Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 28

Samenvoegen gemeenten

Middelburg, Vlissingen en Veere moeten worden samengevoegd tot één gemeente.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Het gaat om het samenvoegen van gemeentebesturen tot één gemeentebestuur. Geen geneuzel meer over paar huisjes/ bedrijventerreintjes of zorg dan op Walcheren. Een krachtige, dienstbare gemeente waar per jaar 1 miljoen euro minder aan bureaucratie wordt uitgegeven dan nu. Een gemeente ook die echt meetelt in NL. Wordt niemand slechter van en is óók democratischer dan nu. zie ook www.walcheren.d66 En aan inwoners vragen we dan: wat wilt u in uw woonplaats echt overeind houden in die ene gemeente?"

Neutraal

PvdA

"Op korte termijn is samenwerking beter. Op langere termijn is de PvdA voor een gemeente Walcheren."

Oneens

LPM

"Dat mag wel maar moet niet. Onderzoeken wijzen immers uit dat gedwongen schaalvergroting niet zonder meer effectief is. Hier is de weg van geleidelijkheid geboden. "

CDA

"Middelburg kan prima haar taken zelfstandig uitvoeren. Waar nodig werken we samen met Vlissingen en Veere. Dat doen we nu al bij Orionis, Porthos, belastingen, automatisering, etc. Het CDA vindt dat u zich moet kunnen herkennen in het gemeentebestuur."

SGP

"De lokale belangen verdwijnen door een samenvoeging van gemeenten steeds meer naar de achtergrond. De lokaal culturele en financiële verschillen tussen de drie gemeentes zijn te groot, dit komt een goede samenwerking niet ten goede. Daar waar mogelijk en nuttig dient wel samenwerking gezocht te worden."

VVD

"Middelburg blijft zelfstandig. Wel willen we ons inzetten voor verdere samenwerking met de Walcherse gemeenten."

SP

"Wetenschappelijk onderzoek naar fusies wijst uit dat een grotere gemeente door fusie altijd duur is (denk aan nieuw logo, stadskantoor, extra organisatie), zonde van het geld dus. Bovendien: Wordt de afstand tussen inwoners en bestuurders/politici te groot en daarmee de kennis en democratische controle te klein. De 3 Walcherse gemeenten verschillen enorm (cultureel en financieel). De kans op ruzie waar het nieuwe stadskantoor moet komen is groot. Kortom Middelburg moet gewoon zelfstandig blijven"

ChristenUnie

"Door goede samenwerking kun je veel bereiken. Een grotere gemeente wil niet zeggen dat dit ook beter is voor de inwoner."

GroenLinks

"Samenwerking tussen gemeenten vinden wij prima, echter een volledige fusie gaat op dit moment te ver."

Stelling 2 van 28

Baan accepteren

De sociale dienst moet mensen dwingen een baan te accepteren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Dat is al een verplichting (van algemeen geaccepteerde arbeid) maar maatwerk en enige souplesse is hier wel geboden."

CDA

"Het staat er hard maar enige uitleg is nodig. Als je een uitkering aanvraagt moet je ook bereid zijn gangbaar werk te accepteren als dat wordt aangeboden. Natuurlijk zoeken we naar passende arbeid. Als dat er even niet is dan is het logisch dat iemand alles doet om weer aan de slag te komen."

VVD

"Omdat mensen anders thuis blijven en een uitkering krijgen. Een beetje werken, of niet in een perfecte baan werken, is altijd beter dan niet werken. Voor degene die het betreft en voor de samenleving als geheel."

Neutraal

PvdA

"Iedereen met een uitkering moet een tegenprestatie leveren, maar dit kan ook vrijwilligerswerk zijn."

SGP

"De verantwoordelijkheid ligt bij de werkeloze mensen. Gedwongen werk kan niet ten goede komen van een goede arbeidsplaats en arbeidsrelatie. Echter het niet accepteren van banen door werklozen kan ook niet zonder consequenties blijven. Het structureel afzeggen van banen kan leiden tot het dwingen van het accepteren van een baan."

Oneens

SP

"Werk is belangrijk maar wij stellen de eis dat het altijd gaat om vast werk voor een inkomen waar je van rond kan komen. Slecht betaald flexwerk, een tijdelijke baan zonder perspectief op vast werk of werken onder het sociaal minimum in een subsidie-constructie is geen optie."

D66

"Duidelijk is geworden dat wetgeving dit onmogelijk maakt. Niet doen dus. Wel verleiden en belonen om maatschappelijk actief te blijven. Overigens bestaan er gewoon sancties als je niet aan je verplichtingen voldoet in bijstand."

ChristenUnie

"Orionis moet wel mensen naar werk begeleiden en kijken wat er passend is."

GroenLinks

"Wij zijn voorstander van een goede begeleiding naar passend werk, dwang werkt niet."

Stelling 3 van 28

Coffeeshop

Er moet een coffeeshop komen in de stad Middelburg.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"Doordat er nu geen coffeeshop is, is er veel illegale handel. Een coffeeshop zorgt er voor dat de handel beter te controleren is en dat de gemeente maatregelen kan nemen bij overlast."

SP

"Om overlast van straatdealers te beperken en de verkoop van soft- en harddrugs gescheiden te houden is het noodzakelijk dat Middelburg weer een coffeeshop krijgt, de gemeente moet meedoen aan de experimenten van eigen productie. "

D66

"Enkele duizenden inwoners van Middelburg gebruiken wel eens cannabis. Voor hen is een coffeeshop een veilige omgeving om inkopen te doen. Ook uit oogpunt van criminaliteitsbestrijding helpt een vestiging van een coffeeshop. Voorkeursplaats in uitgaansgebied in Middelburg."

GroenLinks

"Wij zijn voor legalisering van de softdrugs en daar hoort een verkooppunt bij. Zo voorkomen we dealen op straat."

Neutraal

Oneens

LPM

"Het mag wel maar het moet niet. En niet voordat de overlast, handhaving en de achterdeurproblematiek effectief is geregeld. "

CDA

"Zogenaamde softdrugs zijn bijna harddrugs. Er komt steeds meer informatie over de verwoestende effecten op de levens van mensen als gevolg van overmatig softdrugsgebruik. Het CDA is van mening dat de gemeente aan deze verslaving op geen enkele manier moet meewerken."

SGP

"Het gebruik van drugs en genotsmiddelen heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, samenleving en de openbare orde. Dit dient niet door de overheid gestimuleerd te worden."

VVD

"Uit ervaring in Middelburg weten we dat een coffeeshop veel overlast veroorzaakt bij omwonenden. Veiligheid is voor ons in dit geval belangrijker. Daarom willen wij geen coffeeshop in Middelburg."

ChristenUnie

"Een coffeeshop vinden we niet in Middelburg passen. In het verleden gaf een coffeeshop veel overlast. Bovendien is het officieel nog steeds verboden om te handelen in softdrugs. Gedogen vinden we geen optie."

Stelling 4 van 28

Trekdijk

De Trekdijk moet een bedrijventerrein worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"We willen dat er bedrijvigheid en werkgelegenheid bijkomt. De PvdA wil niet dat er bedrijven in een zware categorie komen en wil dat de overlast tot een minimum beperkt blijft."

CDA

"Ja, dat hebben we zo afgesproken met Vlissingen, Veere en de provincie. Er is behoefte aan grote kavels voor b.v. logistieke bedrijven. Er moet wel aan strenge voorwaarden worden voldaan."

SGP

"Dit is in het belang van de economische aantrekkelijkheid, arbeidsgelegenheid en de grondposities van de gemeente Middelburg."

VVD

"De Middelburgse VVD wil het economisch klimaat van Middelburg versterken. Dat is belangrijk voor banen van toekomstige generaties. Als er alternatieve ontwikkelingen zijn voor de Trekdijk staan we daar voor open. Waarbij de belangen van inwoners, ondernemers en de gemeentelijke financiën in balans dienen te zijn."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat het belangrijk is dat er ook voor bedrijven mogelijkheden zijn om zich te vestigen binnen onze gemeente. Bij de verdere uitwerking moet de overlast voor de bewoners van Nieuw- en St Joostland zoveel mogelijk worden beperkt."

Neutraal

Oneens

LPM

"Dat willen wij ten koste van veel voorkomen. Maar als de financiële consequenties zodanig ernstig blijken te zijn dat Middelburg dit niet kan dragen en daardoor bv onder toezicht van het Rijk dreigt te komen, dan gaan we opnieuw met inwoners en belanghebbenden indringend overleg nieuwe stijl plegen."

SP

"De inwoners van Nieuw- en St Joosland hebben al genoeg overlast van o.a. de A58, Vlissingen-Oost en Arnestein. Bovendien is de behoefte aan extra bedrijventerrein onvoldoende aangetoond en is er elders op Walcheren nog volop ruimte. Nieuw- en Sint Joosland wordt, wat de SP betreft, niet ingebouwd tussen bedrijventerreinen en industrie. Prioriteit heeft het opvullen en opknappen van Arnestein."

D66

"Behoefte is niet aangetoond. Door beter samenwerken op Walcheren, liever nog: één gemeentebestuur, zou dit probleem niet spelen en waar nodig ruimte in Vlissingen-Oost gevonden worden. Absoluut veto op bedrijven in hogere milieu categorie."

GroenLinks

"GroenLinks wil geen bedrijven op de Trekdijk. Er zijn op dit moment voldoende percelen voorhanden."

Stelling 5 van 28

Regenboogvlag

Het is goed dat de gemeente elk jaar de regenboogvlag hijst om te laten zien dat homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders zijn geaccepteerd.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"En ook dat er op school bij seksuele voorlichting voldoende aandacht aan wordt geschonken. Verdraagzaamheid , tolerantie , respect en begrip voor anderen en andersgerichte mensen moeten daarbij een belangrijke rol spelen. Dat kan onze jongeren immers niet vroeg genoeg bijgebracht worden."

PvdA

"De PvdA vindt het belangrijk dat Middelburg laat zien dat iedereen er bij hoort."

CDA

"De gemeente heeft een rol om discriminatie en het benadrukken van verschillen tegen te gaan. En te benadrukken dat dit in deze tijd niet geaccepteerd wordt."

VVD

"Mensen zijn gelijkwaardig. Helaas is dat nog niet overal vanzelfsprekend. Het is belangrijk te laten zien dat dat in Nederland wel zo hoort te zijn, het recht niet gediscrimineerd te worden ligt zelfs vast in onze grondwet."

SP

"Het is een steun in de rug voor mensen die helaas nog vaak worden gediscrimineerd om hun seksuele voorkeur."

D66

"Zolang ook onze beschaving nog niet zover is dat discriminatie tot het verleden gaat behoren, helpt symboliek en herinnering. Regenboog-zebrapaden zouden trouwens ook leuk zijn in de binnenstad!"

ChristenUnie

"Als ChristenUnie vinden we iedereen waardevol. We geloven dat we allemaal waardevol zijn in Gods ogen. Daarom komen we op voor groepen die gediscrimineerd worden. Alleen het hijsen van een vlag zegt niet zoveel, het gaat om de daden."

GroenLinks

"Wij vinden het een belangrijk signaal dat de gemeente uitdraagt dat, ongeacht seksuele geaardheid, iedereen geaccepteerd wordt."

Neutraal

Oneens

SGP

"Op grond van de Bijbel, het Woord van God, gelooft de SGP in de instelling van het huwelijk tussen man en vrouw."

Stelling 6 van 28

Gasvrije woningen

De gemeente moet meebetalen aan het gasvrij maken van bestaande woningen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Maar hoeveel hangt wel af van wat we nog in kas hebben. Dat is momenteel niet echt veel en daarom vinden wij een rol van de landelijke overheid hier echt belangrijk."

PvdA

"Dit is goed voor het milieu en de portemonnee. Zowel bestaande als huurwoningen moeten op termijn van het gas af. Nieuwbouwwoningen moeten geen gasaansluiting meer krijgen."

CDA

"Het CDA is solidair met de Groningers. Ook moeten wij naar een CO2-neutrale stad in 2050. Dus een deel betalen wij mee, maar niet alles. Energiemaatschappijen, de gebruiker en de rijksoverheid moeten meebetalen."

SGP

"Verduurzaming en verbeteringen van het milieu hebben prioriteit voor de SGP. Subsidie bij het Rijk aanvragen."

VVD

"De gemeente moet duurzaamheid stimuleren door minder regels en eenvoudigere procedures.De gemeentelijke overheid pakt een actieve rol bij het verduurzamen van de gemeente."

SP

"Daar waar het gaat om sociale woningbouw. Voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers zijn er subsidies voor investering in duurzame energie, bijv. ISDE"

ChristenUnie

"We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het duurzaam maken van woningen. Als ChristenUnie hebben we dan ook het voortouw genomen om de wijk Essenvelt zonder gas aan te leggen."

GroenLinks

"Vooral voor mensen met een laag inkomen zal het nodig zijn om met stimuleringsmaatregelen de woning gasloos te maken."

Neutraal

Oneens

D66

"Het gasvrij maken van woningen is een besluit van de rijksoverheid. Die moet samen met NAM een financieringsplan maken voor het gasvrij maken van bestaande woningen. Via de inkomstenbelasting betaal je natuurlijk indirect wél mee, maar dan niet nog eens apart via gemeentelijke belastingen."

Stelling 7 van 28

Armoede

De gemeente doet genoeg aan het aanpakken van armoede.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"De PvdA heeft afgelopen jaren strijd gevoerd voor behoud van voldoende budget, maar denkt dat onze inwoners nog beter geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheden. Er is wel extra aandacht nodig voor de steeds grotere groep mensen die in langdurige armoede leven."

CDA

"Middelburg heeft een van de beste minima-regelingen van Zeeland. Het beschikbare geld wordt vaak niet helemaal opgemaakt. Het CDA vindt dat de gemeente beter haar best moet doen om het geld te krijgen waar dat het meest nodig is."

VVD

"Armoede is niet altijd zichtbaar en vraagt, zeker waar het kwetsbare gezinnen betreft, altijd om een actieve aanpak. Gelukkig loopt Middelburg daarin voorop. Wij hebben hiervoor ook ruim voldoende middelen."

Neutraal

LPM

"Maar genoeg is niet altijd genoeg. Te overwegen valt om het vangnet uit te breiden, bv met zzp ers."

Oneens

SGP

"De gemeente moet met partners actief zoeken naar armoede onder gezinnen. En vervolgens met die partners, die kennis van zaken hebben, de armoede bestrijden."

SP

"We horen op straat en van onze hulpdienst regelmatig schrijnende verhalen van mensen die niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp maar er zelf niet meer uitkomen. Er zijn meer dan 800 kinderen die in armoede leven in Middelburg en ouderen die soms moeten kiezen tussen het ophalen van hun medicijnen of het kopen van een brood. Wij moeten hier echt mee aan de slag."

D66

"Het geld voor aanpak armoede is er! Nu alleen nog zorgen dat het ook bereikbaar is voor mensen. Intensievere voorlichting, eenvoudigere aanvraagformulieren/hulp bij invullen."

ChristenUnie

"Er is voldoende geld beschikbaar voor bestrijding van armoede, in de praktijk blijft het zoeken hoe we mensen het beste kunnen helpen. Orionis moet actiever aan de slag om te zorgen dat het geld ook daar komt waar het nodig is."

GroenLinks

"Hoewel er een armoedebeleid is zien we dat er nog steeds mensen zijn die onvoldoende kunnen meedoen. Zeker bij een stapeling van kosten."

Stelling 8 van 28

Restafval

De vervuiler betaalt: wie meer restafval heeft, moet ook meer betalen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"Dit helpt mensen om hun afval beter te scheiden. Het inleveren van gescheiden afval (plastic, papier, flessen) blijft gratis."

CDA

"Dat lijkt ons logisch. Mensen die niets aan afvalscheiding doen moeten maar wat meer betalen."

VVD

"We willen afval zoveel mogelijk beperken en zoveel mogelijk recyclen en gescheiden inzamelen. Doel is om het volume aan afval zo veel mogelijk te reduceren. Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Daarom kijken we bij deze heffing naar het aantal personen dat op een adres woont."

D66

"Helpt bij meer milieubewust leven in Middelburg! Voor nu en later."

ChristenUnie

"Scheiden moet lonen, dus grondstoffen die je opnieuw kunt gebruiken moet je gratis kunnen aanleveren. Voor het restafval betalen naar hoeveelheid aanbod. Dat is ook eerlijk! De vervuiler betaalt."

GroenLinks

"GroenLinks is voor de invoering van een systeem waarbij afvalstoffenheffing is gebaseerd op de hoeveelheid afval."

Neutraal

LPM

"Dat kan en in beginsel klopt dat ook wel, maar zoals het nu in de praktijk gaat bij de afvalverwerking klopt er weinig van. Eerst het afvalbeleidsplan evalueren, dan de resultaten van het onderzoek naar gedifferentieerde tarieven afwachten en dan pas maatregelen invoeren waar inwoners achter kunnen staan. "

SGP

"Er vinden op dit moment grote ontwikkelingen plaats op dit terrein. Grote gemeentes zoals Amsterdam en Rotterdam zetten vol in op nascheiding. Het lijkt er sterk op dat dit de toekomst wordt. Daarnaast komen bij "de vervuiler betaalt" de zwaarste lasten weer bij de gezinnen met kinderen terecht. Deze hebben het al zwaar genoeg."

Oneens

SP

"Eerst moet er voor mensen die niet door eigen schuld meer restafval hebben dan anderen een compensatieregeling komen. Denk aan luiers en incontinentiemateriaal. Ook moet het scheiden van afval goed georganiseerd en gefaciliteerd worden."

Stelling 9 van 28

Zondagsrust

De binnenstad moet ook op zondag worden schoongemaakt.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Ja natuurlijk. Ga maar eens kijken op zondag. Zie ons verkiezingsprogramma."

PvdA

"De binnenstad is ook na de uitgaanszaterdag een visitekaart. Ook op koopzondagen moet de stad er fatsoenlijk uitzien."

CDA

"Helaas is het zo dat mensen met name zaterdagnacht veel troep op straat achterlaten. We zijn het aan onze inwoners en bezoekers verplicht de rommel op te ruimen. Ook wil het CDA werken aan preventie."

VVD

"De Middelburgse VVD is voorstander van het schoonmaken op zondag van de binnenstad, omdat dit de aantrekkelijkheid van de stad vergroot."

SP

"Je kunt de troep niet een hele dag en nacht laten slingeren."

D66

"D66 maakte dit al mogelijk door de toeristenbelasting licht te verhogen. Dit besluit kreeg veel instemming in de stad."

ChristenUnie

"De gemeente heeft een gedeelde taak in het schoonmaken van de stad. De binnenstad is het visitekaartje van Middelburg en uit de praktijk is gebleken dat schoonmaken op zondag een noodzaak is om veel rommel en overlast te voorkomen. Aandacht voor gewetensbezwaarde medewerkers vinden wij erg belangrijk zodat die op zondag niet hoeven werken."

GroenLinks

"Ook op zondag moet de binnenstad er schoon en opgeruimd uitzien."

Neutraal

Oneens

SGP

"De SGP staat voor de zondagsrust gegrond op de Bijbel. Voor noodzakelijke arbeid op de zondag is ruimte. Het schoonmaken van de binnenstad verplicht de medewerkers op zondag te werken, dit staat haaks op de Bijbelse invulling van de zondag."

Stelling 10 van 28

Cleene Hooge

Er mag niet worden gebouwd in Cleene Hooge.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Dat willen wij heel graag. Maar als de financiële consequenties zodanig ernstig blijken te zijn dat Middelburg dit niet kan dragen en daardoor bv onder toezicht van het Rijk dreigt te komen, dan gaan we opnieuw met inwoners en belanghebbenden indringend in overleg nieuwe stijl."

SP

"Dit unieke cultuurlandschap verdient bescherming. Als de Cleene Hooge bebouwd wordt, zal dit altijd afbreuk doen aan de unieke waarde van o.a. de kreekruggen en poelgronden. In ons verkiezingsprogramma staat: Bij grondontwikkeling kijkt Middelburg niet alleen naar de mogelijke financiële winst maar ook naar de gevolgen voor natuur en landschap."

D66

"Er is geen woningnood in Middelburg. En nog andere grond genoeg. D66 bouwt niet in Nationaal Landschap, ook niet een beetje. Geen fouten uit verleden oplossen door nog grotere fouten in de toekomst."

ChristenUnie

"De Cleene Hooge is waardevol cultuurlandschap. Dat willen we graag zo houden."

GroenLinks

"GroenLinks wil het open landschap aan deze kant van Middelburg behouden."

Neutraal

PvdA

"De mogelijkheden worden nu onderzocht, zodat nu niet duidelijk is of het mogelijk is de Cleene Hooge onbebouwd te laten. Als bebouwing noodzakelijk is, kiest de PvdA voor een zo kleinschalig mogelijke opzet aan de randen van het gebied. "

Oneens

CDA

"De Cleene Hooge is een mooie polder maar niet uitzonderlijk of uniek zoals vaak wordt beweerd. Het CDA wil de polder niet helemaal vol bouwen, maar de boekwaarde moet (voor een deel) terugverdiend worden. Dit doen wij door landschappelijk verantwoord te bouwen op ruime kavels op een deel van Cleene Hooge."

SGP

"Als er voldoende vraag naar is mag Cleene Hooge deels bebouwd worden, bij voorkeur aan de randen."

VVD

"Er wordt nu een ontwikkelvisie gemaakt voor de Cleene Hooge, dus om nu al te zeggen dat er niet gebouwd mag worden is te voorbarig."

Stelling 11 van 28

Mortiere

In de wijk Mortiere moeten voorzieningen zoals winkels komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Nou, het moet eigenlijk niet maar het mag wel, maar wel na overleg met winkelcentrum Dauwendaele. Het is niet de bedoeling om voorzieningen daar weg te halen of te verzwakken. Maar kinderopvang e.d. , daar kunnen we wellicht mee beginnen."

CDA

"Het CDA vindt dat de gemeente hiervoor beter zijn best moet doen. Niet per se een supermarkt of een school, hoewel een school wel fijn zal zijn. Wel b.v. een wijkgebouw, kinderdagverblijf of ouderenhuisvesting."

VVD

"Als een ondernemer in de Mortiere een winkel wil starten moet de gemeente daar bereidwillig naar kijken."

Neutraal

SGP

"Dit vergroot de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de wijk Mortiere, maar mag niet ten koste gaan van het winkelcentrum Dauwendaele."

Oneens

PvdA

"Bewoners uit de Mortiere kunnen zonder veel problemen bestaande winkels bereiken. Het is beter om winkelcentrum Dauwendaele op te knappen."

SP

"Er is afgesproken dat de voorzieningen in Dauwendaele blijven. Voorzieningen in de wijk Mortiere gaan mogelijk ten koste van het voorzieningenniveau in Dauwendaele en dat is onwenselijk."

D66

"Op loop/fietsafstand zijn alle voorzieningen al aanwezig. Belofte nakomen uit verleden: Mortiere = Mooi wonen op ruime kavels in het groen! Houden zo! Wel denkbaar is dat particulieren hier initiatieven nemen waar de gemeente dan serieus naar moet kijken."

ChristenUnie

"De wijk is zo opgezet dat ze gebruik kunnen maken van de voorzieningen in Dauwendaele en Zuid."

GroenLinks

"Wij vrezen dat winkels in de Mortiere ten koste zullen gaan van het winkelcentrum Dauwendaele. Het heeft onze voorkeur om het winkelcentrum Dauwendaele te verbeteren."

Stelling 12 van 28

Zwembad Arnemuiden

De gemeente moet elk jaar meebetalen aan het openhouden van het zwembad in Arnemuiden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Dit is een typisch voorbeeld van overheidsparticipatie. Wie zegt dat te belijden moet dan ook bereid zijn daar geld voor neer te tellen, anders zijn het alleen maar loze kreten wat ons betreft."

CDA

"Het CDA ondersteunt van harte het initiatief van de bewonersgroep. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bewoners en de gemeente om het dorp Arnemuiden leefbaar te houden. Met een relatief bescheiden bijdrage moet dat kunnen."

SGP

"Dit vergroot de leefbaarheid van Arnemuiden en zorgt voor behoud en alternatief in vrijetijdsbesteding voor de jeugd van Arnemuiden."

SP

"De SP vindt het belangrijk dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis kunnen zwemmen. Nu het zwembad in de Witte Raaf nog steeds niet open is moet het Julianabad open blijven. Dat vraagt om een structurele bijdrage."

Neutraal

ChristenUnie

"Is afhankelijk van hoogte van bijdrage. ChristenUnie vindt kleine bijdrage bespreekbaar, maar zwembad moet echt gedragen worden door bewoners van Arnemuiden zelf."

Oneens

PvdA

"De gemeente heeft voor Arnemuiden al andere keuzes gemaakt en geld besteed aan nieuwe sportvoorzieningen zoals een kunstgrasveld en sporthal."

VVD

"Wij steunen het initiatief voor het openhouden van het zwembad, maar een structurele bijdrage hieraan is voor de VVD niet het uitgangspunt."

D66

"Besluit over sluiting is eerder al genomen. Nu er verkiezingen zijn gaan politieke partijen alsnog twijfel zaaien, ijdele hoop verkopen. Niet D66. Het wordt anders als een rechtspersoon het zwembad van de gemeente wil kopen met grond erbij en dit geheel voor eigen risico als zwembad wil exploiteren. Maar zonder bijdrage van de gemeente. Die draagt al bij aan een zwembad ( Vrijburg) en voor een plaats van 48.000 inwoners is dat al heel wat. Wel: veiliger fietspad maken naar Veerse Meer!"

GroenLinks

"De gemeente draagt al bij aan het stadsgewestelijke zwembad. Het is voor ons te duur om een extra zwembad dat slechts een aantal maanden per jaar gebruikt kan worden open te houden."

Stelling 13 van 28

Tweede University College

Geld besteden aan een tweede University College is goed voor Middelburg.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Ja, want het is wel een belangrijke steun om Middelburg jong en divers te houden. Maar dan moet wel vanaf het begin duidelijk zijn om hoeveel geld het gaat want wij wensen geen financiële verrassingen meer achteraf zoals bv bij het tot stand komen van het eerste University college ( ca 18 miljoen tekort!)"

PvdA

"De gemeente moet de komst van een tweede College mogelijk maken."

CDA

"Het is wetenschappelijk aangetoond dat hoger onderwijs een impuls voor de economie en de leefbaarheid van een stad is. De investering die de gemeente doet wordt dubbel en dwars terugverdiend."

SGP

"Dit zorgt voor aantrekkelijkheid van Middelburg voor studenten. Ook is dit in het belang van de Zeeuwse economie."

VVD

"De Middelburgse VVD wil het economisch klimaat van Middelburg versterken. Doel is het scheppen van zo gunstig mogelijke voorwaarden voor het ontstaan, de groei en het behoud van de economische bedrijvigheid. Grote kansen biedt ook de ontwikkeling van hoger, met name technisch onderwijs."

D66

"Het 1e College gaf en geeft veel positieve effecten voor de stad, ook cultureel en economisch. Als er reële vraag is naar uitbreiding, gauw doen en waar de gemeente kan helpen, doet zij dit. Is een lange termijn investering in mensen en middelen, en dat zijn meestal de beste! Middelburg moet ook werken aan een studentenklimaat in de stad. D66 deed dit al door horecasluitingstijden op enkele dagen per week te laten verruimen, maar nu nog de sportvoorzieningen/introfestivals!"

ChristenUnie

"Een 2e college brengt een heel aantal studenten naar Middelburg, die kopen ook hier weer hun spullen, geven hier geld uit en brengen de nodige levendigheid in de stad. Dat is waardevol voor de leefbaarheid en middenstand."

GroenLinks

"Een tweede UCR brengt levendigheid en werkgelegenheid in de stad en zal zichzelf terugverdienen."

Neutraal

Oneens

SP

"2 miljoen besteden aan een uitbreiding van de UCR kan een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van de binnenstad, maar er zijn belangrijkere zaken. We komen meer dan 2 miljoen tekort op de jeugdzorg. De Trekdijk behouden kost meer dan 2 miljoen. En met 2 miljoen kun je het Julianabad heel wat zomers openhouden. Nu komen studenten hier voor twee jaar en vertrekken dan weer uit Zeeland om af te studeren. De kans dat ze terugkeren is nihil. Een tweede bachelor kost teveel voor wat het oplevert."

Stelling 14 van 28

Bomenkap

Gezonde bomen mogen niet worden gekapt.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Althans, niet zonder dringende noodzaak (het kan immers nodig zijn) maar zo weinig mogelijk en niet zonder een kapvergunning die door de Raad ( en dus niet meer door burgemeester en wethouders!) wordt verleend. "

SGP

"Zoveel als mogelijk is moeten ze gespaard blijven. Soms is het nodig ze te kappen, i.v.m. weg aanpassingen, overlast e.d. Waardevolle bomen en linten moeten worden beschermd. "

VVD

"In principe zijn we het hier volledig mee eens, we moeten zuinig zijn ons groen. Er kunnen echter omstandigheden zijn bijvoorbeeld bij een herinrichting van een weg, waarbij samen met bewoners een andere keuze wordt gemaakt. Waar mogelijk en gewenst komen dan wel bomen terug."

SP

"In uitzonderlijke gevallen kan een kapvergunning aangevraagd worden. Dit geldt ook voor de gemeente. Groen is van levensbelang, voor schaduw en het voorkomen van hittestress in de bebouwde kom. Daarnaast is wetenschappelijk bewezen dat het welzijn van mensen veel hoger is als zij wonen in een groene omgeving. In een monumentale stad horen monumentale bomen: die moeten dan wel kunnen groeien!"

D66

"Stelling is wel héél absoluut. Voor gezonde bomen met een bepaalde stamomvang geldt al een kapvergunning. Uitbreiding van die vergunning is bespreekbaar. Maar als een gezonde boom echt in de weg komt te staan voor andere mooie plannen moet zo'n vergunning wel verleend kunnen worden."

ChristenUnie

"We moeten zorgvuldig omgaan met onze bomen. Iedere boom die gekapt wordt, moet ook weer worden terug geplant. Als een boom veel overlast veroorzaakt, of een gevaar is voor veiligheid dan moet je soms toch kappen."

GroenLinks

"GroenLinks wil bomen beschermen, wij willen voorkomen dat bomen willekeurig worden gekapt."

Neutraal

Oneens

PvdA

"Beeldbepalende en monumentale bomen mogen niet gekapt."

CDA

"In principe zijn wij tegen het kappen van gezonde bomen. Als het echt noodzakelijk is voor een bepaalde ontwikkeling dan mag het. Er moeten dan bij voorkeur wel nieuwe bomen terug komen."

Stelling 15 van 28

Goedkope huurwoningen

De gemeente moet meer goedkope huurwoningen laten bouwen in Middelburg.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Ja, maar ook meer duurdere woningen, meer voor starters, meer koopwoningen enz. Dus een gevarieerd aanbod van koop- en huurwoningen. Dat bevordert de broodnodige doorstroming."

PvdA

"De wachtlijsten voor betaalbaar wonen zijn te lang."

CDA

"Ja, en dan vooral voor mensen die geen huis kunnen kopen en ook niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Ook ouderen hebben behoefte aan relatief goedkope appartementen, die er nu vaak niet zijn of erg duur."

SP

"Belangrijk is dat de huur van deze woningen beperkt wordt tot € 500,- per maand. Er zijn veel mensen (van jong tot oud) op zoek naar betaalbare huurwoningen. Als de woningbouwcorporaties niet voldoende betaalbare huurwoningen kunnen bouwen moet de gemeente dat zelf doen."

D66

"Zolang er een wachtlijst is hiervoor van 6 maanden of langer is er duidelijke uitbreidingsvraag. Maar uiteraard wel energieneutraal."

GroenLinks

"Wij willen dat er voor iedereen betaalbare en goede duurzame woningen komen."

Neutraal

Oneens

SGP

"Op dit moment is er voldoende aanbod, dus geen goedkope huurwoningen bouwen. Zodra er meer vraag is, dan deze wel bouwen."

VVD

"De Middelburgse VVD is voor een divers vraaggericht woningaanbod. Dus niet alleen gericht op goedkope huurwoningen maar woningen en appartementen in alle segmenten."

ChristenUnie

"Op dit moment is er geen tekort aan goedkope huurwoningen. De gemiddelde wachttijd voor een woning is nu een kleine 6 maanden (Woongoed). Overigens is sociale woningbouw in nieuwe wijken wel een voortdurend aandachtspunt."

Stelling 16 van 28

Zwemles

De gemeente moet het zwemonderwijs van scholieren betalen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Als daar tenminste onder verstaan wordt voor basisscholen ja, in ieder geval meebetalen. En aan zwemonderricht voor speciaal onderwijs wordt niet getornd. "

PvdA

"Voor de veiligheid van kinderen is het noodzakelijk dat ze leren zwemmen. Als ouders het niet kunnen betalen leren ze het niet of wordt er een groot beslag op het Sportfonds gelegd."

SP

"Zeeland is een waterrijke provincie, daarom moet elk kind kunnen zwemmen. Zwemles wordt vergoed voor mensen met een laag inkomen."

GroenLinks

"Wij zijn voor invoering van het schoolzwemmen."

Neutraal

Oneens

CDA

"ieder kind moet wat het CDA betreft zo snel mogelijk A en B halen. Dat is in onze waterrijke provincie van groot belang. Ouders die onder of dicht bij het sociaal minimum zitten kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als het aan het CDA ligt."

SGP

"Dit behoort niet tot de primaire taken van de gemeente. Wel moeten er mogelijkheden zijn om sociale minima hierin te ondersteunen."

VVD

"We vinden het belangrijk dat iedere Middelburg leert zwemmen, maar dit is wel zijn eigen verantwoordelijkheid. Voor inwoners die dit echt niet kunnen betalen zijn er voorzieningen."

D66

"Ouders die aantoonbaar lesgeld niet kunnen betalen worden via gemeentelijke potjes al in staat gesteld kinderen aan zwemles deel te laten nemen. Iedereen doet mee in de stad!"

ChristenUnie

"Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor zwemonderwijs. Voor mensen in armoede of mensen met een beperking is er al een regeling waarin die een tegemoetkoming krijgen in de kosten."

Stelling 17 van 28

Jongerencentrum

In elke wijk en kern moet een jongerencentrum zijn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Ja, mits de locatie zodanig gekozen wordt dat er geen overlast ontstaat en dat bestaande overlast wordt weggenomen. En dat moet kunnen."

D66

"Met name bij jongeren onder de 18 is een veelgehoorde klacht: er is voor ons niets te doen. De gemeente kan slimme combinaties maken voor ontmoetingsplekken voor deze jongeren, ook door hen te betrekken bij oplossingen."

Neutraal

PvdA

"Als jongeren dit willen en de beste manier vinden om activiteiten te ondernemen."

SGP

"Het opzetten van jongerenvoorzieningen heeft nut bij voldoende vraag en als dit een alternatief biedt voor overlast van hangjongeren. Het bij voorbaat opzetten van een jongerencentrum in iedere wijk is niet noodzakelijk."

Oneens

CDA

"Jongerencentra in Middelburg en Arnemuiden vinden wij prima. Maar in iedere wijk of kern lijkt ons wat overdreven. Want dat zouden er 11 zijn. Een stuk of vier, vijf lijkt ons voldoende."

VVD

"De gemeente moet niet bepalen waar iets komt maar de inwoners zelf. Als er jongeren zijn die een jongerencentrum willen starten dan zal de gemeente ook naar ze luisteren"

SP

"We hebben nu vier jongerencentra, in het centrum, Dauwendaele, Stromenwijk en Nieuw-Middelburg. Daarnaast zijn er gratis buitenschoolse sport- en spelactiviteiten op diverse basisscholen in alle buurten."

ChristenUnie

"Jongerencentra zijn belangrijk, maar niet per se in iedere kern of wijk. "

GroenLinks

"We hebben al een aantal jongerencentra. Dit is voor ons op dit moment voldoende."

Stelling 18 van 28

Grote evenementen

De gemeente moet meer geld besteden aan grote evenementen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Ja, maar dan wel samen met ondernemers. Inwoners hoeven niet alles te betalen. Zie ons verkiezingsprogramma."

PvdA

"Evenementen maken Middelburg een leuke stad om te wonen én om te bezoeken. Dat mag de gemeente best wat kosten."

VVD

"Initiatieven van inwoners en ondernemers om evenementen te organiseren moet de gemeente omarmen en faciliteren, daar hoort ook een financiële bijdrage bij."

D66

"Zeker als het nieuwe initiatieven zijn die aanvullen op bestaand aanbod,"

GroenLinks

"Evenementen dragen bij aan de levendigheid van de stad en verdienen ondersteuning."

Neutraal

Oneens

CDA

"Het CDA is van mening dat de gemeente al voldoende doet. De gemeente heeft weinig geld en als dat er is dan geven wij voorkeur aan andere zaken."

SGP

"Dit behoort niet tot de primaire taken van de gemeente. Evenementen vanuit particuliere initiatieven dienen het belang van de gehele gemeente te dienen en moeten daarom niet kwetsend of aanstootgevend zijn."

SP

"Gemeentelijke financiële middelen voor cultuur worden niet in prestigeprojecten maar vooral in een goede, toegankelijke programmering en projecten voor jongeren en beginnende kunstenaars gestoken. We zetten in op kleinschalige, vrij toegankelijke culturele evenementen."

ChristenUnie

"Met de huidige middelen worden hele mooie evenementen neergezet. Uitbreiding is vooralsnog niet nodig."

Stelling 19 van 28

Cameratoezicht

Er moet cameratoezicht komen in gebieden waar veel overlast is.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Jazeker. Mits de gemeente zich houdt aan alle privacy regels. En alles moet wel in overleg nieuwe stijl met omwonenden. Locatie, soort camera, hoe lang enz."

PvdA

"Alleen in geval er geen andere oplossing is en zo kort als mogelijk (bijvoorbeeld de Vlasmarkt bij oudjaar, of de geparkeerde auto's langs de Vlissingseweg)."

CDA

"Camera's kunnen een extra hulpmiddel zijn voor de politie om criminaliteit op te sporen. Het zijn extra ogen. Rond het gebruik moeten wel regels gesteld worden. Wie niets te verbergen heeft hoeft ook niet bang te voor het cameratoezicht."

SGP

"Dit vergroot het gevoel van de veiligheid van burgers en biedt de politie mogelijkheid tot een betere uitvoering van haar handhavingstaken. "

VVD

"Cameratoezicht is een belangrijk hulpmiddel bij het opsporen van overlastplegers, daarom zijn wij voorstander van cameratoezicht in die gebieden waar het nodig is. "

Neutraal

ChristenUnie

"Als er veel overlast is, dan is cameratoezicht een optie. Maar altijd in combinatie met andere maatregelen en niet als doel op zich."

Oneens

SP

"Politie-inzet en preventieve maatregelen zijn de eerste prioriteit. Middelburg zet camerabewaking alleen in noodgevallen in. Noodverordeningen worden zoals het woord al zegt alleen in uitzonderingen uitgevaardigd. Om de duur waarbinnen deze verordening van kracht is zo kort mogelijk te houden is bij het ingaan ervan duidelijk wanneer of onder welke omstandigheden deze moet worden opgeheven. "

D66

"Cameratoezicht kan zeker helpen als er duidelijke signaal en informatie is over risico's op verstoring van openbare orde. Maar alléén dan, zeker niet standaard."

GroenLinks

"Wij hechten aan privacy. Cameratoezicht biedt alleen schijnveiligheid."

Stelling 20 van 28

Muziekles

De gemeente moet zorgen dat elk kind muziekles kan krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"Kinderen moeten zowel via school als via de muziekschool zich muzikaal verder kunnen ontwikkelen."

CDA

"Dat doet de gemeente in feite al, dus eens. Wij vinden dat het meer via het basisonderwijs moet lopen zodat alle kinderen worden bereikt. Ouders kunnen daarna zelf kiezen om verder te gaan."

SGP

"Dit behoort niet tot de primaire taken van een gemeente. Wel moet de gemeente de scholen stimuleren om voldoende aandacht te besteden aan muzikale vorming van kinderen"

SP

"Dat kan via school, muziekvereniging en de muziekschool."

D66

"Gebeurt al, muziekschool krijgt van de gemeente veel geld om les volgen toegankelijk en betaalbaar te houden. Voor kinderen die aantoonbaar geen lesgeld kunnen betalen, zijn er ook hier gemeentelijke potjes beschikbaar. Iedereen doet mee in de stad!"

ChristenUnie

"Gemeente moet zorgen dat er muziekles gegeven kan worden, het liefst direct via de scholen."

GroenLinks

"Muziek draagt bij aan de algemene ontwikkeling van kinderen."

Neutraal

LPM

"De gemeente moet er wel voor zorgen dat het muziekonderwijs fors wordt gestimuleerd want het is gebleken dat muziek(lessen) essentieel zijn voor de ontwikkeling van jonge hersenen. Daar hoeft niet per se een kostenplaatje aan te hangen. Maar we blijven overigens wel de Zeeuwse muziekschool ondersteunen."

Oneens

VVD

"Dit is geen taak van de gemeente. We staan positief tegenover onderricht in muziek en cultuur, maar dat is primair de verantwoordelijkheid van de ouders. Wel betalen wij mee aan de Zeeuwse muziekschool waardoor muziekles toegankelijker wordt."

Stelling 21 van 28

Vuurwerkverbod

De gemeente moet het afsteken van knalvuurwerk verbieden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Ja maar we betwijfelen of dat wel kan met de huidige landelijke regelgeving. En ook de handhaving zal niet eenvoudig zijn. En dan moet je wel alternatieven bieden zoals een gemeentelijk vuurwerk."

SGP

"Knalvuurwerk geeft overlast en verstoort de openbare orde, daarbij komt vuurwerk het milieu niet ten goede"

GroenLinks

"Afsteken van vuurwerk leidt tot veel overlast, ongelukken en vervuiling. Als alternatief zouden we een centraal georganiseerde vuurwerkshow willen aanbieden."

Neutraal

SP

"Bij de jaarwisseling moet de gemeente één plek aanwijzen waar vuurwerk afgestoken mag worden. Als je een plek aanwijst waar het wel mag, gaan mensen daar op eigen risico heen. Je kunt er ook wegblijven. Zo beperken we de overlast voor ouderen, het risico op letsel en de overlast voor dieren."

Oneens

PvdA

"De PvdA is wel voor het uitbreiden van vuurwerkvrije zones."

CDA

"De gemeente heeft niet de bevoegdheid in heel de gemeente het vuurwerk te verbieden. Wel kan de gemeente vuurwerkvrije zones aanwijzen. Wat het CDA betreft worden die zones flink uitgebreid."

VVD

"Het afsteken mag alleen op 31 december 18.00 uur tot 02.00 uur. Om het geheel te verbieden is landelijke regelgeving nodig. De gemeente kan alleen een gebied aanwijzen waar het niet mag."

D66

"Voor veel inwoners geen pretje, dat knalvuurwerk. Maar verbieden is lastig en handhaven nog moeilijker. Wél moet er consequenter voorlichting gegeven worden over nadelige effecten bij gebruiker en omstanders/omwonenden en moet het kopen ontmoedigd worden. Verkooppunten beperken? Ons landelijk beleid is: stoppen ermee!"

ChristenUnie

"Dit zou landelijk moeten worden besloten. Als gemeente alleen kun je hierin niets doen."

Stelling 22 van 28

Zorgverlening

De zorgverlener moet bepalen welke hulp mensen krijgen, niet de gemeente (Porthos).

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Want de zorgverlener is inhoudelijk beter in staat een en ander te beoordelen en bovendien kan dit kostenbesparend werken. Natuurlijk moet Porthos wel een en ander kunnen controleren maar dat is echt iets anders."

CDA

"Eens, maar de gemeente moet er wel goed op toezien dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben."

VVD

"Centraal staat de behoefte van de zorgvrager. Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen wij elkaar. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. De gemeente heeft een dienstverlenende en coördinerende taak en neemt de taak van de zorgverleners niet over. "

SP

"Mensen die werken in de zorg weten prima wat iemand nodig heeft. In elke buurt komt een laagdrempelig spreekuur waar iedereen terecht kan voor vragen over de zorg. Zorgverleners voeren het keukentafelgesprek en stellen samen met de zorgvrager een zorgplan op. Omdat zorgverleners iemand vaak dagelijks zien en veel praktijkervaring hebben kunnen zij snel melden dat er minder of juist extra zorg nodig is."

D66

"Ook vóór het Porthos-tijdsperk was dit zo en daar verandert niets aan. Je bepaalt in Middelburg zelf welke zorg nodig is, eventueel met advies van je huisarts, wijkverpleegkundige of psycholoog/psychiater. Porthos vergemakkelijkt de administratieve rompslomp voor inwoner/hulpverlener, geeft u de beschikking op uw aanvraag en controleert en betaalt de rekening van u. Zie ook ons verkiezingsprogram op www.walcheren.d66.nl"

GroenLinks

"Wij vinden dat beroepsbeoefenaars het beste kunnen bepalen welke hulp nodig is. Wij hebben geen behoefte aan beoordeling van achter het bureau."

Neutraal

SGP

"Gezamenlijk, binnen de gestelde kaders, daarbij moet er zijn sprake zijn van keuzevrijheid in zorgaanbieders vanuit de hulpbehoevende mensen."

Oneens

PvdA

"Als je met één of meerdere problemen bij Porthos aanklopt, dan word je op alle gebieden op weg geholpen. Een zorgverlener is goed in het verlenen van zorg, Porthos in het wijzen van de weg."

ChristenUnie

"De inwoner moet de zorg ontvangen die hij of zij nodig heeft. De gemeente heeft daarbij een belangrijke regierol om te voorkomen dat zorgaanbieders te veel macht krijgen."

Stelling 23 van 28

Eigen risico

De gemeente moet altijd het eigen risico van de ziektekosten betalen voor mensen met een laag inkomen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"Het eigen risico moet niet leiden tot het mijden van zorg. Bij een aantal groepen zoals mensen die langdurig in de bijstand zitten, is dat gevaar te groot."

SP

"Het eigen risico van €385,- weerhoudt mensen met een laag inkomen ervan om een doorverwijzing naar het ziekenhuis op te volgen. Er zijn mensen die maanden rondlopen met ernstige klachten maar niet naar de huisarts gaan omdat ze van tevoren weten dat ze het eigen risico niet kunnen betalen als ze doorverwezen worden naar een specialist. Dat vinden we onmenselijk en onacceptabel. Mensen met een inkomen tot 130% van het minimum moeten hun eigen risico volledig gecompenseerd krijgen."

GroenLinks

"Voor mensen met een laag inkomen vinden wij dat die een bijdrage via de bijzondere bijstand moeten kunnen krijgen."

Neutraal

Oneens

LPM

"Er zijn voldoende regelingen voor mensen met een laag inkomen om hier maatwerk te kunnen bieden. Bovendien gaat dit lijken op inkomenspolitiek en dat mag een gemeente niet, Maar de regelingen moeten wel naar de geest worden uitgevoerd, dus ruimhartig."

CDA

"Dat is een taak van de rijksoverheid en mag de gemeente niet doen. Inkomenspolitiek is voorbehouden aan het Rijk. Ook zou dit wel heel veel geld kosten."

SGP

"Wel moeten de sociale minima voldoende ondersteund worden."

VVD

"De Middelburgse VVD wil dat mensen zuinig en verstandig met zorg omgaan. Daarom bestaat het eigen risico. Om die reden zijn we tegen het betalen van een eigen risico door de gemeente."

D66

"D66 maakt zich hier landelijk sterk voor maar op gemeenteniveau kan dit niet. Er zijn niettemin wél mogelijkheden om bij problemen bestaande potjes bij de gemeente hiervoor aan te spreken en dat gebeurt ook. Daarnaast biedt de gemeente voor deze inwoners een collectieve, voordelige ziektekostenverzekering."

ChristenUnie

"Eigen risico is landelijk beleid. Daar gaan de gemeentes niet over."

Stelling 24 van 28

Hondenbelasting

De hondenbelasting moet worden afgeschaft.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"Het is een belasting die niet meer van deze tijd is en waarbij je verwacht ook wat terug te krijgen, en waarom wel voor honden en niet voor katten."

SP

"Maar als dat niet gebeurt dan moet het geld ook echt uitgegeven worden aan maatregelen die te maken hebben met honden, zoals meer vuilnisbakken en omheinde loslaat-terreinen."

ChristenUnie

"Deze belasting kost veel, en vervolgens gaat de opbrengst naar de algemene middelen. "

GroenLinks

"Wij vinden de opbrengst voor hondenbelasting te laag in verhouding tot de kosten van de inning daarvan."

Neutraal

Oneens

LPM

"Daarmee help je wel de hondenbezitters maar niet de inwoners die hier overlast van ervaren. De hondenbelasting, vroeger bedoeld om het gebruik van trekhonden tegen te gaan, wordt wat ons betreft indirect een doelbelasting. De opbrengst wordt dan dus gebruikt voor hondenmaatregelen zoals poepslurpers enz. De vervuiler betaalt hier. "

PvdA

"De vervuiler betaalt."

CDA

"Wie een hond heeft moet daar wat voor over hebben. Er is sprake van veel overlast in sommige wijken. De gemeente moet handhavend optreden b.v. met behulp van de BOA."

SGP

"Wel dienen er voldoende mogelijkheden en middelen beschikbaar zijn om de honden uit te laten."

D66

"Ook honden gebruiken de publieke ruimte die onderhouden moet worden wat gewoon geld kost."

Stelling 25 van 28

Autovrije binnenstad

Alleen bewoners van het centrum en leveranciers mogen met de auto de binnenstad in.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Daaraan voegen we uiteraard mensen met een invaliden-parkeerkaart toe. Bewoners hebben dan meer parkeerruimte, ze hoeven daarvoor geen ontheffing aan te vragen. Je beperkt het zoekverkeer, waardoor de luchtkwaliteit beter wordt."

D66

"Als met "binnenstad" het gebied tussen de bollards ( paaltjes die omhoog staan en zakken) bedoeld wordt, is D66 het hiermee eens. Dit klein stukje binnenstad is echt nagenoeg autovrij dan. Onbelemmerd genieten dus!"

ChristenUnie

"ChristenUnie is een groot voorstander van de fiets. Zoveel mogelijk het centrum ontlasten van autoverkeer."

GroenLinks

"GroenLinks wil een auto-luwe binnenstad. Zoekverkeer voor parkeren en dergelijke willen we zo veel mogelijk voorkomen. Parkeren in parkeergarages of aan de rand van de binnenstad willen we bevorderen."

Neutraal

Oneens

LPM

"Binnenstad wel autoluw maar niet autovrij. Zie ons verkiezingsprogramma."

PvdA

"De binnenstad is al autoluw genoeg. Dankzij kortparkeren op straat kiezen de meeste bezoekers toch al voor de parkeergarage."

CDA

"Het CDA Is voor een autoluwe binnenstad. Maar het gaat ons veel te ver om de binnenstad af te sluiten voor bezoekers. Dat is niet gastvrij en gaat ten koste van onze succesvolle binnenstad."

SGP

"Er zijn geen signalen van druk verkeer of inbreuk op de openbare orde als gevolg van autogebruik in de binnenstad. De noodzaak van een verbod op verkeer in binnenstad is niet aanwezig."

VVD

"Iedere inwoner van Middelburg moet in het centrum zijn boodschap en of afspraak kunnen doen; daarom moet het centrum toegankelijk zijn. Het komt ook onze binnenstadondernemers ten goede."

Stelling 26 van 28

Bezuinigingen

De belastingen mogen omhoog om nieuwe bezuinigingen te vermijden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Ja, want Middelburg is door de kwaliteitsatlas en het onbesuisde grondbeleid aan de bedelstaf geraakt. Daar konden wij als LPM weinig aan doen dus we verhogen bepaald niet van harte. Overigens pas echt belastingen verhogen nadat we eerst zelf als gemeente hebben gekeken waar we zelf nog kunnen bezuinigen ( en dat kan volgens ons nog). Pas daarna verhoging van de belastingen met het liefst uiteindelijk over de gehele komende raadsperiode maximaal de inflatiecorrectie."

PvdA

"De afgelopen jaren is dat ondanks de economische crisis nauwelijks nodig geweest. De belasting is in vergelijking met andere gemeenten laag, dus een beperkte stijging is dan aanvaardbaar."

ChristenUnie

"De lasten in Middelburg zijn laag (gelukkig maar). Dat willen we graag zo houden. Mocht er weer bezuinigd moeten worden dan sluiten we een beperkte verhoging van de belastingen niet uit."

GroenLinks

"Een beperkte verhoging van de belastingen is mogelijk, overigens kunnen sommige belastingen, zoals afvalstoffenheffing, omlaag."

Neutraal

Oneens

CDA

"Eerst wil het CDA zoveel mogelijk de tekorten op het grondbedrijf oplossen. Daarna kijken we of taken efficiënter of goedkoper uitgevoerd kunnen worden. Belastingverhoging is pas aan de orde als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput."

SGP

"De financiële gezondheid van de gemeente heeft prioriteit voor de SGP. Echter het verhogen van de belastingen is een laatste redmiddel. Primair dienen er bewuste keuzes gemaakte te worden in de uitgaven. Eventuele meevallers in de begroting dienen gebruikt te worden om de financiële positie van de gemeente te verbeteren."

VVD

"De Middelburgse VVD is niet voor belastingverhogingen om bezuinigingen te vermijden. Kijk vooral eerst naar de eigen organisatie en de taken die de gemeente echt moet doen."

SP

"Het kan voorkomen dat we noodgedwongen moeten verhogen omdat er vanuit Den Haag veel te weinig geld voor de Jeugdzorg naar Middelburg komt. De SP kiest er voor om geen geld uit te geven aan prestigeprojecten en zaken waarvan niet klip en klaar is dat ze geld opleveren. Er moet ook een slag om de arm gehouden worden voor wat betreft de afvalstoffenheffing, de nieuwe tarieven zijn nog niet bekend en we zitten ook met een wettelijke plicht om de afvalstroom te verminderen. "

D66

"Is omgekeerde wereld. De gemeente moet uitkomen met haar inkomen. En als dat niet lukt moet zij minder uitgeven. Het leven is niet zo moeilijk!"

Stelling 27 van 28

Jeugdburgemeester

Middelburg moet een jeugdburgemeester en een jeugdraad aanstellen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Ja want de jeugd heeft de toekomst. Maar dan ook weer een seniorenraad waar echt naar geluisterd moet worden."

PvdA

"Dit is een goede manier om er beter achter te komen wat de jeugd wil."

CDA

"Dit is goed om betrokkenheid van jongeren en kinderen bij de politiek te stimuleren. Ook is het goed dat de plaatselijke politiek luistert naar originele ideeën van jongeren die vaak een frisse kijk op de zaak hebben."

SP

"Bijna een kwart van onze inwoners is niet stemgerechtigd omdat ze jonger zijn dan 18 jaar. Hen geef je zo een mogelijkheid om hun stem te laten horen."

D66

"Met CU en GL is D66 afgelopen twee jaar actief geweest om jongeren een plekje te gaan geven in bestuurlijk Middelburg. Gaan we mee door en jeugdraad en jeugdburgemeester helpen daaraan mee."

GroenLinks

"Wij willen jeugd en jongeren meer betrekken bij wat er in de gemeente gebeurt. "

Neutraal

Oneens

SGP

"Dit behoort niet tot de primaire taken van de gemeente. Er zijn momenteel voldoende mogelijkheden voor de jeugd om inspraak te bereiken binnen de gemeentelijke politiek. De SGP wil wel investeren in jongeren en wil investeren in goede voorzieningen en netwerken. (zie verkiezingsprogramma hoofdstuk 4)."

VVD

"We hebben ook geen senioren burgemeester of - raad. Onze jeugd is prima in staat om de politiek te bereiken als ze iets willen regelen. Om deze drempel te verlagen en bij te dragen aan bekendheid met de gemeente en politiek bewustzijn, zijn we altijd proactief op verzoeken van scholen en jongerenactiviteiten. "

ChristenUnie

"Een jeugdburgemeester en jeugdraad zorgt er niet per definitie voor dat de betrokkenheid van jongeren toeneemt. "

Stelling 28 van 28

Mening inwoners

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente naar de mening van inwoners vragen, bijvoorbeeld via een vragenlijst.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

LPM

"Jazeker. Wij willen misschien wel verder gaan. Zie ons verkiezingsprogramma."

PvdA

"Een vragenlijst of referendum is een goede manier om de wensen en zorgen van bewoners in kaart te brengen. "

CDA

"Besluitvorming komt zoveel als mogelijk van onderop. Als CDA gaan wij het liefst eerst bij betrokkenen te rade voordat wij een standpunt bepalen. Ook staat onze deur altijd open voor wie met ons wil praten."

SP

"Dat vergroot de betrokkenheid van inwoners en geeft een goed beeld van het draagvlak voor een beslissing. "

D66

"Als de politiek dit bij "het theater" gedaan had, was niet 25 miljoen in de bouwput verdwenen...... Kortom, doen, en "belangrijke beslissingen" goed omschrijven voor met de raadpleging van inwoners te beginnen. D66 wil verder dat inwoners bij overduidelijk stomme besluiten van de gemeenteraad op de rem mogen trappen. We zoeken uit hoe dit te realiseren."

GroenLinks

"Wij zijn voorstander van burgerparticipatie. Deze kan op verschillende manieren plaatsvinden."

Neutraal

Oneens

SGP

"Er zijn voldoende inspraakmogelijkheden voor de burgers via bijvoorbeeld commissievergaderingen. Het instellen van vragenlijsten ondermijnt de positie van de democratisch gekozen gemeenteraad."

VVD

"Er zijn 29 raadsleden gekozen om deze beslissingen te nemen. Het is dan ook aan partijen uit de raad om de mening van betrokkenen te peilen. Het is niet aan de gemeente om door middel van een vragenlijst beslissingen te sturen. "

ChristenUnie

"De politiek word gekozen om namens de inwoners beslissingen te nemen. Wij zijn geen voorstander van referenda."

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl