Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 20

Rondweg

Er moet een rondweg komen om het westelijk deel van Oosterhout beter toegankelijk te maken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Gemeentebelangen Oosterhout vindt het belangrijk dat Oosterhout goed bereikbaar blijft. Met de toename van het aantal woningen en de huidige drukte in de spits moeten we werken aan een betere doorstroming. Zie ook: http://www.gemeentebelangenoosterhout.nl/index.php/standpunten/145-leefomgeving/198-bereikbaarheid "

VVD Oosterhout

"Doorgaand verkeer in het westelijk deel van Oosterhout is nu genoodzaakt om dwars door de stad te rijden, met alle drukte en onwenselijke gevolgen van dien. De VVD ziet in een westelijke rondweg de oplossing voor dit probleem. Daarnaast verbetert dit de verbinding met Breda, Teteringen en Terheijden. "

Oosterhout Samen

"Op dit moment is het college een nieuw mobiliteitsplan aan het opstellen. Oosterhout SAMEN is voor een toekomstbestendig mobiliteitsplan. Adequate aanpassingen moeten leiden tot betere doorstroom van verkeer en vermindering van de verkeersdruk. Verder moet er aandacht zijn voor natuur, duurzaamheid en verbetering van de luchtkwaliteit. Het nieuw mobiliteitsplan moet hierover uitkomst bieden. "

Neutraal

PvdA Oosterhout

"Pas als duidelijk is dat ontwikkelingen aan de westkant van de stad aanpassing in de verkeersstructuur noodzakelijk maken, willen wij hier toe overgaan. Uitkomst van die eventuele aanpassing moet een verbetering van de leefbaarheid zijn. Onze eerste prioriteit ligt dan bij het verbeteren van de huidige westelijke verkeersstructuur = Bredase Weg – Lagemolenpolderweg- Burg. Huybregts-Schiedonlaan – Weststadweg. Hierbij betrekken we de bevolking."

Oneens

CDA

"Het CDA wil eerst een mobiliteitsplan voor de gehele gemeente zien. Pas daarna kunnen keuzes gemaakt worden hoe de knelpunten het best kunnen worden opgelost."

Gezond Burger Verstand

"Lost een westelijke rondweg dan alle problemen op, wij denken van niet. De problemen zitten niet aan de westkant maar in het centrum. je moet gewoon de problemen oplossen daar waar ze zijn!"

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Oosterhout

"Oosterhout is gezegend met verschillende natuurgebieden rondom de gemeente. Helaas staan deze natuurgebieden steeds vaker onder druk. Voor GroenLinks is de natuur rondom Oosterhout iets dat we moeten beschermen. We keuren nieuwe grootschalige plannen in of in de directe omgeving van het Natuurnetwerk Brabant af en gaan de natuur rondom de gemeente versterken. GroenLinks is om deze reden geen voorstander van een rondweg om het westelijk deel van Oosterhout."

Groen Brabant

"Dit gaat ten koste van enorm veel natuur die niet gecompenseerd kan worden. "

Lokaal Sociaal

"Er moet een oplossing komen voor de verkeersdrukte in het westen van Oosterhout, zonder dat dit ten koste gaat van de Vrachelse heide. Er zijn andere oplossingen denkbaar dan een rondweg"

Stelling 2 van 20

Rotonde

Het kruispunt bij Trommelen Tweewielers moet een rotonde worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Gemeentebelangen Oosterhout vindt dat dit kruispunt grondig moet worden aangepast. Een rotonde zou zomaar een goede oplossing kunnen zijn, alhoewel goed onderzoek naar de oplossing met de beste doorstroming nodig is. "

VVD Oosterhout

"Een rotonde zou een mooie oplossing zijn, maar uiteindelijk gaat het ons niet om de vorm maar om het vinden van een werkbare en toekomstbestendige oplossing voor dit knelpunt."

Gezond Burger Verstand

"Veiligheid gaat voor alles en een rotonde heeft bewezen een veiliger doorgang te laten plaatsvinden. Treurig is het dat al jaren geleden de gronden aangekocht zijn om de rotonde te realiseren maar tot op heden heeft de gemeente gewoon zitten slapen!"

PvdA Oosterhout

"De verkeersafwikkeling op dit kruispunt is een heel groot probleem. Hierdoor dreigt deze kant van de stad onbereikbaar te worden. Met de komst van de Zwaaikom en plan Wilhelminahaven staat de leefbaarheid onder druk. Dit kan en moet opgelost worden en een rotonde lijkt de beste oplossing."

Groen Brabant

"Jaren geleden is veel geld gestoken in onderzoek naar de realisatie van een rotonde. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen mogelijkheid is voor een rotonde bij kruispunt Trommelen. Indien dit alsnog mogelijk blijkt te zijn is Groen Brabant voor een rotonde."

Oosterhout Samen

"Op dit moment wordt er gewerkt aan het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. Oosterhout SAMEN is voor een toekomstbestendig mobiliteitsplan. Adequate aanpassingen moeten leiden tot betere doorstroom van verkeer en vermindering van de verkeersdruk. Verder moet er aandacht zijn voor natuur, duurzaamheid en verbetering van de luchtkwaliteit. Het nieuw mobiliteitsplan moet hierover uitkomst bieden. "

Neutraal

CDA

"Het is op sommige tijden te druk op het kruispunt, het is maar de vraag of een rotonde dan beter werkt. Het CDA vindt wel dat er iets aan de doorstroming op kruispunt 'Trommelen' moet worden gedaan. Dit wordt een van de belangrijkste punten voor het nieuwe Mobiliteitsplan."

Oneens

D66

"Het verkeerspunt kan wel veiliger en overzichtelijker worden gemaakt dus herinrichting is op zijn plaats"

GroenLinks Oosterhout

"Bij kruispunt Trommelen is er geen ruimte aanwezig voor een rotonde. GroenLinks vindt dat onderzocht moet worden of door een andere instelling van de verkeerslichten en een aanpassing van het huidige kruispunt de doorstroming verbeterd kan worden."

Lokaal Sociaal

"De kosten die gemoeid zijn met de aanleg (incl aankoop panden, grond etc) zijn buitenproportioneel hoog. De oplossing zit in het laten afnemen van de verkeersdruk."

Stelling 3 van 20

Wilhelminakanaal

De afsluiting voor auto's bij Wilhelminakanaal-Zuid moet weg.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Deze “knip” van het Wilhelminakanaal is vele automobilisten een doorn in het oog. Gemeentebelangen Oosterhout is van mening dat hij weg kan. Wel dient de weg zodanig ingericht te worden dat verkeersveiligheid gewaarborgd blijft. "

CDA

"De knip werkt in de praktijk niet, veel verkeer pakt de volgende straat en vervolgt zijn route langs het kanaal. Eens met deze stelling."

Gezond Burger Verstand

"In principe moet hij weg maar dan moet er dan wel een ontsluiting komen via een parallelweg langs de A27 van Breda naar Raamsdonksveer om het lokale verkeer af te wikkelen. Ook hier neemt dan de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer toe, het is meteen ook een goede ontlasting van de Bredase weg."

D66

Geen toelichting gegeven

Groen Brabant

"Het gaat om de afweging tussen het ontzien van de Lage Molenpolderweg en Wilhelminakanaal-Zuidverkeersdrukte en de verkeersdrukte bij de Meerstoel, de Europaweg en bij de kruising met de Beneluxweg. "

Neutraal

VVD Oosterhout

"De afsluiting voor auto’s bij het Wilhelminakanaal-Zuid heeft voor een forse afname van (vracht)verkeer door Vrachelen gezorgd. De VVD vindt dat het weghalen van deze afsluiting pas kan, als er voldoende andere maatregelen genomen zijn om sluipverkeer tegen te gaan. "

PvdA Oosterhout

"Er zal eerst gekeken moeten worden welke echte oplossingen er zijn voor het sluipverkeer van en naar A27, bedrijventerrein Vijf Eiken en de Vijf Eikenweg. Dan zal gekeken moeten worden of dit voldoende is om de overlast op de Lage Molenpolderweg tegen te gaan. Als dat is gedaan, kan er over nagedacht worden om de knip op te heffen."

Oneens

GroenLinks Oosterhout

"GroenLinks wil de afsluiting voor auto's bij het Wilhelminakanaal-Zuid behouden. Deze knip is noodzakelijk om de Lage Molenpolderweg te ontlasten van verkeer. Het opheffen van de knip zal een aanzuigende werking hebben voor doorgaand verkeer dat onder andere knooppunt Hooipolder wil vermijden."

Oosterhout Samen

"Verkeersveiligheid gaat voor. Maar Oosterhout SAMEN is een partij van initiatieven. Wij denken graag mee met de inwoners van Oosterhout. Mocht er een plan zijn waardoor de verkeersveiligheid behouden en/of bevorderd kan worden en autoverkeer mogelijk is, dan kunnen wij kijken of de afsluiting weg kan of anders afgesloten kan worden. "

Lokaal Sociaal

"Het weghalen van de knip leidt tot een toename van (zwaar) vrachtverkeer door een woonwijk. Dit moet vermeden worden. "

Stelling 4 van 20

Heuvel

Sta geen auto's meer toe op De Heuvel.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Oosterhout

"GroenLinks wil een autovrije Heuvel. Samen met de aanwezige horeca, het Filmcafe en H19 wordt de Heuvel een levendig plein waarop het prettig verblijven en recreëren is. Voor parkeren in dit deel van het centrum wordt uitgeweken naar de Forum parkeergarage op het Bouwlingplein."

PvdA Oosterhout

"De stad moet een bron van inspiratie zijn. De Heuvel is een prachtige plek voor ontmoeting, lekker eten, een terrasje pakken en de plek voor mooie evenementen. Daar horen geen auto's bij maar juist een rustig beeld en goed uitzicht op allerlei leuke activiteiten op de Heuvel. Een beetje zoals de Parade in Den Bosch."

Groen Brabant

"Mits een plan hiervoor tot stand komt in overleg met de bewoners en de ondernemers. "

Neutraal

Gezond Burger Verstand

"Eerst een goed totaal plan maken dat voor iedereen goed is, met het juiste DNA van Oosterhout! marktkooplui, horeca en winkelend publiek moeten hier allemaal wat aan hebben. Alles maar autovrij maken om de parkeergarage te vullen is een zwak excuus!"

Oosterhout Samen

"Oosterhout SAMEN vindt dat de inwoners hierover iets moet vinden. Zij bepalen of parkeerplaatsen op De Heuvel blijven of vervangen moet worden met bijvoorbeeld een Fontijn. Het college moet met een plan komen voor de inwoners waaruit blijkt dat de inwoners echt iets te kiezen hebben. "

Oneens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Gemeentebelangen Oosterhout is van mening dat er best wat minder auto’s op de Heuvel mogen komen. Dan wordt het aangenamer verblijven. Om de levendigheid en bereikbaarheid van dit karakteristieke plein te behouden moet er wel een redelijk deel van de parkeerplaatsen en autoverkeer blijven. "

VVD Oosterhout

"De VVD wil de binnenstad niet afsluiten voor auto’s. Het parkeren op een deel van de Heuvel moet mogelijk blijven omdat dit aansluit bij het profiel en karakter van de Heuvel. Iets dat door de ondernemers van de Heuvel wordt benadrukt. Wel zijn wij voorstander van een logischere route tussen de parkeergarage Forum en de Heuvel en een slimmere indeling van de parkeerplaatsen. "

CDA

"Er wordt in samenspraak met alle belangenbehartigers rondom de Heuvel een toekomstvisie gemaakt. Voor een aantal panden aan de Heuvel is de mogelijkheid om te parkeren noodzakelijk. Het CDA wil wel minder auto's op de Heuvel. "

Lokaal Sociaal

"De Heuvel kan wel autoluw worden gemaakt om meer mogelijkheden te bieden voor activiteiten. Het volledig verbieden van auto’s kan er toe leiden dat minder levendig wordt. "

Stelling 5 van 20

Nieuwe wegen

Bij de aanleg van wegen mag geen natuur meer sneuvelen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gezond Burger Verstand

"De verstening van Oosterhout moet een halt toegeroepen worden, koester het dorpse en groene karakter van Oosterhout!"

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Oosterhout

"De gemeente koos er in het verleden te vaak voor om de Ecologische Hoofdstructuur te negeren, bijvoorbeeld voor het aanleggen van een ontsluitingsweg voor de nieuwe woonwijk bij Boswachterij Dorst. Voor GroenLinks is de natuur rondom Oosterhout iets dat we moeten beschermen."

Groen Brabant

"Eerst onderzoeken hoeveel natuur er moet sneuvelen voor asfalt. Verdwenen natuur dient gecompenseerd te worden. "

Oosterhout Samen

"Een van de kernwaarde van Oosterhout SAMEN is duurzaamheid. Wij beschouwen duurzaamheid als één van de belangrijke criteria bij het beoordelen van plannen van het college. Duurzaamheid is een diffuus begrip en kan meerdere dimensies aannemen, die van de ruimte en de tijd. Plannen kunnen plaatselijke effecten hebben maar ook effecten voor korte en lange termijn. De vraag is vaak wat, waar en wanneer de gevolgen zijn van de beslissingen die we nu of in de toekomst nemen. "

Lokaal Sociaal

"Het groene karakter van Oosterhout is een unieke kwaliteit. Er is in het verleden al enorm veel natuur verloren gegaan. We moeten koesteren wat we nog hebben."

Neutraal

Gemeentebelangen Oosterhout

"Behoud van groen en natuur is voor Gemeentebelangen Oosterhout van grote waarde. Soms zijn echter keuzes noodzakelijk. Compensatie van groen op andere locaties kan dan een oplossing zijn. "

PvdA Oosterhout

"Oosterhout is en blijft een groene en een duurzame gemeente. Als de meerwaarde van een nieuwe weg werkelijk opweegt tegen het verdwijnen van natuur kan, mits goed gecompenseerd, besloten worden om natuur op te offeren. Compensatie dient gelijktijdig of direct aansluitend met de aantasting plaats te vinden. "

Oneens

VVD Oosterhout

"Voor de aanleg van wegen is het soms nodig om bomen te kappen. Bij wegenprojecten wordt gekeken hoe de natuur zo min mogelijk aangetast wordt en waar extra natuur aangelegd kan worden. "

CDA

"Het verlies van natuur moet waar mogelijk worden voorkomen, waar dat niet lukt moet voldoende natuur worden gecompenseerd zodat de gemeente Oosterhout mooi groen blijft."

Stelling 6 van 20

Afvalscheiding

Het beleid om afval te scheiden gaat veel te ver. De afvalscheiding kan minder in Oosterhout.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Groen Brabant

"Het huidige systeem van plasticinzameling levert weinig milieuwinst op. Het industrieel nascheiden is doelmatiger en goedkoper dan scheiden aan de bron door burgers. "

Oosterhout Samen

"Oosterhout SAMEN wil de inwoners actiever betrekken bij de oplossingen voor ons huidig afvalbeleid. Wat moet er gebeuren: - de vervuiler betaalt! - duidelijkheid over het zogenaamde 'succes'van Diftar - onderzoeken of er in de wijken draagvlak is voor Diftar"

Neutraal

Gemeentebelangen Oosterhout

"Gemeentebelangen Oosterhout vindt afvalscheiding van grote waarde, voor nu maar ook voor later. We snappen echter ook de overlast van drie kliko’s, zakken plastic en de stank, met name in de zomermaanden van de groene container. De GFT-bak moet wat ons betreft dan ook in de zomermaanden elke week geleegd gaan worden. En als de techniek het in de toekomst toelaat is nascheiding wat ons betreft het onderzoeken waard. "

Gezond Burger Verstand

"Als blijkt dat het niets oplevert dan moet de ver doorgevoerde afvalscheiding stoppen. Het is gewoon een kosten en baten plaatje maar de burger mag hier niet de dupe van worden."

Oneens

VVD Oosterhout

"Het scheiden van afval is een groot succes. De lasten zijn de afgelopen jaren fors gedaald en Oosterhout behoort tot de landelijke top als het gaat om het succesvol scheiden van afval. Een winst voor de portemonnee en het milieu! "

CDA

"We zijn trots op de goede resultaten die zijn bereikt met het huidige systeem. Inwoners zijn actief bezig met hun afval. Goed scheiden loont voor de inwoners zelf en voor het milieu."

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Oosterhout

"Afval bestaat niet, afval is een grondstof. GroenLinks wil dat in Oosterhout al het afval wordt gescheiden. We zijn al goed op weg, maar het kan nog veel beter. We gaan afvalscheiding promoten en zorgen dat het nog minder aantrekkelijk wordt om alles in de ‘grijze bak’ te gooien. Bewoners van hoogbouw moeten hun GFT-afval in de toekomst ook kunnen scheiden. GroenLinks wil ook in de openbare ruimte en in gemeentelijke gebouwen afvalscheiding mogelijk maken."

PvdA Oosterhout

"Oosterhout doet het prima als het gaat om afval scheiden. De vervuiler betaalt en daar blijven we voorstander van. We gaan ons wel inzetten om zoveel mogelijk nutteloze verpakkingen uit de winkels te krijgen en statiegeld op plastic flessen is wat ons betreft normaal. Aanpakken bij de bron scheelt een hoop afval om te scheiden! Maar zodra nascheiding technisch en financieel haalbaar is, heeft dat onze voorkeur."

Lokaal Sociaal

"Lokaal Sociaal is voorstander van een samenleving waarbij afval volledig kan worden hergebruikt (circulaire economie). Voor bewoners van hoogbouw dienen wel extra voorzieningen te worden getroffen. "

Stelling 7 van 20

Braakliggend

Zaai gras en bloemen op braakliggende terreinen in de gemeente.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Gemeentebelangen Oosterhout is voor biodiversiteit. Braakliggende terreinen inzaaien is goed voor het behoud van o.a. de bijen. Zie ook: http://www.gemeentebelangenoosterhout.nl/index.php/standpunten/145-leefomgeving "

VVD Oosterhout

"Braakliggende terreinen verfraaien met gras en bloemen is goed. Maar doe dit wel in samenspraak met de omgeving. Niet de gemeente bepaalt wat goed is voor de buurt, maar kijkt samen met omwonenden waar behoefte aan is. "

CDA

"Braakliggende terreinen zien er vaak ongezellig uit, gras en bloemen maken het voor mensen, maar bijvoorbeeld ook voor bijen een stuk leuker."

Gezond Burger Verstand

"Roerend mee eens maar doe het dan ook goed, gebruik bloemen waar bijvoorbeeld ook de bijen wat aan hebben zodat de natuur er echt wat aan heeft. wat goed is voor de natuur is ook goed voor de Oosterhouter!"

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Oosterhout

"Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit en bescherming van dieren en hun leefgebieden voor GroenLinks voorop. Op braakliggende terreinen gaan gras en bloemen ingezaaid worden om de biodiversiteit te verhogen."

PvdA Oosterhout

"Waar het kan, zaaien we (braakliggende) terreinen in met gras en bloemen. En niet alleen daar. Ook op bestaande terreinen gaan we zoveel mogelijk voedsel voor insecten verbouwen. Op daken, tegen muren, langs wegen, in de gebouwen, etc... Hoe meer voedsel voor bijen en andere insecten, hoe beter het is. "

Groen Brabant

"Verfraait de buurt en een levert een mooie bijdrage aan de verbetering en versterking van de lokale biodiversiteit."

Lokaal Sociaal

"Naast het feit dat braakliggende terreinen vaak lelijk ogen, is het zaaien van gras en bloemen belangrijk voor de biodiversiteit en bijvriendelijkheid."

Neutraal

Oosterhout Samen

"Oosterhout SAMEN vindt dat de inwoners hierover iets moet vinden. Zij bepalen of op de braakliggende terrein gras en bloemen gezaaid moet worden of een verbinding gelegd moet worden met kunst en cultuur. Het college moet met een plan komen voor de inwoners waaruit blijkt dat de inwoners echt iets te kiezen hebben. "

Oneens

Stelling 8 van 20

Windmolenpark

Er moet een windmolenpark komen in de gemeente Oosterhout.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Oosterhout

"Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging, maar de oplossing daarvoor begint op kleine schaal. In onze eigen gemeente dus. Oosterhout wordt als het aan GroenLinks ligt uiterlijk in 2050 energieneutraal. Om dit te bereiken is ook windenergie nodig. De inkomsten hiervan worden in een duurzaamheidsfonds gestort."

Lokaal Sociaal

"Het is onontkoombaar dat er windturbines worden geplaatst om de klimaatdoelstellingen te halen. We vinden dat die windmolens/turbines niet in de buurt van woonwijken mogen worden geplaatst, maar grenzen aan industrieterreinen of langs snelwegen (A59 in 't bijzonder)"

Neutraal

VVD Oosterhout

"De VVD ziet duurzaamheid als een kans. Energiebesparing, zonnepanelen en oplaadpunten zijn voorbeelden van duurzaamheid in de praktijk. Je niet blind staren op doelen, maar op resultaten. De VVD blijft kritisch over nieuwe windmolens. "

CDA

"Er moet veel gebeuren om meer duurzame energie op te wekken. Een windmolenpark moet geen doel op zichzelf zijn. Het CDA pleit als partij van rentmeesterschap al sinds jaar en dag voor zuinig gebruik van energie en is voor het opwekken van duurzame energie. In het verlengde van de bestaande windmolens is nog plaats voor meer. Business case wordt nu uitgewerkt."

PvdA Oosterhout

"Oosterhout moet een uitvoeringsagenda voor duurzaamheid gaan maken en uitvoeren om de energietransitie waar we voor staan, waar te maken. Dat doel staat voorop, niet het middel. We zullen moeten zoeken naar een goede combinatie van duurzaamheidsmaatregelen in bouwprojecten, inkoop etc. Windmolens zijn hier, mits beperkt, onderdeel van. Wij willen echter liever beginnen met grote zonneweiden op bedrijventerreinen, op of bij agrarische bedrijven bijvoorbeeld."

Oneens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Gemeentebelangen Oosterhout is voorstander van duurzame energie. De nadelen van windmolenparken zijn echter behoorlijk groot. Horizonvervuiling is hier de voornaamste reden om niet voor te zijn. "

Gezond Burger Verstand

"Deze horizon-vervuiling past niet in het natuurlijk beeld van Oosterhout. Inmiddels zijn er al andere duurzame oplossingen die veel beter passen bij het dorpse en groene karakter van Oosterhout."

Groen Brabant

"Groen Brabant is tegen windturbines omdat ze overlast veroorzaken voor mens en dier en er twijfels bestaan over de energieopbrengst in relatie tot de investering. De subsidies om de bouw van windmolens te bekostigen worden betaald door de burger via energiebelasting en de opslag duurzame energie. De armste huishoudens in Nederland betalen relatief het meeste aan het klimaatbeleid wat voor hen leidt tot een substantieel welvaartsverlies."

Oosterhout Samen

"De kernwaarden van Oosterhout SAMEN zijn duurzaamheid en burgerparticipatie. De meetlat die wij gebruiken bij het beoordelen van plannen van het college. Voor Oosterhout SAMEN staan de inwoners centraal en niet de beleidsterreinen. "

Stelling 9 van 20

Ziekenhuis

Het is niet nodig om in Oosterhout een ziekenhuisdependance met operatiekamers te houden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Zorg moet in de eerste plaats van topniveau zijn. Daarnaast moet het dichtbij zijn. Het CDA pleit wel voor het behoud van een polikliniek voor simpelere ingrepen. Werken aan een gezondheidsboulevard bij het Amphia voor uitstekende 1-1,5 lijns gezondheidszorg."

PvdA Oosterhout

"De medische basisvoorzieningen moeten in Oosterhout aanwezig zijn. Een goede huisartsenpost, spoedeisende hulp, eerstelijnszorg en poliklinische zorg is een must. Breda en Tilburg zijn en blijven goed bereikbaar voor complexe operaties."

Neutraal

Oneens

Gemeentebelangen Oosterhout

"In een stad als Oosterhout hoort wat Gemeentebelangen Oosterhout betreft ook een ziekenhuislocatie waar de minder complexe ingrepen maar vooral de polikliniek gesprekken en controles gewoon beschikbaar moeten blijven. "

VVD Oosterhout

"Het volledig verdwijnen van alle ziekenhuisfuncties uit Oosterhout is voor de VVD erg onwenselijk. De gemeente zal zich in moeten zetten om Amphia te overtuigen hier te blijven. Dat dit in een andere vorm zal zijn dan een totaal operationeel met ziekenhuis met bijbehorende operatiekamers is begrijpelijk, maar er zijn tal van alternatieve vormen te bedenken. "

Gezond Burger Verstand

"Oosterhout met 55.000 inwoners en rondliggende dorpen hebben behoeft aan een streekziekenhuis in hun nabijheid. De ouderen die steeds langer verplicht worden om zelfstandig te blijven kun je ook niet nog deze last op de schouders leggen. zorg moet goed bereikbaar zijn."

D66

"Maar dit is wel een hele slechte vraag door de ontkenning die er in is opgenomen. Wij vinden dus dat er zeker een ziekenhuisdependance moet blijven."

GroenLinks Oosterhout

"Goede medische voorzieningen zijn belangrijk voor alle Oosterhouters. Het Amphia ziekenhuis Pasteurlaan speelt daar nu een goede rol in. Maar de toekomst van dit ziekenhuis is onzeker. GroenLinks vindt het essentieel dat minstens de huidige functies gehandhaafd blijven."

Groen Brabant

"Een polikliniek en dagbehandelingen zijn nodig in Oosterhout. Dit omdat het reizen van huis naar een ziekenhuis in Oosterhout of een ziekenhuis in Breda een wereld van verschil is in bereikbaarheid en kosten voor mensen die voor behandeling of voor een bezoek minder mobiel zijn. Groen Brabant deelt deze mening met het Ouderenplatform Oosterhout en het Gehandicaptenplatform Oosterhout. "

Oosterhout Samen

"De gemeente gaat niet over de organisatie van het ziekenhuis. De vraag over de toekomst van het Amphia Ziekenhuis willen wij voorleggen aan de inwoners van Oosterhout en vervolgens aan de hand de keuze van de inwoners de wethouder op pad sturen voor een overleg met het bestuur van het Amphia Ziekenhuis. "

Lokaal Sociaal

"We verzetten ons tegen verdere uitkleding van het Amphia ziekenhuis. Met name de spoedeisende hulp dient terug te komen."

Stelling 10 van 20

Mbo

Er moet een mbo-opleiding komen in Oosterhout.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Gemeentebelangen Oosterhout vindt dat Oosterhout ook aantrekkelijk moet zijn voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Daar hoort een MBO opleiding bij, maar ook de grote behoefte aan mensen met een beroepsopleiding op de arbeidsmarkt maakt dat we het MBO graag in Oosterhout willen hebben. Zie ook: http://www.gemeentebelangenoosterhout.nl/index.php/standpunten/145-leefomgeving/186-onderwijs "

VVD Oosterhout

"Onze gemeente biedt voldoende interessante carrièrekansen om MBO-onderwijs naar Oosterhout te halen. Samenwerking met bedrijven is daarbij nodig voor het aanbieden van stageplekken. Voor logistiek is er al een samenwerking met een MBO-school. Dit kan ook voor andere opleidingen."

CDA

"Voor sectoren waar Oosterhout veel bedrijven in heeft (bijvoorbeeld transport en logistiek) is een MBO opleiding zeer welkom. Denk aan dependances en bedrijfsscholen."

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Oosterhout

"In Oosterhout dient een breed aanbod van onderwijs te zijn. GroenLinks vindt een mbo-opleiding een waardevolle aanvulling op het huidige aanbod van onderwijs in Oosterhout. Bij het realiseren van deze mbo-opleiding dient de samenwerking gezocht te worden met ondernemers in Oosterhout."

PvdA Oosterhout

"In en rond Oosterhout is veel bedrijvigheid. We investeren in logistiek en bio-based technologie. Iets verderop wordt veel geïnvesteerd in onderhoud (maintenance). Het probleem van nu is dat er niet genoeg juist geschoold personeel in Oosterhout en de regio te vinden is. Dit kan beter wanneer er een mbo in Oosterhout is."

Groen Brabant

"Oosterhout is groot genoeg voor een mbo-opleiding. Dit trekt ook studenten aan vanuit omstreken die niet naar Breda willen."

Neutraal

Gezond Burger Verstand

"Goed onderwijs dat aansluit bij de arbeidsmarkt is belangrijk maar of de behoefte groot genoeg is om een goede opleiding te realiseren in Oosterhout is de vraag. Wel vinden we het belangrijk dat er aansluiting komt met het bedrijfsleven in Oosterhout. De mogelijkheid zit vaak in leren en werken tegelijk zeker op het gebied van technische richtingen."

Oneens

Oosterhout Samen

"Oosterhout SAMEN steunen initiatieven waarbij onderwijs buiten de reguliere kaders (basis-, voortgezet-, beroeps- of hoger onderwijs) wordt aangevuld. Denk hierbij aan brede scholen, Integrale KindCentra, volwasseneducatie, natuur- en cultuureducatie, workshops en coachingstrajecten. "

Lokaal Sociaal

"De huidige MBO opleidingen (in m.n. Breda) zijn goed bereikbaar vanuit Oosterhout. De schaal van Oosterhout leent zich niet voor een zelfstandige MBO opleiding en op een kleine dependance zit niemand te wachten"

Stelling 11 van 20

Sportbeleid

Verlaag de huur voor alle sportverenigingen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Sport is de goedkoopste vorm van preventie, het leidt tot minder zorgkosten en is heel belangrijk voor sociale contacten van mensen. Sport moet laagdrempelig zijn, en dus moeten de kosten voor de verenigingen zo laag mogelijk gehouden worden. Dit geld voor zowel de binnen als de buitensport. Zie ook: http://www.gemeentebelangenoosterhout.nl/index.php/standpunten/145-leefomgeving/189-betaalbaar-sporten "

Gezond Burger Verstand

"De mogelijkheid om te sporten mag nooit belemmerd worden door hoge kosten, de gemeente moet hier dan ook zijn verantwoordelijkheid in nemen om dit betaalbaar te houden. Dit geld ook voor de minder populaire sporten."

GroenLinks Oosterhout

"Het afgelopen jaar is er een nieuw beleid vastgesteld over de vergoedingen die sportverenigingen aan de gemeente moeten betalen. Een aantal verenigingen moet hierdoor meer huur gaan betalen. Dit betekent een hogere contributie waardoor deze sporten niet meer voor iedereen bereikbaar zijn. GroenLinks heeft daarom niet ingestemd met dit nieuwe beleid."

Neutraal

PvdA Oosterhout

"Sportverenigingen dragen bij aan de gezondheid van inwoners en de sociale samenhang in onze gemeente. Naast een reële huurprijs, verlaging daarvan is voor ons niet direct aan de orde, willen wij de eerdergenoemde bijdrage aan gezondheid en sociale samenhang, ook financieel, waarderen."

Oneens

VVD Oosterhout

"Dit klinkt sympathiek, maar de kosten voor goede sportvelden en kleedruimtes zullen wel betaald moeten worden. Overigens betalen verenigingen maar een deel van de kosten die gemaakt worden door de gemeente. "

CDA

"De gebouwen en terreinen om te kunnen sporten kost veel geld. Het CDA vindt dat tegenover goede sportvoorzieningen ook een reële huur mag staan."

D66

Geen toelichting gegeven

Groen Brabant

"Alleen als verenigingen financieel in de knel komen moet het nieuwe sportbeleid heroverwogen worden."

Oosterhout Samen

"Oosterhout SAMEN vindt dat alle sportverenigingen eerlijk ondersteund moet worden met een basisvoorziening/ basisfaciliteiten. Ruimte voor maatwerk bij verenigingen en bedrijven. Er moet een gedegen beleidsplan met visie voor sportverenigingen komen, waarbij de inwoners bepalen welke vormen van sport wij in onze gemeente willen hebben. "

Lokaal Sociaal

"Er wordt in Oosterhout terecht veel geld aan sport uitgegeven. Dat vinden we prima, maar meer uitgeven is niet nodig. De huidige huurprijzen zijn alleszins redelijk, zeker vergeleken met ons omringende gemeenten."

Stelling 12 van 20

Pannehoef

Stop niet langer gemeenschapsgeld in De Pannehoef in Oosterhout.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Oosterhout

"Het gaat niet om de stenen, maar om het verbinden van kunst en cultuur in Oosterhout. De verwachte kosten voor de verbouwing van De Pannehoef zijn fors hoger geworden. Reden om te bekijken of het anders kan! "

Gezond Burger Verstand

"Is er nog wel behoefte aan de Pannehoef? Maak eerst maar eens een goede inventarisatie en daarna een goed plan. Het gaat niet om de luxe maar om de eenvoud."

D66

Geen toelichting gegeven

Groen Brabant

"Mits de gebruikers een andere oplossing wordt geboden. "

Neutraal

Gemeentebelangen Oosterhout

"We zien als Gemeentebelangen Oosterhout grote toegevoegde waarde in amateur toneel en culturele verenigingen. De Pannehoef heeft een historische waarde voor Oosterhout die erkend moet worden. Tegelijkertijd moeten de kosten wel opwegen tegen de baten. Zo kan ook samenwerking met H19, Theek5 en onderwijsinstellingen gezocht worden. "

CDA

"Het CDA gelooft in de filosofie van leren (bij bijvoorbeeld H19), oefenen in de Pannehoef en optreden in de Bussel. Het hoeft van ons alleen niet perse in het gebouw de Pannehoef plaats te vinden, maar er moet wel ergens geoefend kunnen worden."

GroenLinks Oosterhout

"Tot 2013 was de Pannehoef een goed lopend buurthuis. Nadat de Pannehoef van de gemeente een culturele functie moest krijgen is het fout gegaan. GroenLinks wil dat de Pannehoef weer een gebouw wordt waar verenigingen en buurtbewoners terecht kunnen. Alleen dan mag de gemeente hier nog geld voor gebruiken."

PvdA Oosterhout

"Oosterhout heeft een ontmoetingsplek nodig voor kunst en cultuur. Door het slim benutten van scholen, bibliotheek, vrijkomend vastgoed, De Bussel en de activiteitencentra kan hier voor een groot deel in worden voorzien. Als dan blijkt dat de Pannehoef alsnog nodig is, dan kan er gemeenschapsgeld naar toe. "

Oneens

Oosterhout Samen

"Productiehuis De Pannenhoef vernieuwen en zorgen voor stabiliteit van de gehele organisatie. Oosterhout SAMEN vindt dat de veranderingen kansen bieden. De kans om met kunst, cultuur en evenement bezig te zijn in de brede zin. De cultuur als een verbindend element. "

Lokaal Sociaal

"De Pannenhoef moet de kans krijgen uit te groeien tot een centrum voor amateurkunst. Hier zijn concrete plannen voor die het verdienen om te worden uitgevoerd."

Stelling 13 van 20

Jeugdoverlast

Er is meer actie nodig om de overlast van jongeren in Oosterhout te verminderen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Gemeentebelangen Oosterhout is zeer actief in de verschillende wijken, we spreken de mensen daar en horen hun zorgen. Overlast door jongeren is een terugkerend thema in deze gesprekken. Hier moet extra aandacht voor komen. Zie ook: http://www.gemeentebelangenoosterhout.nl/index.php/standpunten/145-leefomgeving/192-handhaving-en-veiligheid "

VVD Oosterhout

"De VVD kiest voor een integrale aanpak van overlast in de wijken. Samen met onderwijs, het sociaal wijkteam, betrokken burgers zoals de buurtpreventieteams en politie worden problemen bij de bron aangepakt. "

Gezond Burger Verstand

"we moeten dit positief benaderen zorg voor faciliteiten waar de jeugd wat aan heeft. Waar moet de Oosterhoutse jeugd tegenwoordig heen? zorg daarvoor!!!"

GroenLinks Oosterhout

"Bij kleine problemen en conflicten tussen buurtbewoners en jongeren wordt samen met een buurtbemiddelaar gezocht naar een oplossing. De jongeren worden betrokken bij deze oplossing. Waar er sprake is van criminaliteit dienen de wijkagenten extra in de wijken aanwezig te zijn."

Groen Brabant

"Zonder extra actie zal de overlast aanhouden en zelfs groter worden."

Oosterhout Samen

"Oosterhout SAMEN is voor positieve veiligheid. De gemeente kan positieve veiligheid bevorderen door bestaande belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en een actieve rol te spelen bij het starten van een brede gemeenschap, waarbij inwoners, ondernemers, woningcoöperaties en politie met elkaar verbonden zijn. Het opknappen en aankleden van de openbare ruimte bevordert samenhorigheid en een positieve uitstraling. Zie https://www.socialevraagstukken.nl/veiligheid-is-meer-dan-wet-en-wapenstok"

Neutraal

CDA

"Het CDA heeft weinig signalen gekregen van overlast. Natuurlijk moeten veroorzakers van overlast wel aangepakt worden."

Lokaal Sociaal

"Daar waar sprake is van overlast dient uiteraard opgetreden te worden. In het algemeen is er in Oosterhout echter geen sprake van excessen."

Oneens

D66

"Graag extra mogelijkheden voor jongeren, aandacht in positieve zin"

PvdA Oosterhout

"Het verminderen van overlast is een taak van ouders, onderwijs, zorginstellingen, winkeliers, buurtpreventieteams en gemeente samen. Preventie is hierin het credo en dat kan beter dan nu. We grijpen nu te snel naar camera's of extra (wijk-)agenten. Wij willen de problemen aanpakken bij de bron en zorgen dat er juist voor die jongeren meer te doen is in de vorm van ontspanning, werk, inzet op scholen of in verenigingen. Er zijn al veel goede ideeën van de jongeren zelf. We gaan met ze aan de slag"

Stelling 14 van 20

Wijkagenten

Zet meer wijkagenten in in probleemwijken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Gemeentebelangen Oosterhout is zeer actief in de verschillende wijken, we spreken de mensen daar en horen hun zorgen. Zij vinden dat de wijkagenten nu te weinig in de wijken aanwezig kunnen zijn. Veiligheid in de wijk is voor ons een belangrijk speerpunt. Zie ook: http://www.gemeentebelangenoosterhout.nl/index.php/standpunten/145-leefomgeving/192-handhaving-en-veiligheid "

VVD Oosterhout

"Oosterhout heeft geen probleemwijken. Gelukkig niet en dat willen we zo houden. Samen met onderwijs, het sociaal wijkteam, de betrokken burgers zoals de buurtpreventieteams en politie worden problemen die zich voordoen bij de bron aangepakt. "

CDA

"De wijkagent moet zoveel mogelijk in de wijk zijn, zeker als er problemen zijn."

Gezond Burger Verstand

"Helemaal mee eens, voorkomen is beter dan genezen maar het is ook belangrijk om dit in een breder sociaal perspectief te zetten!"

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Oosterhout

"GroenLinks verwacht het meeste van fysieke aanwezigheid van de politie in de verschillende wijken in Oosterhout. Er komen meer wijkagenten die bovendien meer tijd kunnen besteden in hun wijk. Nu zijn de wijkagenten vanwege andere taken te vaak afwezig in hun eigen wijk."

Groen Brabant

"Groen Brabant wil zichtbare en aanwezige wijkagenten IN de wijk die de buurt en de mensen kennen en op tijd ter plekke zijn. "

Lokaal Sociaal

"Veiligheid kan bevorderd worden indien de wijkagent meer tijd en ruimte krijgt om fysiek in de wijk aanwezig te zijn. Dit geldt overigens voor alle wijken, niet alleen in 'probleemwijken'. "

Neutraal

Oneens

PvdA Oosterhout

"School, wijkteams en verenigingen kunnen beter dan nu samenwerken om overlast tijdig te signaleren of te voorkomen. De wijkagent speelt hierin een belangrijke rol. Wij gaan wijkagenten juist in te zetten in buurten en wijken om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Zorgen dat hij regelmatig in de scholen is om voorlichting te geven, de wijkteams kent en dat hij op de winkelcentra te zien is of een ruimte heeft waar hij mensen kan spreken. Vroegsignalering is waar we op willen inzetten."

Oosterhout Samen

"Oosterhout SAMEN is voor positieve veiligheid. De gemeente kan positieve veiligheid bevorderen door bestaande belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en een actieve rol te spelen bij het starten van een brede gemeenschap, waarbij inwoners, ondernemers, woningcoöperaties en politie met elkaar verbonden zijn. Het opknappen en aankleden van de openbare ruimte bevordert samenhorigheid en een positieve uitstraling.Zie https://www.socialevraagstukken.nl/veiligheid-is-meer-dan-wet-en-wapenstok"

Stelling 15 van 20

Verwarden

De gemeente moet eerder ingrijpen na meldingen van inwoners over verwarde personen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Gemeentebelangen Oosterhout is van mening dat niet de politie, maar zorgverleners deze personen onder hun hoede moeten nemen. En dat moet VOOR dat er overlast ontstaat en de persoon zelf in crisis komt. "

VVD Oosterhout

"Samen met zorginstellingen, sociaal wijkteam en huisartsen is het snel ingrijpen na meldingen van verwarde personen nodig. Burgers moeten snel een melding kunnen doen als zaken uit de hand lopen. Dit is beter voor zowel de buurt als de verwarde persoon zelf. "

CDA

"Het wijkteam dat reageert op dit soort meldingen, moet binnen de regels, zo snel mogelijk in kunnen grijpen om erger te voorkomen."

Gezond Burger Verstand

"De gemeente Oosterhout moet hierin de verantwoordelijkheid nemen om hier zich tot het uiterste voor in te zetten. Doe niet eerst de meldingen af als "het zal wel los lopen" maar wees daadkrachtig en pak het op met de juiste deskundigheid! Voorkomen is beter dan genezen."

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Oosterhout

"GroenLinks wil dat we samen zorg dragen voor een veilige woon- en leefomgeving. Fysieke aanwezigheid van de politie is hierin het belangrijkst. Als het echt nodig is, kan cameratoezicht aanvullend werken, zoals bijvoorbeeld in het uitgaanscentrum. Inzet van drones boven de stad kan sowieso niet op goedkeuring van GroenLinks rekenen."

PvdA Oosterhout

"De gemeente moet, samen met de wijkteams, veel meer zelf de wijken in en signalen opvangen die kunnen leiden tot toekomstige problemen. Gemeente, sociale wijkteams, scholen, huisartsen, GGD, GGZ etc. moeten een sterk netwerk vormen waarin problemen vroeg worden gesignaleerd."

Groen Brabant

"Als er duidelijke signalen zijn dient de gemeente in te grijpen. Dit is zowel voor de verwarde persoon als ook voor de inwoners van Oosterhout van belang."

Lokaal Sociaal

"Steeds vaker worden mensen aan hun lot overgelaten. Als de gemeente mogelijkheden heeft om iets te doen, moet men die verantwoordelijkheid nemen."

Neutraal

Oneens

Oosterhout Samen

""verwarde personen" is een container begrip. Oosterhout SAMEN is voor positieve veiligheid. De gemeente kan positieve veiligheid bevorderen door bestaande belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en een actieve rol te spelen bij het starten van een brede gemeenschap, waarbij inwoners, ondernemers, woningcoöperaties en politie met elkaar verbonden zijn. Zie https://www.socialevraagstukken.nl/veiligheid-is-meer-dan-wet-en-wapenstok"

Stelling 16 van 20

Cameratoezicht

Zet camera's in in de strijd tegen criminaliteit, en hang ze op bij de toegangswegen naar wijken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Gemeentebelangen Oosterhout spreekt veel wijkbewoners die meer aandacht willen voor veiligheid in de wijken. Cameratoezicht kan daaraan bijdragen in combinatie met meer inzet van wijkagenten. Wij zijn daarom VOOR cameratoezicht op die plaatsen waar stelselmatig overlast ervaren wordt. Zie ook: http://www.gemeentebelangenoosterhout.nl/index.php/standpunten/145-leefomgeving/192-handhaving-en-veiligheid "

Gezond Burger Verstand

"Camera's zijn een goede ondersteuning maar moeten wel met wijsheid ingezet worden. Respecteer privacy en gebruik het met respect! Het gaat om het geheel van maatregelen om de wijken leefbaar en veilig te houden. Zo hoeven we niet bang te zijn dat de Oosterhoutse kinderen met drugdealers geconfronteerd worden en dat de Oosterhoutse ouderen weer veilig over straat kunnen."

Neutraal

VVD Oosterhout

"Cameratoezicht draagt bij aan de preventie van criminaliteit en zorgt dat daders sneller gevonden worden. Camera’s bij elke toegangsweg naar de wijk gaat dan weer te ver. We zien liever een wijkagent op straat. Zichtbaarheid op sociale media versterkt de verbinding met de wijk en de buurtpreventieteams. Voor ernstige situaties kunnen tijdelijke camera’s een uitkomst zijn. "

Oneens

CDA

"Camera's schenden de privacy van inwoners en bezoekers en zijn een te zwaar middel om in te zetten. Het CDA gelooft in de kracht van bewoners die op elkaar en op elkaars spullen letten, bijvoorbeeld via buurtpreventie."

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Oosterhout

"GroenLinks wil dat we samen zorg dragen voor een veilige woon- en leefomgeving. Fysieke aanwezigheid van de politie is hierin het belangrijkst. Als het echt nodig is, kan cameratoezicht aanvullend werken, zoals bijvoorbeeld in het uitgaanscentrum. Inzet van drones boven de stad kan niet op goedkeuring van GroenLinks rekenen."

PvdA Oosterhout

"Ons credo is: liever een goed gesprek dan nog een camera in je nek. Er kan veel meer bereikt worden dan nu gebeurt door juist pro-actief problemen te voorkomen. Camera's alleen zijn nooit een oplossing tegen criminaliteit. Veiligheid zit in mensen zelf, sociale controle en samenwerken. Buurtpreventieteams, buurtapp's werken goed tegen vermeende criminaliteit. En ja, camera's kunnen hierop eventueel een aanvulling zijn."

Groen Brabant

"Cameratoezicht mag alleen worden ingezet op openbare plaatsen als dit nodig is voor de handhaving van de openbare orde en om strafbare feiten op te sporen."

Oosterhout Samen

"Oosterhout SAMEN is voor positieve veiligheid. De gemeente kan positieve veiligheid bevorderen door bestaande belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen en een actieve rol te spelen bij het starten van een brede gemeenschap, waarbij inwoners, ondernemers, woningcoöperaties en politie met elkaar verbonden zijn. Het opknappen en aankleden van de openbare ruimte bevordert samenhorigheid en een positieve uitstraling.Zie https://www.socialevraagstukken.nl/veiligheid-is-meer-dan-wet-en-wapenstok"

Lokaal Sociaal

"Camera’s op de toegangswegen naar de woonwijken leveren nagenoeg niets op."

Stelling 17 van 20

Dorpen

De Oosterhoutse dorpen verdienen meer aandacht van de gemeente.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gemeentebelangen Oosterhout

"De dorpen zijn prima in staat om zelf te bepalen wat voor hen belangrijk is. De gemeente moet hierin met een pro-actieve houding open staan voor de inbreng vanuit deze dorpen (ja mits, in plaats van nee tenzij) Zie ook: http://www.gemeentebelangenoosterhout.nl/index.php/standpunten/145-leefomgeving/201-oog-voor-identiteit-kerkdorpen "

CDA

"De dorpen verdienen, net als alle wijken, voldoende aandacht zodat problemen op tijd gezien worden."

Gezond Burger Verstand

"Ze verdienen veel meer aandacht om in stand gehouden te worden. Daarom vinden we de verstening van Oosterhout ook een bedreiging voor de Oosterhoutse dorpen."

D66

Geen toelichting gegeven

PvdA Oosterhout

"Het gaat goed met de dorpen maar als het zo doorgaat gaat het niet goed. Dan dreigen er teveel voorzieningen te verdwijnen. We moeten er zuinig op blijven en zorgen dat de dorpen hun eigen identiteit blijven houden. Daar zit verandering in want traditionele boerenbedrijven hebben steeds minder vaak een opvolger. Daar komen nieuwe toeristische activiteiten voor terug. Sportverenigingen, woningen voor starters, een goede basisschool, winkels en dorpsgebouwen zijn en blijven de spil van het dorp."

Groen Brabant

"Oosterhoutse dorpen worden gemakkelijk overgeslagen. Dit is niet terecht aangezien hier veel inwoners wonen waarvan de belangen ook behartigd dienen te worden."

Neutraal

VVD Oosterhout

"De verkiezingen gaan over de gehele gemeente Oosterhout, zowel stad als kerkdorpen. Om een gemeente goed te besturen, moeten keuzes gemaakt worden. Daarbij kijken we niet naar welke wijk of welk dorp, maar wat nodig is. Elke wijk of kerkdorp doet mee voor de VVD. "

GroenLinks Oosterhout

"Er is blijvende aandacht nodig voor de Oosterhoutse kerkdorpen. Deze aandacht dient in verhouding te zijn met de aandacht die besteed wordt aan de verschillende wijken in de stad Oosterhout."

Oneens

Oosterhout Samen

"Oosterhout SAMEN is voor bruisende stad inclusief de Oosterhoutse dorpen.De inwoners van Oosterhout en de Oosterhoutse dorpen staan centraal. Wij willen samen met de inwoners de verantwoordelijkheid nemen door invloed, woon- en werkomgeving en gezondheid van de inwoners een gezicht en stem te geven in onze gemeente. SAMEN zorgen wij ervoor dat wij kunnen samenleven in Oosterhout en in Oosterhoutse dorpen. "

Lokaal Sociaal

"Er wordt (naar verhouding) beslist niet minder aandacht aan de kerkdorpen gegeven dan aan de stad. "

Stelling 18 van 20

Parkeren

Parkeren in Oosterhout moet veel goedkoper worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Het centrum van Oosterhout moet aantrekkelijker worden. Daar hoort een aantrekkelijker parkeertarief bij dat zich positief onderscheid van Breda en de andere steden om ons heen. Zie ook http://www.gemeentebelangenoosterhout.nl/index.php/standpunten/145-leefomgeving/175-herziening-parkeertarieven "

VVD Oosterhout

"De VVD vindt dat de opbrengst van parkeergelden alleen besteed mag worden aan parkeren. De kosten die nu gemaakt worden voor bijvoorbeeld de fietsenstallingen horen niet thuis bij de kosten voor het ‘parkeren’. Dit zou betekenen dat we de kosten voor het parkeren weer iets kunnen verlagen. "

Gezond Burger Verstand

"Wij denken dat het een goede impuls is voor de Oosterhoutse winkels, even snel en goedkoop een boodschap doen is nu niet mogelijk tenzij je eerst een kilometer wilt lopen. Nu hebben de omwonende rondom het centrum hier veel last van winkelende mensen die in het centrum willen winkelen. dichtbij en goedkoop parkeren is ook belangrijk voor de oudere oosterhouter. Wel vinden we ook dat er ook naar alternatieven gezocht moet worden."

Groen Brabant

"Heeft een positief effect heeft op de aantrekkingskracht van het winkelcentrum in de binnenstad. "

Oosterhout Samen

"Oosterhout SAMEN is een partij van initiatieven. Wij vinden belangrijk wat de inwoners van Oosterhout vinden van het parkeerbeleid en welke initiatieven kunnen genomen worden om het parkeren goedkoper te kunnen maken. "

Neutraal

Oneens

CDA

"Het liefst parkeert iedereen gratis, dat begrijpen we. Het huidige systeem van gratis parkeren op het slotjesveld, goedkoper parkeren in de parkeergarages en duurder parkeren op straat voorkomt veel blik in het straatbeeld van de binnenstad. Wel moet parkeren in Oosterhout substantieel goedkoper zijn dan in Breda en is maatwerk geboden (bijv. Rulstraat kort, gratis parkeren)."

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Oosterhout

"GroenLinks wil het huidige parkeersysteem met een parkeerfonds waaruit alle kosten voor het parkeren betaald worden behouden. "

PvdA Oosterhout

"Als er genoeg te beleven valt in Oosterhout, is iedereen bereid hier een juiste prijs voor te betalen. Je wilt toch mooie dingen beleven en mooie spullen kopen in de stad? Dus zorgen wij voor een gevarieerd aanbod van evenementen én winkels waar mensen uit de omtrek graag naar toe wil komen. Ondernemers kunnen de handen ineen slaan en kortingen geven op het parkeergeld."

Lokaal Sociaal

"Er kan in Oosterhout gratis geparkeerd worden op het Slotjesveld. Goedkoper of gratis maken van parkeren betekent dat de lasten voor alle inwoners verhoogd moeten worden. "

Stelling 19 van 20

Vrachelen

Er moeten winkels komen in Vrachelen, op de plek van 't Zandoogje.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

Gemeentebelangen Oosterhout

"Wij vinden dat er extra winkelvoorzieningen voor Vrachelen en de Contreie moeten komen. Of ’t Zandoogje hier de beste plaats voor is zal nog moeten blijken. Zie ook: http://www.gemeentebelangenoosterhout.nl/index.php/standpunten/145-leefomgeving "

VVD Oosterhout

"De VVD vindt dat er voor Vrachelen, maar ook de onlangs toegevoegde wijk Contreie, ruimte is voor kleinschalige winkels zoals een bakker. Dit zou een waardevolle toevoeging zijn voor de wijk(en). De huidige supermarkt gaat uitbreiden, dus misschien dat kleine winkels hier gerealiseerd kunnen worden. De locatie Zandoogje is al in beeld voor woningbouw. We kiezen dus voor nieuwe winkels bij de supermarkt. "

Gezond Burger Verstand

"Bouw naar behoefte, luister eerst naar de omwonenden!"

Oosterhout Samen

"Oosterhout SAMEN vindt dat de inwoners hierover iets moet vinden. Zij bepalen of winkels komen op de plek van 't Zandoogje of een ander bestemming op de plek van 't Zandoogje. Het college moet met een plan komen voor de inwoners waaruit blijkt dat de inwoners echt iets te kiezen hebben. "

Oneens

CDA

"De locatie moet in samenspraak met de wijk worden ingericht zoals is afgesproken. Wonen in het Groen dus."

D66

"liever een mooie groenvoorziening"

GroenLinks Oosterhout

"In de buurt bevindt zich op het Markkant al een supermarkt. Op de plek van 't Zandoogje staat GroenLinks voor een combinatie van wonen, maatschappelijke functies (zorg en ontmoeten) en groen."

PvdA Oosterhout

"De Vlindervallei is nog niet af. Op de plek van het Zandoogje komen woningen, evt. in combinatie met winkels. Maar alleen als dat de leefbaarheid bevordert. Een markant gebouw op de hoek van Vlindervallei maakt deze echt af. We willen liever de winkels op Markant meer ruimte geven en kijken of de supermarkt daar iets groter kan worden."

Groen Brabant

"Door omwonenden is de voorkeur voor woningbouw aangegeven. "

Lokaal Sociaal

"Er is nu al te veel winkeloppervlakte in Oosterhout. "

Stelling 20 van 20

Woongroep

De gemeente moet woningen bouwen waarin ouderen woongroepen kunnen vormen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Gemeentebelangen Oosterhout

"Gemeentebelangen Oosterhout vindt dat er voor elke fase in iemands leven voldoende betaalbare woningen moeten zijn. Dat kan ook betekenen dat ouderen er voor kiezen om in een woongroep te willen wonen. Zeker gezien alle landelijke maatregelen die de zorg soberder hebben gemaakt. Dit moet de gemeente mee faciliteren. Zie ook: http://www.gemeentebelangenoosterhout.nl/index.php/standpunten/145-leefomgeving/205-woningbouw "

VVD Oosterhout

"De VVD is voorstander van kleinschalige woonvormen in de kerkdorpen en Dommelbergen. “Dé oudere” bestaat niet, dit vraagt dus om een brede en flexibele blik op alle mogelijke woonvormen voor ouderen. Echter bouwt de gemeente zelf geen woningen, maar stuurt en faciliteert men de bouw door ontwikkelaars en Thuisvester. "

CDA

"Flexibelere woonvormen zijn nodig voor de toekomst. Omdat op die manier zorg voor elkaar mogelijk is, maar ook omdat het bijvoorbeeld goed werkt tegen eenzaamheid."

Gezond Burger Verstand

"Gezond Burger Verstand pleit al jaren voor een uitgebreid aanbod van woningen met verschillende mogelijkheden. Ook meergezinswoningen en mantelzorgwoningen geven mogelijkheden in een veranderende samenleving. minder regels, meer vrijheid!"

D66

Geen toelichting gegeven

GroenLinks Oosterhout

"Wonen is een basisbehoefte. Dit betekent dat voor iedereen een goede en betaalbare huur- of koopwoning voorhanden moet zijn. GroenLinks vindt dat voor alle vormen van nieuwbouw moet gelden dat die zoveel mogelijk flexibel zijn. Woningen moeten gemakkelijk aan een nieuwe functie of aan nieuwe bewoners kunnen worden aangepast, bijvoorbeeld voor ouderen en gehandicapten.bijvoorbeeld voor ouderen en gehandicapten."

PvdA Oosterhout

"Wij willen dat wijken ontwikkeld worden voor toekomstige bewoners. Niet alleen voor mensen die het nu kunnen betalen en over een paar jaar weer weg zijn. Toekomstbestendig bouwen wil dus ook zeggen dat (toekomstige) senioren prettig wonen in hun wijk of buurt. Goede woonzorg en een omgeving die past bij de levensfase van de bewoners van de wijk is wat ons betreft de norm."

Groen Brabant

"Als er vraag naar is. En ondersteuning bieden op het gebied van comfortverbetering, veilig wonen en woningaanpassingen. "

Oosterhout Samen

"Oosterhout SAMEN vindt dat de gemeente moet inspelen op veranderende functies van gebouwen en gebieden. Bij nieuwbouwprojecten moet aandacht zijn voor ontmoeting, sociale cohesie en leefbaarheid. "

Neutraal

Lokaal Sociaal

"Hoewel de gemeente zelf geen woningen bouwt, kan er wel medewerking worden verleend bij concrete plannen. "

Oneens

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl