieke investeringen, bijvoorbeeld in goed onderwijs, zorg en schone energie, die juist op lange termijn profijt opleveren. Daarom zijn lage lokale lasten voor ons belangrijk, maar niet het enige criterium. D66 heeft als uitgangspunt dat niet bestede middelen terugvloeien naar de inwoners door bijvoorbeeld verlaging van de tarieven"

SP Hof van Twente

"De hoogte van de OZB is onderdeel van de totale begroting."

Oneens

CDA Hof van Twente

"Het CDA Hof van Twente is van mening dat we wel realistisch moeten blijven, we willen met z'n allen nog heel veel (o.a. duurzaam leven), we hebben met z'n allen veel ambities (o.a. innovaties), we moeten met z'n allen ook nog heel veel (o.a. zorg verbeteren en afval opruimen), dit kost geld. Keuzes maken en de OZB op niveau houden is de insteek van het CDA Hof van Twente."

PvdA Hof van Twente

"Als het kan is verlaging van de OZB natuurlijk wenselijk, maar niet zomaar zonder een goede afweging. Het niveau van onze voorzieningen moet in ieder geval op peil worden gehouden."

GroenLinks Hof van Twente

"Komende jaren is geld nodig onder meer om de armoede in de Hof effectief te bestrijden. Ook de verduurzaming vraag investeringen. "

Stelling 15 van 25

Dieka

Dieka is zelf verantwoordelijk voor de uitgaansoverlast. De politie heeft belangrijker werk te verrichten

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Hof van Twente

"Bedrijven die overlast veroorzaken, moeten zelf maatregelen nemen. De PvdA vindt wel dat er meer handhavers moeten komen om er op toe te zien dat de maatregelen ook effectief zijn."

D66 Hof van Twente

"De verantwoordelijkheid ligt primair bij Dieka, maar een goede samenwerking met de politie is wel belangrijk. "

Neutraal

Oneens

CDA Hof van Twente

"Het CDA Hof van Twente is van mening dat we vooral naar onszelf moeten kijken, we moeten elkaar aanspreken op ons aller gedrag. We hebben als mens een eigen verantwoordelijkheid en die moeten we veel meer laten gelden naar onszelf toe maar ook naar elkaar toe. Als we dit ter harte nemen zal ook uitgaansoverlast vanzelf verminderen."

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Dieka is verantwoordelijke voor uitgaanslast binnen haar eigen locatie en eigen terrein. In de openbare ruimte is de politie handhaver en toezichthouder op overlast. "

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"De aanpak van overlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, horeca en het uitgaanspubliek. Elke partij levert een bijdrage aan ‘veilig stappen’. De gemeente zorgt voor een veilige omgeving, de politie voor extra surveillance en de horeca voor extra toezicht in en rond de uitgaansgelegenheid en het toezien op verantwoord alcoholgebruik. "

Stelling 16 van 25

Elementis

Elementis hoort niet thuis in Delden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Feitelijk klopt dit, maar dit bedrijf op deze plek is voortgekomen uit keuzes uit het verleden die nu niet zomaar zijn terug te draaien. Elementis heeft een sterke band met Delden en haar historie en daar zullen we met respect mee om moeten gaan. Zolang wij allen (ook Elementis zelf) dit respect hebben kan Elementis tot in lengte van jaren in Delden blijven. Elementis is overigens ook één van de grotere werkgevers in onze gemeente."

Neutraal

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Het toezicht van Elementis ligt bij de provincie. Zij dient een oordeel te hebben wat betreft de plaats van vestiging. De nadruk dient te liggen op optimale veiligheidseisen en voorzieningen en niet op verplaatsen, want elke andere plek zal ook op bezwaren stuiten."

Oneens

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

PvdA Hof van Twente

"Zolang de veiligheid niet in het geding is, is er geen reden om Elementis uit Delden te verbannen."

D66 Hof van Twente

"De plaats waar Elementis is gevestigd is niet ideaal. Elementis dient zich goed te houden aan alle milieu en veiligheidsvoorschriften. "

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"Chemiebedrijf Elementis Specialties Netherlands (voorheen Servo) uit Delden is in December 2017 verkocht aan het Zwitserse bedrijf Kolb Distribution AG. Elementis biedt werk voor 215 mensen en is dus een belangrijke bron van werkgelegenheid voor de regio. "

Stelling 17 van 25

Verwarde mensen

Hof van Twente moet meer bevoegdheden krijgen verwarde mensen verplicht te laten opnemen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Meer bevoegdheden bij de burgemeester."

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

PvdA Hof van Twente

"Deze bevoegdheden heeft een Burgemeester al. Wel pleit de PvdA voor een preventieve signalering en aanpak, bijvoorbeeld door inzet van wijkteams, huisartsen en wijkvoorzieningen. Daarmee kunnen op termijn veel kosten worden bespaard."

D66 Hof van Twente

"Verwarde mensen, die een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving moeten tegen zichzelf worden beschermd. Alleen de burgemeester kan in overleg met de daarvoor aangewezen instanties een zwaarwegend middel opleggen."

Neutraal

SP Hof van Twente

"Hof van Twente moet meer mogelijkheden krijgen om verwarde mensen passend onder te brengen."

Oneens

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Gemeente Belangen is van mening dat er voldoende bevoegdheden zijn om verwarde personen op te laten nemen. In het voortraject kan echter nog wel het één en ander verbeterd. Er dient vooral meer aandacht te zijn voor de zorg voor mensen met psychische problemen. "

GroenLinks Hof van Twente

"Dit is al geregeld bij wet. De burgemeester heeft de bevoegdheid."

Stelling 18 van 25

Fietsstroken

Er moeten meer fietsstroken worden aangelegd

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Het CDA Hof van Twente is van mening dat we bestaande fietsstroken moeten verbeteren en voorzien van innovatieve verlichting/strepen et cetera. Daar waar nieuwe wegen komen of oude worden opgewaardeerd moet altijd gekeken worden naar de mogelijkheden voor fietsers."

PvdA Hof van Twente

"Hof van Twente moet zich de komende jaren gaan inrichten op intensiever e-bike verkeer. Ook de verlichting op een aantal bestaande trajecten moet worden verbeterd."

D66 Hof van Twente

"De fiets wordt niet voor niets het meest democratische vervoersmiddel genoemd. Het is voor vrijwel iedereen beschikbaar en bruikbaar, goedkoop en snel. Bovendien is fietsen schoon en gezond. Het aanleggen van geasfalteerde, obstakelvrije en waar mogelijk vrijliggende fietspaden, met doorlopende routes maakt fietsen aantrekkelijker. De elektrische fiets stelt meer mensen in staat om ook voor langere afstanden te fietsen. D66 wil ook voldoende laadpunten"

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"Fietsen heeft een positief effect op de gezondheid en op het milieu. Fietsstroken en fietspaden maken dat een weg prettiger is voor fietsers. Er zijn ook andere mogelijkheden om de weg prettiger en veiliger te maken zoals minder (vracht)auto’s door de weg te laten rijden, de snelheid van de (vracht)auto’s verminderen en een parkeerverbod of een stopverbod voor automobilisten. "

Neutraal

VVD Hof van Twente

"Alleen indien nodig"

Gemeente Belangen Hof van Twente

"De gemeente moet voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie zorgen voor de hele gemeente. Wanneer daarbij het aanleggen van fietsstroken hoort, dan moet dat gebeuren. Wel dient bij het ontwikkelen van nieuwe wijken meer aandacht te zijn voor het aanleggen van aparte fietsbanen. Dit is eveneens van toepassing bij herverkaveling van bestaande gebieden. "

Oneens

Stelling 19 van 25

Fusie gemeentelijke afdelingen

Gemeentelijke afdelingen (zoals salarisadministratie) moeten fuseren om kosten te besparen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Hof van Twente

"Kan veel administratieve rompslomp schelen."

SP Hof van Twente

"Mits het past binnen de totale structuur."

Neutraal

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Indien uit oogpunt van efficiëntie en effectiviteit het samenvoegen wenselijk is dient overwogen te worden dit uit te voeren. Wij kennen besluiten waarbij voor fuseren is gekozen, maar ook voorbeelden waarbij besloten is om niet te fuseren. "

D66 Hof van Twente

"Alleen als het leidt tot efficiëntie en kostenbesparing kiezen we voor samenwerking. Een fusie van gemeentelijke afdelingen is hier niet perse voor nodig"

Oneens

CDA Hof van Twente

"Samenwerken en fuseren in overheidsland leidt niet per definitie tot een besparing van de kosten. Het CDA Hof van Twente is van mening dat de Hof van Twente een zelfstandige gemeente moet blijven en dus haar basistaken altijd zelf moet kunnen uitvoeren."

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"Afdelingen fuseren is een ingrijpend proces en is aan zich al een kostbaar project. Fusies die besloten zijn alleen op basis van kostenbesparing zijn ongewenst. Fusies dienen gebaseerd te zijn op het bereiken van maatschappelijke doelen zoals een effectiever dienstverlening voor de burgers."

Stelling 20 van 25

Verplichting bijstandsuitkering

Mensen met een bijstandsuitkering moeten werken voor hun geld

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Ook mensen met een bijstandsuitkering moeten naar hun arbeidsvermogen een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Het CDA Hof van Twente ziet deze bijdrage ook als werk."

Neutraal

VVD Hof van Twente

"Iedereen die kan werken willen we stimuleren om ook daadwerkelijk te werken. Wie echt niet kan werken helpen we met bijstand."

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Niet iedereen kan werken, maar als het mogelijk en zinvol is, heeft het zeker de voorkeur dat mensen met een bijstandsuitkering werkzaamheden verrichten. Dit kan zijn in de vorm van een werkervaringsplek, maar ook vrijwilligerswerk is mogelijk. "

D66 Hof van Twente

"D66 vindt dat met mensen in de bijstand tenminste jaarlijks een gesprekk moeten hebben om de persoonlijke situatie te bespreken. Niet iedereen is in de positie te gaan werken. De gemeente helpt, afhankelijk van de situatie, met het zoeken naar werk, opleiding of training, of eventueel vrijwilligerswerk. Ook parttime werk of tijdelijk werk moet worden gestimuleerd. "

Oneens

PvdA Hof van Twente

"De PvdA pleit voor een andere manier om met armoede om te gaan. Eén van de punten is om mensen die al lang werkloos zijn en geen kans meer maken op een betaalde baan te betrekken bij het vinden van zinvolle maatschappelijke activiteiten. "

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"Uit alle onderzoek blijkt dat 50% nooit uit de bijstand zal komen om uiteenlopende reden (o.a. medische en psychische redenen). Voor die groep moet er een vorm van basisinkomen komen. De anderen moeten veel meer op persoonlijke maat toegeleid worden naar werk of onbetaalde vorm van (vrijwilligers)werk. "

Stelling 21 van 25

Strafblad

Gemeenteraadsleden mogen een strafblad hebben

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Niemand zou een strafblad moeten hebben. Als mensen toch een strafblad hebben moeten ze duidelijk aan de gemeenschap laten zien dat dit een misstap is geweest in hun leven en dan is een tweede kans voor wat betreft het CDA Hof van Twente terecht, in welke functie dan ook."

Neutraal

SP Hof van Twente

"Afhankelijk van het delict."

Oneens

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

PvdA Hof van Twente

"Politici op alle niveaus moeten van onberispelijk gedrag zijn. "

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Er is een landelijke discussie gaande of het noodzakelijk is dat kandidaat raadsleden in het bezit moeten zijn van een verklaring rondom gedrag. Zolang hier geen landelijke richtlijn voor is, dient te worden voorkomen dat er leden in de raad komen die een strafblad hebben. "

D66 Hof van Twente

"Gemeenteraadsleden moeten van onbesproken gedrag zijn, waarbij integriteit voorop moet staan"

GroenLinks Hof van Twente

"Een volksvertegenwoordiger moet van onbesproken gedrag zijn. Dat betekent at een raadslid zich aan de verplichte gemeentelijke gedragscode moet houden. Deze gedragscode bevat o.a. regels omtrent (onverenigbare) nevenfuncties en verboden handelingen. De gedragscode kent geen uitsluitingen op basis van een strafblad. "

Stelling 22 van 25

Voorzieningen dorpen

Hof van Twente moet extra geld uittrekken om voorzieningen in dorpen overeind te houden, zoals pinautomaat, winkels en bibliotheek

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Het CDA Hof van Twente wil hierbij nog meer gebruik maken van de kracht van onze inwoners zelf. Initiatieven die bijdragen tot verbetering van deze voorzieningen moet de gemeente faciliteren. We moeten de kracht en kunde van onze inwoners nog veel beter benutten."

VVD Hof van Twente

"Met de sociaal economische visie doen we dit op dit moment al."

PvdA Hof van Twente

"Deze voorzieningen hebben rechtstreeks invloed op de leefbaarheid in de kernen en buurtschappen. "

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Gemeente Belangen Hof van Twente

"In voorwaarde scheppende zin moet de gemeente zorg dragen dat in (kleinere ) kernen zoveel mogelijk voorzieningen voor de plaatselijke bevolking behouden kunnen worden. "

D66 Hof van Twente

"De inwoners zorgen er zelf voor dat de winkels in stand blijven, door in de winkels te kopen. De gemeente steunt bijvoorbeeld een BIZ (Bedrijven Investering Zone), zodat de ondernemers ervoor kunnen zorgen dat een centrum aantrekkelijk is. De bibliotheekvoorzieningen zijn goed geregeld in Hof van Twente. Ontmoetingsplekken, zoals buurtschapshuizen zijn belangrijk voor de leefbaarheid"

GroenLinks Hof van Twente

"Voorzieningen zoals bibliotheken is een openbare dienst en de functies hiervan dienen gehandhaafd te worden. Voor ouderen of voor scholen. Voorzieningen zoals pinautomaten en aanwezigheid van bepaalde winkels is de verantwoordelijkheid van de banken en de ondernemer. Indien burgers met initiatieven komen om bepaalde basisvoorzieningen te handhaven voor bijvoorbeeld minder mobiele ouderen, dan moet er hier serieus naar gekeken worden. "

Oneens

Stelling 23 van 25

Leegstande panden

Leegstaande panden moeten worden omgebouwd tot woningen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Leegstaande panden die geschikt zijn voor woningbouw moeten zeker hiervoor bekeken worden zeker daar waar deze gebouwen dicht bij centra en openbaar vervoer staan."

PvdA Hof van Twente

"Er is grote behoefte aan goedkope woningen voor jongeren en starters. Dit kan in een behoefte voorzien."

D66 Hof van Twente

"Voor agrarische gebouwen geldt o.m. de VAB regeling (vrijkomende grafische gebouwen) en rood-voor-rood. Deze moeten worden voortgezet. Ook het ombouwen tot woning van bijvoorbeeld cultuurhistorische gebouwen als een dwarsritschuur, om zo ook deze gebouwen te behouden, juichen wij toe. Nu een grotere behoefte blijkt naar woningen kunnen ook andere leegstaande panden hier een oplossing bieden. Dit geldt zowel in de kernen als in de buurtschappen"

GroenLinks Hof van Twente

"In de Hof van Twente kan nog veel meer bereikt worden door combinaties van functies voor leegstaande panden te realiseren. Vooral voor starters en senioren zou het interessant kunnen zijn om zich te vestigen in een wooncomplex met combinaties van bijvoorbeeld wonen, zorgvoorzieningen, een restaurant en een bibliotheek. "

Neutraal

VVD Hof van Twente

"Dit kun je doen op geschikte plekken. Bijvoorbeeld voormalige winkelpanden. Echter niet overal is het mogelijk."

Gemeente Belangen Hof van Twente

"De gemeente moet,daar waar mogelijk en zinvol, actief meewerken om bestemmingsplan procedures mogelijk te maken."

SP Hof van Twente

"Afhankelijk van de situatie."

Oneens

Stelling 24 van 25

Bijverdienen bijstandsuitkering

Mensen met een bijstandsuitkering mogen niet bijverdienen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Mits deze bijverdiensten ook zorgt voor een extra bijdrage aan de gemeenschap."

Neutraal

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Een en ander is wettelijk geregeld, hier is geen gemeentelijke beleidsvrijheid. "

Oneens

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

PvdA Hof van Twente

"De PvdA is van mening dat mensen die in de bijstand zitten, maar maatschappelijk actief zijn recht hebben op een onkostenvergoeding, waar ze maximaal maandelijks € 50,- aan kunnen overhouden."

D66 Hof van Twente

"D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering ook worden gestimuleerd bijvoorbeeld parttime werk te aanvaarden. Dit kan dan (gedeeltelijk) als bijverdienste worden aangemerkt. Ook vergoedingen voor vrijwilligerswerk"

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"Binnen de huidige regels is dat in beperkt mate mogelijk. Eigen initiatief om bijvoorbeeld meer vrijwilligerswerk te doen tegen een kleine onkostenvergoeding mag niet gestraft of ontmoedigd worden. Daarom pleit GroenLinks voor een proef basisinkomen."

Stelling 25 van 25

Treinen

Treinen moeten minimaal tot 01.00 uur blijven rijden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Hof van Twente

"Het CDA Hof van Twente pleit voor zo optimaal mogelijk openbaar vervoer, up to date, frequent en tijdig."

PvdA Hof van Twente

"Zeker in het weekend"

D66 Hof van Twente

"De trein is voor Hof van Twente een belangrijk vervoersmiddel, zowel om binnen Twente te reizen als bijvoorbeeld naar het westen van ons land. Goede aansluitingen en frequentie zijn hierbij een basisvoorwaarde."

Neutraal

VVD Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

Gemeente Belangen Hof van Twente

"Het openbaar vervoer moet afgestemd zijn op de vraag. "

Oneens

SP Hof van Twente

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Hof van Twente

"In de huidige dienstregeling vertrekt door de weeks en op zaterdag de laatste trein vanuit Hengelo naar Zutphen om 00.16 uur. Vanaf 07.16 uur gaat de eerste trein weer rijden. De treinen langer door laten rijden betekent meer geluidsoverlast ‘s nachts en dat er onrendabele uren gemaakt worden die indirect door de reizigers betaald moeten worden. "

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl