Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 26

Horeca binnenstad

De gemeente Utrecht moet meer horeca in de binnenstad toestaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Utrecht

"D66 staat voor een levendige stad. Verschillende soorten horeca hebben verschillende effecten, niet alle horeca leidt tot overlast. Onze plannen geven vooral meer ruimte voor lunchrooms en koffiezaakjes. Daarnaast willen we ook meer ruimte voor horeca buiten de binnenstad, door te spreiden beperken we overlast per gebied."

Student & Starter Utrecht

"Wij zien graag een levendige stad met genoeg ruimte voor horecaondernemers om te groeien, niet alleen in de binnenstad maar ook in de wijken eromheen. Daarnaast is Student & Starter een voorstander van blurring, waardoor je bijvoorbeeld in een kledingwinkel ook een kopje koffie en een hapje eten kan krijgen. Door middel van blurring krijgt horeca meer ruimte in de binnenstad en creëren we op die manier een meer levendige binnenstad."

PVV Utrecht

"Partij voor de Vrijheid wil de regeldruk voor ondernemers verminderen. Keuzevrijheid voor winkeliers en horecaondernemingen."

Seniorenpartij Utrecht

"Wij vinden dat er meer horeca moet komen en dat dat beter gereguleerd dient te worden. Niet drie soortgelijke bedrijven in dezelfde straat, maar goede keuzemogelijkheden voor de bezoekers. Verder goede handhaving van de vergunning. Zodat de overlast die er zou kunnen komen tot een minimum beperkt blijft."

Rex Willem-Alexander Utrecht

"Maar alleen onder bepaalde voorwaarden, namelijk meer diversiteit."

Evenwicht Utrecht

"Utrecht staat bekend om de vele gezellige horecagelegenheden en wij willen hier niet teveel gemeentelijke beperkingen in doorvoeren. Evenwicht vindt dat er echt inspraak vanuit bewoners moet zijn. Dus bewoners moeten betrokken worden bij de totstandkoming van een nieuwe horecagelegenheid. Mocht er daarna toch overlast zijn, dan is dit een taak voor handhaving en ligt de oplossing niet bij het verbieden van horeca."

Neutraal

VVD Utrecht

"Wat de Utrechtse VVD betreft kan er horeca bijkomen waar het kan. Waar het niet kan, of de leefbaarheid onder druk staat, zijn we terughoudend met het toestaan van nieuwe horeca."

SP Utrecht

"Omdat de bewoners van de binnenstad ook recht hebben op een leefbare woonomgeving en er al voldoende aanbod bestaat, komt er niet meer overlast veroorzakende horeca in de binnenstad. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

DENK Utrecht

"Wij zijn niet tegen meer horeca want dat is goed voor de werkgelegenheid en het toerisme. Er wordt echter slecht gehandhaafd op overlast, dat moet verbeteren."

Oneens

GroenLinks Utrecht

"GroenLinks vindt het belangrijk dat er een goed evenwicht is tussen de levendigheid en de leefbaarheid in de Utrechtse binnenstad. Op dit moment hebben de bewoners veel overlast van onder andere de horeca in de binnenstad. Eerst moet dat aangepakt worden, dan kunnen we kijken of er voor meer horeca plaats is. Meer horeca in wijken zoals in Leidsche Rijn juichen we toe."

PvdA Utrecht

"We zijn trots op de mooie binnenstad van Utrecht, maar vrezen dat het steeds meer een pretpark wordt. Meer horeca die overlast veroorzaakt, brengt de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze binnenstad in gevaar. Er moet een goede balans zijn tussen wonen, winkels, horeca, cultuur en historie. Daarom moet er vanuit de gemeente een duidelijke visie komen op horeca in de binnenstad én in andere delen van Utrecht. "

CDA Utrecht

"Het karakter van de binnenstad wordt bepaald door een goede balans van horeca, kleine winkels en filialen van winkelketens. Uitbreiding van horeca naar 'rustige' delen van de binnenstad tast dat karakter aan en daarom is het CDA daar tegen."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang is kritisch als het gaat om uitbreiding van het binnenstedelijk winkel- en horecabestand. De Utrechtse binnenstad heeft genoeg winkels en restaurants (met terrasjes). Uitbreiding daarvan en blurring leidt tot verschraling van het aanbod, failliete horecaondernemers en nog meer drukte. Men moet als Utrechter gewoon op stoepen of door straatjes kunnen lopen zonder gedwongen te worden op de rijweg te lopen doordat een terras de stoep verspert."

ChristenUnie Utrecht

"Meer ruimte voor nog meer horeca en meer overlast? Niet als het aan de ChristenUnie ligt. Extra horeca in de andere wijken steunen wij van harte. En juist daarom is in de binnenstad een pas op de plaats nodig. "

Partij voor de Dieren Utrecht

"Horeca wordt eerlijker verspreid over de stad. In de wijken wordt het eenvoudiger om een duurzaam café of restaurant te openen, mits omwonenden nauw betrokken worden en de horeca geen overlast veroorzaakt. Daar staat tegenover dat de gemeente het aantal horecavoorzieningen in de overbelaste binnenstad niet verder uitbreidt."

Piratenpartij Utrecht

"Utrecht heeft een rijk aanbod van gevarieerde horeca, dat prima voorziet in de huidige behoefte. Meer horeca in de binnenstad loopt vooruit op de economie, wanneer de economie weer iets inzakt, zal dit direct leiden tot leegstandsproblematiek. Daarnaast slokt meer horeca ruimte op voor kleinschalige initiatieven die juist ondersteund moeten worden. We zijn daarom tegen uitbreiding van horeca in de binnenstad."

Stelling 2 van 26

Bed-bad-broodopvang

De gemeente moet stoppen met het geven van onderdak en voeding aan mensen zonder verblijfsvergunning (bed-bad-broodopvang).

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Utrecht

"In het regeerakkoord staat aangekondigd dat er een gezamenlijke opvangvoorziening komt voor vertrekplichtigen (LVV). Daarmee kan de gemeentelijke opvang worden beëindigd."

PVV Utrecht

"Geen bed-bad-broodopvang voor illegalen in Utrecht."

Neutraal

Oneens

D66 Utrecht

"D66 vindt het belangrijk dat in Utrecht niemand op straat hoeft te slapen. Ook in Utrecht zijn mensen die om allerlei redenen geen verblijfsvergunning hebben. In Utrecht hebben we een goede, laagdrempelige manier om mensen op te vangen en ondersteuning (inclusief medische, juridische en sociale hulp) te bieden. Juist die manier van werken zorgt aantoonbaar dat mensen op termijn perspectief krijgen op een echte toekomst, met een vergunning in Nederland of in eigen land."

GroenLinks Utrecht

"Een juridische status mag nooit een reden zijn om mensen uit te sluiten van noodzakelijke voorzieningen. Niemand mag op straat komen te staan. Daarom maakt GroenLinks zich nog steeds sterk voor minimale voorzieningen voor iedereen: bed, bad, brood én begeleiding. Organisaties die actief zijn op dit terrein houden onze steun. Lees meer op: http://bit.ly/gl030-internationaal"

PvdA Utrecht

"De PvdA Utrecht vindt dat iedereen menswaardig behandeld moet worden, ook uitgeprocedeerde asielzoekers. We zijn dus voor een gemeentelijke bed-bad-broodvoorziening, zodat niemand in Utrecht aan zijn lot wordt overgelaten. Daar hebben we ons landelijk ook hard voor gemaakt, en dat blijven we doen."

SP Utrecht

"Omdat uitgeprocedeerde asielzoekers ook recht hebben op een menswaardig bestaan, krijgen zij ondersteuning van de gemeente onder de noemer 'bed, bad, en brood.' https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

CDA Utrecht

"Niemand hoeft in Utrecht op straat te slapen. Voor daklozen en vluchtelingen die nergens anders terechtkunnen, is een sluitend aanbod van (sobere) voorzieningen, waar mensen geholpen worden naar een permanente oplossing (huis, werk en/of terugkeer naar het land van herkomst)."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht is voor de uitvoering van een sobere bed-bad-broodregeling. Dit betekent concreet dat de gemeente ongedocumenteerden en uitgeprocedeerde asielzoekers huisvesting, verzorging en voeding verstrekt. Zij dienen alles in het werk te stellen om mee te werken aan terugkeer naar het land van herkomst."

ChristenUnie Utrecht

"Zolang er nog geen geschikte landelijke regeling is doorgevoerd, moet de gemeente voor een vangnet van tenminste bed, bad en brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde asielzoekers zorgen, want het is onwenselijk dat zij door de stad zwerven. Daarom wil de ChristenUnie dat het huidige Utrechtse systeem wordt gehandhaafd. "

Student & Starter Utrecht

"Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten in ieder geval een dak boven hun hoofd, voldoende eten en hygiëne geboden worden totdat er duidelijkheid is over hun toekomst. Dit is iets waar ieder mens recht op heeft, ook uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaat hier om humanitaire principes waar wij als gemeente aan moeten voldoen."

Partij voor de Dieren Utrecht

"Indien nodig is er in Utrecht een bed-bad-broodregeling voor mensen die uitgeprocedeerd zijn over hun asielaanvraag en mensen die ongedocumenteerd zijn. Het is inhumaan om mensen op straat te laten slapen en daarom moeten we als gemeente mensen helpen met de eerste levensbehoeften."

Piratenpartij Utrecht

"De Piratenpartij Utrecht ziet er niets in om te stoppen met de bed-bad-broodopvang. Wij staan voor een uitbreiding van deze regeling. Uitgeprocedeerde asielzoekers een slaapplek en een boterham geven en vervolgens overdag de straat op sturen is niet wenselijk. Als inclusieve gemeente moeten we zorgen voor lokale uitbreiding van de bed-bad-broodregeling en deze groep niet behandelen als derderangs mensen."

DENK Utrecht

"Wij zijn voor een gastvrije stad voor iedereen, dus ook voor asielzoekers en statushouders."

Seniorenpartij Utrecht

"De wereld is voor iedereen dus ook een wereldstad als Utrecht moet openstaan voor de opvang van personen zonder verblijfsvergunning. Wel zijn wij van mening dat de beste opvang zo dicht mogelijk bij huis moet liggen. Dus bevorderen van goede opvang in de regio. Alleen is dat een landelijk issue. En zolang dat niet goed geregeld is, moeten we onze deuren open hebben om niet te veel personen als zwerver in de stad rond te laten lopen. Dat veroorzaakt misschien nog wel meer problemen."

Rex Willem-Alexander Utrecht

"Natuurlijk niet. Opvang voor mensen die het moeilijk hebben heeft prioriteit."

Evenwicht Utrecht

"Omkijken naar de ander is in onze optiek één van de belangrijkste pijlers van de samenleving. Ook als mensen zijn uitgeprocedeerd moeten zij voorzien zijn van basisbehoeften. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen dan ook ondersteuning (bed, bad en brood) krijgen van de gemeente."

Stelling 3 van 26

Parkeervergunning

Parkeervergunningen moeten voor bewoners in hun eigen wijk gratis worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht wil voorkomen dat bewoners van buurten te maken krijgen met auto’s van parkerende forenzen, dagjesmensen en auto’s die daar niets te zoeken hebben. Daarom willen wij een onderzoek naar betaald parkeren of kentekenparkeren in een groot aantal Utrechtse wijken. Wij willen dat bewoners van straten en buurten een gratis parkeervergunning krijgen, zodat zij zonder extra kosten gewoon hun auto in de buurt kunnen stallen waar ze wonen."

Piratenpartij Utrecht

"De Piratenpartij Utrecht is het eens met deze stelling. Mobiliteit is een recht van alle inwoners van Utrecht. De gemeente moet de inwoners hierin niet beperken. Mensen moeten hun auto gratis in hun eigen wijk kunnen parkeren. Tegelijkertijd moet de gemeente extra investeren in het openbaar vervoer en inzetten op uitstootvrije auto’s."

PVV Utrecht

"Parkeertarieven bevriezen, geen uitbreiding betaald parkeren. Voor bewoners en mantelzorgers gratis vergunningen."

Rex Willem-Alexander Utrecht

Geen toelichting gegeven

Neutraal

SP Utrecht

"Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd nadat de meerderheid van de bewoners in het betrokken gebied zich daarvoor heeft uitgesproken. Op zondag blijft parkeren buiten het centrum gratis. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

DENK Utrecht

"DENK vindt de parkeerbelasting in Utrecht veel te hoog. Wij staan vooral voor: 1) gratis parkeren op zondag 2) buiten de binnenstad gratis parkeren na 19.00 uur 3) gratis parkeren rond moskeeën op vrijdagmiddagen 4) meer parkeergarages"

Oneens

D66 Utrecht

"D66 vindt dat parkeren goed geregeld moet zijn. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat je betaalt voor wat je gebruikt en de openbare ruimte is schaars. In meest stedelijke gebieden willen we dat er zoveel mogelijk ondergronds parkeren mogelijk wordt gemaakt. Zo houden we de openbare ruimte voor iedereen leefbaar, mooi en toegankelijk."

GroenLinks Utrecht

"Om de gezondheid en de leefbaarheid in Utrecht te vergroten, stimuleert GroenLinks fietsen en ontmoedigen we het gebruik van de auto. Betaald parkeren is één van de middelen daarvoor, waarmee ook de parkeerdruk wordt verminderd. De kosten voor parkeervergunningen voor bewoners zijn al vrij beperkt en daarom zien wij geen reden om deze vergunning gratis te maken. Meer op: http://bit.ly/gl030-auto"

VVD Utrecht

"Parkeerplaatsen nemen openbare ruimte in, een vergoeding daarvoor vragen is prima. Wel houden we de parkeertarieven (ook voor de vergunning) zo laag als mogelijk."

PvdA Utrecht

"Bewoners moeten voorrang krijgen op parkeervergunningen in hun buurt, net als mantelzorgers die daar hun werk doen. Het totale parkeerbeleid moet in dienst staan van de leefbaarheid in de buurten, en moet dus gemaakt worden in samenspraak met bewoners. Gratis parkeren is dan niet altijd mogelijk. De toename aan auto's kan dan een te grote druk leggen op de leefbaarheid van de stad. "

CDA Utrecht

"De kosten van parkeervergunningen moeten zo laag mogelijk blijven - ze dekken de administratieve kosten voor de aanvraag en uitgifte daarvan. Gratis maken betekent dat anderen voor de kosten opdraaien, dat vinden wij niet eerlijk."

ChristenUnie Utrecht

"De ChristenUnie wil meer ruimte geven aan de fiets en het openbaar vervoer. De auto moet daarbij een beetje inleveren. Gratis parkeervergunningen op drukbezochte plekken passen daar niet bij. "

Student & Starter Utrecht

"Parkeerplekken nemen ontzettend veel ruimte in binnen de stad. Student & Starter vindt dat we daarom het aantal parkeerplekken moeten verminderen, zodat we weer meer ruimte hebben voor bijvoorbeeld groen of fietsparkeerplekken. Het gratis verstrekken van parkeervergunningen past niet bij dit principe."

Partij voor de Dieren Utrecht

"Het aantal autoparkeerplekken op straat wordt sterk verkleind en het betaald parkeren gebied wordt uitgebreid tot de gehele stad om concurrentie tegen te gaan. Dit alles om het autogebruik te verminderen en zo een schonere lucht te creëren."

Seniorenpartij Utrecht

"Wij zien de auto het liefst niet als melkkoe. Dus zijn parkeervergunningen niet duur. Maar om een en ander beter te reguleren en zicht te houden op het aantal auto's in de wijken zouden vergunningen moeten blijven bestaan. Ook daaraan gekoppeld een vergunning voor bezoekers. "

Evenwicht Utrecht

"Het huidige parkeerbeleid is onze ogen prima. Een relatief kleine compensatie mag worden gevraagd voor een parkeerplek in een stad."

Stelling 4 van 26

Tippelzone

De tippelzone moet zo snel mogelijk sluiten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Utrecht

"Het tippelen door verslaafde en afhankelijke vrouwen en mannen is een achterhaalde vorm van prostitutie en heeft niets te maken met een vrije keuze. Natuurlijk houden we rekening met de mensen die nu op de tippelzone actief zijn en zorgen we dat ze voldoende begeleiding en perspectief krijgen."

SP Utrecht

"Op tippelzones wordt respectloos omgegaan met kwetsbare vrouwen. Straatprostitutie berust bovendien op een netwerk van fatale afhankelijkheidsrelaties waar verslaafde vrouwen, dealers, pooiers en klanten onderdeel van uitmaken. De tippelzone wordt daarom afgeschaft, en de vrouwen wordt een effectief uitstapprogramma geboden, met onderdak, begeleiding, en zonder contact met de oude werkplek, pooiers en dealers. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

CDA Utrecht

"De tippelzone is een mensonwaardige situatie voor de vrouwen en mannen die daar werken. Het aantal verslaafde, Utrechtse vrouwen is sterk teruggelopen, terwijl de tippelzone nog honderdduizenden euro's per jaar kost. Het CDA wil de vrouwen ondersteunen wanneer zij willen stoppen met tippelen, maar de tippelzone sluiten we zo snel mogelijk."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht is van mening dat de tippelzone zijn langste tijd heeft gehad, de tippelzone moet gesloten worden. In plaats van de vrouwen te helpen met geld te verdienen om in hun drugsbehoefte te voorzien, wil Stadsbelang Utrecht de vrouwen ondersteunen bij het opbouwen van een menswaardig leven. Dit betekent concreet dat Utrecht moet zorgen voor goede begeleiding naar uittreding, afkicken, het oplossen van schuldenproblematiek en het aanpakken van psychosociale problemen."

ChristenUnie Utrecht

"De tippelzone heeft allang niet meer het doel waarvoor die ingericht was en moet worden gesloten. De vrouwen die dat nodig hebben, krijgen goede opvang en begeleiding."

Partij voor de Dieren Utrecht

"De huidige tippelzone sluit, maar pas nadat voor de prostituees een nieuw toekomstperspectief duidelijk is. Er komt alleen een nieuwe prostitutiezone indien sekswerkers veilig kunnen werken. Gedwongen prostitutie, uitbuiting en mensenhandel worden hard aangepakt."

PVV Utrecht

"Geen tippelzones in Utrecht en hard optreden tegen illegale prostitutie."

DENK Utrecht

"DENK is voor een gereguleerde prostitutiezone in Utrecht mits die buiten de woonwijken is gesitueerd."

Evenwicht Utrecht

"De tippelzone in Utrecht moet worden gesloten, mits er goede regelingen voor de prostituees worden getroffen. Evenwicht vindt het bevorderlijk voor de stad dat er niet wordt meegedaan aan openlijke prostitutie. Ondanks dat het beroep door veel mensen wordt gezien als ‘het oudste beroep’ ter wereld, denkt Evenwicht dat prostitutie niet meer van deze tijd is. Vele pogingen zijn al gedaan om de schimmigheid rondom prostitutie weg te halen, echter is dit helaas nog nooit gelukt."

Neutraal

Seniorenpartij Utrecht

"Om ervoor te zorgen dat het niet in het illegale circuit terechtkomt, moet daar een goede oplossing voor gezocht worden."

Oneens

D66 Utrecht

"Vanwege de geplande woningbouw aan de Merwedekanaalzone kan deze tippelzone op de lange termijn niet aan de Europalaan blijven. D66 is voorstander van een geleidelijke afbouw van de tippelzone, aangezien het aantal tippelende sekswerkers uit de regio Utrecht terugloopt en verplaatsing niet haalbaar bleek. Goede hulpverlening en maatwerkoplossingen voor de sekswerkers zijn belangrijke voorwaarden voor afbouw. Zorgvuldigheid gaat hierbij boven snelheid."

GroenLinks Utrecht

"De tippelzone blijft wat GroenLinks betreft op de Europalaan. Als dat in het belang is van de betrokken sekswerkers en de samenleving, dan is dat ook na 2020 zo. Voor GroenLinks staat het welzijn, de veiligheid en de begeleiding van de sekswerkers voorop. Daar hoort een Huiskamer Aanloopproject Prostituees op voldoende sterkte bij. Lees meer op: http://bit.ly/gl030-sekswerk"

PvdA Utrecht

"Wij willen de tippelzone behouden op de huidige locatie. Op dit moment functioneert de tippelzone goed: er is toezicht en begeleiding. De dames kunnen daardoor veilig en gezond werken en de omwonenden ervaren geen overlast. Zolang er geen nieuwe locatie beschikbaar is, loop je bovendien het risico dat de prostitutie in de illegaliteit verdwijnt. "

Student & Starter Utrecht

"Sekswerkers moeten een werkplek hebben waar de voorzieningen in orde zijn en waar ze zichzelf optimaal kunnen beschermen zonder in de illegaliteit te belanden. De gemeente moet ervoor zorgen dat sekswerk op een veilige manier en op een legale plek uitgevoerd kan worden. Dus als de huidige tippelzone gesloten moet worden, moet er een nieuwe geschikte locatie gevonden worden voordat de huidige tippelzone sluit."

Piratenpartij Utrecht

"Prostitutie is een legaal beroep en mag niet gelijk worden gesteld aan mensenhandel. Door het sluiten van de tippelzone dwingt de gemeente prostituees de illegaliteit in en kunnen eventuele misstanden niet meer aangepakt worden. De voorgestelde maatregel werkt dus contraproductief."

Rex Willem-Alexander Utrecht

Geen toelichting gegeven

Stelling 5 van 26

Cameratoezicht

De gemeente moet vaker camera's gebruiken voor toezicht in de stad.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Utrecht

"We willen dat de gemeente meer ruimte krijgt om op plekken waar het onveilig is flexibel en tijdelijk cameratoezicht in te stellen."

CDA Utrecht

"Veiligheid begint met ogen op straat. Van agenten en toezichthouders, van bewoners en door middel van camera's op plekken waar vaak wat gebeurt, zoals in de binnenstad. Daarmee kunnen criminelen en vandalen op heterdaad betrapt worden en krijgen we makkelijker bewijsmateriaal. Vechtpartijen in de binnenstad kunnen door snel signaleren voorkomen worden. Uiteraard gaat cameratoezicht gepaard met goede waarborgen voor de privacy."

Stadsbelang Utrecht

"Indien het de veiligheid positief beïnvloedt, wil Stadsbelang Utrecht cameratoezicht toestaan."

ChristenUnie Utrecht

"Om criminaliteit tegen te gaan is cameratoezicht soms een goed middel. De ChristenUnie wil veilige buurten. Daarom moeten onveilige plekken en plekken met overlast worden aangepakt. Daarbij wordt waar nodig extra cameratoezicht of gerichte handhaving ingezet. "

PVV Utrecht

"Meer (mobiel) cameratoezicht en preventief fouilleren waar dat nodig is."

DENK Utrecht

"DENK is voor de inzet van moderne middelen om de veiligheid op straat te vergroten. Dit mag echter niet ten koste gaan van privacy van de bewoners."

Seniorenpartij Utrecht

"Slimme camera's moeten zeker gebruikt worden in de stad en flexibele inzet van camera's van de inwoners van Utrecht. Om te gebruiken voor het oplossen van misdaden. Het mag niet ingezet worden voor de schending van de privacy."

Neutraal

PvdA Utrecht

"Cameratoezicht is geen doel op zich maar een middel om waar nodig de openbare orde en veiligheid te helpen verbeteren. Telkens is een zorgvuldige afweging nodig zodat privacy en veiligheid niet onderling uitgewisseld te hoeven worden. Camera’s mogen worden weggehaald als ze hun doel voorbijschieten."

Evenwicht Utrecht

"De grens tussen veiligheid en het schenden van privacy is flinterdun, zoals onze partijnaam doet vermoeden is ook hier een evenwicht belangrijk. Meer cameratoezicht is een uiterste maatregel om de veiligheid te waarborgen."

Oneens

D66 Utrecht

"Een belangrijk onderdeel van veiligheid is je vrij voelen zonder het gevoel te hebben dat iemand over je schouder meekijkt. Privacy is bij D66 een groot goed. D66 is daarom terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht. Wij kiezen daarbij voor flexibele inzet waar nodig."

GroenLinks Utrecht

"GroenLinks staat kritisch tegenover de inzet van cameratoezicht. Voordat camera’s worden opgehangen, moet het doel duidelijk zijn en waarom andere middelen onvoldoende helpen. Camera’s kunnen alleen een rol spelen als tijdelijke maatregel voor specifieke problemen in een buurt. Niet meer en vaker gebruik van camera's, wel slimmer en meer doelgericht met aandacht voor privacy. Meer op: http://bit.ly/gl030-veiligheid"

SP Utrecht

"Camera’s kunnen een bijdrage leveren aan de opsporing van daders, maar zetten wel de privacy van onschuldige Utrechters onder druk. Maatregelen tegen criminaliteit moeten altijd proportioneel en effectief zijn. Het cameratoezicht in Utrecht wordt daarom niet uitgebreid. De huidige camera's kunnen beter flexibel worden ingezet op die plekken waar ze een bijdrage kunnen leveren aan de pakkans. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

Student & Starter Utrecht

"In de afgelopen jaren zijn er veel 'tijdelijke camera's' opgehangen met een specifiek doeleinde, maar nu het doel bereikt is blijven de camera's toch nog hangen. Op deze wijze hangen er veel nutteloze camera's en wordt de privacy van Utrechters zonder goede reden aangetast. Waar cameratoezicht nuttig is en ingezet wordt om de veiligheid van Utrechters actief te controleren, zien wij geen problemen - op dit moment is dat echter niet altijd het geval en hoeven we het niet verder uit te breiden. "

Partij voor de Dieren Utrecht

"Inzet van cameratoezicht mag alleen tijdelijk en onder strikte voorwaarden, waaronder een maximum bewaartermijn voor de camerabeelden. Deze worden niet onnodig lang bewaard."

Piratenpartij Utrecht

"De gemeente moet zich opstellen als voorvechter van privacy. Hiervoor is gemeentelijke stellingname belangrijk, zowel bij inbreuk op de privacy vanuit commercieel oogpunt als ook bij inbreuk op de privacy onder het mom van veiligheid. Toezicht is noodzakelijk daar waar er problemen zijn, maar toezicht waarmee in de toekomst problemen zouden kunnen ontstaan, is niet gewenst. Privacy is een grondrecht."

Rex Willem-Alexander Utrecht

"Meer politie en toezichthouders op straat."

Stelling 6 van 26

Milieuzone

De Utrechtse milieuzone (waar de meest vervuilende auto's en vrachtwagens niet mogen komen) moet worden afgeschaft.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Utrecht

"De milieuzone werkt niet: uit onderzoek van TNO blijkt dat de effectiviteit ervan niet vast te stellen is. De Utrechtse VVD neemt liever maatregelen die de luchtkwaliteit wel verbeteren zoals schonere bussen en het verbeteren van de doorstroming van stilstaand verkeer."

SP Utrecht

"Het weren van oude, vervuilende auto’s door middel van de milieuzone heeft niet tot een aangetoonde verbetering geleid van de luchtkwaliteit. De milieuzone wordt daarom afgeschaft. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stad te ontlasten, wordt bestemmingsverkeer van buiten de stad gestimuleerd gebruik te maken van de P&R-voorzieningen bij logische knooppunten van openbaar vervoer aan de invalswegen naar de stad. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

CDA Utrecht

"Uit onderzoek van TNO blijkt dat er geen effect van de milieuzone op de luchtkwaliteit is vast te stellen. Tegelijkertijd worden er wel honderden boetes uitgedeeld en hebben mensen (zelfs de voedselbank!) hun auto weg moeten doen, omdat die niet meer de stad in mag. Geen meetbaar effect, maar wel grote kosten voor inwoners en bezoekers. Dan is de conclusie voor het CDA duidelijk: stoppen met de milieuzone."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht wil dat het goederenvervoer via elektrische vrachtwagens of ander milieuvriendelijk transport naar het centrum gaat. Overslag kan plaatsvinden op Lage Weide, zodat vervuilende vrachtwagens niet meer in de binnenstad komen. Milieuzones voor personenauto’s kunnen worden afgeschaft omdat de milieuwinst ontbreekt."

PVV Utrecht

"Geen stadsboulevards en stoppen met de milieuzone die aantoonbaar niets bijdragen aan minder vervuiling."

DENK Utrecht

"De milieuzone is symboolpolitiek die alleen maar storend is voor kleine ondernemers. Zet liever in op stimuleren van elektrisch rijden, goede fietsroutes en snel openbaar vervoer (zoals tram of monorail) tussen wijken als Overvecht, Zuilen, Leidsche Rijn en het centrum."

Neutraal

Piratenpartij Utrecht

"De milieuzone blijft een pijnpunt voor veel Utrechtse inwoners. De voorwaarden zijn arbitrair en er is niet hardgemaakt wat de effecten zijn. Wij willen een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van verkeersmaatregelen in de afgelopen jaren. Als blijkt dat maatregelen geen effect hebben, dan draaien wij die terug. Wij willen ook nieuwe technologie gebruiken voor alternatieve oplossingen."

Oneens

D66 Utrecht

"Idealiter rijdt in 2040 iedereen uitstootvrij, maar D66 wil niet zo lang wachten op schone lucht. De ervaring in Utrecht en andere grote steden leert dat de invoering van een milieuzone een waardevolle tijdelijke maatregel is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het gaat D66 alleen om de meest vervuilende auto's. "

GroenLinks Utrecht

"Luchtvervuiling veroorzaakt gezondheidsproblemen. De milieuzone is een belangrijk onderdeel van een breder pakket maatregelen voor schone lucht. GroenLinks wil de Utrechtse milieuzone uitbreiden: groter en voor meer voertuigen, bijvoorbeeld voor vervuilende brommers. Lees verder op: http://bit.ly/gl030-vervuiling"

PvdA Utrecht

"De luchtkwaliteit in Utrecht is nog steeds onvoldoende, en het autoverkeer draagt daar sterk aan bij. Wij steunen de huidige milieuzone, samen met andere maatregelen die fietsen en OV-gebruik bevorderen. In dat kader steunen wij maatregelen die fijnstof naar beneden brengen, zoals meer ruimte voor voetgangers, fietsers en het OV."

ChristenUnie Utrecht

"De ChristenUnie vindt de gezondheid van Utrechtse kinderen en volwassenen belangrijker dan een optimale autobereikbaarheid. Hoewel de milieuzone maar een klein effect bereikt, zijn ook de kleine beetjes nodig. "

Student & Starter Utrecht

"Student & Starter wil de milieuzone niet afschaffen maar juist verder uitbreiden. Zo streven wij ernaar om vanaf 2025 de binnenstad niet meer te bevoorraden met voertuigen op fossiele brandstoffen én willen we vanaf 2025 alle fossiele brandstoffen weren binnen de singels. Op deze manier maken we de binnenstad niet alleen schoner maar ook veiliger voor voetgangers en fietsers als er minder auto's in de binnenstad zijn."

Partij voor de Dieren Utrecht

"De gemeente pakt de luchtvervuiling aan door het aantal voertuigen in de gemeente te beperken. Vervuilend verkeer wordt geweerd door uitbreiding van de milieuzone tot het gehele gebied binnen de ring Utrecht, waardoor ook het gebied achter het station, de Merwedekanaalzone en de Overste den Oudenlaan in de milieuzone komen te liggen. De milieuzone is niet heiligmakend, als we een schone lucht willen, moeten we vooral focussen op het verminderen van het aantal auto’s."

Seniorenpartij Utrecht

"Wij denken dat het helemaal afschaffen van de milieuzone geen goede zaak is, er kan beter gekeken worden naar goede doorstroom van het verkeer van en naar deze zones. Veelal sta je te lang voor de verkeerslichten waardoor de uitstoot van uitlaatgassen ertoe gaat leiden dat die zones er niet schoner op worden."

Rex Willem-Alexander Utrecht

Geen toelichting gegeven

Evenwicht Utrecht

"De milieuzones zijn een interessant experiment en wij zijn bereid dit verder uit te breiden naar grotere delen van de stad. Vervuilende auto’s moeten zoveel mogelijk uit het centrum worden geweerd."

Stelling 7 van 26

Tegenprestatie bijstandsuitkering

De gemeente Utrecht moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten daarvoor een tegenprestatie te leveren (zoals vrijwilligerswerk).

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Utrecht

"Wij willen dat mensen in de bijstand een tegenprestatie leveren. Denk aan koffie schenken in een verzorgingshuis of vrijwilligerswerk bij een sportclub. Ook willen wij dat de gemeente de sollicitatieplicht strenger handhaaft. De tegenprestatie is een goede stok achter de deur om te zorgen dat mensen weer snel aan de slag kunnen."

CDA Utrecht

"Het CDA wil zoveel mogelijk doen om mensen uit de bijstand te helpen. Daarvoor ondersteunen we ondernemers die nieuwe banen scheppen. Maar we verwachten ook wat van werkzoekenden zelf. Sowieso dat ze solliciteren, maar ook dat ze in de tussentijd werkritme (blijven) opdoen. Het liefst zijn mensen daar zelf mee bezig. Mensen die niet zelf aanpakken moet de gemeente verplichten een tegenprestatie te leveren voor hun bijstand."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht vindt dat iedereen die kan werken mee moet doen. Ben je aangewezen op een bijstandsuitkering, dan bied je daarvoor een tegenprestatie. In de nieuwe raadsperiode wil Stadsbelang Utrecht de verplichte tegenprestatie als voorwaarde in het beleid opnemen. Utrechters in de bijstand die kunnen werken, gaan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, mantelzorg geven of aan taaltraining doen. Moeders met kinderen jonger dan vijf jaar kunnen ontheffing krijgen van deze tegenprestatie."

PVV Utrecht

"Fraude met uitkeringen en voorzieningen wordt keihard aangepakt door uitbreiding van sociaal rechercheurs en het invoeren van de tegenprestatie."

Evenwicht Utrecht

"Ons sociale zekerheidsstelsel is goed. Maar dat betekent niet dat mensen niet meer hun best hoeven te doen om aan een baan te komen. Langdurig werklozen die weinig kans op een baan hebben, moeten dan ook blijven solliciteren. Iedereen met een bijstandsuitkering mag worden verplicht een tegenprestatie te leveren. Hier moeten echter duidelijke regels en voorwaarden aan gebonden worden, zoals de duur van het werk."

Neutraal

Oneens

D66 Utrecht

"D66 stimuleert mensen in de bijstand om actief te blijven. Een verplichting zien wij niet als de oplossing. Elke situatie is anders. Wij steunen daarom experimenten met de bijstand om te weten wat werkt om mensen weer aan het werk te krijgen."

GroenLinks Utrecht

"GroenLinks is tegen de invoering van de verplichte tegenprestatie. We verzetten ons tegen werken zonder loon voor mensen met een bijstandsuitkering als verdienmodel voor werkgevers. Het helpt niet om mensen uit de bijstand te krijgen en het verdringt mensen van de arbeidsmarkt. We stimuleren mensen die ver afstaan van de arbeidsmarkt wel om vrijwillig actief te worden in de samenleving. Zie: http://bit.ly/gl030-werk"

PvdA Utrecht

"Wij willen dat mensen waar mogelijk streven naar het vinden van werk, en ondersteunen ze daarbij. Vrijwilligerswerk past daarbinnen, maar dat moet gebeuren op basis van maatwerk, en niet op basis van een algemene verplichting. Bovendien willen we voorkomen dat er verdringing plaatsvindt van betaalde arbeidsplaatsen."

SP Utrecht

"De bijstand is geen gift, maar een compensatie voor het feit dat ervoor is gekozen de samenleving zo in te richten dat sommige mensen geen baan kunnen hebben. Daarnaast komt een tegenprestatie voor de bijstand in de praktijk neer op werken voor minder dan het minimumloon, wat niet alleen juridisch gezien dubieus is, maar bovenal een aantasting van de menselijke waardigheid. Er is daarom geen enkele grond om een tegenprestatie te verlangen voor de bijstand. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

ChristenUnie Utrecht

"De ChristenUnie wil mensen met een uitkering stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, maar niet verplichten. De ChristenUnie wil uitgaan van vertrouwen, dan is een verplichting onzinnig. Bovendien kent de bijstand al te veel zinloze verplichtingen die demotiverend werken."

Student & Starter Utrecht

"Wie in de bijstand zit wil en moet zo snel mogelijk weer aan de slag met een betaalde baan. Student & Starter meent dat een positieve aanpak gericht op scholing en begeleiding hierbij effectiever is dan een verplichte tewerkstelling. Ook achten wij de kans groot dat dit verplichte 'vrijwilligerswerk' in de praktijk ten koste van betaalde banen zal gaan."

Partij voor de Dieren Utrecht

"De gemeente speelt een grote rol in het zorgen voor passend werk in de maatschappij voor iedereen die dat wil. Dit kan soms ook door vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen wanneer deelname aan de betaalde arbeidsmarkt niet (direct) mogelijk is. Dit is echter geen verplichting. Een basisinkomen voor iedereen zal serieus onderzocht moeten worden."

Piratenpartij Utrecht

"Vrijwilligerswerk moet vrijwillig blijven. De ‘verplichte tegenprestatie voor uitkeringen’ is een gedrocht van een maatregel. Niet alleen bezetten we daarmee functies waar mensen ingehuurd zouden moeten worden, mensen worden ook belemmerd om actief naar naar werk te zoeken dat bijdraagt aan hun eigen leven en aan onze maatschappij."

DENK Utrecht

"DENK is tegen verplichten in de bijstand, maar voor het coachen en stimuleren om mensen uit de bijstand te helpen. DENK Utrecht is voor een regelarme bijstand waar mensen serieus worden genomen."

Seniorenpartij Utrecht

"Mensen verplichten tot iets te doen is meestal geen goede zaak. Wij zijn meer voor een proef met een basissalaris waar mensen dan kunnen kiezen of ze wel of niet erbij willen werken of meer vrijwilligerswerk te gaan doen. Uit ervaringen in Canada blijkt dat dat het geval is bij een basissalaris. De mensen zitten dan namelijk beter in hun vel."

Rex Willem-Alexander Utrecht

"De regering moet zorgen voor meer werk."

Stelling 8 van 26

Bouwen in Rijnenburg en Reijerscop

Er moeten zo snel mogelijk woningen worden gebouwd in de polder Rijnenburg en Reijerscop.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Utrecht

"Tot 2030 is de polder een 'pauzelandschap', waar niet gebouwd wordt en ruimte is voor het opwekken van duurzame energie. Wat ons betreft, starten we met plannen om woningbouw vanaf dan mogelijk te maken."

CDA Utrecht

"De woningprijzen in Utrecht stijgen enorm. Dat komt omdat veel mensen hier willen wonen en er te weinig nieuwe woningen gebouwd worden. De komende jaren worden de laatste buurten van Leidsche Rijn gebouwd, daarna moet er nieuwe ruimte gevonden worden. Dat kan in de polder Rijnenburg, waar woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars al in de aanslag staan."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht is van mening dat Utrecht ook buitenstedelijk nieuwe bouwgrond nodig heeft voor de woningbouwopgave in de toekomst. De polder Rijnenburg biedt de ruimte om voldoende sociale huurwoningen en huurwoningen voor het middensegment te bouwen. Bouwen in de polder is veel goedkoper dan bouwen in de stad, waardoor het aantal (sociale huur)woningen in Utrecht snel kan toenemen."

Student & Starter Utrecht

"Ontzettend veel mensen willen wonen in het mooie Utrecht en Student & Starter wil dat graag faciliteren. Hoewel we in eerste instantie het liefst op binnenstedelijke locaties verdichten, houden we er sterk rekening mee dat op den duur ook in de polder zal moeten worden bijgebouwd."

Piratenpartij Utrecht

"Er is een enorm woningtekort in Utrecht en de Piratenpartij Utrecht ziet het oplossen hiervan als een prioriteit van de gemeente. De Piratenpartij Utrecht is van mening dat we woningbouw zo min mogelijk moeten beperken en vooral in moeten zetten op energiezuiniger en duurzamer bouwen. Laat de toekomstige woningen van polder Rijnenburg en Reijerscop een energiepark op zich zijn, met woningen die eigen energie opwekken, dan bereiken we veel meer."

PVV Utrecht

"In de polder Rijnenburg en Reijerscop direct beginnen met het ontwikkelen en bouwen van woningen."

DENK Utrecht

"DENK Utrecht is voor het uitbreiden van het woningenaanbod in Utrecht, met name in de sociale huursector en het lage middensegment huur- en koopwoningen. "

Seniorenpartij Utrecht

"Om Utrecht zo aantrekkelijk mogelijk te houden om in te wonen moet er een goede verdeling komen van woningen voor in de sociale huur, middenhuur en vrije sector. Ook moet er gekeken worden naar meer kansen voor starters en woningen met voorzieningen voor ouderen. En dat het liefst zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Zo krijg je socialere wijken."

Neutraal

Oneens

D66 Utrecht

"De groei van de stad mag niet ten koste gaan van het groen in en om onze stad. Daarom kiezen wij voor verdichting, niet voor uitbreiding. Voor de polder Rijnenburg is D66 Utrecht groot voorstander van grootschalige duurzame energieopwekking."

GroenLinks Utrecht

"GroenLinks ziet er meer in om in de bestaande stad nieuwe woningen te bouwen, zoals in Leidsche Rijn, bij het Merwedekanaal en in het Stationsgebied. Dit biedt, bijvoorbeeld voor voorzieningen en openbaar vervoer, betere kansen. De polders Rijnenburg en Reijerscop lenen zich meer om te voldoen aan de opgave om op grote schaal schone energie op te wekken. Lees meer op: http://bit.ly/gl030-wonen"

PvdA Utrecht

"Tot 2030 is Rijnenburg een pauzelandschap, waar geïnvesteerd kan worden in duurzame energie. Er worden nu studies gedaan naar de mogelijkheden daarvan, waarbij zowel windmolens als zonnepanelen opties zijn. Vanwege de aanhoudende woningnood moeten er na 2030 wel woningen kunnen komen, dus daar moet voldoende ruimte voor overblijven."

SP Utrecht

"De SP staat erachter dat Rijnenburg minimaal tot 2028 niet bebouwd wordt. Een zonnepark of windmolens kunnen in Rijnenburg komen als de omwonenden hun invloed hebben kunnen gelden en mee kunnen profiteren van de opbrengst. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

ChristenUnie Utrecht

"Utrecht moet verduurzamen. Maar er is nauwelijks plek voor het winnen van duurzame energie. Het enige plekje is Rijnenburg. Daarom willen we in ieder geval de komende tien tot vijftien jaar het landschap gebruiken voor het winnen van wind- en zonne-energie."

Partij voor de Dieren Utrecht

"Om te kunnen voldoen aan klimaatdoelstellingen faciliteert en stimuleert de gemeente de realisatie van schone energieproductie in polder Rijnenburg, rekening houdend met migratieroutes van vogels en vleermuizen en het beperken van overlast voor omwonenden. Daarbinnen past het niet om ook nog huizen te willen bouwen. De polder is tevens een cultuurhistorische plek met ecologisch waardevolle natuur die behouden moet worden."

Rex Willem-Alexander Utrecht

Geen toelichting gegeven

Evenwicht Utrecht

"Evenwicht is zich ervan bewust dat er een tekort is aan woningen, echter moeten wij ook aan het milieu denken. En de polder Rijnenburg is de perfecte locatie voor windmolens."

Stelling 9 van 26

Experiment legale wietkweek

De gemeente Utrecht moet meedoen aan het experiment voor legale wietkweek.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Utrecht

"D66 Utrecht zet zich al jaren in voor experimenten met legale teelt van wiet. Daar leren we van, en zo kunnen we overlast beperken en negatieve gevolgen voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld met Social Cannabis Clubs. D66 wil coffeeshops normaliseren en het handhavingsbeleid verbeteren."

GroenLinks Utrecht

"Dit experiment met legale wietkweek is belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van gebruikers. Bovendien reguleer je zo de inkoop van coffeeshops, zodat criminelen daar geen geld meer aan verdienen. Tenslotte voorkomt het brandgevaarlijke hennepplantages in woonhuizen. Lees meer op: https://programma.groenlinksutrecht.nl/veiligheid/criminaliteit-en-radicalisering"

VVD Utrecht

"Er komt een landelijk experiment met een gesloten keten. Wat de Utrechtse VVD betreft doet Utrecht daaraan mee."

PvdA Utrecht

"De gemeente moet experimenten stimuleren om te komen tot een betere regulering van wietteelt. Zelf wiet gaan telen kan daarbij helpen."

SP Utrecht

"De beste manier om overlast en criminaliteit rond softdrugs te bestrijden en de politie niet te belasten met een heksenjacht naar illegale kweek, is door softdrugs te legaliseren. De SP wil een proef met de gedoogde kweek van wiet in Utrecht. https://utrecht.sp.nl/verkiezingsprogramma-2010-hoofdstuk-5"

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht is voorstander van deelname van Utrecht aan de experimenten voor legale wietteelt. Legale wietteelt kan bijdragen aan vermindering van de criminaliteit achter de bevoorrading van coffeeshops."

Student & Starter Utrecht

"In het regeerakkoord staat dat er ruimte komt in in zes tot tien gemeenten om met de gelegaliseerde verstrekking van cannabis te experimenteren. Student & Starter wil dat de stad Utrecht aan dit experiment meedoet. In het experiment blijven de huidige coffeeshops de plek van verstrekking. We zouden ook graag deelnemen aan andere drugsexperimenten - het illegaal houden van genormaliseerde drugs als MDMA lijkt juist meer problemen met zich mee te brengen."

Partij voor de Dieren Utrecht

"Om misstanden in de illegale teelt te voorkomen gaat Utrecht experimenteren met gereguleerde wietteelt. De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. De gemeente licht inwoners voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van softdrugs. "

Piratenpartij Utrecht

"De Piratenpartij Utrecht steunt een Utrechtse deelname aan het experiment voor legale wietkweek en ziet hierin een voortrekkersrol voor onze stad om dit beleid tot een succes te maken. Wel willen wij benadrukken dat reguleren niet hetzelfde is als legaliseren. Er moet bij iedere stap goed worden gekeken of de regelgeving de markt niet juist verstikt en illegale kweek aanmoedigt. De coffeeshop staat nu half in de illegaliteit door het achterdeurbeleid, laten we hier een einde aan maken."

DENK Utrecht

"DENK wil af van vage gedoogconstructies omtrent wietverkoop. Regulering is hard nodig om de teelt uit het criminele circuit te halen en risico’s op gezondheid en verslaving te beperken."

Seniorenpartij Utrecht

"Lijkt ons een goed idee om dit zorgvuldig te reguleren. Zo krijg je een beter in de hand te houden situatie. De illegaliteit haal je er zo uit en het is beter controleerbaar. Ook levert het dan inkomsten op voor de gemeente die je weer in preventieprojecten kan stoppen."

Evenwicht Utrecht

"Evenwicht is van mening dat de gemeente Utrecht mee moet doen aan het experiment voor legale wietkweek. Echter zullen we na de testperiode goed moeten kijken naar de resultaten en de mogelijke toekomst ervan."

Neutraal

Oneens

CDA Utrecht

"De gemeente moet z'n geld en energie steken in (ouderen)zorg, verkeer, vuilnisophaal en veiligheid. Pogingen om de afgelopen jaren een gemeentelijk wietexperiment op te starten hebben veel geld gekost en niks opgeleverd. Daar wil het CDA dus ook direct mee stoppen. "

ChristenUnie Utrecht

"Voor de ChristenUnie staat gezondheid en het voorkomen van overlast voorop. We willen strijden tegen de negatieve en ongezonde gevolgen van drugs. De gemeente moet niet meewerken aan wietteelt."

PVV Utrecht

"Het produceren, bezit en gebruik is in het verleden niet voor niets strafbaar gesteld ter bescherming van de volksgezondheid en voor het bestrijden van criminaliteit."

Rex Willem-Alexander Utrecht

Geen toelichting gegeven

Stelling 10 van 26

Vuurwerkverbod

Het moet overal in Utrecht verboden worden vuurwerk af te steken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Utrecht

"GroenLinks wil het aantal vuurwerkvrije zones in de stad uitbreiden. Het afsteken van vuurwerk wordt verboden in parken, bij dierenverblijven en op andere kwetsbare locaties. Buurtbewoners krijgen de mogelijkheid om hun straat of buurt tot vuurwerkvrije zone uit te roepen. De gemeente organiseert een centrale vuurwerkshow, zodat mensen zelf geen vuurwerk hoeven af te steken. Zie ook: http://bit.ly/gl030-vervuiling"

Partij voor de Dieren Utrecht

"De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk en organiseert eventueel als alternatief een professionele siervuurwerkshow. Zolang er nog geen landelijk vuurwerkverbod is, wijst de gemeente in ieder geval vuurwerkvrije zones aan op plekken waar sprake is van overlast voor mens en dier: in bossen en parken en nabij dierverblijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De afsteektijden worden strikt gehandhaafd."

DENK Utrecht

"DENK is voor een centrale, door de stad georganiseerde vuurwerkshow. Deze maatregel gaat in tegen de groeiende criminaliteit rond oud en nieuw en is bovendien beter voor het milieu."

Rex Willem-Alexander Utrecht

"Eindelijk rust met oud en nieuw en dat zullen de dieren ook fijn vinden."

Neutraal

ChristenUnie Utrecht

"Een totaalverbod gaat te ver wat de ChristenUnie betreft. Het is wel goed om te kijken naar de mogelijkheid van vuurwerkvrije zones en naar de gevaren van bepaalde soorten vuurwerk."

Oneens

D66 Utrecht

"D66 ziet de waarde die vuurwerk voor een grote groep Utrechters heeft. Tegelijkertijd zien wij ook de nadelen: overlast en milieuschade. Een algeheel verbod van consumentenvuurwerk is niet te handhaven, veel overlast wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk en ontijdig afsteken. Wel zien wij een rol weggelegd voor de overheid om de overlast terug te dringen, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vuurwerk afsteken op een centrale locatie."

VVD Utrecht

"De Utrechtse VVD steekt liever meer tijd in handhaving op verkoop en afsteken van zwaar en illegaal vuurwerk en het afsteken op momenten dat het níet mag. Een vuurwerkshow georganiseerd door een ondernemer juicht de Utrechtse VVD toe."

PvdA Utrecht

"De PvdA Utrecht is voorstander van vuurwerkvrije zones, maar een vuurwerkvrij Utrecht vinden we momenteel niet haalbaar. Er is al een gebrek aan capaciteit om de huidige overlast en de autobranden tijdens oud en nieuw te bestrijden, en de capaciteit die we hebben moet niet ook nog eens worden ingezet tegen het ‘gewoon’ afsteken van vuurwerk."

SP Utrecht

"Er wordt geen algeheel vuurwerkverbod ingesteld, maar wel meer ingegrepen op illegaal vuurwerk en vuurwerk dat wordt afgestoken buiten de toegestane tijden. Daarnaast worden er meer vuurwerkvrije zones ingesteld om buitenproportionele overlast en schade aan natuur en milieu te voorkomen. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

CDA Utrecht

"Vuurwerk afsteken met oud en nieuw is een mooie Nederlandse traditie. Een totaalverbod vindt het CDA geen goed plan. Op sommige plekken ontstaan op initiatief van bewoners vuurwerkvrije zones, dat is prima en dat kan door de gemeente ondersteund worden. Het overgrote deel van de ongelukken en overlast komt door illegaal vuurwerk en/of vuurwerk dat afgestoken wordt wanneer het niet mag. Daar moeten gemeente en politie hard tegen optreden."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht erkent dat het afsteken van vuurwerk niet bijdraagt aan schone lucht en risico's met zich meebrengt op het gebied van gezondheid. Daarnaast erkent Stadsbelang Utrecht ook dat er veel liefhebbers zijn van vuurwerk en het afsteken hiervan. Een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk is niet te handhaven en niet gewenst."

Student & Starter Utrecht

"Student & Starter is niet voor verbieden. Veel mensen genieten elk jaar weer van het afsteken van vuurwerk en als het veilig gebeurt is dat natuurlijk prima. Wel zien we dat vuurwerk kan leiden tot overlast en daarom zijn we voor het organiseren van een centrale vuurwerkshow. Dan hoeven mensen niet meer zelf vuurwerk af te steken om ervan te kunnen genieten."

Piratenpartij Utrecht

"De drang om te controleren en verbieden is veel van onze gemeentelijke partijen niet vreemd, maar dat lost niets op. We moeten erkennen dat vuurwerk niet alleen leuk is, maar ook nadelen heeft. Elk jaar liggen de brandwondencentra weer vol en vooral kinderen worden het slachtoffer van vuurwerkongevallen met blijvend letsel. Wij zijn niet voor een vuurwerkverbod, wel voor vuurwerkshows in elke wijk van Utrecht. Laat mensen hier zelf een keuze in maken."

PVV Utrecht

"De Partij voor de Vrijheid pleit niet voor een algeheel vuurwerkverbod. Veel mensen beleven veel plezier aan vuurwerk. Mensen met gezinnen vinden het prachtig. We hebben een vuurwerktraditie en die moet in stand blijven."

Seniorenpartij Utrecht

"Het overal verbieden van het afsteken van vuurwerk is een onhaalbare zaak. Wij denken dat als er plekken worden aangewezen om dit te kunnen laten uitvoeren door professionals en daar wijkfeesten bij te organiseren dit de verbroedering in de wijken ten goede zal komen. Er kan dan daarnaast betere handhaving plaatsvinden om illegaal vuurwerk harder aan te pakken."

Evenwicht Utrecht

"Wij geloven niet in een algeheel vuurwerkverbod, wel moet er ruimte zijn voor vuurwerkvrije zones."

Stelling 11 van 26

Stadsreclame

De gemeente moet minder geld uitgeven aan reclame voor de stad.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Utrecht

"Utrecht is een aantrekkelijke stad die op veel internationale lijstjes hoog scoort, daar is geen extra promotie van de stad voor nodig. GroenLinks wil Amsterdamse toestanden met toerisme voor zijn. Het geld dat we nu uitgeven aan stadspromotie besteden we liever aan zaken waar de Utrechters zelf wat aan hebben, zoals huisvesting voor voedselbanken en meer groen in de buurt. Lees meer op: http://bit.ly/gl030-ambities"

PvdA Utrecht

"Utrecht is een populaire bestemming onder toeristen, en staat wereldwijd uitstekend op de kaart. Wij vinden het dan ook niet nodig dat er veel geld wordt uitgegeven om nog meer toeristen te trekken. Dat geld kan beter worden geïnvesteerd om de binnenstad ook voor bewoners leefbaar te houden."

SP Utrecht

"Utrecht is een mooie stad, daar is geen stadspromotie voor nodig. We willen geen concurrentie met andere steden om toeristen, Utrecht moet geen tweede Amsterdam worden. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

CDA Utrecht

"De gemeente Utrecht moet, via de VVV, investeren om bijvoorbeeld toeristen te trekken en bedrijven te helpen die zich in Utrecht willen vestigen. Daarmee halen we banen naar de stad voor Utrechters op alle niveaus, van MBO tot universiteit. De afgelopen jaren is het budget (dat grotendeels uit toeristenbelasting wordt opgebracht) extra verhoogd met subsidie voor nieuwe festivals. Dat vindt het CDA overdreven, het kan wel een tandje minder dus."

ChristenUnie Utrecht

"De gemeente geeft veel geld uit aan promotie. Wat de ChristenUnie betreft kan dat wel een tandje minder. Scholen, sportvelden en buurthuizen zijn belangrijker dan grote prestigeprojecten en dure evenementen."

Partij voor de Dieren Utrecht

"Utrecht moet geen tweede Amsterdam worden waar inwoners struikelen over de toeristen. Er komt daarom minder budget voor stadspromotie en het geld dat blijft voor stadspromotie wordt alleen ingezet voor duurzaam toerisme."

Piratenpartij Utrecht

"Het gemeentebudget is eindig. We moeten ons afvragen waar we meer waarde uithalen: een gigantisch evenement voor een paar dagen plezier, of inzetten op kleinschalige evenementen en lokale initiatieven? Wij staan voor het laatste. De opbrengsten van grootschalige evenementen wegen niet op tegen de overlast en de kosten. Utrecht trekt genoeg toeristen, en daarvoor is geen extra reclame nodig."

Rex Willem-Alexander Utrecht

Geen toelichting gegeven

Neutraal

PVV Utrecht

"Partij voor de Vrijheid is voor doeltreffende promotie van Utrecht, alleen daar waar het onze ondernemers of bewoners aantoonbaar voordeel gaat opleveren. Daar waar het promotie van bijvoorbeeld (multiculturele) droomprojecten betreft, kan er minder geld worden uitgegeven. "

Oneens

D66 Utrecht

"Het is belangrijk voor de Utrechtse economie om de stad gericht te promoten. Hiermee creëren we banen in horeca, detailhandel en vele andere sectoren. D66 wil dat Utrecht inzet op hoogwaardige toeristische activiteiten, bijvoorbeeld gericht op het historische en culturele karakter van onze stad. Een belangrijk middel hiervoor is gerichte citymarketing om Utrecht internationaal bij deze toeristen te promoten."

VVD Utrecht

"Het geld dat nu aan stadspromotie wordt uitgegeven, wordt voor de helft opgebracht door toeristen zelf. Met stadspromotie worden innovatie bedrijven naar Utrecht gehaald. Dat is goed voor de economie, voor banen en voor Utrecht, mits het effectief wordt ingezet."

Stadsbelang Utrecht

"Het budget voor de stadspromotie mag omhoog van Stadsbelang Utrecht."

Student & Starter Utrecht

"Langzamerhand weten meer toeristen Utrecht te vinden en dat vinden we een goede zaak. Het laat nog maar eens zien dat we in een prachtige stad leven. Hoewel Student & Starter vanzelfsprekend niet streeft naar Amsterdamse toestanden, zien wij nog wel ruimte. Toerisme is goed voor de Utrechtse economie en levert daarmee extra banen op voor de stad."

DENK Utrecht

"DENK is voor het stimuleren van het toerisme naar Utrecht. De gemeente moet daarbij meer gebruik maken van de kracht van diversiteit en ook wijken als Lombok veel sterker onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld met de oprichting van een migratiemuseum."

Seniorenpartij Utrecht

"De gemeente Utrecht heeft genoeg te bieden. En om dit te laten weten aan de rest van de wereld moet er dus meer reclame gemaakt worden voor de stad."

Evenwicht Utrecht

"De gemeente moet het budget voor stadspromotie niet verminderen, echter wel duidelijke keuzes maken waaraan zij het besteed. Profilering van Utrecht om bedrijvigheid naar Utrecht te halen is zinloos, een bedrijf moet zelf kiezen welke gemeente hem het beste past. Gemeenten moeten elkaar niet beconcurreren op vestigingsbeleid."

Stelling 12 van 26

Anoniem solliciteren

Bij de gemeente Utrecht moet anoniem solliciteren verplicht worden (solliciteren zonder persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd en geslacht).

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Utrecht

"D66 wil dat de gemeente Utrecht een inclusieve organisatie is. Anoniem solliciteren is daartoe een middel, geen doel. (Tijdelijk) Inzetten op anoniem solliciteren kan helpen (altijd samen met andere maatregelen) om de sollicitatieprocessen te verbeteren en diversiteit te vergroten."

GroenLinks Utrecht

"We pakken op verschillende manieren discriminatie aan, bijvoorbeeld met meer divers samengestelde sollicitatiecommissies. De proef met anoniem solliciteren zetten we voort om bewustzijn te vergroten. Zo laat de gemeente zien dat discriminatie onaanvaardbaar is. Uiteindelijk is het belangrijker bedrijven die discrimineren hard aan te pakken en er niet meer mee samen te werken. Zie: http://bit.ly/gl030-divers"

PvdA Utrecht

"Anoniem solliciteren moet volgens de PvdA Utrecht de norm worden in de gemeente. Het is geen doel op zich, maar een helaas noodzakelijk middel om diversiteit te bevorderen en iedere sollicitant een eerlijke kans te bieden. Het moet wel samengaan met andere maatregelen, zoals veel meer aandacht voor diversiteit bij gemeentelijke aanbestedingen: zo kan de gemeente letten op het personeelsbestand van bedrijven die meedingen om een aanbesteding."

SP Utrecht

"Het is onacceptabel dat werkgevers zich laten leiden door irrelevante details zoals de naam van sollicitanten bij een aannameproces. Om deze arbeidsdiscriminatie binnen de gemeente zelf tegen te gaan en een voorbeeld te stellen voor de rest van de stad, voert de gemeente anoniem solliciteren in. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

Student & Starter Utrecht

"De gemeente Utrecht moet zich actief inzetten voor een gelijk salaris en gelijke sollicitatiebehandeling voor iedereen, ongeacht gender, seksualiteit, religie, huidskleur of afkomst. Een geschikte manier om dit te doen is anoniem solliciteren. De gemeente zou hierin een voorbeeldfunctie moeten hebben, wat ons betreft zou bij de gemeente Utrecht anoniem solliciteren dus verplicht moeten worden."

Seniorenpartij Utrecht

"Wij zijn het daarmee eens. Er is voor een gemeente als Utrecht een schone taak om dat standaard in te voeren en bedrijven die voor ze werken ook socialer te maken."

Evenwicht Utrecht

"Evenwicht gelooft in een tolerante samenleving waarin elke religie en cultuur zich mag uiten. Om dit te onderstrepen vinden wij dat de arbeidsdiscriminatie moet worden tegengegaan. Om dit te bereiken lijkt het ons goed om te kijken naar mogelijkheden die dit kunnen ondersteunen, zoals anoniem solliciteren. Evenwicht is wel van mening dat dit niet mag worden opgelegd aan bedrijven."

Neutraal

CDA Utrecht

"Bij de gemeente moeten in de eerste plaats geschikte mensen worden geselecteerd, maar de organisatie heeft nu een te eenzijdig personeelsbestand en ook oudere sollicitanten krijgen moeilijk een kans. Om de problemen te begrijpen moeten de medewerkers wel alle hoeken van de samenleving kennen. Op dit moment loopt er een experiment met anoniem solliciteren, dat zou kunnen helpen om onverwachte talenten binnen te halen. Als het experiment werkt gaan we door, anders stoppen we ermee."

Partij voor de Dieren Utrecht

"De overheid treedt met kracht op tegen alle uitingsvormen van discriminatie. Anoniem solliciteren kan helpen om discriminatie op grond van afkomst tegen te gaan, maar het nu al verplicht stellen is te vroeg. De Partij voor de Dieren vindt het goed om eerst te kijken of deze vorm van solliciteren bijdraagt aan het tegengaan van discriminatie. "

Oneens

VVD Utrecht

"De gemeente Utrecht heeft al geëxperimenteerd met 'anoniem solliciteren' en het bleek niet te werken. Het maakt voor de Utrechtse VVD niet uit hoe je heet, wat jouw afkomst is of wat jouw geslacht is. We vinden het belangrijk dat je wordt aangenomen op basis van jouw kennis. Anoniem solliciteren klinkt nobel. Het is geen oplossing voor het tegengaan van discriminatie en het verbergen van jouw afkomst en wie je bent, moet nooit een oplossing zijn. "

Stadsbelang Utrecht

"Anoniem solliciteren is een instrument om discriminatie tegen te gaan. De gemeente Utrecht discrimineert niet. Dus niet nodig."

ChristenUnie Utrecht

"Een proef met anoniem solliciteren in Utrecht liet zien dat dit geen oplossing was voor het feit dat bepaalde bevolkingsgroepen moeilijk een baan vinden. De ChristenUnie wil arbeidsmarktdiscriminatie tegen gaan, maar wel op effectieve manieren. Als anoniem solliciteren niet werkt, moeten we het niet verplicht stellen."

Piratenpartij Utrecht

"Anoniem solliciteren is een reactie op discriminatie in onze samenleving. Discriminatie lossen we echter niet op door mensen hun naam of andere gegevens te laten verbergen. We mogen allemaal trots zijn op wie we zijn. Daarom zijn wij tegen anoniem solliciteren en voor een brede aanpak van discriminatie."

PVV Utrecht

"Geen (proef met een) basisinkomen, met of zonder sollicitatieplicht. Ook geen andere uitzonderingsposities voor specifieke doelgroepen."

DENK Utrecht

"DENK is in principe tegen anoniem solliciteren. Het gaat niet om wie je bent of hoe je er uit ziet, maar om wat je doet. Er zijn bovendien vele andere, meer doeltreffende manieren om diversiteit te stimuleren en discriminatie tegen te gaan."

Rex Willem-Alexander Utrecht

"Het moet allebei mogelijk zijn."

Stelling 13 van 26

Groenonderhoud

Er moet meer geld naar groenonderhoud in de gemeente (zoals het onderhoud van parken en bermen), ook als dit ten koste gaat van andere voorzieningen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Utrecht

"Het belang van groen in de stad reikt voor D66 verder dan ontspanning en genot. Groen vervult ook een belangrijke functie in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Hittestress en wateroverlast vormen dan ook steeds vaker een probleem voor onze leefomgeving. Een boom van enige omvang geeft evenveel verkoeling als tien airco’s. Het weghalen van stenen en het toevoegen van groen helpt bij het verkoelen van de stedelijke omgeving en het opvangen van regenwater."

GroenLinks Utrecht

"Voldoende en goed onderhouden groen is voor mens en dier nodig om gezond en prettig in de stad te kunnen leven, zeker in een groeiende stad als Utrecht. Daarom geeft GroenLinks prioriteit aan investeringen het groen. Lees meer over onze groene ambities op: http://bit.ly/gl030-groen"

VVD Utrecht

"We willen graag investeren in de kwaliteit van groen en de openbare ruimte in de stad. Met meer, maar vooral andere en slimmere investeringen, kan de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte verhogen. Achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte is deels ingelopen, maar er moet nog veel gebeuren op bepaalde plekken in de stad. Door te investeren in de openbare ruimte wordt het leven voor iedereen aangenamer."

PvdA Utrecht

"Wij willen een groen en klimaatbestendig Utrecht: groene schoolpleinen en daken, parken en plantsoenen, meer bomen in de wijk, water in de stad en openbare ruimte. Dit alles zien we als één netwerk om Utrecht groener te maken, hoosbuien op te vangen en de stad tijdens hitte koeler te houden."

ChristenUnie Utrecht

"Utrecht is een groene gemeente, maar wat de ChristenUnie betreft nog niet groen genoeg. Groen is namelijk niet alleen goed voor de gezondheid van onze inwoners maar zorgt er ook voor dat de stad niet te veel opwarmt en dat het water bij zware regenbuien kan weglopen. Meer groen in de stad en goed groenonderhoud zijn dan ook hard nodig."

Partij voor de Dieren Utrecht

"Utrecht leefbaar houden vraagt om drastisch andere keuzes. Dat kan onder andere door het vergroenen van de stad, en een beter onderhoud van al het groen. De gemeente investeert zodanig dat er 75 vierkante meter openbaar groen komt per huishouden."

Piratenpartij Utrecht

"Verduurzaming is met het oog op klimaatverandering essentieel en groen in de stad draagt hieraan bij. Daarnaast is groen belangrijk om de de stad leefbaar te houden. De keuze welke andere voorzieningen wellicht minder geld krijgen moet zorgvuldig worden gemaakt, maar de Piratenpartij Utrecht ziet groen in de stad als een prioriteit."

Rex Willem-Alexander Utrecht

"Heel goed."

Neutraal

Student & Starter Utrecht

"Er gaat momenteel al veel geld naar groenonderhoud, onder andere omdat we te maken hebben met essentaksterfte. Student & Starter vindt groenonderhoud van belang, aangezien groen bijdraagt aan het leefplezier in de stad. Mochten nieuwe omstandigheden erom vragen, staan wij open voor meer geld naar groenonderhoud, maar Student & Starter ziet nu niet direct de noodzaak."

PVV Utrecht

"Partij voor de Vrijheid wil aandacht voor voldoende, prettige en leefbare parken."

DENK Utrecht

"DENK is voor normaal, dat wil zeggen goed, groenonderhoud in Utrecht. DENK is bovendien een groot voorstander van Urban Farming in zowel de particuliere als sociale huursector."

Seniorenpartij Utrecht

"De gemeente Utrecht moet meer partners zoeken om het onderhoud van groen te verbeteren. Meer projecten opzetten met mensen met groene vingers. Het meedenken van inwoners wordt nog te weinig mee gedaan door de gemeente terwijl er genoeg staan te trappelen om iets te mogen doen aan het groen in hun omgeving."

Oneens

SP Utrecht

"Het onderhoudsbudget van het groen moet gelijk oplopen met het inwoneraantal. Net zo goed als dat geldt voor cultuur, sport en maatschappelijke voorzieningen. Dus wel meer geld, maar niet ten koste van andere voorzieningen."

CDA Utrecht

"Het groenonderhoud in de gemeente is goed op orde. De parken en bermen liggen er over het algemeen netjes bij. Daar moet niet op bezuinigd worden, maar er hoeft ook geen geld bij."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht hecht aan meer groen in Utrecht. Bestaande parken moeten worden behouden en waar mogelijk worden uitgebreid. In nieuwbouwprojecten moet rekening gehouden worden met meer groen. Utrechters komen steeds vaker met initiatieven om meer groen te realiseren. Bij de gemeente neemt de vraag naar informatie en/of hulp toe. Dit is de manier waarop Stadsbelang Utrecht graag met Utrechters omgaat. Niet het initiatief bij de gemeente, maar waar mogelijk bij de inwoners zelf."

Evenwicht Utrecht

"Het groenonderhoud in de gemeente Utrecht is momenteel prima. Een verhoging van het budget is niet nodig."

Stelling 14 van 26

Wijkraden

Wijkraden (waar inwoners de gemeente advies geven) moeten worden afgeschaft.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP Utrecht

"Wijkraden kunnen een waardevolle rol spelen als luis in de pels en spreekbuis van de wijk, maar ze mogen geen hobbyclubs zijn van een vaste kleine groep wijkbewoners zonder achterban of mandaat. https://utrecht.sp.nl/verkiezingsprogramma-2010-hoofdstuk-14"

Student & Starter Utrecht

"Student & Starter is een voorstander van participatie, maar dan wel goede participatie. Dit betekent onder andere dat participatie op een representatieve manier moet gebeuren, zodat iedereen een stem krijgt. In de wijkraden ontbreekt het aan jonge mensen en Utrechters met een migratieachtergrond. Student & Starter pleit voor vernieuwing van het participatiebeleid, waarbij we de stem van meer verschillende Utrechters te horen krijgen."

PVV Utrecht

"Partij voor de Vrijheid is een warm voorstander van burgerparticipatie, maar dan in de vorm van bindende referenda. Wijkraden zijn niet democratisch gekozen en slechts een handjevol bewoners geeft er advies."

Neutraal

Oneens

D66 Utrecht

"D66 wil de wijkraden hervormen. De komende collegeperiode willen wij experimenteren met substantiële buurtbegrotingen of -budgetten, waarbij bewoners zelf beslissen over de besteding van een deel van het geld voor hun buurt. Verder willen we in één of enkele wijken ervaring opdoen met de coöperatieve wijkraad die bestaat uit ingelote bewoners en een wijkpanel dat digitaal meedenkt. Deze wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk."

GroenLinks Utrecht

"Wij vinden het belangrijk dat bewoners kunnen meepraten en zo mogelijk meebeslissen over alles wat er in hun eigen buurt gebeurt. De wijkraden zijn één manier waarop dat kan, naast allerlei andere vormen van participatie. Het is wel een uitdaging te zorgen dat de wijkraden goed weten wat er in de wijk speelt en de wijk goed vertegenwoordigen. Niet afschaffen, wel vernieuwen en versterken. http://bit.ly/gl030-meedoen"

VVD Utrecht

"In de wijkraden zitten inwoners die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de wethouders. Zij zijn helaas niet representatief voor de bewoners van de wijk. Ze hebben soms wel budget, maar geen beslissingsbevoegdheid. Zolang de wijkraden geen budget hebben en geen bevoegdheden, kunnen ze hun informatieve en adviserende rol blijven spelen tussen bewoners en gemeente."

PvdA Utrecht

"De gemeente heeft een belangrijke rol bij onderwerpen die bewoners raken. De bewoners moeten dan ook een prominente plaats krijgen in besluitvorming. De wijkraad is daar een belangrijke mogelijkheid voor, maar de PvdA wil daarnaast dat de gemeente doorgaat met diverse inspraakmomenten voor bewoners."

CDA Utrecht

"De wijkraden vormen met hun adviesrol een nuttige aanvulling op andere inspraakmogelijkheden en zijn een bron van kennis over wat er in de wijken speelt. Met hun adviesfunctie kunnen ze onderwerpen uit de wijken op de agenda zetten die anders misschien over het hoofd worden gezien. Een nuttige functie dus, die we zeker niet willen afschaffen."

Stadsbelang Utrecht

"Utrecht heeft tien wijkraden: groepen onafhankelijke inwoners en ondernemers uit de tien wijken waar Utrecht in is opgedeeld. De wijkraden adviseren het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd, precies zoals Stadsbelang Utrecht het graag ziet. Maar we zien een grotere rol voor de wijkraden. Stadsbelang Utrecht is voorstander van het toekennen van een eigen budget. Een vast bedrag per jaar waarmee de wijkraden de verschillende nieuwe initiatieven in de wijk een steun in de rug kunnen bieden."

ChristenUnie Utrecht

"De ChristenUnie wil inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk. We willen dus doorgaan met de vernieuwing van de wijkparticipatie en daar willen we de wijkraden expliciet bij betrekken. De ChristenUnie pleit namelijk voor een overheid die aansluit bij initiatieven van onderop: mensen die verantwoordelijkheid willen nemen voor maatschappelijke zaken en voor hun buurt, moeten daarvoor de ruimte krijgen."

Partij voor de Dieren Utrecht

"Betrokkenheid van bewoners wordt steeds belangrijker. Veel mensen willen meebeslissen over hun stad of buurt. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente positieve, concrete oplossingen van inwoners voor hun leefomgeving ondersteunt. Bewoners krijgen meer inspraak. Zij krijgen vroegtijdig invloed op de besluitvorming."

Piratenpartij Utrecht

"De Piratenpartij Utrecht is een grote voorstander van democratie en ziet hierin een belangrijke rol voor de wijkraden. De wijkraad moet een democratisch gekozen orgaan worden en meer bevoegdheden krijgen. De wijkraden weten beter dan de gemeenteraad wat er speelt in de wijk."

DENK Utrecht

"Wijkraden moeten meer zeggenschap krijgen, mits ze een betere demografische afspiegeling vormen van de wijken die ze representeren: ze moeten cultureel diverser worden dan nu het geval is."

Seniorenpartij Utrecht

"Wij denken dat wijkraden de bron moeten zijn van wat er leeft in de stad. De input die zij leveren is een toegevoegde waarde."

Rex Willem-Alexander Utrecht

"Nadrukkelijk niet. Wijkraden zorgen voor het contact met de wijkbewoners en geven zo de burgers meer invloed."

Evenwicht Utrecht

"Evenwicht vindt dat er echt inspraak vanuit bewoners moet zijn. Wijkraden en wijkschouwen zijn een goed democratisch middel voor het oplossen van alledaagse problemen en irritaties van bewoners."

Stelling 15 van 26

Parkeerplaatsen

Er moeten meer parkeerplaatsen in Utrecht komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Utrecht

"De stad groeit, dus er kunnen wat de Utrechtse VVD betreft nog parkeerplaatsen bij."

SP Utrecht

"De SP staat achter de nota Stallen en Parkeren. Daarin zijn de normen vastgelegd voor de aantallen parkeerplaatsen bij huizen en andere gebouwen."

PVV Utrecht

"Partij voor de Vrijheid wil dat parkeernormen overal hard afgedwongen worden voor fatsoenlijke parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn wij voor meer parkeerplaatsen voor ouderen, gehandicapten en vrouwen die in verwachting zijn. "

DENK Utrecht

"DENK is voor meer parkeergarages in Utrecht."

Seniorenpartij Utrecht

"De bereikbaarheid van de binnenstad is nu grotendeels aan banden gelegd. Om dit beter te kunnen faciliteren zijn er beter toegankelijke parkeerplaatsen nodig, waar vanuit verbindingen moeten komen met het openbaar vervoer naar de binnenstad. "

Neutraal

D66 Utrecht

"Wij willen goede Park & Ride-voorzieningen (P&R) aan de rand van de stad, die aansluiten op een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk. In de meest hoogstedelijke gebieden willen we dat er zoveel mogelijk ondergronds parkeren mogelijk wordt gemaakt, om de schaarse openbare ruimte voor iedereen leefbaar, mooi en toegankelijk te houden."

Piratenpartij Utrecht

"De Piratenpartij Utrecht vindt dat we per wijk moeten kijken naar wat er nodig is. De wijkraden kunnen hierin een rol spelen door bij de gemeenteraad aan te geven of er behoefte is aan meer parkeerplaatsen. Verder moet de gemeente gaan werken aan de verbetering van het openbaar vervoer, zodat elke plek in Utrecht goed bereikbaar is. Ook moeten de kosten van het openbaar vervoer omlaag, zodat het goedkoper is om met het openbaar vervoer te gaan dan met de auto."

Rex Willem-Alexander Utrecht

Geen toelichting gegeven

Evenwicht Utrecht

"Infrastructuur is vanzelfsprekend een belangrijke taak waar voldoende budget voor moet zijn. De infrastructuur moet het bedrijfsleven en de burgers goed bedienen. Dit wil zeggen dat het aantal parkeerplaatsen op orde moet zijn."

Oneens

GroenLinks Utrecht

"Om de leefbaarheid en de kwaliteit van de lucht te verbeteren, is het nodig om het autoverkeer in Utrecht af te remmen. Daarom investeert GroenLinks in fietsvoorzieningen en het openbaar vervoer. Het gebruik van een eigen auto wordt ontmoedigd. Met (elektrische) deelauto's als alternatief zijn minder parkeerplaatsen nodig. Dus niet meer, maar juist minder parkeerplaatsen in Utrecht. Zie: http://bit.ly/gl030-verkeer"

PvdA Utrecht

"Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en de leefbaarheid van buurten is het goed dat autogebruik wordt ontmoedigd, zolang er goede alternatieven zijn zoals fietspaden of OV. Waar het kan, is het prima dat er minder auto’s in een straat staan, en er bijvoorbeeld meer wordt gefietst. Dit moet wel in samenspraak met bewoners, om te voorkomen dat het mensen onmogelijk wordt gemaakt om hun eigen huis te bereiken."

CDA Utrecht

"Meer parkeerplaatsen zijn niet nodig, maar we heffen ook geen parkeerplaatsen op. Utrecht krijgt er in het centrum nog steeds meer kantoren en woningen bij en de binnenstad trekt ook steeds meer bezoekers. We moeten zorgen dat zij in de buurt van het centrum kunnen blijven parkeren. Daarvoor houden wij de garages, bijvoorbeeld onder Hoog Catharijne, beschikbaar."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht wil dat de mogelijkheid om op straat te parkeren in de binnenstad tot een minimum wordt beperkt. Auto’s moeten parkeren in parkeergarages, waarbij voor bewoners een vergunning wordt gegeven of een gereduceerd tarief geldt. Voor parkeerplaatsen in de woonwijken geldt dat deze bestemd zijn voor bewoners. Wij willen een actief beleid gaan voeren op het tegengaan van parkeren van dagjesmensen en/of forenzen in de wijken. Dus minder parkeerplaatsen, en beter benutten."

ChristenUnie Utrecht

"De ChristenUnie wil meer ruimte geven aan de fiets en het openbaar vervoer, en minder ruimte aan de auto. In een stad als Utrecht, die steeds verder wordt volgebouwd en verdicht, moet de auto soms plaatsmaken. Want voor elke autoparkeerplaats heb je wel vier of vijf fietsparkeerplekken. "

Student & Starter Utrecht

"Parkeerplaatsen kosten ons ontzettend veel ruimte in de stad en faciliteren ook nog eens het niet duurzame vervoer met de auto. Student & Starter reserveert deze ruimte liever voor andere zaken, zoals meer woningen en meer groen. Als we dan al over meer parkeerplekken spreken, hebben we het wat betreft Student & Starter over meer fietsparkeerplekken. Daarvan zijn er namelijk zo'n 6000 tekort in de binnenstad."

Partij voor de Dieren Utrecht

"De vele auto's in de stad dragen bij aan een vieze lucht. Utrecht wordt autoluw, het centrum autovrij, en het aantal autoparkeerplekken op straat wordt sterk verkleind."

Stelling 16 van 26

Hoogbouw 112 meter

Binnen de gemeentegrenzen moet niet hoger worden gebouwd dan de Domtoren (112 meter).

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP Utrecht

"De huidige hoogbouwvisie staat bouwen hoger dan de Dom op enkele plekken in de stad al toe. Nog hoger is enkel prestige, er zitten ook nadelen aan hoogbouw."

CDA Utrecht

"De Domtoren is hét symbool van Utrecht. Het is prachtig om die van een afstand te zien. Dat moet zo blijven. We bouwen daarom niet hoger dan de Dom."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht wil dat de afspraak ‘niet hoger dan de Dom’ stadsbreed gaat gelden. Leidsche Rijn heeft geen status aparte, we zijn een onverdeelde stad. Dat de mogelijkheid van megalomaan bouwen nog steeds in bestemmingsplannen staat, is een fout uit het verleden. Deze dient hersteld te worden. Als er al sprake zou zijn van hoogbouw, mag deze van Stadsbelang Utrecht maximaal 112 meter worden."

ChristenUnie Utrecht

"Het is belangrijk dat er in Utrecht voldoende woningen worden gebouwd voor alle groepen. Maar niet ten koste van het prachtige historische uitzicht op Utrecht. De Dom is onze historische trots. Vanaf de uitvalswegen is de Dom een prachtig herkenningspunt. Dat houden we zo."

Partij voor de Dieren Utrecht

"Om het karakter van de binnenstad te behouden moet in deze wijk niet hoger gebouwd worden dan de Domtoren. In bepaalde nieuwbouwwijken kan wel een hoog gebouw toegestaan worden, maar hoger dan de Domtoren past niet bij het karakter van de stad. Bij hoogbouw moet standaard gevelgroen toegepast worden. Ook moet de ruimte die bespaard blijft door de hoogte in te bouwen een groene invulling krijgen."

Piratenpartij Utrecht

"De Domtoren is het symbool van Utrecht, dat in ere gehouden moet worden. Hoogbouw in de binnenstad dicht naast de Dom zorgt ervoor dat de toren minder zichtbaar is. De culturele identiteit van Utrecht is belangrijk. Grote, inspiratieloze nieuwbouwprojecten verwateren die identiteit."

PVV Utrecht

"Bouwen in de stad waar dat nog kan, maar ook bouwen aan en over de rand van de stad. Geen bebouwing hoger dan de Domtoren."

Rex Willem-Alexander Utrecht

"De Domtoren is het symbool van Utrecht. Utrecht mag geen New York worden met wolkenkrabbers."

Evenwicht Utrecht

"De stad Utrecht kenmerkt zich door laagbouw, het zeventiende-eeuwse hart van de stad trekt mensen vanuit de hele wereld. Hoogbouw in het hart van het centrum misstaat Utrecht. Hoogbouw rondom Utrecht Centraal is bespreekbaar. Afhankelijk van de hoogte (ten opzichte van de Dom), hoeveelheid, soort hoogbouw (woningen of kantoorpanden) en bestaande bouw die al op de hoogbouwlocaties aanwezig is, kan dit in goed overleg met de burger besproken worden."

Neutraal

GroenLinks Utrecht

"GroenLinks is er zeker niet voor dat overal in de stad hoger dan de Domtoren gebouwd kan worden. Op dit moment is het alleen bij een stukje van Leidsche Rijn Centrum mogelijk om hoger dan de Dom te bouwen en GroenLinks wil dat graag zo houden."

VVD Utrecht

"De Utrechtse VVD is trots op de Dom als iconisch en herkenbaar beeld van Utrecht. Als in Utrecht volop in de hoogte gebouwd zou worden, is de Dom niet meer goed zichtbaar en dat zouden wij jammer vinden. Wat ons betreft wordt er niet hoger gebouwd dan de Dom, met uitzondering van de plek Leidsche Rijn Centrum die eerder door de raad is aangewezen als plek waar hoogbouw mogelijk is."

Oneens

D66 Utrecht

"D66 wil het prachtige en historische karakter van de binnenstad behouden. Buiten de oude stad zien we ruimte voor meer hoogbouw, zoals bijvoorbeeld in Leidsche Rijn."

PvdA Utrecht

"De Dom is een herkenbaar beeld in de skyline van Utrecht. We vinden het dan ook niet wenselijk dat er in het de historische binnenstad hoger dan de Domtoren wordt gebouwd. Daarbuiten mag er hoger worden gebouwd."

Student & Starter Utrecht

"Om zo goed mogelijk om te gaan met de schaarse ruimte die we hebben in Utrecht zullen we de hoogte in moeten, ook hoger dan de Dom. Het Stationsgebied is hier bijvoorbeeld een geschikte plek voor, op deze manier hou je rekening met het historische karakter van de binnenstad én creëren we meer ruimte door de hoogte in te gaan."

DENK Utrecht

"DENK hecht belang aan de Domtoren als symbool van Utrecht, maar er zijn ook andere belangrijke (religieuze) gebouwen in de stad. Als hoogbouw een oplossing betekent voor de woningnood, dan kan het nooit hoog genoeg zijn!"

Seniorenpartij Utrecht

"Wij hebben voorbeelden bekeken in Rotterdam en de skyline daar is erg mooi geworden. Waarom zou dat niet kunnen binnen een gemeente als Utrecht?"

Stelling 17 van 26

Taalonderwijs vluchtelingen

Vluchtelingen moeten extra taalonderwijs krijgen op kosten van de gemeente.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Utrecht

"Alle asielzoekers wordt de kans geboden om vanaf dag één taal- en andere cursussen te volgen. Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven moeten naast hun inburgeringscursus extra taalonderwijs (bijvoorbeeld via taalmaatjes) en cursussen over de Nederlandse samenleving en democratische waarden krijgen. Op die manier zorgen we dat mensen vanaf de start mee kunnen doen in Utrecht."

GroenLinks Utrecht

"Vluchtelingen moeten vanaf de eerste dag in Utrecht kunnen werken aan hun toekomst. De huidige taallessen zijn onvoldoende om goed een eigen plek te kunnen vinden in de Utrechtse samenleving. Een extra investering in taalonderwijs draagt bij aan betere integratie, waarmee mensen eerder kunnen doorstromen naar werk of school. Dit levert uiteindelijk meer op dan het kost. Zie: http://bit.ly/gl030-internationaal"

PvdA Utrecht

"Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk om mee te doen in de samenleving, de gemeente investeert daarom in kwalitatief goede taallessen. Dit vergroot de kans dat nieuwkomers volwaardig mee kunnen draaien in de samenleving en hier een goed leven kunnen opbouwen."

SP Utrecht

"Alle Utrechters hebben het recht om zich via laagdrempelig aanbod te ontwikkelen, om beter te kunnen functioneren in de maatschappij. De gemeente zorgt daarom voor een aanbod aan betaalbare cursussen, bijvoorbeeld cursussen Nederlands en lezen en schrijven voor volwassenen. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

CDA Utrecht

"Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, moeten zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse samenleving. Dat begint met het spreken van de Nederlandse taal. Als we dat niet doen houden vluchtelingengezinnen nog generaties lang een achterstand en dat is voor hen en voor de samenleving slecht. Daarom investeren we in iedereen die de Nederlandse taal (beter) wil leren spreken."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht wil een Utrecht waar iedereen meedoet als het kan. Kennis van de Nederlandse taal is hiervoor onontbeerlijk. Utrecht moet de regie naar zichzelf toetrekken bij het bieden van taalonderwijs aan inwoners met een vluchtelingenstatus/inwoners met een migrantenachtergrond. Hiervoor dient gemeentebudget te worden vrijgemaakt. Bijstandsgerechtigden moeten verplicht de taal leren. Doen zij dit niet, dan krijgen zij een korting op hun uitkering."

ChristenUnie Utrecht

"Om mee te kunnen doen aan de samenleving is het essentieel dat nieuwkomers de taal leren. De ChristenUnie wil een activerende inburgering, waarbij het leren van Nederlands gecombineerd wordt met werk, vrijwilligerswerk en opleiding. Ook wil de ChristenUnie dat iedere nieuwkomer een taalmaatje krijgt, via de prachtige initiatieven die daarvoor al bestaan."

Student & Starter Utrecht

"Om als vluchteling te kunnen integreren in Utrecht, is het leren van de Nederlandse taal een essentiële eerste stap. Wat betreft Student & Starter is dit niet alleen de eigen verantwoordelijkheid van een vluchteling, maar kan ook de gemeente hieraan bijdragen. Uiteindelijk heeft de hele stad profijt van goede integratie. Daar krijgen we een betere samenleving van en dan zijn we uiteindelijk ook minder geld kwijt aan mensen die in de bijstand terechtkomen."

Partij voor de Dieren Utrecht

"Statushouders worden geholpen om zo snel mogelijk te integreren. De gemeente ondersteunt inburgering en het leren van de taal."

Piratenpartij Utrecht

"Het leren van de Nederlandse taal is een belangrijke stap bij de inburgering. De gemeente moet vluchtelingen helpen een goede taalcursus te vinden, en controleren op de kwaliteit van de cursussen. Wanneer duidelijk wordt dat extra taalonderwijs nodig is, moet de gemeente dat financieren. Hoe eerder vluchtelingen de taal spreken, hoe eerder ze mee kunnen draaien in de maatschappij. Dit extra geld verdient zichzelf dus ook terug."

PVV Utrecht

"Stimuleren en faciliteren van Nederlands onderwijs aan migranten. Onderwijs is maatwerk, maar als er als er uiteindelijk onvoldoende resultaten zijn, dan geen recht meer op sociale voorzieningen. Integreren is geen vrijblijvende zaak."

DENK Utrecht

"Taalonderwijs is de sleutel tot inclusie en wederzijdse acceptatie. Daar mag van DENK dus nooit op bezuinigd worden."

Seniorenpartij Utrecht

"Wij zijn van mening dat hiervoor een beter netwerk ingezet moet gaan worden, dat niet veel meer kosten met zich meebrengt. Geef de ouderen meer de mogelijkheid om mee te werken aan extra taalonderwijs. Dit is tot op heden nog een hoge barrière. "

Rex Willem-Alexander Utrecht

"Heel goed."

Evenwicht Utrecht

"Als we willen dat vluchtelingen beter en sneller inburgeren is dit noodzakelijk. Het beheersen van de Nederlandse taal is erg belangrijk en een investering op de lange termijn."

Neutraal

Oneens

VVD Utrecht

"Vluchtelingen (en hun eventuele opleidingen) zijn de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Daar hoeft de gemeente dus niet voor te betalen."

Stelling 18 van 26

Huishoudelijke hulp

De gemeente moet meer geld uitgeven aan huishoudelijke hulp.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Utrecht

"Er is meer bezuinigd dan nodig terwijl de helft van de Utrechters die gebruikmaakt van huishoudelijke hulp aangeeft niet genoeg hulp te krijgen. Het is belangrijk dat de gemeente beter invulling gaat geven aan het toepassen van individueel maatwerk en zorgvuldig herindiceren. "

SP Utrecht

"Indien nodig zal meer geld vrijgemaakt moeten worden om cliënten de hulp in de huishouding te geven die ze nodig hebben. https://utrecht.sp.nl/nieuws/2014/11/sp-motie-over-huishoudelijke-hulp-aangenomen."

CDA Utrecht

"De huidige coalitie (D66, VVD, GroenLinks, SP) heeft in 2015 een grote bezuiniging doorgevoerd op de huishoudelijke hulp. Die is gelukkig, na honderden bezwaren van bewoners en van het CDA, grotendeels teruggedraaid, zodat ouderen weer de hulp kregen die zij gewend waren. Door de vergrijzing zullen meer ouderen langer thuis blijven wonen. Dan moet de ondersteuning daarvoor, zoals hulp in het huishouden, beter op orde zijn."

Student & Starter Utrecht

"Huishoudelijke hulp gaat volgens Student & Starter niet alleen maar om het praktische werk, maar ook om het menselijke aspect. Voor veel mensen is de huishoudelijke hulp de enige persoon die ze op een dag zien. Het is een belangrijk sociaal contact dat daarnaast een belangrijke rol kan vervullen in het signaleren van eventuele problemen. Student & Starter wil daarom dat er letterlijk tijd wordt vrijgemaakt voor een kopje koffie tijdens het bezoek van de huishoudelijk hulp."

Partij voor de Dieren Utrecht

"De Partij voor de Dieren vindt kleinschalige en buurtgerichte zorg heel belangrijk. We zetten fors in op het welzijn van zorgvragers en ontmoetingspunten en dagbesteding in de buurt om vereenzaming te voorkomen."

Piratenpartij Utrecht

"Je omgeving is een deel van je identiteit, en hoe langer je thuis kan blijven wonen hoe meer kwaliteit van leven je hebt. Daarom is het belangrijk dat de gemeente zoveel mogelijk bijdraagt aan het zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen op latere leeftijd."

PVV Utrecht

"Partij voor de Vrijheid wil voldoende uren voor huishoudelijke hulp en voldoende hulpmiddelen. De gemeente moet bij de WMO meer maatwerk leveren en vooral aanbieders selecteren op basis van kwaliteit in plaats van prijs."

Seniorenpartij Utrecht

"De gemeente heeft een voortrekkersrol in het kader van huishoudelijke hulp. Betere regulering van dit soort dingen zou wenselijk zijn. Er is door de Rijksoverheid een beleid ingezet om lage loonschalen weer in dienst te laten komen van de overheid en als gemeente zou je dit ook kunnen regelen met dit soort banen."

Rex Willem-Alexander Utrecht

Geen toelichting gegeven

Neutraal

D66 Utrecht

"D66 Utrecht wil maatwerk voor diegenen die extra hulp behoeven: Utrechters die moeite hebben met het huishouden, bijvoorbeeld door een beperking of chronische ziekte, moeten huishoudelijke hulp, slimme huisaanpassingen en individuele begeleiding kunnen krijgen. Dit hoeft niet noodzakelijk extra geld te kosten, maar dat moet er wel zijn wanneer dit nodig is."

GroenLinks Utrecht

"Na een rommelige start is de hulp bij het huishouden nu op orde. Er wordt nu maatwerk geleverd en we moeten eraan blijven werken dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Op dit moment is er geen extra geld nodig voor de hulp bij de huishouding. GroenLinks blijft hier alert op en wil zeker extra geld uittrekken als het nodig blijkt te zijn. Lees meer op: http://bit.ly/gl030-zorg"

VVD Utrecht

"Huishoudelijk hulp als voorziening is altijd maatwerk. Iedereen zou zoveel hulp moeten krijgen als nodig is. De Utrechtse VVD wil mantelzorgers helpen ontzorgen door onnodige regels en administratieve rompslomp af te schaffen. De VVD wil bijvoorbeeld dat mantelverzorgers makkelijk een extra parkeervergunning bij hun verzorgadres kunnen krijgen. Ook willen wij dat mantelzorgers worden betrokken bij de keukentafelgesprekken met hulpverleners."

DENK Utrecht

"Voor hulpbehoeftigen zijn er voldoende middelen beschikbaar. Er moet echter centrale sturing komen in het armoedebeleid van de stad, zodat het geld daar terechtkomt waar het hoort: bij de bewoners die lijden onder armoede."

Evenwicht Utrecht

"Evenwicht is voor ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie. Als dit wil zeggen dat er meer budget moet worden vrijgemaakt voor huishoudelijke hulp, dan doen we dat."

Oneens

Stadsbelang Utrecht

"Mantelzorg is in eerste instantie een zorg van familie, vrienden, buren en bekenden. Lukt het niet dan kan de gemeente ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van huishoudelijke hulp. De afgelopen jaren bleek de toegewezen huishoudelijke hulp niet aan te sluiten bij de behoefte, dit is gecorrigeerd. Stadsbelang Utrecht is een voorstander van huishoudelijke hulp op maat. Vooralsnog blijkt dat hiervoor voldoende budget is."

ChristenUnie Utrecht

"De laatste jaren is er veel bezuinigd op de huishoudelijke hulp. De ChristenUnie heeft zich ingezet voor meer uren hulp, en die zijn er ook gekomen. Ook heeft de ChristenUnie steeds gepleit voor meer maatwerk. Dat is nu het allerbelangrijkste. Daarom pleiten wij nu niet voor meer uren hulp voor iedereen, maar alleen voor die mensen die het nodig hebben. Wij willen dat de buurtteams sneller meer uren hulp geven, als dat nodig is."

Stelling 19 van 26

Windmolens polder Rijnenburg

Er moeten zo snel mogelijk windmolens komen in polder Rijnenburg.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Utrecht

"GroenLinks wil meer en grootschalig groene energie opwekken binnen de gemeentegrenzen. GroenLinks stimuleert daarom de aanleg van zonnevelden voor energie en warmte en de bouw van windmolens in de polder Rijnenburg. Lees meer over onze ambities rondom energie op: http://bit.ly/gl030-energie"

ChristenUnie Utrecht

"De ChristenUnie wil een gezonde en leefbare stad die draait op schone energie. We willen af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. We willen kijken naar de mogelijkheden om windenergie op te wekken, en de polder Rijnenburg is daarvoor wat ons betreft een prachtige locatie."

Student & Starter Utrecht

"Het landschap van polder Rijnenburg is inmiddels betiteld als duurzaamheidslandschap. Hoe langer we wachten, hoe minder effect het heeft op de duurzaamheid. Student & Starter wil dat hier uiteindelijk woningbouw komt, maar nu het een duurzaamheidslandschap is, moet het dat ook daadwerkelijk zo snel mogelijk worden. Laten we dus vooral zo snel mogelijk aan de slag gaan met het duurzaam inrichten van dit gebied, onder andere middels windmolens. "

Partij voor de Dieren Utrecht

"De gemeente faciliteert en stimuleert de realisatie van schone energieproductie in polder Rijnenburg, rekening houdend met migratieroutes van vogels en vleermuizen en het beperken van overlast voor omwonenden. De invulling van het energielandschap kan bestaan uit windmolens, maar ook uit zonnepanelen of een combinatie van beide."

DENK Utrecht

"DENK is voor tijdelijke plaatsing van windmolens in Rijnenburg tot de grond daar wordt ontwikkeld voor woningbouw. Het moet dus niet zo zijn dat eventuele windmolens het woningbouw proces vertragen."

Evenwicht Utrecht

"Evenwicht is voor een energietransitie, dit heeft tot gevolg dat in de polder Rijnenburg wat ons betreft windmolens mogen worden geplaatst."

Neutraal

D66 Utrecht

"D66 is groot voorstander van grootschalige duurzame energieopwekking in de polder Rijnenburg. Windmolens zijn hierbij een mogelijkheid. Daarbij vinden we draagvlak belangrijk. Wij willen dat de gemeente de rol pakt van gebiedsregisseur, door met alle betrokken partijen te werken aan een rendabele manier om hier energie te winnen en tegelijkertijd de functie van recreatiegebied te versterken. Een zorgvuldig participatieproces met omwonenden, ook uit andere gemeenten, is hierbij cruciaal."

SP Utrecht

"De overgang naar duurzame energie is een zaak die iedereen aangaat. De gemeente moet dit ondersteunen. Een zonnepark of windmolens kunnen in Rijnenburg komen als de omwonenden hun invloed hebben kunnen gelden en mee kunnen profiteren van de opbrengst. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

Seniorenpartij Utrecht

"Schone energie zijn wij voor. Maar op welke locaties windmolens moeten staan moet altijd in goed overleg met de betrokkenen. Misschien is participeren in windmolenparken in zee een optie. Maar is de mogelijkheid in eigen regio, dan zou dat goed onderzocht moeten worden."

Oneens

VVD Utrecht

"Op dit moment wordt een aantal scenario's voor de opwekking van duurzame energie uitgewerkt. De VVD wil dat vanaf 2030 hier de eerste woningen worden opgeleverd. De gemeente mag nu geen keuzes maken die woningbouw in de toekomst bemoeilijken of onmogelijk maken. Dit betekent dat plannen voor het plaatsen van windmolens de toekomstige woningbouw niet mogen bemoeilijken. Wel willen wij dat er ruimte komt voor (tijdelijke) opwekking van andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie."

PvdA Utrecht

"Tot 2030 is Rijnenburg een pauzelandschap, waar geïnvesteerd kan worden in duurzame energie. Er worden nu studies gedaan naar de mogelijkheden daarvan, waarbij zowel windmolens als zonnepanelen opties zijn. Het is belangrijk dat dit in goede afstemming gaat met initiatiefnemers, buurgemeenten en omwonenden. "

CDA Utrecht

"De polder Rijnenburg is één van de laatste stukken bouwgrond in de gemeente Utrecht. De woningbouwplannen hiervoor zijn al uitgewerkt en die woningen zijn hard nodig. Daarom kiezen we op deze locatie niet voor windmolens, maar voor woningbouw. "

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht vindt dat er op het grondgebied van Utrecht plaats moet zijn voor het inrichten van energielandschappen. Deze moeten ruimte bieden voor opwekking van duurzame stroom en energie. Windmolens kunnen hier een bijdrage aan leveren, maar niet in de buurt van bewoonde gebieden. Dit omdat windmolens van 150 meter tot 230 meter hoog slagschaduw, horizonvervuiling en irritant gebrom veroorzaken. Dat wil je niet in je achtertuin. Dus geen windmolens in Rijnenburg."

Piratenpartij Utrecht

"We moeten woningbouw zo min mogelijk beperken en vooral inzetten op energiezuiniger en duurzamer bouwen. Geen windmolens bouwen als we mensen een dak boven hun hoofd kunnen geven. Laat de toekomstige woningen van polder Rijnenburg een energiepark op zich zijn, dan bereiken we veel meer. Ook bij al bestaande woningen moeten maatregelen worden getroffen. In overleg met de woningcorporaties en ontwikkelaars moeten zoveel mogelijk daken voorzien worden van zonnepanelen en zonneboilers."

PVV Utrecht

"Partij voor de Vrijheid wil geen windmolens of zonneweides in Utrecht. In de polder Rijnenburg en Reijerscop direct beginnen met ontwikkelen en bouwen van woningen."

Rex Willem-Alexander Utrecht

Geen toelichting gegeven

Stelling 20 van 26

Starterswoningen

De gemeente moet de bouw van starterswoningen voorrang geven.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Utrecht

"D66 is voorstander van het bouwen van meer middeldure huur en middeldure koop. Dit biedt voor starters belangrijke kansen op de woningmarkt die nu nog te beperkt aanwezig zijn."

VVD Utrecht

"De druk op de markt voor starters is groot. Zeker als je net (of bijna) student af bent, uit jouw studentenhuis wilt, maar je je nog geen (groot) huis kan veroorloven. De Utrechtse VVD wil daarom meer middenhuur en goedkope koopwoningen. Dat is niet alleen fijn voor starters, maar ook voor nieuwe studenten die staan te trappelen om in Utrecht op kamers te gaan."

SP Utrecht

"Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woonruimte in de stad. Om dat in te lopen moeten er de komende vier jaar 5000 sociale huurwoningen worden bijgebouwd en 5000 woningen voor de middeninkomens. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

CDA Utrecht

"Veel studenten en starters blijven nu in sociale huurwoningen wonen (die hard nodig zijn voor mensen met een lager inkomen) of betalen zich blauw aan commerciële huren. Eén op de drie jonge gezinnen trekt nu de stad uit vanwege de hoge kosten. Dat komt omdat er een tekort is aan betaalbare starterswoningen (zowel in de huur- als de koopsector). Als we daarvoor bijbouwen helpen we startende gezinnen aan een woning en zorgen we dat andere woningen weer vrijkomen voor mensen die dat nodig hebben. "

Student & Starter Utrecht

"Steeds meer afgestudeerden verlaten de stad, niet omdat ze dat willen, maar simpelweg omdat ze geen starterswoning kunnen vinden. Voor een sociale huurwoning is de wachttijd negen jaar, middeldure huur is voor veel mensen net te duur en een woning kopen is vaak al helemaal geen optie. "

PVV Utrecht

"Stimuleren van meer en vooral betaalbare woningbouw voor starters en ouderen."

DENK Utrecht

"DENK is voor stimuleren van sociale woningbouw en huur/koopwoningen voor starters. DENK is ook voor het introduceren van een huurkoopconstructie om woningbezit toegankelijker te maken en te houden voor starters."

Seniorenpartij Utrecht

"De huizenprijzen in de gemeente zijn heel erg gestegen en voor een starter is het steeds moeilijker om aan een huis te komen. Daarom moet er gekeken worden of dit voorrang kan krijgen. Maar niet alleen starters op jonge leeftijd maar ook 'starters' die bijvoorbeeld opnieuw moeten beginnen."

Evenwicht Utrecht

"In Utrecht is de wachtlijst voor sociale huurwoningen te lang. De gemeente moet samen met woningcorporaties op zoek gaan naar een oplossing. Dit zou kunnen door lotingen, het verminderen van het leegstandspercentage en het realiseren van meer sociale huurwoningen, passend bij de vraag."

Neutraal

GroenLinks Utrecht

"GroenLinks wil dat Utrecht een stad is voor iedereen. Er is in Utrecht aan veel soorten woningen behoefte, zoals sociale huurwoningen, huizen voor starters, studentenkamers, middeldure huur- of koopwoningen. Juist in een groeiende stad als Utrecht moeten we zorgen dat er voor iedereen een passende en betaalbare woning te vinden is. Lees meer op: http://bit.ly/gl030-woon"

ChristenUnie Utrecht

"De ChristenUnie wil een optimale mix van woningen, zodat er in Utrecht ruimte is voor iedereen. Dus niet alleen maar starterswoningen bijbouwen, maar een goede mix van sociale huur, middeldure huur en koopwoningen. "

Oneens

PvdA Utrecht

"Wij willen ons inzetten voor een stad voor iedereen. Wij zijn een voorstander om naast de bouw van starterswoningen, ook te investeren in woningen voor ouderen, mensen met een handicap en sociale huurwoningen."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht wil een totale woningvoorraad die past bij de vraag. Vooral inzetten op starterswoningen zorgt voor een aanhoudend prijsopdrukkend effect op ander segmenten, dit is niet verstandig. "

Partij voor de Dieren Utrecht

"Mensen met lage en middeninkomens kunnen in Utrecht moeilijk een woning vinden. Het is daarom nodig dat de gemeente actief beleid gaat voeren om te zorgen dat ook deze groep in Utrecht kan wonen, maar ook moeten er voldoende woningen zijn voor ouderen, studenten, gezinnen en bijzondere woonvormen."

Piratenpartij Utrecht

"De Piratenpartij Utrecht vindt dat de gemeente voorrang moet geven aan het bouwen van sociaal-reguliere huurwoningen. Er moet een goede mix ontstaan van verschillende typen woningen per wijk. Starterswoningen zijn ook belangrijk, maar hebben volgens de Piratenpartij Utrecht op dit moment geen prioriteit. "

Rex Willem-Alexander Utrecht

"Meer woningaanbod en -keuze voor ouderen en dat je ook eens ergens anders kan gaan wonen als je bijvoorbeeld van buurt wil veranderen."

Stelling 21 van 26

Autovrij centrum

Het centrum van Utrecht moet helemaal autovrij worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Utrecht

"De prachtige historische binnenstad is niet gebouwd op autoverkeer. GroenLinks geeft graag voetgangers en fietsers ruim baan, zeker in het centrum. Hierdoor wordt het centrum aantrekkelijker en meer leefbaar. Het is ook positief voor de gezondheid van de Utrechters, omdat er minder uitstoot van schadelijke gassen is. Lees meer op: http://bit.ly/gl030-fiets"

ChristenUnie Utrecht

"De ChristenUnie wil ruim baan bieden aan fiets en openbaar vervoer. Vervuilende auto's moeten uit de stad worden geweerd. Daarom wil de ChristenUnie een autoluwe binnenstad."

Student & Starter Utrecht

"De binnenstad zou een veilige plek moeten zijn voor fietsers en voetgangers. Op dit moment is het veel te vol in de binnenstad met al het verkeer dat hier is door de beperkte ruimte die we tot onze beschikking hebben. Om voor fietsers en voetgangers weer een fijne plek te creëren, zullen we auto's moeten weren uit de binnenstad. Uiteraard blijft de binnenstad gewoon bereikbaar voor hulpdiensten."

Partij voor de Dieren Utrecht

"De vele auto's in de stad dragen bij aan een vieze lucht. Utrecht wordt autoluw, het centrum autovrij."

Piratenpartij Utrecht

"Een autovrij centrum is een mooi ideaal, mits daarbij rekening gehouden wordt met de inwoners en ondernemers in het centrum. Het centrum moet toegankelijk blijven voor bijvoorbeeld verhuizingen, bevoorrading van winkels, en moet als doorgaande route behouden blijven."

Neutraal

PvdA Utrecht

"De luchtkwaliteit in Utrecht kan nog steeds flink verbeterd worden. In dat kader steunen wij maatregelen die fijnstof naar beneden brengen, zoals meer ruimte voor voetgangers, fietsers en het OV, en moet dus ook de milieuzone behouden blijven. Dat betekent echter niet dat het centrum per se autovrij wordt. De binnenstad moet bereikbaar blijven voor mensen die van een auto afhankelijk zijn zoals ouderen die slecht ter been zijn."

Oneens

D66 Utrecht

"D66 wil wel meer straten in Utrecht autoluw en autovrij inrichten. In de beperkte ruimte die de stad heeft, willen we zoveel mogelijk ruimte bieden aan fietsers en voetgangers. Een voorbeeld is het verminderen van het aantal autoparkeerplaatsen aan de Oudegracht, in ruil voor ruimte voor fietsparkeerplekken. Als bewoners zelf het initiatief nemen om met draagvlak in de buurt hun eigen straat anders in te richten, moet de gemeente daarbij een helpende hand verlenen."

VVD Utrecht

"Heel veel binnenstadbewoners hebben een auto en die mogen ze wat de Utrechtse VVD betreft gewoon blijven gebruiken. Liever maken we werk van het voetganger- en fietsgebied in de binnenstad."

SP Utrecht

"Om de binnenstad te ontlasten, wordt ervoor gezorgd dat auto’s die er niet hoeven te zijn er ook niet komen. Tegelijkertijd moet de toegankelijkheid voor inwoners, bevoorrading en diensten gegarandeerd zijn. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

CDA Utrecht

"In het centrum wonen veel mensen en zitten veel winkels en kantoren. Die moeten bereikbaar blijven. De parkeergarages onder Hoog Catharijne liggen ook het in het centrum, die moeten juist bereikbaar blijven om bezoekers op te vangen. Op de grachten moeten we het autoverkeer zoveel mogelijk beperken tot bestemmingsverkeer en bewoners, maar een helemaal autovrij centrum gaat veel te ver."

Stadsbelang Utrecht

"De binnenstad moet bereikbaar blijven voor verkeer, dat is echter niet de focus. Stadsbelang Utrecht wil dat het goederenvervoer via elektrische vrachtwagens of ander milieuvriendelijk transport naar het centrum gaat. Overslag kan plaatsvinden op Lage Weide, zodat vervuilende vrachtwagens niet meer in de binnenstad komen."

PVV Utrecht

"Partij voor de Vrijheid wil een centrum dat bereikbaar is met de auto, fiets en openbaar vervoer. Keuzevrijheid staat voor de PVV hoog in het vaandel."

DENK Utrecht

"DENK is voor een blijvend goede bereikbaarheid van het stadscentrum. In ieder geval moeten daar meer en beter zichtbare taxistandplaatsen komen."

Seniorenpartij Utrecht

"Het centrum moet bereikbaar zijn voor iedereen. En voor mensen die moeilijk ter been zijn of niet met andere middelen de stad in kunnen moet deze ook toegankelijk zijn. Autoluw is wat ons betreft een betere optie. En plekken waar je als hulpbehoevende goed afgezet kan worden."

Rex Willem-Alexander Utrecht

"Dit is de grootste vergissing van de linkse partijen, die vergeten dat de mensen die hier in het centrum komen graag hun auto op de gracht moeten kunnen parkeren en niet alleen in zo'n enorme parkeergarage. Het centrum moet per auto bereikbaar blijven."

Evenwicht Utrecht

"Infrastructuur is vanzelfsprekend een belangrijke taak waar voldoende budget voor moet zijn. De infrastructuur moet het bedrijfsleven en de burgers goed bedienen. "

Stelling 22 van 26

Kunst en cultuur

De gemeente moet minder geld uitgeven aan kunst en cultuur.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Utrecht

"De gemeente Utrecht geeft nu jaarlijks bijna 50 miljoen euro uit aan cultuursubsidies. Het CDA wil amateurkunst en -cultuur en podia in de wijken extra ondersteunen. Er zijn echter ook organisaties die tonnen subsidie krijgen, maar nauwelijks bezoekers weten te trekken. Daar moet de gemeente veel kritischer naar kijken. Die subsidies kunnen wat ons betreft geschrapt worden."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht wil naar een lager ambitieniveau. Dat betekent: minder geld naar de professionele kunst en cultuur en meer het accent leggen op cultuur als middel om Utrechters samen te brengen. Wij geven prioriteit aan de kunstbeoefening op amateurniveau. Wij halen geld weg bij initiatieven die weinig bezoekers trekken en die teveel leunen op de gemeente. Wij stimuleren cultureel ondernemerschap op basis van horizonsubsidiëring: uiteindelijk moet men zijn eigen broek kunnen ophouden."

PVV Utrecht

"Drastische verlaging van kunst- en cultuursubsidies waarvoor geen enkel draagvlak is. De Partij voor de Vrijheid is alleen voor subsidiëring van het Nederlands cultureel erfgoed."

Neutraal

VVD Utrecht

"Met de groei van de stad mag het cultuurbudget meestijgen. Culturele instellingen mogen wat ons betreft wel meer eigen inkomsten gaan genereren waardoor de subsidies omlaag kunnen."

ChristenUnie Utrecht

"De gemeente geeft al veel geld uit aan kunst en cultuur. Omdat de stad groeit, zou het budget voor cultuur mee kunnen groeien, maar de vraag is of dat nodig is. In 2018 doet de gemeente een analyse om te kijken of het cultuurbudget omhoog moet. De ChristenUnie is daar niet bij voorbaat van overtuigd. In ieder geval wil de ChristenUnie dat het geld gaat naar kunst en cultuur die voor iedereen toegankelijk is, en niet naar dure, elitaire projecten voor de happy few."

Seniorenpartij Utrecht

"Wij vinden dat hier ook een gulden middenweg in gevonden moet gaan worden. Kunst en cultuur vinden wij zeer belangrijk. Zo zouden er door de instellingen gekeken moeten worden op welke manieren er gefinancierd kan worden. Zo zou de gemeente Utrecht ook jaarlijkse avonden of dagen moeten organiseren om dit toegankelijker te maken."

Oneens

D66 Utrecht

"In Utrecht gaan we efficiënt om met onze middelen: iets om trots op te zijn. Nu Utrecht verder groeit, moet het cultuurbudget omhoog. Zo houden we het culturele aanbod hoogwaardig, breed en toegankelijk voor alle Utrechters."

GroenLinks Utrecht

"De komende jaren komen er flink wat Utrechters bij. Daarvoor is het niet alleen nodig dat er meer huizen en voorzieningen zijn, maar ook dat het budget voor kunst en cultuur meegroeit. GroenLinks zet zich ervoor in dat het cultuurbudget meegroeit met de stad. Lees meer over cultuur op: http://bit.ly/gl030-cultuur"

PvdA Utrecht

"Kunst en cultuur stimuleren creativiteit en sociale cohesie. Ze maken een wijk levendig, en geven bewoners de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en leren kennen. Dat vinden wij een investering waard. Bovendien groeit het aantal bewoners van Utrecht. Dan moet ook het budget meegroeien, want iedereen heeft recht op kunst en cultuur. Wel willen we dat het geld het meest wordt geïnvesteerd in de wijken, in plaats van alleen maar in de binnenstad en in grote evenementen. "

SP Utrecht

"Het cultuurbudget groeit mee met de groei van de stad, in gelijke mate als het budget voor sport en maatschappelijke voorzieningen. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

Student & Starter Utrecht

"Op dit moment geeft Utrecht relatief weinig geld uit aan kunst en cultuur per inwoner in vergelijking met de andere G9-steden. Als het aan Student & Starter ligt wordt dit budget verhoogd tot minstens het landelijk gemiddelde. Wij willen dat dit budget voornamelijk benut wordt om jonge makers een goede start te geven. Op deze manier geven wij ze de kans om zich verder te ontwikkelen in onze prachtige stad."

Partij voor de Dieren Utrecht

"Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd."

Piratenpartij Utrecht

"Lokale kunst en cultuur zijn van grote waarde. De Piratenpartij Utrecht is een groot voorstander van meer ruimte hiervoor in de lesplannen op de scholen en wil dat Utrechtse scholen aandacht besteden aan Utrechtse monumenten, musea en gemeenschappen. Kunst en cultuur kosten geld, maar leveren de gemeente ook veel op. Hierop bezuinigen is dus een slecht idee."

DENK Utrecht

"DENK staat voor ruimhartige kunst en cultuur in Utrecht in de volle breedte. Daarin staat de aandacht voor een cultureel divers beleid centraal: op het vlak van programma-aanbod, publieksbereik en personeelsbeleid. DENK staat ook voor een migratiemuseum in Lombok en een standbeeld voor de gastarbeider op het Moskeeplein."

Rex Willem-Alexander Utrecht

"Meer geld naar kunst en cultuur, bijvoorbeeld een subsidie aan amateurtoneelverenigingen die is er nu niet. Er wordt teveel geld uitgegeven aan festivals en er moet meer geld gaan naar bijvoorbeeld een operette dat er nu niet meer is en naar amateurgezelschappen die dan ook in het theater kunnen optreden. Dit is nu te duur voor hen en dan wordt dat voor hen wel mogelijk."

Evenwicht Utrecht

"Evenwicht vindt dat er voldoende budget moet zijn voor cultuur. Dit houdt in dat de gemeente mag meebetalen aan nieuwe Utrechtse musea. Niet alleen nieuwe initiatieven moeten worden ondersteund. Utrecht ontleent zijn identiteit aan het zeventiende-eeuwse stadscentrum, ook oude cultuur moet gewaarborgd blijven. Daarbij hoort onder andere onderhoud aan monumentale gebouwen."

Stelling 23 van 26

OZB

De belasting op eigen woning (OZB) moet worden verlaagd.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Utrecht

"De gemeente houdt jaarlijks geld over, reden genoeg om dat terug te geven aan Utrechters in de vorm van lagere lasten."

CDA Utrecht

"De afgelopen jaren heeft de gemeente elk jaar veel meer OZB binnengehaald dan gepland, omdat de tarieven te hoog zijn. In totaal gaat het de afgelopen jaren om zeker 20 miljoen euro, die teruggegeven had kunnen worden aan de inwoners en ondernemers via lagere tarieven."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht wil de OZB bevriezen, omdat de gemeente met de nieuwe woningen die worden gerealiseerd in Utrecht, meer gaat ontvangen."

Piratenpartij Utrecht

"De Piratenpartij Utrecht is van mening dat de OZB niet simpelweg kan afhangen van de getaxeerde woningwaarde. De markt heeft bewezen enorm op en neer te gaan, en dat zorgt voor onzekerheid en onduidelijkheid. Daarom moet de OZB ook rekening houden met de effectieve stijging of daling van de lasten voor huiseigenaren."

PVV Utrecht

"Partij voor de Vrijheid is voor een verlaging van de OZB met 50 procent."

Seniorenpartij Utrecht

"Wij zijn van mening dat hiervoor een betere oplossing moet komen dan de huidige manier. De wispelturigheid in het verhogen en verlagen van de OZB is een aanfluiting op dit moment."

Rex Willem-Alexander Utrecht

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

D66 Utrecht

"Met gemeenschapsgeld moeten we zuinig omgaan. Dit vraagt om verantwoord begroten. We mogen de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. Lage gemeentelijke belastingen zijn voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt. Daarom hebben wij woonlasten zoals de OZB de afgelopen jaren niet laten stijgen."

GroenLinks Utrecht

"Het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) in Utrecht ligt onder het landelijke gemiddelde. OZB is een van de weinige manieren waarop de gemeente zelf inkomsten krijgt. GroenLinks wil investeren in een sociaal en duurzaam Utrecht, waar de zwaarste lasten door de sterkste schouders worden gedragen. Daarom willen we de OZB niet verlagen. Lees meer op: http://bit.ly/gl030-lasten"

PvdA Utrecht

"De OZB is nodig voor goede voorzieningen in de gemeente. Het is bovendien redelijk ook aan huizenbezitters een bijdrage te vragen voor de voorzieningen in de wijk. Dit is in lijn met het principe dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten kunnen dragen."

SP Utrecht

"De afvalstoffenheffing wordt afgeschaft. Het ontstane financiële gat wordt gevuld door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB), wat alleen de inwoners treft die het ook kunnen missen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de gemeentelijke belastingen voor 80 procent van de Utrechtse huishoudens naar beneden kunnen. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

ChristenUnie Utrecht

"Utrecht heeft een lager OZB-tarief dan gemiddeld in de provincie (ongeveer 20 procent lager). Een extra verlaging vinden we dan ook onnodig."

Student & Starter Utrecht

"Student & Starter vindt het onverantwoordelijk om nu de belastingen te verlagen. We staan binnen Utrecht voor grote uitdagingen als het gaat om duurzaamheid, bereikbaarheid en betaalbare huisvesting. Om deze uitdagingen te ondervangen, zijn er ook financiële middelen nodig. Wanneer we nu de OZB verlagen, komen we uiteindelijk met gaten in de begroting te zitten."

Partij voor de Dieren Utrecht

"De gemeente stimuleert klimaatneutrale investeringen met gemeentelijke belastingkortingen, bijvoorbeeld via de onroerendezaakbelasting (OZB). Alleen huiseigenaren die investeren in een duurzaam huis betalen minder OZB."

DENK Utrecht

"DENK is voor het verhogen van OZB in het hoge koopsegment, voor zover dat mogelijk is binnen de landelijke wetgeving."

Evenwicht Utrecht

"Een eigen huis is een investering op de lange termijn, hierbij zijn kosten als de OZB helaas een noodzaak."

Stelling 24 van 26

Sociale woningbouw

De gemeente moet minstens 30 procent van nieuwbouw reserveren voor sociale woningbouw.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Utrecht

"GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen een prettige en betaalbare plek heeft om te wonen. Zeker voor mensen met weinig geld wordt het steeds moeilijker om in Utrecht zo'n plek te vinden. Door bij nieuwbouwprojecten 30 procent sociale huurwoningen te realiseren, bouwen we aan Utrecht als stad voor iedereen. Zie ook: http://bit.ly/gl030-woon"

PvdA Utrecht

"Iedereen moet in Utrecht kunnen wonen, ongeacht het inkomen dat je verdient. Daarvoor is het nodig meer betaalbare (sociale) woningen te bouwen. Dit doen we door het voeren van actief grondbeleid en het stellen van harde percentages sociale huur van 30 tot 40 procent, afhankelijk van de bestaande hoeveelheid sociale woningbouw in de wijk."

SP Utrecht

"Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woonruimte in de stad. Om dat in te lopen moeten er de komende vier jaar 5000 sociale huurwoningen worden bijgebouwd en 5000 woningen voor de middeninkomens. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

ChristenUnie Utrecht

"De afgelopen jaren is de wachttijd voor sociale huurwoningen opgelopen naar bijna tien jaar. Dat mag niet gebeuren! Het is dus goed als er harde afspraken gemaakt worden. De ChristenUnie wil daarnaast meer goedkopere koopwoningen van rond de 200.000 euro realiseren."

Student & Starter Utrecht

"Op dit moment moeten mensen ruim negen jaar wachten op een sociale huurwoning, om deze wachttijd te verkorten zijn er veel nieuwe sociale huurwoningen nodig. Daarnaast is het van belang dat mensen die in de sociale huur zitten verspreid zijn over de stad zodat ze deel zijn van de stad - ook in nieuwbouwwijken. Verder vindt Student & Starter ook dat meer sociale huur middels loting moet worden verdeeld, zodat ook starters een kans maken op een betaalbare huurwoning."

Partij voor de Dieren Utrecht

"Bij nieuwbouwprojecten moet het aandeel sociale huur minstens 40 procent zijn. Wonen in Utrecht moet ook mogelijk blijven voor mensen met lage en middeninkomens."

Piratenpartij Utrecht

"De Piratenpartij Utrecht vindt dat de gemeente prioriteit moet geven aan het bouwen van sociale huurwoningen. Er is nu een groot tekort, doordat de zittende partijen dit niet hebben gedaan. De sociale huurwoningen die er nu zijn, worden gerenoveerd en niet gesloopt."

DENK Utrecht

"DENK wil geen uitverkoop meer van sociale huurwoningen. Om Utrecht leefbaar en divers te houden, moet het aanbod sociale woningbouw juist verhoogd worden."

Seniorenpartij Utrecht

"Aangezien wij in de gemeente nog 40 procent aan inwoners hebben die rond de armoedegrens leven, is het van groot belang dat er nog goede sociale woningen gebouwd gaan worden."

Rex Willem-Alexander Utrecht

Geen toelichting gegeven

Evenwicht Utrecht

"In Utrecht is de wachtlijst voor sociale huurwoningen te lang. De gemeente moet samen met woningcorporaties op zoek gaan naar een oplossing. Dit zou kunnen door lotingen, het verminderen van het leegstandspercentage en het realiseren van meer sociale huurwoningen, passend bij de vraag. Eén ding is zeker: zoals het nu gaat kan het niet verder. "

Neutraal

D66 Utrecht

"In Utrecht is nu geen tekort aan sociale huurwoningen, maar vooral aan betaalbare huur- en koopwoningen voor mensen die net teveel verdienen voor sociale huur. Dit tekort raakt vooral Utrechters als de politieagent, onderwijzer en verpleger. Om mensen uit de sociale huur te laten doorstromen hebben we nu vooral meer middeldure huur nodig, dat is dan ook de inzet van D66."

CDA Utrecht

"Utrecht is een dure stad om te wonen. Veel mensen met een laag inkomen redden het niet om een woning te vinden of een hypotheek te krijgen. Daarom moeten we ook sociale huurwoningen bijbouwen. In sommige wijken (zoals Overvecht, waar nu 70 procent sociale huur is) moeten juist koopwoningen bijgebouwd worden. In andere (nieuwbouw)wijken zoals Leidsche Rijn is nog ruimte om meer sociale huurwoningen bij te bouwen. Zo is het in elke wijk maatwerk."

Oneens

VVD Utrecht

"Wat de Utrechtse VVD betreft, zorgen we voor een gezonde mix van goedkope en duurdere huur- en koopwoningen bij nieuwbouwplannen. Er is nu vooral een tekort aan middenhuur en goedkope koopwoningen. De bouw daarvan zorgt voor doorstroming waardoor er ook goedkope woningen in het aanbod vrijkomen. Er zijn nu voldoende sociale huurwoningen voor alle Utrechters met een laag inkomen, maar helaas wonen er veel mensen met te hoge inkomens in deze woningen."

Stadsbelang Utrecht

"Utrecht heeft 52.000 sociale huurwoningen, bewoond door 39.000 sociale huurders en 13.000 scheefhuurders. Er zijn genoeg woningen voor de 42.000 huishoudens in de doelgroep. Het probleem ligt hem niet in de omvang van de sociale huurvoorraad, maar dat de woningvoorraad niet past bij de woonbehoefte van vandaag en morgen. Corporaties hebben te grote sociale huurwoningen, ze moeten zich meer toeleggen op de kleine betaalbare woningen voor alleenstaanden. Dit kan door bouw, maar ook door splitsing."

PVV Utrecht

"Verdeling 50/50 huur/koop lijkt voor de hand liggend. Doorstromen is van belang, scheefwonen moet worden tegengegaan en dat betekent ook dat er middeldure en duurdere woningen moeten worden gebouwd."

Stelling 25 van 26

Armoedebestrijding

De gemeente moet meer geld vrijmaken om armoede tegen te gaan, ook als daarvoor de gemeentelijke belastingen omhoog moeten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Utrecht

"GroenLinks wil dat iedereen in Utrecht mee kan doen aan de samenleving. Armoede leidt tot schaamte en sociale uitsluiting en zeker bij kinderen voor een valse start. Voor mensen die langdurig in armoede leven, is het steeds moeilijker om daaruit te komen. Wij willen dat er voldoende geld is om hier maatregelen voor te nemen, ook als daarvoor de gemeentelijke belastingen iets stijgen. Zie: http://bit.ly/gl030-armoede"

PvdA Utrecht

"Utrecht is een rijke stad maar toch is er veel armoede in onze stad. Er groeien nog steeds 12.000 kinderen op in armoede. Het bestrijden van deze ongelijkheid in onze mooie stad is onze belangrijkste opdracht voor de komende jaren. Wij willen werken aan een ongedeelde stad waarin iedereen zich thuis voelt."

SP Utrecht

"De SP wil armoede bestrijden en de gemeentelijke lasten op een eerlijke manier opbrengen. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten: we zetten in op een andere wijze van lokale lastenheffing, waarmee ieder gezin met een woning van minder dan 300.000 euro erop vooruit gaat, met een gemiddelde van 150 euro per jaar. https://utrecht.sp.nl/eerlijk-delen-en-armoede-bestrijden"

CDA Utrecht

"Er groeien in Utrecht nog teveel kinderen op in armoede. Ook ouderen met hoge zorgkosten komen vaak in de knel. Dat kunnen we in onze welvarende stad niet accepteren."

ChristenUnie Utrecht

"Er is veel (verborgen) armoede in Utrecht. Duizenden huishoudens moeten rondkomen van een laag inkomen en veel mensen kampen met schulden. De ChristenUnie wil dat het armoedebudget verhoogd wordt zodat we meer maatschappelijke en vrijwilligers-initiatieven kunnen steunen! Dat gebeurt nu nog te weinig."

Student & Starter Utrecht

"Student & Starter is groot voorstander van de Utrechtse pilot die jongeren met schulden een intensief individueel traject aanbiedt waarbij ze de regie over hun financiën weer terug kunnen krijgen. Om mensen de ruimte te geven alles weer op de rit te krijgen stellen wij voor dat de gemeente de schulden overneemt en met de schuldeisers in gesprek gaat. Als iemand het traject niet succesvol afrondt, komen de schulden weer terug."

Partij voor de Dieren Utrecht

"De gemeente bestrijdt armoede actief, onder andere door goede, tijdige en preventieve schuldhulpverlening en ondersteuning van de voedselbank."

Piratenpartij Utrecht

"Armoedebestrijding moet een prioriteit zijn van de gemeente. Er zijn teveel mensen in Utrecht die in 2018 nog steeds te maken hebben met armoede. De gemeente moet organisaties die armoede bestrijden zoveel mogelijk helpen bij het behalen van hun doelen, ook met financiële middelen."

DENK Utrecht

"DENK Utrecht staat voor een centraal gestuurd armoedebeleid en stimulering om mensen uit de bijstand te helpen. Bestaande gelden moeten terechtkomen waar de grootste behoefte is. Daarnaast investeert DENK graag extra middelen om taalachterstand weg te werken en om studenten een stagegarantie te bieden."

Seniorenpartij Utrecht

"De gemeente moet daar beter mee omgaan. Daarom pleiten wij voor een 'wethouder voor ouderenbeleid en armoedebestrijding' in de stad."

Rex Willem-Alexander Utrecht

Geen toelichting gegeven

Neutraal

D66 Utrecht

"D66 heeft grote ambities voor het armoedebeleid. Zo wil D66 meer mensen helpen aan werk of een dagbesteding en bij de schuldhulpverlening de wachtlijsten oplossen. Hiervoor zal ook geld nodig zijn. De gemeentelijke belastingen hoeven hier niet direct voor omhoog. Wat D66 betreft trekt allereerst de landelijke overheid hiervoor de portemonnee."

Evenwicht Utrecht

"Armoede is helaas nog steeds aanwezig in Nederland, maar dit is een nationale aangelegenheid. Armoede is een structureel probleem waarbij een verhoging van de gemeentelijke belastingen niet bijdraagt aan een structurele oplossing. "

Oneens

VVD Utrecht

"Meer geld haalt mensen niet uit de armoede, wel sneller helpen en voorkomen dat mensen in de armoede terechtkomen. De beste oplossing is een baan. Daarom zet de Utrechtse VVD in op het versterken van de economie en willen we dat alle Utrechters een baan vinden."

Stadsbelang Utrecht

"Stadsbelang Utrecht wil een Utrecht waar iedereen meedoet, als het kan. Utrecht heeft een lange weg te gaan om achterstanden in te lopen, opgelopen door gebrek aan prioriteit van voorgaande colleges. Binnen de huidige begroting moet de prioriteit worden gelegd op armoedebestrijding en geld worden gevonden. Hiervoor hoeft de gemeentelijke belasting niet omhoog."

PVV Utrecht

"De inwoners moeten in beginsel in hun eigen inkomen voorzien. Gemeentelijke ondersteuning alleen in het uiterste geval en de PVV is voor het invoeren van een tegenprestatie in de Participatiewet. Inkomensbeleid is geen gemeentelijke taak."

Stelling 26 van 26

Stadsboulevards

Utrecht moet stoppen met het aanleggen van stadsboulevards (met minder rijbanen en meer groen).

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Utrecht

"De stadsboulevards gaan uit van minder auto's, terwijl het aantal inwoners en banen in de stad met meer dan een kwart groeit. Dat kan niet goed gaan. Nu zien we al dat er lange files ontstaan op de Waterlinieweg en gevaarlijke situaties op de 't Goylaan door de aanleg van de eerste stadsboulevard. We kunnen de tientallen miljoenen die daaraan worden uitgegeven beter besteden aan goede doorstroming en meer verkeersveiligheid."

PVV Utrecht

"Eén blik op de ’t Goylaan in de spits leert dat de stadsboulevard niet de oplossing is om buurten meer leefbaar te maken. Nodeloos versmalde wegen waar auto’s nu nog langer stilstaan en hun schadelijke dampen uithoesten. Het schone alternatief de bus mag achteraan in dezelfde file aansluiten. De Partij voor de Vrijheid is voor doorstroming door middel van dynamische verkeersafwikkelingssystemen en bijvoorbeeld groene golven."

DENK Utrecht

"DENK stimuleert elektrisch rijden en strijdt voor snel openbaar vervoer tussen grote wijken als Overvecht en Leidsche Rijn. De huidige stadsboulevards zijn een pesterij voor kleine ondernemers die op goede verkeersdoorstroming zijn aangewezen."

Neutraal

Oneens

D66 Utrecht

"De aanleg van de stadsboulevards zorgt voor enige overlast en het duurt even voor de positieve effecten in zijn volledigheid merkbaar worden. Stadsboulevards zijn beter voor de doorstroming en leefbaarheid van alle wijken. Wel willen wij dat de uitwerking en aanleg van de stadsboulevards in de wijken nauwkeurig wordt afgestemd en geëvalueerd met bewoners. Daarbij moet bijzondere aandacht gegeven worden aan de verkeersveiligheid."

GroenLinks Utrecht

"Om de stad meer leefbaar en de lucht schoner te maken, is het nodig om het doorgaande autoverkeer uit de stad te weren. Met de aanleg van de stadsboulevards maken we hier werk van. Daardoor is het voor automobilisten minder aantrekkelijk om dwars door de stad te rijden. De aanleg van de stadsboulevards willen we daarom voortvarend doorzetten. Lees meer op: http://bit.ly/gl030-verkeer"

VVD Utrecht

"Zorgen dat auto’s niet onnodig stilstaan terwijl ze uitlaatgassen uitstoten: dat is beter voor het milieu en de leefomgeving. Daarom willen wij dat de beoogde stadsboulevards zoveel mogelijk capaciteit krijgen. Wegen in Utrecht mogen er wat ons betreft groener gaan uitzien, maar zonder noodzakelijke infrastructuur te slopen. Bij sloop hoort de gemeente vooraf aan te tonen dat de infrastructuur niet meer noodzakelijk is en dat de sloop geen (verplaatsing van) verkeersproblemen veroorzaakt."

PvdA Utrecht

"Wij zijn voor stadsboulevards, die meer groen terugbrengen in de stad en de verkeersdrukte in een buurt verlagen. Dit moet wederom samen met bewoners: wij hebben van harte het Fris Alternatief gesteund, een bewonersinitiatief om de plannen voor de Westelijke Stadsboulevard aan te passen aan behoeften van de buurt. Ook moet er worden gekeken of verkeer beter omgeleid kan worden via de ringweg, zodat auto’s wel soepel Utrecht in en uit kunnen."

SP Utrecht

"Het versmallen van wegen naar zogenaamde stadsboulevards, met groenstroken, kan de leefbaarheid van wijken verbeteren. Er moet echter wel steeds gekeken worden of het effect op de doorstroming goed kan worden opgevangen via andere routes en de kosten opwegen tegen de baten. https://utrecht.sp.nl/standpuntenlijst"

Stadsbelang Utrecht

"Ondanks dat Stadsbelang Utrecht niet heeft kunnen instemmen met de Westelijke Stadsboulevard zijn wij van mening dat het schrappen hiervan getuigt van bestuurlijke willekeur. Wij willen de plannen wel aanpassen. Wij willen dat verkeer niet door wijken gaat, maar naar de wijken, vanaf de snelweg. Wij willen compartimenteren en knippen, in plaats van rijbanen schrappen en verkeer knijpen. Alleen op deze wijze kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de wijken verbetert."

ChristenUnie Utrecht

"De ChristenUnie wil minder ruimte bieden aan de auto en meer ruimte voor de fiets en voor groen in de stad. De stadsboulevards zijn een goede manier om mooie, groene banen te maken in plaats van racebanen."

Student & Starter Utrecht

"Door middel van stadsboulevards winnen we ruimte terug om extra groen en ruimte voor recreatie te creëren. Daarnaast zorgt het versmallen van de wegen er ook voor dat fietsers en voetgangers makkelijker kunnen oversteken. Student & Starter is hier allemaal een groot voorstander van en steunt dus juist de aanleg van meer stadsboulevards."

Partij voor de Dieren Utrecht

"Verkeerswegen voor het gemotoriseerde verkeer worden door de gemeente niet meer aangelegd of verbreed, maar juist versmald met meer ruimte voor groen. Doorgaand autoverkeer wordt zo snel mogelijk de stad uit geleid."

Piratenpartij Utrecht

"Een stadsboulevard kan luchtkwaliteit, doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren door de rijsnelheid naar beneden te brengen en het verkeer gelijkmatiger te verdelen. Daarnaast moeten fietsers en bussen op meer kruispunten voorrang krijgen, zodat het openbaar vervoer beter doorstroomt en de stad leefbaarder wordt."

Seniorenpartij Utrecht

"Mooi aangelegde stadsboulevards maken de stad vaak overzichtelijker. "

Rex Willem-Alexander Utrecht

"Heel goed."

Evenwicht Utrecht

"Het aanleggen van stadsboulevards vergroot het groen en leefbaarheid in de buurt. Belangrijk is wel dat bewoners inspraak hebben vanaf het begin van het proces en serieus genomen worden in hun ideeën."

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl