Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 30

Stadswegen

De maximumsnelheid op de vierbaans stadswegen moet omhoog van 50 naar 70 km/u.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Wat D66 betreft moet het aantal (vierbaans-)stadswegen met een variabele maximumsnelheid tot 70 km/u worden uitgebreid, bijvoorbeeld op de brug tussen de Graafseweg en de Wijchenseweg."

PvdA

"Op een aantal plaatsen in de stad kan de snelheid zonder problemen omhoog. Het vergroot de doorstroomsnelheden van het verkeer zonder dat het milieu hiermee onnodig zwaar belast wordt. (bv. stadsbrug en Graafseweg over het kanaal)"

VVD

"Op vierbaans uitvalswegen met gescheiden fietspaden kan de maximale snelheid worden verhoogd naar 70 km/u. Dat is goed voor de doorstroming."

Gewoon Nijmegen

"Er zijn diverse vierbaanswegen waar zonder veiligheidsrisico's de maximumsnelheid verhoogd kan worden. Wellicht kan een begrenzing tijdens risicovolle uren wel ingelast worden. "

CDA

"Het CDA is hier een voorstander van, mits het geen extra hinder oplevert voor omwonenden en de veiligheid gehandhaafd blijft."

Stadspartij DNF

"Indien mogelijk wil Stadspartij DNF op vierbaans uitvalswegen met gescheiden fietspaden en op voldoende afstand van woonwijken (i.v.m. fijnstof uitstoot) 70 km/u toestaan maar NIET op ALLE doorgaande wegen in Nijmegen."

Voor Nijmegen.Nu

"Waar de weg is ingericht op 70 km/u moet je ook 70 km/u kunnen rijden. Dat geldt voor alle doorgaande wegen met 2 rijstroken en vrijliggende fietspaden zoals de Oversteek en de bruggen over het maaswaal-kanaal."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Daar waar mogelijk mag 70 km per uur worden gereden (Oversteek, bruggen bij de Anac, Dukkenburg). Dit zorgt voor een betere doorstroming."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Ouderen Belangen Nijmegen

"Bewoners behoeden voor nog meer fijnstof, lawaai, onveiligheid. Eerst aan de bewoners denken en verkeer zo veel mogelijk weren. Op de Oversteek zou het wel kunnen. Dus per situatie bekijken."

Oneens

SP

"Verhoging van maximumsnelheid naar 70 km/u is voor verkeersveiligheid zeer ongewenst waar voetgangers en fietsers kruisen met vierbaans stadswegen. En waar verkeersveiligheid geen belemmering is, betekent verhoging van de maximumsnelheid dat de gemeente voor miljoenen moet investeren in geluidswerende maatregelen voor omliggende woningen. Dat is het niet waard."

GroenLinks

"GroenLinks kiest voor verkeersveiligheid en gezonde lucht in Nijmegen. Daarom houden we op wegen zoals de Sint Annastraat en Oranjesingel de snelheid op 50 km/u. "

Partij voor de Dieren

"Hoe hoger de gemiddelde snelheid, hoe groter het brandstofverbruik. In verband met fijnstof, CO2-uitstoot en veiligheid (voor mens en dier) blijft de snelheid binnen de bebouwde kom gemaximaliseerd op 50 km per uur. Op wegen zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot
 30 kilometer per uur. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast. "

ChristenUnie

"Een maximumsnelheid van 70 km zorgt voor veel geluid en fijnstof. Dat is slecht voor iedereen die in de buurt van een doorgaande weg woont. Ook, iets harder rijden scheelt vaak maar 1 of 2 minuten. Daarnaast trekt een hogere snelheid meer doorgaand verkeer door de stad, met meer files als gevolg."

Stelling 2 van 30

Windmolens

Er moeten meer windmolens komen in Nijmegen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"Om als stad energieneutraal te zijn, moeten we in Nijmegen groene energie opwekken. Aan de randen van de stad zijn nog plekken voor windmolens. We vinden het belangrijk dat omwonenden geen hinder ondervinden en financieel kunnen profiteren van de winst van windmolens."

D66

"De gemeente gaat in overleg met haar inwoners op zoek naar de beste plekken voor grootschalige opwekking van duurzame energie (windmolens en zonneparken) en ondersteunt initiatiefnemers bij de realisatie hiervan. Waar mogelijk werkt de gemeente samen met buurgemeenten en de provincie om grensoverschrijdende energieparken mogelijk te maken."

PvdA

"Er kunnen langs de A15 nog een aantal molens worden bijgeplaatst en mogelijk ook op het voormalig terrein van Electrabel. De windmolens genereren heel veel energie in verhouding tot zonnepanelen dus is de PvdA voor windmolens waar dat nog te realiseren is."

VVD

"We moeten over op duurzame energie. In Nijmegen zijn voldoende mensen bereid daarin te investeren."

Gewoon Nijmegen

"Belangrijk is wel bij dat de plaatsbepaling van windmolens rekening gehouden wordt met de overlast. Serieus overleg met wijkbewoners is vereist. Compensatie bieden voor die overlast is gewenst. "

Ouderen Belangen Nijmegen

"Energiezuinig dus prima. Misschien kleuren van de molens meer aanpassen aan landschap. Naast een windpark ook mogelijkheden voor een zonnepark creëren. Nu kostprijzen voor deze molens en parken snel dalen, gebruik maken van deze mogelijkheden en eventueel subsidiemogelijkheden verruimen."

Partij voor de Dieren

"Nijmegen stimuleert windenergie op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden."

ChristenUnie

"Groene energie heeft de toekomst. Wel is de gemeente Nijmegen al dicht bebouwd. Er is niet veel plek voor windmolens. Daarom is het belangrijk ook te werken aan energiebesparing."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

SP

"We zetten flink in op het vergroten van het aandeel duurzame energie, bijvoorbeeld door het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen en het afwijzen van een biomassacentrale in Nijmegen-West. Windmolens zijn ook een goede manier om duurzame energie op te wekken, maar worden alleen geplaatst als daar draagvlak voor is van bewoners in de buurt."

Voor Nijmegen.Nu

"Dat ligt helemaal aan de plek!! Er kunnen best meer windmolens komen in Nijmegen maar niet ten koste van alles."

Oneens

CDA

"Het CDA wil Nijmegen verduurzamen en ziet daarbij een belangrijke rol voor zonne-energie boven windenergie. "

Stadspartij DNF

"Geschikte ruimte voor windmolens zonder overlast voor omwonenden is er nauwelijks in Nijmegen. Wel willen we meer inzet op energiebesparing en meer energiemaatregelen door bijv. subsidies op zonnepanelen. We stimuleren groene kades en havens en bij de Rijksoverheid pleiten we voor groenere scheepvaart. We plaatsen zonnepanelen op onverkochte industrieterreinen. Hooguit windmolens langs de A15 maar niet bij woonwijken."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Natuurlijk niet, wij willen geen subsidie-slurpers aan de rand van Nijmegen. De windmolen ontsiert het Nederlandse landschap en is slecht voor mens en dier. Wie wil er een windmolen van ruim 200 meter in zijn achtertuin, niemand toch. Daarom zeggen wij, de gemeente moet luisteren naar haar bewoners en als die roepen geen windmolens dan komen die windmolens er ook niet."

Stelling 3 van 30

Vluchtelingen

Nijmegen moet geen extra vluchtelingen opvangen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"Nijmegen neemt ruimschoots haar verantwoordelijkheid met twee AZC’s. Nijmegen dringt er in Den Haag op aan dat ook andere gemeentes hun verantwoordelijkheid nemen."

Gewoon Nijmegen

"Natuurlijk moeten wij mensen die om allerlei redenen van huis en haard verjaagd zijn, helpen. En Nijmegen moet haar steentje bijdragen. Maar pas dan als de landelijke overheid duidelijk beleid voert over 'wie, waar en hoe'. En als goed gescreend wordt dat het niet gaat om economische goudzoekers. En als inwoners serieus betrokken worden bij de opvang. "

Stadspartij DNF

"Nijmegen heeft als stad al meer gedaan dan andere vergelijkbare steden om vluchtelingen op te vangen (Heumensoord). Wij voldoen nu aan wat ons landelijk gevraagd wordt. Dat verwachten we van andere gemeentes ook. Meer opvang in Nijmegen is dan niet nodig. Als de situatie verslechtert kijken we naar de humanitaire noodzaak en doen we dat wat nodig is en voor Nijmegen uitvoerbaar is. "

Ouderen Belangen Nijmegen

"Nijmegen heeft een goede naam opgebouwd door even veel vluchtelingen op te vangen toen dit nodig was en voorbeeldig was de hulp van veel vrijwilligers uit Nijmegen. Een eigen plek met voldoende privacy is noodzakelijk om die nieuwe start te kunnen maken en aan de slag te gaan met het leren van de taal en het vinden van werk. Gemeenten en woningcorporaties moeten hiermee aan de slag. Maar niet ten koste van de wachtenden Nijmegenaren zelf."

Voor Nijmegen.Nu

"Nijmegen heeft haar fair share al gehad met 3.000 vluchtelingen op Heumensoord. Nu mag de rest van het land het voortouw nemen"

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Wij willen in Nijmegen geen extra vluchtelingen opvangen. De vluchtelingen die nu in Nijmegen zijn gehuisvest zijn meestal jonge mannen. Wat komen die in Nederland doen? Ze komen hier voor het geld, dit zijn economische vluchtelingen. Je bent een vluchteling als je je land moet ontvluchten vanwege oorlogsgeweld, geloofsovertuiging of homoseksualiteit. En dan ga je niet alleen maar je neemt je gezin mee!"

Neutraal

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Oneens

SP

"Als het weer nodig is, blijft Nijmegen gastvrij voor vluchtelingen. Wel zijn wij voor kleinschalige opvang, met behoud van de menselijke maat en goede voorzieningen voor de bewoners. Vluchtelingen die mogen blijven verspreiden we gelijkmatig over Nederland om integratie maximaal te bevorderen."

GroenLinks

"Nijmegen biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Daar is GroenLinks trots op. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen onderdeel van onze gemeente. "

D66

"Als het nodig is, moet Nijmegen doen wat het in 2015 deed: Opvang van mensen die hebben moeten vluchten voor geweld."

PvdA

"Wanneer er op onze stad een beroep wordt gedaan moet Nijmegen de opvang willen regelen. We hebben laten zien dat de stad en haar bewoners dit heel goed kunnen en zullen dit ook in de toekomst blijven doen!"

CDA

"Tijdens de noodopvang in Heumensoord heeft Nijmegen zich van haar beste kant laten zien. Zulke grootschalige opvang vergt een te grote inspanning, maar ook Nijmegen moet haar bijdrage leveren op het gebied van vluchtelingenopvang."

Partij voor de Dieren

"De gemeente biedt kleinschalige opvang aan vluchtelingen, gespreid over de 
gemeente. Om de sociale cohesie niet te ontwrichten, is het aantal vluchtelingen dat gehuisvest wordt nooit meer dan een kwart van het aantal inwoners voorafgaand aan de opvang. Statushouders worden geholpen om zo snel mogelijk te integreren. De gemeente ondersteunt inburgering en het leren van de taal."

ChristenUnie

"Vluchtelingen zijn welkom in Nijmegen. Er zijn veel vrijwilligers die de nieuwkomers helpen. "

Stelling 4 van 30

Genderneutraal toilet

Alle gebouwen van de gemeente moeten een genderneutraal toilet krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"Het is belangrijk dat iedereen in Nijmegen mag zijn wie hij is. Mensen die niet zeker zijn over hun gender of in transitie zijn, moeten kunnen rekenen op een overheid die hen steunt. Een genderneutraal toilet is daar een mooi voorbeeld van. "

D66

"Hier riep D66 in juli 2016 al toe op: https://nijmegen.d66.nl/2016/07/14/d66-wil-genderneutrale-toiletten-gemeentelijke-gebouwen/"

Voor Nijmegen.Nu

"Dat is allemaal prima. Belangrijkste is dat de WC's veilig en schoon zijn. "

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals ook van transgenders - zorg te dragen voor volwaardige integratie. Daar horen voorzieningen als sociaal veilige toiletten bij."

Neutraal

SP

"Het is helemaal prima om genderneutrale toiletten te hebben op plaatsen waar daar behoefte aan is. Urgenter is dat intolerant en homofoob gedrag wordt aangepakt. We geven ruim baan aan projecten die intolerant gedrag in de kiem smoren."

PvdA

"Daar waar dit makkelijk in te richten is kan dit direct worden uitgevoerd. Op termijn zal dit in de meeste gebouwen gewoon moeten worden."

VVD

"Iedereen moet normaal naar het toilet kunnen, daar houden we rekening mee bij nieuw- of verbouw."

Gewoon Nijmegen

"Wij kunnen niet goed inschatten wat de verhouding is tussen behoeften en kosten. Overleg met de partijen die hierover iets kunnen zeggen is gewenst."

CDA

"Wanneer die behoefte er zou zijn, kunnen de bordjes bij de toiletten van gemeentelijke instellingen vervangen worden."

Ouderen Belangen Nijmegen

"In gemeentehuis, stadhuis en musea prima. In planning van nieuwe openbaren gebouwen dit wel vanaf nu meenemen. Discussie in de maatschappij over voor- en tegenstanders serieus nemen en ontwikkeling volgen."

ChristenUnie

"Juist in een gemeentehuis is het van belang dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Als er behoefte is aan een genderneutraal toilet, kan de gemeente dat op het gemeentehuis realiseren."

Oneens

Stadspartij DNF

"4 procent van de Nederlanders voelt zich geen 'man' of 'vrouw'. Genderneutrale toiletten zijn dan ook een uitkomst voor die groep. Waar het kan moeten die toiletten er zijn, naast reguliere dames- en herentoiletten. Als er hoge investeringen nodig zijn om die toiletten te realiseren heeft dat voor ons geen prioriteit."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"In Nijmegen kun je kiezen uit twee, dames of heren! Dit blijft zo."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Stelling 5 van 30

Bedelverbod

Nijmegen moet een bedelverbod instellen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"Nijmegen kan op bepaalde plaatsen in de stad een bedelverbod instellen om overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers te voorkomen. Er zijn nu een aantal plaatsen waar het bedelen al jaren tot overlast leidt."

VVD

"Binnenstadbezoekers vinden het vervelend dat ze worden aangesproken tijdens het winkelen door verkopers. Op bijvoorbeeld de Van Schevichhavenstraat veroorzaken bedelaars veel overlast. We helpen mensen die zich nu gedwongen voelen te bedelen."

Gewoon Nijmegen

"Dit geeft teveel overlast aan andere mensen en winkels. Dit past niet in onze samenleving."

Stadspartij DNF

"Een bedelverbod staat vetgedrukt in ons verkiezingsprogramma en doet recht aan het veiligheidsgevoel van de bezoeker van onze stad. Aanpak van bedelen betekent ook zicht krijgen op mensen die mogelijk hulp nodig hebben. Naast het instellen van het bedelverbod zetten we gelijktijdig in armoedepreventie om de noodzaak van bedelen te voorkomen en garantie van onderdak te geven. Niemand hoeft buiten te slapen. "

Ouderen Belangen Nijmegen

"Het verbod moet gelden voor alle 'professionele bedelaars'. We zien in het straatbeeld steeds meer Oost-Europeanen die van bedelen hun beroep hebben gemaakt. Het is een verloedering van het straatbeeld. Winkeliers ergeren zich constant hieraan. Het aanklampen van “goede doelen” verkopers op straat moet ook aan banden gelegd worden. Winkelen moet gezellig blijven."

Voor Nijmegen.Nu

"De bedelaars die nu rond lopen in de stad zijn georganiseerd en van buitenlandse komaf. Gewoon verbieden en aanpakken"

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Voor de hele stad geldt een bedelverbod. Als je de hele dag kunt bedelen kun je ook gaan werken! Handhaving moet hier echt scherper op toezien."

Neutraal

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Oneens

SP

"De politie beschikt over voldoende mogelijkheden om overlastgevend gedrag aan te pakken. Bedelen is niet wenselijk, maar ook niet altijd overlastgevend. Georganiseerd bedelen door criminele bendes van mensenhandelaren moet hard worden aangepakt."

GroenLinks

"Mensen die overlast door bedelen veroorzaken worden nu al aangepakt. Een algeheel bedelverbod voor mensen die geen overlast veroorzaken, helpt daar niet bij. GroenLinks vindt een bedelverbod een schijnoplossing."

D66

"Ook bedelen zonder overlast bestaat. Een bedelverbod maakt de bedelaar tot misdadiger, terwijl hij/zij meestal hulpbehoevend is. Echte overlast kan op dit moment overigens al beboet worden. Niet het bedelen, maar de overlast wordt daarmee aangepakt. https://nijmegen.d66.nl/2012/02/22/bedelverbod_pvda_kiest_voor_law_and_order/"

CDA

"Wanneer bedelaars overlast veroorzaken of zich misdragen, moeten ze worden aangepakt. Bedelen op zichzelf is geen strafbaar feit. "

Partij voor de Dieren

"Mededogen is het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren, zeker daar waar het de zwaksten in de samenleving betreft. In plaatst van een bedelverbod moet de gemeente juist zorgen voor goede opvang en hulpverlening aan dak- en thuislozen met extra opvang in de winter. De gemeente voorkomt huisuitzetting en uithuisplaatsing door tijdige schuldhulpverlening. Ook huisuitzetting en dakloosheid van kinderen wordt actief voorkomen."

ChristenUnie

"Bedelen is een signaal dat mensen niet kunnen rondkomen. Het is van belang om hen te helpen. Een bedelverbod lost de armoede niet op."

Stelling 6 van 30

Museum Valkhof

De gemeente moet niet meebetalen aan de vernieuwing van museum Het Valkhof.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"Er moet geen extra geld naar het Valkhof. Ze zullen zelf met goede plannen moeten komen die geld opbrengen. In algemene zin mag er wel meer geld naar cultuur in Nijmegen"

VVD

"Het Valkhof ontvangt van Nijmegen 2 miljoen subsidie per jaar. Dit vinden wij ruim voldoende."

Gewoon Nijmegen

"Op zich is het museum belangrijk voor onze stad. Maar de schouwburg moet eerst maar eens met een goed ondernemersplan komen met een gericht perspectief voor de eigen toekomst. Een schouwprogramma maken en vervolgens uitsluitend leunen op 3 miljoen subsidie per jaar is niet acceptabel."

Ouderen Belangen Nijmegen

"De stad Nijmegen verdient een mooi museum. Hopen dat het echt een trekpleister kan worden en men eindelijk de juiste snaar kan raken. Een goede controle nodig op alle gelden. Lage toegangsprijs kan bezoekersaantallen verhogen en lage drempel voor alle Nijmegenaren en bezoekers."

Voor Nijmegen.Nu

"Er gaat al 15 mln per jaar naar de culturele instellingen. Van dat budget moeten ze een vernieuwing van het Valkhof prima kunnen betalen."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"In de afgelopen jaren is er erg veel geld gestopt in het museum Het Valkhof door de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland. Ondanks deze financiële injecties is Het Valkhof nog steeds een museum wat beneden de maat presteert. Wij stellen voor dat Het Valkhof op zoek gaat naar commerciële instellingen die financieel willen bijspringen."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

GroenLinks

"Cultuur is belangrijk voor Nijmegen als bruisende stad. Het Valkhofmuseum moet weer een museum met spraakmakende tentoonstellingen worden. GroenLinks vindt een eenmalige bijdrage voor de noodzakelijke vernieuwing van het museum bespreekbaar. "

CDA

"Via subsidie draagt de gemeente sowieso bij aan Museum Het Valkhof. Het CDA wil het museum overeind houden, maar daar niet meer subsidie aan uitgeven."

Stadspartij DNF

"De recente onrust bij Museum het Valkhof vraagt om nieuw beleid. De recente plannen om historie meer centraal te stellen in het museum steunen wij. Indien het museum deze plannen goed weet uit te werken, de bedrijfsvoering weer goed op orde is en er genoeg draagvlak is voor hun plannen is extra steun vanuit de gemeente bespreekbaar. We zien voor nu vooral kansen om het museum meer te betrekken bij onze citymarketing."

Oneens

SP

"Museum Het Valkhof moet eerst de financiele zaken op orde krijgen. De gemeente betaalt jaarlijks veel subsidie om het museum toegankelijk te houden voor iedereen. Wat de SP betreft komt er een miljoen euro bij om culturele instellingen te helpen ook op locatie in de wijken cultuureducatie aan te bieden, en om het culturele aanbod toegankelijk te houden."

D66

"Het Valkhofmuseum zit in zwaar weer en heeft dringend een nieuwe impuls nodig. D66 is bereid het museum extra financieel te ondersteunen voor deze impuls, maar alleen als er een langdurig levensvatbare nieuwe opzet wordt gekozen en de bedrijfsvoering op orde is. D66 heeft daarbij de voorkeur voor een opzet waarbij het Valkhofmuseum een landelijke uitstraling heeft en tegelijkertijd de geschiedenis van Nijmegen onder de aandacht brengt van een groter publiek."

Partij voor de Dieren

"Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. Beide staan voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. 
Verder zijn musea zoals museum het Valkhof en de Bastei zijn minstens één dag in de week gratis 
toegankelijk, zodat ook mensen met een (te) kleine beurs toegang blijven houden tot gemeenschappelijk erfgoed in musea en hun leven hierdoor kunnen verrijken."

ChristenUnie

"Subsidie hoort te gaan naar cultuur voor iedereen: muziekles, de bibliotheek of musea. Entreeprijzen moeten voor iedereen te betalen zijn. "

Stelling 7 van 30

Verkeer

De auto moet vaker voorrang krijgen in Nijmegen boven fietsers en voetgangers.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"Iedereen wil snel op zijn bestemming aankomen. Waar dat mogelijk is scheiden we auto, fietser en voetganger. Dan is iedereen sneller."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

CDA

"Nijmegen is gezegend met mooie wandel- en fietspaden. Het is wel zo dat ook automobilisten op een goede manier door Nijmegen moeten kunnen rijden. Het CDA wil geen verdere maatregelen om auto's in de verdrukking te brengen."

Ouderen Belangen Nijmegen

"De auto niet verbannen en de stad moet bereikbaar blijven. Fietsers en voetgangers dienen zich ook aan regels te houden en meer handhaving is zeker gewenst om de uitwassen van gedrag te beteugelen voor meer veiligheid."

Voor Nijmegen.Nu

"Nee, je moet per situatie kijken wat het meest logisch is. Op het kruispunt groenestraat/muntmeesterlaan hebben de auto's nu weer voorrang nadat er bijna wekelijks ongelukken gebeurde. Op sommige rotondes (bijv hatertseweg en heyendaalseweg) lijdt de voorrang voor fietsers tot verkeersinfacten. "

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"De auto is niet weg te denken in het hedendaagse straatleven, ook niet in NIjmegen. Wij vinden dat Nijmegen een goede balans hierin moet vinden. In winkelstraten waar veel speciaalzaken zijn gehuisvest moet de auto gewoon meer dan welkom zijn. "

Oneens

SP

"Verkeersmaatregelen moeten niet worden genomen om de automobilist te pesten, maar om het verkeer in Nijmegen veiliger te maken en beter te laten doorstromen. Voetgangers en fietsers hebben ook baat bij een goede doorstroming van het autoverkeer. De afstelling van verkeerslichten moet alle verkeersstromen optimaal bedienen."

GroenLinks

"GroenLinks wil stimuleren dat het verkeer veilig en aantrekkelijk wordt voor fietsers en voetgangers."

D66

"Fietsen is gezond, schoon en snel. Het is daarom niet gek dat de fiets in Nijmegen een veelgebruikt vervoersmiddel is. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in een hoogwaardige infrastructuur voor de fiets. D66 wil deze infrastructuur nog verder versterken om zo nog meer mensen te verleiden vaker de fiets te pakken."

PvdA

"het fietsverkeer neemt toe en dat is positief. Dus fietsers moeten vaker voorrang krijgen. Echter daar waar er grote knelpunten ontstaan moeten andere oplossing het autoverkeer scheiden van fietsers. Bijvoorbeeld door de aanleg van fietstunnels."

Gewoon Nijmegen

"Niet nodig."

Stadspartij DNF

"Stadspartij DNF wil een gastvrij Nijmegen voor auto, voetganger én fietsers. Wij zijn voor een veiligere combinatie: voetganger en fietser in promenadegebieden door aanleg van gekleurde fietsstroken, snelheidsaanduidingen in promenadegebieden en het weren van snor- en bromfietsen. Maar we willen wel voorkomen dat de auto teveel stil staat in onze mooie stad dus we willen geen stoplichten maar verkeerslichten."

Partij voor de Dieren

"Vervuilend en lawaaiig verkeer worden ontmoedigd, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor fietsers en voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan."

ChristenUnie

"De auto heeft al bijna overal voorrang. Meer voorrang voor fietsers en wandelaars maakt de stad meer leefbaar. "

Stelling 8 van 30

Fietsers zonder licht

Er moet in Nijmegen strenger gecontroleerd worden op fietsers zonder licht.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Met 500 stadsbanen zorgen we voor meer toezichthouders zodat betere controle mogelijk is. Maar bovenal moeten drukke fietsroutes naar scholen, de universiteit en de HAN veiliger worden gemaakt voor fietsers en automobilisten. De kruisingen Heyendaalseweg-Erasmuslaan en St Annastraat ter hoogte van de Spoorkuil worden met voorrang aangepakt."

VVD

"Fietsen zonder verlichting mag niet en is gevaarlijk voor jezelf en je medeweggebruikers."

Gewoon Nijmegen

"Belangrijk preventiemiddel voor het voorkomen van ongelukken."

CDA

"Iedere Nijmegenaar moet zich veilig in het verkeer kunnen voelen. Het CDA wil daarom stimuleren dat fietsers hun lichten aandoen."

Stadspartij DNF

"Stadspartij DNF neemt veiligheid 24 uur per dag 7 dagen in de week serieus. Een campagne ‘Veiliger Fietsen’: geen telefoon, geen muziek, geen oortjes en voldoende licht, is een onderdeel van ons verkiezingsprogramma. Er moet beter gehandhaafd worden in Nijmegen."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Zal iedereen mee eens zijn. Zichtbaar zijn is zo belangrijk. Als automobilist ben je anders vogelvrij. Duidelijker zichtbaar aangeven wanneer men afslaat. Meer handhavers om dit te controleren en zij kunnen dan meteen ook storend fietsgedrag en van scooters uit bannen. Actief mee gaan doen aan campagne die gericht is op het verstandig omgaan met de smartphone in de auto en op de fiets."

Voor Nijmegen.Nu

"Maar misschien is het handig als we eerst gewoon gaan controleren. Er zijn nu namelijk amper fietscontroles. Niet op het voeren van licht, niet op het houden aan de verkeersregels, niet op tegen het verkeer in/door rood fietsen. "

ChristenUnie

"Iedere aangereden fietser is een teveel. Verlichting maakt fietsen veiliger. We zijn wel voorstander van een aanpak die het probleem van fietsen zonder licht oplost. Bijvoorbeeld beboeten combineren met het uitdelen van lampjes. "

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Voor de veiligheid van de fietsers maar ook van de andere weggebruikers is het verstandig om goede verlichting te voeren. Streng controleren is prima maar dan niet alleen voor de fietsers ook scooters etc."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

GroenLinks

"GroenLinks vindt verkeersveiligheid erg belangrijk. Daarom is het goed dat fietsers in het donker goed zichtbaar zijn. We zijn voorstander van gerichte politiecampagnes. Extra politiecontroles gaan ten koste van het aanpakken van criminaliteit. "

Partij voor de Dieren

"Verkeersveiligheid en handhaving zijn belangrijk. Indien deze in het geding zijn door fietsers zonder licht, zal er actiever moet worden opgetreden."

Oneens

D66

"Fietsen zonder licht is onverstandig. D66 wil mensen graag bewuster maken, maar meer controleren kan nooit de hele oplossing zijn."

PvdA

"fietsen zonder licht is levensgevaarlijk en controles zijn daarbij zeker nodig. Onveiligheid op de weg moet worden voorkomen. Echter als we meer inzetten op deze controles zal de politie andere taken moeten verminderen zoals bv. bestrijden van criminaliteit. Die staat toch voorop."

Stelling 9 van 30

Subsidie gasloze huizen

Nijmegen moet huishoudens subsidie geven die hun huis gasloos willen maken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"De overgang naar schone energie moet voor iedereen betaalbaar zijn. Om huurders en woningeigenaren met een modaal inkomen te ondersteunen bij de overgang naar schone energie moet er subsidie beschikbaar zijn."

GroenLinks

"Gasloze woningen zijn goed tegen klimaatverandering. GroenLinks wil mensen helpen bij deze omschakeling. Een duurzame vorm van verwarming vraagt een flinke investering die veel mensen niet zelf kunnen betalen. Een subsidie kan daarbij helpen. "

D66

"Nederland moet van het (Gronings) gas af. Maar afkoppelen is een dure operatie. De gemeente moet daaraan bijdragen, bij voorkeur met hele wijken tegelijk. Dat schiet lekker op, en de oplossingen zijn dan goedkoper."

Stadspartij DNF

"Een gasloos Nijmegen past bij Nijmegen als Green Capital. Wij steunen de ambitie om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. We bouwen al gasloze wijken zoals in Nijmegen Noord en het Waalfront. Mensen mogen echter niet in financiële problemen komen door het afkoppelen van gas. Subsidieregelingen voor een gasloos Nijmegen zijn dan nodig. Nijmegen moet zich dan wel vol inzetten voor financiële steun vanuit Den Haag. "

Ouderen Belangen Nijmegen

"Door energiebelasting terug geven, zou men dit proces kunnen versnellen. In ieder geval goed overleg tussen alle betrokkenen en de gemeente om de plannen te verwezenlijken voor 2045."

Voor Nijmegen.Nu

"Ja, Het gasloos maken van een woning kost ontzettend veel geld. Daar moet een gemeentelijke subsidie voor beschikbaar komen."

Partij voor de Dieren

"Nijmegen spant zich in om versneld afscheid te nemen van het aardgasnet en ondersteunt huishoudens actief bij het afkoppelen van gasaansluitingen, waarbij de kosten voor afkoppeling niet op individuele burgers worden afgewenteld."

ChristenUnie

"Het gas in Groningen raakt op. Daarom investeren we in alternatieven voor verwarming op gas. Warmtepompen en stadsverwarming werken ook goed en zijn veel beter voor het milieu. "

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Dit is een prima plan. Deze regeling zou dan niet alleen voor bewoners van koophuizen moeten gelden maar ook voor bewoners van huurwoningen. Voor wat betreft de huurwoningen, woningcoorperatie kunnen hieraan mee betalen."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

VVD

"Het Rijk maakt hier nu plannen voor. Tot die tijd breiden we het warmtenet uit en maken we het makkelijker om je huis te verduurzamen."

Gewoon Nijmegen

"Niet per definitie voor iedereen. Subsidies afhankelijk stellen van het inkomen. "

CDA

"Nijmegen moet zeker mee in de beweging om van het gas af te komen. Daarbij moet Nijmegen beginnen met haar eigen gebouwen en het gesprek met woningbouwcorporaties hierover opstarten."

Oneens

PvdA

"Er zullen landelijke tegemoetkomingen moet komen om huizen van het gasnet af te halen. Dit is geen gemeentelijke taakstelling maar landelijk overheidsbeleid. Wel zullen we in Nijmegen dit op zoveel mogelijk manieren moeten stimuleren. Maar het energiezuinig maken van woningen door middel van o.a. isolatie gaat voor."

Stelling 10 van 30

Waalkade

Geen gemotoriseerd verkeer, dus geen bus en geen auto, op de Waalkade.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"GroenLinks wil een groene Waalkade waar mensen kunnen genieten van het uitzicht, de rust en ook de terrassen. Dat kan het beste zonder gemotoriseerd verkeer. Wij willen ook geen extra parkeerplaatsen op deze bijzondere plek in Nijmegen."

PvdA

"Het deel van de Waalkade dat groen wordt moet niet doorkruist worden door autoverkeer. Echter er moeten goede oplossingen komen om de Waalkade voor zoveel mogelijk bezoekers bereikbaar te houden. "

VVD

"De Waalkade verdient een opknapbeurt en daar past geen doorgaand verkeer bij. Bezoekers van de Waalkade moeten voldoende ruimte hebben om in de buurt te kunnen parkeren."

CDA

"De stad heeft gekozen voor een groene Waalkade, dus het is aan de politiek om die wens nu ook waar te maken. Wel moeten er goede maatregelen getroffen worden voor eventuele calamiteiten. "

Voor Nijmegen.Nu

"Na een brede enquete hebben inwoners, bewoners en ondernemers gekozen voor een groene waalkade zonder bus en auto verkeer. Uiteraard moet er wel (aan de zijkanten) geparkeerd kunnen worden"

Partij voor de Dieren

"De Waalkade wordt een groene verbinding tussen het Kronenburgerpark, het Joris 
Ivensplein, het Valkhofpark en de Ooijpoort. Het stationsplein wordt heringericht als 
groene toegangszone tot de binnenstad."

ChristenUnie

"De Waalkade is een prachtige plek in Nijmegen. Meer groen en bankjes maakt de Waalkade tot een prachtige plek in Nijmegen. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt. Daarom hoeven er geen bus of auto over de Waalkade."

Neutraal

SP

"De SP wil een verkeersluwe Waalkade met groene en parkachtige inrichting. Om de Benedenstad bereikbaar te houden voor bewoners blijft de bus over de Waalkade rijden. Voor bewoners, bezoekers en ondernemers is bereikbaarheid ook belangrijk, en hulpdiensten moeten ook toegang hebben in geval van nood."

Oneens

D66

"De Waalkade, voor veel toeristen hét visitekaartje van Nijmegen, moet grootschalig anders ingericht worden. D66 wil dat de gehele Waalkade een oase van groen wordt met ruim opgezette terrassen in een parkachtige omgeving en ruimte voor evenementen. Alleen bussen en hulpverleningsvoertuigen zijn nog welkom aan de Waalkade."

Gewoon Nijmegen

"De Waalkade moet bereikbaar zijn voor bezoekers van restauratieve en andere voorzieningen, zeker in de winter. Enige beperking op doorstroming van verkeer is acceptabel, maar het bereiken van parkeerplaatsen moet mogelijk zijn."

Stadspartij DNF

"Stadspartij DNF kiest voor een groene Waalkade. Bij een enquête heeft de overgrote meerderheid van de Nijmegenaren die keuze gemaakt. Uiteraard moet de kade ook goed bereikbaar blijven. Autoverkeer en busverkeer zou via de zijflanken mogelijk moeten kunnen blijven waarbij het horecadeel auto/busvrij blijft. Nabij blijft er ook voldoende parkeergelegenheid voor de horeca."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Waalkade moet bereikbaar blijven. Ook parkeerplaatsen, vooral voor invaliden en ouderen die moeilijk ter been zijn. Ondernemers moeten een kans hebben een bestaan op te bouwen daar en een levendige Waalkade te creëren. Combinatie met wat meer groen moet mogelijk zijn."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Nee natuurlijk niet de horeca heeft bezoekers nodig. Zo makkelijk loop je niet van het centrum naar de Waalkade! en terug!! Nee, de inrichting van de Waalkade moet anders. Het gemotoriseerd verkeer zou bijvoorbeeld dicht langs de kade moeten rijden, zodat de terrassen de ruimte krijgen. Maak de terrassen groter! Geen trappartijen!"

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Stelling 11 van 30

Afvalbelasting

Ook huurders moeten in Nijmegen afvalbelasting gaan betalen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"GroenLinks kiest voor de vervuiler betaalt. Daarom betaalt iedereen in Nijmegen voor het afval, door gebruik te maken van de betaalde groene afvalzak."

D66

"Iedereen produceert afval en daarom vinden wij dat de afvalstoffenheffing zowel door woningeigenaren als huurders moet worden betaald (op basis van het aantal bewoners). Naast het feit dat het niet uit te leggen is waarom huurders geen bijdrage hoeven te leveren voor hun afvalkosten, gaat deze maatregel daarmee rechtstreeks in tegen het principe dat de vervuiler betaalt. "

PvdA

"De vervuiler betaalt is het principe waar de PvdA voor staat. Dat betekent dat de bewoner die een pand bewoont en gebruikt daarvoor moet betalen, dat kunnen eigenaren of huurders zijn."

VVD

"De vervuiler betaalt. U als huiseigenaar hoeft niet op te draaien voor de afvalkosten van een huurder."

CDA

"Het CDA gelooft in een belastingsysteem waarin de verbruiker betaalt. Afvalstoffenheffing voor alle bewoners van huizen (dus ook huurders) zou daarom een goed idee zijn."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Alle particuliere huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. Uit de afvalstoffenheffing worden de kosten betaald van het ophalen en verwerken van huisvuil. Huurprijs is echter al veel te hoog voor vele huurders in Nijmegen. Kamerverhuurpanden echter worden meestal aangeslagen als één meerpersoonshuishouden. Verhuurder kan dat verhalen en verdelen over alle huurders."

Voor Nijmegen.Nu

"Een van de basisbeginselen bij de kosten voor afvalverwerking is: De gebruiker betaalt. Dat geldt dus ook voor de afvalbelasting."

Partij voor de Dieren

"De prikkel om minder afval te produceren moet bij de veroorzaker van afval liggen. Dit volgens het principe van ‘de vervuiler betaalt’."

Neutraal

ChristenUnie

"De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Daarom betaalt de eigenaar deze heffingen. Maar, het effect is beperkt: de eigenaar zal de heffing meerekenen in de huur."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"In Nijmegen betalen eigenaren van koopwoningen en bedrijven afvalbelasting. Wellicht zou ook hier moeten gelden de vervuiler betaald."

Oneens

SP

"Door de afvalstoffenheffing af te schaffen heeft de SP alle huurders en alle woningeigenaren met een woning onder de 2 ton een flinke lastenverlaging kunnen geven. Per saldo betaalt hierdoor 80 procent van de Nijmeegse bevolking minder gemeentelijke belasting, en is alleen de welvarendste 20 procent wat duurder uit. Dat noemen we eerlijk delen."

Gewoon Nijmegen

"De kosten van groene zakken zijn al veel te hoog. Een extra belasting op afval is voor huurders met een beperkt inkomen een te grote belasting. "

Stadspartij DNF

"De huren zijn het afgelopen decennium extreem verhoogd. Daarom kiezen wij voor betaling van de afvalstoffenheffing door de eigenaar. In 2018 kunnen de huren worden verhoogd met 3,9% tot maximaal 5,4%. Dit staat niet in verhouding tot de inflatie. Als er in de huurverhogingen in de toekomst wat wijzigt bekijken we dit opnieuw."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Stelling 12 van 30

Parkeren

Parkeren in de Nijmeegse parkeergarages in het centrum moet 's avonds gratis zijn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"Door parkeren gratis te maken verdwijnt het blik van de straat. Ook overdag moeten de parkeertarieven in Nijmegen naar beneden. De auto is geen melkkoe, maar een normaal vervoermiddel."

Gewoon Nijmegen

"Dit verhoogdt de toeloop naar het centrum."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Voor 's-avonds is dat prima. Parkeren in Nijmegen blijft een moeilijk punt. Maar overdag moeten de prijzen zeker omlaag. Een winkelstad als Nijmegen moet ook voor Duitse klanten interessant zijn. Te hoge parkeertarieven remt dit. Want het aantal bezoekers neemt (wederom) af, evenals de bestedingen in de winkels. In goed overleg blijven met de ondernemers om aantrekkelijkheid als winkelstad te vergroten"

Voor Nijmegen.Nu

"Het parkeren in het hele centrum moet eigenlijk gratis zijn. In Beuningen, Wijchen, Malden en Kleve is het parkeren ook gratis en door de torenhoge parkeertarieven in het centrum jaag je de mensen de stad uit"

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Het parkeerbeleid moet in Nijmegen op de schop. Overdag tot 12.00 uur en op donderdag vanaf 17.00 uur gratis parkeren. De andere dagen vanaf 18.00 uur."

Neutraal

SP

"De parkeertarieven gaan komende vier jaar niet omhoog en voor parkeergarages handhaven we het lage avondtarief van 50 cent per uur. "

Oneens

GroenLinks

"Nu is het parkeren in garages ‘s avonds met slechts 50 cent per uur al heel goedkoop. Gratis bestaat niet, dus zo’n maatregel kost de gemeente geld. GroenLinks besteedt dat liever aan goede zorg of extra groen."

D66

"Parkeren kost nu 50 cent in de avonduren. Om te stimuleren dat meer gebruik wordt gemaakt van de bestaande parkeergarages wil D66 dat het parkeren in parkeergarages goedkoper gemaakt wordt dan het parkeren op straat in het centrum (ook overdag)."

PvdA

"Er is geen reden om de parkeertarieven in de parkeergarages te veranderen. Het is in de avonduren al goedkoper om in de parkeergarages te parkeren dan op de parkeerplaatsen in de stad zodat het "blik" zoveel mogelijk van straat verdwijnt."

CDA

"Het avondtarief in de Nijmeegse garages vindt het CDA akkoord. Het CDA wil wel goedkopere tarieven voor het straatparkeren en het parkeren op zondag."

Stadspartij DNF

"Stadspartij DNF heeft er al voor gezorgd dat het betaald straatparkeren niet meer tot 23.00 maar tot 21.00 uur is. We behouden € 0,50/uur avond parkeren in de garages en doen onderzoek om dit uit te breiden naar de koopzondagen. Gratis maken van het parkeren betekent dat er een hoger tarief zal moeten worden gevraagd voor het dagparkeren. Een hoger dagtarief vinden wij niet acceptabel."

Partij voor de Dieren

"De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven in op basis van de uitstoot van 
het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto’s dan 
voor schonere auto’s."

ChristenUnie

"Parkeergarages zijn duur om te bouwen en te onderhouden. Die gratis maken kost veel belastinggeld. "

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Stelling 13 van 30

Vrijwilligerswerk

Nijmegenaren in de bijstand moeten verplicht vrijwilligerswerk doen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"Voor diegene die even geen werk hebben is er een vangnet. We verwachten van mensen in de bijstand een tegenprestatie in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk."

Voor Nijmegen.Nu

"Als je een uitkering krijgt van de overheid mag je daar ook iets voor terug doen. (Overigens doen al veel mensen in de bijstand vrijwilligerswerk, dus eigenlijk is het een flut stelling.)"

Neutraal

Gewoon Nijmegen

"Het is op zich goed dat uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie leveren in de vorm van bijvoorbeeld maatschappelijk nuttig werk. En in sommige situaties mag daar ook wat druk op gelegd worden. Maar vrijwilligerswerk verplichten is een tegenstelling op zich. Wij zijn niet voor een keiharde verplichting voor iedereen."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Wij willen mensen niet verplichten. Mensen die vanuit de bijstand toch besluiten om te gaan werken, ontvangen een tegemoetkoming in de vorm van tegoedbonnen die bij een aantal bedrijven ingeleverd kunnen worden. Deze mensen ontvangen geen extra geld omdat ze mogelijk bij het ontvangen van extra geld gekort kunnen worden op hun toeslagen."

Oneens

SP

"Vrijwilligerswerk doen mensen vrijwillig, niet gedwongen. Mensen in de bijstand moeten aan het werk worden geholpen met een fatsoenlijk inkomen. Met 500 extra stadsbanen en een slimme loonkostensubsidies krijgen we in Nijmegen meer mensen aan het werk."

GroenLinks

"Veel mensen die kunnen werken, willen werken. En doen hun best een baan te vinden. Juist dan is het goed om actief te blijven en vrijwilligerswerk te doen. Een verplichting is overbodig. GroenLinks gaat uit van vertrouwen in mensen en wil juist minder regels voor werkzoekenden."

D66

"Alle reïntegratie-inzet in de bijstand moet leiden naar betaald werk. Gedwongen vrijwilligerswerk houdt mensen weg van de route naar een betaalde baan. Vrijwilligerswerk juichen we toe, maar niet onder druk van de gemeente."

PvdA

"We verwachten dat iedereen een prestatie levert aan de maatschappij. Zowel werkenden als niet-werkenden. Een verplichting hierop stellen voert te ver. "

CDA

"Verplicht vrijwilligerswerk bestaat niet. Wel zou het CDA het goed vinden wanneer mensen in de bijstand een tegenprestatie verlenen. Ook wil het CDA kijken naar het opheffen van de sollicitatieplicht wanneer er vrijwilligerswerk verricht wordt."

Stadspartij DNF

"Mensen in de bijstand moet het wel makkelijker gemaakt worden om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligerswerk is belangrijk voor onze stad. Echter geloven wij in meer persoonlijk contact met mensen in de bijstand. Dit om de motivatie voor vrijwilligerswerk te voeden. Wij gaan uit van stimulans en niet van dwang."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Eerst kijken naar duobanen. Het gaat er wel om de mensen in de bijstand in beweging te krijgen. De leeftijdsgroep tussen 50 en 67 zit in een zeer moeilijke positie bij verlies van de baan. Leeftijdsdiscriminatie in nieuwe banen Al gauw hoor je dan tot de groep die er van beticht wordt de bijstand te zien als een hangmat in plaats van een vangnet. Zij willen nog wel eens vergeten dat de bijstand een noodzakelijke voorziening is om in de kosten voor het basale levensonderhoud te voorzien."

Partij voor de Dieren

"De gemeente stimuleert uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen, ook als deze activiteiten niet direct gericht zijn op terugkeer naar de arbeidsmarkt, maar zonder dat het verplicht vrijwilligerswerk wordt. Uitganspunt is de uitkeringsgerechtigde, niet de organisatie die (goedkoop) extra menskracht in wil zetten."

ChristenUnie

"Vrijwilligerswerk vraagt inzet en betrokkenheid. Mensen met een uitkering verplichten tot vrijwilligerswerk zal averechts werken. De gemeente kan wel bijstandsontvangers stimuleren om vrijwilligerswerk te doen."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Stelling 14 van 30

30-kilometerzones

Alle woonwijken in Nijmegen moeten 30-kilometerzone worden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Met uitzondering van doorgaande wegen in de wijken moeten zoveel mogelijk straten 30-kilometerzones worden. Verkeersremmende maatregelen in woonstraten worden genomen in overleg met bewoners. Om verkeersoverlast in Lentse woonwijken tegen te gaan, leggen we de Dorpensingel aan. "

GroenLinks

"Om de verkeersveiligheid te vergroten voor voetgangers en fietsers vindt GroenLinks het belangrijk dat auto’s langzaam rijden in wijken waar ook kinderen spelen."

PvdA

"Alle wijken kennen ontsluitingswegen die noodzakelijk zijn om grote verkeersstromen in en uit de wijk te leiden, maar ook de veiligheidsdiensten (ziekenwagen, brandweer, politie) moeten zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn. Wel zo breed mogelijk invoeren waar dit voor alle gebruikers prettig is."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Te hard rijden door de wijk rijden is nu al een doorn in het oog van iedere wijkbewoner. Door te weinig handhaving is overlast veel te groot. Deze 30 km zones kunnen een stuk van die overlast wegnemen."

Partij voor de Dieren

"Op wegen zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 
30 kilometer per uur. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast."

ChristenUnie

"De meeste wijken zijn al een woonerf of 30 km/uur-zone. Dat is een zinvolle maatregel om de leefbaarheid voor fietsers en spelende kinderen te vergroten. "

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"30 Kilometer rijden in de Nijmeegse woonwijken is prima maar dan moet er ook gehandhaafd worden. Pas straten dusdanig aan dat 30 gereden moet worden. "

Neutraal

D66

"Meer wijken kunnen rustiger worden ingericht, waardoor er bijvoorbeeld op straat kan worden gespeeld en de veiligheid toeneemt. Maar ook doorgaande wegen lopen door woonwijken. Daar de snelheid verlagen zorgt voor opstoppingen en files."

Stadspartij DNF

"Veiligheid in de wijken vindt stadspartij DNF belangrijk. Veel wijken kennen al verkeersluwe en snelheid regulerende maatregelen maar niet overal is een 30-km zone geschikt. In ieder geval vinden we het belangrijk dat 30 km dan wel goed gehandhaafd wordt. Nadrukkelijk willen we verbetering van verkeersveiligheid bij scholen en sportclubs, denk aan zebrapaden met verkeerslichten en een drukknop."

Voor Nijmegen.Nu

"Elke woonwijk in Nijmegen heeft ook een doorgaande weg. Een 30-kilometer zone op die wegen is niet nodig. Van plekken waar gespeeld en gewoond wordt kun je een 30-kilometerzone maken."

Oneens

VVD

"Per wijk en weg bekijken we welke snelheid en verkeersmaatregelen passend zijn."

Gewoon Nijmegen

"Wat verstaan we onder woonwijk. Voor de grotere 'doorgaande' wegen is 30-kilometerzone niet nodig. Een behoorlijke doorstroming blijft zeker bij drukte nodig. Voor wegen met fietsroutes en gebieden met een kinderrijke omgeving (scholen) geldt snelheidsbeperking zeker wel. "

CDA

"De 44 Nijmeegse wijken zijn heel verschillend en verdienen dus ook een wijkgerichte verkeersaanpak. Overal plotsklaps 30-kilometerzones invoeren vindt het CDA geen goed idee."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Stelling 15 van 30

Wiet kweken

De gemeente Nijmegen moet zelf wiet kweken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Nijmegen moet vooroplopen bij experimenten met legale wietteelt. Dat zal leiden tot een forse vermindering van het aantal wietplantages in de wijk en tot afname van drugscriminaliteit. De politie krijgt hierdoor meer tijd voor andere belangrijke zaken."

D66

"Door het reguleren van wietteelt en uiteindelijk legalisering van softdrugs, kunnen we ervoor zorgen dat softdrugs ook aan de achterkant (bevoorrading) uit de criminele sfeer komen. Dit kan eveneens bijdragen aan het structureel oplossen van drugsoverlast. Op lokaal niveau kan Nijmegen ook een bijdrage leveren aan de discussie over legalisering van softdrugs. D66 wil daarom dat in de komende bestuursperiode in Nijmegen een pilot wordt gestart met gereguleerde wietteelt voor coffeeshops."

Stadspartij DNF

"Illegale wietteelt veroorzaakt criminaliteit in onze stad. Het Haagse gedoogbeleid zadelt onze stad hiermee op. Veiligheid is een belangrijk speerpunt van Stadspartij DNF. Een experiment helpt ons een permanente oplossing te vinden."

Neutraal

GroenLinks

"GroenLinks wil wiet graag legaliseren. Daarmee voorkomen we straathandel en werken we aan veiligheid. We zijn groot voorstander van deelname van Nijmegen aan het landelijke experiment voor regulering van de wietteelt. Het heeft daarbij niet onze voorkeur dat anderen dan de gemeente zelf dat doen."

PvdA

"Nijmegen zal niet zomaar zelf wiet kunnen gaan kweken. We moeten ons aanmelden voor een landelijke proef met legale wietteelt. Dat is iets anders dan zelf wiet kweken. Die discussie komt pas nadat er geslaagde landelijke proeven zijn geweest."

VVD

"Illegale wietteelt is gevaarlijk voor gebruikers en omwonenden en is een bron van inkomsten voor criminelen."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Moet?? Meedoen aan een experiment als gemeente is prima. Bekijken welke modellen goed werken. Zodat we daarna kunnen kiezen welke het beste is voor de gereguleerde wietteelt. Blijkt criminaliteit daardoor flink te dalen, dan eventueel hiervoor kiezen."

Partij voor de Dieren

"De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. De gemeente licht inwoners 
voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van (soft)drugs. Nijmegen zet in op 
deelname aan een pilot met legale wietteelt."

Oneens

Gewoon Nijmegen

"Eens met het principe dat we de handel van en het gebruik van wiet uit de illegaliteit sfeer moeten halen. Maar de gemeente als wietkweker gaat toch iets te ver."

CDA

"Het CDA ziet niets in een experiment om zelf wiet te gaan kweken, ook als de landelijke overheid dat toestaat. "

Voor Nijmegen.Nu

"Als overheid zelf wiet kweken werkt alleen als je dan alle coffeeshops kunt voorzien van legale wiet. Als je alle Nijmeegse coffeeshops wilt voorzien van legale wiet dan heb je een oppervlakte nodig van 21 voetbalvelden. Die ruimte is er simpelweg gewoon niet."

ChristenUnie

"Teelt van wiet is strafbaar. Veel wietkwekers tappen illegaal stroom af en vaak is er brandgevaar. Daar heeft iedereen in de buurt last van. De overheid moet criminelen aanpakken, niet nadoen."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"De overheid wil enkele gemeenten de kans geven om legaal wiet te kweken. Is Nijmegen hier wel klaar voor? Waar zou zo'n wietfabriek moeten komen? Wij denken dus dat het beter is om af te wachten. In afwachting van het e.e.a. zouden wij wel alvast alle coffeeshops uit de woonwijken willen halen en deze verplaatsen naar het industrieterreinen/rand van de stad."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Stelling 16 van 30

Coffeeshops

Coffeeshops moeten gespreid worden over de hele stad.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"Er is nu een te grote concentratie van coffeeshops in het centrum. Daarom kunnen we coffeeshops beter spreiden. Een belangrijke voorwaarde is dat in de omgeving van een coffeeshop prettig gewoond kan worden. "

D66

"D66 wil de overlast van straatdealers structureel oplossen. Wij denken dat een betere spreiding van coffeeshops door de hele stad een bijdrage kan leveren aan deze structurele oplossing. "

Neutraal

Partij voor de Dieren

"Overheidsbemoeienis is hier niet nodig. De ondernemers hebben vrijheid van vestiging, zolang er maar geen coffeeshops in de buurt van scholen worden geopend."

Oneens

SP

"Het is niet verstandig om alle coffeeshops op 1 plek te concentreren, maar ze moeten ook niet over de hele stad verspreid worden. Overal waar coffeeshops zijn is het belangrijk dat er goed toezicht is om de overlast van verkeer en illegale activiteiten tegen te gaan. Straatdealers moeten keihard worden aangepakt. Nieuwe coffeeshops moeten op plaatsen komen waar er zo min mogelijk verkeersoverlast wordt veroorzaakt."

PvdA

"Coffeeshops moeten juist uit alle woonwijken weg. Het centrum is de enige plaats waar ze dan nog aanwezig zijn en waar handhaving dan ook beter te reguleren is."

VVD

"Coffeeshops zitten daar waar hun klanten zijn en mogen geen overlast veroorzaken."

Gewoon Nijmegen

"Geen coffeeshops in woonwijken. Beperk de daarmee gepaard gaande overlast vooral tot ruimten waar inwoners er geen of weinig last van ervaren. Of voor ruimten die goed controleerbaar zijn."

CDA

"Het CDA is voorstander van het huidige coffeeshopbeleid waarmee we op termijn alle coffeeshops buiten het centrum weren."

Stadspartij DNF

"Coffeeshops zorgen in woonwijken voor te veel overlast. Nijmegen kent ook nog maar 2 woonwijken met een coffeeshop, waarover al eerder is besloten dat deze op termijn verdwijnen. Dit vinden we nog steeds."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Beslist niet in de wijken. Uitbannen het liefst. Een groot aantal coffeeshops zorgt voor een structuur die criminaliteit aanwakkert. Reguleren alleen als cijfers aantonen dat het de oplossing is."

Voor Nijmegen.Nu

"Onrealistisch. Je kunt bestaande ondernemers niet dwingen te verhuizen tenzij je ze uitkoopt, En als je ze uitkoopt krijg je een nieuw slachthuis scenario"

ChristenUnie

"Coffeeshops zorgen voor veel overlast. Nijmegen kan de coffeeshops beter sluiten. Verder verspreiden is niet nodig. "

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Nee, coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld/centrum. Ze kunnen zich vestigen op een industrieterrein of aan de rand van de stad."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Stelling 17 van 30

Kamerbewoning

Het ombouwen van woonhuizen voor kamerbewoning moet beperkt worden in straten met veel kamerbewoners.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"De SP wil 2000 nieuwe kamers bouwen voor jongeren en studenten. Daarmee pakken we de woningnood aan, gaan we de verkamering van gezinswoningen tegen en nemen we huisjesmelkers de wind uit de zeilen."

PvdA

"In Nijmegen moet er op worden toegezien dat de zgn. verkamering niet doorslaat waardoor oorspronkelijke bewoners in woonwijken volledig bekneld raken tussen particuliere woningen met alleen maar kamerbewoning. Studentenhuisvesting SSHN moet zorgen voor een voldoende aanbod"

Gewoon Nijmegen

"Het kan niet zo zijn dat in iedere willekeurige woonwijk huizen worden omgebouwd tot studentenhuizen. Studenten bezorgen wijkbewoners vaak teveel overlast. Studenten zijn namelijk niet de rustigste en schoonste bevolkingsgroep. "

Stadspartij DNF

"Stadspartij DNF strijdt al 10 jaar hiertegen. We zorgden voor strengere regels en de aanpak tegen illegale kamerverhuur. Die aanpak breiden we uit met quota. Op passende plekken bouwen we goede zelfstandige studentenwoningen. Strenger handhaven bij overlast. Er komt een meldpunt. Een meldpunt voor overlast maar ook voor meldingen over onveilig wonen en intimidatie door huisbazen. Hierop wordt ook direct gehandhaafd."

Ouderen Belangen Nijmegen

"In alle wijken en in centrum dient er een mix te zijn van alle generatie. Geen agglomeraties van een groep. Maak ruimte voor nieuwe woon-zorgarrangementen. Richt de woonomgeving in op de (in kaart gebrachte!) verouderende populatie. De woonomgeving is veilig en gezellig met veel ruimte voor activiteiten en voor het ontmoeten van mensen. Zie ook onze site http://ouderenbelangennijmegen.nl"

Voor Nijmegen.Nu

"Dit is al beleid. Voor het omzetten van een eengezinswoning tot een studentenflat is een vergunning nodig. Daarbij wordt al getoetst hoe het staat met de leefbaarheid in een straat."

Partij voor de Dieren

"De gemeente heeft speciale aandacht voor betaalbare huisvesting voor studenten en kwetsbare groepen, zoals alleenstaande ouders, jongeren en ouderen. Dit mag echter niet ten koste gaan van die delen van de woningvoorraad waar toch al schaarste is."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

CDA

"Het CDA is voor leefbare straten maar tegen quota. Daarom pleiten we voor strenge veiligheidseisen bij verkamering waar ook echt op gehandhaafd wordt."

Oneens

GroenLinks

"GroenLinks is tegen een studentenquotum. Overlast van (kamer)bewoners moet aangepakt worden. Daarbij is het vooral zaak om huisjesmelkers aan te spreken. Klachten van bewoners moet de gemeente serieus nemen. "

D66

"Nijmegen is een kennisstad en profiteert volop van alle studenten die hier wonen. Het bewaken dat vraag en aanbod van studentenkamers in balans blijft, blijft de komende jaren een belangrijke uitdaging. Als het gaat om studentenkamers moet er daarnaast ook aandacht zijn voor de leefomgeving en aanpak van overlast. D66 neemt de problematiek van concrete overlastsituaties serieus, maar is geen voorstander van van nieuwe regels die de realisatie van studentenkamers onnodig hinderen."

VVD

"Problemen met overlast van studentenwoningen los je niet op door studentenhuizen te verbieden. Nijmegen is ook een gastvrije stad voor studenten. Overlast pak je aan met handhaving. "

ChristenUnie

"In de wijken van Nijmegen wonen veel verschillende mensen. Daar horen studenten ook gewoon bij. Voor verhuur blijft een vergunning nodig, maar extra regels zijn niet overbodig."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Nee, het huidige aantal studentenkamers moet voldoende zijn. Er komen geen extra studentenwoningen bij ook niet in die straten waar ze al zijn! De druk op de markt voor studentenkamers in Nijmegen is niet toegenomen. Dit komt onder andere door de afschaffing van de basisbeurs. Het aantal studenten dat thuis blijft wonen is sindsdien gestegen. "

Stelling 18 van 30

Goedkoop huren

In Nijmegen moeten meer goedkope huurwoningen (tot 414 euro huur) komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Het enige middel tegen woningnood is bouwen, bouwen en nog eens bouwen! In de afgelopen 15 jaar is Nijmegen hard gegroeid, maar het aantal betaalbare huurwoningen is fors achtergebleven bij die groei. De komende vier jaar zetten we in op de bouw van 6000 nieuwe duurzame woningen waarvan minimaal 2000 betaalbare sociale huur en 1000 middeldure huur. Van alle sociale huurwoningen moet 25% goedkope huur worden vooral voor starters en jongeren (is nu 20%)."

GroenLinks

"Veel mensen met een laag inkomen, starters en jongeren kunnen moeilijk een woning vinden. Daarom wil GroenLinks dat er meer goedkope huurwoningen worden gebouwd."

PvdA

"Daar is de PvdA het helemaal mee eens. Het aanbod voor goedkope sociale huurwoningen is te beperkt en moet snel worden vergroot en op een juiste wijze worden verdeeld over de hele stad. Niet alleen in nieuwbouwwijken maar ook in bestaande wijken moet dit aanbod voldoende zijn."

Gewoon Nijmegen

"Het is belangrijk dat met name voor starters en voor minder draagkrachtigen goedkope woonruimte wordt gerealiseerd."

CDA

"Nijmegen groeit, dus er moeten überhaupt meer woningen gebouwd worden, ook goedkope huurwoningen. Wel wil het CDA veel meer middeldure huurwoningen, zodat er meer doorstroom op de woningmarkt kan plaatsvinden."

Stadspartij DNF

"Stadspartij DNF bouwt naar behoefte starterswoningen, zorgwoningen, middenhuur én koop. De nadruk ligt iets meer op stadsbreed 1500 sociale woningen erbij in vier jaar. Bijzondere aandacht voor meer starterswoningen én meer woningen voor ouderen."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Wij vinden dat iedereen fijn en betaalbaar moet kunnen wonen. Er blijft een tekort aan deze huurwoningen. Zorg dat de lokale woningcorporaties de woonvisie van de gemeente ondersteunen, zodat huurders ook op latere leeftijd, bij mobiliteitsbeperkingen of financiële beperkingen niet klem komen te zitten. "

Partij voor de Dieren

"De huidige woningvoorraad is niet afgestemd op de behoefte van de Nijmegenaren. Wachttijden voor een sociale huurwoning zijn veel te lang. De woningen worden zoveel mogelijk gerealiseerd in bestaande panden en reeds bebouwd gebied. Er wordt niet gebouwd in bestaande natuur of ander groen."

ChristenUnie

"Uit een onderzoek van de ChristenUnie blijkt dat van alle verhuurde woningen maar 7% onder de 414 euro waren. Daarnaast is de wachttijd voor die goedkopere woningen vaak langer dan 15 jaar. Dit is een sociale stad Nijmegen onwaardig. We vinden wel dat zeer goedkope huurwoningen ook eenvoudiger en kleiner mogen zijn."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Het zou zeer wenselijk zijn om veel meer woningen met een tot huur van 414 euro te bouwen. Deze woningen moet je dan niet alleen aanbieden aan jongeren maar ook aan alleenstaande ouderen. Deze woningen moeten door heel Nijmegen gebouwd worden."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

D66

"Naast de ca. 1.000 al geplande extra sociale huurwoningen tot en met 2020, ligt de grootste opgave in het sociale huursegment de komende jaren op het vlak van het verduurzamen van de woningvoorraad en het geschikt maken van meer woningen voor ouderen. "

Voor Nijmegen.Nu

"Er zijn al veel woningen tot 414 euro huur in Nijmegen. Wat we missen zijn huurwoningen die net iets duurder zijn of goedkope koop woningen zodat de mensen die nu in de goedkope huurwoningen wonen kunnen doorstromen."

Oneens

VVD

"Voor starters wordt er bijna niet gebouwd in Nijmegen, terwijl er wel heel veel vraag naar is. Mensen blijven te lang ongewild in hun studentenkamer of sociale huurwoning zitten. We moeten meer investeren in middeldure huur- en koopwoningen. "

Stelling 19 van 30

Vuurwerk

Er moeten met oud en nieuw speciale gebieden in Nijmegen komen voor het afsteken van vuurwerk.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"Vuurwerk is gevaarlijk en ongezond voor dieren en mensen (van jong tot oud). Een meerderheid van de Nederlanders is voor een verbod op vuurwerk, zolang er op centrale plekken vuurwerk (georganiseerd) afgestoken kan worden. GroenLinks steunt dit idee."

D66

"D66 pleitte hier al in 2016 voor: https://nijmegen.d66.nl/2016/02/17/vuurwerkshow-nijmegen/"

PvdA

"Vuurwerk moet veilig worden afgestoken en is dan een groot vermaak. Daar waar overlast aantoonbaar ieder jaar tot problemen leidt, moet een wijk of gebied op eigen (meerderheids)verzoek om vuurwerkvrij verklaring kunnen vragen."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Gemeenten die geen vuurwerkvrije zones invoeren zeggen veelal, dat er geen aanleiding voor is. Velen vinden, dat het handhaven van een vuurwerkverbod onbegonnen werk is. Positieve campagnes echter kunnen de trend om meer rekening met elkaar te houden tijdens het vuurwerk versnellen. Samen met wijken zones maken moet kunnen. Houdt rekening met ziekenhuizen, kinderboerderijen, ouderen flats en winkelcentra."

Partij voor de Dieren

"De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk en organiseert eventueel 
als alternatief een professionele siervuurwerkshow. Zolang er nog geen landelijk vuurwerkverbod is, wijst de gemeente in ieder geval vuurwerkvrije zones aan waar sprake is van overlast voor mens en dier: in bossen en parken, en nabij dierverblijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De afsteektijden worden strikt gehandhaafd."

ChristenUnie

"Oud en nieuw is een feest voor iedereen. De ChristenUnie wil het afsteken van vuurwerk op een paar plekken doen. Zo hebben mensen er minder last van en blijft oud en nieuw leuk voor iedereen."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

SP

"Vuurwerkoverlast moet worden aangepakt. Met de 500 extra stadsbanen van de SP komt er ook meer toezicht, zodat het vuurwerkverbod beter kan worden gehandhaafd. Een van de middelen om vuurwerkoverlast tegen te gaan zijn vuurwerkvrije zones. Buurtbewoners bepalen zelf of dat wenselijk is. "

Gewoon Nijmegen

"Wij zijn wars van alle ongeregeldheden met oud en nieuw, maar we vragen ons wel af of dit een oplossing is. Dat wordt dan mogelijk vuurwerk afsteken in het geniep, met alle lelijke gevolgen van dien."

Oneens

VVD

"Wijkbewoners beslissen zelf of ze vuurwerkvrije zones willen in hun wijk."

CDA

"De gemeente heeft dit eerder bekeken en het is praktisch nagenoeg niet uit te voeren. Alleen al het handhaven van het niet afsteken van privévuurwerk is nagenoeg onmogelijk. Daarom pleit het CDA voor meer aandacht voor veiligheid en een buurtgerichte aanpak in buurten of straten waar er problemen zijn met het afsteken van vuurwerk."

Stadspartij DNF

"De meeste meldingen van overlast ontvangen we voor gevallen buiten de tijden dat er vuurwerk mag worden afgestoken (oudjaarsdag 18u tot 02u). Dat betekent een handhavingsprobleem dat met vuurwerkvrije zones niet wordt opgelost. Hooguit is dit zinvol om te verbieden bij instellingen als bejaardenhuizen en ziekenhuizen. Dat vraagt echter wel om genoeg handhaving."

Voor Nijmegen.Nu

"Dat betekent dat er ook vuurwerkvrije zones zijn. Dat klinkt leuk maar is niet handhaafbaar."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"In wijken waar het mis gaat kan de burgemeester samen met de politie een vuurwerkverbod instellen. Maar het probleem is niet het knal vuurwerk wat in Nederland wordt verkocht maar het illegale vuurwerk. Hierop moet de politie gaan handhaven. Als je met vuurwerkzones zou gaan werken krijg je mogelijk nog meer overlast, denk hierbij aan samenscholing etc."

Stelling 20 van 30

Stadsbus Burchtstraat

De stadsbus moet door de Burchtstraat in Nijmegen-centrum blijven rijden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Heel Nijmegen heeft recht op fatsoenlijk openbaar vervoer. Dat geldt eveneens voor het centrum, want ook daar wonen mensen die graag met de bus naar huis willen en/of slecht ter been zijn. Bovendien wil de SP 1 bustarief voor de hele stad, zodat bewoners van Lindenholt, Dukenburg en Lent ook betaalbaar naar het centrum kunnen reizen. "

CDA

"Het Nijmeegse stadscentrum moet bereikbaar blijven, ook met het openbaar vervoer. Het CDA wil dan ook de bussen in de Burchtstraat houden."

ChristenUnie

"Het is belangrijk dat fietsenstallingen en bushaltes dichtbij de winkels zijn. Zo blijft het centrum voor iedereen bereikbaar. Daarom blijven bussen door de Burchtstraat nodig. "

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

GroenLinks

"GroenLinks vindt het belangrijk dat het centrum voor iedereen goed bereikbaar blijft. Dat kan met haltes op Plein 1944 en Kelfkensbos. Om ruimte te geven aan terrassen en groen rijden er alleen nog kleine busjes door de Burchtstraat. "

Gewoon Nijmegen

"Er moet een vorm van brengservice zijn in Nijmegen Centrum voor mensen die slecht ter been zijn. Maar wij hebben ook begrip voor de overlast van de stadsbussen in het woongebied. Wellicht is het gebruik van kleinere busjes voor het centrum een optie."

Oneens

D66

"Stadsbussen rijden niet meer dwars door het voetgangersgebied in het centrum (Burchtstraat). In plaats daarvan komt er een nieuwe stadsringroute: een buslijn die iedere tien minuten rijdt vanaf het station naar de haltes Plein 44, Joris Ivensplein, Waalkade, Valkhof, Oranjesingel en Nassausingel (Keizer Karelplein). Voor een goede bereikbaarheid moet er ook een extra bushalte op de Oranjesingel ter hoogte van de kruising met de Van Schevichavenstraat komen. "

PvdA

"De grote bussen moeten uit de Burchtstraat om het centrum aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. Er zijn voldoende alternatieven voor handen om het centrum voor alle doelgroepen (zoals ouderen en ouders met kinderen) op een makkelijke manier bereikbaar te houden"

VVD

"Met bijna 60 bussen per uur dwars door het centrum is het niet lekker winkelen. Bezoekers van de stad kunnen nog steeds uitstappen op Plein44, Kelfkensbos of Hertogstraat."

Stadspartij DNF

"De bussen gaan uit de Burchtstraat (nu wel 54 per uur!) maar deze moet wel voor iedereen goed bereikbaar blijven. We zoeken daarom een alternatief o.a. voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Wij willen een gezellige én toegankelijke binnenstad."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Niet per se nodig. Men kan uitstappen bij Plein 44 of via de singels en dan toch is men dan al bij het centrum. Continu aanbod van kleinere busjes past meer bij binnenstad. Vanaf station en/of vanaf plein44. Wel zorgen voor meer parkeerplaatsen voor invaliden en ouderen die moeilijk ter been zijn. Gratis pendeldienst zou ook uitkomst zijn."

Voor Nijmegen.Nu

"Nee, de bus moet niet door ons kernwinkelgebied rijden. Het centrum (burchtstraat) moet wel bereikbaar blijven met het OV. Bijv dmv pendelbusjes"

Partij voor de Dieren

"Hoewel er prioriteit wordt gegeven aan openbaar vervoer ten opzichte van autogebruik, ziet de Partij voor de Dieren geen bezwaar in het omleiden van de huidige busverbindingen door het voetgangersgebied in het centrum. De Burchtstraat kan dan worden omgevormd tot een autovrije en groene boulevard."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"De stadsbus gaat uit de Burchtstraat. De Burchtstraat wordt gelijk de Molenstraat een evenementenstraat. De Burchstraat kan prima gebruikt worden voor o.a. de kermis maar ook voor andere activiteiten."

Stelling 21 van 30

Beloning jongeren

Jongeren die vrijwilligerswerk doen, moeten daarvoor door de gemeente Nijmegen worden beloond.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Zonder vrijwilligers zou de Nijmeegse samenleving niet kunnen bestaan. Alle Nijmeegse vrijwilligers verdienen daarom onze waardering. Het belonen van vrijwilligers met geld is niet nodig en ook niet wenselijk. Er zijn voldoende andere mogelijkheden om vrijwilligers te waarderen voor het nuttige en noodzakelijke werk dat ze verzetten."

GroenLinks

"GroenLinks vindt het belangrijk om jongeren te stimuleren een bijdrage te leveren aan de samenleving."

D66

"Veel inwoners krijgen hulp van mantelzorgers van naasten. Deze mantelzorgers zijn goud waard want de meest comfortabele zorg geven de mensen dichtbij de zorgbehoevende. De zorg van naasten is daarbij altijd een extra steun en is niet in plaats van professionele zorg en ondersteuning. D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert. "

CDA

"Het CDA stimuleert vrijwilligerswerk bij jongeren. Je doet vrijwilligerswerk omdat je intrinsiek iets wil betekenen voor de samenleving, maar het is goed wanneer de gemeente laat zien dat dat gewaardeerd wordt. Daarom is het CDA ook voorstander van de maatschappelijke stages op middelbare scholen."

Voor Nijmegen.Nu

"Niet alleen jongeren moeten worden beloond voor vrijwilligerswerk maar iedereen. Dat hoeft trouwens geen financiele beloning te zijn maar kan ook in de vorm van een speciale dag of het opheffen van de sollicitatieplicht. "

ChristenUnie

"Vrijwilligerswerk gaat om de inzet. Een grote beloning is niet nodig, maar een aanmoediging is wel op zijn plek. "

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

PvdA

"Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de stad en alle mensen en organisaties. Het verrichten van vrijwilligerswerk is voor iedere leeftijd van toepassing, jong, middelbaar en oud. Jongeren mogen meer gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen, maar betalen is daarvoor geen noodzaak."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Waarom specifiek voor jongeren? Elke beloning of waardering per moment en activiteit bekijken. Er bestaat al een mogelijkheid waardering te tonen aan vrijwilligers via vrijwilligersfonds bij de gemeente. Natuurlijk belangrijk om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Lokaal Compliment. doet dit elk jaar al in december en natuurlijk ook voor jongeren."

Partij voor de Dieren

"Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien."

Oneens

VVD

"Wij zijn blij met de vele vrijwilligers in Nijmegen die verdienen alle waardering."

Gewoon Nijmegen

"Belonen voor iets wat je vrijwillig doet? Zo van 'ik wil dat wel vrijwillig doen, maar wat brengt het op'? Is dat het idee?"

Stadspartij DNF

"Vaak geeft een organisatie of vereniging vrijwilligers een vergoeding. Dat vinden wij gepaster dan dat de gemeente zich daar mee bemoeit. Liever breiden wij het door Stadspartij DNF geïnitieerde vrijwilligersfonds uit. Deze biedt de mogelijkheid aan vrijwilligersorganisaties om een financiele bijdrage aan te vragen. Bijvoorbeeld voor de kosten van de soms verplichte verklaring omtrent gedrag of het in het zonnetje zetten van bijzondere vrijwilligers."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Jongeren kunnen zich prima inzetten voor de maatschappij. Hiervoor is niet perse een beloning nodig. "

Stelling 22 van 30

Zwembad Nijmegen-Noord

Er moet een zwembad komen in Nijmegen-Noord.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Het water in Lent wordt zwemwater. Als sportfondsenbad West aan vernieuwing toe is, zetten we in op een nieuw zwembad waar zowel Nijmegen-West als Nijmegen-Noord gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Dit zwembad moet geschikt zijn voor recreatief gebruik, maar ook voor topsport."

PvdA

"Nijmegen Noord is het grootste, jongste en hardst groeiende stadsdeel van Nijmegen. Daar moet absoluut een zwembad komen om ervoor te zorgen dat ook inwoners daar voldoende zwemmogelijkheden hebben. Dit kan gerealiseerd worden naast de aangelegde zwemplas."

VVD

"Nijmegen en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kinderen moeten leren zwemmen en sporten is heel belangrijk. Wij investeren 10 miljoen extra in sportaccommodaties. "

CDA

"Nu de huizenmarkt weer aantrekt, moet Nijmegen ook over de brug komen met de broodnodige voorzieningen voor Nijmegen-Noord. Sportaccommodaties (waaronder een zwembad) horen daar bij."

Stadspartij DNF

"Een zwembad voor Nijmegen-Noord past in een wijk met jonge gezinnen. We zien hier een kans voor topzwemsport met een officieel wedstrijdbad (50 meter lang en 10 banen breed) eventueel i.s.m. NOC-NSF. Wij zijn ook voorstander van herinvoering van schoolzwemmen. Dat vraagt ook om voldoende zwembaden. Wij zien hier kansen voor meer regionale samenwerking en afstemming met gemeente Overbetuwe en gemeente Lingewaard. "

Ouderen Belangen Nijmegen

"Het is dan ook het stadsdeel met de meeste kinderen. Al jaren lang wel plannen maar gezien de enorme groei van de wijk dient men de komende jaren veel sneller te beslissen."

Voor Nijmegen.Nu

"Jazeker! Door de explosieve groei van de woningen in Noord is er een tekort aan zwemwater. Maar ipv zelf te investeren in een nieuw zwembad kunnen we beter in overleg met gemeente Lingewaard kijken of we samen zwembad in Bemmel kunnen op knappen en uit breiden. "

ChristenUnie

"Nijmegen–Noord groeit snel en in Noord wonen veel kinderen. Het is belangrijk dat die kinderen leren zwemmen. Daarvoor is een zwembad nodig. "

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Ook Nijmegen-Noord heeft een zwembad nodig. Een zwembad is de basis om te leren zwemmen, Nijmegen-Noord is een waterrijke omgeving. Zwemmen is voor veel mensen vaak een (laatste) mogelijkheid om in beweging te blijven. "

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

GroenLinks

"Nijmegen-Noord is een mogelijke locatie voor een nieuw te bouwen zwembad. Binnenkort is buiten zwemmen in de Lentse Plas al mogelijk. "

D66

"Er moeten snel meer voorzieningen komen in Nijmegen Noord. In overleg met wijkraden en inwoners moet de gemeente hierin prioriteiten stellen. D66 sluit daarbij een zwembad niet uit, maar doet op dit moment ook geen loze beloften. "

Partij voor de Dieren

"Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. De gemeente zet zich daarom ook in voor het behoud van openbare zwembaden. Indien er een nieuw zwembad gebouwd moet worden, gebeurt dat niet in bestaande natuur of ander groen."

Oneens

Gewoon Nijmegen

"Eerst maar eens goed beoordelen of daar ook echt behoefte aan is. De bezoekersaantallen elders in de stad zijn niet hoopgevend. Het is niet de bedoeling dat ook dit weer een 'subsidielijder' wordt. Er zijn wel andere voorzieningen in wijken waar behoefte aan is."

Stelling 23 van 30

Zorg

Nijmegen betaalt niet meer mee aan goedkope huishoudelijke hulp, net als de rest van Nederland.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"Het is belangrijk dat mensen een schoon huis hebben. Om dat te bereiken krijgen we vanuit het Rijk voldoende financiële middelen."

Neutraal

D66

"D66 zet in op een schoon huis, waarbij iedereen die ondersteuning daarbij nodig heeft dat ook krijgt. Hoe meer de gemeente betaalt voor de huishoudelijke hulp, hoe hoger de eigen bijdrage kan zijn."

Gewoon Nijmegen

"Enige nuancering is op zijn plaats. Eenvoudige hulp bij het huishouden zoals licht schoonmaakwerk is iets wat inwoners vaak zelf kunnen (laten) doen. Maar als kritische persoonlijke omstandigheden daar aanleiding voor geven en hulp niet aanwezig is, dan moet de gemeente zeker wel bijspringen."

Oneens

SP

"Als het aan de rechtse oppositie ligt, worden landelijke bezuinigingen rechtstreek doorgeschoven naar de mensen die zorg nodig hebben. De SP laat dat niet gebeuren. Daarom houden we de goede (thuis)zorg voor ouderen en gehandicapten volledig overeind met de laagste eigen bijdragen voor zorgvoorzieningen. Keiharde landelijke bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten werden volledig opgevangen, in Nijmegen krijgt iedereen de (thuis)zorg die nodig is. "

GroenLinks

"GroenLinks staat voor betaalbare en goede zorg. Door betaalbare huishoudelijk hulp kunnen mensen lang zelfstandig thuis wonen en voorkomen we eenzaamheid. De bezuinigingen van het kabinet zijn een slechte zaak, het is goed dat we dat in Nijmegen compenseren. "

PvdA

"De PvdA wil de huishoudelijke hulp op het huidig Nijmeegs niveau behouden. We zullen dan ook pleiten voor extra gelden uit Den Haag. Mocht dat niet lukken dan zullen we lokaal naar financiering moeten kijken"

CDA

"Toegankelijke huishoudelijke hulp is voor het CDA belangrijk. De drempel daarvoor moet zo laag mogelijk zijn."

Stadspartij DNF

"Mensen die vanwege ouderdom of beperking niet meer zelf hun huishouden kunnen doen, en geen steun hebben vanuit hun sociaal netwerk, moeten kunnen blijven rekenen op betaalbare hulp bij het huishouden ondanks de grote bezuinigingen uit Den Haag."

Ouderen Belangen Nijmegen

"In bijzondere, schrijnende gevallen wel meebetalen. Gemeenten moeten niet wegduiken. Alleen wijzen naar den Haag 'dat daar te weinig geld vandaan komt', is geen oplossing. Kwetsbare mensen moeten geholpen worden; de gemeente is daarbij het eerste loket. Echter, de meeste mensen hebben iets heel anders nodig: hulp om zichzelf te helpen. Mensen wíllen hun eigen zaakjes regelen; stel ze daartoe in staat. Zie: http://ouderenbelangennijmegen.nl"

Voor Nijmegen.Nu

"Huishoudelijke hulp is belangrijk. Zeker voor de mensen die het zelf niet meer kunnen. "

Partij voor de Dieren

"Voorzieningen als thuiszorg en hulp in de huishouding dienen van zodanige aard te zijn dat ook mensen die niet kunnen terugvallen op mantelzorg zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daar waar de landelijke overheid het laat afweten, moet de gemeente zorg dragen voor haar inwoners."

ChristenUnie

"Huishoudelijke hulp zorgt ervoor dat ouderen langer thuis kunnen blijven. Ook kan de huishoudelijke hulp snel problemen signaleren. Huishoudelijke hulp is goed voor ouderen en bespaart geld."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"In Nijmegen blijven inwoners die zorg nodig d.m.v. de huishoudelijke hulp deze ontvangen. Wij zorgen voor onze bewoners die huishoudelijke hulp nodig hebben. "

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Stelling 24 van 30

Bijverdienen bijstand

Mensen moeten naast hun bijstandsuitkering kunnen bijverdienen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"De snelste weg naar werk is werk, dat moeten we dus niet ontmoedigen. Een tijd wat bijverdienen kan daar enorm bij helpen. Wat de SP betreft verruimen we de wettelijke mogelijkheden voor bijstandsgerechtigden om bij te verdienen."

GroenLinks

"Door bij te verdienen blijven mensen actief op de arbeidsmarkt en verbetert hun inkomen. Dit kan een stap zijn naar het volledig uit de bijstand komen. GroenLinks wil minder regels en betere ondersteuning voor mensen met een bijstandsuitkering."

D66

"D66 wil dat de gemeente blijft experimenteren met de uitvoering van de bijstand, om de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Op dit moment zijn er veel situaties waarin iemand die gaat werken minder overhoudt dan met een bijstandsuitkering. Dat stimuleert mensen niet."

PvdA

"De beste weg uit armoede is om te kunnen werken en geld te verdienen. De stap om vanuit de bijstand geld over te kunnen houden als je gaat werken is daarom goed. De stimulans om helemaal uit de bijstand te geraken begint vaak met deeltijdbanen waardoor iemand nog niet direct uit de bijstand kan. Dan is een bijverdienste een juiste beloning voor de gedane arbeid."

Gewoon Nijmegen

"Als daar duidelijke afspraken over gemaakt worden, zoals duur en aard van het werk en de hoogte van de bijverdienste moet dat mogelijk zijn."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Zou kunnen als men ervaring heeft en dan goede afspraken eerst maken. De gemeente moet werk maken van de re-integratie van oudere werkzoekenden met een bijstandsuitkering, door maximaal de instrumenten in te zetten die zij ter beschikking heeft vanuit de Participatiewet. Werk samen met sectoren en bedrijven. Een activerend arbeidsmarktbeleid is cruciaal. Biedt ook beschermde arbeid aan, als er geen mogelijkheden zijn voor reguliere arbeidsplaatsen."

Voor Nijmegen.Nu

"Zeker! Alleen gaat de bijstandsuitkering dan wel omlaag"

Partij voor de Dieren

"Dit kan bijdragen aan het vinden van een gewenste passende baan en de kans op zelfstandigheid vergroten. Verder wordt het voor lokale MKB-ondernemers financieel aantrekkelijk gemaakt om iemand met een bijstandsuitkering in dienst te nemen. De Partij voor de Dieren heeft daar met anderen een budgetneutraal plan voor ontwikkeld. Verder is de Partij voor de Dieren voorstander van een serieuze proef met het basisinkomen."

ChristenUnie

"Mensen met een bijstandsuitkering mogen een klein bedrag bijverdienen. De gemeente onderzoekt of dat bijverdienen leidt tot een betaalde baan. Dat blijft wel het doel."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Mensen die in de bijstand (70% van minimumloon) zitten moeten zo snel mogelijk geholpen worden om hieruit te komen. Ook een passende baan. Bijverdienen tot het minimumloon zou mogelijk moeten zijn. "

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

VVD

"Werken moet lonen. Mensen die de handen uit de mouwen steken moeten daarvoor worden beloond."

Oneens

CDA

"Het CDA is voorstander van handhaving van de huidige geldende bijstandsregels."

Stadspartij DNF

"Mensen in de bijstand die ouder zijn dan 27 jaar mogen nu al maximaal een half jaar lang een bedrag van € 200 euro bijverdienen. Wij zijn er wel groot voorstander van dat voor bijstandsgerechtigden formulieren en procedures vereenvoudigd worden. De gemeente mag ook niet zomaar bepalen of iemand mag bijverdienen. Echter, we zijn wel groot voorstander van de (pilot) basisinkomen."

Stelling 25 van 30

Wijken

Alle wijken in de gemeente Nijmegen moeten een eigen budget krijgen om zelf te besteden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"De SP wil jaarlijks 10 miljoen euro extra besteden voor de wijken. Wijkbewoners bepalen zelf welke belangrijke voorzieningen erbij moeten komen. Dit doen we door alle wensen uit de wijk te verzamelen en vervolgens alle wijkbewoners te laten stemmen voor de voorzieningen die het meest gewenst zijn."

GroenLinks

"GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners zelf kunnen besluiten over hun eigen leefomgeving. Dit voorkomt lange bureaucratische procedures."

D66

"De gemeente stelt tweejaarlijks een budget beschikbaar voor een goed initiatief of project om de stad aantrekkelijker te maken. Het project wordt via een stemming door de inwoners van Nijmegen uitgekozen en bij de uitvoering worden bij voorkeur ook zoveel mogelijk bewoners betrokken."

PvdA

"Budgetten naar wijken betekent dat bewonersgroepen zelf meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun eigen buurt. Daar waar bewoners met georganiseerde initiatieven aankloppen voor budget bij de gemeente moeten we die bewoners met budget tegemoet kunnen komen."

Gewoon Nijmegen

"Als we onze wijkbewoners serieus nemen, geef ze dan ook zelf de (financiële) ruimte om plannen te realiseren. En als ze daar behoefte aan hebben, biedt ze dan hulp en ondersteuning. "

CDA

"Het CDA is voorstander van het invoeren van wijkbudgetten om inwoners zelf meer invloed te geven in wat er in hun wijk gebeurt."

Stadspartij DNF

"In principe is dit voor iedere wijk al geregeld via de wijkmanager. Als bewoners met initiatieven komen moet de wijkmanager hier ook ruimte aan geven. Dit vraagt om een goede samenwerking en geen claimgedrag op geld. Daarom moet het besteedbare budget wel altijd via de wijkmanager worden uitgegeven zodat dit een eerlijke verdeling en verantwoording van besteed bedrag kan garanderen."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Als je elke wijk een bepaald budget geeft om te besteden voor het inrichten, verbeteren parken, voor praatplekken, ontmoetingsplekken in de buitenlucht, eigen mogelijkheden voor opruimen vuil e.d. verdient het budget zichzelf terug. Het vergroot betrokkenheid en saamhorigheidsgevoel. Stimuleert zeker alle vrijwilligers."

Voor Nijmegen.Nu

"De wijsheid ligt op straat! is niet voor niks ons verkiezingsthema. We zijn er heilig van overtuigd dat de inwoners van Nijmegen prima zelf de regie over hun wijk kunnen voeren."

ChristenUnie

"Inwoners weten zelf het beste waar een reparatie of verbetering nodig is. Eigen budgetten zorgen ervoor dat de wijk snel leefbaarder wordt. "

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Wijkbudget prima, met het beschikbare budget kun je je buurt mooier en/of leefbaarder maken als er geen bijdragen uit andere budgetten zijn. De spelregels moeten in heel Nijmegen hetzelfde zijn. "

Neutraal

Partij voor de Dieren

"Betrokkenheid van bewoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad of buurt. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving ondersteunt. Deze initiatieven worden wel getoetst op duurzaamheid en mens- en diervriendelijkheid."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD

"Wijkbewoners praten mee over ideeën en oplossingen voor hun wijk met Wijkmanagers en wijkagenten, zodat zij weten wat er speelt in de wijk. Voor goede initiatieven is een financiële bijdrage mogelijk."

Stelling 26 van 30

Openbaar vervoer

Lijnbussen mogen niet vervangen worden door busjes die je met een app of telefoon zelf kunt oproepen (BrengFlex).

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP

"Flexbusjes mogen geen bestaande buslijnen vervangen, ze zijn hoogstens een aanvulling. De SP wil fatsoenlijk openbaar vervoer voor alle wijken, en wil juist meer mensen in de bus in plaats van minder bussen voor de mensen. Bijvoorbeeld door de gratis bus voor 65+ te behouden en uit te breiden voor de kleinkinderen."

Gewoon Nijmegen

"Zeker een alternatiefje naast de lijnbussen. Maar niet in de plaats van. "

CDA

"Nijmeegse wijken en buurten moeten per bus goed bereikbaar zijn. BrengFlex kan werken als aanvulling op het bestaande busnetwerk, niet als vervanging."

Stadspartij DNF

"Openbaar vervoer is een overheidsdienst. BrengFlex in plaats van lijnbussen betekent een achteruitgang, omdat de kosten van BrengFlex hoger zijn dan van een reguliere bus. Zolang die kosten niet gelijk zijn is BrengFlex geen alternatief, maar een aanvulling."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Continu aanbod van kleinere busjes past meer bij binnenstad. Nijmegen is nog een van de weinige gemeenten, waar bussen door het centrum rijden. Flexbusjes zou men gratis kunnen maken in binnenstad en constante dienst rijden tussen station en plein 44 en centrum. Breng wil met deze kleine busjes kunnen doorrijden tot op de Waalkade, Valkhof en de Hertogstraat."

Voor Nijmegen.Nu

"Uiteraard mogen lijnbussen niet vervangen worden door Flex bussen. VoorNijmegen.NU wilt gewoon terug naar een gemeentelijk vervoersbedrijf zodat Nijmegen weer over haar eigen OV, dienstregeling en personeel gaat. Breng Flex is gewoon een maatregel om te bezuinigen op OV en een gesubsidieerde concurrent van de gewone taxi"

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren wil veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk 
openbaar vervoer. Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer. "

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Brengflex is een aanvulling op het reguliere OV in Nijmegen. Lijnbussen blijven bestaan. "

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

PvdA

"We willen zoveel mogelijk lijnbussen behouden en Brengflex als aanvulling op het huidige net zien. Echter wanneer lijnen aantoonbaar beter vervangen kunnen worden door alternatieven moeten we daarover in overleg met de vervoersmaatschappij"

ChristenUnie

"Overdag hebben bijna alle buslijnen in Nijmegen zoveel reizigers dat oproep-busjes niet nodig zijn. Als er minder reizigers zijn, kunnen oproepbusjes een mogelijkheid zijn om Nijmegen en de dorpen om Nijmegen bereikbaar te houden. "

Oneens

GroenLinks

"GroenLinks is voor een betaalbaar en uitgebreid netwerk van openbaar vervoer. Als BrengFlex aan deze voorwaarden voldoet, zien we het als een goed onderdeel van het openbaar vervoer voor Nijmegen. "

D66

"D66 staat voor meer slim en innovatief (openbaar) vervoer van deur tot deur. We willen pilots en op het vlak van flexibel openbaar vervoer stimuleren."

VVD

"Met lege bussen rondrijden is zonde. Dan kan BrengFlex een alternatief zijn om je toch op je bestemming te brengen."

Stelling 27 van 30

Evenementen

Het geluid bij evenementen in Nijmegen moet omlaag.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Omarm evenementen en festivals, maar wel met respect voor de bewoners van de binnenstad. Maak evenementen die bijvoorbeeld hoofdzakelijk in het Hunnerpark plaatsvinden ook zichtbaar op locaties elders in de stad. Zorg daarnaast voor afstemming tussen ondernemers, bewonersplatforms en organisatoren van evenementen."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Het gaat om twee dingen: of de geluidsnorm wel wordt nageleefd en of de huidige norm zoals die nu is niet te hoog is. Ook tijdens een evenement moet je als Nijmegenaar in je huis met gesloten ramen en deuren een rustig gesprek kunnen voeren zonder tegen elkaar te hoeven schreeuwen."

Partij voor de Dieren

"De gemeente scherpt het evenementenplan aan. Daarin wordt aangegeven hoe de natuur beschermd wordt, hoe omwonenden betrokken worden en wat de maximale geluidsnormen zijn."

ChristenUnie

"Te harde muziek zorgt voor gehoorbeschadiging voor de bezoekers en voor overlast bij de inwoners. Het is daarom beter voor iedereen om grenzen te stellen aan geluidsoverlast."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

SP

"De binnenstad wordt soms overspoeld door evenementen. Omdat het centrum ook een woonwijk is, zetten we in op spreiding van evenementen over stad. Hierbij wordt samen met omwonenden overlegd voor hoeveel en welke evenementen er ruimte is."

GroenLinks

"GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen geen grote overlast ondervinden bij evenementen. Daar zijn nu al regels voor en we zijn terughoudend met extra regels. Behalve bij slechte muziek natuurlijk ;-)"

PvdA

"Evenementen moeten niet te veel overlast veroorzaken. Dat betekent dat het aantal en soort evenementen dat jaarlijks plaatsvindt niet tot overlast moet leiden. Het is niet alleen het geluid dat overlast veroorzaakt. Het gaat om meer zaken waardoor belangen van omwonenden en bezoekers van evenementen goed op elkaar moeten zijn afgestemd."

Stadspartij DNF

"Wij zijn voor een betere balans van evenementen door spreiding en meer rekening te houden met aanwonenden. We willen een evenementenkalender per locatie met aandacht voor de overlast die deze in een bepaald gebied kan gaan geven. Het verlagen van het toegestane geluidsniveau zou op enkele locaties nuttig kunnen zijn (bijv. Plein 1944) maar niet overal. Concerten op de Goffertwei zouden dan niet meer mogelijk zijn."

Oneens

VVD

"Evenementen zoals de Vierdaagse horen bij Nijmegen. Er zijn al regels tegen geluidsoverlast. We treden op als er overlast is."

Gewoon Nijmegen

"Als je in het centrum woont, dan ken je de risico's. Als je in de Hazenkamp woont, dan weet je dat daar een stadion ligt. Wees een beetje verdraagzaam voor onze (vaak jonge) inwoners die een feestje met wat oerdriften willen vieren."

CDA

"Er zijn kraakheldere geluidsnormen die worden gehandhaafd in Nijmegen. Wel moet Nijmegen uitkijken niet op ieder moment van de dag ergens een festival te hebben. Goed beleid hierop is nodig, zodat kwaliteit van aanbod gegarandeerd blijft. "

Voor Nijmegen.Nu

"De stelling impliceert dat het geluid nu te hard is. Er is een duidelijke limiet op het volume. Bij overschrijding moet er opgetreden worden."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Een paar keer per jaar is het feest in de binnenstad. Bewoners en winkeliers van de binnenstad weten dit. Een boete geven omdat je 1 Db teveel geluid produceert is natuurlijk belachelijk."

Stelling 28 van 30

Sportkantines

De gemeente moet alcohol in sportkantines in Nijmegen verbieden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"Roken, vet eten en alcohol gaan slecht samen met sporten. Daarom worden de kantines van de sportverengingen gezond. De gemeente compenseert het verlies aan inkomsten, als dat er is."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

PvdA

"Handhaving van geen alcohol voor minderjarigen is van groot belang in sportkantines. Toezicht daarop door de verenigingen is van groot belang. Een totaalverbod is niet nodig."

Oneens

SP

"De gemeente maakt samen met sportclubs afspraken over het handhaven van de drank- en horecawet om geen alcohol te schenken aan jongeren tot 18 jaar. Sportclubs moeten zich aan de regels houden, maar de manier van handhaven mag clubs niet de das om doen."

GroenLinks

"Sportclubs hebben een belangrijke taak om ervoor te zorgen dan minderjarigen geen alcohol gebruiken. GroenLinks is tegen extra verboden en wil sportclubs stimuleren om gezond eten en drinken aan te bieden in de kantine. "

D66

"D66 is voor uitbreiding van voorlichting, maar niet voor een verbod op alcohol in kantines."

VVD

"Een biertje na de wedstrijd hoort er bij. De sportkantines laten zien daar verantwoord mee om te gaan."

Gewoon Nijmegen

"Wat een betutteling als dit de regel wordt. Misschien volledige drooglegging ook thuis en in de kroeg? Laat verenigingen zelf streng beleid voeren op uitwassen en zeker; let op onze jeugd."

CDA

"Sportclubs zijn zelf verantwoordelijk voor het uitbaten van hun bar. Daar horen al voldoende regels bij, de gemeente moet verenigingen niet nog verder betuttelen."

Stadspartij DNF

"Boven de leeftijdsgrens van 18 jaar mag er alcohol worden geschonken. Verenigingen moeten wel zorgen voor goed beleid, controle en instructie rond de leeftijdsgrens."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Toezicht is nodig en beter om vrijwilligers meer op te leiden voor handhaving dat jongeren geen alcohol krijgen. Gemeentelijke boetes bij overtredingen terug geven aan clubs, zodat ze meer kunnen doen aan preventie en bewustwording van jongeren. Geen onnodige extra lasten voor sportclubs. Vrijwilligers voor de clubs zijn te kostbaar om te beboeten."

Voor Nijmegen.Nu

"Nee natuurlijk niet. Wel moet er net als in de normale horeca gehandhaafd worden op de leeftijd van 18 jaar."

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet alcohol te drinken na de 18e verjaardag is de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. Via voorlichting moet de overheid de nadelen die kleven aan het gebruik van alcohol wel duidelijker communiceren."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"De nieuwe Drank- en Horecawet biedt voor zowel sportverenigingen als gemeenten de kans voor een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine. De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in sportkantines."

Stelling 29 van 30

Fietsenstalling

Fietsers in Nijmegen moeten betalen voor de bewaakte fietsenstalling.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gewoon Nijmegen

"Als er kosten gemaakt worden voor bewaking dan is het niet onredelijk dat daarvoor de gebruiker betaalt. Voor minder draagkrachtigen kan met een passysteem (bijvoorbeeld ook studentenpas) korting geboden worden. "

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Het parkeren van de auto kost geld waarom niet voor de fiets."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

VVD

"De bewaking en aanleg van fietsenstallingen kost geld. We vragen daarom een kleine bijdrage van 0,50 Euro per fiets als tegemoetkoming in de kosten."

Oneens

SP

"Nijmegen moet niet minder, maar juist meer gratis bewaakte fietsenstallingen krijgen. Bij stations Dukenburg, De Goffert, Lent en Heyendaal zorgen we voor gratis bewaakte fietsenstallingen. We zetten stadsbanen in om dit te realiseren."

GroenLinks

"GroenLinks wil stimuleren dat mensen met de fiets naar het centrum gaan. Fietsers besteden namelijk meer in het centrum dan mensen die met de auto komen. Met gratis bewaakte fietsenstallingen houden we dat zo."

D66

"Fietsgebruik moet worden aangemoedigd. "

PvdA

"Bewaakte fietsenstallingen zorgen ervoor dat mensen zorgvuldig met hun fietsen omgaan en ze veilig en op de juiste plaats stallen. Betaling zal er voor zorgen dat er teveel fietsen buiten de stallingen komen."

CDA

"Met de huidige gratis bewaakte fietsenstallingen stimuleer je fietsgebruik. Dat wil het CDA graag zo houden. Ook wil het CDA de openingstijden verruimen, zodat het gebruik van de bewaakte stallingen nog meer bevorderd wordt."

Stadspartij DNF

"Gebruik van de fiets moeten we zo laagdrempelig mogelijk maken. Betaalde fietsenstallingen zorgen daarbij voor meer overlast, omdat meer mensen hun fiets dan op straat gaan stallen. Stadspartij DNF wil 24-uur opening van grootste fietsenstalling Plein ’44 en Bisschop Hamerstraat. Wel willen we dit in combinatie met een streng weesfietsenbeleid (opruimen van fietsen die erg lang op 1 plek staan). "

Ouderen Belangen Nijmegen

"Bevordert alleen maar wildgroei van parkeren van fietsen. In sommige straten nu al tuinen vol fietsen voor studentenhuizen. Omdat men al vrij kan parkeren, wel meer handhaving nodig en pro actief beleid tegen vervuiling van straatbeeld."

Voor Nijmegen.Nu

"Nee joh... Natuurlijk niet. Wel moeten de kosten niet meer betaald worden uit de opbrengsten van het parkeren."

Partij voor de Dieren

"Vervuilend en lawaaiig verkeer ontmoedigen we, vormen van schoon verkeer worden gestimuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan. Met een fijnmazig en toegankelijk openbaarvervoersnet, veilige fietspaden en voorrang voor voetgangers wordt het makkelijker om de auto te laten staan."

ChristenUnie

"We willen het fietsgebruik juist bevorderen, dan neemt de overlast en vervuiling door auto’s af. Ook zouden met betaalde fietsenstallingen weer meer fietsen op straat gestald worden, dat geeft veel overlast."

Stelling 30 van 30

Moskee

Nijmegen moet ervoor zorgen dat er geen moskee op het Jonkerbosplein komt.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"Het Jonkerbosplein is één van de meest innovatieve bedrijvenlocaties. Met de groei van NXP gebeuren hier mooie dingen. Het is geen goede locatie voor een gebouw met een maatschappelijke functie. Er zijn andere, betere locaties voor de moskee in Nijmegen te vinden."

Gewoon Nijmegen

"Dit is geen geschikte plaats, dit staat een toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein in de weg."

Stadspartij DNF

"De beoogde locatie Jonkerbosplein is een economisch ontwikkelingsgebied. Hier een moskee bouwen betekent geen toekomstige uitbreiding voor innovatieve en high tech bedrijvigheid aldaar. Dit terwijl Nijmegen die werkgelegenheid in de toekomst hard nodig heeft. Wij steunen de bouw van een nieuwe moskee. We hebben alle vertrouwen in de aanpak van de Eyup Sultan Moskee maar zien liever een andere locatie."

Voor Nijmegen.Nu

"Er is sprake van een voornemen van de vestiging van een moskee incl supermarkt, zalencentrum, woonhuis, etc op het jonkerbosplein. Wat VoorNijmegen.nu betreft gaat dit niet door."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen

"Het Jonkerbosplein is een belangrijke toegangspoort voor Nijmegen. Denk hierbij aan het voetbalstadion maar ook de high tech bedrijven die daaraan zijn gevestigd. De provincie heeft ook flink geïnvesteerd om dit gebied om te bouwen tot een van de Nijmeegse hotspots. Binnen de hotspot hoort geen minaret thuis! Nijmegen moet luisteren naar haar bewoners uit de wijken Neerbosch-Oost en de Kolping die willen deze moskee beslist niet!"

Neutraal

Partij voor de Dieren

"De vrijheid van godsdienst of andere levensbeschouwingen is een groot goed dat bescherming verdient. De Partij voor de Dieren heeft om die reden dan ook geen bezwaar tegen de bouw van een moskee. De bouw mag alleen niet gebeuren in bestaande natuur of ander groen of ten koste gaan van de leefomgeving van eventueel aanwezige dieren. Verder is het van belang omwonenden goed te betrekken en gelegenheid te geven met de plannenmakers in contact te komen, zodat er draagvlak komt en blijft."

50 PLUS

Geen toelichting gegeven

Oneens

SP

"De vrijheid van godsdienst geldt voor alle geloofsgemeenschappen. Verhuizing van de moskee uit Bottendaal is gewenst, omdat er te weinig parkeergelegenheid is voor bezoekers, wat leidt tot parkeeroverlast in de wijk. Er zijn strikte voorwaarden gesteld aan de financiering van de moskee, om buitenlandse inmenging te voorkomen. Als het moskeebestuur aan alle voorwaarden voldoet, werkt de gemeente mee aan de verhuizing."

GroenLinks

"Het Jonkerbosplein is een geschikte locatie voor nieuwbouw. De huidige moskee in de Vondelstraat past niet meer in de buurt en zorgt voor veel parkeeroverlast. "

D66

"D66 kijkt zorgvuldig naar de omgeving van een mogelijke nieuwe locatie. Wij verzetten ons niet op voorhand tegen een moskee op het Jonkerbosplein."

PvdA

"In Nijmegen is er ruimte voor een nieuwe moskee. Het Jonkerbosplein vormt daarvoor een goede locatie. De afspraken m.b.t. parkeren moeten goed geregeld worden voor bedrijven in de omgeving en omwonenden."

CDA

"Zoals bij alle bouwaanvragen moet er eerst een goed plan liggen, waarna de gemeente haar oordeel kan vellen. Dat plan wacht het CDA af. We schieten niet bij voorbaat een onbekend plan af."

Ouderen Belangen Nijmegen

"Is al veel over gediscussieerd. Veel voordelen en nadelen voor dat gebied. Maar natuurlijk verdienen ze ook een plek."

ChristenUnie

"Vrijheid van godsdienst geldt voor iedereen. Binnen de bestaande regels mag er een moskee komen aan het Jonkerbosplein."

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl