Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 25

Afval

De duurzame manier van afval ophalen mag de Waalrenaar niet meer kosten dan de huidige aanpak

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Aalst Waalre Belang

"Het scheiden van afval vergt van de burgers extra inspanning. Die moet worden beloond en niet leiden tot een hogere afvalstoffenheffing en het moeten kopen van afvalzakken voor het afvoeren van het restafval."

ZW14

"De kosten gelijk houden is ook mogelijk, als alleen díe afvalstromen frequent worden opgehaald, waarvoor dat nodig is. Namelijk keukenafval en luiers/incontinentiemateriaal. Door veel betere informatie over wat bij welke afvalstroom hoort, en waarom, krijgen de resulterende afval/grondstofstromen meer waarde en kan de kostenstijging voorkomen worden. Het bespaarde geld geven wij liever uit aan verenigingsleven, cultuur en sport."

Neutraal

D66 Waalre

"Er is deels sprake van een verschuiving. Afval en biozakken worden bijvoorbeeld nu gratis verstrekt. Per saldo gaat het om geringe bedragen. Belangrijkste is het bewust omgaan met ons afval. Dat betaalt zich op termijn terug. "

PvdA Waalre

"Kosten en baten van duurzaam inzamelen zijn niet alleen in euro’s uit te drukken. Het hoge serviceniveau kost misschien een paar centen meer, maar het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt levert zoveel méér op. De milieubelasting neemt door duurzaam inzamelen af en daar heeft iedereen baat bij."

GroenLinks Waalre

"Duurzaam afval ophalen is erg belangrijk. Dit moet op een ecologische en economisch verantwoorde manier gebeuren. Belangrijkste aspecten zijn hygiene en effectief scheiden van herbruikbare afvalstromen. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Oneens

VVD Waalre

"Door met de afvalfiets ons afval op te halen dragen we bij aan een verhoging van duurzaamheid in het transport. Wij vinden een kleine verhoging van de heffing acceptabel. "

CDA Waalre

"CDA Waalre is voorstander van de inzameling met de Afvalfiets. Hierdoor stijgt de afvalstoffenheffing licht, maar neemt ook de service aan de inwoners toe."

Stelling 2 van 25

Groenonderhoud

De gemeente moet meer geld uitgeven aan het onderhoud van openbaar groen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Waalre

"Voor CDA Waalre is de groene uitstraling van de gemeente belangrijk. Openbaar groen hoort in een woongemeente als Waalre van hoge kwaliteit te zijn. "

PvdA Waalre

"Het onderhoud van ons openbaar groen is belangrijk voor de uitstraling en leefbaarheid in ons dorp. De afgelopen jaren is, ten gevolge van eerdere bezuinigingen, met kunst en vliegwerk het groen zo goed mogelijk op peil gehouden, maar geld voor het vervangen van groen is er eigenlijk niet. Als we een kwalitatief hoogwaardige groene openbare ruimte willen dan moet er echt geld bij."

Neutraal

D66 Waalre

"Het gaat niet zozeer om meer uitgeven maar om slim uitgeven. De nieuwe wijze van onderhoud waarbij bewoners veel directer zijn betrokken, kost niets meer maar levert wel een beter groen onderhoud en meer tevredenheid onder de mensen op."

ZW14

"Het openbaar groen ligt er in het algemeen goed bij. Bepaalde stukken groen zouden verkocht kunnen worden aan aangrenzende huizen, zodat de onderhoudskosten verminderen. Ook kan Waalre net als andere gemeentes doen, rotondes door bedrijven laten adopteren. ZW14 zou graag meer bijen-vriendelijke beplanting zien en vindt dat groen ook geschikt moet zijn voor tijdelijke opslag van regenwater."

GroenLinks Waalre

"Openbaar groen is een belangrijke factor in de leefbaarheid en maakt het wonen plezierig. De kwaliteit kan verbeterd zonder dat dit meer geld hoeft te kosten. Hiervoor is meer ecologische aanpak en zelfbeheer van openbare ruimte wenselijk. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Oneens

VVD Waalre

"Het onderhoud van het openbaar groen vinden wij op niveau. Aanpassingen kunnen besproken worden met het Team Waalre; de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijf dat het onderhoud doet."

Aalst Waalre Belang

"De kwaliteit van het openbaar groen is goed. Ons inziens is er niet meer geld nodig."

Stelling 3 van 25

Starters

Waalre moet meer goedkope woningen voor starters bouwen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Waalre

"Er is in Waalre een groot tekort aan betaalbare woningen. Niet alleen voor starters overigens. Hier moet echt iets aan gedaan worden. Daarom willen wij fors inzeten op zowel betaalbare huur- als koopwoningen."

Aalst Waalre Belang

"Jongeren en starters die dat willen moeten in de gemeente kunnen blijven wonen. Dit is alleen mogelijk als er voldoende en betaalbare woningen voor deze doelgroep beschikbaar is. Jongeren en starters voorkomen dat Waalre vergrijst en zorgen er voor dat voorzieningen in stand kunnen blijven. "

CDA Waalre

"Wonen is een basisbehoefte. CDA Waalre wil dat betaalbaar wonen voor starters, alleenstaanden en ouderen in Aalst en Waalre mogelijk blijft."

ZW14

"Helaas vertrekken veel jongeren uit Waalre. Ook voor hen moet er meer woonruimte komen. Net zoals voor jonge gezinnen. Wij hopen dat zij gebruik maken van onze mooie voorzieningen, deelnemen aan het verenigingsleven en zo toekomst geven aan een nog mooier Waalre. Gebruik een deel van Het Klooster weer voor huisvesting van o.a. jongeren. Wij willen ook graag ruimte voor zelfbouw/starters zoals 'Tiny Houses'. Bijv. op voormalige honkbalveld als zonnepanelen op het Gat van Waalre haalbaar is."

PvdA Waalre

"Het is voor jongeren en starters bijna onmogelijk om in ons dorp een betaalbare woning te vinden. Voor de leefbaarheid, het op peil houden van voorzieningen en het vitaal houden van ons verenigingsleven is het van groot belang dat zij niet uit ons dorp vertrekken. Als je opgroeit in Waalre moet je er ook kunnen blijven als je volwassen wordt."

GroenLinks Waalre

"Woningbouw voor starters is belangrijk om aan de groeiende vraag te voldoen. Goedkope woningen zijn voor starters onmisbaar. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/ "

Neutraal

Oneens

VVD Waalre

"Het aantal te bouwen woningen moet het resultaat zijn van de behoeften van onze eigen inwoners. Daarom zal er altijd een mix ontstaan waaronder de benodigde woningen voor starters."

Stelling 4 van 25

Woningbouw

Waalrese woningbouwprojecten moeten passen bij de exclusieve uitstraling van de gemeente

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Waalre

"Woningbouw in Waalre dient inderdaad een speciale uitstraling te hebben, om de kwaliteit van ons dorp vast te houden of zelfs te verbeteren."

ZW14

"Alle woningbouwprojecten moeten bij Waalre Groenfontein passen: dus met veel groen, een natuurlijke opvang van regenwater en door gebruik van bijvoorbeeld rode dakpannen en witte muren met een zonnig karakter. De architect moet al rekening houden met de (verplichte) zonnepanelen. Zodat alleen nog energieneutrale woningen worden toegevoegd. Compensatie van extra kosten bij sociale woningbouw verrekenen in het duurdere segment."

Neutraal

D66 Waalre

"Een exclusieve uitstraling bereikt Waalre door te bouwen met aandacht voor de wijk, leefomgeving, groen en levendige dorpscentra. "

CDA Waalre

"Woningbouwprojecten moeten een goede uitstraling hebben maar betaalbaar wonen moet voor iedereen bereikbaar blijven."

Oneens

Aalst Waalre Belang

"De projecten moeten primair voorzien in de woningbehoefte van onze burgers. De uitstraling is daaraan ondergeschikt. "

PvdA Waalre

"De exclusieve uitstraling van onze gemeente is mooi voor reclamefolders van projectontwikkelaars. De PvdA vind inclusief belangrijker dan exclusief. We bouwen dus óók voor de behoefte van de minder vermogende Waalrenaar. Dat wil niet zeggen dat het eenheidsworst wordt. Duurzame, mooie woningen met uitstraling hoeven niet per sé duur of exclusief te zijn."

GroenLinks Waalre

"In Waalre streven we naar een inclusieve samenleving waar ruimte is voor iedereen. De woningbouw is er voor allemaal, dus niet exclusief. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Stelling 5 van 25

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid mag de Waalrenaar geld kosten

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Waalre

"Een zelfstandig Waalre levert de Waalrenaar de luxe van een kleine gemeente met veel voorzieningen en diensten die relatief dichtbij georganiseerd zijn. Maar daar hebben we alleen wat aan als die voorzieningen en diensten ook van een behoorlijk niveau zijn. Dat kost geld en dat mag ook van de PvdA, zolang er maar geen financiële drempels voor minder vermogende inwoners gaan ontstaan."

Neutraal

Aalst Waalre Belang

"Waalre vervult haar wettelijke taken zelfstandig dan wel in samenwerking met anderen en houdt daarmee de dienstverlening aan de burgers in stand. Dit kost de Waalrenaar geld. "

ZW14

"Zelfstandigheid van Waalre kost geen geld! Door een goed bestuur dat respect toont en luistert naar tegengeluid, worden besluiten veel beter. Inwoners van Waalre hebben veel goede ideeën en beseffen dat keuzes nodig zijn. ZW14 wil daarom graag een wethouder namens meerdere fracties, die niet alleen gefocust is op het belang van zijn eigen partij, maar actief samenwerking zoekt met en kennis gebruikt van andere partijen in de gemeenteraad en daarbuiten. "

Oneens

D66 Waalre

"Het hoeft de Waalrenaar geen geld te kosten. Met een goed en professioneel bestuur en regionale samenwerking, lukt het prima."

VVD Waalre

"Onderzoek toont aan dat het samenvoegen van een kleinere gemeente met een grote gemeente niet echt kostenbesparend werkt. Waalre heeft haar zaken goed voor elkaar, dus onze zelfstandigheid is niet duurder. "

CDA Waalre

"De kosten zitten niet in de zelfstandigheid van de gemeente, maar in het voorzieningenniveau. Waalre heeft bijvoorbeeld twee sportparken, drie ontmoetingsruimten in de wijk, en vier schoollocaties, enz. Herindeling van gemeenten bij behoud van voorzieningen levert onder de streep geen besparingen op. Daar zijn meerdere onderzoeken naar gedaan."

GroenLinks Waalre

"Het is voor de Waalrenaren goedkoper om zelfstandig te blijven. Fusiegemeenten zijn duurder uit. Los daarvan is de zelfstandigheid een groot goed, wat niet in geld is uit te drukken. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Stelling 6 van 25

Het Klooster

Behoud van gemeenschapshuis Het Klooster mag de gemeente structureel geld kosten

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Aalst Waalre Belang

"Het Klooster moet hoe dan ook open blijven. AWB heeft daar structureel geld voor over. "

CDA Waalre

"Een ontmoetingsplek in de wijk mag structureel geld kosten. Deze gemeentelijke bijdrage moet voor de drie ontmoetingsplekken vergelijkbaar zijn. "

ZW14

"Goed onderbouwd is het tot een bepaalde hoogte te verdedigen waarom het geld kost. Alternatieven waarbij de vaste lasten omlaag gaan, dienen serieus onderzocht te worden. Waarom niet de bovenverdieping van Het Klooster voor een deel weer invullen als woonbestemming. Zoals het vroeger was. Bijvoorbeeld mooie woonruimte voor jongeren of ateliers voor kunstenaar. Of misschien zelfs seniorenappartementen. "

PvdA Waalre

"De PvdA wil maatschappelijke activiteiten in Waalre-dorp overeind houden, wat er ook met Het Klooster gebeurt. Het geld wat daar voor nodig is kan ook betrokken worden bij een plan om Het Klooster (of een deel daarvan) als gemeenschapshuis te behouden. Het volledig dragen van de eigenaarslast en de exploitatielast is echter onbetaalbaar voor de gemeente. "

GroenLinks Waalre

"Het Klooster is een waardevolle plek vanwege de verbindende functie die het heeft voor Waalre. De verenigingen en activiteiten vormen het hart van de samenleving. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Neutraal

D66 Waalre

"Functies die in een wijk of buurt een plek moeten hebben, moeten deze krijgen. Het Klooster kan hier zeker een rol in spelen. Maar dit mag niet ten koste gaan van activiteiten, omdat daar dan geen geld meer voor is. "

Oneens

VVD Waalre

"Na 1 juli 2018 mag het Klooster voor een kortere termijn geld kosten. Echter het is zaak om zo snel mogelijk de kosten ver naar beneden te brengen."

Stelling 7 van 25

Veiligheid

Waalre moet meer geld besteden aan de veiligheid in woonwijken

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Waalre

"Het gaat dan met name om het gevoel van sociale veiligheid. Samen met de inwoners willen we zoeken naar mogelijkheden om dat te verbeteren. "

GroenLinks Waalre

"Fijn wonen begint bij een vertrouwde omgeving. De veiligheid in Waalre is in het geding waar het verkeer en woninginbraken betreft. Meer sociale samenhang en toezicht waar dat nodig is. Voorlichting en buurtpreventie inzetten. Vooral het langzaam verkeer (fietsers, wandelaars) loopt op veel plekken gevaar. Betere inrichting van kruispunten en corridors is nodig. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Neutraal

VVD Waalre

"Als blijkt dat wijken of gebieden extra veiligheid behoeven is het zaak dat er meer geld naar toe gaat. Veiligheid is een basisvoorziening voor inwoners."

ZW14

"Wat betreft verkeersveiligheid: alle oversteekplaatsen moeten goed verlicht worden, loop- en fietsroutes naar school en winkels dienen veilig te zijn. Desnoods door fietsers voorrang te geven op auto’s, zogenaamde fietsstraten. Voor mensen die minder goed ter been zijn is het extra belangrijk dat er geen obstakel op de stoepen (Stoep Vrij?!) en wegen zijn en dat gebouwen ook voor hen toegankelijk zijn. Onze mening over criminaliteit in de wijken staat bij stelling #25. "

Oneens

Aalst Waalre Belang

"Wij hebben niet de indruk dat er in Waalre onveilige wijken zijn. "

CDA Waalre

"De veiligheid in woonwijken is de afgelopen jaren toegenomen. Zo is er een daling van het aantal inbraken. Volgens CDA Waalre zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor goed hang- en sluitwerk. Als gemeente moeten we zorgen voor een veilige openbare ruimte."

PvdA Waalre

"De gemeente heeft de afgelopen jaren al een speerpunt gemaakt van veiligheid in de woonwijken. In absolute getallen is Waalre dan ook een veilige gemeente. 5% van onze inwoners voelt zich onveilig in hun eigen buurt. Natuurlijk willen we dat iedereen zich veilig voelt, maar “meer geld” voor het één betekend altijd “minder geld” voor iets anders. Als we keuzes maken, is “meer” hier niet het eerste waar we aan denken."

Stelling 8 van 25

Inspraak

De gemeente moet inwoners vaker om hun mening vragen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Waalre

"Wij zijn erg blij met het burgerpanel. Daarnaast willen wij enquêtes houden en vragenlijsten over verschillende onderwerpen. Ook is D66 is een warm voorstander van burgerinitiatieven en wil daar ruimte aan geven. Bewoners moeten ook worden betrokken bij de uitvoering van plannen in hun wijk of buurt. Zoals is gebeurd met het groen onderhoud, inrichting van de buurt en speeltuinen etc."

VVD Waalre

"De mening van onze inwoners is belangrijk voor het nemen van de juiste besluiten. Echter, het oppakken van zaken samen met de inwoners is wellicht nog belangrijker."

Aalst Waalre Belang

"Niet alleen vragen om hun mening, maar in een vroegtijdig stadium actief betrekken bij het opstellen en uitvoeren van plannen. Gebruik maken van hun kennis en kunde in plaats van de inhuur van dure externe adviesbureaus. "

PvdA Waalre

"Onlangs presenteerde onze wethouder een plan om inwoners op alle vlakken van gemeentelijk beleid beter te betrekken. Dat betekent niet alleen om een mening vragen, maar er ook iets mee doen. Het onlangs gestarte inwonerspanel is daarvoor een eerste stap. Als onze inwoners ‘de kracht van Waalre’ zijn, moeten ze niet alleen bevraagd, maar ook bij elke stap betrokken worden."

GroenLinks Waalre

"De ambtenaar de straat op en in gesprek met bewoners, bijeenkomsten om open te spreken over gewenste ontwikkelingen. Plannen in vroeg stadium communiceren en interactief maken. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Neutraal

CDA Waalre

"De gemeente gebruikt al verschillende instrumenten om inwoners te betrekken bij opstellen van beleid, bijvoorbeeld: inwonerpanel, W100 en burgerinitiatieven. CDA Waalre vindt het belangrijk om initiatieven te steunen; wij denken in kansen."

ZW14

"Polsen kan, maar laat politieke partijen hun werk beter doen. Zij zijn de volksvertegenwoordigers. Nodig hen ALTIJD uit bij bijeenkomsten van de gemeente met inwoners. Fracties krijgen fractiebudget voor het organiseren van bijeenkomsten. Op onze WaalreWaterdag kwam geen enkele andere politieke partij ... U bent welkom bij onze activiteiten! Voor iedereen, ook voor slechtzienden/slechthorenden, moet informatie over besluitvorming en bestuurlijke zaken volledig en makkelijk toegankelijk zijn."

Oneens

Stelling 9 van 25

Voorzieningen

Aalst en Waalre hoeven niet ieder dezelfde voorzieningen te hebben

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Waalre

"De kernen hoeven inderdaad niet dezelfde voorzieningen te hebben. Het aanbod is afhankelijk van de behoefte van elke kern"

PvdA Waalre

"Onze twee kernen hebben beiden hun eigen unieke karakter en kennen hun eigen dynamiek, dus vragen ze per definitief om een verschillende aanpak. Toch zijn ze tezamen onlosmakelijk verbonden. Of ergens een voorziening komt heeft te maken met omstandigheden, behoefte en draagvlak. Beter één goede voorziening voor heel de gemeente dan twee slechte in beide kernen."

Neutraal

D66 Waalre

"Beide dorpen moeten prettige woonkernen zijn. Niet alle functies zijn wijk of kerngebonden. Wat dicht bij moet, moet dichtbij. Wat centraal kan, doen we centraal."

ZW14

"Verenigingsleven en activiteiten moeten in elke wijk hun plekhebben. Het delen van accommodaties is prima. Maar eindeloos investeren in dure stenen is ongewenst. Van belang is dat de sociale cohesie in de kernen tot bloei kan komen. Ook het voorzieningen niveau voor ouderen en de bereikbaarheid daar van zijn leidend. Het Klooster moet daarom openblijven, dat kan mogelijk door een deel beschikbaar te stellen voor bewoning, zodat de vaste lasten omlaag gaan."

Oneens

Aalst Waalre Belang

"Beide dorpen hebben in principe recht op eigen voorzieningen. Met name voor verenigingen en wijkgebonden activiteiten. Voor grotere wijkoverschrijdende activiteiten kan gebruik worden gemaakt van een centrale accommodatie."

CDA Waalre

"Het voorzieningenniveau in Aalst en Waalre moet ongeveer vergelijkbaar zijn. Winkels, scholen, en speel- en sportvoorzieningen moeten in de nabijheid zijn want versterken de leefbaarheid."

GroenLinks Waalre

"Voor alle woonkernen geldt dat er een aanbod van basisvoorzieningen moet zijn. In elke kern is de situatie een beetje anders, maar gemeenschapshuizen horen zeker in Aalst en Waalre thuis. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Stelling 10 van 25

Senioren vs. starters

In Waalre is bouwen voor senioren belangrijker dan bouwen voor starters

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

ZW14

"Om een evenwichtige bevolkingsopbouw in stand te houden zullen voor alle leeftijdsgroepen voldoende woonmogelijkheden aanwezig moeten zijn. Dit kan door nieuwbouw, maar ook door hergebruik van bestaande panden die leeg staan of woningsplitsing. Tegelijk met de renovatie moet -geholpen door aantrekkelijke leenvoorwaarden-, de woning energieneutraal gemaakt worden. Wij willen ook graag alternatieve woonvormen, zoals zelfbouw, Tiny Houses etc."

PvdA Waalre

"Het is allebei belangrijk. Onze senioren moeten in hun eigen omgeving oud kunnen worden én onze jeugd moet in Waalre hun wooncarrière kunnen starten. Voor beiden moet plek zijn en nog belangrijker: een betaalbare plek. Geen Waalrenaar moet vanwege gebrek aan een betaalbare, passende woning gedwongen worden om naar een andere gemeente te verhuizen."

GroenLinks Waalre

"Het is geen keuze wie er belangrijker is: voor alle inwoners moet passende woonruimte beschikbaar zijn. Vooruit kijken waar de meeste behoefte aan is, en daarop plannen maken. Zowel senioren als starters hebben momenteel extra aandacht nodig. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Oneens

D66 Waalre

"Het is beide van belang. Er is een grote vraag naar betaalbare woningen voor alle leeftijdscategorieën. Dus zowel woningen voor starters, senioren als levensbestendig bouwen van woningen zijn van belang. "

VVD Waalre

"Het aantal te bouwen huizen moet het resultaat zijn van de behoeften van onze eigen inwoners. Daarom zal er altijd een mix ontstaan waaronder de benodigde woningen voor senioren."

Aalst Waalre Belang

"Voor zowel senioren als starters moeten er voldoende geschikte en betaalbare woningen beschikbaar zijn. "

CDA Waalre

"CDA Waalre is van mening dat een gevarieerde leeftijdsopbouw voor de leefbaarheid van ons dorp noodzakelijk is. Betaalbaar wonen voor alle groepen is belangrijk."

Stelling 11 van 25

Natuurontwikkeling

De ontwikkeling van natuur in Waalres buitengebied is belangrijker dan het behouden van landbouwgrond

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Waalre

"De afgelopen jaren is veel buitengebied ontwikkeld voor woningbouw. Dat heeft ook natuur gekost. Juist die natuur maakt Waalre zo uniek en fijn als woongemeente. Hoog tijd dus dat de balans hersteld wordt. Sterker nog: er moet een schepje bovenop. "

Neutraal

D66 Waalre

"Waalre heeft niet veel landbouwgrond. Een combinatie van een beter ecologisch beheer van bestaande landbouwgronden en ontwikkeling van bestaande natuurgronden geeft het beste resultaat."

CDA Waalre

"CDA Waalre ziet dit niet als een tegenstelling. Landbouwers hebben in de ogen van het CDA ook een rol in het beheren van (natuur in) het buitengebied."

GroenLinks Waalre

"In Waalre is zowel de ontwikkeling van natuur als behoud van akkers en weidegrond belangrijk. De cultuurhistorische waarden kunnen hand in hand met het vergroten van oppervlakte natuurgebied. Samenwerken met ecologische en biologische boeren. Lokale landbouw is duurzaam. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Oneens

VVD Waalre

"De ontwikkeling van natuur en het behouden van landbouwgrond staan elkaar niet in de weg. Het gaat om het laten ontstaan van een balans tussen beide."

Aalst Waalre Belang

"Onze agrariërs moeten voldoende ruimte houden om hun bedrijven optimaal te kunnen runnen. Indien er landbouwgronden braak komen te liggen kunnen die worden omgezet in harde natuur. "

ZW14

"De schaarse landbouwbedrijven dienen bestaansrecht te behouden. De boeren zijn al eeuwen mede de beheerders van het landschap en zich terdege bewust van hun rol. Juist ons kleinschalige buitengebied past bij de stedelijke omgeving. Biedt boeren meer mogelijkheden voor ondernemerschap, door bijv. verkoop aan de boerderij, zorg- en recreatieactiviteiten passend bij de boerderij en de omgeving. Zorg voor meer buurtnatuur en buurtwater in de versteende wijken."

Stelling 12 van 25

Ouderen

De gemeente moet meer geld uitgeven aan huishoudelijke hulp voor ouderen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Aalst Waalre Belang

"Van ouderen wordt verlangd dat zij langer zelfstandig blijven wonen. Niet alle ouderen kunnen daarbij een beroep doen op familie en buren of andere mantelzorgers. Daar waar nodig moet de gemeente ondersteunen en meer geld uitgeven, zodat deze ouderen toch zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. "

CDA Waalre

"Het CDA vindt dat de gemeente hulp en hulpmiddelen beschikbaar moet stellen als deze nodig zijn. Door zorg dicht bij huis te organiseren en te verstrekken kunnen mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden."

PvdA Waalre

"Meer geld uit geven is geen doel op zich, maar wie echt hulp nodig heeft moet hulp kunnen krijgen. Wie genoeg geld heeft, betaalt dat zelf, wie dat niet heeft moet op de gemeente kunnen rekenen. Daarnaast vinden we dat huishoudelijke hulpen ook fatsoenlijk betaald moeten worden en goede arbeidsvoorwaarden hebben, zodat ze bijvoorbeeld ook verzekerd zijn en een pensioen kunnen opbouwen."

GroenLinks Waalre

"De zorgbehoefte neemt toe, maar de budgetten krimpen. Dat willen we niet. De zorg voor senioren moet een gezamenlijke inspanning zijn. De gemeente moet niet alleen het noodzakelijke budget ter beschikking stellen, maar ook op slimme manier technische en sociale middelen inzetten. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Neutraal

D66 Waalre

"Er is veel tevredenheid over de wijze waarop de huishoudelijke hulp nu wordt uitgevoerd in Waalre. Als er meer geld naar toe moet, is dat omdat er (steeds) meer ouderen zijn die hulp nodig hebben. Wel willen we nog meer aandacht geven aan en investeren in preventie en raad en daad bij zelfstandig leven. "

Oneens

VVD Waalre

"Het huidige beleid biedt voldoende mogelijkheden voor het verlenen van huishoudelijke hulp voor ouderen. Uiteraard wel meer geld als individuele situaties daarom vragen."

ZW14

"Niet standaard, daar waar uit eigen middelen geen huishoudelijke hulp kan worden bekostigd inspringen. Een groot probleem is vaak de eenzaamheid van ouderen. Stimuleer contacten dicht bij huis. Ook dienen verenigingen en nieuwe initiatieven die de eenzaamheid bestrijden en de zelfredzaamheid bevorderen, meer steun te krijgen. Speciale aandacht voor ouderen die thuis verzorgd dienen te worden, omdat er nog geen plek is in het verpleeghuis: zij en hun mantelzorgers dienen geholpen te worden!"

Stelling 13 van 25

Toerisme

Waalre moet geen geld en energie steken in het aantrekken van toeristen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

ZW14

"Voorzieningen voor toeristen moeten we in stand houden, zoals ook de kleinschalige B&B. ZW14 vindt dat we ons moeten aansluiten bij de Groote Heide, net als alle omliggende gemeentes. De kosten daarvan zijn heel beperkt. Samen met partijen uit Valkenswaard, Eersel en Bergeijk wil ZW14 graag een project opstarten rond onze mooie beekdalen, voor een unieke cultuur- en natuurbeleving. De provincie steunt dergelijke initiatieven in het kader van de aanleg van de N69."

PvdA Waalre

"Als we geld verdienen door toeristenbelasting te heffen, dan moet een deel daarvan ook beschikbaar zijn om de toeristische infrastructuur te versterken. Van betere fiets- en wandelpaden hebben ook onze inwoners profijt. Maar de ontwikkelingen moeten wel passen bij het karakter van onze gemeente. Het moet geen kermis worden en in onze bossen hoeft het op zondag niet drukker te zijn dan in het centrum van Eindhoven."

GroenLinks Waalre

"Het aantrekken van toeristen heeft twee kanten: het levert de ondernemers en de gemeente geld op, maar levert een belasting op aan verkeer, vervuiling en belasting van de natuur. Deze in balans houden kan kostenneutraal door ecologisch toerisme te bevorderen, ook uit de regio. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Oneens

D66 Waalre

"Toerisme is een economische factor van toenemend belang voor de lokale economie. Verantwoord investeren zal zich uit betalen."

VVD Waalre

"Waalre heeft enkele overnachtings- en verblijfsmogelijkheden. Waalre zou zich kunnen richten op het ontwikkelen van dagrecreatie voor de eigen inwoners en voor mensen van buiten Waalre."

Aalst Waalre Belang

"Het aantrekken van toeristen is primair een zaak van de ondernemers. De gemeente moet dit echter voorwaardenscheppend ondersteunen. "

CDA Waalre

"Waalre is de Groenfontein aan de rand van het Stedelijk Gebied Eindhoven, dit maakt investeren in recreatieve wandel- en fietsroutes belangrijk. Hier kunnen zowel onze eigen inwoners als toeristen van genieten."

Stelling 14 van 25

Armoedebeleid

De gemeente moet inwoners met een laag inkomen minder gemeentelijke belasting laten betalen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Waalre

"Dat gebeurt al. Mensen met een laag inkomen krijgen kwijtschelding. Maar daar zit de oplossing niet alleen. Inzetten op een actief minima beleid is effectiever. Zo kunnen in Waalre inwoners en gezinnen met een laag inkomen ook een Meedoenbijdrage ontvangen. Zo kan er voor iedereen ook echt een plek zijn in onze samenleving "

VVD Waalre

"Via de regelingen voor minima in Waalre worden inwoners met een laag inkomen al tegemoetgekomen. Dit vinden wij rechtvaardig."

PvdA Waalre

"De gemeente kent al lange tijd een kwijtscheldingregeling voor minima. Onder onze wethouder is er voor gezorgd dat deze kwijtschelding voor bij de gemeente bekende minima automatisch wordt verstrekt. Zo houden we de drempel laag en de bureaucratie klein."

GroenLinks Waalre

"Voor echte minima is elke euro belasting een aanslag op uitgaven voor de eerste levensbehoeften. Een aantal gemeentelijke belastingen is inkomensafhankelijk of kent compensaties, en dat moet blijven. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Neutraal

Aalst Waalre Belang

"Burgers die de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen kunnen verzoeken om kwijtschelding. "

CDA Waalre

"CDA Waalre is tevreden met het huidige minima- en kwijtscheldingsbeleid. Alle bijstandsgerechtigden ontvangen automatisch een kwijtschelding gemeentelijke belastingen."

Oneens

ZW14

"Wel zouden burgers invloed moeten kunnen uitoefenen op de hoogte ervan als ze zelf minder kosten veroorzaken. Bij de rioolheffing zou bijvoorbeeld een deel afhankelijk moeten zijn van de hoeveelheid regenwater die het betreffende huishouden door het riool afvoert. Regenwater veroorzaakt bij de gemeente nl. veel kosten, omdat er investeringen nodig zijn in grotere rioolsystemen. Als burgers door meer kennis ook het afval beter kunnen scheiden, gaan de opbrengsten omhoog en kosten omlaag."

Stelling 15 van 25

Waalres Museum

Het Waalres Museum mag de gemeenschap geld kosten

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Waalre

"Het Waalres museum heeft een erkenning als officieel museum. Daar mogen we trots op zijn. Het museum en de vrijwilligers verdienen waardering. De gemeente kan een ondersteunende rol spelen bij de ontwikkeling van het museum en de expertise. De gemeente ondersteunt het museum nu al bij de uitwisseling en samenwerking met het museum in Ishøj (partnerstad in Denemarken). "

CDA Waalre

"CDA Waalre is enthousiast over de samenwerking tussen het Waalres Museum en de basisscholen in het project 'Kijken naar kunst'. CDA is voor behoud van de subsidie die dit mogelijk maakt."

GroenLinks Waalre

"Meer zichtbaarheid en kwaliteit van kunst en cultuur in Waalre draagt bij aan een bredere algemene ontwikkeling, bevordering van persoonlijke ontwikkeling van jong en oud. Tevens bevordert met name het Waalres Museum de ontwikkeling van culturele inspiratie die creativiteit bevordert. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/ "

Neutraal

VVD Waalre

"Er moet regelmatig getoetst worden of het Waalres Museum een bijdrage levert aan de Waalrese cultuur. Zo ja, dan is een financiële bijdrage op zijn plaats. "

Aalst Waalre Belang

"Het Waalres Museum moet in principe zijn eigen broek kunnen ophouden. Nu het de museumstatus heeft gekregen moet dat ook zonder gemeenschapsgeld lukken. Zo niet dan ontstaat een nieuwe situatie. "

PvdA Waalre

"We zijn trots dat het Waalres museum sinds kort het predicaat ‘geregistreerd museum’ mag dragen. We zijn trots op de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Maar het bezoek door inwoners van onze gemeente valt nog wat tegen. Als het museum zich doorontwikkeld tot een plek die goed wordt bezocht door toeristen en inwoners mag tegenover dat maatschappelijk rendement ook een financiële bijdrage staan."

Oneens

ZW14

"Het museum heeft een bijdrage in het voorzieningenniveau in ons dorp. Door slimme bedrijfsvoering kan het zich zelf bedruipen. Zeker nu het ook bij de Museumjaarkaart is aangesloten. We hopen dat alle mensen uit Waalre eenmaal per jaar het Waalres Museum bezoeken. Door als museum mee te doen aan natuur- en cultuurbeleving rond de beekdalen, worden nog meer mensen geattendeerd op het Waalres Museum."

Stelling 16 van 25

Buurtbus

De gemeente moet er voor zorgen dat het aantal ritten van de buurtbus wordt uitgebreid

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Waalre

"Het aantal buslijnen en de frequentie van de overgebleven lijnen is de afgelopen jaren flink gedaald in onze gemeente, zeer tegen de zin van PvdA. Wij vinden Openbaar Vervoer belangrijk, omdat het mobiliteit garandeert voor een groep inwoners die daar anders zelf niet voor kunnen zorgen. Daarom willen we dat het wegvallen van reguliere busdiensten wordt gecompenseerd met ander vormen van OV. Bijvoorbeeld de buurtbus."

GroenLinks Waalre

"Lokale openbaar vervoer oplossingen zijn hard nodig om de mobiliteit van alle inwoners op peil te houden. De Buurtbus is een van de middelen die hieraan bijdragen, en bovendien een welkom burgerinitiatief. Buurtbus: http://www.buurtbuswaalre.nl/index.html Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/ "

Neutraal

D66 Waalre

"Het gebruik van de buurtbus neemt toe. Dat juichen we toe. Het instellen van de juiste routes, aangepast aan de vraag, is daarbij belangrijk. Ook moet er regelmatig onderzoek worden gedaan onder (potentiële) gebruikers. Dat kan (uiteindelijk) betekenen: slimmere routes en/of meer ritten. "

Aalst Waalre Belang

"Daar waar het regulier openbaar vervoer steken laat vallen moeten deze zoveel mogelijk door de buurtbus worden opgepakt. We moeten daarbij echter niet vergeten dat de buurtbus draait op vrijwilligers. "

CDA Waalre

"Goede bereikbaarheid is noodzakelijk voor een sterke samenleving. Vervoer stelt mensen in staat om deel te nemen. Als het gebruik van de buurtbus aanleiding geeft tot extra ritten, vindt het CDA Waalre dat deze er moeten komen. "

Oneens

VVD Waalre

"Velen gebruiken de buurtbus voor hun transportbehoefte. De buurtbusorganisatie zal als eerste adequaat actie moeten ondernemen als blijkt dat er behoefte is aan uitbreiding."

ZW14

"Vraagafhankelijk vervoer zou meer moeten worden ontwikkeld. Er zijn allerlei vormen voor te bedenken. Niet met vaste routes maar op afroep. ZW14 kijkt uit naar de ervaring met een dergelijk experiment dat Zuidzorg uitvoert, door studenten in te zetten voor vervoer van mindervaliden. In Waalre zijn er genoeg mensen ‘thuis’, die af en toe voor een buurtgenoot een ritje wil verzorgen. Dat kan ook leiden tot nieuwe contacten dicht bij huis, belangrijk om eenzaamheid te bestrijden."

Stelling 17 van 25

Milieustraat

Waalre moet een eigen milieustraat hebben

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Waalre

"Er is een duidelijke behoefte onder onze inwoners aan een inzamelingslocatie dichtbij. Hoe dat er uit moet zien, is een punt van nader onderzoek. In ieder geval is een inzamelingslocatie voor de meest voorkomende afvalstromen van belang. Zoals puin, grof huisvuil etc."

CDA Waalre

"CDA Waalre heeft zich deze periode ingezet voor een eigen milieustraat voor puin, tuin en huisraad. Het CDA ziet graag een inzamelpunt op de gemeentewerf zodat het ook mogelijk is om spullen dichtbij weg te brengen. "

PvdA Waalre

"Voor de PvdA staat duurzaamheid voorop. Het hergebruiken van afvalstromen is daar een belangrijk onderdeel van. Hoe beter we die stromen scheiden, hoe hoger de kans op hergebruik. Veel afval kunnen we thuis scheiden en inzamelen. Maar grof afval, of grote hoeveelheden, raak je moeilijk kwijt omdat de milieustraat zo ver weg is. Daarom was, is en blijft de PvdA voorstander van een milieustraat aan de Van Dijklaan."

Neutraal

GroenLinks Waalre

"Waalre heeft niet voldoende volume van alle afvalsoorten om een volledige milieustraat te verantwoorden. Maar veel van de reststromen van onze welvaart kunnen hergebruikt of gerecycled. Een deel van de grote reststromen kan verzameld in een milieudepot in Waalre. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Oneens

VVD Waalre

"Een volledige millieustraat is voor Waalre onhaalbaar. "

Aalst Waalre Belang

"Is praktisch maar gaat de burgers veel geld kosten. "

ZW14

"De kosten van een echte milieustraat zijn te groot voor onze gemeente om die te dragen. Kapotte printers en kapot huisraad kunnen door kringloop de Kempen opgehaald worden, om te repareren of de grondstoffen eruit te halen. Omvangrijk tuinafval kan -bij dagelijkse bemanning va de gemeentewerf- daar zelf afgeleverd worden. Voor de overige zaken (grof vuil, bouwafval) is de inrichting van een lokale milieustraat te duur. "

Stelling 18 van 25

Vuurwerk

Vuurwerk mag met Oud en Nieuw alleen worden afgestoken in een aangewezen zone

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Waalre

"Vuurwerk zorgt bij veel mensen voor plezier en verwondering. Voor anderen is het een bron van ergernis en zelfs angst. Dieren raken van slag en de lucht raakt vervuild. De PvdA wil experimenteren met vuurwerkvrije zones om traditie met een gezonde en leefbare toekomst te verbinden."

GroenLinks Waalre

"De huidige praktijk van vuurwerk afsteken door particulieren is niet meer verantwoord. De gevaren en kwalijke gevolgen zijn te groot om zo door te gaan. Een grote licht- en vuurwerkshow op centrale plekken is een goed alternatief. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Neutraal

ZW14

"Betrokkenen in deze zones zullen daarover de vlag niet uitsteken. Het zou mooi zijn als er een initiatief komt voor een centraal vuurwerk, maar ZW14 heeft onvoldoende zicht op de verdeling van voor- en tegenstanders van vuurwerk afsteken rond huis. Door voorlichting en bijvoorbeeld het uitdelen van veiligheidsbrillen aan alle schoolgaande kinderen, moet het risico en de overlast beperkt worden."

Oneens

D66 Waalre

"Wij delen de wens om de problemen rondom vuurwerk terug te dringen, maar wij hebben twijfels over de effectiviteit van vuurwerkzones in een gemeente als Waalre. "

VVD Waalre

"Vuurwerk mag niet overal aangestoken worden. Het gaat ons te ver om hier zones voor aan te wijzen."

Aalst Waalre Belang

"Het afsteken van vuurwerk met Oud en Nieuw is een traditie die wat ons betreft in stand mag blijven. Wel mogen de tijden waarop het afsteken is toegestaan verder worden beperkt."

CDA Waalre

"CDA Waalre is voor actief handhaven van de landelijke afsteektijden voor vuurwerk. Een speciale zone is dan niet noodzakelijk."

Stelling 19 van 25

Horeca

Het horeca-aanbod in de gemeente is voldoende

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Waalre

"De aantrekkelijkheid van Aalst en Waalre als woongemeente wordt medebepaald door de vele cafés, restaurants. Het horeca-aanbod draagt bij aan een levendige en vitale dorpsgemeenschap."

PvdA Waalre

"Onze gemeente kent een gevarieerd en kwalitatief goed horeca-aanbod. Dat is goed, dat is gezellig en daar zijn we content mee. Onze prachtige groene omgeving en de toenemende toeristische belangstelling voor Waalre, maakt dat er ook kansen liggen voor uitbreiding van horeca. Wij verwelkomen die nieuwe horeca zolang die het karakter van ons dorp versterkt. Anders niet."

Neutraal

D66 Waalre

"Hier zal iedere (leeftijds)groep anders op antwoorden. Voor de jeugd is het in Waalre wellicht beperkt maar voldoende in de omgeving. Voor dagjesmensen is er – zeker na realisatie van de horeca aan het gat van Waalre – voldoende. Volwassen inwoners vinden in Waalre en de regio voldoende keuze. "

ZW14

"Met de uitbreidingen die op korte termijn plaats gaan vinden, bijvoorbeeld bij de Markt in Waalre-Dorp is deze bedrijfstak voldoende aanwezig. Jammer dat het niet mogelijk is gebleken om mensen met een beperking georganiseerd te laten meewerken in Het Klooster. Misschien kunnen lokale horeca-ondernemers dit zelf oppakken?"

Oneens

VVD Waalre

"Waalre heeft de ambitie om onder andere met meer horeca een markante uitstraling en meer levendigheid te bereiken"

Aalst Waalre Belang

"Meer horeca versterkt het toeristisch karakter van Waalre en brengt reuring in het dorp. "

GroenLinks Waalre

"In Waalre is een redelijke diversiteit en aanbod van horeca. Maar de bereikbaarheid voor ouderen is niet optimaal. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe soorten horeca die inspelen op de behoefte aan gezonde, lokale en duurzame producten. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Stelling 20 van 25

Criminaliteit

De gemeente doet te weinig aan de bestrijding van criminaliteit

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Waalre

"Bestrijding van criminaliteit is een zaak van OM en politie. De gemeente kan wel meer doen aan voorlichting over voorkoming van criminaliteit. Zoals inbraakpreventie, risico’s bij oplichting, bij verhuren, etc. "

ZW14

"De Seniorenraad en de politie hebben veel gedaan aan veiligheid in woonwijken. Ook Whatsapp-groepen werken goed. Helaas liggen in Aalst de cijfers voor inbraken nog wel boven het landelijke gemiddelde (8 ipv. 5 inbraken per 1000 inwoners). ZW14 vindt dat dit uitgezocht moet worden en extra voorlichting in pop-up spreekuren in (lege) winkels nodig is. Dat kan gecombineerd met voorlichting over bijvoorbeeld het scheiden van afval, preventie jeugdzorg en ouderenzorg/zelfstandig wonen"

GroenLinks Waalre

"De groei van de harde criminaliteit vindt plaats buiten het gezichtsveld van de burger, maar heeft grote gevolgen voor de rechtsstaat. Bestrijding hiervan moet in samenwerking met de veiligheidsregio worden aangepakt. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Neutraal

Aalst Waalre Belang

"Waalre crimineel ? Hoezo. "

PvdA Waalre

"In Brabant voeren we gezamenlijk een strijd tegen de georganiseerde misdaad. De belangrijkste rollen zijn daarbij weggelegd voor politie en justitie. De gemeente heeft een beperkte rol. Maar ook die beperkte rol moet met kracht worden ingevuld om samen tot resultaat te komen."

Oneens

VVD Waalre

"Samen met de politie steekt de gemeente veel energie in het bestrijden van criminaliteit. Mocht het nodig zijn dat wordt de inzet verhoogd."

CDA Waalre

"CDA Waalre is tevreden met handhavings- en veiligheidsbeleid. Ook is er in het bestaande beleid voldoende aandacht voor het voorkomen van ondermijning."

Stelling 21 van 25

Gemeentelijke fusie

Samenvoeging met Eindhoven is op termijn onvermijdelijk

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

D66 Waalre

"Een goed bestuur is doorslaggevend. In 2013 werd nog geadviseerd óók Waalre bij Eindhoven te voegen. Begin 2018 heeft de provincie gezegd tevreden te zijn met en over het huidige bestuur in Waalre (Het huidige college zit er vanaf medio 2013). De provincie ziet nu geen noodzaak meer voor herindeling. Maar het blijft natuurlijk wel van belang dat er in Waalre ook een goed bestuur blijft. "

Aalst Waalre Belang

"Deze stelling is prematuur. AWB kiest voor zelfstandigheid maar niet ten koste van alles. "

Oneens

VVD Waalre

"Samenwerken met Eindhoven draagt voor Waalre bij aan het behoud en het vergroten van de dorpse kwaliteiten. Waalre voert een goed bestuur, heeft haar financien en organisatie op orde. Dus er is geen noodzaak tot samenvoeging met Eindhoven."

CDA Waalre

"CDA Waalre is van mening dat de kracht van Waalre ligt in de samenleving. Door lokale democratie dicht bij de mensen te organiseren, komt dit tot zijn recht. "

ZW14

"Een krachtig bestuur in regionaal verband. Groter is niet altijd beter. Met de mensen die in Waalre wonen moet het mogelijk zijn om een Waalrewaardig bestuur te vormen. Wij willen graag een wethouder die namens meerdere fracties aan de coalitie deelneemt. Die juist door zijn kwaliteit een belangrijke bijdrage levert in de regio. Gezien het grote tekort in de begroting van Eindhoven, is het de vraag of het Eindhovens bestuur wel geschikt is voor besturen van ook nog de huidige randgemeentes."

PvdA Waalre

"Zolang Waalre in staat is om ervoor te zorgen dat haar inwoners niks tekort komen, dat er transparant en controleerbaar bestuurt wordt en de financiën op orde zijn, is er geen enkele aanleiding voor samenvoeging. Dat is overigens geen vanzelfsprekendheid, maar een positie die we moeten blijven verdienen."

GroenLinks Waalre

"De voor- en nadelen van een kleine gemeente of juist een grote staan ter discussie. Wij vinden de sociale en culturele kracht van Waalre belangrijker dan de kracht van de grote stad. Wel is goed samenwerken belangrijk, waarbij er een balans moet zijn tussen geven en nemen. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Stelling 22 van 25

Evenementen

Waalre moet zich inspannen om meer evenementen in het dorp te krijgen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Waalre

"Waare leent zich voor meer evenementen. Echter deze moeten passen bij de schaal van Waalre."

Aalst Waalre Belang

"Meer evenementen brengen leven in het dorp. Hier ligt met name een taak voor het verenigingsleven en de ondernemers. "

CDA Waalre

"Over het algemeen zijn er voldoende initiatieven vanuit verenigingen en horeca voor evenementen in Aalst en Waalre. De spreiding van (concurrerende) evenementen vinden wij een taak van de gemeente. Ook is CDA Waalre een voorstander van het vieren van de 'Dag van Waalre'."

GroenLinks Waalre

"Een dorp komt meer tot leven door evenementen, festivals en feesten. Het bevorderen van de mogelijkheden hiervoor is een kleine moeite, maar levert groot plezier. Ontmoeten en inspiratie opdoen zijn welkome positieve impulsen voor de samenleving. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Neutraal

D66 Waalre

"Evenementen kunnen een gemeente verlevendigen. Maar moeten worden georganiseerd door verenigingen en organisaties. Door heldere regels rondom vergunningen, soepele afhandeling en goede informatie kunnen drempels worden weggenomen. "

ZW14

"Nieuwe activiteiten moeten passen bij het kleinschalige karakter van ons dorp en buitengebied. ZW14 vindt dat we ons moeten aansluiten bij de Groote Heide, net als alle omliggende gemeentes. Samen met de Valkenswaard, Eersel en Bergeijk wil ZW14 graag een project opstarten rond onze mooie beekdalen, voor een unieke cultuur- en natuurbeleving. De provincie steunt dergelijke initiatieven in het kader van de ontwikkeling van het gebied rond de nieuwe N69 (de zogenoemde LEADER-regeling)."

Oneens

PvdA Waalre

"Onze gemeente kent traditioneel een flink aantal evenementen. Deze evenementen koesteren we. Daar zijn we trots op. Van inwoners horen we ook dat er behoefte is aan nieuwe initiatieven. Die wens herkennen we. De PvdA wil dat de gemeente deze nieuwe initiatieven verwelkomt en ondersteunt, maar de gemeente moet geen initiatiefnemer worden. De beste evenementen komen van onderop. "

Stelling 23 van 25

Jeugd

Voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar heeft Waalre te weinig te bieden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Waalre

"Dat zal voor iedereen anders zijn. Er is behoorlijk wat sport, in Waalre en op fietsafstand. Waalre heeft geen middelbare scholen en veel activiteiten vinden vaak ook rondom scholen plaats. Wij zouden het toejuichen als er meer activiteiten voor deze leeftijdsgroep zou zijn in de centra. Ook moet er ruimte zijn als ‘hangplek’. "

Aalst Waalre Belang

"Naast sport- en verenigingsactiviteiten is er voor de jeugd inderdaad weinig te beleven in Waalre. Zo is er geen uitgaansleven. "

GroenLinks Waalre

"Het aanbod aan recreatieve en culturele voorzieningen in Waalre is voor de oudere jeugd erg mager. Samen met verenigingen en buurtcentra een programma ontwikkelen om dit te verbeteren. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Neutraal

PvdA Waalre

"Met een grote stad als buur liggen veel voorzieningen om de hoek, maar niet bij ons in de gemeente. In die zin zou je kunnen zeggen dat we in Waalre zelf een te beperkt aanbod hebben voor 12-18 jarigen. Als we aan de nadere kant kijken hoe deze categorie vertegenwoordigd is bij de verenigingen en voorzieningen die we wél hebben, dan mogen we daar trots op zijn."

Oneens

VVD Waalre

"Deze jeugd gaat veelal op school in Valkenswaard of Eindhoven. Hun sociale leven ontwikkelt zich ook daar verder. Qua sporten en cultuur hebben zij in Waalre ruime mogelijkheden."

CDA Waalre

"CDA Waalre is van mening dat het verenigingsleven, sport en cultuur, voldoende te bieden heeft voor de jeugd. CDA is voorstander van het instellen van een jeugdraad zodat zij ook politiek kunnen deelnemen."

ZW14

"Op het gebied van sport en muziek zijn er voldoende keuzemogelijkheden. Door het ontbreken van middelbaaronderwijs en daaraan gekoppelde activiteiten in de gemeente is er altijd de noodzaak voor deze leeftijdsgroep om buiten de gemeentegrenzen te kijken. De verenigingen spelen een belangrijke rol in het actief betrekken van jongeren bij activiteiten in Waalre. Daarom is het zo belangrijk dat voor de verenigingen er voldoende laagdrempelig te gebruiken faciliteiten zijn. "

Stelling 24 van 25

Belastingen

De onroerendezaakbelasting (OZB) mag niet verder stijgen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Waalre

"De belasting op wonen is een van de weinige directe gemeentelijke inkomsten. Toch moeten we hier zuinig zijn op het blijvend verhogen van de lasten. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Neutraal

D66 Waalre

"Wij zijn voor een vaste jaarlijkse verhoging van de OZB (normale loon en prijs-indexatie ) om daarmee de loonkosten en andere kostenontwikkelingen te kunnen blijven dekken. De OZB is voor ons geen sluitpost en geen melkkoe. Dus geen extra verhoging om allerlei voorzieningen te financieren als er ook alternatieven kunnen zijn."

Aalst Waalre Belang

"De OZB moet zo laag mogelijk worden gehouden. Indien extra verhogingen noodzakelijk zijn moet dit aan onze burgers uitgelegd kunnen worden, zodat zij weten waarvoor er extra betaald moet worden. "

Oneens

VVD Waalre

"De onroerend zaakbelasting volgt de reële inflatie, dus geen automatische vaste verhoging per jaar. Als een ambitie van Waalre extra middelen vergt zal eerst gekeken moeten worden naar mogelijke besparingen."

CDA Waalre

"De komende jaren lijkt (bij ongewijzigd rijksbeleid) een belastingverhoging onvermijdelijk. CDA Waalre is voor behoud van voorzieningen en goed onderhouden openbare ruimte (wegen en plantsoenen) daar hebben we ook geld voor over."

ZW14

"Het is úw geld dat uitgegeven wordt. Daarom moet altijd gekeken worden of er goedkopere alternatieven zijn. Daarom moet élke volksvertegenwoordiger mee kunnen doen en gehoord worden. ZW14 wil weer een gemeenteraad met 3 vaste commissies op 1 of 2 avonden, met een vast team en een vaste voorzitter. Met goede verslagen, zodat ook als u er niet bij was, u snel inzicht heeft in argumenten voor en tegen. De bekostiging kan door het aantal vergaderingen te verlagen. Raadsleden zijn geen stemvee!"

PvdA Waalre

"Goede zorg, ondersteuning van verenigingen, goed onderhouden wegen, plantsoenen, stoepen en fietspaden: het kost allemaal geld. Wie doet alsof kwaliteit gratis is jokt, gaat failliet, of gaat niet leveren. Wij kiezen kritisch, maar wel voor kwaliteit in onze gemeente. Als iedereen de zorg kan krijgen die nodig is; het verenigingsleven floreert; de openbare ruimte op orde is; dan hebben we daar best iets voor over."

Stelling 25 van 25

Natuur

De gemeente moet meer geld uittrekken voor het onderhoud van bosgebieden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Waalre

"Onderhoud van onze bossen wordt op dit moment betaald uit de opbrengst van de bomenkap. Om deze reden zijn stukken in de bossen zogeheten bomenkap percelen. Kwantiteit is daar belangrijker dan kwaliteit. Door deze stukken deels om te vormen tot natuurbossen, wordt de kwaliteit van ons paradepaardje verhoogd. De toeristenbelasting zou hier voor een deel voor kunnen worden gebruikt."

CDA Waalre

"Het CDA Waalre wil bos, heide en beekdalen beleefbaar maken door wandelpaden te verbinden tot wandelroutes. Aan de bosranden willen we spelende kinderen de ruimte geven. Dit vereist meer onderhoud van de bosgebieden."

GroenLinks Waalre

"Voor de bosgebieden geldt dat deze de longen van onze omgeving zijn, en een weldadige bijdrage aan het mooie groene Waalre. De toegankelijkheid voor bewoners en gasten moet gepaard gaan met bescherming van de waardevolle natuurgedeelten. Hiervoor is het nodig te investeren in de structuur hiervan. Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre: http://glwaalre.nl/2018/02/verkiezingsprogramma-2018/"

Neutraal

ZW14

"Vrijwilligers hebben hard gewerkt om de vennen in de bosgebieden weer in oorspronkelijke toestand te krijgen. Dank daarvoor! Omgevallen bomen zorgen voor kleine nissen waar dieren zich goed kunnen verstoppen, terwijl langslopende mensen kunnen genieten van het bos. Wel vindt ZW14 het heel triest dat sommige organisaties zo maar bomenrijk gebied kunnen kappen. Dat is echt in strijd met de geest van het Bomenbeleidsplan. Voor elke gekapte boom zou een nieuwe boom geplant moeten worden."

PvdA Waalre

"De toeristische druk op onze bossen neemt toe, en daar hebben ze onder te lijden. En dus zouden we graag meer geld vrijmaken om de bossen te onderhouden, want het is echt nodig. Maar alle vragen in deze Kieswijzer kosten geld. Het zou hypocriet zijn om te zeggen dat je voor meer geld voor álles bent, en tégen OZB-verhoging. Politiek is keuzes maken, geen luchtkastelen beloven. Dus soms ook kiezen voor wat pijn doet."

Oneens

VVD Waalre

"Het staat van onderhoud van de bossen is op niveau."

Aalst Waalre Belang

"Waalre doet aan natuurlijk bosbeheer. AWB heeft niet de indruk dat hiervoor meer geld moet worden uitgetrokken. "

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl