Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 25

Geiten

De gemeente moet grote geitenboerderijen verplaatsen naar industrieterreinen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

LBL

"Binnen het grondgebied van Lingewaard is verplaatsing van grote bedrijven met intensieve veehouderij moeilijk realiseerbaar. Zowel de industrieterreinen als ook de buitengebieden bieden daarvoor weinig ruimte. "

B06 Lingewaard

"Geitenboerderijen moeten buiten de woongebieden liggen, dit in verband met het gevaar voor de volksgezondheid. Is dit risico er op industrieterreinen niet, dan is verplaatsing bespreekbaar. Indien dit onmogelijk is, dan proberen een bedrijfsbeëindiging te bewerkstelligen in samenspraak met de provincie middels functieverandering."

VVD

"Neutraal, bedrijven die voldoen aan wetgeving op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en ruimtelijke aspecten passen ook in ons buitengebied."

D66

"Grote geitenboerderijen in de bebouwde kom zorgen voor overlast voor omwonenden en brengen mogelijk ook nog schade toe aan de volksgezondheid. Daarom moeten deze zoveel mogelijk weg uit de bebouwde kom vindt D66 Lingewaard. Ze moeten verplaatst worden naar de meest geschikte locatie, dat kan zijn op een industrieterrein of het buitengebied."

Oneens

SP

"Wat de gemeente moet doen is zien te voorkomen dat er te grote geitenstallen gerealiseerd kunnen worden en handhavend op laten treden wanneer een geitenondernemer wet- en regelgeving aan de laars lapt met betrekking tot het maximaal toegestane aantal geiten. "

CDA

"Grote geitenboerderijen kunnen veel overlast veroorzaken in woonwijken en zoals recentelijk is gebleken ook in het buitengebied. Bedrijfsbelangen en gezondheidsrisico's dienen goed gewogen te worden bij het vestigen/uitbreiden van geitenhouderijen. Echter, industrieterreinen dienen niet als vestigingsplaats voor agrarische ondernemingen."

Lingewaard.NU

"Wij vinden dat slachthuizen, ook geitenslachthuizen, op een industrieterrein thuishoren en een geitenhouderij op agrarisch/landbouwgebied thuishoort. "

PvdA

"Een probleem verplaatsen is nooit een oplossing. In de provincie Gelderland is er een verbod op de uitbreiding van geitenhouderijen en als PvdA staan we daar ook achter. Bedrijven die er zijn moeten overlast zo veel mogelijk beperken en ondernemers willen dat ook. Samen moeten we zorgen voor een leefbaar en gezond buitengebied. Bedrijven verplaatsen naar een locatie waar ook mensen in de buurt wonen is zinloos. "

GroenLinks

"Grote geitenboerderijen zien wij als megastallen en zouden er niet moeten zijn. Ook een reden waarom GroenLinks tegen uitbreiding van de geitenboerderij in Angeren is."

Stelling 2 van 25

Verenigingen

De gemeente moet stimuleren dat kleine verenigingen samengaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Een alternatief voor samengaan kan ook nauw samenwerken zijn. Door het samengaan/nauw samenwerken van kleine verenigingen kan men gebruik maken van elkaars expertise en accommodatie. Door samenwerken/samengaan kunnen investeringen (zoals kunstgrasvelden) die voorheen niet mogelijk waren weer bespreekbaar worden."

B06 Lingewaard

"Door vergrijzing en krimp komt de levensvatbaarheid van verenigingen onder druk te staan. Om ervoor te zorgen dat deze verenigingen niet uit de kernen verdwijnen, zal samenwerking m.b.t. accommodaties, activiteiten en vrijwilligers op termijn onvermijdelijk zijn. "

Lingewaard.NU

"We zeggen wel 'eens' op deze stelling, echter vinden wij dat kleine verenigingen (maar ook grotere verenigingen) vooral moeten gaan samenwerken, en idealiter samengaan op gecentraliseerde accommodaties. Verenigingen kunnen op die manier hun unieke identiteit behouden."

Neutraal

GroenLinks

"Kleine verenigingen hebben een eigen kracht. Als ze samen met anderen accommodaties kunnen gebruiken, juicht GroenLinks dat toe. Samenwerken stimuleren we eveneens. Maar dat moet wel een natuurlijk proces zijn, waarbij de gemeente kan ondersteunen, maar niet de regie neemt."

Oneens

LBL

"Om de leefbaarheid in de kernen te kunnen waarborgen, betekent dit investeren in verenigingen. Verenigingen zijn zelf voldoende in staat om te bepalen of de vereniging al dan niet levensvatbaar is."

SP

"Wanneer de gemeente gaat ‘stimuleren’, dan komt dat in praktijk vaak neer op echt druk zetten. Dat moeten we niet willen. De SP laat het liever geheel over aan de verenigingen of zij willen samengaan of niet. "

VVD

"Oneens, verplichten werkt volgens de VVD zelfs averechts. Als bij verenigingen/leden zelf behoefte is, kan de gemeente wel een bescheiden bemiddelende rol spelen. Hiernaast stimuleren wij de open club gedachte, van 'apart naar samen'."

D66

"Verenigingen zijn vaak identiteitversterkend. Op financiële gronden van bovenaf kleine verenigingen samenvoegen kan leiden tot verzwakking van de identiteit. Samengaan van verenigingen is een eigen keuze van de leden."

PvdA

"Het is natuurlijk goed wanneer verenigingen samen gaan, maar als ze zelfstandig willen en kunnen blijven is dat ook prima. Verenigingen moeten vooral ook zelf kunnen besluiten hoe hun toekomst eruit ziet. De gemeente is er voor de inwoner, niet andersom. Meer lezen? In ons verkiezingsprogramma pleiten we voor een gemeente van en voor actieve inwoners: https://verkiezingen.pvdalingewaard.nl/naar-een-gemeente-van-en-voor-actieve-inwoners"

Stelling 3 van 25

Casino

Lingewaard moet een casino krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"D66 wil minder regels en ruimte voor eigen initiatief van ondernemers. Als blijkt dat er vraag is naar een casino, kan dit mogelijk worden gemaakt."

Neutraal

VVD

"Neutraal, als een fatsoenlijke ondernemer met een aanvraag komt, willen wij die niet op voorhand tegenhouden. Immers digitaal en via nationale loterijen is gokken al vaak onzichtbaar dichtbij. Wel zou de VVD liever een breder activiteitencentrum zien. Overigens kan een casino alleen bij subtantiële maatregelen tegen de negatieve effecten van gokken, zoals gokverslaving en witwassen bijvoorbeeld. "

Oneens

LBL

"Er zijn er voldoende in de regio aanwezig."

SP

"De SP vindt een casino niet passen bij het karakter van Lingewaard. "

CDA

"Wij zijn geen voorstander van de vestiging van een casino in Lingewaard. Ons inziens bieden de omliggende steden voldoende uitgaansgelegenheid voor de betreffende doelgroepen en biedt een dergelijke voorziening geen meerwaarde voor onze gemeente. "

B06 Lingewaard

"Niet nodig, hier zijn in de omringende grotere steden voorzieningen voor."

Lingewaard.NU

"Wij zijn geen voorstander van een casino in Lingewaard, vanwege verslavingsproblematiek, mensen met geldproblemen. Dit heeft een grotere, negatieve invloed op de gemeenschap dan dat een casino oplevert."

PvdA

"De plannen om in Lingewaard een gokhal te vestigen zijn ouder en komen nu weer terug. De PvdA was en is geen voorstander van een gokhal in de gemeente omwille van te verwachten overlast en mogelijke verslavingsproblematiek. Zeker wanneer een gokhal, zoals in veel van de plannen, gecombineerd wordt met een uitgaansgelegenheid voor jongeren zijn wij daar tegen. "

GroenLinks

"Een casino kan samengaan met witwassen van geld. Uitgaanscentra en casino's zijn aanwezig op korte afstand, zoals in Nijmegen en Arnhem. "

Stelling 4 van 25

Ombudsman

Er moet een ombudsman komen waar mensen met klachten over de gemeente terecht kunnen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Ja en deze ombudsman behoort dan ook echt het belang van de inwoners voorop te stellen. Voorkomen moet worden dat deze ombudsman een verlengstuk van het college of ambtenaren wordt. "

CDA

"Wij hebben als grondhouding dat missers in de zorg nooit gemaakt mogen worden omwille van de financiën; inwoners dienen de zorg/voorzieningen te krijgen die zij nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Klachten moet men op toegankelijke/makkelijke wijze kunnen melden. Bij een ombudsman kan met met deze klachten terecht."

VVD

"Eens, VVD hecht veel waarde aan mogelijkheden voor inwoners en ondernemers om als de reguliere procedures geen soulaas bieden een onafhankelijke weg hiervoor te bieden. Overigens heeft Lingewaard nu al een ombudsfunctie (de Nationale ombudsman). Wel zal de VVD zorgvuldig afwegen of een lokale ombudsman wel voldoende onafhankelijkheid overkomt op mensen die vastlopen in de lokale overheid."

D66

"Het is goed om mensen een plek te geven waar zij hun klachten kunnen neerleggen. Zo wordt voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden verwezen."

PvdA

"De PvdA pleitte al in haar verkiezingsprogramma van 2014 voor een gemeentelijke ombudsfunctie en gaf zelf het goede voorbeeld door een eigen ombudsteam op te zetten (zie: https://lingewaard.pvda.nl/ombudsteam/). Na lang aandringen kwam er een vertrouwenspersoon voor het sociaal domein. Dat is een stap in de goede richting, maar wij waren en blijven voor een gemeentelijke ombudsfunctie. "

GroenLinks

"Een ombudsman/vrouw heeft GroenLinks middels een motie al eens geprobeerd te realiseren. Daar was toen geen meerderheid voor, helaas. Dit gaan we bij een nieuwe raad opnieuw proberen!"

Neutraal

Oneens

LBL

"De gemeente moet klachten op een goede manier kunnen behandelen, wanneer dit onvoldoende is, kent de gemeente een goede klachtenprocedure. "

B06 Lingewaard

"Een aparte ombudsman is voor B06 niet noodzakelijk. Wel moet het voor burgers duidelijk zijn waar ze met een klacht naartoe kunnen. Belangrijker vindt B06 dat een klacht snel wordt opgepakt met een duidelijke terugkoppeling naar de burger toe."

Lingewaard.NU

"De mogelijkheid om met klachten over de gemeente naar een onafhankelijk orgaan te gaan, is er al. Dit is wat ons betreft overbodig. "

Stelling 5 van 25

Inzamelzak plastic

Lingewaard moet de inzamelzak voor plastic afschaffen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LBL

"We zijn voorstander van een extra inzamelbak voor plastic in plaats van een centraal inzamelpunt per wijk."

SP

"De SP stemde als enige Lingewaardse partij tegen de overgang van de ‘bak naar de zak’. Dit vooral omdat de zakken het straatbeeld te veel aantasten en voor overlast in de omgeving zorgen. Denk daarbij aan zakken die over de straat of in tuinen waaien en zakken die door dieren kapot getrokken worden, voor extra vervuiling zorgen en ongedierte aantrekken. "

CDA

"De nieuwe raad zal het huidige afvalbeleid evalueren en zo nodig aanpassen. Indien uit deze evaluatie blijkt dat er veel klachten zijn over het gebruik van de inzamelzakken voor plastic, zullen wij het beleid hierop aanpassen en de plastic zakken afschaffen."

B06 Lingewaard

"Plastic in een afvalcontainer geeft minder rommel op straat. Ieder jaar de systematiek aanpassen helpt ook niet om de inwoners gewend te laten raken aan de wijze van inzameling."

D66

"Inzamelen van zakken is een tijdelijke oplossing maar geen optimale. D66 wil inzameling van grondstoffen huis-aan-huis met containers en inzamelpunten op centrale plekken. Restafval kan dan naar ondergrondse voorzieningen worden gebracht. Zo zorgen we voor betere scheiding van de grondstoffen en minder restafval."

PvdA

"De PvdA wil het plastic liever inzamelen in een container, niet door gebruik te maken van de plastic zakken. De terugkeer van de inzamelzak was heel vervelend, maar het contract met de afvalophaler liet ons eigenlijk geen andere keuze. In het nieuwe afvalbeleid staat wat ons betreft duurzaamheid centraal en gaan we plastic inzamelen via een afvalcontainer. "

GroenLinks

"De afvalzak is wat GroenLinks betreft een tijdelijke maatregel, een noodzakelijk kwaad. Goede afvalscheiding, proberen afval te verminderen en dit te stimuleren, circulaire mogelijkheden horen allemaal in een nieuwe aanpak. Nieuw plan komt in 2020 met inbreng van inwoners en vernieuwende toekomstbestendige ideeën. "

Neutraal

Lingewaard.NU

"Dit is mede afhankelijk van de afvalverwerker en de keuzes die gemaakt worden op welke wijze het afval ingezameld wordt. Hier zal in overleg afgestemd moeten worden welke wijze het meest werkbaar en betaalbaar is. "

Oneens

VVD

"Oneens, de VVD stimuleert de circulaire economie. We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval gescheiden wordt opgehaald. De afgelopen jaren hebben Lingewaarders enorm goed hun afval gescheiden. Te vaak te rigoureus veranderen van systeem komt dit niet ten goede, bovendien was plastic in de kliko geen succes. "

Stelling 6 van 25

Motorverbod

De gemeente moet het motorverbod op de dijken ongedaan maken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

B06 Lingewaard

"Als er voldoende snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen, is B06 voor het openhouden van de dijken voor alle verkeer. www.b06.nl/verkiezingen/speerpunten/19-speerpunten/infrastructuur/19-wegen "

PvdA

"Er is sprake van overlast en onveiligheid op de dijken. Dit verbod helpt echter niet. De PvdA was en is voor het op strategische plekken afsluiten van de dijken in de weekenden voor alle gemotoriseerde voertuigen. Door de week blijft de dijk dan open voor verkeer. Met deze maatregel verbeteren we de veiligheid niet. "

Neutraal

LBL

"De dijken zijn belangrijke ontsluitingswegen en deze willen we open houden voor zowel verkeersdeelnemers als de recreatieve gebruiker. Voor ons staat veiligheid voorop en overlast moet zoveel mogelijk beperkt worden."

SP

"De SP staat achter de genomen veiligheidsbevorderende maatregelen voor de dijkwegen en ziet graag dat er voldoende drempels aangelegd gaan worden van het type die de snelheid er echt goed uithalen. Dat teneinde alle dijkvlakken fiets- en wandelvriendelijker te maken. Wanneer deze klus is geklaard, is de Lingewaardse dijk niet langer geschikt als racebaan voor de ‘buikschuivers’ en kan het weekendverbod voor motoren heroverwogen worden. "

Oneens

CDA

"Het beleid zoals nu is ingevoerd op de dijken is zorgvuldig tot stand gekomen na klachten van omwonenden en andere dijkgebruikers over geluid en veiligheid. Wij zien geen reden om dit beleid terug te draaien."

Lingewaard.NU

"Wij zijn van mening dat deze maatregel effectief is en dat het woongenot en nog belangrijker de veiligheid op de dijken is toegenomen. "

VVD

"Oneens, hoewel VVD groot voorstander is van het benutten van wegen waarvoor ze bedoeld zijn. De afgelopen periode heeft laten zien dat motorrijders voor relatief veel overlast zorgen. Deze draconische maatregel was dus helaas echt nodig. Helaas, want feitelijk zijn motoren geen gevaar op onze dijken, enkele hufters die erop zitten (maar net zo goed in een auto of op de fiets) wel. "

D66

"D66 wil dat dijken verkeersluw zijn door het invoeren van snelheidsbeperkende maatregelen. Zo blijven de dijken veilig voor wandelaars, fietsers en hardlopers. "

GroenLinks

"Het motorverbod in het weekend maakt de dijken veel veiliger en aantrekkelijker in het weekend om te recreëren. Wandelaars, skaters, wielrenners, fietsers voelen zich veiliger zonder motoren op de dijk. Voor bewoners nabij de dijken is er meer rust."

Stelling 7 van 25

Fusie

Lingewaard moet samengaan met buurgemeente Overbetuwe.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

CDA

"Schaalvergroting kan voordelen opleveren voor de invloed van onze gemeente als tussenliggende gemeente van Arnhem en Nijmegen bijvoorbeeld in overleggen en gemeenschappelijke regelingen. Echter, schaalvergroting kan in praktijk ook betekenen dat de lokale binding en invloed van de politici kleiner wordt."

D66

"D66 wil samenwerken met buurgemeenten om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Vaak is die samenwerking te organiseren door samen afspraken te maken. "

PvdA

"Vraag mensen waar ze wonen en ze noemen hun kern. Gemeente Lingewaard hoor je zelden. Maar het is de vraag of een fusie zinvol is, een grotere gemeente is niet per definitie beter. Meer samenwerking is belangrijk, een fusie heeft op dit moment geen meerwaarde. Belangrijker is dat de gemeente veel zichtbaarder wordt in de kernen, via aanspreekpunten in elke kern. Hoe we dat voor ons zien? https://verkiezingen.pvdalingewaard.nl/naar-een-gemeente-van-en-voor-actieve-inwoners"

Oneens

LBL

"De gemeente Lingewaard is een gezonde gemeente, verdere schaalvergroting is de doodsteek voor kleinschaligheid. De afstand van de inwoner tot de gemeente en gemeentebestuur wordt te groot. Samenwerking daarentegen is belangrijk."

SP

"Samenwerken: graag! Fuseren: nee, bedankt! "

B06 Lingewaard

"Samenwerking op bepaalde gebieden, zoals het inkopen van vuilnisophaaldiensten, plantsoendiensten, wegenonderhoud etc. is prima. Voor het behoud van de identiteit van de kernen is een bestuurlijke samenvoeging niet wenselijk."

Lingewaard.NU

"Er wordt al langer samengewerkt, maar een volledig samengaan is wat ons betreft totaal niet aan de orde. "

VVD

"Oneens, samengaan is voor de VVD nooit een doel op zich. Bovendien vinden wij de nabijheid van groot belang, de eigenheid van de kernen en koesteren we de vele culturele evenementen die onze gemeente rijk is. Schaalvergroting biedt nog geen voordelen. "

GroenLinks

"Lingewaard moet zelfstandig blijven. Kennis delen en samenwerken met Overbetuwe en andere gemeentes juichen we toe. "

Stelling 8 van 25

Ambtenaren

Lingewaard moet meer ambtenaren inzetten voor het verlenen van vergunningen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Door toename van extra taken op het gebied van energie en gewijzigde natuurwetgeving en de aantrekkende economie zijn meer ambtenaren nodig om de aanvragen binnen de gestelde beslistermijnen af te kunnen handelen. "

Neutraal

CDA

"Ons bereiken geen signalen dat het afgeven van vergunningen niet binnen geldende en/of redelijke termijnen wordt afgehandeld. Bovendien is deze dienst belegd bij de ODRA."

GroenLinks

"Er is een verplichting dat bedrijven die energiebesparing binnen 5 jaar kunnen terugverdienen dat verplicht moeten doen. Lingewaard laat die handhaving lopen. Daar zou wel op moeten worden ingezet. Kwestie van prioriteiten stellen en een gemiste kans. GroenLinks wil ook meer ambtelijke uren besteden aan ondersteuning van inwonersinitiatieven."

Oneens

LBL

"De vergunningverlening zou juist eenvoudiger moeten zijn."

B06 Lingewaard

"De gemeente kan effectiever werken door standaardisaties van vergunningen, verdere digitalisering en vergunningafspraken te maken voor meerdere jaren. Hier moet eerst naar gekeken worden alvorens meer ambtenaren aan te trekken."

Lingewaard.NU

"Wij vinden dat de regeldruk verlaagd moeten worden. In plaats van meer ambtenaren kunnen processen vereenvoudigd worden. "

VVD

"Oneens, meer ambtenaren is voor de VVD hier niet de oplossing. Kijken naar de noodzaak voor vergunningen en maatregelen, zoals het versimpelen van regels en het oprekken van geldige termijnen zullen ook zeker positief bijdragen aan doorloopsnelheid."

D66

"D66 wil door modernisering efficiënter werken. Bovendien zijn we geen voorstander van onnodige regels en voorschriften. Door kritisch te kijken naar wet- en regelgeving is extra inzet niet noodzakelijk en wordt ondernemen in Lingewaard aantrekkelijker."

PvdA

"De gemeente moet ervoor zorgen dat inwoners op een eenvoudige manier een vergunning kunnen aanvragen én moet zich afvragen of voor alles een vergunning nodig is. We moeten het mensen die een kleine verbouwing willen doen of die een mooi evenement willen organiseren niet onnodig moeilijk maken. Een betere dienstverlening is dus belangrijk, daar zijn toch niet meer ambtenaren voor nodig? "

Stelling 9 van 25

Nieuwbouw basisscholen

De scholen Het Sterrenbos in Huissen en De Vonkenmorgen in Gendt moeten een nieuw gebouw krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LBL

"Op dit moment wordt een nieuw integraal huisvestingsplan met de besturen gemaakt. Op basis van dit plan zal er een planning nieuw(ver)bouw gemaakt worden voor de scholen."

SP

"Sterk verouderde, in slechte staat zijnde schoolgebouwen moeten vervangen of volledig gerenoveerd worden. Vaak blijkt uit onderzoek dat vervangen de meest verstandige optie is. "

B06 Lingewaard

"Er zijn een aantal oudere schoolgebouwen in de gemeente Lingewaard. Hiervoor is onlangs een onderhouds- en vervangingsplan vastgesteld door de gemeenteraad, mede ondersteund door B06. In ons vernieuwde centrumplan voor Gendt hebben wij de nieuwbouw van de Vonkenmorgen opgenomen. http://www.b06.nl/verkiezingen/woonkernen/21-woonkernen/28-gendt"

PvdA

"De scholen in Lingewaard zijn aan onderhoud toe. De Gemeenteraad heeft daarvoor ook een fors bedrag vrijgemaakt en er wordt gewerkt aan een plan. De PvdA wil daar de komende jaren voortvarend mee aan de slag. Nieuwbouw is een mogelijkheid, zeker voor deze oudere gebouwen, maar we moeten ook realistisch zijn. Veel schoolgebouwen in de gemeente zijn al oud, er moet veel gebeuren. "

Neutraal

Lingewaard.NU

"Wij zijn voorstander van minimaal één IKC (Intergraal Kind Centrum) per kern in Lingewaard. Dit zal daarom integraal onderzocht dienen te worden waar en welke locaties daarvoor in aanmerking komen."

VVD

"Neutraal, laat duidelijk zijn: de VVD is voor meer geld naar onderwijs de komende periode. Echter, de keuzes (opknappen/renoveren/nieuwbouw) zullen we in goed overleg met de schoolbesturen en betrokkenen de komende periode moeten maken. Alle scholen in Lingewaard dienen over een goede accommodatie te beschikken. "

D66

"Bij herinrichting van de wijken moet gekeken worden naar de noodzaak van nieuwbouw. Wat D66 betreft is nieuwbouw altijd multifunctioneel en energieneutraal."

GroenLinks

"Gebouwen renoveren zou eveneens kunnen. Wel zodanig dat er veel minder energie wordt gebruikt en het binnenklimaat in school gezond is. Vanzelfsprekend een langetermijnplanning maken en denken in alternatieve mogelijkheden en samenwerkingen."

Oneens

CDA

"In het onderwijs huisvestingsplan is opgenomen dat in overleg met de schoolbesturen beheer en onderhoud van de panden wordt besproken. Voor beide scholen bestaat het plan dat er renovatie plaats zal vinden, waardoor de scholen de komende 20 jaar op goede wijze en binnen de normen van adequate huisvesting benut kunnen worden."

Stelling 10 van 25

Bedelverbod

Lingewaard moet een bedelverbod krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Dit om te voorkomen dat handhavers niet op kunnen treden tegen 'professionele bedelaars'. Deze mensen zijn momenteel al actief in Arnhem en Nijmegen.Het betreft dan vrijwel altijd Oost-Europeanen die gedwongen zijn om van bedelen hun beroep te maken. Deze mensen werken in opdracht van een uitbuiter waaraan zij de bedelopbrengst moeten afgeven. In sommige gevallen worden deze mensen tevens gedwongen om op de uitkijk te staan voor zakkenrollers. "

Neutraal

LBL

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"In Lingewaard zou niemand hoeven bedelen. Armoede bestrijden is noodzakelijk, dus inzet op een armoedepreventiebeleid!"

Oneens

CDA

"Ons bereiken geen signalen dat in Lingewaard overlast ervaren wordt van bedelaars. Deze maatregel lijkt ons overbodig."

B06 Lingewaard

"Bedelarij komt in Lingewaard niet of nauwelijks voor. Het heeft dan ook geen zin om een verbod in te voeren voor een probleem dat niet bestaat."

Lingewaard.NU

"Wij ervaren geen overlast waardoor een dergelijk verbod nodig zou moeten zijn."

VVD

"Oneens, de VVD ziet dit als een onnodige regel, in Lingewaard ervaren we geen overlast en hebben hierover dan ook nog niet eerder een standpunt ingenomen, indien nodig (bij overlast) is de VVD wel voor een bedelverbod. "

D66

"Regels en voorschriften moeten een duidelijk doel dienen. Wat D66 betreft is er geen probleem met bedelaars in Lingewaard. Een verbod invoeren heeft dan ook geen toegevoegde waarde. Goede sociale voorzieningen dienen als preventie."

PvdA

"Gelukkig zien we in Lingewaard weinig mensen op straat bedelen. Dus waarom een verbod? Armoede moeten we aanpakken, niet mensen die arm zijn. Een bedelverbod lost niets op. De PvdA heeft de afgelopen jaren veel voorstellen gedaan om mensen in armoede te helpen, heeft gepleit voor een aanvalsplan armoede en wil ook de komende jaren de strijd tegen armoede in Lingewaard voortzetten. Met echte oplossingen, niet met loze symboolregels. "

Stelling 11 van 25

Busvervoer

De gemeente moet zich inzetten voor meer bussen tussen de dorpen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LBL

"Hiervoor kan naast de grote bus ook aan kleine busjes (buurtbus) gedacht worden."

SP

"Lingewaard heeft gelukkig niet veel te klagen over het openbaar vervoer. Lijn 33 en lijn 300 zorgen voor een goede verbinding met Arnhem en Nijmegen, inclusief de nachtbusverbinding naar alle kernen. Wanneer geregeld zou worden dat het openbaar vervoer van Bemmel naar Overbetuwe ook in het weekend gaat rijden en doordeweeks een uurtje langer door blijft rijden, dan is het plaatje rond. "

CDA

"Het openbaar vervoer is een belangrijke voorziening die bijdraagt aan de mobiliteit van onze inwoners. Lijn 33 is een belangrijke verbinding naar de kleine kernen. Indien deze lijn wat betreft continuïteit onder druk zou komen te staan, zullen wij ons inzetten voor alternatieve oplossingen op het gebied van het openbaar vervoer, ook tussen de dorpen/kernen."

B06 Lingewaard

"B06 is voor frequente inzet van minibussen vanuit de kleine kernen naar een aansluiting op lijn 300. www.b06.nl/19-speerpunten/infrastructuur/24-openbaar-vervoer"

Lingewaard.NU

"Wij vinden dat de huidige busverbinding minimaal gehandhaafd moet worden en uitgebreid dient te worden in frequentie (eens per kwartier) in de kleinere kernen."

D66

"D66 wil frequent OV met Arnhem en Nijmegen en naar behoefte tussen de kernen. In krimpgebieden dient vraaggestuurd OV te zorgen voor maatwerk."

PvdA

"Het openbaar vervoer in de gemeente Lingewaard kan en moet beter. Lijn 300 functioneert goed, hoewel de bus zeker in de spits behoorlijk druk is. Lijn 33 staat echter onder druk, waarmee de bereikbaarheid van Haalderen, Gendt, Angeren en Doornenburg onder druk komt. De gemeente moet pal staan voor een goede busverbinding. "

GroenLinks

"Verminderen van CO2-uitstoot kan ook door minder autorijden. Dan moet er wel alternatief vervoer zijn, zoals de bus. Ook in de avond voor mensen die uitgaan in Arnhem of Nijmegen zijn goede en frequente verbindingen noodzakelijk. "

Neutraal

Oneens

VVD

"Oneens, het is belangrijk dat goed openbaar vervoer, zoals lijn 300 in de kleine kernen beschikbaar blijft. Het OV is echter geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling. Dus geen bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers, maar slim vervoer van en naar onze kleine kernen als prioriteit voor de leefbaarheid. Daarom staat de VVD open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan initiatieven zoals nacht- en snelbussen."

Stelling 12 van 25

Alcohol sportkantines

De gemeente moet de verkoop van alcohol in sportkantines verbieden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

PvdA

"Na het sporten een biertje drinken is helemaal geen probleem en moet ook gewoon kunnen. Maar soms wordt er in kantines wel heel stevig gedronken, ook op zaterdagmiddag tijdens de jeugdwedstrijden. Gelukkig proberen sportverenigingen daar ook wel het nodige aan te doen. De gemeente moet daar eerst mee helpen, maar voor de PvdA is ook een verbod op het schenken van alcohol op momenten dat de jeugd sport bespreekbaar. "

GroenLinks

"Goed voorbeeld doet goed volgen. Verminderen van alcohol is goed voorbeeld voor jeugd en ook voor deelnemers aan verkeer. Gezond eten, drinken en bewegen zou een standaard thema moeten zijn bij verenigingen, uit vrije wil."

Oneens

LBL

"Sport en gezelligheid gaan nog steeds hand in hand. Op tijden dat jeugdteams spelen zijn we geen voorstander van het schenken van alcohol. "

SP

"Het is aan de sportclubs of zij alcoholische drank in de ban doen of niet. "

CDA

"De verkoop van alcohol is een belangrijke factor voor de eigen inkomsten van verenigingen. Mits alcohol volgens de regels geschonken wordt, is het ieders eigen verantwoordelijkheid om hier op gezonde en verantwoorde wijze mee om te gaan. Een verbod op de verkoop van alcohol in sportkantines vinden wij betuttelend."

B06 Lingewaard

"Het is de verantwoordelijkheid van de sportclub om de leeftijdsgrens bij de uitgifte van alcohol in acht te nemen. De kantineopbrengst is een belangrijke inkomstenbron voor de clubs. B06 wil niet dat de sportclubs door een verbod in de problemen komen."

Lingewaard.NU

"Wij zijn het niet eens met deze stelling. Dit vinden wij te veel betutteling. "

VVD

"Oneens, van sportverenigingen en haar leden verwachten we dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen. De gemeente kan helpen bij voorlichting, maar hoort zich enkel te bemoeien met handhaving (zoals geen druppel onder de 18)."

D66

"D66 is niet voor het verbieden van alcohol in sportkantines. Een belangrijk sociaal aspect van sporten is ook het samenkomen in de "derde" helft. Overmatig alcoholgebruik en overlast dient vermeden te worden. Alcohol schenken aan minderjarigen is verboden. Daar dient toezicht op te zijn. "

Stelling 13 van 25

Huishoudelijke hulp

De gemeente moet meer geld steken in huishoudelijke hulp voor ouderen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"De gemeente Lingewaard heeft voldoende gelden begroot voor de zorg. Een grote som van dat geld wordt echter, tot groot ongenoegen van de SP, niet ingezet voor de zorg, terwijl lang niet alle zorgbehoevende mensen de nodige zorg verstrekt krijgen. Een stem op de SP is een stem op juiste besteding van de zorggelden, beter toegankelijke zorg, correcte uitvoering van de aanvraagprocedure, beter mantelzorgbeleid en afschaf van de eigen bijdrage Wmo. "

Lingewaard.NU

"Wij vinden dat de huishoudelijke hulp voor ouderen zo optimaal mogelijk ingezet en benut moet worden. "

VVD

"Eens, belangrijk punt voor de VVD is dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen, meedoen & meetellen. Met toegang tot de allerbeste zorg op maat. De VVD zal zich graag flink inspannen voor toekomst van ouderenzorg in Lingewaard. Alleen meer geld is niet de oplossing. Vernieuwen is dat wel, op dit onderwerp is het juist heel belangrijk om samen met de ouderen en zorgpartners innovatief te zijn. Dus nu aan de slag om de hulp op een nieuwe manier te organiseren!"

PvdA

"De gemeente moet stoppen met het beknibbelen op huishoudelijke hulp en het steeds tegen de laagste prijs aanbesteden ervan. Wij willen een coöperatie voor huishoudelijke hulp, zoals ook de gemeente Zutphen die heeft. Ouderen moeten zeker kunnen zijn van fatsoenlijke zorg en ondersteuning. Daar moet de gemeente voor zorgen. In ons verkiezingsprogramma vertellen we daar meer over: https://verkiezingen.pvdalingewaard.nl/naar-een-gemeente-waarin-we-zorgen-voor-elkaar"

GroenLinks

"Ouderen moeten de hulp ontvangen die ze nodig hebben. Wie kan betalen draagt daaraan meer bij dan wie dat niet kan. Ruimhartigheid is hierbij het sleutelwoord. Oftewel zorg op maat. Zo kunnen ouderen langer zelfstandig blijven."

Neutraal

LBL

"Lingewaard kent een goed beleid voor huishoudelijke hulp. Iedere inwoner die dit nodig heeft, moet hier de juiste ondersteuning krijgen. Maatwerk vinden we hierbij erg belangrijk."

CDA

"Indien er signalen zijn dat de huishoudelijke hulp voor ouderen niet toereikend is binnen de budgetten die nu voorhanden zijn, zijn wij bereid om via verschuivingen binnen de WMO- budgetten, hier extra budget voor vrij te maken. Wij streven ernaar mensen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, daarbij kan huishoudelijke hulp ondersteunend zijn."

B06 Lingewaard

"De gemeente moet die huishoudelijke hulp bieden die nodig is. Volgens B06 is het huidige budget hiervoor nog toereikend. www.b06.nl/verkiezingen/speerpunten/12-speerpunten/sociale-omgeving/23-leefbaarheid"

D66

"Wat D66 betreft bestaat er een goede regeling voor huishoudelijke hulp. Niettemin wil D66 de ogen niet sluiten voor tekortkomingen in de dagelijkse praktijk en zal indien nodig kijken naar alternatieven of extra middelen."

Oneens

Stelling 14 van 25

Wietteelt

De gemeente moet een proef met wietteelt voor coffeeshops op Bergerden toestaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"De gemeentelijke gronden op Bergerden moeten zo gauw als mogelijk verkocht worden. En dat het liefst aan bedrijven of organisaties die voor serieuze banentoename zorgen. Daarmee komt een groot deel van het investeringsgeld terug, nemen de rentelasten af en neemt de baangelegenheid toe. Aangezien Bergerden niet volloopt met reguliere tuinbouw moeten we een kans voor legale wietkweek niet laten liggen. "

CDA

"Wij staan open voor proeven met wietteelt op Bergerden voor coffeeshops."

Lingewaard.NU

"Of wietteelt in Nederland toegestaan mag worden, wordt in Den Haag bepaald, en niet op gemeenteniveau. De economische belangen van Lingewaard en Next Garden (voormalig Bergerden) hebben een financiële impuls nodig."

VVD

"Eens, terwijl de verkoop van cannabis aan de voordeur wordt gedoogd, is de inkoop daarvan nu illegaal. De VVD wil van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Lingewaard mag wat de VVD betreft dus best proberen mee te dingen naar legale -streng reguleerde en veilige- experimenteren voor wietteelt."

D66

"D66 is blij dat experimentele wietteelt door de nieuwe regering mogelijk wordt gemaakt. D66 is hier altijd voorstander van geweest. Het zorgt voor betere controle en toezicht en vermindert de criminaliteit. In Lingewaard is een grote capaciteit voor kasteelt beschikbaar. D66 Lingewaard wil het mogelijk maken dat Next Garden wordt ingezet voor de legale teelt van wiet. Mogelijk kan met Arnhem en Nijmegen gekeken worden naar een gezamenlijke aanpak."

PvdA

"Het Nederlandse coffeeshopbeleid moet anders. Verkopen mag, kweken niet. Dat zorgt voor criminaliteit en onveiligheid, bijvoorbeeld door het telen op zolders en in schuren. Gereguleerde teelt kan een oplossing zijn. Daarom heeft de PvdA met anderen direct voorgesteld om ruimte te maken op Bergerden om hieraan mee te werken. "

GroenLinks

"GroenLinks weet al jaren dat Bergerden zoals het nu is geen toekomst heeft. Ook niet met de nieuwe naam (Next Garden). Daarom hebben we al eerder voorgesteld om onder andere te starten met een proef voor medicinale cannabis. Nu een proef met wietteelt voor coffeeshops mogelijk is, heeft Lingewaard daar plaats en infrastructuur voor. Pakken, die kans!"

Neutraal

LBL

"Dit kan alleen mits de veiligheid voor ondernemers en omwonenden gewaarborgd is."

B06 Lingewaard

"Eerst onderzoek doen naar benodigde investeringen en naar de veiligheidsaspecten, zoals personeelsveiligheid, omgeving en het vermijden van het aantrekken van criminaliteit"

Oneens

Stelling 15 van 25

Genderneutraal toilet

Alle openbare gebouwen in Lingewaard moeten een genderneutraal toilet krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Faciliteiten voor inwoners en de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor toeristen verbeteren door onder meer in te zetten op promotie van onze winkelkernen, parken, de vele mooie pleisterplaatsen, fietsroutes, evenementen en het plaatsen van openbare, genderneutrale toiletten op strategische plekken."

PvdA

"Het zou in elke gemeente vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen zich er thuis voelt. Een genderneutraal toilet kan daarbij helpen. Dus waarom zouden we dat niet doen? De gemeente moet doen wat zij kan om ervoor te zorgen dat iedereen zich in Lingewaard thuis voelt. "

GroenLinks

"Dit heeft geen prioriteit maar kan al op veel plaatsen zonder moeite worden gerealiseerd. Dus waar mogelijk, bordjes eraf!"

Neutraal

LBL

"Wanneer er een nieuw gebouw wordt ingericht, kan hier rekening mee worden gehouden"

Oneens

SP

"Wat de SP wel van groot belang acht is dat alle openbare gebouwen in Lingewaard voorzien zijn van een goed toegankelijk gehandicaptentoilet. "

CDA

"Wij zijn van mening dat geen enkel beleid in onze gemeente kwetsend of discriminatoir mag zijn, ook niet ten opzichte van de doelgroep LHBTI's. Echter genderneutrale toiletten in alle openbare gebouwen is een maatregel die ons net een stap te ver gaat. Het weghalen van de specifieke aanduiding dames/herentoilet zou een oplossing kunnen bieden voor de lange wachtrijen op de damestoiletten (zoals gebleken uit onderzoek). Wellicht is dit ook een oplossing in het perspectief van genderneutraliteit"

B06 Lingewaard

"Alle openbare gebouwen zijn volgens de wettelijk normering voorzien van toiletten. Genderneutrale toiletten achten wij dan ook niet nodig."

Lingewaard.NU

"Wij hechten er waarde aan dat juist groepen die zich een status aparte toeschrijven van de reguliere voorzieningen gebruik maken."

VVD

"Oneens, bemoeienis van de overheid lost hier echt niets op maar kost wel enorm veel geld. Genderneutrale toiletgroepen zijn 'gewoon' wc's zoals iedereen die thuis ook heeft en door eenieder gebruikt worden en dus geen afzonderlijke extra wc's zoals hier wordt aangegeven."

Stelling 16 van 25

Discotheek

Lingewaard moet een discotheek krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LBL

"Een ondernemer die dit wil oppakken krijgt onze directe steun."

B06 Lingewaard

"Er moet een voorziening komen waar de jeugd samen kan komen, bijvoorbeeld een discotheek of een uitgaansgelegenheid waar de jeugd behoefte aan heeft. Initiatief moet wel van een ondernemer uitgaan waarbij de gemeente kan ondersteunen. http://www.b06.nl/12-speerpunten/sociale-omgeving/23-leefbaarheid "

Lingewaard.NU

"Voor de jeugd in Lingewaard zou het goed zijn als de uitgaansmogelijkheden vergroot worden. "

VVD

"Eens, hier is de VVD in principe voor. In Lingewaard is absoluut behoefte aan meer activiteiten voor jongeren. Overigens zien we om ons heen het aantal disotheken juist afnemen. Gezien onze ideale ligging dienen we sowieso in te zetten op uitstekende (nacht)voorzieningen van en naar de nabij gelegen steden Nijmegen en Arnhem."

D66

"D66 wil minder regels en ruimte voor eigen initiatief voor ondernemers. Als blijkt dat er vraag is naar een discotheek, kan dit mogelijk worden gemaakt."

Neutraal

SP

"Een initiatief voor een uitgaansgelegenheid waar jongeren kunnen ontspannen zal de SP positief benaderen. Of de SP ook in zal stemmen met een discotheekplan is afhankelijk van meerdere factoren. Zo mag de discotheek bijvoorbeeld niet tot overlast voor de omwonenden leiden en moeten er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen worden. "

PvdA

"Als er een ondernemer is die een discotheek wil beginnen in Lingewaard staat de PvdA daar zonder meer open voor. Maar de gemeente kan zelf geen discotheek beginnen. Er moet dus een initiatief zijn, van inwoners of een ondernemer. Dat steunen we graag, maar niet in combinatie met een gokhal. "

GroenLinks

"Voor jongeren onder de 18 jaar is een feestplek in Lingewaard leuk. Op te pakken door samenwerking met scholen en SWL. Gemeente kan ondersteunen met een subsidie, mits ook door jongeren geld wordt verzameld. Oudere jongeren kiezen voor Arnhem of Nijmegen. Goed openbaar vervoer, ook in de avonden, is voor jong en oud nodig. "

Oneens

CDA

"Wij zijn geen voorstander van de realisatie van een discotheek in Lingewaard. Opties in Nijmegen en Arnhem zijn toereikend en binnen redelijke afstand. Dit vraagt wel goed openbaar vervoer (frequente nachtbussen) in de weekends naar alle kernen."

Stelling 17 van 25

Winkelcentra

De gemeente moet geld steken in de verbetering van winkelcentra.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LBL

"De gemeente is verantwoordelijk voor het openbare gebied. Wij vinden dat de gemeente in samenspraak met de winkeliers het winkelgebied aantrekkelijk en toegankelijk moet inrichten."

SP

"Het is aan de gemeente om samen met de ondernemers zorg te dragen voor een veilig, schoon, aantrekkelijker winkelgebied waar mensen prettig kunnen winkelen. "

CDA

"De winkelpanden zijn (veelal) in particulier eigendom. Echter, de infrastructuur (wegen, verlichting, openbaar groen) en de aankleding van het winkelcentrum (muziekpodium, plantenbakken) worden beheerd en onderhouden door de gemeente. Daar dient in overleg met de winkeliers voldoende in geïnvesteerd te worden om de centra aantrekkelijk en tevens goed toegankelijk te houden."

B06 Lingewaard

"Het is een taak van de gemeente om de openbare ruimte in de winkelcentra zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor het winkelend publiek. "

VVD

"Eens, het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Aantrekkelijke winkelcentra zijn van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf, zoals uit Nijmegen-Noord. "

GroenLinks

"Leegstaande winkels een aantrekkelijke (tijdelijke) bestemming geven, zoals atelierruimte, pop-up-stores en expositie in etalages. Actief aan de slag om winkels aan te trekken."

Neutraal

Lingewaard.NU

"Wij kunnen heel populair zeggen dat we dit moeten doen maar dit vinden wij betutteling en de eigenaren/ondernemers zelf in de centra kunnen dit prima zelfstandig organiseren. De gemeente kan wel faciliteren. "

D66

"De hele openbare ruimte moet op orde zijn. We zijn alleen niet voor specifiek geld steken in winkelcentra. Verloedering en leegstand moet worden tegengegaan in de gehele gemeente."

Oneens

PvdA

"De gemeente is geen ondernemer, maar moet ondernemers wel in staat stellen de centra levendig te houden. Dat hoeft niet altijd met geld, maar kan ook door goed te kijken hoe de gemeente kan helpen. Ondersteuning van evenementen bijvoorbeeld. En via de op ons voorstel ingevoerde reclamebelasting, die ervoor zorgt dat alle ondernemers meebetalen aan activiteiten in het centrum en niemand wel profiteert, maar niet betaalt. "

Stelling 18 van 25

Vluchtelingen

De gemeente moet meer geld uitgeven om vluchtelingen op te nemen in de gemeenschap.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LBL

"De gemeente voldoet ruim aan de door de overheid opgelegde taakstelling, dit ondersteunen wij. Wanneer extra middelen nodig zijn om nieuwkomers goed te laten integreren, is dat voor ons bespreekbaar. Een goede integratie voorkomt later problemen."

PvdA

"De PvdA vindt dat Lingewaard ruimte moet maken voor mensen die moeten vluchten voor oorlog en geweld. Zowel voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen als dat nodig is, als voor een goede opvang en integratie van mensen met een verblijfsstatus. Dat kost geld, maar dat hoort bij een fatsoenlijke gemeente waar medemenselijkheid een kernwaarde is. "

GroenLinks

"Meer inzet om mensen de taal te leren en opzoek te gaan naar passende baan zal aanvankelijk meer kosten, maar levert uiteindelijk meer op. Dan bedoelen we kosten voor de samenleving, maar nog veel meer het geluk voor de vluchtelingen."

Neutraal

D66

"Ook vluchtelingen die nog geen status hebben, moeten wat D66 betreft zo snel mogelijk Nederlands leren. Desnoods springt de gemeente financieel bij, als de middelen vanuit het Rijk hiervoor niet toereikend zijn. Zij verdienen een kans."

Oneens

SP

"De gemeente Lingewaard voldoet aan de doelstellingen die door het Rijk gesteld zijn. Van belang is dat statushouders zoveel als mogelijk verspreid worden over alle gemeenten. Hoe beter verspreid, hoe groter de kans op een voorspoedige integratie. "

CDA

"Onze gemeente voldoet aan de doelstellingen met betrekking tot het aantal vluchtelingen dat wordt opgenomen en woonruimte krijgt aangeboden. Tevens worden er inburgeringscursussen gegeven, hebben we taalmaatjes en sinds kort de voorleesexpress, zodat de integratie en het leren kennen van de Nederlandse taal en cultuur goed begeleid wordt."

B06 Lingewaard

"Beleid van de gemeente moet erop gericht zijn om de inburgering van statushouders goed te laten verlopen. Voor een goede integratie is taalbeheersing en het krijgen van werk van groot belang. De gemeente moet hierop sturen en primair hier ook de beschikbare middelen voor inzetten. Daarbij zien wij ook een rol weggelegd voor verenigingen en organisaties om door middel van activiteiten de statushouders te integreren binnen de gemeenschap."

Lingewaard.NU

"De vluchtelingen die komen worden opgevangen met de bestaande middelen en deze zijn toereikend."

VVD

"Oneens, het is geen kwestie van meer geld.. Er zijn in Lingewaard veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen veelal zelf gedaan met behulp van de vele organisaties en vrijwilligers die Lingewaard rijk is. "

Stelling 19 van 25

Kunstgras

De gemeente moet zorgen voor een kunstgrasveld in elke plaats.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Alle voetbalclubs in de grote kernen zijn al voorzien van meerdere kunstgrasvoetbalvelden. De voetbalclubs in de kleine kernen doen het nog zonder. Daardoor moeten hun voetballers, in de wintertijd, voor een training of wedstrijd vaak uitwijken naar een andere voetbalclub. De SP werkt mede daardoor, maar vooral omdat zo'n kunstgrasveld ook geschikt is voor basisschoolsport, graag mee aan het uitwerken van een kunstveldplan voor de kleine kernen. "

B06 Lingewaard

"B06 is voor de aanleg van een kunstgrasveld in de kleine kernen Angeren, Doornenburg en Haalderen. De aanleg van een kunstgrasveld wordt door de gemeente ondersteund, mits dit veld multifunctioneel ingezet wordt, de sportclub de weg ingezet heeft naar de ontwikkeling van een open en vitale sportclub. http://www.b06.nl/11-speerpunten/persoonlijke-ontwikkeling/5-sport"

VVD

"Eens, sport is van grote maatschappelijke betekenis in Mijn Lingewaard. Sport bevordert de volksgezondheid, draagt bij aan een gezonde geest, lichaam en aan individuele ontplooiing. Bovendien is het goed voor de saamhorigheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. VVD wil dan ook samen met sportclubs en inwoners per kern bekijken hoe dit te realiseren is."

GroenLinks

"De voorwaarde is hier wel dat de club deels meebetaalt (bijvoorbeeld door acties) en aan moet tonen dat er inderdaad een noodzaak is. En natuurlijk delen met andere clubs op afspraak (open clubs)."

Neutraal

LBL

"Kunstgrasvelden moeten aangelegd worden wanneer dit een meerwaarde is voor de leefbaarheid. Een aantal sportverenigingen hebben een "open clubgedachte" waarbij meerdere activiteiten op een grasveld plaatsvinden. Hier denken we aan tal van activiteiten voor jongeren en ouderen in samenwerking met onderwijs, welzijn, ouderenorganisaties en sport."

CDA

"Wij hanteren de KNVB-norm voor het realiseren van kunstgrasvelden voor sportaccommodaties. Voor de kleinere verenigingen wordt de norm van het ledenaantal niet gehaald. Wel is het denkbaar dat verenigingen samenwerken en gebruik gaan maken van elkaars accommodatie, zodat de aanleg van een kunstgrasveld wel bespreekbaar en realiseerbaar wordt. "

PvdA

"De gemeente moet zorgen voor goede sportvoorzieningen in elke kern. Daarom waren we ook voor een voorstel om te kijken wat de mogelijkheden voor kunstgras zijn. Maar nu beloven dat in alle kernen een kunstgrasveld komt, is te makkelijk. Samen met inwoners en verenigingen moeten we kijken naar de toekomst van de sportparken in de kernen. En dan samen uitzoeken hoe we die klaar maken voor de toekomst. "

Oneens

Lingewaard.NU

"Er is voldoende ruimte en capaciteit van velden in de gemeente Lingewaard. "

D66

"Het aanleggen van kunstgrasvelden in elke kern is geen doel op zich. Dergelijke velden moeten worden aangelegd naar behoefte."

Stelling 20 van 25

Van aardgas af

De gemeente moet woningeigenaren subsidie geven om hun huis van het aardgasnet af te halen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Dit zou gerealiseerd kunnen worden middels cofinanciering, waarbij gemeente en provincie een bijdrage leveren aan woningeigenaren die hun huis van het aardgas afhalen. Nederland dient in 2050 energieneutraal te zijn. Gezamenlijk zijn wij als inwoners en gemeente verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstelling."

PvdA

"Onlangs was in het nieuws dat de kosten om huizen van het gas af te halen te groot zijn voor mensen met lagere en middeninkomens. Juist daarom kan de overheid dit niet aan de markt overlaten, de energierekening moet voor iedereen betaalbaar blijven en een gezonde, duurzame woning moet voor iedereen bereikbaar zijn. Daar staan wij als PvdA voor."

GroenLinks

"In aanloop tot aardgasloze wijken moet de discussie worden gevoerd en moeten er voorlopers zijn die bewijzen dat dit kan. "

Neutraal

LBL

"De gemeente moet dit zeker stimuleren en met inwoners zoeken naar mogelijkheden. Wanneer er een fonds komt vanuit de overheid, moet dat direct ingezet worden"

D66

"Wat D66 betreft moet de gemeente het voortouw nemen bij het aanjagen en faciliteren van ideeën. Nieuwbouwplannen dienen bijvoorbeeld gasloos te worden gebouwd. "

Oneens

SP

"Er bestaan al subsidiemogelijkheden en lage renteregelingen voor het 'van het gas af afhalen' via de Rijksoverheid. "

B06 Lingewaard

"Voor deze financiële ondersteuning moet een regeling vanuit de Rijksoverheid ontwikkeld worden."

Lingewaard.NU

"Als hier al subsidie voor uitgetrokken moet worden, zal dit een landelijke regeling dienen te worden wat ons betreft."

VVD

"Oneens, dit moet landelijk worden opgepakt en is daarmee net als gasboringen in Groningen geen lokaal Lingewaards vraagstuk. Wel ziet de VVD de gemeente Lingewaard graag ruim baan (minder regels en eenvoudige procedures) geven aan duurzame initiatieven, zoals zonnecellen. "

Stelling 21 van 25

Megastallen

De gemeente moet megastallen toestaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

B06 Lingewaard

"Op plaatsen waar de volksgezondheid en het welzijn van de dieren niet wordt geschaad en de milieuregels in acht worden gehouden, zijn wij niet tegen megastallen. "

VVD

"Eens, de VVD vindt dat bedrijven die voldoen aan wetgeving op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en ruimtelijke aspecten zich moeten kunnen ontwikkelen. Overigens bieden provinciale en landelijke regels weinig ruimte voor megastallen in onze gemeente."

Neutraal

Oneens

LBL

"In de gemeente is onvoldoende ruimte beschikbaar voor intensieve veehouderij, zeker daar waar het gaat om megastallen."

SP

"Uit het oogpunt van de volksgezondheid, overlast voor de omgeving en dierenwelzijn werkt de SP niet mee aan het mogelijk maken van megastallen in Lingewaard. "

CDA

"Voor megastallen ontbreekt simpelweg de ruimte: ons wegennet is er niet voor uitgerust en daarmee is deze schaalgrootte overlastgevend voor de directe omgeving."

Lingewaard.NU

"Wij zijn in principe tegen megastallen en de stelling dat wij deze moeten toestaan, ondersteunen wij niet."

D66

"D66 is geen voorstander van het bouwen van nieuwe megastallen. De kwaliteit van leven voor mens en dier is zeer belangrijk voor ons."

PvdA

"Voor megastallen is in de gemeente Lingewaard voor de PvdA geen ruimte. We moeten juist toe naar kleinschaligere, dier- en milieuvriendelijkere landbouw. De gemeente moet bestaande ondernemers daarbij wel helpen."

GroenLinks

"Zowel voor de mensen als de dieren zijn megastallen ongezond. Ook voor de boeren is een megastal niet aan te bevelen. Dierenziektes, zoals Q-koorts, vogelpest en varkenspest bewijzen dat. Biologische landbouw heeft de toekomst. Schakel daartoe over."

Stelling 22 van 25

Onderhoud fietspaden

De gemeente moet meer geld uittrekken voor het onderhoud van fietspaden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LBL

"Een groot aantal fietspaden in de gemeente moet snel een opknapbeurt krijgen. In het meerjarenonderhoudsplan staan hiervoor gelden gereserveerd. Wat ons betreft moeten een aantal fietspaden met voorrang aangepakt worden. Wij dringen hier voortdurend op aan."

SP

"Lingewaard kent een aantal erg slechte fietspaden. Wat de SP betreft worden de in slechte staat zijnde fietspaden, waar de gemeente verantwoordelijk voor is, nou eens goed aangepakt en dringen we bij de provincie aan op aanpak van de in slechte staat zijnde fietspaden waar zij verantwoordelijk voor zijn. "

B06 Lingewaard

"Wij zijn voor een goed onderhoud van fietspaden. Een verbetering van het onderhoud van de fietspaden moet wel uit het onderhoudsbudget komen door een herschikking van de te besteden gelden. Indien blijkt dat het budget ontoereikend is, zal er een nieuw raadsvoorstel gedaan moeten worden."

Lingewaard.NU

"Juist hier is afgelopen jaar budget voor vrij gemaakt om hier uitvoering aan te geven. Ook met het oog op extra fietsvervoer van Bemmel naar de Ooijpolder met een pont over de Waal vinden wij extra budget hiervoor noodzakelijk "

VVD

"Eens, er zijn fietspaden in Lingewaard die er op dit moment niet goed bij liggen. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen (blijven) rijden. De VVD wil dat fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen overigens naast goede fietsroutes ook voldoende veilige stallingsruimtes."

D66

"Fietsen is gezond en goed voor het klimaat. Goede, obstakelvrije en liefst vrijliggende fietspaden zijn cruciaal. "

GroenLinks

"Fietsen zorgt voor lichaamsbeweging, is milieuvriendelijk en vermindert files. Voorrang voor de fiets en goede fietspaden zorgen ervoor dat mensen vaker de fiets nemen. E-bikes en speed pedelecs kunnen veelal bij woon-werkverkeer de auto vervangen."

Neutraal

CDA

"Het onderhoud van fietspaden en de bijbehorende financiën maken onderdeel uit van het totale onderhoudsplan infrastructuur (wegen en fietspaden). Het bedrag dat hiermee gemoeid is, is reeds verhoogd na enkele jaren van bezuinigingen."

Oneens

PvdA

"Ja, er zijn in Lingewaard fietspaden die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Maar er is geld voor onderhoud van wegen en fietspaden. Gewoon aan de slag dus. "

Stelling 23 van 25

Zorg ouderen

De gemeente moet alle mensen die voor zieke ouderen zorgen een cadeau geven.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LBL

"Veel inwoners vinden het normaal om voor een zieke partner te zorgen. Hoewel het daarom moeilijk is iedereen te bereiken en hen te waarderen, verdient iedereen die voor een ander zorgt het mantelzorgcompliment,"

SP

"Wat de SP betreft: - wordt het huidige mantelzorgcompliment-bedrag verdubbeld; - trekt de gemeente zich niet langer automatisch geheel terug bij aanwezigheid van mantelzorg voor (huishoudelijke) hulp; - kunnen mantelzorgers rekenen op tijdelijke vervangende zorg; - volgt er vrijstelling van sollicitatieplicht bij intensieve mantelzorg; - komt er serieuze gemeentelijke inzet om eenzaamheid onder mantelzorgers tegen te gaan. "

CDA

"We zitten in een veranderproces van zorgstaat (de overheid regelt alles) naar meer aandacht voor elkaar (participatiemaatschappij). Dat maakt dat de druk op ons sociale netwerk (naasten, familie, vrienden) groter wordt. Een goed beleid en waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers is dan belangrijk. Dat kan een mantelzorgcompliment (geld/cadeau) zijn. Ook moet er de mogelijkheid zijn gebruik te maken van voorzieningen om de mantelzorger tijdig te ontlasten (respijtzorg, dagopvang)."

B06 Lingewaard

"B06 wil de mantelzorgers erkennen in hun goede maatschappelijke instelling. Een geste hierin is dat de gemeente de huur van een kamer in een zorgcentrum voor haar rekening neemt, zodat een mantelzorger die even de taak niet meer aankan haar of zijn patiënt gedurende een korte tijd kan laten opnemen in het zorgcentrum. Hierdoor blijft de zorg gewaarborgd. www.b06.nl/verkiezingen/speerpunten/12-speerpunten/sociale-omgeving/23-leefbaarheid "

VVD

"Eens, dit 'cadeau' kennen we nu al in de vorm van het mantelzorgcompliment. De VVD is er bijzonder trots op dat veel Lingewaarders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Een laagdrempelig mantelzorgcompliment hoort hier wat de VVD betreft bij."

GroenLinks

"Een attentie laat vooral zien dat er waardering is voor alle hulp en het werk dat wordt gedaan. Niet alleen voor zieke ouderen, maar voor alle langdurig zieken. Het mantelzorgcompliment moet blijven bestaan."

Neutraal

D66

"Wat D66 betreft verdienen alle mensen die voor zieke ouderen zorgen alle respect. Belangrijk is ook de behoefte van deze zorgdragers goed in beeld te houden zodat ze hun zware taak kunnen blijven uitvoeren."

Oneens

Lingewaard.NU

"Betutteling. "

PvdA

"Mantelzorgers verdienen waardering en hulp. Maar zitten mensen echt te wachten op een jaarlijks cadeautje? Of kunnen we beter zorgen voor goede hulp waar dat nodig is en meedenken in oplossingen als er iets fout dreigt te gaan? Een cadeau in de vorm van extra ondersteuning en hulp is meer waard dan een jaarlijkse bioscoopbon. "

Stelling 24 van 25

Losloopgebieden

In de uiterwaarden moeten losloopgebieden voor honden komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"Eens, specifieke losloopgebieden in onze prachtige uiterwaarden moet mogelijk zijn."

PvdA

"Op dit moment zijn er in de gemeente vrijwel geen plaatsen waar je fatsoenlijk je hond los kan laten lopen. Het zou goed zijn als die er komen en de uiterwaarden zijn daarvoor een prima plek, net als er in Park Lingezegen meer ruimte zou moeten komen voor loslopende honden. "

GroenLinks

"Op bepaalde plekken losloopgebieden en goede handhaving in de uiterwaarden daaromheen."

Neutraal

LBL

"Alleen daar waar het werkelijk kan. Dus niet waar paarden en koeien vrij lopen of waar toeristen over de struinpaden wandelen of fietsen."

SP

"Voorkomen moet worden dat het wild wordt aangevallen door honden. De uiterwaarden zijn voornamelijk in bezit van organisaties die veel kennis bezitten over wat er aan wild leeft in deze gebieden. Het is aan deze organisaties om te bepalen of een hondenlosloopgebied op hun grondgebied wenselijk is. "

CDA

"Wij zijn voorstander van het realiseren van losloopgebieden voor honden. Dat moet echter wel realiseerbaar en veilig zijn. De Uiterwaarden lenen zich hier niet voor, aangezien loslopende honden en hun uitwerpselen een gevaar kunnen vormen voor de flora en fauna."

B06 Lingewaard

"Voorstander, mits dit geen schade aanricht of ziektes overbrengt aan lopend vee in de buitengebieden of uiterwaarden. Buiten die losloopgebieden moet streng gehandhaafd worden. Eventuele kosten van de inrichting van losloopgebieden worden betaald uit de hondenbelasting."

Lingewaard.NU

"Meerendeel van dit gebied is van Rijkswaterstaat, Staatbosbeheer en particulieren. Hierdoor is een losloopgebied niet te handhaven. "

Oneens

D66

"Loslopende honden zorgen in toenemende mate voor overlast door het jagen op wild en vee en het verjagen van akker- en weidevogels. D66 vindt dan ook dat losloopgebieden niet in de uiterwaarden thuis horen."

Stelling 25 van 25

Roken op sportparken

Roken moet verboden worden op sportparken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Vooropgesteld, het is aan de sportverenigingen welk beleid zij hanteren. Niettemin hoopt de SP dat de voetbalclubs ervoor zorgen dat de niet-rokers niet hoeven mee te roken. "

CDA

"Op de sportvelden dient het goede voorbeeld gegeven te worden op het gebied van gezondheid. Bovendien is roken niet alleen een individuele keuze, maar roken kinderen ook mee als volwassenen een sigaret besluiten op te steken. Een rookverbod op de sportvelden/plekken is om deze redenen volgens ons goed te verdedigen."

PvdA

"We moeten toe naar een rookvrije generatie. Dan helpt het niet als op sportvelden en bij speeltuinen stevig gerookt wordt. De gemeente moet met sportverenigingen in overleg over een verbod en de manier waarop we dat handhaven."

GroenLinks

"Stapsgewijs aanpakken. Eerst alleen nog rookplek, dan verbod. Dit geldt ook voor scholen en openbare gebouwen."

Neutraal

B06 Lingewaard

"Het is een verantwoordelijkheid van de club om te besluiten of en waar zij vinden dat op het sportpark wel of niet gerookt mag worden."

VVD

"Neutraal, van volwassenen verwacht de VVD dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen. De gemeente hoort zich niet te veel te bemoeien met ieders levensstijl. Wel steunen we initiatieven om roken tegen te gaan. Omdat meeroken ook schadelijk is en er vaak kinderen op sportparken zijn, ligt dit voor de VVD scherper dan alcohol."

Oneens

LBL

"Roken moet op sportparken alleen in rookzones worden toegelaten. Wanneer de jeugdteams spelen, moet roken niet worden toegestaan."

Lingewaard.NU

"Wij zijn het niet eens met deze stelling. De beheerders van de sportparken kunnen dit prima zelfstandig organiseren. "

D66

"D66 is niet voor een gemeentelijk opgelegd verbod voor het roken op sportparken langs de lijnen. Het is aan de verenigingen zelf of roken wel of niet wordt toegestaan op het sportpark. "

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl