Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 20

Winkeltijden

Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen of hun zaak op zondag open gaat.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"D66 Vijfheerenlanden is voor de verruiming van winkeltijden. Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen wanneer zij hun zaak openen. Zondagopenstelling zorgt voor hogere inkomsten voor ondernemers en genereert economische groei en banen. Vanzelfsprekend zijn ondernemers vrij om hun winkel niet op zondag open te doen. Op die manier kan de ondernemer zelf bepalen wat bij hem en zijn onderneming past."

VVD

"Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op zondag open willen zijn."

PvdA

"Wat de PvdA betreft is de samenleving zelf prima in staat om te bepalen of winkels op zondagen open mogen, mits ondernemers hiertoe niet verplicht worden. Wij geven vrijstelling voor alle zondagen en vinden dat winkels op deze dagen van 12:00 tot 17:00 uur geopend mogen zijn. Wij grijpen alleen in wanneer blijkt dat kleine zelfstandige ondernemers onevenredig geraakt worden door deze vrijstelling. Werknemers dienen conform de Arbo- en arbeidstijdenwet beschermd en beloond te worden op zondagen."

GroenLinks

"Winkeliers moeten de ruimte krijgen om zelf hun openingstijden te bepalen. Wel wil GroenLinks dat er goed gekeken wordt naar de belangen van kleine winkeliers, voor wie het soms moeilijker is om ook zondag open te zijn. Horeca moet sowieso alle ruimte krijgen. "

Neutraal

CDA

"Het gesprek over de zondagsopenstelling van winkels willen we open met de bewoners per kern en dorp voeren, in overleg met de middenstand en met de ondernemersverenigingen. Een goed uitgangspunt is om de zondagsopenstelling per kern op maat te bepalen. "

VHL Lokaal

"Er moet gekeken worden naar draagvlak onder bewoners en winkeliers. Daarbij moet maatwerk mogelijk zijn."

Oneens

ChristenUnie

"De economie hoeft niet altijd de boventoon te voeren. Voldoende rust en ontspanning is belangrijk voor ons welzijn. We zien dat voor veel winkeliers en werknemers 52 koopzondagen en de concurrentiedwang die daarmee gepaard gaat geen optie is. We vinden dat het marktdenken niet de overhand moet krijgen in onze maatschappij. Daarom zijn wij tegen de uitbreiding van de koopzondagen."

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: • De SGP is principieel niet voor commercieel gerichte bedrijvigheid op zondag en streeft naar sluiting van winkels op zondag. "

Stelling 2 van 20

Veeteelt

De gemeente moet de omvang van veeteeltbedrijven via vergunningen beperkt houden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Beperking van schaalgrootte van landbouw leidt tot verzwakking van de concurrentiepositie van boeren. Het draagt bij aan de "race to the bottom" van boeren en dat is niet goed. Toch zijn er wel dingen die je als gemeente kunt doen om schaalgrootte te beperken. Bijvoorbeeld door gunstige financieringen om de kapitaallast van boeren te beperken, ondersteunen bij landschapsonderhoud en het stimuleren van ontwikkeling van andere economische activiteit op de boerderij."

VHL Lokaal

"Wij willen geen megastallen in onze gemeente ."

PvdA

"Agrariërs die (geleidelijk) willen overstappen van gangbare landbouw naar duurzame landbouw, om zo onder andere de biodiversiteit van het cultuurlandschap te behouden, moeten door de gemeente, via ruimhartige regelgeving, worden gefaciliteerd. Kijk op https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl voor ons volledige verkiezingsprogramma."

GroenLinks

"Landbouw en veeteelt moeten stapsgewijs een omslag gaan maken naar meer biologisch en ciruclair. Op zich zijn grotere veeteeltbedrijven niet erg, maar dan moeten ze wel biologisch zijn. "

Neutraal

Oneens

VVD

"De agrarische sector is de landschappelijke en economische drager van het buitengebied, de VVD Vijfheerenlanden ziet deze functies ook geborgd in de gemeente Vijfheerenlanden. Door middel van structureel overleg worden structuurversterkingen, innovaties en duurzaamheid gestimuleerd om te komen tot een evenwichtige ontwikkeling van het gebied."

CDA

"De agrarische ondernemers zijn een beeldbepalende factor in ons landschap. Ze hebben een belangrijke rol bij het in stand houden van het landschappelijke karakter van onze gemeente. De huidige aanwezige agrarische sector moet zich kunnen blijven ontwikkelen."

ChristenUnie

"Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en zorgen voor de schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Veeteeltbedrijven krijgen daarom de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken. Ze moeten dan wel een bijdrage leveren aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap. De gemeente helpt hierbij op het gebied van bijvoorbeeld een soepele vergunningverlening. "

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: • In onze plattelandsgemeente dient de agrarische sector vanuit zowel economisch als landschappelijk belang een speerpunt van beleid te zijn. • In het bestemmingsplan buitengebied worden voor agrarische bedrijven geen aanvullende beperkingen opgelegd t.o.v. landelijk en provinciaal beleid. • Door samenvoeging kan het gebeuren dat grotere agrarische bedrijven ontstaan. Dit kan inhouden dat agrarische bouwblokken vergroot moeten worden. "

Stelling 3 van 20

Coffeeshops

Binnen de gemeente moeten er voldoende coffeeshops zijn, zodat er geen straathandel in cannabis ontstaat.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"D66 staat voor een realistisch softdrugsbeleid. Drugsoverlast neemt toe en de handhaving kost steeds meer capaciteit van de politie. Coffeeshops voorkomen straathandel en verkoop vanuit woningen. Door illegale teelt tegen te gaan haal je daarnaast wietteelt uit de sfeer van de georganiseerde criminaliteit."

VHL Lokaal

"Wij vinden dit een noodzakelijk kwaad ."

PvdA

"Coffeeshops voorkomen dealen en overlast op straat. De coffeeshop in Leerdam is een goed voorbeeld hoe dit georganiseerd kan worden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan preventie. De PvdA is voorstander van deelname aan het landelijk experiment waarbij de illegale levering van wiet aan coffeeshops wordt vervangen door, door de staat geleverde softdrugs. Kijk op https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl voor ons volledige verkiezingsprogramma."

GroenLinks

"Straathandel in cannabis moet sowieso voorkomen worden. Coffeeshops zijn de enige goed werkende om dit te voorkomen. "

Neutraal

VVD

"De VVD Vijfheerenlanden is terughoudend ten aanzien van coffeeshops. Op plaatsen, zoals in Leerdam, waar een goed controleerbare coffeeshop bijdraagt aan het terugdringen van de verkoop van drugs en bijbehorende criminaliteit, wil de VVD Vijfheerenlanden coffeeshops toestaan."

Oneens

CDA

"Het CDA zet in op het voorkomen van drugsgebruik en het aanpakken van drugscriminaliteit. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. Dit moet worden bestreden."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan. De praktijk leert dat straathandel niet stopt vanwege aanwezigheid van coffeeshops. Er moet streng opgetreden worden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. "

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: • De SGP is tegen vestiging van coffee- en seksshops. Aan een proef of experiment voor wietteelt zal de SGP geen steun verlenen. "

Stelling 4 van 20

Natuur

De ontwikkeling van natuur mag ten koste gaan van landbouwgrond.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Vijfheerenlanden is een gebied met unieke natuur. D66 wil dat behouden en beschermen. Dit doen wij het liefst samen met boeren. Bijvoorbeeld door wilde bloemen terug te laten komen langs de slootkanten en kleine bosjes te plaatsen op weilanden die dan ook als schaduwplek kunnen dienen voor koeien. Ons gebied kent daarnaast veel laaggelegen veengrond dat wel landbouwgrond is, maar minder geschikt is voor voedselproductie. Dit kunnen we benutten voor natuur."

PvdA

"De PvdA wil aandacht voor een duurzame, groene inrichting van ons landschap, waarin de ruimte voor de natuur zeer belangrijk is. Daarnaast moet de gemeente agrariërs, die willen overstappen van gangbare landbouw naar duurzame landbouw, om zo de biodiversiteit van het cultuurlandschap te behouden, via ruimhartige regelgeving faciliteren."

ChristenUnie

"De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. We willen af van de tegenstelling tussen natuur en boer. Juist boeren staan heel dicht bij de natuur."

GroenLinks

"Ontwikkeling van natuur biedt in combinatie met stimulering van ecotoerisme een kans voor de Vijfheerenlanden. Voor verbetering van de ecostructuur is het goed als de diverse natuurgebieden langzaam naar elkaar toe groeien. Landbouw en natuurontwikkeling moeten meer samengaan. Hierdoor kan er meer natuur gerealiseerd worden zonder dat de kosten stijgen. De boeren kunnen onder voorwaarden van natuurvriendelijk beheer terreinen beheren in ruil voor de natuurlijk productie van deze terreinen."

Neutraal

VVD

"Wij vinden de agrarische sector van groot belang, maar ook onze mooie natuurlijke omgeving. Het beleid moet gericht zijn op de samenhang van de natuurgebieden. Natuur en agrariërs gaan goed samen. "

VHL Lokaal

"In goed overleg met de agrariërs in onze gemeente zal daar naar gekeken moeten worden. "

Oneens

CDA

"Vijfheerenlanden kent een karakteristiek en uniek Hollands landschap met sloten en weilanden met een grote biodiversiteit. Om dit landschap duurzaam te ontwikkelen en in stand te houden moeten de burgers, boeren en bedrijven betrokken blijven bij hun omgeving en zich daar verantwoordelijk voor voelen."

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: • In het bestemmingsplan buitengebied worden voor agrarische bedrijven geen aanvullende beperkingen opgelegd t.o.v. landelijk en provinciaal beleid. • In onze plattelandsgemeente dient de agrarische sector vanuit zowel economisch als landschappelijk belang een speerpunt van beleid te zijn. "

Stelling 5 van 20

Groenbeheer

De gemeente moet inwoners stimuleren om plantsoenen en perken zelf te beheren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"De VVDVijfheerenlanden is voorstander van het in eigen beheer geven van openbaar groen dmv verkoop en/of in onderhoud geven aan inwoners. "

CDA

"Gericht wijkbeheer voorkomt dat er een onverzorgde ruimtes ontstaan. Dorps- en wijkraden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Als CDA gaan we ons inzetten om burgerparticipatie in welke vorm dan ook, breed in de gemeente te realiseren. Concreet betekent dit dat de gemeente initiatieven van de kernen en/of wijken die de leefbaarheid en vitaliteit bevorderen, ondersteunt door geld hiervoor te reserveren binnen de begroting in een zogenaamde burgerbegroting van 1% van de totale begroting. "

VHL Lokaal

"Er zal daarbij goed gekeken moeten worden naar de praktisch uitvoerbaarheid hiervan. "

PvdA

"Het verbinden van inwoners is onze belangrijkste opdracht voor de komende jaren. Het bijhouden van plantsoenen en perken door bewoners is een mooi voorbeeld van een activiteit om dit te realiseren."

ChristenUnie

"Niets moet, maar als inwoners dit willen, wil de ChristenUnie graag de ruimte bieden. Deze inwoners krijgen dan ook ondersteuning van de gemeente. "

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: • Onderzoeken hoe openbare ruimte zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Waar mogelijk moet betrokkenheid van burgers worden gestimuleerd. Dus wel met de restrictie dat het geen 'eendagsvlieg' gaat worden!"

GroenLinks

"GroenLinks wil meer zeggenschap bij de inwoners zelf. Plantsoenen en perken (en ook bermen langs wegen en dijken) zijn daarbij wel het minste. GroenLinks wil zeker op termijn veel verder gaan en daar waar mogelijk ook bijvoorbeeld WMO budgetten in beheer van wijken of dorpen geven. Primair doel van dergelijk beheer door burgers mag echter nooit bezuiniging zijn. "

Neutraal

Oneens

D66

"Het beheer van plantsoenen en perken is in de eerste plaats een taak voor de gemeente. Soms willen inwoners liever zelf hun plantsoen of perk beheren. Dan moet dat volgens D66 kunnen, mits daarover goede afspraken worden gemaakt. De verantwoordelijkheid voor een goed onderhouden plantsoen ligt uiteindelijk bij de gemeente."

Stelling 6 van 20

Aanpak leegstand

Leegstaande winkelpanden in de dorpen moeten zo snel mogelijk worden omgebouwd tot woningen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Leegstand moet te allen tijde worden voorkomen. Dat geldt helemaal voor leegstand van historische panden. Waar mogelijk moet de gemeente helpen om ongebruikt monumentaal erfgoed een passende herbestemming te geven. Door het voor cultureel ondernemers extra aantrekkelijk te maken om in de panden te investeren bijvoorbeeld, of door te bemiddelen tussen eigenaren en nieuwe gebruikers met goede ideeën. Ook moet de mogelijkheid voor herbestemming tot woning worden bekeken."

VVD

"Langdurige leegstand en geen zicht op een ondernemer die er brood in ziet? Dan knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving. "

Neutraal

CDA

"Het aanbod van winkels en voorzieningen moet per verzorgingskern voldoende aanwezig zijn. Indien geen vervangende detailhandel mogelijk is moeten leegstaande gebouwen kunnen worden opgesplitst of een ander functie krijgen. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat de gemeente mede verantwoordelijk is voor de leefbaarheid in een dorp. Winkels zijn hiervoor belangrijk. Maar als een winkelpand lange tijd leeg staat, kan het pand inderdaad omgebouwd worden tot een woning."

GroenLinks

"In kleinere dorpen is het beter te kijken of de winkelpanden kunnen worden gebruikt voor voorzieningen ten behoeve van de inwoners van het dorp. In de grotere dorpen kan ombouwen tot woningen ook een goede bestemming zijn."

Oneens

VHL Lokaal

"Gekeken zal moeten worden naar alternatieve invulling waarbij gedacht kan worden aan burgerparticipatie-projecten die de leefbaarheid ten goede komen."

PvdA

"Door het breed inzetten van Citymarketing, dus ook voor de kleine kernen, willen we voorkomen dat er winkelleegstand ontstaat."

SGP Vijfheerenlanden

"Dit hangt af van de levensvatbaarheid van een mogelijk nieuw te vestigen winkelondernemer. Soms zijn soms alternatieven mogelijk: In ons verkiezingsprogramma staat bijvoorbeeld ook: Voor o.a. kern Zijderveld: In stand houden projecten St. Vitaal Dorp t.w.: Winkel & Zo - voor kern Ameide: behoud winkelbestand - voor kern Leerbroek: winkels waar mogelijk behouden Kortom, het antwoord kan op zowel 'eens' als 'oneens' uitkomen!"

Stelling 7 van 20

Sociale woningbouw

De gemeente Vijfheerenlanden moet zorgen voor meer sociale woningbouw.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VHL Lokaal

Geen toelichting gegeven

PvdA

"De PvdA Vijfheerenlanden wil bij nieuwbouwprojecten in principe minimaal 30% sociale woningbouw (koop of huur) realiseren. Dit doen we via een actief grondbeleid. Sociale koopwoningen hebben een maximumprijs van € 200.000. Kijk op https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl voor ons volledige verkiezingsprogramma."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil dat woningcorporaties zorg dragen voor voldoende sociale huurwoningen. Een goed en betaalbaar huis in een prettige omgeving, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot."

GroenLinks

"Er moeten sowieso meer betaalbare woningen gebouwd worden, zowel voor de huur- als voor de koopsector. "

Neutraal

D66

"Veel jongeren willen in eerste instantie wel in hun eigen stad of wijk blijven wonen – in de buurt van vrienden, familie en werk – maar als er geen passend woningaanbod voor ze is, trekken ze noodgedwongen weg. Dat is niet goed voor de jongeren zelf en zeker ook niet voor de stad en regio. D66 Vijfheerenlanden zet zich daarom in voor een gemeentelijk grond- en bestemmingsplanbeleid dat een evenwichtige mix van nieuwbouw voorstaat."

CDA

"Het CDA streeft naar een goede en betaalbare huisvesting voor alle doelgroepen. Zowel voor de huurders als voor de kopers. Er zullen daarom voldoende woningen moeten worden gebouwd. Bij nieuwbouwprojecten dient te worden gestreefd naar ca. 25% sociale woningbouw, zowel huur als koop! Hierbij moet worden gekeken naar een goede spreiding over de kernen, afgestemd op de behoefte. "

Oneens

VVD

"Wij willen de gemeente niet volbouwen met sociale huurwoningen. Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen."

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: •Bouw van koopwoningen verdient prioriteit, sociale woningbouw wordt gerealiseerd waar nodig. "

Stelling 8 van 20

Winkelaanbod

Een gevarieerd winkelaanbod in de (grotere) kernen, is een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Een gevarieerd winkelaanbod is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ondernemers. De gemeente moet echter wel het juiste ondernemersklimaat scheppen om ondernemers optimale ruimte te kunnen bieden. Daarnaast moet de gemeente voor ondernemers een gesprekspartner zijn vanuit de gedachte "Kunnen we het mogelijk maken?"."

VVD

"Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Wij willen samen met de ondernemers werken aan het aantrekkelijker maken van de winkelgebieden. Goed voor de ondernemers en goed voor de inwoners."

CDA

"Het aanbod van winkels en voorzieningen moet per verzorgingskern voldoende aanwezig zijn. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt dat de gemeente mede verantwoordelijk is voor bloeiende binnensteden. Om de leefbaarheid van een dorp of wijk te behouden, kan de gemeente bijvoorbeeld inzetten op het concentreren van winkels in een bepaald gebied, zodat het winkelgebied aantrekkelijker wordt. Dit komt de variatie dan ook ten goede."

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: - Voor Leerdam-centrum: Het winkelbestand is nagenoeg compleet, zowel wat betreft food als non-food - Voor Leerdam-centrum: De gemeente voert een actief beleid om het kernwinkelapparaat binnen de zgn. ‘ankerstructuur’ (Fonteinstraat, Kerkstraat, Markt, deels Westwal en Vlietskant) te versterken door winkels vanuit de ‘aanloopstraten’ naar het ‘anker’ te verplaatsen. De gemeente heeft voor grotere kernen beslist een faciliterende rol."

Neutraal

PvdA

"Op dit moment hebben de grote stadskernen een eigen citymarketing. Om de nieuwe krachtige gemeente Vijfheerenlanden op de kaart te zetten, is een overkoepelende citymarketing wenselijk. Hiermee stimuleren we een gevarieerd winkelaanbod. "

GroenLinks

"De gemeente gaat niet over het winkelaanbod. Wel moet gezorgd worden dat de winkelgebieden aantrekkelijk blijven/worden. In zowel Leerdam als Vianen kan daar nog veel in verbeterd worden. In de kleine kernen moet de gemeente zorgen dat voorzieningen (ook winkels) zo veel mogelijk behouden blijven. Ondersteunen van initiatieven als Vitaal-Dorp in Everdingen zijn daar een middel voor."

Oneens

VHL Lokaal

"Gemeente kunnen hier niet op sturen, wel moeten zij het proberen te stimuleren en faciliteren. "

Stelling 9 van 20

Windmolens

De gemeente moet ruimte bieden voor de komst van meer windmolens.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Windmolens op land zijn nog steeds de meest betaalbare vorm van duurzame opwekking van energie. D66 wil wel dat dit onder goede voorwaarden gebeurt. Windmolens moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk bij bestaande infrastructuur worden neergezet, zoals bij snelwegen. D66 wil dat omwonenden écht inspraak hebben over windmolens in hun omgeving en kunnen meepraten en meebeslissen over de locatie. Er worden eisen gesteld aan het geluid en mensen moeten gecompenseerd worden voor eventuele schade."

ChristenUnie

"De ChristenUnie zet in op een energietransitie binnen één generatie. Om deze energietransitie te realiseren, kunnen we niet om windmolens heen. Belangrijk is wel dat inwoners nauw betrokken worden als het gaat om de plek van windmolens. De ChristenUnie vindt het ook belangrijk dat inwoners voordeel kunnen hebben van de windmolens, ook de mensen met een kleinere portemonnee. "

GroenLinks

"Echter alleen daar waar de ruimtelijke en landelijke impact beperkt is. "

Neutraal

VHL Lokaal

"Goed gekeken zal moeten worden naar nut en noodzaak, waarbij inpassing in het landschap ook belangrijk is. "

PvdA

"De PvdA Vijfheerenlanden wil eerst beschikbare daken benutten voor zonnepanelen en daarna pas nadenken over zonneparken en windparken. Kijk op https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl voor ons volledige verkiezingsprogramma. "

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: • Voor de ontwikkeling is windenergie belangrijk, maar SGP Vijfheerenlanden wil de nadelen (ontsiering van het landschap, geluidsoverlast, slagschaduw) zo veel als mogelijk beperken. Daarnaast vindt de SGP dat er voor de ontwikkeling van windmolens draagvlak moet zijn onder de bevolking. Om dit te bereiken dient het eigendom voor tenminste 50% in de streek te te liggen bij een burgercollectief."

Oneens

VVD

"Met drie windmolens en het groeiende aantal zonnepanelen op woningen, bedrijfspanden en gemeentelijk vastgoed leveren we al een flinke bijdrage aan de energietransitie. De VVD is dan ook geen voorstander van uitbreiding van het aantal windmolens en zonnevelden op landbouwgrond. De grote hoeveelheid platte daken op bedrijfsgebouwen biedt volop ruimte daar verder uit te breiden. Bureaucratische obstakels die dat in de weg staan moeten aangepakt worden. "

CDA

"In de zoektocht naar een evenwichtige balans tussen het milieubelang en het belang op het gebied van wonen en recreatie, is het CDA terughoudend in de plaatsing van windmolens en de aanleg van uitgestrekte zonneweides in de gemeente Vijfheerenlanden. "

Stelling 10 van 20

Bouwen

De gemeente moet toestaan dat er gebouwd wordt buiten de bebouwde kom.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"De VVD Vijfheerenlanden streeft naar een transparant dorpenbeleid, gebouwd op het onderscheid tussen stedelijk gebied, verzorgingsdorpen en woondorpen. Dit alles passend in een blijvend groen landschap. En vanuit die visie is het soms verstandiger om buiten de bebouwde kom een stukje uit te breiden, zodat het groen in de bebouwde kom kan blijven. Het moet aantrekkelijk blijven om in Vijfheerenlanden te wonen. "

CDA

"In Leerdam en Vianen wil het CDA de grotere nieuwbouwlocaties realiseren met voldoende sociale woningen (huur en koop) en woningen in de vrije sector. Door de groei van deze kernen wordt het draagvlak onder de stedelijke voorzieningen, zoals een gezond winkelbestand, versterkt. "

VHL Lokaal

"Maar goed gekeken zal moeten worden of de plaatselijke situatie dit toelaat."

PvdA

"Kleine kernen mogen niet op slot gezet worden. De PvdA wil dat woningbouw in alle kernen blijft plaatsvinden. Aandacht voor een duurzame groene inrichting met ruimte voor natuur is belangrijk. Kijk op https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl voor ons volledige verkiezingsprogramma. "

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: •Per kern worden in aantal en behoefte gebouwd zodat het basisvoorzieningenniveau in stand blijft en de binding met kern of buurt wordt versterkt. Bouwcontouren kunnen eventueel ter discussie worden gesteld. "

Neutraal

Oneens

D66

"D66 is van mening dat woningbouw allereerst binnen de bebouwde kom zou moeten plaatsvinden. Het buitengebied kan alleen dan buitengebied blijven. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil het open landschap als onderdeel van het Groene Hart behouden en versnippering voorkomen. Daarom moet de gemeente niet toestaan dat er gebouwd wordt buiten de bebouwde kom."

GroenLinks

"In principe niet. In de meeste gevallen kan woningbouw nog prima binnen de bebouwde kom. In het kader van omzetten van gebouwen (meters) met een agrarische bestemming in een woonbestemming, mag dit niet leiden tot aantasting van het landschap. Uitgangspunt blijft bovendien dat in de Vijfheerenlanden gebouwd moet worden voor eigen bewoners, niet voor overloop van over de Lek."

Stelling 11 van 20

Schoolgebouwen

Schoolgebouwen waar steeds minder leerlingen naartoe gaan moeten plaatsmaken voor huizen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

VHL Lokaal

"Als dit betekent dat scholen in kleine kernen verdwijnen zijn wij hier tegen, in onze grotere kernen zou dit wel mogelijk zijn "

GroenLinks

"We zijn voorstander minimaal één basisschool te behouden in de dorpen waar die nu aanwezig zijn. Verder zijn we een voorstander dat de keuze voor openbaar basisonderwijs mogelijk blijft. Overigens kan het ook zijn dat oude schoolgebouwen de functie van wijk- of dorpsgebouw aanneemt. "

Oneens

D66

"Scholen hebben een belangrijke rol in de leefbaarheid van de kernen. De gemeente moet er dan ook alles aan doen de scholen voor de kernen te behouden. Dat kan bijvoorbeeld door de gebouwen ook voor andere doelen te gebruiken of door de school te huisvesten in een ander (kleiner) gebouw. "

VVD

"Bij nieuwbouw van scholen zetten we in op brede scholen/ integrale kindcentra in de verzorgingsdorpen en stedelijke gebieden. De VVD Vijfheerenlanden stimuleert de uitbreiding van mogelijkheden voor lager en middelbaar en hoger beroepsonderwijs in onze gemeente. In kernen waar er twee scholen vervangen worden door één brede school of één integraal kindcentrum komen dus ook locaties vrij voor woningbouw."

CDA

"Het CDA wil voor elke kern basisonderwijs! De gemeente ondersteunt in belangrijke mate de beschikbaarheid van schoolgebouwen in de gemeente. Een basisschool is voor elke kern belangrijk omdat deze een belangrijke samenbindende en sociale functie heeft. "

PvdA

"Belangrijk voor de leefbaarheid van kernen en wijken is dat er goede voorzieningen zijn. Het voortbestaan van de school is, voor met name de kleine kernen, van groot belang. Kijk op https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl voor ons volledige verkiezingsprogramma. "

ChristenUnie

"Scholen zijn ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van met name de kleine dorpen. De ChristenUnie pleit daarom voor het behoud van scholen, ook als het aantal leerlingen minder wordt. "

SGP Vijfheerenlanden

"Opheffing van scholen, behoudens een wettelijke ondergrens die niet binnen het verband van scholen is te compenseren, is niet aan de gemeente maar aan de schoolbesturen zelf."

Stelling 12 van 20

Grote winkelketens

De gemeente moet stimuleren dat grote winkelketens zich vestigen aan de randen van de dorpen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Door de vestiging van winkelketens aan de randen van de kernen wordt de leefbaarheid vergroot en kan een run naar andere steden worden voorkomen. Voor D66 is het wel belangrijk dat dit niet ten koste gaat van natuur of landbouwgrond. De winkelketens mogen daarom alleen binnen de rode contour worden geplaatst."

PvdA

"Grote winkelketens trekken veel verkeer aan en hebben grote winkeloppervlakten nodig. De centra in Vijfheerenlanden zijn hier niet op berekend en ingericht. Behalve dat de verkeersonveiligheid in de centra zal toenemen, zijn er onvoldoende parkeerplaatsen en nagenoeg geen mogelijkheden voor grote winkeloppervlakten. "

Neutraal

VHL Lokaal

"Dit hangt van de plaatselijke situatie af. "

Oneens

VVD

"In zijn algemeenheid niet, maar netjes beoordelen of het passend is indien de situatie zich aandient. Past het in de omgeving en is er vraag naar blijven centraal staan. Detailhandel aan de randen van dorpen en steden mogen niet ten koste gaan van de winkelgebieden in de kernen."

CDA

"Het aanbod van winkels en voorzieningen moet per verzorgingskern voldoende aanwezig zijn, waar mogelijk dit met elkaar combineren."

ChristenUnie

"Wat de ChristenUnie betreft komen er geen winkelcentra in het buitengebied (grootschalige winkels/ outletcentra). Het is juist belangrijk om te investeren in de kernen."

SGP Vijfheerenlanden

"De infrastructuur van het landelijk gebied is vaak niet toereikend voor het verkeersaanbod, dus stimuleren is zeker niet aan de orde."

GroenLinks

"Wij zijn voorstander het landelijke beeld van onze dorpen te behouden zoals het is. Winkelketens hebben niets te zoeken bij onze (kleine) dorpen. Het is bovendien landelijk en provinciaal beleid om winkelketens te weren uit bedrijfsgebieden die doorgaans aan de rand van de dorpen/steden liggen. Daarmee wordt namelijk het binnenstadgebied ondermijnd en autogebruik gestimuleerd."

Stelling 13 van 20

Betaalbare sportclubs

De kosten voor sportverenigingen moeten laag blijven, ook als dat leidt tot belastingverhoging.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"D66 vindt het belangrijk om sportclubs zo goed mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld door het moderniseren van de sportaccommodaties. Hierbij denken wij onder meer aan het omzetten van (veld-)verlichting naar led-verlichting en het verstrekken van renteloze leningen voor de verduurzaming van sportaccommodaties. Dit zorgt voor een grote kostenbesparing bij sportclubs op vaste lasten, waardoor zij geld overhouden om te investeren in de sport."

VVD

"De VVD Vijfheerenlanden wil via het subsidiebeleid stimuleren dat sportverenigingen zich inzetten voor jongeren, ouderen en mindervaliden. Inzet voor die doelgroepen dan lage lasten voor de sportvereniging. Wat verenigingen zelf kunnen, moeten ze zeker zelf doen. We kunnen niet voor alles de rekening bij onze inwoners leggen. "

CDA

"Sport en bewegen (op school en in de sportvereniging) is nodig om kinderen en volwassenen de mogelijkheid te bieden om samen plezier te hebben, de strijd aan te gaan tegen overgewicht en kennis te maken met vrijwilligerswerk."

VHL Lokaal

"Belastingverhoging kan pas aan de orde zijn als alle alternatieven goed zijn afgewogen. "

PvdA

"De gemeente investeert gericht in sportdeelname. Dankzij de PvdA krijgen kinderen uit een gezin met een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum, een sport- en cultuurpas. De gemeente ondersteunt in goede en moderne sportaccommodaties. Kijk op https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl voor ons volledige verkiezingsprogramma. "

GroenLinks

"Sport moet toegankelijk zijn en blijven voor iedereen. "

Neutraal

ChristenUnie

"Sport moet betaalbaar zijn voor iedereen. De kosten moeten voor sportverenigingen dus inderdaad laag blijven. Sportcomplexen moeten duurzaam worden. Dit scheelt in de energiekosten. De ChristenUnie vindt niet dat de belasting verhoogd moet worden. "

Oneens

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: • Er moet een gezond evenwicht zijn tussen het algemeen belang en de kosten die de gemeente maakt om het sporten te stimuleren. Zelfwerkzaamheid van de sportverenigingen is voorwaarde voor een gemeentelijke bijdrage. "

Stelling 14 van 20

Starters

De gemeente moet starters financieel helpen om aan een huis te komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"D66 Vijfheerenlanden wil dat onze jongeren altijd als starter een geschikte woning kunnen vinden en dat onze ouderen nooit de gemeente hoeven te verlaten omdat er te weinig geschikte woningen zijn. Er moeten dus voldoende geschikte starterswoningen komen. De bestaande startersleningen moeten daarnaast zeker gehandhaafd en zo nodig uitgebreid worden."

CDA

"Het CDA streeft naar een goede en betaalbare huisvesting voor alle doelgroepen. "

VHL Lokaal

Geen toelichting gegeven

PvdA

"De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden moet prioriteit geven aan volkshuisvesting voor starters. Dit doen we onder andere door het bieden van startersleningen. Kijk op https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl voor ons volledige verkiezingsprogramma."

ChristenUnie

"De ChristenUnie wil starters de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de starterslening en het starterscontract. Dit zijn goede instrumenten om (door)starters in staat te stellen om tóch een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt. "

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: • Voldoende betaalbare starterswoningen voor de jeugd en in de kern kunnen blijven wonen van ouderen zijn essentiële criteria bij keuzes. De gemeente ondersteunt dit beleid met maatregelen zoals advisering, ondersteuning (bijv. bij projecten van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), starters- en duurzaamheidsleningen e.d. "

Neutraal

VVD

"De VVD Vijfheerenlanden pleit voor betaalbare starterswoningen. De starterslening is al een bestaande maatregel, geen verdere uitbreiding van regels. Bij woningbouw wel rekening houden met nieuwe behoefte. Er komt een generatie die klein wil wonen in vrije ruimte. "

GroenLinks

"De gemeente kan inwoners niet op deze manier financieel ondersteunen. Wel moet de gemeente zorgen voor meer sociale woningbouw en goedkopere koopwoningen voor eigen bewoners. "

Oneens

Stelling 15 van 20

Mantelzorgers

Mensen die voor vrienden of familie zorgen, mogen geen sollicitatieplicht hebben.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Het CDA vindt dat in onze samenleving het gezin en de familie centraal staan. Zorg en ondersteuning moet zo dicht mogelijk bij de mensen georganiseerd worden. Daarbij wordt er gekeken naar het sociale netwerk bestaande uit mantelzorgers, familie, vrienden, buren, maar ook naar vrijwilligers en maatschappelijke organisaties."

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier bijdragen aan de samenleving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij."

GroenLinks

"Mantelzorg is een zeer belangrijk onderdeel van de zorg geworden. Mensen die de verantwoordelijkheid op zich nemen om voor hun naasten te zorgen, moeten in die moeilijke tijd niet lastiggevallen worden met de plicht daarnaast te solliciteren. "

Neutraal

VHL Lokaal

"Per situatie zal hier naar gekeken moeten worden. "

PvdA

"De PvdA wil dat de rigide sollicitatieplicht in de WW voor langdurig werklozen wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats moet maatwerk komen. Mensen die over een langere periode nog geen werk hebben gevonden moeten niet eindeloos worden bezocht en aangeschreven door controleurs. De gemeente moet experimenteerruimte krijgen om gezamenlijk bevredigende oplossingen te vinden. Kijk op https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl voor ons volledige verkiezingsprogramma. "

Oneens

D66

"Als je geen werk hebt worden de kansen op de arbeidsmarkt kleiner naarmate die situatie langer duurt. D66 vindt het belangrijk dat mensen boven alles voor zichzelf kunnen blijven zorgen. Voor situaties waar mantelzorg dagelijks werk in de weg staat moeten goed oplossingen komen. Die oplossing zien wij echter niet in het verkleinen van kansen op werk, maar veel meer in het ondersteunen bij de mantelzorg."

VVD

"Veel Nederlanders zorgen voor hun naasten. Dat doen zij graag en met heel veel liefde. Wij vinden deze mantelzorg ontzettend waardevol voor onze samenleving. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, moeten gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. Zij overleggen met de mantelzorger wat hij of zij zelf kan doen en waar ondersteuning nodig is. Wij stimuleren en faciliteren de mantelzorgen waar het maar kan, maar geen sollicitatieplicht daar is niemand meegeholpen. "

SGP Vijfheerenlanden

"De SGP heeft diverse positieve uitspraken over vrijwilligerswerk en ondersteuning van mantelzorgers in haar verkiezingsprogramma opgenomen. Om daar een algemene ontheffing van de sollicitatieplicht aan te koppelen gaat ons te ver. Maatwerk kan wel betekenen dat mensen die geliefden volledig en intensief verzorgen (tijdelijk) ontheven kunnen worden van een sollicitatieplicht."

Stelling 16 van 20

Vluchtelingen

Vluchtelingen moeten extra taalonderwijs krijgen op kosten van de gemeente.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"De beste manier om snel te integreren in de Nederlandse samenleving is het beheersen van de taal. Het geeft meer kans op werk, beter contact met de omgeving en zorgt ervoor dat netwerken kunnen worden uitgebreid en eventueel studie kan worden gevolgd. D66 vindt die zaken belangrijk en wil statushouders ondersteunen met taallessen."

CDA

"Het CDA vindt dat de nieuwe gemeente zich moet houden aan de landelijke norm met betrekking tot de opvang van statushouders. Onze sterke samenleving kan dat aan! De gemeente faciliteert initiatieven om de integratie en opvang goed te laten verlopen. "

VHL Lokaal

"Dit is niet de enige doelgroep die dit extra onderwijs nodig heeft dus breder inzetten."

PvdA

"Veel te veel mensen zijn laaggeletterd en hebben dus moeite mee te komen. De komende periode willen we het bieden van scholing aan mensen die onvoldoende taalvaardigheden hebben sterk intensiveren. Daarbij kunnen bijvoorbeeld de bibliotheken met hun taalcafé's een belangrijke rol spelen. Kijk op https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl voor ons volledige verkiezingsprogramma. "

ChristenUnie

"Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen. Mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning. De ChristenUnie wil om dit te bereiken maatjesprojecten financieel ondersteunen, omdat die bijdragen aan het leren van waarden, cultuur en taal. "

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: • De gemeente zet zich actief in om asielzoekers die zich blijvend hier mogen vestigen de Nederlandse taal te leren. Beheersing van onze taal is noodzakelijk om aan onze maatschappij te kunnen deelnemen. Dus wel met de restrictie dat deze vluchtelingen zich blijvend mogen vestigen."

GroenLinks

"Vluchtelingen moeten geholpen worden zo snel mogelijk onderdeel van de gemeenschap te worden. Overigens worden kosten van taalonderwijs landelijk geregeld. Wel heeft de gemeente een taak voor coördinatie en kwaliteitscontrole van taalonderwijs en integratie van vluchtelingen en andere die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen."

Neutraal

Oneens

VVD

"Wie de Nederlandse taal niet beheerst, heeft geen kans om een bestaan in ons land op te bouwen. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat nieuwkomers er zelf voor zorgen dat zij Nederlands leren spreken, verstaan, lezen en schrijven. Daar betalen zij ook zelf voor, want het is een investering in hun eigen toekomst. Wie onze taal niet beheerst, krijgt als het aan ons ligt geen bijstandsuitkering."

Stelling 17 van 20

Vuurwerkvrije zones

In Vijfheerenlanden moeten vuurwerkvrije zones komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Vuurwerk geeft elk jaar veel overlast en zorgt voor gewonden en schade aan de openbare ruimte. Van geen enkel ander evenement zouden we dergelijk grote gevolgen en kosten voor de gemeente accepteren. D66 vindt dat het niet meer te verantwoorden is om niet vergaande beperkingen in te stellen om de veiligheid te vergroten en overlast te verkleinen. Wij denken dat goed gekozen vuurwerkvrije zones daarbij kunnen helpen zolang deze ook gehandhaafd worden."

VVD

"De VVD denkt en werkt vanuit het liberalisme. Dat betekent dat wij een samenleving willen waarin mensen zo veel mogelijk vrijheid hebben.Er zijn wel grenzen aan persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. Daarom is goed om rekening te houden met kwetsbare groepen."

CDA

"We leven met elkaar in een steeds drukker wordende openbare ruimte die veilig moet blijven voor iedereen. "

VHL Lokaal

Geen toelichting gegeven

PvdA

"De PvdA vindt dat er best zones mogen zijn waar het beter is om geen vuurwerk af te steken. Bijvoorbeeld rondom basisscholen, woon-zorgcentra, kinderboerderijen, parken en dergelijke. Oud en Nieuw is een feest van ons allemaal! "

ChristenUnie

"Vuurwerk leidt voor sommige mensen en dieren tot gevoelens van onveiligheid. Daarnaast veroorzaakt vuurwerk ook veel vandalistisch gedrag. De kosten van vandalisme worden vanzelfsprekend verhaald op daders. Vuurwerkvrije zones kunnen bijdragen aan een veilig Oud en Nieuw."

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: • Er wordt geëxperimenteerd met vuurwerkvrije zones."

Neutraal

GroenLinks

"Maar alleen als dit door de bewoners zelf gedragen wordt. In verschillende steden in Nederland zijn door bewoners zelf vuurwerkvrije zones gemaakt. GroenLinks ondersteunt dit. "

Oneens

Stelling 18 van 20

Voorzieningen in dorpen

De gemeente moet blijvend extra geld uittrekken om voorzieningen in dorpen te behouden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Voorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid en vitaliteit van een dorp of stad. Goede verbindingen, scholen, sportvoorzieningen, een winkel voor dagelijkse boodschappen. Het is de uitdaging om samen met de gemeenschap na te denken wat nodig is voor de vitaliteit van de kernen en hoe je samen die voorzieningen in stand kunt houden of kunt creëren. D66 Vijfheerenlanden voelt zich daar verantwoordelijk voor."

CDA

"Het CDA staat voor het behoud van leefbare kernen. Dit gaan we bereiken door het in stand houden van de basisvoorzieningen"

VHL Lokaal

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Samen zetten we ons in voor de leefbaarheid en sociale samenhang in onze gemeente Vijfheerenlanden. Initiatieven van inwoners worden gefaciliteerd, de overheid zorgt voor een goede dienstverlening. Belangrijk voor de leefbaarheid van kernen en wijken is dat er, naar behoefte, goede voorzieningen zijn zoals een dorpshuis of wijkcentrum. Dorpshuizen kampen met hoge exploitatiekosten (onderhoud gebouwen, energielasten). De gemeente zal dus ook financieel moeten ondersteunen."

ChristenUnie

"Een goed voorbeeld is de waarde van bibliotheken. Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen en het bestrijden van laaggeletterdheid. Bovendien bieden ze alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal). Sluiting van buurt/dorpsvestigingen moet zoveel mogelijk worden voorkomen."

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: • Vijfheerenlanden bouwt voor de kernen, gericht op de instandhouding van het noodzakelijke of gewenste voorzieningenniveau. Bij diverse kernprofielen is opgenomen: • Voldoende woningbouw om basisvoorzieningen (basisschool, dorpshuis/verenigingsleven) in stand te houden."

GroenLinks

"De leefbaarheid van de dorpen is een belangrijk onderdeel in het programma van GroenLinks. Huidge voorzieningen moeten behouden worden. Dit kan niet zonder inbreng van de bewoners zelf. Op gebied van (ver)zorg(ing) moeten de voorzieningen eerder uitgebreid worden. "

Neutraal

VVD

"De voorzieningen zijn op niveau gebracht en blijven van essentieel belang voor de leefbaarheid in de dorpen. Daarnaast moet een gemeente zuinig en zinnig omgaan met geld. "

Oneens

Stelling 19 van 20

Wietproef

Vijfheerenlanden moet meedoen met een landelijk proef voor de kweek van legale wiet.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"De illegale wietteelt kost elk jaar veel politiecapaciteit. Illegale kwekerijen zijn bovendien zeer brandgevaarlijk en door georganiseerde criminaliteit ontwrichten zij de samenleving. Het reguleren van de wietteelt is de enige manier om de gezondheidsrisico’s van gebruikers te beperken, politiecapaciteit voor andere prioriteiten in te zetten en de georganiseerde criminaliteit een slag toe te brengen."

VHL Lokaal

"Wij zijn tegen gebruik van elke vorm van drugs, echter op deze manier los je wel een illegale situatie die al jaren wordt gedoogd op."

PvdA

"Coffeeshops voorkomen dealen en overlast op straat. De coffeeshop in Leerdam is een goed voorbeeld hoe dit georganiseerd kan worden, waarbij ook aandacht is voor preventie. De PvdA is voorstander van deelname aan het landelijk experiment waarbij de illegale levering van wiet wordt vervangen door, door de staat geleverde softdrugs. Kijk op https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl voor ons volledige verkiezingsprogramma. "

Neutraal

VVD

"De VVD Vijfheerenlanden is terughoudend ten aanzien van coffeeshops. Op plaatsen, zoals in Leerdam, waar een goed controleerbare coffeeshop bijdraagt aan het terugdringen van de verkoop van drugs en bijbehorende criminaliteit, wil de VVD Vijfheerenlanden coffeeshops toestaan."

GroenLinks

"Wij zijn hier geen tegenstander van. Het heeft echter geen prioriteit voor GroenLInks Vijfheerenlanden. Op dit ogenblik is het beter energie en aandacht te geven aan de integratie naar de nieuwe gemeente. "

Oneens

CDA

"Het CDA zet in op het voorkomen van drugsgebruik en het aanpakken van drugscriminaliteit. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. Dit moet worden bestreden."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van experimenten hiermee. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af. "

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: • De SGP is tegen vestiging van coffee- en seksshops. Aan een proef of experiment voor wietteelt zal de SGP geen steun verlenen. "

Stelling 20 van 20

Landschap

Landschapsbehoud moet voorrang krijgen boven woningbouw.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"D66 meent dat woningbouw in eerste instantie binnen de bestaande bebouwde kom moet plaatsvinden, waardoor het buitengebied daadwerkelijk buitengebied blijft. Om dat te bereiken kan ook worden gekeken naar herbestemming van kantoor- of bedrijfspanden, zodat zij kunnen worden omgebouwd tot woningen. De gemeente moet zowel binnen als buiten de bebouwde kom boven alles haar groene karakter behouden."

VHL Lokaal

"Bouwen voor eigen bewoners met oog voor de leefbaarheid in de kernen. "

ChristenUnie

"Een goed en betaalbaar huis in een prettige omgeving, dat is voor ons allemaal belangrijk. Lang niet iedereen kan een passende woning vinden. Daarom moet er zeker in de kernen gebouwd worden, maar niet in het open landschap. Om het heel concreet te maken: Lexmond mag niet met een woonwijk aan Vianen verbonden worden."

GroenLinks

"Als regel wel. In de meeste gevallen kan woningbouw nog prima binnen de bebouwde kom. In het kader van omzetten van gebouwen (meters) met een agrarische bestemming in een woonbestemming, mag dit niet leiden tot aantasting van het landschap. Uitgangspunt blijft bovendien dat in Vijfheerenlanden gebouwd moet worden voor eigen bewoners, niet voor overloop van over de Lek."

Neutraal

VVD

"De VVD Vijfheerenlanden pleit voor onder andere meer bouw van betaalbare levensloopbestendige woningen en starterswoningen. Dit alles met een goed dorpenbeleid en passend in het blijvend groene landschap. In onze optiek gaat woningbouw en landschapsbehoud goed samen. "

Oneens

CDA

"In Leerdam en Vianen wil het CDA de grotere nieuwbouwlocaties realiseren met voldoende sociale woningen (huur en koop) en woningen in de vrije sector. Door de groei van deze kernen wordt het draagvlak onder de stedelijke voorzieningen, zoals een gezond winkelbestand, versterkt. "

PvdA

"Kleine kernen mogen niet op slot gezet worden. De PvdA wil dat woningbouw in alle kernen blijft plaatsvinden. Aandacht voor een duurzame groene inrichting met ruimte voor natuur is belangrijk. Er moet in de openbare ruimte voldoende ruimte zijn voor waterberging/buffer om hoosbuien op te vangen. Kijk op https://vijfheerenlanden.afdeling.pvda.nl voor ons volledige verkiezingsprogramma."

SGP Vijfheerenlanden

"In ons verkiezingsprogramma staat: • Per kern worden in aantal en behoefte voldoende woningen gebouwd zodat het basisvoorzieningenniveau in stand blijft en de binding met kern of buurt wordt versterkt. Bouwcontouren kunnen eventueel ter discussie worden gesteld. "

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met: