Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 23

Bollengrond

De gemeente moet voorkomen dat er een grote nieuwbouwwijk komt op bollengrond.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"De toegang tot Noordwijk met bollengrond moet behouden blijven. Er zijn voldoende alternatieven om woningbouw te realiseren voor starters, doorstromers en senioren. Het is niet of, of maar en, en. Gewoon doen."

VVD

"De VVD is groot voorstander van het bouwen van woningen. Daarnaast is het van belang dat het karakter van onze dorpen behouden blijft, het bollenlandschap is daarbij belangrijk. Zolang er voldoende alternatieve locaties zijn om de benodigde woningen te bouwen, is het niet nodig hier bollenlandschap voor op te offeren. "

Neutraal

PUUR

"De vraag naar betaalbare woningen is enorm gestegen. De vraag naar sociale huur in het dorp Noordwijk is 10x hoger dan het aanbod. PUUR is blij dat er nu gewoond gaat worden in Bronsgeest. Niet met het doel om het vol te bouwen. Hoe we gaan wonen, wordt samen met toekomstige bewoners en omwonenden bedacht. Dankzij afspraken met de regiogemeenten gaat er geen bollengrond verloren. De bollen worden elders gecompenseerd."

NZLokaal

"Er is een enorme druk op de woningmarkt. Voor NZLokaal zijn voldoende woningen belangrijker dan bollengrond. Nieuwe woningen bij voorkeur op zogenoemde inbreilocaties en pas daarna op zorgvuldig gekozen locaties, aansluitend aan woonkernen zodat zoveel mogelijk open buitengebied en bollengrond behouden blijft."

Oneens

Lijst Salman Noordwijk

"Nieuwbouwwijk Bronsgeest wordt versneld gerealiseerd met 40% sociale woningen en met voorrang woningtoewijzing aan de Noordwijkers. "

D66

"Bronsgeest is reeds in de jaren 90 aangewezen als woningbouwlocatie. De gronden zijn destijds aangekocht en er is inmiddels voor circa 16 miljoen euro kosten gemaakt. De woonwijk Bronsgeest is heel hard nodig voor de enorme vraag naar woningen in Noordwijk waar de afgelopen periode veel te weinig is gebouwd. We kunnen hier bovendien 40% sociale woningbouw realiseren. Bronsgeest is één van de laatste grote bouwlocaties op gemeentegrond waar we dit kunnen doen. De bollengrond wordt gecompenseerd."

GroenLinks

"Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen. De gemeente heeft de bouwgrond in Bronsgeest in de jaren 90 relatief goedkoop verworven. Die lage grondprijs maakt Bronsgeest de ideale locatie om sociale huurwoningen en betaalbare woningen te bouwen. Ook kunnen bij de aanleg van een nieuwe wijk de duurzaamheidsdoelstellingen sneller en efficiënter worden gerealiseerd. Omdat we natuur en groen ook belangrijk vinden, moet de ruimte rond de nieuwbouw wel zo open mogelijk worden gehouden."

PvdA

"Er bestaat in Noordwijk een grote behoefte aan betaalbaar wonen. Bronsgeest is bij uitstek de plek waar goedkope woningen kunnen worden gebouwd. De gemeente heeft deze grond zelf in handen. Wel zien wij de openheid in de streek als een gewenste kwaliteit. Uitzonderingen zijn mogelijk. Zeker die in het verleden zijn gemaakt zoals voor Bronsgeest en Offem-zuid."

Stelling 2 van 23

Monumenten

De gemeente moet monumenten blijven aanwijzen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Wij vinden gemeentelijke monumenten een belangrijk cultuur(erf)goed. We willen ze in volgorde aanwijzen: eerst de panden waarvan de eigenaren willen meewerken en pas daarna de overige waardevolle panden. Met een sluitende motivering en na goed overleg met de eigenaar. De gemeenteraad kijkt voortaan mee in dit proces. We moeten voorkomen dat er opnieuw onnodig veel onrust wordt gecreëerd. "

GroenLinks

"Behoud van cultureel erfgoed geeft identiteit aan onze dorpen. Het vertelt iets over de geschiedenis én het verbindt mensen. We willen daarom mooie oude panden, met hun eigen verhaal, zoveel mogelijk behouden. Het is daarbij belangrijk dat de gemeente steeds goed overlegt met eigenaren als een pand als monument is aangewezen. Over wat er mogelijk is om de monumentale waarde van het gebouw te bewaren, maar vooral om er voor te zorgen dat het een fijn huis is om in te wonen, en dat ook blijft."

NZLokaal

"Monumentale panden verdienen het om met zorg bewaard te blijven, vindt NZLokaal. Ze bepalen de sfeer in onze gemeente. De gemeente wijst monumentale panden aan, maar biedt ook ondersteuning aan eigenaren van aangewezen monumenten."

PvdA

"De gemeentelijke monumenten vormen een belangrijk cultuurgoed. Dit leidt ertoe dat eigenaren soms geen honderd procent zeggenschap over hun eigen bezit kunnen houden."

Neutraal

PUUR

"Monumentale panden geven karakter aan de dorpen en moeten behouden worden. De uitvoering van het huidige gemeentelijk monumentenbeleid staat ter discussie. De lijst van panden zal in goede samenspraak met de eigenaren worden uitgebreid. "

Oneens

CDA

"Er is rijksmonumentenbeleid. Dat bestaat en staat. Daarnaast wil Noordwijk gemeentelijke monumenten. Ja, maar volgens ons in overleg met de eigenaar en niet door de gemeente toewijzen als monument. Na akkoord van de huidige eigenaar blijft na verkoop de status gemeentelijk monument staan. Ook opletten dat er niet teveel monumenten komen. Er zijn bijvoorbeeld al veel bollenschuren beschermd."

Lijst Salman Noordwijk

"Verplichte aanwijzing van gemeentelijke monumenten wordt gestopt. Wij kiezen voor de vrijwillige keuze van de trotse eigenaar. "

VVD

"Er zijn andere middelen voor het behoud van voor de gemeente belangrijke gebouwen, zoals een beschermd dorpsgezicht en het bestemmingplan. Door daarnaast de mogelijkheid te bieden om op vrijwillige basis de status van gemeentelijk monument te verkrijgen, ontstaat een breed gedragen gemeentelijke monumentenlijst. Het stimuleert enthousiaste eigenaren en voorkomt frustratie bij eigenaren die er niet op zitten te wachten. Dit past bij een overheid die uitgaat van initiatieven van inwoners. "

Stelling 3 van 23

Referendum

Inwoners moeten de gelegenheid krijgen om zich in een referendum (volksstemming) over een kwestie uit te spreken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Lijst Salman Noordwijk

"De gemeenteraad kan niet bij alles zeggen dat zij voor 4 jaar het mandaat van de kiezers heeft. Inwoners zouden zich bij ingrijpende keuzes vóóraf moeten kunnen uitspreken over 'voor' of 'tegen'. De gemeenteraad zou deze stem moeten respecteren. Dat de gemeenteraad bijvoorbeeld een referendum over het fusiebesluit heeft geweigerd, mag dan ook nooit meer gebeuren. "

D66

"Wij vinden het belangrijk om de inwoners goed bij het bestuur en belangrijke beslissingen te betrekken. Wij kiezen hiervoor het instrument digitaal Burgerpanel zoals dat ook al in Noordwijkerhout met succes is ingevoerd. Inwoners die zich voor het Burgerpanel aanmelden kunnen zo de gemeenteraad van advies dienen en beïnvloeden bij zijn standpuntbepaling."

GroenLinks

"GroenLinks is voor een raadgevend referendum. De uitslag van zo’n raadgevend referendum dient door de gemeenteraad, met alle overige belangen en overwegingen, te worden meegewogen bij besluitvorming. De gemeenteraad blijft als gekozen democratisch orgaan echter eindverantwoordelijk. We willen dat inwoners meer, en in een vroeger stadium, bij besluitvorming betrokken worden. Zodat alle inwoners echt de gelegenheid krijgen om mee te praten over belangrijke beslissingen. "

NZLokaal

"NZLokaal is voor de mogelijkheid van een lokaal raadgevend referendum. En bij voldoende opkomst moet de politiek de uitslag van een gehouden referendum ook serieus nemen en verwerken in haar besluiten."

Neutraal

PUUR

"PUUR kent een lange OOG & OOR traditie. Door dichtbij te zijn. Midden in de gemeente te staan, met oog en oor voor álle inwoners en ondernemers. Wij kijken en luisteren. Ook naar dat wat niet wordt gezegd en wordt gezien. In Noordwijkerhout is het burgerpanel succesvol. Horen, zien en bereiken. Praten, kijken, luisteren. Iedereen kan mee doen."

PvdA

"Een raadplegend referendum is een instrument dat bij uitzondering kan worden ingezet. Er bestaan veel voor en tegens om dit instrument te gebruiken. Wij zetten liever in op participatie. Het op voorhand betrekken inwoners is voor ons belangrijker!"

Oneens

CDA

"De gemeenteraad wordt voor 4 jaar gekozen. Op zich al een korte periode. Dat is de manier om je stem te laten horen. Je kiest voor een persoon die je het vertrouwen geeft de juiste afwegingen te maken en zich te verdiepen in zaken. Veel onderwerpen hebben meerdere kanten en ben voorstander om de door jou gekozen volksvertegenwoordiger die afweging te laten maken. Een enquête over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld ondernemersfonds, is daarnaast een goed middel."

VVD

"Wij zijn geen voorstander van referenda. Complexe problemen worden teruggebracht tot een simpele vraag, die de lading vaak niet volledig dekt. De meerwaarde van referenda is de afgelopen jaren niet aangetoond, zeker niet als deze wordt afgezet tegen de hoge kosten. "

Stelling 4 van 23

Armoedebeleid

De gemeente moet mensen met weinig geld meer steunen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PUUR

"Juist een samenleving waarin iedereen meedoet heeft kans van slagen. We helpen mensen om op eigen kracht verder te kunnen. We stimuleren en ondersteunen lokale initiatieven zoals - Dierenhoeve (zorg- en kinderboerderij voor dagbesteding en re-integratie) - Reuring (dagopvang voor jong en ouder) - Friends United (sportclub voor kinderen met een beperking) - Sportief voor Werk (sociale activering vanuit de bijstand) - Taal Huis (Nederlandse les en integratie voor ‘nieuwe’ Nederlanders)"

CDA

"Vandaag de dag moet je tweeverdiener zijn om goed rond te kunnen komen. Daarnaast kan eenieder in z'n leven tegenslag krijgen. Het CDA is een sociale partij daar waar hulp geboden moet worden.Voldoende sociale huurwoningen is een van de zaken die hierbij horen. Dan heeft huurtoeslag ook z'n waarde. Zorg bij het huishouden, open houding aan het lokaal loket, begeleiding naar werk: het zijn allemaal zaken waar het CDA voor staat."

Lijst Salman Noordwijk

"Lijst Salman Noordwijk wil dat iedereen meedoet in de samenleving. Liefst iedereen aan het werk; maar alternatieven voor de mensen die daartoe niet (volledig) in staat zijn. Er komt een gericht armoedebeleid; maar een uitkering moet je wel verdienen. Een tegenprestatie mag worden verwacht. "

D66

"Dit is een richtingwijzer, kernwaarde, van D66. We helpen mensen als het nodig is. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. "

GroenLinks

"Iedereen kan in een penibele financiële situatie belanden. Onder meer ZZP'ers en mensen met lage inkomens of een uitkering lopen kans om in financiële problemen te raken. Om dit te voorkomen willen we moderne werkwijzen voor hulp en ondersteuning introduceren. Ook willen we voor ieder huishouden met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum een, gedeeltelijke, ontheffing van lokale belastingen en speciale sport-, cultuur- en scholingsregelingen. Zodat iedereen mee kan doen."

NZLokaal

"Waar mensen er op eigen kracht niet uitkomen, biedt de gemeente noodzakelijke zorg en ondersteuning, inclusief jeugdzorg, dat is de stelling van NZLokaal. Daarbij kan een tegenprestatie naar vermogen verlangd worden."

PvdA

"Bestaanszekerheid voor iedereen, dat is waar wij voor staan. Wij willen mensen met minder inkomen een solide vangnet bieden, want iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan en eerlijke kansen. Zeker nu het economisch beter gaat, moeten we allemaal kunnen profiteren van de welvaart. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, ook in de energietransitie. Het mag niet zo zijn dat huurders en lagere inkomens een onevenredig groot gedeelte van hun inkomen hieraan kwijt zullen zijn."

Neutraal

Oneens

VVD

"Mensen met weinig geld worden ondersteund vanuit de gemeente. Het is goed dat de gemeente deze steun biedt. Wij willen echter wel dat mensen zo snel mogelijk in staat zijn zelf (meer) inkomen te genereren. Daarin kan de gemeente meer ondersteunen. We zijn er geen voorstander van om meer 'potjes' te creëren voor mensen met weinig geld, omdat het risico bestaat dat ze daardoor langer dan nodig in een uitkeringssituatie blijven. "

Stelling 5 van 23

Recreatie

De gemeente moet meer evenementen op het strand toestaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"D66 wil ruimte geven aan evenementen voor jong en oud, ook op het strand. Dit mag echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid in het dorp. We houden dus goed rekening met elkaar."

NZLokaal

"Voor NZLokaal kan er, onder voorwaarden, vaker een evenement op het strand georganiseerd worden. We denken dan met name aan het strand bij Langevelderslag en voor de boulevards. Een voorwaarde is dat de natuur gerespecteerd wordt en de organisator het strand weer netjes opruimt."

Neutraal

CDA

"Er zijn momenteel meer dan voldoende (vaste) strandpaviljoens waar via vergunning genoeg evenementen georganiseerd kunnen worden. Noordwijk brede evenementen zoals Ibiza Festival, NK zeilwedstrijden en dergelijke daarvoor is er nog ruimte. Middels de geldende regelgeving is dat ons inziens prima te faciliteren."

Lijst Salman Noordwijk

"Lijst Salman Noordwijk heeft geen bezwaar tegen meer evenementen voor de Noordwijkers op het strand; maar grootschalige overlastgevende evenementen voor toeristen horen daar niet thuis."

VVD

"In beginsel niet, maar bij gebleken behoefte wel. Er moet een goede balans zijn en blijven tussen ruimte voor ondernemerschap en verenigingen, en voldoende vrij strand, rustige plekken en toegankelijkheid voor iedereen. Ook moet er aandacht zijn voor parkeren in relatie tot eventuele uitbreiding van evenementen. "

Oneens

PUUR

"Toerisme is een van de pijlers waarop onze economie bloeit. Wind, zon, water, strand, duin, bos… de variatie binnen ons uitgestrekte grondgebied biedt geweldig veel mogelijkheden. Voor actief en passief toerisme. Van PUUR mag deze toeristische bedrijvigheid nooit ten koste gaan van het woon- en strandgenot van onze inwoners. Er moet voldoende strand zijn om vrij en ‘gratis’ te kunnen recreëren."

GroenLinks

"Op het strand voor de boulevards mogen zeker evenementen worden georganiseerd, maar de rest van het strand moet hier zoveel mogelijk van gevrijwaard blijven. De evenementen dienen ook te passen in de uitstraling van Noordwijk en zo min mogelijk overlast voor andere strandbezoekers en omwonenden te veroorzaken. Strand is ook natuur, en het belang van die natuur staat voor ons voorop. Rust en ruimte van het strand buiten de grenzen van de boulevards moeten beschermd blijven."

PvdA

"We willen zuinig zijn op de natuur in onze gemeente. Door onze duingebieden ten zuiden en noorden van Noordwijk onderling te verbinden met Leeuwenhorst en de waterleidingduinen ontstaat één groot natuurgebied (Nationaal Park Hollandse Duinen). Strandhuisjes bij de Duindamse- en Langevelderslag zijn voor ons geen optie. Daar zijn wij tegen."

Stelling 6 van 23

Ruimtevaart

De gemeente moet fors investeren in de ruimtevaart.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PUUR

"ESA | Estec is met bijna 3.000 medewerkers een grote werkgever in onze gemeente. PUUR wil Space Valley rond ESA | Estec verder ontwikkelen. Dit gebied kan – in samenwerking met het Rijk en de steden Delft, Den Haag en Leiden – uitgroeien tot de grootste ruimtevaartregio van Europa. En is een krachtige impuls voor de lokale en regionale economie. Vooral door verbindingen met de bollensector en het toerisme. "

CDA

"Noordwijk verdient economische groei. Een van de unieke parels is de ruimtevaartsector. Noordwijk moet daar met z'n wethouder economie meer uithalen en faciliterend, stimulerend in optreden. De nu ter beschikking gestelde miljoenen zijn daarvoor een goed startpunt"

VVD

"Er is grote verbondenheid tussen de ruimtevaart en de nieuwe gemeente Noordwijk. De aanwezigheid van ruimtevaart in de nieuwe gemeente zorgt voor veel werkgelegenheid en toerisme. Het Space Business Park moet verder ontwikkeld worden met faciliteiten die het aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich hier te vestigen. "

D66

"Samen met de Rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en ESTEC investeert ook de gemeente in faciliteiten om de ontwikkeling van de ruimtevaartcluster in Noordwijk verder te versterken. De unieke ruimtevaartsector in Noordwijk biedt ons hoogwaardige werkgelegenheid en belangrijke economische impulsen. We werken bijvoorbeeld aan een Space Experience Center dat tevens een ontvangstcentrum voor ESTEC kan zijn. Op het Space Businessterrein hebben we nog ruimte voor nieuwe high-techbedrijven."

Neutraal

GroenLinks

"GroenLinks Noordwijk vindt dat de gemeente dient bij te dragen aan een goed vestigingsklimaat voor ‘high tech’- en ruimtevaartbedrijven. Hiermee kan onder meer veel duurzame werkgelegenheid worden gecreëerd of behouden. Ook de lokale (kennis-)economie en het plaatselijke bedrijfsleven zullen hiervan profiteren. Tevens draagt het bij aan de uitstraling van de naam van de gemeente. Investeren in de internationale ruimtevaart op zich is volgens ons echter geen taak van de lokale overheid."

Oneens

Lijst Salman Noordwijk

"Ruimtevaart is belangrijk voor Nederland. De aanwezigheid van ESA/ESTEC is belangrijk voor Noordwijk. De financiering van ruimtevaart dient echter niet door de gemeente plaats te vinden, maar door de Rijksoverheid. "

NZLokaal

"Investeren in de ruimtevaart zelf, ziet NZLokaal vooral als een taak van de Rijksoverheid en van ondernemers. Gezien het belang voor Noordwijk (en omgeving), om Estec en het gebied eromheen verder te ontwikkelen, kan de gemeente hier positief aan meewerken."

PvdA

"De gemeente heeft hierin geen taak. "

Stelling 7 van 23

Arbeidsmigranten

Er moet in de gemeente meer huisvesting komen voor buitenlandse werknemers.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PUUR

"Onze regionale economie groeit. De vraag naar arbeidskrachten stijgt. Werknemers uit Polen en andere landen springen bij, veelal tijdelijk. Steeds vaker vervullen zij vacatures in de zorg, agrarische sector en horeca. Daar zijn ze onmisbaar. Er is gebrek aan fatsoenlijke huisvesting. Vooral voor tijdelijke krachten. Door ‘over-bewoning’ is er overlast in straten en wijken. PUUR kent de Trampoline in Noordwijkerhout en is voorstander van vergelijkbare huisvesting elders in onze dorpen."

CDA

"Voor alle Noordwijkers, jong, oud, doorstromer en instromer moet huisvesting komen. Voor buitenlandse werknemers ligt daar ook een rol weggelegd voor hun werkgever. De gemeente moet ruimte bieden voor (tijdelijke) huisvesting. En uitkijken dat er geen concentraties ontstaan met overlast dan wel situaties die huisvestingstechnisch niet veilig zijn. Een hele uitdaging. Maar een die wel opgepakt moet worden. Dit neemt onze wethouder goed ter hand. "

VVD

"Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze economie, ondernemers hebben ze hard nodig. De gemeente kan uitzendbureaus ondersteunen om goede huisvestingslocaties te realiseren. Deze kunnen door de uitzendbureaus goed worden beheerd. Op die manier gaat huisvesting van arbeidsmigranten niet ten koste van woningen op vakantieparken of voor starters. "

D66

"D66 wil ook woningen bouwen voor arbeidsmigranten. De arbeidsmigranten vervullen een belangrijke rol in onze lokale economie. Wel vinden we dat de werkgevers en uitzendbureaus hier een voortrekkersrol moeten vervullen, ook in de financiering van de woningen. "

GroenLinks

"GroenLinks Noordwijk vindt in het algemeen al dat er meer woningen moeten komen in onze gemeente. Dus ook voor buitenlandse werknemers en seizoenarbeiders. Waarbij de kwaliteit van die woonruimte ook moet voldoen aan de algemeen geldende regels. De werkgever en de gemeente zijn hier samen voor verantwoordelijk. Want iedereen heeft recht op een fatsoenlijk dak boven het hoofd."

PvdA

"Wij hebben arbeidsmigranten heel hard nodig om gaten in de arbeidsmarkt op te vullen. Maar huisvesting van arbeidsmigranten is geen taak van de gemeente of corporaties. De markt, maar ook werkgevers van arbeidsmigranten hebben hierin een taak."

Neutraal

NZLokaal

"Huisvesting voor buitenlandse werknemers is een verantwoordelijkheid voor de ondernemers waar deze mensen werken en de arbeidsbureaus die hen daar laten werken. Voor zij die in Noordwijk werken, moet er in Noordwijk woongelegenheid zijn, maar geen pendeldiensten naar andere regio's in het land. NZLokaal is tegen grote concentraties van arbeidsmigranten, verspreid wonen dus."

Oneens

Lijst Salman Noordwijk

"Huisvesting van arbeidsmigranten in de woonkernen wordt niet langer toegestaan. Huisvesting van arbeidsmigranten moet door de bedrijven worden gerealiseerd buiten de woonkernen. Eengezinswoningen moeten daadwerkelijk door een gezin bewoond worden. Het huisvesten van arbeidsmigranten in eengezinswoningen wordt niet getolereerd."

Stelling 8 van 23

Hoogbouw

De gemeente moet toestaan dat nieuwe gebouwen aan de Koningin Wilhelmina Boulevard hoger worden dan de gebouwen die er nu staan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

Lijst Salman Noordwijk

"Nieuwbouw aan de Koningin Wilhelminaboulevard moet passen bij de maat en schaal van onze boulevard en de omgeving. Kenmerkende gebouwen zoals de vuurtoren zijn richtinggevend. "

VVD

"Indien het bestemmingsplan hiertoe ruimte biedt, dan zal de gemeente die moeten toestaan. In alle andere gevallen zal hiervoor een aanvraag moeten worden ingediend die per situatie bekeken zal worden. "

Oneens

PUUR

"Voor PUUR is de hoogte van de vuurtoren richtinggevend. Bij nieuwbouw vinden we dat het moet passen bij de maat & schaal van onze gemeente. Voor ons geldt de 'menselijke maat'. We kijken naar het effect van de nieuwbouw in de omgeving. We vragen ons af welke kwaliteit er wordt toegevoegd. Met welk doel en welke functie..."

CDA

"Er is een conserverend bestemmingsplan Zeewaardig, waarin momenteel fouten staan die gerepareerd (moeten) worden. De maat en schaal moet bij Noordwijk passen. De huidige hoogte- en volumematen zijn passend voor Noordwijk. De huidige redenatie dat het Jan Kroonsplein ook wel 5 lagen kan hebben, aflopend vanaf de boulevard, ondersteunen wij niet. Voor het Jan Kroonsplein dient wel een plan ontwikkeld te worden."

D66

"De hoogte van de vuurtoren is voor ons een belangrijk ijkpunt. Nieuwbouwcomplexen aan de Koningin Wilhelminaboulevard kennen wat ons betreft een variatie in bouwhoogte waarbij de hoogte van de vuurtoren een belangrijke referentie is. Kwaliteit en uitstraling van bebouwing staat voorop. Een forse bouwhoogte moet door een kwaliteitsimpuls gerechtvaardigd kunnen worden."

GroenLinks

"GroenLinks Noordwijk is geen voorstander van hoogbouw aan de Koningin Wilhelmina Boulevard. Voor elk bouwproject moet gekeken worden hoe het past binnen de bestaande omgeving. Inspraak van en goed overleg met omwonenden is hierbij van groot belang. We sluiten hoogbouw in de toekomst (in principe) niet uit, maar zijn van mening dat de uitstraling en leefbaarheid van de Koningin Wilhelmina Boulevard en haar omgeving daarbij wel zal moeten verbeteren. "

NZLokaal

"NZLokaal is tegen bebouwing aan de boulevards welke nog hoger is dan wat er nu al staat. Bij strandrecreatie past in onze visie geen grootstedelijke skyline. Fouten zoals gemaakt in bestemmingsplan Zeewaardig moeten zoveel mogelijk hersteld worden."

PvdA

"Toerisme vormt een belangrijke inkomstenbron voor een aantal Noordwijkers. Overlast moet zo veel mogelijk worden voorkomen (De Grent, het strand). Verdere uitbreiding van toerisme kan leiden tot meer overlast. Toerisme is goed voor de economie, maar vraagt wel om afspraken en grenzen om Noordwijk ook nog van de Noordwijkers te laten zijn. De omgevingsvisie die nu wordt vastgesteld voor de huidige gemeente Noordwijk, moet voor de nieuwe gemeente Noordwijk worden aangepast."

Stelling 9 van 23

Ondernemers

De gemeente moet zich blijven inspannen voor een investeringsfonds voor ondernemers.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"D66 vindt het belangrijk dat ondernemers gezamenlijk middelen kunnen besteden aan doelen die de economie van het nieuwe Noordwijk versterken, zoals bijvoorbeeld Noordwijk Marketing, particuliere beveiliging op bedrijventerreinen, feestverlichting in winkelstraten enzovoort. Het geld in het Ondernemersfonds kan ook gebruikt worden voor andere initiatieven die het ondernemersbelang ondersteunen. Voor het Ondernemersfonds moet echter wel voldoende draagvlak bij de ondernemers worden gevonden."

GroenLinks

"Het ondernemersfonds (OF) heeft volgens ons een belangrijke functie. Hiermee kunnen ondernemers en organisaties activiteiten en investeringen financieren, waar zij van profiteren en realisatie anders onmogelijk was. De Lieberman Kunstroute is een voorbeeld van een project dat zo is gerealiseerd. Voldoende draagvlak bij ondernemers is noodzakelijk. Anders zijn wij tegen invoering. Wel zal de gemeente dan geen extra geld bijleggen voor activiteiten die een OF had kunnen financieren."

Neutraal

PUUR

"PUUR steunt een gezamenlijk ondernemersfonds/BIZ onder de voorwaarden dat de ondernemers het zelf initiëren en dat er een breed draagvlak voor is."

CDA

"Het CDA is voor een ondernemersfonds, gedragen door de ondernemers. Daartoe dient door de gemeente eerst een belangstellingsenquête gehouden te worden onder de in de Kamer van Koophandel ingeschreven ondernemers, die met een eigen pand vermeld staan in het kadaster. Het huidige ondernemersfonds kan de komende tijd benutten om enthousiasme te kweken met aansprekende, gerealiseerde voorbeelden: ondersteuning Noordwijk marketing, geld vrijgemaakt voor onderzoek naar de status 'bad'plaats/kuuroord."

Lijst Salman Noordwijk

"Het ondernemersfonds moet alleen een vervolg krijgen indien het door de ondernemers gedragen wordt."

PvdA

"Het ondernemersfonds is van en voor ondernemers, Het is aan hen, en dan met name de vertegenwoordiging van de ondernemers, om voldoende draagvlak te creëren voor dit fonds"

Oneens

VVD

"In beginsel wordt de ondernemer niet gedwongen via toeslagen op belasting deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten. Een initiatief zoals een investeringsfonds, bekostigd door ondernemers via belasting, wordt door de gemeente alleen ondersteund als een grote meerderheid van de ondernemers voor een dergelijk fonds is. "

NZLokaal

"Alleen wanneer er door de ondernemers zelf gevraagd wordt om een fonds, en dit ondersteund wordt door een ruime meerderheid van minimaal 75% van de ondernemers, dan wil NZLokaal meewerken aan een heffing ten behoeve van een investeringsfonds voor ondernemers. Noordwijk moet als gemeente zelf geen initiatieven nemen."

Stelling 10 van 23

Hondenbelasting

De hondenbelasting moet worden afgeschaft.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Lijst Salman Noordwijk

"Lijst Salman Noordwijk wil de hondenbelasting afschaffen, maar daar staat dan wel tegenover dat er meer handhaving komt. Wie poep niet opruimt, riskeert een flinke boete."

VVD

"De gemeente Noordwijk is een hondvriendelijke gemeente, maar hondenpoep is uit den boze. Er is daarom geen sprake van hondenbelasting, maar het niet opruimen van hondenpoep wordt zwaar bestraft. "

Neutraal

NZLokaal

"De opbrengst van deze belasting is relatief laag en er zijn veel kosten aan de inning verbonden. Het is vreemd om het houden van één diersoort wel te belasten en bij andere dieren niet te doen. NZLokaal is van mening dat de handhaving op hondenoverlast krachtiger moet. NZLokaal wil meewerken aan de aanleg van meer hondenuitlaatplaatsen, wat betaald kan worden uit de opbrengst van hondenbelasting."

Oneens

PUUR

"PUUR ziet hondenbelasting als een doelbelasting: elke euro gaat terug naar de hond. Voor uitlaatplaatsen, voor zakjes, voor afvalbakken en voor het opruimen van de poep. "

CDA

"De lasten van opruimen en handhaving moeten gedragen worden door de hondenbezitter. "

D66

"D66 wil de belastingen voor de inwoners niet verhogen, behoudens een eventuele inflatiecorrectie. Ook willen we onze mooie voorzieningen in stand houden. Als we de hondenbelasting afschaffen moeten we deze inkomsten compenseren door andere belastingen te verhogen of elders bezuinigingen door te voeren. Een hond kan een belangrijke sociale functie hebben. De hondenbelasting zet een rem op het bezit van meer dat één hond."

GroenLinks

"Elke hond vervuilt. Ondanks de opruimplicht en goede wil van hondenbezitters wordt hondenpoep als een van de grootste ergernissen ervaren. Voorzieningen voor hondenbezitters als poepzakjes, uitlaatplekken en het verwijderen van niet opgeruimde hondenpoep kosten geld. Omdat een hond voor mensen ook een belangrijk gezelschapsdier kan zijn, zijn we voorstander van de regeling om aan mensen met een laag inkomen voor één hond korting te geven op de hondenbelasting."

PvdA

"Hier geldt de vervuiler betaalt. Ook voor de nette eigenaar geldt dit. Afschaffing van deze belasting leidt tot een verhoging van de belasting op een ander terrein bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting. Dat vinden we onwenselijk."

Stelling 11 van 23

Parkeergarage

De gemeente moet afzien van een grote parkeergarage onder het duin.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Een grote parkeergarage onder het duin gefinancierd door de gemeente, daar zien wij vanaf. Indien een private onderneming dit wil realiseren in combinatie met een congrescentrum zullen we dat faciliteren en de aan- en afvoerwegen daarop laten aansluiten. Voor de huidige parkeerproblemen, veroorzaakt door het huidige college in deze periode, zoeken wij kleinschalige oplossingen dichtbij daar waar behoefte is. Voor dagjesmensen en de vele strandbezoekers zoeken wij een oplossing in transferia."

GroenLinks

"In plaats van investeren in parkeren vinden we dat er meer geld moet gaan naar de energietransitie en het verduurzamen van onze gemeente. GroenLinks Noordwijk vindt dat gemeentelijke financiën uitsluitend aangewend dienen te worden voor direct algemeen belang. Met uitzondering van initiatieven die gericht zijn op bevordering duurzaamheid of duurzaam toerisme dient de gemeente uiterst terughoudend te zijn bij de medefinanciering van private projecten."

NZLokaal

"Geen gemeenschapsgeld voor een grote parkeergarage in duin. NZLokaal zal alleen meewerken aan een grote parkeergarage in het duin, wanneer de kosten grotendeels door ondernemers gedragen worden. Alternatieve plannen zoals parkeren elders en pendeldiensten naar het strand hebben de voorkeur van NZLokaal."

PvdA

"De PvdA kiest voor de fiets, openbaar vervoer en voor de autotransferia aan de randen van de gemeente. Meer auto’s in het centrum van Noordwijk toelaten, is om tal van redenen onwenselijk."

Neutraal

PUUR

"PUUR steunt de aanpak om tot een structurele parkeeroplossing te komen in Noordwijk aan Zee. Een goed parkeerplan geeft letterlijk ruimte aan de hoognodige kwaliteitsslag voor de boulevard en omgeving. De haalbaarheidsstudie die plaatsvindt geeft inzicht in de mogelijke varianten: parkeren in duin, kop van de Hoofdstraat, Wantveld, Vuurtorenplein. En voor de piekbelasting op hoogzomerse dagen op transferia. "

Lijst Salman Noordwijk

"Lijst Salman Noordwijk heeft geen bezwaar tegen een grote parkeergarage onder het duin, maar de 60 miljoen euro die deze garage moet kosten wordt niet door de gemeente/gemeenschap Noordwijk betaald."

VVD

"Ja en nee. Nee als dit bouwsteen is voor de oplossing van de parkeerproblematiek en ja als de eigen belastingbetaler daarmee voor hogere lasten komt te staan. "

D66

"D66 wil maat houden bij de aanleg van grootschalige parkeervoorzieningen die nog meer autoverkeer het dorp intrekken. Met effectief en flexibel openbaar vervoer kun je ook zonder auto van het strand en de boulevards genieten. Een transferium aan de rand van het dorp biedt een goede oplossing voor de piekdagen. D66 wil nieuwe parkeervoorzieningen spreiden en niet concentreren op één locatie. Wij zijn in beginsel geen voorstander van gemeentelijke investeringen in private parkeervoorzieningen. "

Oneens

Stelling 12 van 23

Windmolens

De gemeente moet op land plekken voor windmolens aanwijzen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Voor 2030 moet ook onze gemeente aan de duurzaamheidsdoelstellingen voldoen. Wij zien hierin een samenspel van middelen: isolatie, terugdringen verbruik, zonnecellen, aardwarmte, getijdenenergie en windenergie. Dus naast windmolens op zee (uit het zicht!) zouden in het weidse Noordwijk (in vergelijk bijvoorbeeld met Leiden) hiervoor plekken aangewezen kunnen worden, bijvoorbeeld bij Estec."

D66

"Om te kunnen voorzien in onze behoefte aan duurzame energie en de internationale klimaatafspraken te respecteren, zullen we in de toekomst vermoedelijk niet kunnen ontkomen aan windmolens op land. Uiteraard zullen we geschikte locaties in goed overleg met onze inwoners aanwijzen als dat aan de orde is."

GroenLinks

"We willen dat de gemeente in 2030 minimaal energieneutraal is. Dat is noodzakelijk om verdere klimaatverandering te stoppen. Met alleen inzetten op zonnepanelen en zonneweiden is deze doelstelling niet haalbaar.Daarom zijn naast energiebesparende maatregelen ook windmolens op het land nodig om op een duurzame wijze aan onze energievraag te kunnen blijven voldoen. Het zoeken van locaties dient altijd in goede samenspraak met omwonenden en de regiogemeenten te gaan."

PvdA

"De gemeente moet de inwoners betrekken bij de plannen om het gebruik van duurzame energie te bevorderen. Draagvlak onder onze inwoners is van cruciaal voor het slagen van de energietransitie. In regionaal verband beoordelen gemeenten welke locaties geschikt zijn. "

Neutraal

PUUR

"PUUR is voor duurzaamheid, met gebruik van gezond verstand. Bij grootschalige duurzame initiatieven zoals windmolenparken en zonneweides beoordelen we het mogelijk negatieve effect op de leefomgeving. "

Oneens

Lijst Salman Noordwijk

"Duurzaamheid is ook het behouden van het Noordwijkse landschap. In dat landschap horen geen windmolens."

VVD

"Het is belangrijk te investeren in duurzame energievormen, maar het plaatsen van windmolens op land is voor Noordwijk niet de juiste manier om dat te doen. Andere manieren van verduurzaming genieten de voorkeur, zeker gezien de ontwikkeling van het grote windmolenpark op de Noordzee. "

NZLokaal

"Binnen de gemeente Noordwijk is er niet veel ruimte om windmolens te plaatsen, zonder veel overlast voor mens en dier te introduceren. NZLokaal wil terughoudendheid dus bij het aanwijzen van plekken op land. Voor de kust zijn al enorme windparken aangelegd, helaas in het zicht van het strand. Windmolens verder weg in zee heeft de voorkeur."

Stelling 13 van 23

Belasting op wonen

De gemeente moet de ozb (onroerendezaakbelasting) verlagen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Lijst Salman Noordwijk

"Lijst Salman Noordwijk stelt dat de OZB echt omlaag kan door verstandiger politieke keuzes."

VVD

"De lasten voor de inwoners van Noordwijk zijn zo laag mogelijk. Mensen verdienen hun geld door hard te werken. Zij verdienen het ook om zelf te beslissen wat ze met dat geld doen. Wij willen dat de gemeente alleen geld uitgeeft aan noodzakelijke dingen. Daardoor kunnen de belastingen omlaag. "

Neutraal

PUUR

"De gemeente ontvangt belastinggelden van inwoners en ondernemers zoals ozb, afvalstoffenheffing en rioolbelasting (de woonlasten). Tussen onze dorpen zijn sommige belastingtarieven afwijkend. PUUR vindt dat deze gelijk moet worden getrokken zonder dat bepaalde groepen meer gaan betalen. Belastingverlaging of -verhoging is geen doel op zich tenzij het een bijdrage levert aan de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving en onze voorzieningen. "

NZLokaal

"NZLokaal is tegen een verhoging van de lasten voor inwoners en ondernemers. Meer efficiëntie moet ruimte in de begroting brengen. Een substantiële verlaging van de ozb is niet haalbaar, vooral door de vele taken die door de regering op de gemeenten afgeschoven worden, zonder een voldoende bijpassende financiering. "

Oneens

CDA

"De ozb mag wat ons betreft de inflatie volgen. Om op de langere termijn niet in de problemen te komen dient de ozb de inflatie te volgen. (Net zoals een pensioen dat dient te volgen)."

D66

"D66 wil graag onze voorzieningen tenminste op het huidige niveau houden. In recente tijden van economische neergang is al veel bezuinigd. De lokale lasten zijn in Noordwijk niet buitensporig hoog en we krijgen er als inwoners veel moois voor terug. We gaan wel proberen om in de nieuwe gemeente Noordwijk efficiënter te werken en de regeldruk te verminderen."

GroenLinks

"Om gemeentelijk voorzieningen in stand te houden is geld nodig. Wij vinden dat de ozb jaarlijks met de inflatiecorrectie mag stijgen. Met dat geld worden onder meer de gemeentelijke infrastructuur en voorzieningen voor zorg, sport en cultuur gefinancierd. Als kosten voor deze voorzieningen stijgen kan de ozb, die ook voor commerciële gebouwen geldt, worden verhoogd. Om die kostenstijging op te kunnen vangen. Zo kunnen infrastructuur en voorzieningen op het gewenste peil blijven."

PvdA

"Het verlagen van de onroerendezaakbelasting doet het altijd goed als stelling ten tijde van verkiezingen. Maar…kwalitatief hoogwaardige voorzieningen bijvoorbeeld op het terrein van zorg, sociale zekerheid, onderwijs en cultuur, zijn zeker voor mensen met een kleinere portemonnee, van het grootste belang. Wij vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. De voorzieningen die we nu hebben in onze dorpen, willen we behouden. Ook het schoolzwemmen willen we weer invoeren!"

Stelling 14 van 23

Kuuroord

De gemeente moet investeren in de komst van een groot thermaal bad.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PUUR

"PUUR geeft de hoogste prioriteit aan het behalen van de internationale Bad-status waarbij we een heilzame zeebadplaats worden. Die status, waar we al veel in hebben geïnvesteerd, heeft economisch gezien grote positieve impact op onze gemeente. Waarbij óók onze inwoners kunnen genieten van alle bijkomende wellnessfaciliteiten."

GroenLinks

"GroenLinks Noordwijk maakt zich sterk voor een duurzame ontwikkeling van onze kustgemeente. Een ontwikkeling waarin gezondheid en natuur voorop staan. Een groot thermaal bad zou daaraan een belangrijke stimulans kunnen leveren. Het zou een bijdrage leveren aan een gezonde omgeving voor inwoners. Daarnaast is het een uitstekend middel ter bevordering van duurzaam toerisme. Wij zien dit als een onderdeel van het stimuleren van een gezonde en vitale economie."

Neutraal

CDA

"De gemeente moet investeren in de badplaats ten behoeve van recreatie en zorg en als zodanig initiatieven daartoe stimuleren. Momenteel hebben we als gemeente een unieke kans met de projecten die er lopen. Het thermaal bad moet door ondernemers zelf verzorgd worden."

VVD

"Indien er een initiatief komt om een thermaal bad in Noordwijk te realiseren, dan kan de gemeente hierin een ondersteunende rol spelen. "

Oneens

Lijst Salman Noordwijk

"Uiteraard moet het initiatief om Noordwijk een badstatus te geven, worden omarmd en gefaciliteerd door de gemeente. De investering dient echter gedaan te worden door marktpartijen. "

D66

"Het bereiken van de status van "Bad Noordwijk" is heel belangrijk voor de versterking en verbreding van ons toeristisch product en daarmee ook voor de economie van ons dorp en de werkgelegenheid die daarmee wordt geboden. D66 ziet de gemeente hooguit als mede-initiatiefnemer. De grootste rol zal echter zijn weggelegd voor innovatieve ondernemers die in Noordwijk gelukkig goed zijn vertegenwoordigd. De gemeente gaat niet investeren in een commerciële voorziening."

NZLokaal

"Geen gemeenschapsgeld voor de opzet van een groot thermaal bad, al kan de gemeente positief meewerken wanneer een ondernemer met een dergelijk plan komt. NZLokaal is voor het behoud van een zwembad in de kern Noordwijkerhout."

PvdA

"Hierin zien wij geen taak van de gemeente. "

Stelling 15 van 23

Koningin Wilhelmina Boulevard

De Koningin Wilhelmina Boulevard moet autoluw worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PUUR

"We kiezen voor meer ruimte en beleving in alle dorpskernen zoals rond de Witte Kerk en op de Koningin Wilhelmina Boulevard. Voetgangers staan centraal en auto’s zijn te gast. Goed voor het milieu, goed voor onze gezondheid (minder fijnstof) en goed voor de versterking van de sfeervolle dorpskernen en de beleving op de Koningin Wilhelmina Boulevard."

GroenLinks

"GroenLinks Noordwijk is niet alleen voorstander van een autoluwe Boulevard maar zou de Koningin Wilhelmina Boulevard het liefst de hele week autovrij zien. Bij een autovrije boulevard is er natuurlijk voor bevoorradingsverkeer de mogelijkheid om ‘s ochtends tussen 6 en 12 uur de horecabedrijven te bevoorraden. Bij een autoluwe optie zullen eventuele mogelijkheden tot het in en uit laten stappen tot de mogelijkheid moeten behoren."

PvdA

"De aantrekkelijkheid van de Koningin Wilhelmina Boulevard als flaneer- en activiteitengebied, wordt sterk verhoogd door het autovrij te maken in het weekend."

Neutraal

D66

"D66 wil voorlopig de huidige situatie voortzetten waarbij de Koningin Wilhelminaboulevard in de zomerperiode, gedurende de weekends en bij evenementen wordt afgesloten voor autoverkeer. Een levendige en aantrekkelijke promenade voor inwoners, gasten en bezoekers staat voorop."

NZLokaal

"Het NZLokaal-standpunt is dat een autoluwe boulevard een positieve uitstraling geeft en daarmee recreatie kan bevorderen. Maar dit kan alleen als er een oplossing is voor de parkeerplaatsen langs de boulevard, welke dan komen te vervallen."

Oneens

CDA

"Wij ervaren de Koningin Wilhelmina Boulevard reeds als autoluw. De mogelijkheid van flaneren en toegankelijkheid voor ouderen moet blijven. In geval van evenementen zoals bijvoorbeeld het Bloemencorso kan deze tijdelijk worden afgesloten. Het zoekverkeer op Noordwijk aan Zee voor parkeren moet beter begeleid worden met verwijssystemen en de mogelijkheid van een transferium. Dat alles is afdoende om het te houden zoals het nu is."

Lijst Salman Noordwijk

"Het permanent autoluw maken van de Koningin Wilhelmina Boulevard leidt tot een 'dode' boulevard en een verkeerschaos op Noordwijk aan Zee op drukke dagen. Incidenteel afsluiten voor een evenement blijft tot de mogelijkheden behoren. "

VVD

"Het gebrek aan parkeerplaatsen in Noordwijk aan Zee staat op dit moment niet toe dat ook op de Wilhelmina Boulevard niet geparkeerd kan worden. Daarbij zijn de stoepen nu breed genoeg om er ongestoord te kunnen wandelen. Bij het autovrij maken van de boulevard is deze voor minder valide bezoekers niet meer toegankelijk. "

Stelling 16 van 23

Statushouders

De gemeente moet meer statushouders opvangen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat iedere gemeente in Nederland, en dus ook Noordwijk, een bijdrage moet leveren aan opvang en huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Wij vinden het belangrijk dat vluchtelingen gastvrij worden ontvangen. Daarbij moeten ze kansen en mogelijkheden krijgen om Nederlands te leren en soepel en optimaal te integreren. Wij ondersteunen daarom ook graag goede projecten en initiatieven die dit mogelijk maken. "

Neutraal

CDA

"De gemeente Noordwijk moet voldoen aan haar wettelijke taken. Wij pleiten voor specifieke oplossingen en niet voetstoots de urgentiemethode te hanteren voor toewijzing welke de huidige ingezeten, die veelal al jaren wachten op woonruimte, achterstelt. Landelijk is het CDA voor opvang in de regio, bijvoorbeeld in veilige landen als Libanon of Jordanië waar net zoals in Turkije opvang tot terugkeer kan plaatsvinden."

D66

"De gemeente Noordwijk heeft al statushouders boven de taakstelling gehuisvest. De druk op de woningmarkt is in Noordwijk buitengewoon hoog en dat maakt het lastig om nog meer extra statushouders te huisvesten. Wij willen ook graag andere woningzoekenden die al lang wachten aan een woning helpen."

NZLokaal

"NZLokaal vindt het belangrijk dat statushouders naar evenredigheid in alle gemeenten in Nederland worden gehuisvest, zoals het huidige rijksbeleid ook is."

PvdA

"De landelijke overheid bepaalt welk aantal per gemeente moet worden opgevangen. De gemeente moet zich daaraan houden. "

Oneens

PUUR

"PUUR volgt het landelijk beleid dat gebaseerd is op een evenredige verdeling over alle gemeenten in Nederland. Momenteel voldoen wij aan deze taakstelling."

Lijst Salman Noordwijk

"Het is nu al niet uit te leggen dat statushouders voorrang krijgen op de krappe Noordwijkse woningmarkt; laat staan dat we er nog meer gaan opvangen. Wat Lijst Salman Noordwijk betreft komt er per direct een einde aan deze voorrangsregeling. "

VVD

"Via landelijke verdeelsleutels wordt bepaald hoeveel statushouders de gemeente moet opvangen. Voor deze mensen moet de gemeente huisvesting verzorgen. Daarnaast moet de gemeente voldoende aandacht besteden aan de integratie van deze mensen. Grotere aantallen statushouders opvangen zou de druk op de sociale huurwoningen nog hoger maken. "

Stelling 17 van 23

Vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk moet worden verboden in Noordwijk.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"De nieuwjaarstraditie voor iédereen gezelliger, gezonder, veiliger en groener! Letselschade, dierenleed, vernieling, geluidsoverlast en milieuvervuiling worden teruggedrongen door, net als in Leiden, in fasen een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in te voeren. Hiervoor in de plaats organiseren we in elk dorp een groot openluchtfeest met cultuur, sport, spel en een georganiseerd vuurwerk, voor álle inwoners van Noordwijk en haar gasten."

Neutraal

Lijst Salman Noordwijk

"Lijst Salman Noordwijk is tegen een algeheel verbod maar wel voor uitbreiding van de vuurwerkvrije zones. Overlast voor mens en dier moet beperkt worden."

D66

"D66 vindt dat het afsteken van vuurwerk in gebieden rond scholen en andere gevoelige bestemmingen moet worden verboden. Het handhaven van dergelijke verboden is buitengewoon lastig. Met een mooi vuurwerk op het strand kan oudejaarsnacht gemeenschappelijk worden gevierd."

PvdA

"Wij zijn voor het houden van een tweejarig experiment met instellen van enkele vuurwerkvrije zones. "

Oneens

PUUR

"Voor PUUR is de jaarwisseling een belangrijk feest waarbij we elkaar het allerbeste toewensen. Dat moet het voor iedereen zijn. Daar hoort vuurwerk bij. Veilig en zonder overlast. We volgen de landelijke wetgeving. En zijn voorstander van een aanpak waarbij het nog veiliger kan. Bijvoorbeeld door het aanwijzen van specifiek plekken om vuurwerk af te steken. Of door een centraal vuurwerkfestijn te organiseren. "

CDA

"Zie ook antwoord op vraag 29. Noordwijk is geen stedelijk gebied. Dit schept ruimte, ook voor inwoners die wel vuurwerk willen afsteken."

VVD

"Verbieden is niet nodig. Wel is het belangrijk om streng te handhaven op de bestaande regels. Bij overtreding moet stevig gestraft worden en schade moet worden verhaald op de dader. "

NZLokaal

"Het moet mogelijk blijven om onder voorwaarden vuurwerk af te steken, NZLokaal denkt dan bijvoorbeeld aan centraal geregeld vuurwerk na afloop van feesten, of onder verscherpt toezicht."

Stelling 18 van 23

Vakantieparken

De gemeente moet permanente bewoning van vakantieparken verbieden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Het woord vakantiepark geeft al aan waarvoor deze parken geschapen zijn. Zij maken geen deel uit van de vaste infrastructuur van het dorp. Indien permanente bewoning mogelijk is, veranderen de rechten, plichten, voorzieningen en prijzen. Het nut daartoe als recreatiegemeente zien wij niet."

Lijst Salman Noordwijk

"Mede doordat vakantiewoningen permanent bewoond worden, vindt oneigenlijk gebruik van woningen in de woonkernen (bijvoorbeeld Airbnb) plaats. Dit betekent niet alleen minder woningen voor de Noordwijkers, maar ook meer overlast voor woonbuurten."

VVD

"Permanente bewoning van vakantieparken is op dit moment al niet toegestaan. Dat moet zo blijven. "

D66

"De gemeente is gebonden aan het Rijksbeleid. Dit betekent dat woningen in vakantieparken niet permanent bewoond mogen worden. Het toeristisch aanbod voor echte vakantiegangers zou daarmee opdrogen en er ontstaan woonwijkjes zonder voorzieningen in het buitengebied."

GroenLinks

"De gemeente dient in de eerste plaats te zorgen dat er zoveel mogelijk betaalbare woningen worden gebouwd. Handhaving van het verbod op permanente bewoning van vakantieparken is pas aan de orde als er voldoende huisvesting voor woningzoekenden is die nu uit nood hun toevlucht tot vakantieparken hebben gezocht. Dat probleem moet eerst worden opgelost. Vakantieparken zijn niet ingericht en bedoeld voor permanente bewoning. Daarom moeten er voldoende woningen gebouwd worden."

Neutraal

PUUR

"Alleen daar waar het past ondersteunt PUUR initiatieven om op parken permanente bewoning toe te staan. We staan positief tegenover het initiatief van eigenaar en bewoners om van Sollasi een 55+ park te maken. In het plan zijn faciliteiten als een supermarkt, een zorgpunt en OV naar de kernen van Noordwijk en Noordwijkerhout opgenomen. De landelijke overheid en provincies ondersteunen actief de plannen voor het herbestemmen van verouderde recreatieparken. "

NZLokaal

"Vakantieparken zijn in eerste instantie voor tijdelijke bewoning door recreanten, vindt NZLokaal. De recreatiewoningen bieden ook de mogelijkheid om spoedzoekers voor een beperkte periode (6-12 maanden) een woning te bieden. Huisvesting van arbeidsmigranten hoort niet op vakantieparken thuis. Bestaande permanente bewoning op de grotere parken blijft onder voorwaarden toegestaan. "

Oneens

PvdA

"Permanente bewoning van vakantieparken mag niet dienen om de woonruimtenood te verdoezelen. De gemeente moet meer bouwen voor mensen met de smalle beurs. "

Stelling 19 van 23

Openbaar vervoer

De gemeente moet volop investeren in openbaar vervoer.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PUUR

"PUUR vindt dat de busverbindingen naar de drie dorpen en binnen de dorpen kritisch besproken moeten worden met de busmaatschappijen. Alle delen van de gemeente moeten per openbaar vervoer tot laat in de avond goed bereikbaar zijn. Slimme, duurzame oplossingen hebben de voorkeur. Het visgraatmodel zoals dit door de regiosamenwerking Hart van Holland is gepresenteerd, spreekt ons aan. Aansluiting op strategische stations als Sassenheim, Leiden en Schiphol moet beter, vaker en sneller zijn."

CDA

"De gemeente kan investeren in openbaar vervoer knelpunten. Echter het is niet haar primaire taak."

Lijst Salman Noordwijk

"De bereikbaarheid van onze woonkernen, de omliggende gemeenten, alsook de aansluiting op aanpalende regio's en voorzieningen dient verbeterd te worden. Optimalisatie van het openbaar vervoer is hiervoor zeer noodzakelijk. "

VVD

"Er moet geïnvesteerd worden in de lobby bij de vervoersregio, want daar ligt de ontwikkeling van openbaar vervoer. Daarbij moeten we volop inzetten op betere verbindingen voor de kernen onderling, naar de stations en Schiphol. "

GroenLinks

"Om parkeer- en verkeersdrukte te verminderen gaat GroenLinks Noordwijk voor een verbetering en verduurzaming van het openbaar vervoer in en rond de gemeente. Voor snellere, frequentere en elektrische (bus-)verbindingen vanuit alle dorpskernen naar Leiden, Haarlem en omliggende gemeentes. En naar de stations Voorhout en Sassenheim. Met betere aansluitingen tussen de kernen van de nieuwe gemeente en met vervoer op maat. Openbaar vervoer moet een volwaardig alternatief zijn voor de auto. "

PvdA

"De busverbindingen van en naar de dorpen in onze gemeente moeten beter. Alle kernen in de gemeente moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Ook de bereikbaarheid tussen de kernen vraagt aandacht. De gemeente draagt zo nodig bij aan het investeren in voor- en natransport naar de stations in Voorhout en Sassenheim (vrije busbanen, betere fietsvoorzieningen rond bushaltes). De jaren geleden opgeheven directe busverbinding met Haarlem wordt nog steeds ernstig gemist. "

Neutraal

D66

"Het investeren in openbaar vervoer is een taak van de provincie en niet van de gemeente. Wel wil D66 plannen tot verbetering van het openbaar vervoer inbrengen en aanjagen. Zo moeten de verbindingen met de NS-stations in de regio sterk worden verbeterd."

NZLokaal

"Het openbaar vervoer wordt vooral door de provincie gefinancierd. NZLokaal vindt dat de gemeente zich bij de provincie hard moet maken voor meer en betere busaansluitingen, vanuit alle kernen, met name naar de treinstations. Perfecte aansluitingen tussen de verschillende vormen van openbaar vervoer zijn belangrijk."

Oneens

Stelling 20 van 23

Gemeentehuis

De gemeente moet een nieuw gemeentehuis bouwen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

PUUR

"PUUR gelooft in de kracht van samengaan van onze mooie dorpen. Samen zijn we 75 km2 groot (ter vergelijking: Leiden is 23 km2). Dat biedt ongelooflijk veel kansen. Die gaan we benutten. We gaan samen denken en samen doen. Inwoners en gemeente. Met elkaar onze nieuwe gemeente besturen. Vanuit een goed bereikbaar en veelzijdig inzetbaar gemeentehuis. Met in elk dorp een loket. En met service aan huis. "

PvdA

"Zonder gedegen onderzoek kan de PvdA hierover geen uitspraak doen."

Oneens

CDA

"Momenteel beschikt het nieuwe Noordwijk over twee gemeentehuizen waarmee we met het nieuwe werken goed uit de voeten kunnen. Het zijn ook mooie gebouwen die als zodanig ook in stand gehouden kunnen worden. Er dient nog wel een oplossing gevonden te worden voor een permanente raadszaal, het democratisch huis van onze gemeente."

Lijst Salman Noordwijk

"Ambtenaren zullen het moeten doen met de huidige huisvesting. Dat kost jaarlijks al genoeg. Er komt geen nieuw gemeentehuis."

VVD

"We moeten de kosten van huisvesting zo laag mogelijk houden en dat kan de komende jaren het beste in de huidige gemeentehuizen. "

D66

"D66 kiest voor handhaving en benutting van de huidige twee gemeentehuizen. Nieuwbouw is pas aan de orde indien dat aantoonbaar voordeliger is. "

GroenLinks

"GroenLinks Noordwijk is nu geen voorstander van het bouwen van een nieuw gemeentehuis. Wij vinden dat de gemeentegebouwen volstaan in de nieuwe werkwijze van de ambtelijke organisatie. Wel moet er geïnvesteerd worden in het verduurzamen van de bestaande bouw. Waarbij vooral aandacht moet zijn voor het gebouw dat eventueel als nieuw gemeentehuis dienst zal gaan doen. Warmtepompen en zonnepanelen dienen voor de energievoorziening te zorgen zodat het gasloos en energiepositief kan worden."

NZLokaal

"NZLokaal staat op het standpunt dat het ambtelijk apparaat na de herindeling voldoende gehuisvest kan worden in de twee bestaande gemeentehuizen in respectievelijk Noordwijkerhout en Noordwijk. Daarnaast het werken op locatie stimuleren, thuis, maar ook onder de inwoners."

Stelling 21 van 23

Winkelhart

Het winkelhart van Noordwijkerhout moet permanent autovrij worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"De proef met het autovrij winkelhart is door veel inwoners positief ontvangen. Er heerst een gemoedelijke sfeer die het centrum een fijne plek maakt om te winkelen en, op zonnige dagen, een terrasje te pakken. Het plein rond de Witte Kerk is weer een echte ontmoetingsplek geworden. Dankzij de vele parkeermogelijkheden op loopafstand blijft het winkelhart ook goed per auto bereikbaar en is er voldoende aanloop. Wij vinden dat het winkelhart overdag permanent autovrij mag worden."

Neutraal

CDA

"Momenteel vindt er een proef plaats. Uit de evaluatie moet blijken wat de juiste oplossing is."

Lijst Salman Noordwijk

"Dat lijkt ons een typische vraag die na 1 januari aan de inwoners en winkeliers moet worden voorgelegd. "

VVD

"Op dit moment loopt er een proefperiode van 6 maanden. Op basis van de evaluatie van deze proef met alle belanghebbenden kan er een besluit worden genomen over het wel of niet permanent autovrij maken van het winkelhart in Noordwijkerhout. "

D66

"D66 wil de huidige situatie in de dorpskern van Noordwijkerhout ,die onlangs in ingevoerd, voorlopig continueren. Over enkele jaren volgt een evaluatie."

Oneens

PUUR

"PUUR geeft prioriteit aan de uitvoering van de centrumvisie voor Noordwijkerhout. Een visie met veel ruimte voor culinaire belevenis met vernieuwende concepten en start ups. De ingezette koers (autoluw centrum, vestiging mooie nieuwe bedrijven met meerwaarde) zetten we door en bouwen we uit. We trekken samen op met ondernemers en maken afspraken over de rolverdeling."

NZLokaal

"Het winkelhart van Noordwijkerhout heeft vooral last van hard rijdende bromscooters en fietsen. Een compleet autovrij centrum is funest voor het lokale winkelbestand. NZLokaal wil een autoluwe inrichting van de straten, met parkeergelegenheid voor mindervaliden en laad- en losvensters voor vrachtverkeer waar goede handhaving op plaatsvindt. "

PvdA

"De auto mag van ons te gast zijn in het winkelhart van Noordwijkerhout."

Stelling 22 van 23

Jaarwisseling

De gemeente moet vuurwerkshows organiseren tijdens de jaarwisseling.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PUUR

"Voor PUUR is de jaarwisseling een belangrijk feest waarbij we elkaar het allerbeste toewensen. Dat moet het voor iedereen zijn. Daar hoort vuurwerk bij. Veilig en zonder overlast. We volgen de landelijke wetgeving. En zijn voorstander van een aanpak waarbij het nog veiliger kan. Bijvoorbeeld door het aanwijzen van specifiek plekken om vuurwerk af te steken. Of door een centraal vuurwerkfestijn te organiseren. "

D66

"Met een mooi vuurwerk op het strand kan de oudejaarsnacht gemeenschappelijk worden gevierd en kan de overlast in de woonwijken worden verminderd."

GroenLinks

"De nieuwjaarstraditie moet weer voor íedereen gezelliger, gezonder, veiliger en groener worden. Met een nieuw evenement, georganiseerd in elke dorpskern, willen we álle inwoners betrekken in een gezamenlijk feest om goed en gezond het nieuwe jaar in te gaan. Letselschade, dierenleed, vernieling, geluidsoverlast en milieuvervuiling kunnen teruggedrongen worden door, net als in Leiden, in fasen een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in te voeren. "

Neutraal

CDA

"Het nieuwe Noordwijk is een ruime gemeente waarin zowel voor vuurwerkshows als het vrij afsteken van vuurwerk ruimte is. Wij zijn niet een zeer stedelijk gebied waar de overlast de overhand heeft."

Lijst Salman Noordwijk

"Als de inwoners het fantastisch zouden vinden dan ja, maar dan moeten we het ook doen ter voorkoming van overlast en schade elders in het dorp."

PvdA

"Vraagt om uitwerking in combinatie met vuurwerkvrijzones. "

Oneens

VVD

"Het is geen taak van de gemeente om vuurwerkshows te organiseren. "

NZLokaal

"NZLokaal vindt het organiseren van een vuurwerkshow geen taak voor de gemeente. De gemeente kan meewerken wanneer bijvoorbeeld ondernemers of een vereniging een vuurwerkshow willen organiseren."

Stelling 23 van 23

Duinpolderweg

De gemeente moet zich ervoor inzetten dat de Duinpolderweg wordt doorgetrokken naar de N206.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Voor de ontsluiting van de kernen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk is een ontsluiting via de N206 wenselijk. Wij hebben dit ingebracht bij onze partners in de Bollenstreek. Helaas is dit onvoldoende tot z'n recht gekomen."

Lijst Salman Noordwijk

"Doortrekking van de N206 leidt tot een betere verkeersontsluiting van Noordwijk. Van deze nieuwe weg kan ook het openbaar vervoer gebruikmaken. "

VVD

" De gemeente moet blijven strijden voor doortrekking N206 met zo min mogelijk overlast (sluipverkeer) voor De Zilk. Bij een groeiend inwonersaantal is dit voor de economie een vereiste en goed voor het bedrijfsleven in de regio. "

Neutraal

PUUR

"De Duinpolderweg is onmisbaar voor een bloeiende economie binnen onze nieuwe gemeente. We moeten actief meedenken en bijdragen aan de beste oplossing voor onze regio, vooral als het gaat om de verbinding met de N206. Het visgraatmodel als aanpak voor een goed bereikbare regio spreekt ons aan."

D66

"Het plan om de doortrekking van de Duinpolderweg naar de N206 te realiseren is onlangs door de provincie Zuid-Holland van tafel geveegd omdat de noodzaak daarvoor ontbreekt en er onvoldoende draagvlak voor blijkt te zijn bij de bewoners in de omgeving. D66 zou het wel toejuichen als er een dergelijke verbinding wordt gemaakt tussen de Duinpolderweg en de N206 voor hoogwaardig openbaar vervoer."

NZLokaal

"NZLokaal vindt dat de gemeente alleen moet meewerken aan een noordelijke ontsluiting (Duinpolderweg-N206) wanneer deze aansluiting buiten de gemeentegrenzen aangelegd wordt, met respect voor natuur en landschap en de verkeerssituatie voor de inwoners van de gemeente verbetert."

Oneens

GroenLinks

"Wij wijzen alle voorgestelde varianten van een Duinpolderweg af. Enkel wanneer er een variant komt die deel uitmaakt van een integraal plan dat gericht is op de verduurzaming van ons vervoersysteem, en deze variant zodanig ingepast wordt dat er minimale gevolgschade is voor de omgeving, is deze voor ons bespreekbaar. GroenLinks wil nut en noodzaak voor een Duinpolderweg bezien in een mobiliteitsplan voor de hele regio. Of de verbinding tussen Hillegom en de N206 nodig is moet hieruit blijken."

PvdA

"Voor de auto willen we betere verbindingen met de A44. Voor de langere termijn moet worden ingestoken op een station nabij Piet Gijs, onder voorwaarde dat de ’s Gravendamseweg ongelijkvloers het spoor passeert. De doortrekking van de Duinpolderweg naar de N206 is een overbodige toevoeging aan het wegennet. "

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met: