Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 27

Parkeergarages

De gemeente moet zijn drie parkeergarages verkopen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Veenendaal

"Het doel van gemeentelijke parkeergarages is dat we betaalbare parkeervoorzieningen kunnen aanbieden. Dit blijkt steeds meer op gespannen voet te staan met wetgeving en rechterlijke uitspraken. Als die lijn zich doorzet, heeft de overheid wat ons betreft niet de taak parkeergarages te exploiteren. Dan liever verkopen en met ondernemers en pandeigenaren de parkeertarieven laag houden via een loyaliteitssysteem."

SP

"Naar de mening van de SP is de exploitatie van parkeergarages geen gemeentelijke taak en moet de gemeente haar garages daarom afstoten naar (verschillende) commerciële partners en de hierbij optredende verliezen ineens afschrijven."

PvdA

"Parkeerexploitatie is geen taak van de gemeente. De kosten van parkeren moeten in principe niet verder omhoog gaan voor de burger. Wij willen als gemeente wel faciliteren dat de kosten zo laag mogelijk blijven."

DENK

"De parkeergarages kosten de gemeente tonnen per jaar. Huidige tarieven zijn niet kostendekkend waardoor wij als gemeente een verlies maken op onze parkeergarages. Om kostendekkend te zijn moet het uurtarief naar bijna 5,50 per uur. Dit is onrealistisch in Veenendaal. Daarom zou je afscheid moeten nemen van de parkeergarages. Dit scheelt in de kosten van onderhoud en beheer. "

JouwVeenendaal

"JouwVeenendaal is voorstander van verkopen van al het vastgoed dat betrekking heeft op parkeergelegenheid."

Jezus Leeft

"Deze activiteit hoort niet bij de gemeente thuis. Het geld kan goed besteed worden, b.v. aan sociale woningbouw."

Neutraal

ProVeenendaal

"ProVeenendaal erkent dat gezien de huidige parkeerproblematiek een (snelle) oplossing nodig is om de parkeertarieven in de hand te houden. ProVeenendaal heeft voorgesteld dat de gemeente de optie van zowel verkoop van eigen garages als aankoop van andere garages uitwerkt. De uiteindelijke keuze wordt wat ProVeenendaal betreft bepaald door de laagste kosten en tarieven voor de inwoners en andere bezoekers van het centrum."

CDA

"Er zijn voor- en nadelen. "

Groenlinks

"GroenLinks vindt dat de gebruiker de rekening van het parkeren moet betalen. De beste oplossing om de parkeertekorten terug te dringen is om in het centrum geen nieuwe parkeerplaatsen meer te bouwen. Bij nieuwbouwprojecten in Brouwerspoort en omgeving kunnen bewoners dan parkeerplaatsen kopen of huren in de bestaande garages. Daar kunnen met projectontwikkelaars afspraken over worden gemaakt. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/61-parkeerbeleid "

Oneens

ChristenUnie

"Als we onze garages verkopen, hebben we als overheid geen enkele invloed meer op de tarieven die gevraagd worden. We zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat het centrum bereikbaar en aantrekkelijk blijft. "

SGP

"Het verkopen van de parkeergarages door de gemeente leidt tot de noodzaak van een grote afwaardering op de waarde van deze garages en daarmee tot een grote aanslag op de financiën van de gemeente. Ook is de gemeente zijn grip op de kwaliteit en de prijs van het parkeren in Veenendaal kwijt."

D66

"Nee, maar het kan wel als de gemeente daar een normale prijs voor kan krijgen. Parkeren zou zonder garages in gemeentelijk eigendom mogelijk goedkoper kunnen worden."

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal ziet in de huidige situatie geen mogelijkheid om de parkeergarages zonder enorme verliezen te verkopen. Parkeren is een marketinginstrument. Alleen bij een goede verkoopprijs en goede afspraken over tarieven zou tot verkoop van parkeergarages moeten worden overgegaan aan een koper die belang heeft bij een goedlopend winkelcentrum en bereid is deze afspraken te maken. "

Stelling 2 van 27

Zondagopening

Winkels in Veenendaal moeten elke zondag open kunnen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"D66 vindt dat winkeliers dit zelf moeten bepalen. Wie open wil moet dat kunnen en wie niet moet ook dicht kunnen blijven. De gemeente moet dit niet belemmeren. "

VVD Veenendaal

"Als VVD vinden we het de vrijheid van de ondernemer om zijn of haar zaak wel of niet open te doen. Na jarenlang debat hebben we nu een compromis gevonden in de raad voor 12 koopzondagen per jaar in het centrum en iedere zondag voor supermarkten. We zijn blij met deze stap, maar blijven bij het standpunt dat iedere winkelier op iedere zondag zelf de keus zou moeten kunnen maken. De zondag is van iedereen!"

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vind dat de ondernemers zelf mogen beslissen over openstelling van hun winkel op zondag."

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal heeft de koopzondag ingevoerd! Door ons initiatiefvoorstel dat in december is aangenomen, is iedere zondag boodschappen doen in de supermarkt (behalve op Feestdagen) en twaalf keer per jaar winkelen in het centrum mogelijk. Dit voorstel is voor ons een compromis. Wat Lokaal Veenendaal betreft zou iedere ondernemer zelf moeten mogen bepalen wanneer hij of zij de deuren opent, dus ook op zondag!"

PvdA

"Omdat dit de werkgelegenheid bevordert met name voor jongeren en omdat 'lege winkelcentra' een onveilig gevoel oproept. "

DENK

"Is een keuze van de ondernemer zelf. Als hij op zondag zijn winkel open wilt houden moet dat kunnen. De gemeente gaat er niet over."

Neutraal

CDA

"We kunnen niet meer terug naar de tijd zonder koopzondagen maar wij kennen het DNA van Veenendaal. Het CDA is een voorstander van de zondagsrust. Het staat iedereen vrij hoe hij of zij die wil invullen."

Groenlinks

"Om het centrum levendig en aantrekkelijk te houden is het belangrijk dat er een actief en stimulerend horecabeleid is. Eind 2017 besloot de gemeenteraad om 12 koopzondagen per jaar mogelijk te maken. Dit besluit kon rekenen op de warme steun van GroenLinks. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/32-een-levendig-centrum-koopzondag"

Oneens

ChristenUnie

"Een collectieve rustdag is goed voor de samenleving. De Here God geeft ons 6 dagen om te werken en een 7e dag om te rusten. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Een rustdag, goed voor kerkgang, bezinning, ontspanning en sociale contacten met familie en vrienden. Veel ondernemers en kleine zelfstandigen krijgen door de invoering van de koopzondag het extra moeilijk. Soms wordt er dwang ervaren om op zondag te werken. "

SGP

"Een vitale lokale economie, een bloeiende Winkelstad Veenendaal en een dag van collectieve rust op de zondag gaan heel goed samen. Er zijn voor de SGP principiële, economische, maatschappelijke en sociale argumenten om zich in te blijven spannen voor de zondag als een dag van onze goede God en tot heil en zegen van mensen. Winkeliers en werknemers mogen niet in de problemen komen door winkelopenstelling op zondag. "

SP

"Bij eventuele uitbreiding van het aantal koopzondagen staan voor de SP de wensen en behoeften van de winkeliers en hun personeel centraal. Draagvlak onder hen is een voorwaarde voor verdere stappen. Voor de SP weegt hierbij zwaar, dat een medewerker niet gedwongen kan worden om tijdens de zondagopeningen te werken. Het aantal van twaalf koopzondagen is op dit moment voor veel winkeliers (meer dan) voldoende."

JouwVeenendaal

"JouwVeenendaal respecteert het huidige besluit rondom de maandelijkse koopzondag. Een verdere uitbreiding zien wij op dit moment niet als toegevoegde waarde."

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT zou het fijn vinden als winkels op de door God ingestelde rustdag, de 7e dag, de sabbat, gesloten zouden zijn. Nu dit (nog) niet het geval is en er in de praktijk geen enkele officiële winkelsluitingsdag meer is, zouden wij graag zien dat winkeliers met hun openingstijden op zondag rekening houden met tijden waarop kerken hun diensten houden, hetgeen in de praktijk inhoudt: op zondag geen winkels open."

Stelling 3 van 27

Rondweg

De Rondweg-Oost moet meer rijbanen krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP

"De SGP is voor aanpak van de Rondweg Oost. De huidige weg functioneert onvoldoende. De ontsluiting van de wijk Veenendaal Oost komt in gevaar en steeds meer ondernemers ervaren hinder en tijdverlies op hun weg van en naar de A12 of de A15. Een grondige aanpak van de problematiek is voor de SGP topprioriteit. Vanzelfsprekend gebeurt dat op een manier die de overlast voor omwonenden minimaliseert. "

D66

"De Rondweg-Oost moet inderdaad meer rijbanen krijgen, mits de leefbaarheid van omwonende voorop staat."

VVD Veenendaal

"Niemand van ons wil in de file staan. Voor de bereikbaarheid van Veenendaal is een verbreding van de Rondweg-Oost dan ook onvermijdelijk, met maatregelen om de leefbaarheid te beschermen, zoals verdiepte aanleg. We kunnen het ons niet veroorloven om Veenendaal vast te laten lopen. Als we niets doen zal niet alleen deze wijk maar zullen veel inwoners en ondernemers te maken krijgen met opstoppingen. "

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt het belangrijk dat voorkomen wordt dat Veenendaal vast loopt. Op de Rondweg Oost, maar ook op de toegangswegen en sluiproutes binnen Veenendaal. Dit veroorzaakt nu al overlast. Hiervoor is verbreding, helaas, onvermijdelijk. Uitgangspunten hierbij zijn voor ProVeenendaal dat leefbaarheid en duurzaamheid gewaarborgd worden. Dit kan, waar mogelijk o.a. door een verlaagde aanleg dan wel overkapping. Ook een extra ontsluiting van Veenendaal Oost lijkt (op termijn) nodig. "

CDA

"Verbreding is op de lange termijn onvermijdelijk. Het CDA is voor een groene Rondweg. Leefbaarheid staat voorop. "

PvdA

"Wij willen het beste voor de bewoners en die van de bedrijven. Goede aansluiting en zo weinig mogelijk files voor het transport van 'onze' bedrijven. De geboden alternatieven zijn een compromis en een beperkte vorm van geld.Ons lijkt het beste een verdiepte ligging rondom de Clausstraat en Oost met een rotonde daarboven met aansluiting van Oost en Centrum op de rondweg.Het heet wel rondweg, maar het is een N-weg (provincie) en met verbreding van de Rijnbrug is dit met 2x2 de minst slechte keuze."

DENK

"DENK is geen voorstander van meer asfalt. Maar we zien dat er een probleem is op de rondweg. De leefbaarheid is in het geding. Daarom steunde DENK het amendement in de raad om de rondweg te verbreden. In het amendement wordt rekening gehouden met de omwonenden waardoor we hebben gevraagd om de baan verdiept aan te leggen en de snelheid te verlagen naar max 70km per uur. "

JouwVeenendaal

"De filevorming op de Rondweg-Oost is een groot probleem voor veel mensen die dagelijks in Veenendaal wonen of werken. JouwVeenendaal wil dus één extra rijstrook die fungeert als wisselstrook: 's ochtends kan verkeer richting de A12 gebruikmaken van de rijstrook en 's avonds het verkeer in de andere richting."

Jezus Leeft

"File probleem moet aangepakt worden"

Neutraal

ChristenUnie

"Wij vinden een goede doorstroming belangrijk. Er moet wel rekening gehouden worden met de leefbaarheid voor omwonenden. Geluidsoverlast en luchtkwaliteit dienen binnen de wettelijke grenzen te blijven. Verbreding lijkt de juiste oplossing, mits dit deels verdiept is en de maximumsnelheid naar 70 km/uur verlaagd wordt. "

Oneens

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal is tegen verbreding van de Rondweg-Oost. Geen verkapte snelweg door het Veen! Een verbreding betekent meer verkeer, geluidsoverlast en fijnstof. De verbreding van Rondweg-Oost is slecht voor de leefbaarheid. De oplossing is doortrekken van de A30 naar de A15. Wij vinden dat de snelheid op de Rondweg-Oost moet worden teruggebracht naar 50 km per uur, waardoor een tweede ontsluiting mogelijk wordt."

SP

"De SP staat achter het advies dat de Klankbordgroep Bewoners heeft gegeven. Verbeter de ontsluiting van de wijk, geef de rotondes een opwaardering (turborotondes), verbeter het openbaar vervoer, en zet in op de fiets/verrkeersveiligheid. Dan is die verbreding volkomen onnodig."

Groenlinks

"De verbreding van de Rondweg-Oost lijkt overbodig en bovendien een aanslag op de leefbaarheid en het milieu. We zien meer in beter openbaar vervoer, afspraken met de bedrijven op Nijverkamp en met de scholen in Veenendaal Oost. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/6-verkeer-openbare-ruimte"

Stelling 4 van 27

Poppodium

Veenendaal moet ervoor zorgen dat er weer een poppodium komt.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Maar: dat hebben we al. Het is een mobiel poppodium waarvan de subsidies tot en met 2019 gegarandeerd zijn. Wat ons betreft wordt dit voortgezet. "

ProVeenendaal

"ProVeenendaal is voorstander van evenementen die bijdragen aan de levendigheid in Veenendaal. Voor iedereen en in het bijzonder onze jongeren moet er iets te doen zijn. Een poppodium hoort bij een bruisende gemeente als Veenendaal. Dit kan ook in de huidige vorm van Vlow0318 op diverse locaties in de stad. ProVeenendaal is voorstander van één koepelorganisatie die het cultuurbeleid aan stuurt. Doel is een gezamenlijke, mooie culturele agenda te kunnen bieden aan de inwoners van Veenendaal. "

SP

"Voormalig jongerencentrum en poppodium Escape bood een goede ontmoetingsplaats aan mensen van verschillende leeftijden en (sub)culturen en stimuleerde jongeren door de aangeboden activiteiten. De SP gaat voor een jongerencentrum, dat deze waardevolle taken kan hervatten met daarbij blijvend voldoende middelen om de kwaliteit van het aanbod ook op termijn te waarborgen. Een poppodium hoort thuis in een gemeente met de omvang van Veenendaal."

PvdA

"Pvda vindt dit een speerpunt. Een meer bruisende stad, waar cultuur zelfs nog beter gesteund wordt en de subsidie naar een landelijk gemiddelde wordt getrokken. We bungelen nu helemaal onderaan de ladder van gemeenten die aan cultuur doen. "

Groenlinks

"Wij willen een poppodium, met ruimte voor eigentijdse jeugdcultuur en multiculturele jongerenactiviteiten. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/4-cultuur-sport"

DENK

"DENK is een voorstander van een Veenendaalse Poppodium. Echter vinden wij dat bij het realiseren van een poppodium de publiek-private samenwerking moet worden gezocht. Dus niet alleen door de gemeente financieren maar ook door andere belanghebbenden en betrokkenen."

Neutraal

Oneens

ChristenUnie

"Er is in Veenendaal voldoende ruimte voor allerlei musici in verschillende gebouwen in Veenendaal. De gemeente hoeft hiervoor geen poppodium op te zetten."

SGP

"De SGP vindt cultuurbeleving heel belangrijk. Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten kan daaraan bijdragen. De SGP staat open voor gezellige activiteiten die de sociale cohesie bevorderen. De SGP laat zich leiden door het hoofddoel van de cultuuropdracht die God gaf: het bevorderden van de eer van God en het welzijn van onze naasten. De muziek en liederen van een poppodium passen daar niet bij."

VVD Veenendaal

"Veenendaal heeft al een poppodium in de vorm van Vlow, dat optredens op verschillende plekken in Veenendaal verzorgt. Dat zorgt voor meer levendigheid in het héle centrum, in plaats van slechts op één plek. "

CDA

"Er zijn nu prima alternatieven in Veenendaal. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal is het ermee eens dat er een poppodium moet zijn. Dit hoeft geen fysieke locatie te zijn, dat heeft de praktijk wel bewezen met VLOW! Lokaal Veenendaal vindt dat het succes van VLOW verlengd moet worden."

JouwVeenendaal

"Het is niet de taak van de gemeente om er actief voor te zorgen dat er een poppodium komt en ook niet om dit te financieren. In het verleden is ook al gebleken dat dit geen succes is. Wat betreft cultuur moet de gemeente zich welwillend opstellen tegenover initiatieven en vragen uit de sector, maar hierin geen voortrekkersrol nemen. "

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT is tegen subsidie. Met uitzondering van subsidie voor het milieu of ter ondersteuning van de armen"

Stelling 5 van 27

Kinderarmoede

De gemeente moet arme jongeren een mobiele telefoon geven.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP

"De mobiele telefoon is belangrijk om deel te kunnen nemen aan netwerken van familie, vrienden en bekenden. Ook is het een instrument dat nodig is voor studie, opleiding en werk. Arme jongeren zijn kwetsbaar in hun deelname aan de maatschappij en het bezit van een mobiele telefoon vermindert die kwetsbaarheid."

D66

"In het huidige armoedebeleid is deze maatregel opgenomen."

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal heeft, net als alle andere partijen in de gemeenteraad, ingestemd met deze maatregel die deel uitmaakt van het unaniem aangenomen plan van aanpak bestrijding van armoede bij kinderen. Jongeren van 12 t/m 17 kunnen een mobiele telefoon krijgen wanneer ouders niet in staat zijn om deze kosten te betalen. Wel hebben wij aandacht gevraagd voor het voorkomen van schulden door telefoongebruik."

SP

"Anno 2018 kun je niet meer zonder mobiele telefoon; het is een moderne basisbehoefte. Omdat bereikbaarheid belangrijk is in het sociale verkeer, ook in (het zoeken naar) werk en opleiding, is het goed om als gemeente telefoons (met abonnement) ter beschikking te stellen aan hen die zelf het niet kunnen betalen. Dat hoeft uiteraard niet het nieuwste en het duurste te zijn, maar we laten niemand buiten de boot vallen. "

Groenlinks

"GroenLinks wil dat ook jongeren die in gezinnen opgroeien die het niet breed hebben, mee kunnen doen op school en privé. Dit kan door het verstrekken van een mobiele telefoon en/of laptop."

DENK

"Mobiele telefoon met een internetverbinding behoort tegenwoordig tot de eerste levensbehoefte van jongeren. Een telefoon draagt bij aan sociaal-maatschappelijke participatie van de jongeren. Zij doen sociale contacten op en onderhouden deze. Wat DENK betreft hoeft het geen nieuwe telefoon te zijn. Een tweede hands telefoon is voldoende om de jongeren aangehaakt te houden bij sociale netwerk."

Neutraal

ChristenUnie

"Door een mobiele telefoon kunnen jongeren meedoen in de samenleving. Een mobiele telefoon voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar is al mogelijk in de huidige armoederegeling. "

Oneens

VVD Veenendaal

"We vinden het te ver gaan om mobiele telefoons uit te delen. We hebben al een regeling waarbij jongeren uit arme gezinnen een bijdrage van 150 euro over twee jaar kunnen krijgen bij het kopen van een mobiel. Dat vinden we genoeg."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal is redelijk tevreden met het huidige minimabeleid. Veenendaal kent verschillende regelingen voor minima onder andere op het gebied van sport, cultuur en computers. Hierbij worden maatwerkoplossingen geboden. Wat ProVeenendaal betreft is een doel van het minimabeleid het voorkomen van (onderwijs)achterstanden en meedoen mogelijk maken. Boeken of computers zijn hierbij van groot belang. Proveenendaal vindt keuzevrijheid m.b.t. besteding van het budget belangrijk. "

CDA

"Toegang tot nieuwe media en communicatiemiddelen kan een onderwerp zijn voor armoedebeleid. "

PvdA

"Armoede is een probleem en participatie is meer dan gewenst. Een mobiele telefoon is niet bij uitstek het middel om arme jongeren deelgenoot te maken aan het participatieproces. Het kan wel helpen en met alleen wifi kunnen ze dan toch participeren. "

JouwVeenendaal

"JouwVeenendaal vindt dit geen taak van de gemeente."

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT ziet een telefoon niet als een levensbehoefte, sterker nog voor jongeren leidt het tot een virtueel leven, wat uiteindelijk leidt depressiviteit"

Stelling 6 van 27

Winkels

Er mogen geen winkels meer worden bijgebouwd in Veenendaal.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Veenendaal heeft al twee keer zoveel winkels als vergelijkbare steden. In brouwerspoort zijn er nog meer gepland. D66 vindt dat meer dan voldoende."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat de leegstand in de binnenstad actief moet worden aangepakt. Er is immers al de nodige leegstand in Veenendaal. Insteek van de gemeente moet zijn het tegengaan van leegstand en het verbeteren van het winkelklimaat. Waar nodig, zoals in Veenendaal-Oost, kunnen vanuit het oogpunt van voldoende voorzieningen per wijk nog wel winkels worden toegevoegd."

SP

"Veenendaal kampt als gevolg van de crisis nog steeds met een grote leegstand in het centrum. Bovendien toont onderzoek aan, dat het fenomeen “winkelcentrum” zijn beste tijd gehad heeft: mensen willen beleving. Wat de SP betreft bezinnen we ons eerst op een toekomstgerichte functie en inrichting van ons centrum voordat wij daarin verder investeren."

Groenlinks

"Er zijn in Veenendaal relatief veel leegstaande winkels. Winkels bijbouwen is dus niet logisch. Wel zal GroenLinks dat per locatie bekijken. En er zijn ook andere mogelijkheden om het aantal leegstaande winkels te verminderen, bijvoorbeeld door het omzetten van winkelruimte (en kantoren) in woningen. Daarnaast is het belangrijk dat buurtwinkels en buurtwinkelcentra buiten het centrum mogelijk blijven. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/8-wonen-bouwen"

Neutraal

ChristenUnie

"In het centrum willen we het 'winkelrondje' Brouwersgracht afronden en in de wijk Veenendaal-Oost is er nog ruimte voor een wijkwinkelcentrum. We streven naar concentratie van winkels in het centrum door ondernemers in de zogenaamde aanloopstraten aan te moedigen naar het centrum te verhuizen. "

SGP

"In Brouwerspoort moeten winkels worden bijgebouwd om de winkelstad “af te maken” en daarmee de goede vorm en kwaliteit te geven. De SGP is voor het stimuleren van winkeliers uit andere delen van Veenendaal om zich in het centrum te vestigen, zodat het totaal aantal m2 aan winkeloppervlakte niet toeneemt. De SGP is voor actieve acquisitie om nieuwe winkeliers te bewegen zich in het centrum van Veenendaal te vestigen. "

CDA

"De markt bepaalt het vraag en aanbod. Er is een groot verschil tussen de wijken en het centrum. "

Oneens

VVD Veenendaal

"We hebben het aantal nog te bouwen winkels al flink teruggeschroefd. Maar als we Brouwerspoort niet afbouwen krijgen we een groot gat in ons centrum. Ook zouden er dan geen winkels in bijvoorbeeld Veenendaal-Oost en aan de Groeneveldselaan gebouwd kunnen worden, terwijl die behoefte er wel is."

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt het verbieden van winkels niet liberaal. De gemeente moet winkeliers wel stimuleren om zich in het centrum te vestigen. Winkelruimte die elders vrijkomt, kan worden gebruikt als woonruimte. "

PvdA

"Veenendaal zit op het kruispunt oost-west en noord-zuid. Een ideale logistieke plek voor een Mall in Veenendaal. Met de kaalslag momenteel op de woonboulevard, kunnen we daar best nog winkels gebruiken. Onze prioriteit ligt echter bij het afmaken van het centrum Brouwerspoort plan. Ruimte voor lokale en startende ondernemingen. "

DENK

"Soms is bijbouw van winkels noodzakelijk of draagt het bij aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Wel is leegstand een probleem waar de gemeente iets aan moet doen. Dit door bijvoorbeeld door het bezoekersaantallen te verhogen door het verlagen van parkeertarieven en het organiseren van evenementen waar veel winkelend publiek op af komt. "

JouwVeenendaal

"De gemeente moet ondernemers geen beperkingen opleggen. Waar mogelijk moet bij het verlenen van vergunningen prioriteit gegeven worden aan de huidige leegstand."

Jezus Leeft

"Dit is een zaak voor de ondernemers zelf en is goed voor de werkgelegenheid."

Stelling 7 van 27

Parkeren

Parkeren in Veenendaal mag niet duurder worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"Het centrum moet goed bereikbaar blijven voor bezoekers van het centrum. Daar horen acceptabele parkeerkosten bij. De jaarlijkse inflatiecorrectie passen we wel toe."

VVD Veenendaal

"We zouden hier graag ‘zeer eens’ invullen! We hebben ons steeds verzet tegen verhoging van de parkeertarieven en juist ingespannen voor het invoeren van het ‘loyaliteitssysteem’; hierbij krijgt een bezoeker bij aankopen in het centrum punten op een app of kaart die ingezet kunnen worden als korting bij parkeren. Ons winkelcentrum is enorm belangrijk, we mogen het niet uit de markt prijzen!"

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat de gemeente alles moet doen om de aantrekkelijkheid van ons winkelcentrum te waarborgen. Een vitale en levendige binnenstad is in onze ogen belangrijk voor werkgelegenheid en leefbaarheid. Gezamenlijk met ondernemers, pandeigenaren en private beheerders van garages moet actief gewerkt worden aan een loyaliteitsprogramma om zo parkeerkosten laag te houden en het parkeren én winkeleken in Veenendaal voor bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. "

CDA

"Het CDA staat voor deugdelijk parkeerbeleid. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal is tegen het steeds maar weer verhogen van de parkeertarieven. Wij pleiten al jaren voor het onderzoeken van ‘vrij parkeren’ voor bezoekers van onze winkelstad. Winkeliers, pandeigenaren, exploitanten van commerciële parkeergarages en de gemeente moeten samen kijken hoe deze kosten worden gedragen."

PvdA

"De rechter heeft besloten dat de gemeente niet mag concurreren met bedrijven als Q-park. De PvdA is van mening dat parkeren geen primaire taak van de gemeente is dus exploitabel moet zijn. Wij moeten marktconforme prijzen vragen zo heeft de rechter besloten."

DENK

"DENK ziet graag dat het parkeren de eerste twee uur gratis is. Door parkeertarieven niet te verhogen en eerste twee uur gratis te maken verwachten wij dat de bezoekers van ons centrum langer blijven."

JouwVeenendaal

"De toegankelijkheid van het winkelcentrum moet gestimuleerd worden en daar horen prijsverhogingen van parkeertarieven volgens JouwVeenendaal niet bij. Echter zouden wij het liefste zien dat de parkeergarages in private handen komen."

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT is tegen lastenverzwaring"

Neutraal

SGP

"De SGP is voor parkeerbeleid dat ervoor zorgt dat de Veenendaalse binnenstad aantrekkelijk blijft. Hierbij is het uitgangspunt voor de SGP dat de gebruiker een redelijke, concurrerende prijs betaalt voor het parkeren, vergeleken met andere parkeervoorzieningen en omliggende gemeenten. De SGP is voor co-creatie en cofinanciering vanuit Winkelstad Veenendaal in het terugdringen van tekorten op de parkeerexploitatie."

SP

"De expoloitatie van parkeergarages is, wat de SP betreft, geen gemeentelijke taak. Dat kun je prima aan commerciële partijen overlaten. De gemeente moet niet op de stoel van de ondernemers gaan zitten. "

Oneens

D66

"Tarieven mogen zoals gebruikelijk worden geïndexeerd, maar dienen toch betaalbaar en marktconform te blijven."

Groenlinks

"De kosten voor parkeren moeten betaald worden door de gebruikers en niet door de alle inwoners van Veenendaal. Op dit moment betalen we nog een flink deel van de kosten uit de belastingen. Dat kan volgens GroenLinks niet de bedoeling zijn. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/61-parkeerbeleid"

Stelling 8 van 27

Wijkagenten

De gemeente moet zorgen voor meer wijkagenten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"De landelijke overheid gaat over de hoeveelheid agenten die inzetbaar zijn. We zetten ons wel in voor extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent. Wij zijn voor een veilig Veenendaal. Daarom zijn we ook voor het inzetten van extra BOA's ter ondersteuning van de politie (BOA=Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). "

SGP

"De SGP is voor zichtbare en optredende wijkagenten en BOA’s in iedere wijk. Burgers worden actief geïnformeerd wie de wijkagent is en hoe contact kan worden gelegd. De SGP is voor meer vrijwillige politieagenten. De SGP blijft zich sterk maken voor voldoende blauw op straat om daadkrachtig en snel op te kunnen treden, richting de overlastgevende jongere of oudere, maar ook richting de ouders."

VVD Veenendaal

"Wij zullen inzetten op een harde lobby om meer agenten naar Veenendaal te krijgen. Wanneer nodig kijken we naar extra gemeentelijke handhavers. In goed overleg met de wijkbewoners willen we die inzetten om overlast en criminaliteit te bestrijden. De aanpak die nu is gekozen voor Aller Erf is daarvan een voorbeeld."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt veiligheid belangrijk. Van het tegengaan van overlast tot verkeersveiligheid en van het voorkomen van inbraak tot handhaving bij bijv. drugshandel. Door de inzet van meer wijkagenten zijn zij directer aanspreekbaar en meer zichtbaar op straat. Dit zorgt voor meer toezicht en actie enerzijds en een veiliger gevoel anderzijds. "

CDA

"Geef ons de echte wijkagent terug. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt het belangrijk dat de veiligheid vergroot wordt. En dan bedoelen we echte veiligheid. Wij staan dus te juichen als er echt minder fietsen worden gestolen, niet als er alleen maar minder aangifte van fietsendiefstal wordt gedaan! We vinden het belangrijk dat ondermijnende criminaliteit wordt tegengegaan. Meer blauw op straat en meer cameratoezicht dragen hieraan bij. "

SP

"Veiligheid is belangrijk. Juist door de wijkagent geen vreemde te laten zijn, maar volop in de buurten aanwezig te hebben, kan er tijdig en adequaat worden ingegrepen, en voorkomen dat er grote problemen ontstaan. Dit moet echter wel samengaan met goede buurthuizen en jongerenwerk. Sociale cohesie is evengoed een belangrijke factor in veiligheid."

PvdA

"Handhaving is helaas nodig en met BOA's en wijkouders en de wijkagenten zou de veiligheid gediend zijn. "

Groenlinks

"GroenLinks is voor toezicht op straat door mensen en niet door camera's. Over het aantal wijkagenten gaat de gemeente niet meer maar wel over andere toezichthouders, zoals BOA's en buurtvaders. GroenLinks wil daar graag in investeren. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/9-leefbaarheid-veiligheid"

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT wil veiligheid voor de burger vergroten en criminaliteit terugdringen"

Neutraal

DENK

"Huidige wijkagenten doen goed werk. Criminaliteit is afgenomen en veiligheid is toegenomen. Echter is de veiligheidsbeleving nog niet goed genoeg. Daar zou door meer voorlichting iets aan gedaan moeten worden. We zien wel een andere zorgwekkende trend. Namelijk de veiligheid van moskeebezoekers en moskeeën. Helaas is religieus geweld een landelijk probleem waar Veenendaal ook mee te maken heeft. Daar zou de wijkagent echter wel iets kunnen betekenen. "

Oneens

D66

"De gemeente is hiervoor niet verantwoordelijk, dat is de landelijke overheid."

JouwVeenendaal

"Wij zijn van mening dat er niet meer wijkagenten moeten zijn. Wij willen de kwaliteit verbeteren en de wijkagent dus bereikbaarder te maken."

Stelling 9 van 27

Groenonderhoud

Veenendaal moet meer geld uitgeven aan groenonderhoud.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"Dankzij een initiatief van de ChristenUnie is ervoor gezorgd dat er meer geld naar het onderhoud van het openbare groen gaat. Goed onderhouden wijken en bedrijventerreinen dragen bij aan het milieu en de duurzaamheid van Veenendaal en zorgt voor een prettig en veilig gevoel. "

SGP

"Groen is van groot belang. De natuur laat ons zien hoe groot God als Schepper is. De natuur biedt ruimte voor rust en ontspanning. Groen bevordert de gezondheid. Bomen zuiveren de lucht en gaan opwarming tegen. Groen is een woonplaats voor veel dieren. En in een groene woonomgeving is het goed wonen. De SGP is voor meer en beter groen, voor het inrichten van groene gevels en daken, voor ontstening en vergroening."

D66

"We willen meer groen in Veenendaal. We willen ook meer aan groen onderhoud uitgeven. We willen wel graag het groen integraler benaderen, dus zeker niet alleen beheer maar meer richting toekomst en rekening houden met klimaatadaptie, duurzaamheid, hittestress, etc. "

VVD Veenendaal

"Groen is enorm belangrijk voor een mooie, gezonde stad. Het verfrist en speelt een grote rol bij afwatering. Maar het moet wel goed onderhouden worden, om een rommelig beeld te voorkomen. In de crisisjaren hebben we bezuinigd op groenonderhoud om andere pijnlijke bezuinigingen te kunnen verzachten. Nu de economie aantrekt en er meer geld beschikbaar is hebben we samen met andere partijen fors meer geïnvesteerd in groen. Dat willen we zo houden!"

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat er de afgelopen jaren te veel is bezuinigd op groenonderhoud. In het verleden is Veenendaal uitgeroepen tot groenste stad en daar mogen we trots op zijn. ProVeenendaal is van mening dat de bezuinigingen moeten worden teruggedraaid om weer tot voldoende onderhoud van ons groen te komen. Goed en duurzaam groenonderhoud kan bijdragen aan een gevoel van veiligheid, prettig wonen in wijken en buurten, een goede winkelomgeving en het halen van onze klimaatdoelstellingen. "

CDA

"Het CDA vindt dat de inrichting van de openbare ruimte zo onderhoudsvriendelijk mogelijk moet worden aangelegd. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal heeft in de raad zich al vaker hard gemaakt voor meer geld voor het groenonderhoud. Bomen, parken en plantsoenen moeten goed onderhouden worden. Geen onnodige bomenkap! Bij planten van nieuw groen moeten we zorgen voor diversiteit zodat bij zieke bomen of planten kaalslag in de wijken wordt voorkomen."

SP

"De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van openbaar groen. Onderhoud van het groen moet wat de SP betreft overal tenminste op niveau B (goed) zijn, behalve in het centrum en op begraafplaatsen, waar een niveau A (uitstekend) moet worden nagestreefd. De SP wil een beleid, dat zorgt voor veel en gevarieerd groen in onze wijken. Bomen in een openbaar groengebied mogen alleen nog gekapt worden als zij ziek zijn of gevaar veroorzaken en mits vervangende bomen worden geplant."

PvdA

"Niet alleen groen, maar het aanzicht van de stad (fontein bijv.) moet aanzienlijk opgekrikt worden. Stoeptegels liggen weer recht. Hondenuitlaatvelden, die goed opgeruimd blijven/worden. En geen hondenpoep meer op de troittoirs. "

Groenlinks

"Groenonderhoud moet wat GroenLinks betreft slimmer, ecologischer en met meer overleg met de buurt. Dan mag het meer kosten. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/22-meer-groen-minder-tegels"

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT is voor milieuverbetering en leefbaarheid"

Neutraal

DENK

"Als groente stad mogen we niet klagen. Echten willen wij niet dat de gemeente onnodig bomen kapt. "

Oneens

JouwVeenendaal

"Onderhoud vinden wij belangrijk, maar is naar mening van JouwVeenendaal nu voldoende. We willen echter wel meer investeren in de aanleg van groenvoorzieningen."

Stelling 10 van 27

Coffeeshops

De gemeente moet de coffeeshops in Veenendaal sluiten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"Coffeeshops dragen in hoge mate bij aan het gevoel van onveiligheid in de wijken. "

SGP

"Drugsgebruik is slecht voor de gezondheid en leidt tot (ernstige) verslaving. Drugsgebruik en drugshandel leiden vaak tot overlast en criminaliteit. De SGP is daarom voor een coffeeshop-vrij en streng drugsbeleid."

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT is tegen elke vorm van drugsgebruik. Het ondermijnt de samenleving."

Neutraal

CDA

"Het afstandscriterium van coffeeshops tot scholen van 250 meter moet strikt gehandhaafd worden om drugs in ieder geval minder toegankelijk en normaal te maken."

DENK

"Handhaven van huidig aantal coffeeshops. Tevens wel toezien op ondermijnende criminaliteit."

Oneens

D66

Geen toelichting gegeven

VVD Veenendaal

"Er mogen maximaal twee coffeeshops in Veenendaal zijn. Die mogen niet te dicht bij bijvoorbeeld scholen staan en moeten aan strenge eisen voldoen. De gemeente aarzelt niet om op te treden als er regels worden overtreden. Als de coffeeshops gesloten worden, zorgt dat voor een toename van illegale straathandel, waardoor de overlast in de wijk groeit en de kans stijgt dat kopers sneller met harddrugs in aanraking komen."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal volgt het landelijke beleid inzake coffeeshops. Met de huidige regels is reguleren en handhaven van belang. Dit voorkomt criminele activiteiten, welke bijdragen aan gevoelens van onveiligheid bij inwoners. Tegen onderhandse verkoop, in het bijzonder bij scholen en andere (horeca)gelegenheden, moet streng worden opgetreden. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal is tegen het sluiten van coffeeshops en voor regulering van de wietteelt. Wij doen graag mee met de landelijke proef voor legale wietteelt. Wanneer zowel de voordeur als achterdeur van coffeeshops legaal wordt gemaakt, kun je gaan reguleren. Met reguleren komt inzicht in gebruik en kan bij overmatig gebruik worden ingegrepen. Zo kunnen problemen voorkomen worden."

SP

"De SP vind dat de verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Het wordt steeds duidelijker dat dit grote voordelen heeft. Zo kunnen er allerlei eisen en beperkingen worden gesteld, bijvoorbeeld aan het THC-gehalte. Ook wordt met legalisering voorkomen dat de georganiseerde misdaad op de binnenlandse markt veel geld verdient met de productie en handel in softdrugs."

PvdA

"Zolang er geen overlast is kunnen (te openen) koffieshops open blijven. "

Groenlinks

"GroenLinks is een voorstander van een realistisch drugsbeleid. Het sluiten van coffeeshops is niet realistisch. De drugs zou dan op straat worden verkocht, met alle overlast en gevaren van dien. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/92-alcohol-drugs"

JouwVeenendaal

"JouwVeenendaal wil de coffeeshops in Veenendaal niet sluiten, maar wel van het halfslachtige gedoogbeleid afstappen. Dat betekent dat JouwVeenendaal wil experimenteren met het reguleren van wietteelt, zodat deze sector uit het vermeende criminele circuit kan verdwijnen en er belasting geheven kan worden over de verkoop van wiet."

Stelling 11 van 27

Hogeschool

Veenendaal moet zich inspannen om een hogeschool binnen te halen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"Onderwijs en werkgelegenheid horen bij Veenendaal als ICT stad binnen de FoodValley. We zullen ons inspannen om een (neven)vestiging van een hogeschool in Veenendaal mogelijk te maken."

SGP

"Een hogeschool in Veenendaal is een hoge ambitie. De SGP is voor uitstekende openbaar vervoerverbindingen met de WUR, de ICT-campus in Veenendaal, de CHE en andere onderwijsinstellingen. De SGP is voor versterking van de vakopleidingen in o.a. ICT en techniek en voor afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven. De SGP is voor voorlichting en opleiding in o.a. ICT en techniek in het basisonderwijs."

D66

"Een (dependance van een) hogeschool zou het voor Veenendaalse jongeren aantrekkelijker maken om naar hoger onderwijs te gaan."

VVD Veenendaal

"De wens om een hogeschool of een dependance daarvan naar Veenendaal te halen bestaat al lang. De afgelopen jaren zijn er mooie stappen gezet om ICT-opleidingen naar Veenendaal te halen als onderdeel van de ICT-campus. Daar willen we als VVD mee doorgaan. Er is nu al veel werk te vinden in de ICT en dat zal alleen nog maar meer worden. Met deze opleidingen kunnen we jongeren binden en ICT-banen naar Veenendaal halen."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt het van belang dat er voldoende passende onderwijsmogelijkheden in de regio aanwezig zijn, evenals stageplekken. Wat een hogeschool betreft mag dit wat ProVeenendaal betreft ook een dependance zijn. De jeugd heeft de toekomst en we moeten als gemeente er zorg voor dragen dat iedereen de schoolkeuze kan maken die hij /zij wil. Belangrijk is te kijken wat Veenendaal aan vakmensen nodig heeft, waarbij aandacht voor ICT en vakmanschap belangrijk is voor Veenendaal."

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt dat bij Veenendaal ICT stad een echte ICT campus hoort met een opleiding op HBO of WO niveau. Wij denken aan een dependance van een bestaande opleiding of een geheel nieuwe opleidingsrichting. "

SP

"Het binnenhalen van een hogeschool staat al jaren op het wensenlijstje van de SP, maar is makkelijker gezegd dan gedaan. Een dependance van een hogeschool met een hoofdvestiging elders rekenen we ook goed. Met de ontwikkeling van de ICT-campus is het belangrijk een onderwijsinstelling te kunnen koppelen aan de campus. Eigenlijk had deze er zelfs al moeten zijn..."

PvdA

"ICT campus verdient het om gestimuleerd te blijven. Studenten (en met name ICT) hier naar toe halen middels een hbo instelling is een speerpunt voor de PvdA. "

Groenlinks

"Als ICT- stad zou Veenendaal een HBO opleiding op dat gebied moeten hebben. Met de ICT-campus is al een goede eerste stap gezet, maar nu moet worden doorgepakt. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/73-onderwijsvoorzieningen"

DENK

"Zeker! Onze stad verdient een hogeschool. Liefst met ICT gerelateerde opleidingen. Of anders food gerelateerd. Een hogeschool geeft onze stad een enorme boost in kennisniveau en draagt bij aan een levendige economie."

JouwVeenendaal

"Een HBO- of universitaire instelling draagt niet alleen bij aan de lokale economie doordat studenten geld uitgeven in Veenendaal, het zorgt er ook voor dat jongeren hier kunnen blijven of hier juist naartoe kunnen komen. Daarnaast houden we kennis, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, in Veenendaal."

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT is voor goed en kleinschalig onderwijs, wat de kwaliteit verbetert"

Neutraal

Oneens

CDA

"Veenendaal moet vooral energie stoppen in de bestaande onderwijsinstellingen. "

Stelling 12 van 27

Asielzoekers

Asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP

"De Bijbel geeft ons de opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. De SGP is voor een actieve gemeente die, samen met woonstichtingen, instanties, kerken, scholen, verenigingen en bedrijven, zorgt voor opvang, integratie en zinvolle dagbesteding van vluchtelingen. De SGP is voor passende en spoedige huisvesting van statushouders, vanwege het belang hiervan voor de integratie in onze samenleving."

Groenlinks

"Wij willen hier op een creatieve manier mee omgaan. Er is een groot tekort aan studentenwoningen, ook in omliggende plaatsen met HBO- en WO-instellingen. Door studenten in Veenendaal in hetzelfde gebouw te laten wonen als jonge vluchtelingen, lossen we dit probleem op. De huur is laag, in ruil daarvoor helpen de studenten de vluchtelingen met het leren van de Nederlandse taal, inburgeren of hun studie. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/73-onderwijsvoorzieningen"

Neutraal

ChristenUnie

"Gemeenten hebben de wettelijke taak al om statushouders binnen zes maanden woonruimte te geven. "

CDA

"Ieder mens verdient een dak boven zijn hoofd. Veenendaal moet zich houden aan de landelijke richtlijnen voor huisvesting van statushouders. "

SP

"Voorrang, ook wel 'urgentie' genoemd, kan worden toegekend aan mensen in bijzondere omstandigheden, voor wie het dringend is een woning te krijgen. Statushouders, die niet langer in een AZC kunnen verblijven, maar geen tot weinig middelen hebben om het op zichzelf te rooien, vallen hier ook onder. Niet omdat zij 'liever' zijn dan andere mensen, maar omdat de situatie er even om vraagt. Overigens moet de gemeente vooral zorgen dat er VOLDOENDE BETAALBARE WONINGEN zijn, voor IEDEREEN!"

PvdA

"Wij dienen als gemeente aan onze plicht te voldoen om vluchtelingen een goed onderkomen te geven en direct werk aan te bieden. Zolang er geen verdringing optreedt is voorrang geen enkel probleem en daar is momenteel in Veenendaal, volgens de woningbouw verenigingen, ook geen spraken van. De wachtlijsten moeten niet langer worden. "

DENK

"Asielzoekers met een verblijfsvergunning noemen we statushouders. Door deze mensen zo snel mogelijk te huisvesten kunnen zij beginnen aan hun leven in Nederland. Zij hebben meestal al een zeer lange periode van onzekerheid achter de rug. Gemeente moet van het rijk al verplicht een aantal statushouders per jaar huisvesten. Het rijk verdeelt de statushouders op een evenredige wijze door Nederland. Belangrijk is dat de gemeente de gemaakte afspraken met het rijk nakomt. Dit is het geval. "

Oneens

D66

"Niet per definitie. De statushouders die uit een asielzoekerscentrum aan Veenendaal toegewezen worden moet voorrang krijgen, anders kunnen ze nergens terecht. De statushouders die al in een reguliere woning wonen niet. "

VVD Veenendaal

"Wij zijn tegen verdringing bij het toewijzen van gesubsidieerde woningen. Dat is oneerlijk voor anderen die ook lang op een wachtlijst staan. "

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat de gemeente zich hier niet in moet mengen. De gemeente gaat hier ook niet over, maar voert landelijke regelgeving uit. Wat Proveenendaal betreft moet het uitgangspunt van de gemeente zijn om de wachtlijsten terug te krijgen naar 0. Jongeren moeten sneller een woning kunnen vinden, ouderen kunnen wonen in een passende woning en wie urgentie heeft tijdig een woning toegewezen krijgen, van nieuwkomer tot noodgeval."

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt het belangrijk dat al onze inwoners gelijk behandeld worden en er geen onderscheid op afkomst wordt gemaakt. Geen discriminatie, zowel negatief als positief. Betaalbare woonruimte moet voor iedereen beschikbaar zijn!"

JouwVeenendaal

"Wat ons betreft volgt Veenendaal de wettelijke richtlijnen vanuit de rijksoverheid. Voor de rest heeft iedereen gelijke kansen op woningtoewijzing."

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT vindt dat vluchtelingen al genoeg druk op de samenleving veroorzaken. Ze moeten op het moment dat de rust is weergekeerd in eigen land weer terug. Verder moeten ze zeker (ook tijdelijk) niet meer rechten krijgen dan de bewoners zelf, zoals nu vaak het geval is."

Stelling 13 van 27

Vuilnisbakken

De gemeente moet meer vuilnisbakken plaatsen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"Een schone en opgeruimde (winkel)straat is belangrijk voor iedereen. Dan moet er wel ruimte zijn om je afval op een nette manier kwijt te raken. Het onderhouden en leeghalen van vuilnisbakken kost uiteraard ook geld. Wellicht kunnen we omwonenden inschakelen bij het onderhoud."

SGP

"Goed afvalstoffenbeleid voorkomt verspilling van grondstoffen en energie, en gaat verloedering van de openbare ruimte tegen. De SGP is voor het gescheiden inzamelen van afval. De SGP is voor het positief stimuleren van gemeente, bedrijven en burgers tot het beperken van afval. De SGP is voor voldoende ondergrondse containers voor glas, papier, textiel, blik, kunststof en restafval bij hoogbouw en winkelcentra."

VVD Veenendaal

"We hebben veel aandacht besteed aan het probleem zwerfafval, onder andere bij de invoering van diftar en met een motie aanpak zwerfafval. Als er in een straat of buurt meer vuilnisbakken nodig zijn om zwerfafval tegen te gaan zijn we daar uiteraard voor."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat straatvuil moet worden voorkomen. Dit geldt met name in het centrum. Hiermee wordt verrommeling van de omgeving tegen gegaan. Daarbij moet het inzamelsysteem diftar spoedig worden geëvalueerd. ProVeenendaal ziet dat door de huidige technische ontwikkelingen nascheiding beter werkt dan het huidige systeem. Door nascheiding wordt gelijk ook een groot aantal kliko's overbodig."

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal is voor het plaatsen van meer vuilnisbakken. Sinds de invoering van DIFTAR verdwijnen vuilnisbakken van straat en zijn de openingen van bakken die zijn blijven staan verkleind. Dit zorgt voor meer zwerfvuil op straat. Hier was Lokaal Veenendaal al bang voor bij de invoering van DIFTAR, daarom hebben wij tegen de invoering van DIFTAR gestemd. "

SP

"Zwerfafval is een groot probleem. Het geeft buurten en verblijfsgebieden een ongure uitstraling. Voldoende vuilnisbakken (met een opening die groot genoeg is) zijn een manier om zwerfafval te voorkomen. Ook andere initiatieven tegen zwerfafval worden door de SP ondersteund. Opschoondagen, de statiegeldalliantie, en het afschaffen van de DIFTAR-tarievering voor restafval. Sinds de invoering daarvan is de hoeveelheid zwerfafval geëxplodeerd - daar moeten we dus van af!"

Groenlinks

"GroenLinks wil voldoende mooie, kwalitatief goede afvalbakken. Deze moeten tijdig geleegd worden. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/6-verkeer-openbare-ruimte"

DENK

"Vooral op plekken waar verloedering op de loer ligt."

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT is voor het verbeteren van de leefbaarheid"

Neutraal

PvdA

"Voldoende is voldoende. Bij hoogbouw verdient het aanbeveling beter te handhaven "

Oneens

D66

"Er zijn voldoende vuilnisbakken. Mensen moeten zelf meer opruimen en weggooien zodat er minder zwerfafval is in Veenendaal."

CDA

"Indien blijkt dat er te weinig zijn moet het aangepast worden. "

JouwVeenendaal

"De gemeente hoeft niet meer vuilnisbakken te plaatsen, maar de huidige vuilnisbakken wel steeds meer vervangen door afvalscheidingsbakken."

Stelling 14 van 27

Hoogspanningslijn

Veenendaal moet geld uitgeven om hoogspanningslijnen ondergronds te krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"De ChristenUnie spant zich hier al jaren op lokaal, provinciaal en landelijk niveau voor in vanwege veiligheid en gezondheid. Op dit moment zijn er goede ontwikkelingen in Den Haag en in de Provincie Utrecht om dit in de komende jaren daadwerkelijk te realiseren."

SGP

"De SGP is voor een goede businesscase waarin duidelijk wordt wat er in Veenendaal moet gebeuren en wat de kosten zijn om de hoogspanningslijn ondergronds te brengen. Op basis hiervan nemen we een onderbouwde beslissing. Bij het dekken van de kosten wordt recht gedaan aan het belang en het gebruik van de hoogspanningslijn door de betalende partij."

D66

"Veenendaal zou een deel kunnen meefinancieren. De gelden uit de precariobelasting kunnen hiervoor worden ingezet. "

VVD Veenendaal

"Wij zijn voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in Veenendaal samen met het Rijk en de provincie, mits de kosten voor Veenendaal te overzien zijn."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen bijdraagt aan de leefbaarheid in Veenendaal. In het bijzonder van de direct omwonenden en werkenden rond de hoogspanningskabels. Om deze reden is ProVeenendaal van mening dat de gemeente Veenendaal (eerst) maximaal moet inzetten op mede-financiering vanuit de Rijksoverheid (Den Haag) en de provincie. Vervolgens moet afgewogen worden wat binnen de financiële middelen van de gemeente mogelijk is aan een eigen bijdrage. "

CDA

"Ja, mits er een goede balans wordt gevonden (lees: wie betaalt?) tussen netbeheerder, rijk, provincie en gemeente. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt dat voor de leefbaarheid hoogspanningskabels ondergronds moeten worden gebracht. Wel rekenen wij op grote bijdragen van andere partners om dit te kunnen betalen."

SP

"De aanwezigheid van bovengrondse hoogspanningslijnen in woonwijken is een risico voor de volksgezondheid. En bij calamiteiten is de ramp niet te overzien. Daarom moeten ze zo snel mogelijk ingegraven of omgeleid worden. Behalve de gemeente Veenendaal hebben ook de provincie Utrecht, het Rijk en de energietransporteurs hier een verantwoordelijkheid in. De SP zal die partijen blijvend hierop aanspreken totdat dit gerealiseerd is."

Groenlinks

"GroenLinks wil dat de hoogspanningslijn ondergronds wordt gebracht. Hiervoor is een actieve rol van het college vereist. De gemeente Veenendaal zal hieraan mee moeten betalen. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/2-natuur-milieu-energie"

JouwVeenendaal

"JouwVeenendaal vindt dat de gemeente hieraan mee moet betalen. Er moet alleen nog wel gekeken worden naar een eerlijke verdeling van de kosten."

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT is voor verbetering van de leefbaarheid. "

Neutraal

Oneens

PvdA

"Hoogspanningslijnen zijn van Tennet. Het verdient wel aanbeveling deze lijnen onder de grond aan te leggen. Veenendaal heeft zelf besloten om huizen onder of in directe nabijheid van de lijnen te bouwen."

DENK

"Gemeente Veenendaal is niet de eigenaar van de hoogspanningslijnen. Wel zijn wij van mening dat als de hoogspanningslijnen aantoonbare gezondheidsklachten veroorzaken bij aanwonenden, de gemeente de eigenaar van de hoogspanningslijnen (desnoods via de rechter) moet dwingen om de kabels ondergronds te leggen. Dus taak van de gemeente is het waarborgen van de volksgezondheid hierin."

Stelling 15 van 27

Oude gebouwen slopen

Er mogen geen oude gebouwen meer gesloopt worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Er is al te veel gesloopt. Laten we zoveel mogelijk nog behouden en hierop zuinig zijn. Ze vertellen het verhaal van Veenendaal en haar inwoners."

CDA

"Veenendaal moet haar cultureel erfgoed koesteren. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal is het ermee eens dat oude panden niet zomaar gesloopt mogen worden! Wij vinden dat cultureel erfgoed de waardering moet krijgen die het verdient! Panden mogen niet gesloopt worden voor de cultureel-historische waarde inzichtelijk is gemaakt. "

Groenlinks

"Er is wat GroenLinks betreft al genoeg bijzonders tegen de vlakte gegaan. Tenzij ze direct gevaar opleveren moeten oude panden gewoon blijven staan, en worden hergebruikt. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/42-beeldbepalende-panden"

DENK

"In principe zijn wij voor behoud van authentieke gebouwen in Veenendaal. Echter als oudere gebouwen een gevaar vormen voor onze volksgezondheid omdat er bijvoorbeeld asbest in zit of omdat er instortgevaar is zou de gemeente een weloverwogen afweging moeten maken waarbij wordt gekeken of het nog zinvol is om het gebouw te behouden."

JouwVeenendaal

"JouwVeenendaal wil alle gebouwen met historische waarde in Veenendaal behouden. Dat is belangrijk voor Veenendalers die waarde hechten aan de historie en voor toerisme. JouwVeenendaal steunt wel het creatief verwerken van panden in verbouwingen."

Neutraal

ChristenUnie

"Cultureel erfgoed en monumenten moeten we beschermen. Niet alle oude gebouwen zijn beeldbepalend of hebben een grote bijdrage geleverd aan de historie van Veenendaal. Waar sloop noodzakelijk is, zal dat uiteraard moeten gebeuren."

SGP

"De SGP is voor een actueel beleid voor archeologie en cultuurhistorie zodat waardevolle historische elementen en plaatsen in kaart worden gebracht, behouden worden en zichtbaar zijn. De SGP is voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed door herbestemming waarbij een afweging wordt gemaakt tussen de cultuurhistorische waarde en de kosten. Door monumenten en cultuurhistorisch erfgoed wordt de gemeente aantrekkelijk. "

VVD Veenendaal

"De afgelopen jaren zijn er te veel mooie historische gebouwen gesloopt in Veenendaal. Wat er nog rest van ons erfgoed moeten we koesteren en beschermen. Maar niet ieder oud gebouw is erfgoed. Zo hebben we nogal wat schoolgebouwen die we gaan herontwikkelen. Deze stelling zou dat uitsluiten en gaat wat ons betreft dus te ver. "

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat monumentale panden zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Het cultureel erfgoed in Veenendaal is beperkt en aan het behoud en onderhoud is in de afgelopen periodes te weinig gedaan. Het is van belang de totale kosten telkens opnieuw af te wegen tegen de (culturele) opbrengsten. Kort gezegd: Krotten kunnen worden gesloopt. "

Oneens

SP

"De SP staat voor het behoud én goed onderhoud van het schaarse ons nog resterende historisch erfgoed. Ze geven een stuk geschiedenis van de gemeente weer en zijn een stukje van de Veense trots. Historische panden verdienen speciale bescherming. Nieuwbouw mag niet ten koste gaan van de weinige historische panden die we in Veenendaal nog rijk zijn."

PvdA

"Cultureel erfgoed bewaren is goed. Maar niet ten koste van alles. Moet exploitabel blijven. "

Jezus Leeft

"Ruimte is goed voor leefbaarheid en zolang er woningen nodig zijn, moet elke mogelijkheid om te bouwen benut worden"

Stelling 16 van 27

Vuurwerkverbod

Er mag geen vuurwerk meer worden afgestoken met oud en nieuw.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP

"Het afsteken van vuurwerk strijdt met wat de SGP voorstaat: het brengt de veiligheid in gevaar, het richt veel milieuschade aan en het levert veel afval op. Er zijn betere manieren om de jaarwisseling door te brengen! De SGP is voor vuurwerkvrije zones. De SGP is voor streng toezicht op het afsteken van illegaal vuurwerk en van vuurwerk buiten de toegestane tijden, en voor het verhalen van schade op de veroorzakers."

D66

"Het is een te grote belasting op het milieu en veroorzaakt veel overlast voor mens en dier. Er zijn prima alternatieven zoals bijvoorbeeld laser- en lichtshows. "

PvdA

"Laten we geld inzamelen en beheerst op centrale plekken in de stad onder toezicht siervuurwerk laten afschieten."

Groenlinks

"GroenLinks wil dat er - in afwachting van de mogelijkheid om als gemeente een algemeen vuurwerkverbod in te stellen - vuurwerkvrije zones komen rond kinderboerderijen en verzorgingshuizen. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/9-leefbaarheid-veiligheid"

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT is tegen alles wat slecht is voor het milieu. Bovendien geeft het veel angst onder (huis)dieren."

Neutraal

ChristenUnie

"Het liefst zien we helemaal geen vuurwerk meer afgestoken worden, maar we willen in ieder geval een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen."

Oneens

VVD Veenendaal

"Het afsteken van vuurwerk levert veiligheidsrisico’s en overlast op. Daarom moeten we blijven kijken naar goede manieren om te handhaven en illegaal vuurwerk op te sporen. Maar een risicovrije samenleving bestaat niet. Vuurwerk afsteken is voor velen verbonden met oud en nieuw. De meeste mensen gaan er verantwoordelijk mee om. Moeten de goeden dan lijden onder de kwaden? Een verbod gaat ons te ver."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat de overlast van vuurwerk moet worden tegen gegaan en moet worden teruggebracht. De behoefte aan en mogelijkheden tot het instellen van vuurwerkvrije zones bekijken is in de ogen van ProVeenendaal de moeite waard. Handhaving vraagt bijzondere aandacht aangaande vuurwerkoverlast. Tegelijkertijd moet voor wie dat wil het genieten van vuurwerk mogelijk blijven."

CDA

"Vuurwerk hoort bij oud en nieuw. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal is tegen een vuurwerkverbod. De echte, grote overlast komt van vuurwerk dat nu al niet legaal is. Wij willen dat deze overlast, die bovendien de veiligheid niet ten goede komt, streng wordt aangepakt. "

SP

"Met vuurwerk moet verantwoord worden omgegaan. Vuurwerk is niet op alle plekken even wenselijk. Handhaving op illegaal vuurwerk en verkeerd gebruik van vuurwerk juichen we toe, maar een totaalverbod is onwenselijk."

DENK

"Vuurwerkoverlast is iets waar elke gemeente mee te maken heeft. Echter is het wel goed te reguleren. Gemeente zou moeten kijken op welke plekken wel en op welke plekken geen vuurwerk mag worden afgestoken. Op deze manier kun je overlast verminderen en er toch een fijn oud en nieuw van maken."

JouwVeenendaal

"JouwVeenendaal is tegen een vuurwerkverbod."

Stelling 17 van 27

Veeneind

Veenendaal moet het Veeneind overnemen van Rhenen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP

"Door de overname van het Veeneind wordt aan de bewoners duidelijkheid en een betere dienstverlening geboden."

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt dat uit onderzoek van Berenschot duidelijk is gebleken dat er bij een groot deel van de inwoners, behalve die aan de Cuneraweg, draagvlak is voor een grenscorrectie. Wat ons betreft zou dan moeten worden ingezet op de grens direct achter de Cuneraweg, waardoor de Cuneraweg onderdeel van Rhenen blijft."

PvdA

"Als dat bestuurlijk tot betere oplossingen leidt oké. Voorts hebben we geen annexatieplannen, maar we denken dat het beter bij Veenendaal aansluit dan dat 't bij Rhenen aansluit. De Cuneraweg vanaf de N233 tot het centrum zou dus voor de bewoners tot ons bestuurlijk domein horen. "

Groenlinks

"GroenLinks wil dat de gemeentelijke grens met Rhenen bij Petenbos-West wordt verlegd naar de Cuneraweg; https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/14-strategische-visie"

DENK

"Een klein deel van Veeneind ligt in Rhenen. Het grootste deel ligt in Veenendaal. Deze tweedeling is vervelend voor de inwoners voor bijvoorbeeld het aanleggen van glasvezel. Daarom zou in goed overleg met Rhenen er naar gestreefd moeten worden dat Veeneind volledig bij Veenendaal gaat horen."

Neutraal

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt de mening van inwoners belangrijk evenals een goede samenwerking met onze buurtgemeenten. De gemeente Rhenen heeft besloten niet mee te werken aan het toevoegen van het Veeneind aan Veenendaal door het aanpassen van de gemeentegrenzen. Hier kan de gemeente Veenendaal niets aan doen. Ook de mening van de bewoners zelf hierover is verdeeld."

CDA

"'It takes two to tango'"

Oneens

ChristenUnie

"Eerdere gesprekken hebben aangetoond dat er weliswaar ongemakken zijn voor de inwoners en de school in dat gebied, maar er was geen absolute meerderheid van inwoners voor het op papier verhuizen naar Veenendaal. We respecteren deze keuze."

D66

"Dit zou wel mogelijk KUNNEN zijn, maar uit een onderzoek blijkt dat inwoners hier nogal verschillend over denken. Dus vooralsnog een nee."

VVD Veenendaal

"Dit is wat ons betreft aan de inwoners van het Veeneind. Nu ligt het verdeeld en heeft de gemeente Rhenen het dossier voorlopig gesloten. Indien er een duidelijke meerderheid voor is kunnen we de kwestie opnieuw bij Rhenen aankaarten."

SP

"Gemeentelijke herindelingen, en het overnemen van grond van een andere gemeente, kan en mag wat de SP betreft alleen als de bewoners van het desbetreffende gebied dit willen. De gemeente moet niet over de hoofden van mensen heen beslissen. De gemeente Rhenen wil niet, omdat de bewoners van Veeneind te verdeeld zijn over deze kwestie. Veenendaal heeft dit te respecteren."

JouwVeenendaal

"JouwVeenendaal is voor het maken van goede afspraken in plaats van het overkopen van grond."

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT is tegen fuseren van gemeenten."

Stelling 18 van 27

Gratis sport

Alle jongeren tot 18 jaar moeten gratis kunnen sporten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

JouwVeenendaal

"JouwVeenendaal vindt dat iedereen in Veenendaal hoort te kunnen sporten. Sporten is gezond, draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en brengt mensen uit verschillende delen van de samenleving bij elkaar. Daarom vinden wij dat iedere jongere tot 18 jaar één gratis sport mag doen."

Jezus Leeft

"Sport is een goede ontspannings mogelijkheid."

Neutraal

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat alle kinderen, ook van gezinnen en alleenstaande ouders met minder budget om te besteden, toegang moeten hebben tot sport. Om mee te kunnen doen, mensen te leren kennen en als bijdrage aan een gezond leven. Wie niet mee kan doen, moet ondersteund worden. ProVeenendaal is er voorstander van om alle kinderen van de basisschool door middel van bijvoorbeeld een voucher mee kunnen laten doen met een (team)sport. "

Groenlinks

"Het is veel belangrijker dat alle jongeren de mogelijkheid hebben om te sporten dan dat het gratis is. Als ouders hun kinderen niet kunnen laten sporten omdat het te duur is, moet de gemeente natuurlijk helpen https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/43-sporten-en-bewegen"

Oneens

ChristenUnie

"Sporten en bewegen is goed voor iedereen. Voor wie het echt niet kan betalen zijn er voldoende regelingen in Veenendaal beschikbaar. "

SGP

"Recreatieve sport kan een positieve bijdrage leveren aan de vorming, gezondheid en sociale verbanden van de jeugd. De SGP is voor een goed evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen, rekening houdend met het profijtbeginsel en de draagkracht. Wie gebruikmaakt van een (sport)voorziening betaalt een redelijke prijs."

D66

"Voor jongeren die het financieel moeilijk hebben bestaat er het jeugdsportfonds waarop een beroep kan worden gedaan. Verder ontvangen verenigingen voor alle jeugdleden ook subsidie waardoor de lidmaatschapsgelden aantrekkelijk kunnen blijven. "

VVD Veenendaal

"We hebben al het Jeugdsportfonds om jongeren uit minimagezinnen te ondersteunen. Dat vinden wij genoeg."

CDA

"Jongeren die willen sporten maar geen middelen hebben worden geholpen. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor hun eigen kinderen. Indien ouders het sporten niet kunnen betalen, is er een ruimhartig minimabeleid. Wat ons betreft moet het jeugdsportfonds uitgebreid worden naar kinderen van 0 tot 18 jaar."

SP

"Sporten is gezond, voor lijf, geest en sociaal contact. Dus is het goed om sport te stimuleren voor jongeren. Voor jongeren die het niet kunnen betalen zijn er regelingen; die mogen misschien best uitgebreid of beter benut worden. Maar om ALLE jongeren gratis te laten sporten gaat te ver. Gezinnen met een normaal of hoger inkomen kunnen best zelf een lidmaatschap op de sportclub betalen."

PvdA

"Niet gratis maar wel betaalbaar. In het kader van armoedebestrijding wel een pas voor jong en oud om aan cultuur en sport te introduceren. "

DENK

"De jongeren die het zelf niet kunnen betalen moeten wel kunnen terugvallen op steun van de gemeente."

Stelling 19 van 27

Fietsen stallen

Veenendaal moet strenger controleren op fout geparkeerde fietsen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"Er moet voldoende ruimte zijn om de fiets goed te parkeren. Overlast van fout geparkeerde fietsen bij bijvoorbeeld de stations zijn een ergernis voor voorbijgangers en reizigers. Het levert ook onveilige situaties op en vervelende momenten voor mensen die moeilijk ter been zijn of rolstoel gebonden."

SGP

"In het centrum zijn bewaakte en onbewaakte fietsparkeervoorzieningen beschikbaar. Als deze onvoldoende blijken te zijn moeten er aanvullende voorzieningen komen. Fout geparkeerde fietsen belemmeren de toegang tot voetpaden, winkels, instellingen en voorzieningen. Ook verslechteren fout geparkeerde fietsen de kwaliteit van de openbare ruimte en het aanzien van de winkelstad."

VVD Veenendaal

"Hier hebben we ons met succes voor ingezet. Na een aangenomen motie van de VVD worden fietswrakken en weesfietsen in de stationsgebieden en het centrum regelmatig verwijderd. Dit om een rommelig straatbeeld te voorkomen en voldoende fietsparkeerplekken te behouden."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat de gemeente met name strenger toezien op de aanwezigheid van fietswrakken. Deze zorgen voor verrommeling van de omgeving. Daarbij heeft Veenendaal goede parkeervoorzieningen voor fietsers, waarbij het centrum nog enige aandacht behoeft. Waar mogelijk moeten ingezamelde fietswrakken worden gerecycled."

CDA

"Het centrum moet een verzorgde uitstraling hebben. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt dat fout geparkeerde fietsen de leefbaarheid en veiligheid aantasten. Wel is het een vereiste dat er voldoende fietsparkeergelegenheid is. "

PvdA

"Wel een grote ergernis onder de ondernemers (ziet er slordig uit) en voor rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens. Is ons inziens niet een wezenlijk groot probleem en kan meestal lokaal opgelost worden, zodat er ruimte blijft voor rolstoelers en buggies. Wij bepleiten dus wel handhaving. En... we bepleiten overdekte fietsenstallingen!"

Jezus Leeft

"Verhoogt de netheid op straat. "

Neutraal

Oneens

D66

"Hoewel foutgeparkeerde fietsen storend kunnen zijn, vinden wij dit geen hoogste prioriteit. Er zijn veel belangrijkere zaken om op te controleren en handhaven. "

SP

"Fietsen die bijvoorbeeld nooduitgangen blokkeren, vormen een probleem. Echter; er wordt sinds kort al strenger gecontroleerd op fout geparkeerde fietsen. Laten we eerst kijken hoe dat uitpakt, voor we het nóg strenger gaan doen. Als er strenger moet worden gecontroleerd op foutparkeerders, laten we dan beginnen met de personen- en met name bedrijfswagens."

Groenlinks

"We willen investeren in veel fietsenstallingen in en rond het centrum en bij de stations. Dan zullen mensen minder snel hun fiets maar overal neer te zetten. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/6-verkeer-openbare-ruimte "

DENK

"Veenendaal moet er voor zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen voor fietsers zijn. Fout geparkeerde fietsen zijn naar onze mening het gevolg van te weinig parkeerplekken op de juiste plekken voor fietsers."

JouwVeenendaal

"JouwVeenendaal vindt het controleren niet eerlijk, er moeten eerst goede fietsenstallingen gebouwd worden."

Stelling 20 van 27

Misbruik uitkeringen

Veenendaal moet misbruik van uitkeringen harder straffen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP

"Misbruik van uitkeringen is ongeoorloofd volgens de Bijbelse waarden en normen. Misbruik van uitkeringen betekent dat geld op de verkeerde manier wordt gebruikt en niet kan worden gebruikt voor de mensen die het echt nodig hebben. Bovendien verlaagt misbruik het draagvlak voor uitkeringen en de mensen die daarvan afhankelijk zijn."

VVD Veenendaal

"Als het nodig is zorgen we voor je, ook als je even geen baan hebt. Dat is niet meer dan beschaving. Maar we zijn wel voor een streng maar rechtvaardig beleid. Je doet je best werk te vinden, doet een tegenprestatie voor je uitkering door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en indien nodig leer je de taal. Dat controleren we en indien je dat niet of onvoldoende doet volgen er sancties. Dat vinden we niet meer dan normaal."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat misbruik altijd moet worden tegengegaan. Belangrijk hierbij is dat bij vermoedens van misbruik dit eerst feitelijk wordt aangetoond voordat tot straffen wordt overgegaan. Een goede intake, begeleiding en controle voorkomt de kans op (langdurig) misbruik."

CDA

"Barmhartig maar indien nodig streng. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt dat door misbruik van uitkeringen het draagvlak onder onze inwoners verdwijnt. Wie kan werken, werkt en maakt geen gebruik van de bijstand. De bijstand is een vangnet, geen hangmat. "

PvdA

"Misbruik verdient straf. Er zit echter een grens aan omdat we mensen anders de criminaliteit injagen wat ons nog meer geld kost."

JouwVeenendaal

"Als gemeente hebben we een financieel vangnet. JouwVeenendaal is van mening dat als je niet anders kan, je recht op een uitkering hebt. Maar misbruik van die voorziening moet harder aangepakt worden, namelijk door het door misbruik gekregen bedrag volledig terug te betalen met daarnaast een boete die even hoog is als dat bedrag. "

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT is tegen alle illegaliteit"

Neutraal

ChristenUnie

"Hier zijn al duidelijke regels voor vastgelegd. In Veenendaal controleren en handhaven we al streng. "

Oneens

D66

"Misbruik wordt al hard gestraft."

SP

"Uiteraard moet misbruik van uitkeringen bestrafd worden, maar Veenendaal gaat soms erg hard tekeer. Zo is er een dame die gekort is op haar uitkering, vanwege het verlenen van ONBETAALDE MANTELZORG. Dat is belachelijk. Ook worden menselijke fouten te vaak bestempeld als fraude, terwijl echte misbruikers vrijuit gaan. Misbruik moet worden bestraft. Maar laten we vooral BETER handhaven en straffen, in plaats van HARDER."

Groenlinks

"Het echte misbruik mag natuurlijk bestraft worden. Maar er is een grote groep mensen die moeilijk kan rondkomen. Hierbij gaat het niet alleen om mensen met een uitkering maar ook om inwoners met een laag besteedbaar inkomen. Daarom wil GroenLinks goede voorlichting en daadwerkelijke ondersteuning aan de grote groep kwetsbare burgers die de weg kwijt raakt in het bureaucratische digitale doolhof van de overheid. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/102-kwijtscheldingsbeleid"

DENK

"De participatiewet biedt al ruimte voor maatregelen en sancties. Handhaven hiervan is voldoende. Harder straffen is dus niet nodig. Wat ons betreft gaat de gemeente naast handhaven juist werk maken van het aan het werk helpen van mensen. Veel mensen worden onvoldoende goed geholpen in hun zoektocht naar een baan. "

Stelling 21 van 27

Recreatie

Veenendaal moet meebetalen aan Rhenense recreatiegebieden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGP

"Veel Veenendalers maken gebruik van het recreatiegebied Kwintelooijen, dat op Rhenens grondgebied ligt. Het is daarom redelijk dat Veenendaal hieraan meebetaalt."

D66

"We hebben juist gepleit voor behoud en meebetalen van bijvoorbeeld Kwintellooijen gezien het belang van de recreatie voor de inwoners van Veenendaal. "

VVD Veenendaal

"Kwintelooyen wordt veel door Veenendalers gebruikt en draagt flink bij aan de aantrekkelijkheid van Veenendaal als plek om te gaan wonen of je bedrijf te vestigen. Zulke recreatiegebiedenmoeten dan ook goed onderhouden worden. We nemen daarbij onze verantwoordelijkheid, ook financieel."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal ervaart dat veel Veenendaalers in en zeker ook om Veenendaal heen recreëren. Vast staat dat vanuit Veenendaal veel bezoeken worden afgelegd aan Kwintelooyen. Om Kwintelooijen open te houden is ook een bijdrage vanuit Veenendaal nodig. De onlangs afgesloten overeenkomst met Rhenen is hiervoor een passende oplossing waardoor we als Veenendaal nog meerdere jaren gebruik kunnen maken van Kwintelooyen."

CDA

"Veenendaal is blij met Kwintelooijen. "

SP

"Met het opheffen van het recreatieschap is Kwintelooijen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rhenen en Veenendaal gekomen. Dit recreatieterrein ligt weliswaar op het grondgebied van de gemeente Rhenen maar omdat er veel inwoners uit Veenendaal gebruik van maken, hecht de gemeente Veenendaal belang aan het openhouden van dit terrein. Wat de SP betreft, is meebetalen een logische consequentie daarvan. Samen de lusten, samen de lasten!"

PvdA

"Veenendalers maken intensief gebruik van Kwintelooyen, dus gezamenlijk beheren en dus betalen lijkt ons meer dan logisch. "

Groenlinks

"GroenLinks wil goed onderhouden recreatieve fietspaden van voldoende breedte, ook buiten het grondgebied van Veenendaal (fietspad Binnenveld, fietspad Prattenburg e.d.). En voortzetting van de gemeentelijke bijdragen aan recreatie- & natuurterrein Kwintelooyen. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/6-verkeer-openbare-ruimte "

Neutraal

ChristenUnie

"Dat doen we uitsluitend voor Kwintelooijen. Dit natuurgebied is belangrijk voor de ontspanning van veel Veenendalers. "

Oneens

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt dat Veenendaal niet hoeft te betalen voor voorzieningen op andermans grondgebied. Zo betaalt Rhenen bijvoorbeeld ook niet mee aan ons theater. "

DENK

Geen toelichting gegeven

JouwVeenendaal

"Elke gemeente is verantwoordelijk voor het eigen grondgebied. Tevens zijn er veel mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie bij het rijk of de provincie."

Jezus Leeft

"Rhenen moet zijn eigen huishoudboekje in orde houden."

Stelling 22 van 27

Evenementen op zondag

Veenendaal moet geen festivals of evenementen met muziek op zondag toestaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"Wij zijn voor de zondagsrust. Als het gaat over evenementen buiten zijn wij tegen festivals of evenementen op zondag die geluidsoverlast veroorzaken voor omwonenden. De afgesproken regels in de vergunning moeten nageleefd worden door de organisatoren. De gemeente zal hier controleren en handhavend op moeten treden. "

SGP

"In deze jachtige tijd is een dag van bezinning, ontmoeting en afstand tot het werk een zegen. God heeft in Zijn wijsheid een dag aangegeven als een collectief rustmoment, een dag om Hem te dienen, om naar de kerk te gaan, om familie te ontmoeten, om echt tot rust te komen. Een festival of evenement past daarin niet. De SGP zet zich in voor de zondag als een dag van onze goede God en tot heil en zegen van ons mensen. "

Jezus Leeft

"Dit leidt tot overlast voor omwonenden. Verder dient rekening gehouden te worden met de vele inwoners die de zondag als rustdag zien."

Neutraal

Oneens

D66

"Iedereen mag zelf weten hoe hij of zij de zondag invult. En wat D66 betref mag er juist meer gebeuren om Veenendaal bruisender te maken. "

VVD Veenendaal

"Veenendaal moet juist meer evenementen op zondag toestaan dan de huidige zes. Dit is een compromis dat al jarenlang is opgenomen in coalitieakkoorden en raadsprogramma’s. Wat ons betreft gaan we hier de volgende periode meer ruimte bieden."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat de zondag van iedereen is. Een festival of evenement kan op zondag gewoon plaats vinden. Dit met wederzijds respect voor en van iedereen, van zowel feestganger tot bezoeker van een kerk of moskee."

CDA

"We volgen het huidige beleid. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt dat festivals en evenementen zorgen voor levendigheid van Veenendaal. Dit moet worden toegestaan, ook op zondag! Bovendien moet het aanvragen van een evenementenvergunning niet onnodig ingewikkeld en duur worden gemaakt. "

SP

"Nu de winkelfunctie afneemt en de recreatieve behoeften toenemen is het voor Veenendaal en haar centrum goed, dat er meer culturele en/of feestelijke activiteiten plaatsvinden, ook op zondagen. Daarom wil de SP af van de huidige beperking van 6 zondagse evenementen per jaar. Ook vindt de SP, dat initiatieven vanuit de bevolking tot het ontwikkelen van festiviteiten moeten worden gefaciliteerd en ondersteund. "

PvdA

"Bij een bruisende stad horen feestjes en gezelligheid, maar ook kerkvieringen in de buitenlucht, waarbij muziek en zang hoort. De zondag is daar vaak een goed tijdstip voor. En iedere dag mag er wat ons betreft in Veenendaal wel een evenement zijn."

Groenlinks

"GroenLinks wil de mogelijkheid van het aantal buitenevenementen op zondag verdubbelen van 6 naar 12 per jaar. Ook de Markt moet als locatie voor evenementen gebruikt worden. Verder wil GroenLinks graag een openluchtpodium/muziektent voor kleinschalige culturele evenementen en muziekoptredens op bijvoorbeeld de Markt, het stadsstrand of een uniek waterpodium op De Grift. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/4-cultuur-sport "

DENK

"De zondag is voor de meeste mensen een dag om even bij te komen. De een gaat naar de kerk en de ander naar een evenement. Gemeente moet niet selectief zijn maar iedereen de ruimte bieden om hun zondag zo in te richten zoals zij dat zelf willen. "

JouwVeenendaal

"Wanneer de inwoners behoefte hebben aan festivals of evenementen op zondag moet de gemeente dat toestaan."

Stelling 23 van 27

Kantoren A12

Er mogen geen nieuwe kantoren aan de A12 worden gebouwd.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Eerst moeten de leegstaande kantoren worden opgevuld en waar nodig opgeknapt. D66 wil geen nieuwbouw zolang er leegstand is. "

SP

"Voor de SP is leegstand van gebouwen uit den boze, wanneer je bedenkt dat er grote schaarste is in ruimte. Veel kantoren staan echter leeg. Vanuit duurzaamheidsoverwegingen moeten langdurig leegstaande bedrijfspanden waar mogelijk een herbestemming krijgen of zo mogelijk worden omgebouwd tot woningen. Hiermee denken we op korte termijn een deel van de schaarste aan goedkope woonruimte te kunnen terugdringen."

PvdA

"Zolang leegstand nog aan de orde is geen nieuwbouw. "

Neutraal

Groenlinks

"We moeten geen kantoren bouwen voor leegstand. En we moeten leegstaande kantoren en winkels makkelijker kunnen omzetten in woningen. Anderzijds is de zone langs de A12 wel de aangewezen plek voor bedrijven. Dus de bouw van kantoren daar verbieden is een beetje raar. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/81-bestrijding-leegstand"

Oneens

ChristenUnie

"Huisvesting voor bedrijven is maatwerk. Bedrijven stellen eisen aan functionaliteit, uitstraling en duurzaamheid. Om te voorkomen dat bedrijven andere vestigingsplaatsen in de regio kiezen, waardoor ook een stuk werkgelegenheid verdwijnt, willen we waar mogelijk kantoren langs de A12 wel toestaan. "

SGP

"Kantoren langs de A12, op bedrijventerrein De Batterijen, zijn nodig om ruimte te bieden aan (ICT-)bedrijven in het kader van Veenendaal ICT centrum. Bovendien zijn kantoren nodig om dit bedrijventerrein met de juiste kwaliteit te voltooien en daarmee te voldoen aan de verwachtingen van de bedrijven die er reeds gevestigd zijn, en geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van het vestigingsklimaat."

VVD Veenendaal

"De kantorenmarkt trekt weer sterk aan. Deze veel te harde uitspraak brengt belangrijke ambities van de gemeente in gevaar, zoals de ICT-campus."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat de gemeente een taak heeft om er voor zorgen dat er langs de A12 een aantrekkelijk vestigingsklimaat is voor bedrijven. Dit zorgt voor werkgelegenheid, reguleert verkeersstromen en komt de uitstraling van Veenendaal ten goede. ProVeenendaal vindt dat leegstand op bestaande bedrijventerreinen actief moet worden tegen gegaan. "

CDA

"Langs de A12 zit veel potentie voor ICT bedrijven in Veenendaal. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal wil baas zijn in eigen buik. Inmenging van de provincie is ongewenst! Met ontwikkeling van de ICT Campus is misschien extra kantoorruimte nodig en die moet wat ons betreft gewoon gerealiseerd worden. "

DENK

"Niet elk leegstaand gebouw is nog van deze tijd. Het nieuwe werken vereist een andere vorm van bouwen. Indien nodig mag er dus worden bijgebouwd aan de A12. Wel moeten dan de leegstaande gebouwen op een slimme manier worden benut. "

JouwVeenendaal

"Als er behoefte is om kantoren aan de A12 te bouwen, moet de gemeente hierbij volgens JouwVeenendaal niet dwars gaan liggen."

Jezus Leeft

"Beter daar dan in de stad zelf."

Stelling 24 van 27

Bomenkap

De gemeente mag alleen bomen kappen als de buurt dat goed vindt.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"Bomen zijn voor de leefomgeving van grote waarde. Het is gebleken dat wanneer bewoners betrokken worden bij de kap van bomen dit goed werkt. Zoals afgelopen jaar bij het park Ruisseveen het geval was. Door goed te overleggen met de buurt over de kap en herinrichting werd het een groenproject van overheid en inwoners. Bij zieke bomen moet een kapvergunning worden aangevraagd en bij direct gevaar kunnen die bomen na de aanvraag direct gekapt worden. "

SGP

"De SGP is voor het betrekken van burgers bij het Veenendaalse groen. Bomen dienen alleen gekapt te worden wanneer ze ziek zijn en/of een gevaar vormen. Gekapte bomen worden vervangen."

VVD Veenendaal

"Het betrekken van de buurt bij beslissingen over de openbare ruimte is voor ons niet meer dan vanzelfsprekend. Dat geldt dus ook voor het groen. Bij breed verzet wordt er niet gekapt. Alleen bij zwaarwegende omstandigheden zoals onveiligheid kan dat anders zijn, maar dan worden de bomen wel elders bijgeplant."

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat grootschalige bomenkap altijd in samenspraak moet gebeuren met buurtbewoners en direct betrokkenen. De afgelopen periode is dit meermaals niet goed georganiseerd geweest. "

CDA

"Burgerparticipatie is van groot belang. We zijn blij dat de nieuwe omgevingswet hier rekening mee houdt. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt de mening van inwoners belangrijk. Bomen zijn te lang te gemakzuchtig gekapt. Bomen mogen alleen gekapt worden als de veiligheid en leefbaarheid in het geding zijn. Bovendien is het belangrijk dat bomen goed onderhouden worden om problemen te voorkomen. "

SP

"Niet alleen draagt groen bij aan een prettige leefomgeving, maar ook aan een schoner milieu. Volgens de SP moeten zowel burgers als gemeente daarom zorgvuldig omgaan met bestaand groen en zorg dragen voor voldoende groen; in het centrum en in alle wijken. Als burgers zelf de verantwoordelijkheid willen nemen om (een deel van) het groenonderhoud in hun buurt te verzorgen verdient dat waardering. Daar hoort dan wat de SP betreft bij dat zij meer zeggenschap krijgen over hoe het groen eruit ziet."

Groenlinks

"Gezonde bomen worden niet gekapt. Het groenbeheer laat volwassen bomen op een gezonde manier oud worden. Goed en gezond openbaar groen zorgt voor ecologische waarde, fijnstofafvang en wind- en geluidsregulering. Ook bij de doorgaande wegen, inclusief de rondwegen, kan gebruik worden gemaakt van groen voor fijnstof- en geluidsreductie. Hoe groener een plaats is, hoe prettiger mensen er wonen. Veel groen is dus goed voor mens en milieu. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/22-meer-groen"

DENK

"Alleen kappen als de buurt het goed vindt én als de bomen ongezond zijn. Gezonde bomen niet kappen."

JouwVeenendaal

"Wij zijn van mening dat de buurt zelf kan bepalen over haar wijk. Bij een voorstel vanuit de gemeente moet de gemeente haar standpunt zo verdedigen dat de buurt daarmee instemt. JouwVeenendaal vindt dus dat bomen alleen gekapt mogen worden als de buurt daarmee instemt. "

Neutraal

Jezus Leeft

"Bomen zijn goed voor leefbaarheid en milieu en moeten helemaal niet gekapt worden."

Oneens

D66

"De regels moeten duidelijk zijn in het beleid van de gemeente. Wat D66 betreft kappen we alleen bij bijvoorbeeld ziekte en is er in alle ander gevallen verplaatsing c.q. groencompensatie aan de orde. "

PvdA

"Dit moet altijd in samenspraak gaan met de omwonenden. Als echter de veiligheid in geding is of als bomen ziek zijn moeten deze gekapt worden. We bepleiten herbeplanting (eventueel elders) wel aan opdat de CO2 opname gelijk blijft!"

Stelling 25 van 27

Centrum

De gemeente moet extra geld uitgeven om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"We investeren blijvend in een aantrekkelijk centrum. Er is weer sprake van groei van ons centrum. Een levendig, aantrekkelijk en goed bereikbaar centrum, met diversiteit aan winkels, is belangrijk voor de werkgelegenheid. "

SGP

"De SGP heeft in de afgelopen jaren initiatieven genomen om het centrum van Veenendaal vitaal te houden. Duizenden mensen vinden hier hun werk en ons centrum heeft een sterk regionale uitstraling. De SGP heeft hoge verwachtingen van de ontwikkelingen met betrekking tot het voltooien van Brouwerspoort, zoals het opknappen van de oude Pniëlkerk en het structureel oplossen van de tekorten op de parkeerexploitatie."

VVD Veenendaal

"Eens en dat doen we al. Met ons initiatiefvoorstel Vitale Winkelstad hebben we extra budget voor evenementen, promotie, het verbouwen van de Pniëlkerk en het verplaatsen van winkels van de aanloopstraten naar het centrum. Als VVD vinden we dit nodig voor de grootste economische motor van Veenendaal. "

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt dat de gemeente een groot belang heeft bij een bloeiend centrum. Het centrum zorgt voor veel werkgelegenheid en is een verblijfsgebied waar onze inwoners en bezoekers kunnen beleven en plezier kunnen hebben: zij kunnen er winkelen, horeca bezoeken, evenementen bezoeken, kunst en cultuur. Dit is goed voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van Veenendaal."

PvdA

"Een aantrekkelijke vestigingsklimaat is een speerpunt van de PvdA. Dus aantrekkelijk voor burgers en ondernemers, wat weer goed is voor de banenmotor binnen Veenendaal, waar het centrum zeker een onderdeel van is. "

Groenlinks

"Het is belangrijk dat het centrum naast winkel en uitgaansgebied ook woongebied is. GroenLinks wil een levendig centrum met veel activiteiten. Dit kan door meer water in het centrum (stadsvijvers, stadsfontein, gebruiksvriendelijke waterkunstwerken), een actief en stimulerend horecabeleid en festivals en evenementen. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/32-een-levendig-centrum-koopzondag https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/6-verkeer-openbare-ruimte "

DENK

"Een aantrekkelijke winkelcentrum is in belang van Veenendaal. Veenendaal heeft een regiofunctie en verdient een bruisende winkelcentrum. Wat ons betreft zorgt de gemeente ervoor dat winkelketens als Primark, Mediamarkt en de Bijenkorf ook naar Veenendaal komen. "

Neutraal

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt een aantrekkelijke binnenstad van belang. ProVeenendaal heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er voldoende geld is om het winkelcentrum vitaal en aantrekkelijk te maken en houden. Een snelle uitvoering van de plannen is van belang."

CDA

"In het centrum werken 4000 mensen dat is economisch van belang. Er moet ook voldoende aandacht zijn voor winkeliers in aanloopstraten en wijken. "

SP

"De SP rekent erop, dat de komst van de BIZ (het evenementenfonds) en de 'verdubbelaar' (waarbij de gemeente de helft meebetaalt aan evenementen) bijdraagt aan een levendiger en daardoor aantrekkelijker centrum. Wij verwachten, dat dit ook in winkels meer werkgelegenheid zal brengen, wat ook zal bijdragen aan een evenwichtiger verdeling van de lasten over het personeelsbestand. De SP staat een levendig centrum voor, en heeft dus ook al veel investeringen gesteund."

Oneens

D66

"Er wordt al veel geld uitgegeven aan het centrum, meer is niet per se nodig. De gemeente moet wel kansen grijpen en burgerinitiatieven steunen, zoals Stadsstand en Pnielkerk. "

JouwVeenendaal

"Wat JouwVeenendaal betreft is het niet nodig om nog meer geld uit te geven aangezien het winkelcentrum er de laatste jaren al heel erg op vooruit is gegaan. "

Jezus Leeft

"Dit is een taak voor de winkeliers zelf."

Stelling 26 van 27

Verkeer

In alle woonwijken in Veenendaal moet een maximumsnelheid komen van 30 kilometer per uur.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie

"Grotendeels is dit al het geval in Veenendaal. Waar dit nog niet het geval is, zullen we voor de veiligheid van de inwoners en de kwetsbare weggebruikers ons inspannen de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/uur. "

D66

"In woongebieden geldt al een maximum van 30 km per uur. De doorgaande wegen in de wijken mogen 50 km per uur behouden."

VVD Veenendaal

"Dit is nu al zo. Alleen bij de ontsluitingsroutes kan 50 kilometer per uur gelden. Mocht dat in specifieke situaties tot problemen leiden dan moeten we voor dat geval een passende oplossing vinden."

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt het belangrijk dat kinderen veilig kunnen spelen op straat. Spelende kinderen letten minder op het verkeer. Maximaal 30 kilometer per uur rijden in de woonwijk zorgt ervoor dat de bestuurder beter om zich heen kan kijken en een kortere remweg heeft."

SP

"In alle woonwijken moeten 30 km-zones worden ingevoerd. Daarbij pleit de SP voor betere handhaving in straten en wijken waar (al) een 30 km-zone van kracht is."

Groenlinks

"Door een lagere snelheid krijg je minder ongelukken en minder vervuiling. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/6-verkeer-openbare-ruimte"

JouwVeenendaal

"De veiligheid in woonwijken is heel belangrijk. Vooral kinderen moeten zich in woonwijken veilig buiten kunnen begeven. Een maximale snelheid van 30 kilometer per uur in woonwijken vindt JouwVeenendaal dus heel normaal. "

Jezus Leeft

"JEZUS LEEFT wil veiligheid voor fietsers en voetgangers, zeker voor kinderen en ouderen."

Neutraal

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming van groot belang. Per situatie, liefst per buurt, moet dit bekeken worden. ProVeenendaal vindt dat rond scholen er extra aandacht moet zijn voor verkeersveiligheid."

Oneens

SGP

"Per wijk moet worden bekeken of het voor de veiligheid en leefbaarheid nodig is om de maximumsnelheid op 30 km per uur te stellen. Onnodige snelheidsbeperking leidt tot veel overtredingen en daarmee tot gevaarlijke situaties."

CDA

"In elke wijk moet zorgvuldig worden gekeken welke snelheid passend is. "

PvdA

"Er zijn woonwijken waar dat zeker nodig is. De PvdA ziet alleen geen aanleiding om alle woonwijken te moeten aanpassen om een maximum snelheid van 30 km/uur af te dwingen. "

DENK

"Daar waar 30 km per uur bij draagt aan de veiligheid van de woonwijk moet dat. Dus kijke waar het echt nodig is. "

Stelling 27 van 27

Bioscoop

Veenendaal moet ervoor zorgen dat er weer een bioscoop komt.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ProVeenendaal

"ProVeenendaal vindt dat wanneer er een ondernemer is die in Veenendaal een bioscoop wil openen, de gemeente aan dit verzoek actief moet meewerken. Op dit moment is er voor zo ver bekend geen ondernemer met deze wens en lijkt de behoefte er bij inwoners beperkt te zijn."

Lokaal Veenendaal

"Lokaal Veenendaal vindt dat een commerciële partij die een bioscoop in Veenendaal wil beginnen verwelkomd moet worden! De gemeente moet dit faciliteren, maar niet financieren."

SP

"Voor een stad van deze omvang is het culturele aanbod van Veenendaal teleurstellend beperkt. De SP bepleit dan ook de uitbreiding van het culturele aanbod en steunt de initiatieven, die erop gericht zijn om dit aanbod te verbeteren en te verruimen. Een gemeente met de omvang van Veenendaal hoort een bioscoop te hebben. De SP pleit al jaren voor het aantrekken van een bioscoop naar het Veense."

PvdA

"Bevorderen dat hier een bios komt is de PvdA het mee eens. Het moet wel commercieel aantrekkelijk zijn en dus rendabel zijn voor de onderneming. Het is geen taak van de gemeente om dit zelf te exploiteren. Een bios combineren met vergaderzalen, grand café: wij staan open voor creatieve ideeën."

Groenlinks

"De gemeente moet zich er voor inzetten dat er in Veenendaal (weer) een commerciële bioscoop wordt gevestigd. https://veenendaal.groenlinks.nl/standpunten/4-cultuur-sport "

DENK

"Ondanks het feit dat er een bioscoop in Ede is zien wij genoeg kansen voor een bioscoop in Veenendaal. "

Neutraal

CDA

"Als een exploitant er brood in ziet is hij welkom. "

Oneens

ChristenUnie

"We hebben een filmhuis waar ook films voor het grote publiek worden gedraaid. Verder laten we het over aan ondernemers. "

SGP

"De activiteiten van een bioscoop passen voor een groot deel niet bij de Bijbelse waarden en normen."

D66

"Dat hoeft de gemeente niet te faciliteren, maar elke ondernemer is uiteraard van harte welkom! (En we hebben al een mooi filmhuis!)"

VVD Veenendaal

"De gemeente gaat niet over het vestigen van een bioscoop. Dat is aan een ondernemer. Uiteraard moet de gemeente een eventuele geïnteresseerde ondernemer goed informeren en ondersteunen bij bijvoorbeeld vergunningverlening en informatieverstrekking. Dit hoort bij de gastvrije houding die we voor iedere ondernemer willen. Maar het daadwerkelijke vestigen van een bioscoop moeten we aan de markt overlaten."

JouwVeenendaal

"Dit is volgens JouwVeenendaal geen taak van de gemeente. Dit moet overgelaten worden aan de markt."

Jezus Leeft

"Dit heeft geen prioriteit."

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl