Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 21

Tegenprestatie bijstand

Mensen die een bijstandsuitkering krijgen moeten als tegenprestatie vrijwilligerswerk doen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Oudewater

"Een bijstandsuitkering moet minder vrijblijvend worden toegekend, vrijwilligerswerk moet worden gestimuleerd. "

VVDenD66 Oudewater

"Actief meedoen in de maatschappij vergroot de kans op een normale baan. Het is ook iets terug doen voor de ondersteuning die de samenleving bijstandsgerechtigden biedt."

Neutraal

Oneens

De Onafhankelijken Oudewater

"Vrijwel geen enkele burger met een bijstandsuitkering heeft daarvoor gekozen. Het opleggen van vrijwilligerswerk is misplaatst en kan stigmatiserend werken. Degenen die vrijwilligerswerk willen doen om werkervaring op te doen, weer actief te worden in een gewoon dagrooster of om hun medemens te helpen, worden daartoe meer dan van harte uitgenodigd."

ChristenUnie-SGP Oudewater

"Mensen met een bijstandsuitkering moeten geprikkeld worden om weer aan het werk te gaan. De ChristenUnie-SGP vindt het verplicht stellen van vrijwilligerswerk daaraan ondergeschikt. UIteraard moedigen wij dit wel aan: zo kan de uitkeringsgerechtigde wat terugdoen voor de samenleving! "

Stelling 2 van 21

Auto's uit binnenstad

De gemeente moet het autoverkeer in de binnenstad zoveel mogelijk tegenhouden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Onafhankelijken Oudewater

"De binnenstad moet zo goed mogelijk bereikbaar blijven voor de bezoekers, ook zij die met de auto komen. Dat betekent niet dat voor iedere winkel of woning geparkeerd moet kunnen worden. Voor een leefbare en levendige binnenstad moeten fietsers en voetgangers de ruimte hebben. (Gedeeltelijke) afsluiting aan de orde als er voldoende parkeergelegenheid op loopafstand van het centrum aanwezig is. Toeristen willen we gelegenheid bieden om te parkeren op het terrein aan de Johan Vierbergenweg"

ChristenUnie-SGP Oudewater

"De straten in onze historische binnenstad zijn niet gemaakt voor autoverkeer. Het autogebruik in de binnenstad, zeker rond de markt, moet daarom ontmoedigd worden. Tegelijkertijd wonen hier wel mensen met een auto. Ook moet het voor mindervaliden en ouderen mogelijk blijven om de winkels te bezoeken. "

Neutraal

Oneens

CDA Oudewater

"In het zomer/toeristenseizoen moet de binnenstad autoluw zijn, in de winter gewoon toegankelijk. Het is belangrijk dat ook inwoners die slecht ter been zijn de binnenstad kunnen bereiken. "

VVDenD66 Oudewater

"Wel autoluw, niet autovrij. Vrachtverkeer willen we wel vermijden. Hier is de oude binnenstad niet op gebouwd."

Stelling 3 van 21

Verplaatsen Zwembad

De gemeente moet de verplaatsing van het zwembad naar de Noord Syde doorzetten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVDenD66 Oudewater

"Het oude zwembad is op en op de Noord Syde mag geen woningbouw van de provincie. De sportfaciliteiten samenbrengen op de Noord Syde levert voordelen op zoals het delen van parkeerterreinen, kantine en kleedruimtes. Meer efficiëntie, minder kosten en meer zelfredzaamheid voor verenigingen."

Neutraal

ChristenUnie-SGP Oudewater

"Het huidige zwembad is aan vervanging toe. De ChristenUnie-SGP vindt dat bij nieuwbouw er minimaal sprake moet zijn van een openluchtzwembad met de afmetingen voor waterpolo. De ChirstenUnie-SGP wil zo snel mogelijk een nieuw zwembad: de locatie is daaraan ondergeschikt. Als de financiën het toelaten kan er verder gekeken worden naar extra faciliteiten. Afgelopen raadsperiode zijn de plannen opnieuw in de prullenbak terechtgekomen. "

Oneens

De Onafhankelijken Oudewater

"Het zwembad kan het best op de huidige locatie blijven. In onze visie is een openluchtbad het maximaal haalbare voor Oudewater. Wanneer het bad toch verplaatst wordt, mag dat niet ten koste gaan van de volkstuinen. "

CDA Oudewater

"Er moet een nieuw multifunctioneel zwembad op Statenland komen. "

Stelling 4 van 21

Tappersheul

Het bedrijventerrein Tappersheul mag niet verder uitgebreid worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Onafhankelijken Oudewater

"Door de aanleg van de derde fase van het bedrijventerrein beschikken de Oudewaterse ondernemers de komende jaren over voldoende ruimte voor de benodigde expansie. . Wij zetten ons in voor verplaatsing van bedrijven met veel zwaar verkeer naar een regionaal bedrijventerrein aan de A12. "

Neutraal

Oneens

CDA Oudewater

"Gezien de economische ontwikkeling in Oudewater is uitbreiding dringende noodzaak. "

VVDenD66 Oudewater

"Wij zijn de ondernemers in Oudewater dankbaar en vinden dat zij voldoende ruimte verdienen voor de uitoefening van hun bedrijf. Ook creëert dit extra werkgelegenheid binnen de gemeente."

ChristenUnie-SGP Oudewater

"De gemeente moet de randvoorwaarden op orde hebben om de economie en werkgelegenheid in Oudewater te bevorderen. Een uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul is daar een voorbeeld van. Ondernemers moeten kansen krijgen om hun activiteiten te ontplooien en uit te breiden. "

Stelling 5 van 21

Ondergronds parkeren

De gemeente Oudewater moet een ondergrondse parkeerplaats bouwen op de Westerwal.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Onafhankelijken Oudewater

"Met name de Oudewaterse binnenstad biedt te weinig parkeergelegenheid voor de bewoners en bezoekers.Om het stadscentrum bereikbaar te houden is uitbreiding van het parkeerareaal gewenst, bij voorkeur aan de randen van de stadskern. Westerwal is een van de kansrijke locaties om daarin te voorzien. Wanneer er voldoende parkeergelegenheid komt kan de binnenstad vanaf 10 uur s morgens worden afgesloten. "

CDA Oudewater

"Alhoewel de gemeente geen eigenaar is van de grond, is dit een goede suggestie om mee te geven aan de projectontwikkelaar. "

Neutraal

Oneens

VVDenD66 Oudewater

"Door auto’s op de Westerwal te laten parkeren verlaag je de parkeerdruk in de binnenstad. Een ondergrondse parkeergarage is echter veel te duur, wij zijn voorstander van een souterrain-parkeerplaats."

ChristenUnie-SGP Oudewater

"De Westerwal is een wond in het prachtige stadshart van Oudewater. Voor de ChristenUnie-SGP heeft het nu lang genoeg geduurd. Zo snel mogelijk moet hier gebouwd gaan worden. Mocht woningbouw niet kunnen in verband met de milieueisen van de naastgelegen bedrijven, dan is een stadspark of een parkeerplaats op deze locatie een goede mogelijkheid. Een ondergrondse parkeerplaats kost enorm veel. Dat geld kan beter in andere projecten gestoken worden. "

Stelling 6 van 21

Toerisme

De gemeente moet meer geld steken in toerisme.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Onafhankelijken Oudewater

"Oudewater is een aantrekkelijke bestemming voor toeristen en (water-)recreanten. Door het bieden van goede voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een passantenhaven, verleiden we de bezoekers tot een langer verblijf, waardoor zij meer bijdragen aan de lokale economie. Daarbij blijven, of komen belangrijke voorzieningen ook beschikbaar voor de inwoners van Oudewater. "

CDA Oudewater

"Samen met de ondernemers die van het toerisme profiteren. "

VVDenD66 Oudewater

"In Oudewater beleef je een onvergetelijke dag, initiatieven om toerisme te stimuleren, zoals een hotel of B&B, ondersteunen wij."

Neutraal

Oneens

ChristenUnie-SGP Oudewater

"De ChristenUnie-SGP vindt dat het stadsbestuur zich in eerste instantie moet richten op haar eigen inwoners. Toerisme levert onze gemeente wel veel op: de dagjesmensen die van onze voorzieningen gebruik maken. De ChristenUnie-SGP is daarom voorstander van het behoud van het huidige budget voor toerisme. Dat kan gelijk blijven. "

Stelling 7 van 21

Woningbouw

De gemeente Oudewater moet zich sterk maken voor meer woningbouw in het buitengebied.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVDenD66 Oudewater

"In samenspraak met de huidige bewoners moeten we mogelijke locaties zoeken. Het mag ook niet te koste gaan van groen, maar als de buurt ervan opknapt is dit een hele goede optie."

ChristenUnie-SGP Oudewater

"In Oudewater is nog beperkte nieuwbouwruimte, vanwege de door de provincie opgelegde rode contour. De ChristenUnie-SGP ziet hier de waarde van in, maar is van mening dat deze te strak rond Oudewater ligt. Het Groene Hart verdient bescherming, maar niet tegen de prijs van een Oudewater zonder jongeren. Zij horen erbij. Nieuwbouwruimte is dus nodig."

Neutraal

De Onafhankelijken Oudewater

"De Onafhankelijken zijn zuinig op het open cultuurlandschap in onze gemeente. Voor de komende jaren zijn er nog voldoende binnenstedelijke bouwlocaties binnen de zogeheten rode contour. Het is belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan door voor de meest urgente groepen woningzoekenden te bouwen. Daarmee bevorderen we ook de doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad. "

Oneens

CDA Oudewater

"We moeten zuinig zijn op het ons buitengebied, er zijn locaties genoeg waar nog gebouwd kan worden; zoals het Statenland, Westerwal en het evenemententerrein (Oranje Bolwerck). "

Stelling 8 van 21

Kunstgras

Bij alle sportvelden met kunstgras moeten rubberkorrels vervangen worden door ander materiaal.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

De Onafhankelijken Oudewater

"De kunstgrasvelden, zoals Oudewater die heeft, gemaakt van SBR (banden) bevatten zware metalen en pac's en zijn daarom een ernstige bron van vervuiling van de bodem en het grondwater. Hiervoor zijn goede plubicaties bij ons beschikbaar. Het beste zou daarom zijn om het veld nu te verwijderen. Maar kunnen ons aansluiten bij het in Leeuwarden ingevoerde beleid: als het veld over enkele jaren moet worden vervangen, dan leggen we niet opnieuw zo'n veld aan."

Oneens

CDA Oudewater

"Nee, de schadelijkheid van de rubberkorrels is bij nader onderzoek niet aangetoond. "

VVDenD66 Oudewater

"Er is nog niet bewezen dat rubber korrels schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Bovendien hebben alternatieve vulmaterialen andere nadelen."

ChristenUnie-SGP Oudewater

"Het RIVM, de organisatie van de Rijksoverheid die verantwoordelijk is voor de gezondheid van ons allemaal, heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van rubberkorrels op voetbalvelden. ZIj concluderen dat het niet gevaarlijk is om te sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels. De ChristenUnie-SGP volgt dit advies. "

Stelling 9 van 21

Coffeeshop

De gemeente moet de vestiging van een coffeeshop toestaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

VVDenD66 Oudewater

"Als de vraag er is komt de handel vanzelf. In dat geval moet de gemeente dit reguleren om criminaliteit tegen te gaan. Dit zal dan wel op een sociaal veilige locatie moeten."

Oneens

De Onafhankelijken Oudewater

"De Onafhankelijken concentreren zich op het bestrijden van harddrugs en overmatig drankgebruik. Dit met doelgerichte programma's en informatie. "

CDA Oudewater

"Nee, wij zijn fel tegen opening van een coffeeshop."

ChristenUnie-SGP Oudewater

"Het drugsgebruik in Oudewater is hoog. De ChristenUnie-SGP in Oudewater baart dit grote zorgen. Drugsgebruik kent grote risico’s voor de gezondheid en is zeer verslavingsgevoelig. Het gebruik van deze illegale genotsmiddelen dient krachtig te worden bestreden. Het openen van een coffeeshop - waar softdrugs verkocht mogen worden - gaat lijnrecht in tegen het beleid van ontmoediging. "

Stelling 10 van 21

Groenonderhoud

De gemeente moet het groen (zoals parken, bomen langs wegen, etc) beter onderhouden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Onafhankelijken Oudewater

"Parken, plantsoenen, groenstroken en ander 'openbaar' groen vormen een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en de leefbaarheid en beleving van de openbare ruimte. In het beheer en onderhoud gaat het er niet alleen om dat het groen er 'netjes' bij ligt, ook andere aspecten zijn van belang zoals variatie, biodiversiteit en ecologie. Daarom zijn wij bijvoorbeeld voorstander van natuurlijk bermbeheer en maaien in plaats van klepelen. "

CDA Oudewater

"Het groen moet veel beter worden onderhouden. "

ChristenUnie-SGP Oudewater

"De ChristenUnie-SGP wil het groen dat we binnen onze kern kennen behouden. Groen behouden betekent ook groen onderhouden. Slecht onderhouden groenstroken en plantenbakken leiden tot een slordig stadsgezicht. En het heeft tot gevolg dat mensen zich zelf ook slordig gaan gedragen, bijvoorbeeld in de omgang met hun afval. Dat moet voorkomen worden. Ook moeten de parken, zoals het park Ruyghe Wey en het Broeckerpark, goed toegankelijk zijn, ook voor mindervaliden. "

Neutraal

VVDenD66 Oudewater

"Het onderhoud moet beter, maar dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers en gemeente. Initiatieven om het onderhoud gezamenlijk te doen ondersteunen wij."

Oneens

Stelling 11 van 21

Centrum vuurwerkvrij

De gemeente moet het centrum van Oudewater aanwijzen als vuurwerkvrije zone.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie-SGP Oudewater

"Het afsteken van vuurwerk in de oudejaarsnacht levert ieder jaar weer een grote hoeveelheid schade op. Voor duizenden euro’s moet er aan verkeersborden en straatmeubilair vervangen worden. Om nog maar te zwijgen over de milieuschade die het afsteken van dit vuurwerk veroorzaakt. De ChristenUnie-SGP pleit voor een vuurwerkvrije binnenstad tijdens oud en nieuw. Op termijn kan het zelfs wenslijk zijn om de gehele gemeente te vrijwaren van vuurwerk. "

Neutraal

De Onafhankelijken Oudewater

"Daar is geen aanleiding voor. Als bewoners hun buurt of wijk vuurwerkvrij willen maken, zullen we dat per geval bekijken."

VVDenD66 Oudewater

"Er moet een juiste mix zijn van de vrijheid om zelf te bepalen wat de mensen in de binnenstad wensen en de milieuwensen van de gemeente. Het zou een goed idee zijn om ter compensatie vanuit de gemeente een vuurwerkshow te organiseren maar dit kan alleen in overleg met de bewoners."

Oneens

CDA Oudewater

"Het aanwijzen van een vuurwerkvrije zone is niet realistisch. Strikter handhaven van bestaande regels is wel belangrijk. "

Stelling 12 van 21

Openingstijden winkels

Winkeliers moetenzelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Onafhankelijken Oudewater

"In beginsel moeten de winkeliers dat zelf kunnen bepalen. Als de openingsvrijheid leidt tot verdringing van winkels die belangrijk zijn voor het aanbod, kan het nodig zijn om nadere voorwaarden te stellen."

CDA Oudewater

"Winkeliers mogen dat zelf bepalen, het CDA wijst echter zondagsopenstelling af."

VVDenD66 Oudewater

"De ondernemers kunnen zelf de beste inschatting maken over wanneer ze opengaan of sluiten. Wel is het beter voor iedereen als de winkeltijden op elkaar afgestemd zijn."

Neutraal

Oneens

ChristenUnie-SGP Oudewater

"De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van het vrijgeven van de winkeltijden voor ondernemers. De huidige winkeltijden doordeweeks volstaan voor de kleine ondernemer. Daarnaast heeft de ChristenUnie-SGP prinicpiële bezwaren tegen een zondagsopenstelling: het is goed om als samenleving één dag rust te nemen, om familie en vrienden te ontmoeten en even niets te hoeven doen. Dit is ook ter bescherming van onze kleine ondernemer en het winkelpersoneel (vaak jongeren!) die 's zondags moeten werken, "

Stelling 13 van 21

Lokale belastingen

De gemeente moet de belasting die je betaalt over je woning of je bedrijfspand (ozb) verlagen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Oudewater

"OZB mag géén sluitpost van de begroting zijn. "

ChristenUnie-SGP Oudewater

"De ChristenUnie-SGP vindt dat de Oudewaternaar niet de prijs mag betalen van wanbeleid van de gemeente. De gemeente heeft ieder jaar een bepaald budget, daar doen we het mee. Voor een grote uitgave kan met reserveringen gespaard worden. De onroerend zaak belasting (OZB) wordt dus niet verhoogd door het stadsbestuur. Wel mag de inflatie gecorrigeerd worden. Om de voorzieningen op peil te houden, kan het huidige niveau gehandhaafd worden. Waar minder ozb kan, zijn we daar voor! "

Neutraal

De Onafhankelijken Oudewater

"De tarieven van de gemeentelijke hangen samen met de financiële positie van de gemeente én de ambities van het gemeentebestuur. Oudewater is gelukkig financieel gezond, zodat de hoge kosten van, onder andere, het herstel van wegen en bruggen en goede zorg- en welzijnsvoorzieningen opgebracht kunnen worden. Overigens liggen de Oudewaterse belastingtarieven onder het gemiddelde in de regio. "

Oneens

VVDenD66 Oudewater

"De ozb moet een zekere post van uitgaven zijn voor de eigenaren en een stabiele bron van inkomsten voor de gemeente. "

Stelling 14 van 21

Inwoners voorrang bij huurwoningen

De gemeente moet dorpsbewoners voorrang geven bij het toewijzen van huurwoningen in Hekendorp.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Onafhankelijken Oudewater

"Dit kan goed en is wettelijk ook toegestaan. De onafhankelijken zetten zich om gebruik te maken van de 'kleine kernen-regeling'. Hierdoor worden alle huizen eerst 14 dagen aan eigen inwoners aangeboden alvorens zij algemeen worden aangeboden. Wij willen dat graag ook voor de gehele gemeente."

CDA Oudewater

"De huizen in Hekendorp moeten beschikbaar blijven voor Hekendorpers."

VVDenD66 Oudewater

"Voor zover dit wettelijk mogelijk is. Daarnaast moet er simpelweg meer woningaanbod gecreëerd worden."

ChristenUnie-SGP Oudewater

"De gemeente moet haar best doen om (kinderen van) Hekendorpers de eerste plaats te geven bij het toewijzen van huizen. "

Neutraal

Oneens

Stelling 15 van 21

Bibliotheek in De Klepper

De bibliotheek in Oudewater moet naar De Klepper verhuizen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Onafhankelijken Oudewater

"Volgens De Onafhankeleijken hoort de bibliotheek als publieksfunctie thuis in de binnenstad als onderdeel van de 'huiskamer van de stad' die in De Klepper wordt ingericht. De huidige locatie ligt te ver van de 'bewoonde wereld'. De "huiskamer van de stad"kan met meerdere publieke functies worden aangekleed. Een goed voorbeeld is de oude chocolade fabriek in Gouda."

VVDenD66 Oudewater

"De bibliotheek kan gebruikt worden als magneet naar de binnenstad. De binnenstad is voor de bibliotheek ook een betere plek. Daar komen meer mensen op af."

ChristenUnie-SGP Oudewater

"Oudewater heeft een groot aantal verenigingsgebouwenmet relatief veel leegstand. Bijvoorbeeld De Klepper of het Cultuurhuis. Dat kost veel geld. Daarom moet er nagedacht worden over het gebruik van deze locaties. Om meer publiek naar de binnenstad te trekken, kan de bibliotheek eventueel verplaatst worden naar De Klepper. Voorwaarde daarvoor is dat er een goede bestemming gevonden wordt voor de beschikbaar gekomen ruimte in het Cultuurhuis. "

Neutraal

Oneens

CDA Oudewater

"Nee, er moet een volwaardige bibliotheek in het Cultuurhuis blijven. "

Stelling 16 van 21

Eenvoudige regels evenementen

De gemeente moet het organiseren van evenementen makkelijker maken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Onafhankelijken Oudewater

"Evenementen zorgen voor reuring en vertier. Veelal nemen vrijwilligers de organisatie voor hun rekening. Waar mogelijk moet de gemeente de helpende hand bieden, door praktische en begrijpelijke spelregels en praktische hand- en spandiensten. Dus goed faciliteren en meedenken. Belangrijk is dat vooraf aandacht is voor de overlast die het mogelijk gaat bieden en daar goede afspraken over te maken. "

CDA Oudewater

"Onnodige regels moeten verdwijnen. Er moet wel meer dan nu rekening worden gehouden met overlast van bewoners. "

Neutraal

VVDenD66 Oudewater

"De gemeente heeft belang bij evenementen en behoort zich hierbij dienstverlenend op te stellen. Wel moeten er omwille van de veiligheid en overlast door vernielingen regels gesteld worden en worden gehandhaafd. "

Oneens

ChristenUnie-SGP Oudewater

"Evenementen in Oudewater zijn gezellig: zoals bij Pracht aan de Gracht of de havendagen. Tegelijk vragen evenementen het nodige van de buurtbewoners, zeker die in de binnenstad. Zij zitten geregeld tot laat in de (geluid)overlast. Ook moeten we scherp letten op het alcoholgebruik tijdens deze evenementen. Het verlenen van vergunningen voor evenementen met alcoholconsumptie of op zondag moet teruggedrongen worden Op alcoholmisbruik en dronkenschap wordt strikt gehandhaafd. "

Stelling 17 van 21

Indrinken

De gemeente moet maatregelen nemen om misbruik van alcohol bij evenementen tegen te gaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Onafhankelijken Oudewater

"De onafhankelijken vinden dat elke gemeente maatregelen moet nemen tegen elke vorm van misbruik. Alcohol misbruik bij evenementen zijn ongewenst. Geeft overlast en vernielingen in de stad. In het verleden zijn mooie evenementen ten onder gegaan aan teveel alcohol gebruik. Dit kan worden terug gedrongen door de verkoop van Alcohol later op de dag pas toe te staan. En goede afspraken te maken met horeca ondernemers te maken."

CDA Oudewater

"Bij misbruik moet de gemeente meer handhavend optreden. "

VVDenD66 Oudewater

"Dit is een wettelijke verplichting van de gemeente."

ChristenUnie-SGP Oudewater

"Alcoholgebruik kent risico's. Zeker in het verkeer. De ChristenUnie-SGP moedigt extra controles op risicodagen aan. Alcoholmisbruik kan al snel leiden tot vandalisme. Het verlenen van vergunningen voor evenementen met alcoholconsumptie of op zondag moet teruggedrongen worden. Op alcoholmisbruik en dronkenschap wordt strikt gehandhaafd. "

Neutraal

Oneens

Stelling 18 van 21

Cameratoezicht

Bij grote evenementen moet er cameratoezicht komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Oudewater

"Daar wordt al regelmatig gebruik van gemaakt en dat heeft z'n waarde bewezen. "

Neutraal

De Onafhankelijken Oudewater

"Cameratoezicht kan nuttig zijn om de veiligheid tijdens een publieksevenement te waarborgen. Het is echter geen wondermiddel. Een goede organisatie, menselijk toezicht en sociale controle zijn zeker zo belangrijk. "

ChristenUnie-SGP Oudewater

"Evenementen moeten veilig zijn. De gemeente is verantwoordelijke voor de veiligheid in onze stad. Mocht er cameratoezicht nodig zijn om dit te garanderen, zal de organisator de kosten hiervan moeten voldoen. "

Oneens

VVDenD66 Oudewater

"Gegeven de weinige incidenten bij de huidige evenementen is hier geen aanleiding voor. Dit is een maatregel die niet nodig is."

Stelling 19 van 21

Snelheid in woonwijken

De maximumsnelheid in woonwijken moet overal 30 kilometer per uur worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Onafhankelijken Oudewater

"Leefbaarheid en veiligheid moeten voorop staan in de woonomgeving. Hard rijdende auto's gaan ten koste van de veiligheid. "

CDA Oudewater

"Eens, er moet echter wat het CDA betreft meer gehandhaafd worden."

ChristenUnie-SGP Oudewater

"De veiligheid van onze kinderen moet gegarandeerd zijn in de woonwijken. Ook in het kader van duurzaamheid moet de gemeente het autogebruik ontmoedigen. Er moet daarom sprake zijn van een goede infrastructuur voor fietsers en wandelaars. Dit geldt ook voor het historische centrum. Daar verdienen de fietser en voetganger een goede plek. Het openbaar vervoer, als vervanger van de auto, moet op orde zijn. De gemeente moet een goede standaard hiervan van de Provincie eisen. "

Neutraal

Oneens

VVDenD66 Oudewater

"Op een woonerf is de maximum snelheid 30 km/h. Als er woonwijken zijn die vragen om een maximum snelheid van 30 km/h omwille van de veiligheid moet dit aangepast worden. Dit is echter niet op elke weg in elke woonwijk van toepassing."

Stelling 20 van 21

Huishoudelijke hulp ouderen

De gemeente Oudewater moet extra geld uitgeven aan huishoudelijke hulp voor ouderen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Oudewater

Geen toelichting gegeven

Neutraal

De Onafhankelijken Oudewater

"Door de afbouw van de verzorgingshuizen moeten ouderen langer thuis blijven wonen. Huishoudelijk hulp kan helpen om hun zelfredzaamheid te behouden. Ruimhartige toekenning van hulp bij het huishouden getuigt van sociale verantwoordelijkheid en helpt om complexe, dure zorg te voorkomen of uit te stellen."

VVDenD66 Oudewater

"De financiering van huishoudelijke hulp kan omhoog door dit slimmer te organiseren. Ook vragen niet alle ouderen om huishoudelijke hulp omdat deze niet altijd gewenst is. Mensen die dit niet zelf kunnen betalen en wel wensen krijgen dit al."

Oneens

ChristenUnie-SGP Oudewater

"De ChristenUnie-SGP vindt dat onze ouderen van de beste zorg moeten worden voorzien. Mocht de huishoudelijke hulp tekortschieten, betekent dit dat hier extra in wordt geïnvesteerd. Op dit moment wordt de zorg in Oudewater goed verleend. Extra geld aan huishoudelijke hulp is daarom niet nodig. Mocht blijken dat de situatie verandert, dan zal de gemeente snel en adequaat moeten reageren. "

Stelling 21 van 21

Asbest inleveren

Inwoners van Oudewater moeten asbest gratis kunnen aanbieden op de gemeentewerf.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Onafhankelijken Oudewater

"Deze maatregel draagt bij aan versnelde sanering en illegale stortingen van dit gevaarlijke materiaal. "

CDA Oudewater

"Hierdoor zou verwijdering van asbest in het buitengebied een stimulans kunnen krijgen. "

ChristenUnie-SGP Oudewater

"Asbest kan grote gevaren voor de volksgezondheid opleveren. Het is daarom belangrijk dat asbest-daken zoveel mogelijk worden gesaneerd. De ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeente het eenvoudiger kan maken om asbest te verwijderen, door dit gratis in te laten leveren. Het is in het belang van iedereen als particulieren gratis beperkte hoeveelheden kunnen aanbieden. "

Neutraal

Oneens

VVDenD66 Oudewater

"Er gelden al subsidieregelingen voor het verwijderen van asbest, daarom vinden wij dit niet nodig. Ook zou een dergelijke regeling mensen stimuleren om zelf asbest te gaan verwijderen wat niet slim is."

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl