Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 28

Windmolens

Er mogen geen windmolens komen in Wageningen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Stadspartij

"Windmolens passen niet in ons Wageningse landschap. Het gaat ten koste van onze waardevolle natuurgebieden en de aangename leefomgeving. Wageningen kent en haar omgeving kent karakteristieke, waardevolle maar dus ook kwetsbare (natuur)gebieden (bos, de Eng, uiterwaarden en het Binnenveld). Juist deze omgeving maakt Wageningen voor de inwoners en voor anderen een fijne stad om te verkeren. Die kwaliteiten willen we behouden."

PvdA

"De PvdA vindt niet dat elke gemeente perse zijn eigen windenergie moet op wekken. Windmolens kunnen het best geplaatst worden waar niemand er last van heeft en waar veel wind is zoals aan zee. Wageningen is niet bij uitstek geschikt: Om wind te vangen zullen het de hoogste windmolens worden die dan nog steeds veel minder energie zullen leveren dan soortgelijke molens in de Flevopolder. Uit: Standpunten PvdA Wageningen https://wageningen.pvda.nl/standpunten/wageningen-klimaatneutraal-in-2030/ "

VVD

"In Wageningen is geen geschikte locatie voor windmolens. We houden niet van symboolpolitiek en weten dat de overheid niet alleen de oplossing gaat bieden bij het streven naar een duurzame toekomst. Daarom doen we een beroep op onze inwoners, bedrijven en instellingen en spreken we hun aan op de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid."

ChristenUnie

"De stelling beoogt waarschijnlijk grote windmolens. De ChristenUnie vindt kleine, innovatieve windmolens op locaties waar voldoende wind is, zoals op daken van hoge gebouwen, prima. Over grote windmolens op Wagenings grondgebied is sinds de eeuwwisseling veel onderzoek gedaan, maar alle mogelijke locaties zijn afgevallen vanwege o.a. waterveiligheid (Uiterwaarden), stiltegebied (Binnenveld), overlast door geluid en slagschaduw. "

Neutraal

Oneens

D66

"Voor D66 is klimaatneutraal 2030 een speerpunt, daarover valt niet te onderhandelen. D66 wil dat Wageningen zich naast zonne-energie ook meer gaat inzetten op wind- en waterenergie. Het is noodzakelijk om te kiezen voor een combinatie van duurzame energiebronnen. Daar waar het gaat om windmolens is het voor D66 nodig om te blijven zoeken naar geschikte locaties. In het uiterste geval zouden dit zelfs locaties buiten de Wageningse grenzen kunnen zijn. "

GroenLinks

"GroenLinks wil dat de gemeente meewerkt aan de realisatie van grote windturbines, waarbij omwonenden compensatie krijgen, Wageningers tenminste 55% van de aandelen bezitten en een deel van de opbrengst gaat naar lokale projecten. "

CDA

"Het CDA is een voorstander van windenergie. Belangrijk hierbij zijn wat ons betreft de locatie, landschappelijke inpassing en participatiemogelijkheden voor burgers. Wageningen heeft geen of nauwelijks locaties voor grote windmolens. Daarom gaat onze voorkeur uit naar een gezamenlijk windpark in overleg met de regio. Door participatiemogelijkheden wordt het ook echt een project van en voor burgers. "

SP

"De winst van de windmolens moet naar Wageningers gaan."

Connect Wageningen

"Windmolens zijn super, zolang zij efficient zijn en niet in de buurt staan van huizen. Onderzoek heeft laten zien dat windenergie niet efficient is in Wageningen, maar als er een onderzoek komt dat laat zien dat windmolens hier wel efficiënt kunnen zijn en de windmolens niet naast huizen gezet hoeven te worden staan wij er voor open."

Stelling 2 van 28

Campus

Er moet een rondweg komen om de Wageningen Campus.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Studies van de afgelopen jaren laten zien dat de autobereikbaarheid van Wageningen vragen om een oplossing. Vanuit de brede afweging tussen bereikbaarheid, omwonenden en natuur heeft D66 gekozen voor een oplossing langs de Campus, zo ver mogelijk van Noordwest. Deze nieuwe weg is goedkoper dan de verbreding van de Nijenoord Allee, geeft minder overlast en kan als voorbeeld dienen in de regio van een duurzame, ecologisch optimaal ingepaste weg. "

Stadspartij

"De Stadspartij heeft, toen de kosten van de diverse maatregelen duidelijk werden, gekozen voor een weg ‘over’ de Wageningen Campus en niet voor een verbreding van de Nijenoord. Een bijkomende reden voor deze keuze is om de wijken Tarthorst en Roghorst te beschermen tegen een hele drukke weg die bijna letterlijk in hun achtertuin zou komen. De weg ‘over ‘ de Wageningen Campus kan alleen onder de strikte voorwaarde dat de nieuwe weg op maximale afstand van Noordwest komt te liggen."

CDA

"Bereikbaarheid is van groot belang voor Wageningen en de verdere ontwikkeling van de campus en zal soms zwaarder wegen dan het particulier belang. "

VVD

"Goede bereikbaarheid is cruciaal voor onze kennisstad en de regiofunctie die Wageningen heeft voor werkgelegenheid, winkelen en cultuur. Wij willen de hoofdroutes verbeteren en we zijn voorstander van een rondweg zodat auto- en vrachtverkeer om de stad heen geleid wordt. Dat verbetert de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de stad. Het 'rondje Campus' zien we als een eerste stap in de goede richting."

Connect Wageningen

"Wat een belachelijke stelling is dit. https://www.gelderlander.nl/de-vallei/provincie-overrulet-wageningen-en-laat-rondje-campus-aanleggen~aedfc176/ Dit is niet meer aan Wageningen nu."

Neutraal

Oneens

GroenLinks

"Wageningen heeft momenteel maar een beperkt bereikbaarheidsprobleem. De Wageningse opstoppingen vallen in het niet bij de files elders. Bij afwegingen en vormgeving van infrastructuur zijn leefbaarheid, biodiversiteit en landschap het uitgangspunt. Een rondweg rondom de Wageningen Campus voldoet hier niet aan."

PvdA

"Het oplossen van de fileproblemen in de ochtend en avondspits met een nieuwe rondweg is niet meer van deze tijd. De PvdA wil de file en de overlast in de Tarthorst en Roghorst oplossen door slim gebruik te maken van de wegen die er al liggen, plus een betere rotonde bij de Droevendaalsesteeg met vrij rechtsaf voor het verkeer naar de Campus, een vierde inprikker bij de achteringang bij de busbaan plus een betere geluidswal."

SP

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Een rondweg om de Campus lost volgens de ChristenUnie geen probleem op, het trekt alleen maar meer verkeer aan. Om de bereikbaarheid van Wageningen en de Campus te verbeteren, moet ingezet worden op een bredere kijk op mobiliteit. Naast enkele kleinere ingrepen zet de ChristenUnie in op ongelijkvloers, dus veilig oversteken van de Nijenoord Allee door fietsers (is ook goed voor de doorstroming van auto’s), directere busverbindingen met stations in Ede, Arnhem en Rhenen."

Stelling 3 van 28

Poppodium

De gemeente moet geld steken in een nieuw poppodium.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

PvdA

"We ondersteunen actief initiatieven die een Poppodium al dan niet in combinatie met oefenruimtes, ateliers, expositiemogelijkheden mogelijk maken. Bij voorkeur in het Oude Postkantoor. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.36, 37 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf"

SP

"Voor de SP is een poppodium essentieel in Wageningen."

Connect Wageningen

"Enkel een podium vinden wij wat kleinschalig. Wij zien liever een heel culturehouse. Hier kunnen verschillende partijen culturele activiteiten zoals danslessen organiseren. Dit kun je goed combineren met een podium. Een jongerencentrum, zoals ’t Oude Bijenhuis of Unitas kan hier ook goed zijn plek vinden. Door zo'n culturehouse ontstaat er een mooie plek voor poetry slams, storytelling nights of klein theater en wordt het centrum ook weer levendiger!"

Neutraal

D66

"D66 is voor een poppodium in de stad, het versterkt de binnenstad en zorgt voor goed cultuuraanbod voor jong en oud. De gemeente helpt actief mee, de financiering moet van andere partijen komen. "

Oneens

Stadspartij

"Popmuziek mag zich van alle kunst- en cultuurdisciplines verheugen op de grootste publieke belangstelling. Daarmee is het begrijpelijk dat ook op lokaal niveau popmuziek en aanverwante initiatieven zich kunnen ontwikkelen naar een meer volwassen en soms zelfs professionele status. Een poppodium past wat ons betreft prima in het concept cultuurplein, mits daar externe investeerders voor gevonden worden."

CDA

"Een poppodium is een plek waar verbinding via muziek in onze stad tot stand komt. Dat is een mooi initiatief. Het CDA ziet hier qua financiering een grote rol voor particulier initiatief, terwijl de gemeentelijke overheid ondersteunend dient te zijn. "

VVD

"Er zijn voldoende ondernemers met goede initiatieven voor de realisatie van een poppodium. Wij vinden het daarom niet nodig hier belastinggeld aan uit te geven. Een gezond poppodium is alleen toekomstvast als er een gezonde financiele begroting is en het niet afhankelijk wordt van gemeentelijke subsidie. Wij steunen de initiatiefnemers wel bij het vinden van een geschikte locatie en willen onderzoeken of de Aula, naast hotel de Wereld, hiervoor geschikt is."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is niet tegen een cultuurplantsoen om een en ander op het culturele erf te bundelen, of poppodium. Er moet echter wel een degelijk financieel plan onder liggen én de actieve cultuurdeelname mogelijk maken. Daar ligt onze prioriteit. De ChristenUnie zet in op actieve kunstbeoefening door inwoners van Wageningen. Kwalitatief goede cultuureducatie (lessen in zang, dans, muziek, beeldende kunst) moeten voor iedereen bereikbaar zijn. "

Stelling 4 van 28

Treinstation

Wageningen moet zich inspannen voor een eigen treinstation.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Een mooi idee, terwijl de oplossing op lange termijn ligt in hoogwaardig OV, met nog snellere verbinding naar Ede en andere plekken. Of dat een trein, tram, monorail of een WEPod is, dat zullen we nader moeten bepalen. "

VVD

"Goede bereikbaarheid per auto, OV en fiets is van levensbelang voor de Wageningse economie. Indien een treinstation niet haalbaar is zetten we ons in voor snelle verbinding naar station Ede-Wagenigen via bijvoorbeeld een snelfietspad of een lightrailverbinding."

Neutraal

ChristenUnie

"De vraag is hoeveel tijdwinst een treinstation in Wageningen op gaat leveren ten opzichte van een nog betere busverbinding naar Ede-Wageningen. Dit voorstel lijkt ons onhaalbaar. Niet alleen vanwege de financiën, maar ook ontbreekt het aan de ruimte voor een spoor. De ChristenUnie is wel voor betere busverbindingen van en naar de Campus en de diverse stations waarbij zeker ook verbinding treinstation Rhenen mag verbeteren. Mogelijk zou een lightrail ook voor snelle verbinding kunnen zorgen."

Connect Wageningen

"Ja eens! Oh wacht, het is echt niet mogelijk. Wij vinden dit ook enorm jammer, anders stonden wij vooraan. Hier wordt wel een interessante discussie weer gegeven: https://forum.ns.nl/op-het-station-17/station-in-wageningen-1857"

Oneens

GroenLinks

"GroenLinks wil de verbinding met de stations Arnhem, Ede-Wageningen en Rhenen verbeteren, onder andere door meer hoogwaardig openbaar vervoer en betere fietsroutes. Onderzocht kan worden of een lightrail, of een andere vorm van snel OV, tussen Ede en Wageningen een optie is. Een treinverbinding lijkt ons onhaalbaar."

Stadspartij

"Om de verkeersdruk richting Renkum verder te verminderen gaat de Stadspartij zich inzetten voor de ‘Rijnlijn’ (een elektrische trolleybus, betaald door de provincie) die vanuit Arnhem naar de Campus moet rijden. Dat geldt ook voor een ietwat frequentere busverbinding van Arnhem naar Wageningen, en van de stations Rhenen, Veenendaal en Ede naar onze stad. "

PvdA

Geen toelichting gegeven

CDA

"Wageningen is goed ontsloten met openbaar vervoer richting het station Ede-Wageningen. Een extra treinstation voegt hier niets aan toe."

SP

Geen toelichting gegeven

Stelling 5 van 28

Wietteelt

Wageningen moet zelf wiet gaan telen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

Stadspartij

"De Stadspartij is voorstander van experimenten met gereguleerde wietteelt. Wageningen gaat zich aanmelden voor zo’n experiment. De hoop daarbij is dat er minder illegale wietplantages komen wat de veiligheid sterk ten goede komt omdat de politie zich in dat geval met andere zaken kan bezighouden. Overigens ontstaan de meeste branden door onveilige elektrische installaties bij de illegale teelt."

Connect Wageningen

"Wij geven ons graag op voor het experiment van de overheid met gereguleerde wietteelt. Het moet wel op een goede afstand van woonhuizen komen te liggen."

Neutraal

PvdA

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66

"Het Nederlandse wietgedoogbeleid is aan herziening toe. Het legaliseren van de verkoop en tegelijkertijd verbieden van de teelt van wiet heeft tot een onhoudbare situatie geleid. D66 pleit voor een herziening van het gedoogbeleid, waarbij legalisering van de teelt en volledige legalisering van verkoop speerpunten zijn. De gemeente moet daarin een actieve rol spelen, maar zelf wiet telen als gemeente gaat dan weer te ver "

CDA

"De voorgestelde oplossing van legale regulering van de wietteelt zijn geen oplossing voor de overlast die illegale teelt en handel met zich meebrengt. Regulering van de binnenlandse handel leidt dan ook niet tot beperking van de productie voor de illegale expert en de daarmee gepaard gaande overlast bij illegale teelt en handel. Vanwege de volksgezondheid en hoeveelheid criminaliteit die gepaard gaat met de drugsteelt is het CDA tegen de experimenten van legale wietteelt."

VVD

"Wij vinden het geen taak van de overheid om zelf wiet te gaan telen. Wij willen van die vreemde situatie af en het beleid rond softdrugs slimmer reguleren. Het is tijd om het gehele domein van en rondom softdrugs opnieuw in te richten. Die herinrichting kan alleen landelijk plaatsvinden. Een lokaal experiment slaat echt nergens op."

SP

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Een verslaving is geen vrijheid. De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van experimenten hiermee in Wageningen. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af."

Stelling 6 van 28

Asielzoekers

Wageningen moet extra geld uitgeven om asielzoekers op te nemen in de gemeenschap.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Een goede start is ook voor nieuwkomers van groot belang. Wageningen is een open samenleving die graag mensen opneemt, en daar is D66 trots op "

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

PvdA

Geen toelichting gegeven

SP

"We zijn voor een ruimhartig en menswaardig asielbeleid en vinden dat uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen, het recht op opvang behouden."

ChristenUnie

"De Wageningse gemeenschap is een heel hartelijke, met een groot hart voor mensen die huis en haard achter hebben gelaten voor een veilige toekomst. De ChristenUnie is daar heel blij mee en ziet het als taak van de gemeente om waar nodig initiatieven te ondersteunen van verenigingen, kerken en vrijwilligers én asielzoekers en statushouders te helpen met het leren van de Nederlandse taal. Geld is niet zozeer de 'bottlneck'."

Neutraal

Oneens

Stadspartij

"De Stadspartij vindt dat we een bijdrage moeten leveren aan de huisvesting van statushouders (mensen met een verblijfsvergunning). Elke gemeente heeft van de provincie een taakstelling gekregen. De gemeente Wageningen voldoet aan die opdracht. De Stadspartij vindt niet dat we meer statushouders zouden moeten huisvesten dan onze taakstelling aangezien dat dan kan leiden tot verdrijving van woningen voor andere inwoners van Wageningen die ook wachten op een sociale huurwoning."

CDA

"De gemeente heeft een programma voor het integreren van asielzoekers in de Wageningse gemeenschap. In een plaats met meer dan 100 nationaliteiten zal dit zeker goed plaats kunnen vinden."

VVD

"Opvang van asielzoekers wordt betaald door de riijksoverheid. Wij zijn tegen het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers in Wageningen. Zij hebben er zelf voor gekozen om naar Nederland te komen en het is ook hun verantwoordelijkheid om zelf terug te gaan. Opvang ontneemt de mensen de prikkel om te vertrekken en geeft valse hoop. Vooral voor jongeren worden de problemen vergroot als de terugkeer naar het thuisland wordt vertraagd."

Connect Wageningen

"Er is geen partij die zoveel doet aan integratie als wij, maar dit is nutteloos. De meeste vluchtelingen in Wageningen zitten hier maar een hele korte tijd tot zij naar een ander vluchtelingenkamp in Nederland worden doorverwezen. Zij zijn er niet om in Wageningen te blijven, dus wij hoeven ze ook niet hier te integreren."

Stelling 7 van 28

Opsplitsen woningen

Wageningen moet het opsplitsen van woningen voor kamerbewoning beperken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Stadspartij

"De Stadspartij is blij dat er paal en perk wordt gesteld aan het opkopen van woningen in wijken met als doel om die in te zetten voor kamergewijze verhuur voor studenten. Menging van verschillende doelgroepen in onze stad is prima, maar er moet wel worden gewaakt worden voor leefbaarheid. Bovendien moet ook worden bedacht dat deze, veelal goedkopere, koopwoningen ook geschikt zouden zijn voor starters op de woningmarkt of senioren."

PvdA

"We willen voldoende betaalbare huizen. Helaas worden steeds meer gezinswoningen opgekocht voor huisvesting van kamerbewoners. Onttrekking van sociale woningen aan het woningbestand vraagt bijzondere aandacht evenals de gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.20 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf"

CDA

"Wageningen is een studentenstad. Voor studenten moet voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar zijn. Hier is een grote taak weggelegd voor de partijen die sociale huisvesting verzorgen in Wageningen kennen. Het streven moet zijn om de studentenhuisvesting te concentreren in Wageningen maar gezien de beperkte mogelijkheden vind het CDA spreiding richting de gemeente Ede een goede oplossing. Studentenhuisvesting binnen woonwijken moet hiermee beperkt worden. "

SP

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Betaalbare eengezinswoningen zijn schaars. Wanneer deze in nog grotere aantallen worden verhuurd aan een aantal studenten, beperkt dit de instroom van starters op de woningmarkt, en van jonge gezinnen die willen doorstromen van bijvoorbeeld een huurflat naar een koopwoning. "

Neutraal

Oneens

D66

"De groeiende onderwijsinstellingen leiden de komende jaren tot een groeiende vraag naar studentenhuisvesting. D66 vindt dat studenten ook moeten kunnen wonen waar ze willen wonen. In situaties waar dit leidt tot overlast moet er strikt gehandhaafd worden. "

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

VVD

"Kamergewijze verhuur aan studenten moet mogelijk zijn en in balans zijn met andere doelgroepen zoals starters."

Connect Wageningen

"Nu is de regel dat 5% van de huizen per straat gebruikt mag worden voor kamerverhuur. Dat is natuurlijk voornamelijk bedoeld om de studenten uit de woonwijken te houden. Dat vinden wij belachelijk. Iedereen mag in Wageningen wonen."

Stelling 8 van 28

Fietsers

Fietsers moeten overal voorrang krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"De fiets moet een reeel alternatief voor de auto worden, grote investeringen in het fietsnetwerk zijn daarvoor nodig. "

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

Stadspartij

"Naast de ‘doorfietsroutes’ vanuit onze stad, zijn er ook andere hoofdroutes voor fietsers binnen ons eigen grondgebied. Dat zijn routes die veelal door studenten worden gebruikt om van hun woonplek naar de Campus te komen. Daarbij moeten fietsers voorrang krijgen op het autoverkeer."

ChristenUnie

"Om de groeiende mobiliteit niet ten koste te laten gaan van de leefomgeving, zet de ChristenUnie zoveel mogelijk in op verduurzaming. Dit betekent dat we niet de grijze loper uitleggen voor de auto, maar wel de rode loper voor de fiets. De fiets krijgt dus voorrang bij het verkeersbeleid én in het verkeer. Ook moeten fietspaden waar mogelijk worden verbreed, zodat snellere fietsers (o.a. door elektrische fiets, speed pedelec) en de langzamere fietsers veilig van A naar B kunnen komen. "

Neutraal

PvdA

"Het wegennet is voor iedereen, fietsers en auto's zijn gelijkwaardig. Op sommige kruispunten is het beter voor de doorstroming als de auto's voorrang krijgen, elders is het andersom"

SP

"Vaak is dit veel gevaarlijker"

Oneens

CDA

"Veiligheid voor fietsers staat bij ons voorop, Of het overal voorrang krijgen hier aan bijdraagt is volgens ons niet waar. Wij pleiten voor heldere verkeerssituatie waarbij de veiligheid van fietsers zo optimaal mogelijk is geborgd."

VVD

"In Wageningen wordt veel gefietst. Fietsen moet daarom veilig kunnen en fietspaden moeten goed worden onderhouden. Als het autoverkeer om de stad wordt geleid via een rondweg kunnen fietsers in de stad vaker voorrang krijgen."

Connect Wageningen

""Only a cyclist deals in absolutes" - star wars. Fietsers krijgen overal voorrang, behalve bij de grote wegen. Wij willen de auto's zo snel mogelijk uit de stad hebben, daarom krijgen auto's bij de grote wegen voorrang."

Stelling 9 van 28

Huishoudelijke hulp

Er moet meer geld komen voor huishoudelijke hulp voor ouderen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"Het Rijk heeft flink bezuinigd. GroenLinks vindt dat er, voor het instandhouden van goede zorg in het algemeent, meer budget vanuit het Rijk moet komen voor het sociaal domein, onder andere voor huishoudelijke hulp."

Stadspartij

"Wanneer de sociale voorzieningen ondanks sturing niet meer op niveau gehouden kunnen worden, moeten de lokale belastingen kunnen worden verhoogd."

PvdA

Geen toelichting gegeven

CDA

"Als de hulp wordt aangevraagd, wordt er zeer minimaal toegekend, er zijn meer uren nodig om meer maatwerk te verrichten. "

SP

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Huishoudelijke hulp moet beschikbaar zijn wanneer het huishouden niet zelf gedaan kan worden wegens ziekte of ouderdom. Door middel van een ‘keukentafelgesprek’ wordt bekeken of en hoeveel hulp er nodig is. Hierbij is ook sprake van een inkomensafhankelijke bijdrage."

Neutraal

Connect Wageningen

"Iedereen wil graag huishoudelijke hulp, wij als jongeren, studenten, starters, PhDers ook. Maar moet de overheid dat betalen? Voor ons is het belangrijk dat iedereen een goed huishouden kan hebben. Wij springen bij als dat niet op andere manieren geregeld kan worden."

Oneens

D66

"D66 is voor preventie en maatwerk in de zorg. We kijken naar wat mensen nodig hebben en dat willen we ze bieden. Huishoudelijke hulp is daarin belangrijk, net als veel andere voorzieningen. "

VVD

"Ouderen verdienen liefdevolle zorg. Om hiervoor ook in te toekomst te kunnen zorgen moet het geld verstandig worden uitgegeven. Er is dus niet automatisch meer geld nodig. We worden allemaal ouder en hebben zelf de verantwoordelijkgheid om ons hierop voor te bereiden. Ouderen die het niet zelf kunnen betalen verdienen ondersteuning van de gemeente."

Stelling 10 van 28

Plantsoenen

De gemeente moet meer geld uitgeven aan onderhoud van straten en plantsoenen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Voor D66 is groen van groot belang. Het nieuwe Groenbeleidsplan heeft extra middelen voor groen en groenonderhoud vrijgemaakt, wat D66 betreft gebeurt dit de komende jaren opnieuw. Want groen is mooi, gezond en zorgt voor sociale cohesie "

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

PvdA

Geen toelichting gegeven

CDA

"Een mooie, groene, schone stad is een aantrekkelijke stad. Het onderhoud van de plantsoenen, speelplaatsen, wegen, bermen, fietspaden, rotondes en uiterwaarden moet meer aandacht krijgen. Burgers die mee willen helpen aan dit groenonderhoud ondersteunen wij. Wij gaan geen verplichting van het onderhoud van het groen opleggen aan de Wageningse burger. "

VVD

"De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en wij gaan ervoor zorgen dat de verloedering die de laatste jaren is ontstaan wordt teruggedraaid en dat wegen en groen weer fatsoenlijk onderhouden worden."

SP

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Stadspartij

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Verkeersveiligheid en sociale veiligheid mogen niet in het geding zijn. Straten en plantsoenen moeten dus overzichtelijk zijn. We stimuleren inwoners en bedrijven om ook zelf aan de slag te gaan met het groenonderhoud in de eigen omgeving. Hier geldt ook de afweging: meer geld uitgeven aan onderhoud, betekent minder geld naar andere doelen – of verhoging van belastingen."

Oneens

Connect Wageningen

"Wij vinden het wordt 'moeten' verschrikkelijk. Er zijn een aantal plekken waar straten en plantsoenen beter onderhouden kunnen worden, maar veel van die plekken staan al op de agenda voor onderhoud. Hiervoor is dus niet meer geld nodig."

Stelling 11 van 28

Jachthaven

De jachthaven moet een plek dichterbij het centrum van Wageningen krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Een jachthaven nabij de binnenstad zorgt voor meer verbinding tussen stad en Rijn, en meer bezoekers zullen naar de binnenstad gaan. "

Stadspartij

"Toerisme is onder andere belangrijk voor de levendigheid van de binnenstad. De camperplaatsen op de Pabstendam zijn een succes. We zouden graag zien dat bij de aanleg van de Deltadijk er op loopafstand van de stad in de uiterwaarden geïnvesteerd wordt in een kleine passantenhaven met enkele basisbehoeften om de haven aantrekkelijk te maken voor de passanten (water, elektra, afvalbak, (eenvoudig) sanitair)."

PvdA

"Met name de passantenhaven willen we loskoppelen van de jachthaven en dichtbij de stad situeren."

CDA

"De huidige jachthaven ligt te ver af van het centrum van onze stad. Wij ondersteunen de mogelijkheden van het verleggen van de haven. De rol van de gemeente zal hier fasciliterend zijn."

VVD

"Verplaatsing van de jachthaven versterkt de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. "

Neutraal

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat het behoud en de versterking van de natuur in de uiterwaarden een uitgangspunt moet zijn bij de ontwikkelingen rondom de Grebbedijk en de haven. Als dit het geval is én als de watersportverenigingen het zien zitten, kan verplaatsing van de haven dichter naar de stad een optie zijn."

ChristenUnie

"De ChristenUnie is zeker niet tegen de verplaatsing van de jachthaven, maar ziet wel op tegen de hoge kosten die hiermee gepaard gaan. Wanneer dit in de plannen rond de Grebbedijk mogelijk is, dan is dat een verbetering voor het toerisme in en rond Wageningen. De ChristenUnie stelt naast de financiën ook andere randvoorwaarden. Zo moet dit verantwoord zijn voor het Natura2000-gebied in de uiterwaarden en moet de nevengeul niet in directe verbinding met open water (haven/Rijn) gebracht worden."

Oneens

SP

Geen toelichting gegeven

Connect Wageningen

"Vanuit het thema Grebbedijk, deltadijk krijgen mensen opeens het idee om de hele haven te verplaatsen naar de binnenstad. Wij hebben nog geen expert gesproken die denkt dat dit een realistische mogelijkheid is. Daarom vinden wij dit geen goed idee."

Stelling 12 van 28

Studenten

Wageningen moet niet meer bijbouwen voor studenten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Er moet in Wageningen gedifferentieerd worden gebouwd. Dat betekent dat er voor alle doelgroepen gebouwd moet worden. Bij nieuwbouwontwikkeling wil het CDA dat er 30% sociale huur- en koopwoningen ontwikkeld worden. Verder is er op dit moment veel behoefte aan starterswoningen voor jongeren die net op de woningmarkt komen. Meer bouwen voor studenten moet ingegeven zijn door een structurele vraag."

ChristenUnie

"Voor de komende jaren zijn er al genoeg plannen voor meer studentenhuisvesting. Wanneer de vraag naar studentenhuisvesting blijft toenemen, dan moet er gekeken worden buiten Wageningen."

Neutraal

Oneens

D66

"Voor D66 is elke doelgroep belangrijk, we moeten bouwen naar behoefte. Programma zegt over studentenhuisvesting: De groeiende onderwijsinstellingen leiden de komende jaren tot een groeiende vraag naar studentenhuisvesting. D66 vindt dat studenten ook moeten kunnen wonen waar ze willen wonen. Dat betekent dat we zoveel mogelijk inzetten om studenten ook in Wageningen te laten wonen. Dat is goed voor de stad en de studenten."

GroenLinks

"GroenLinks wil genoeg studentenhuisvesting om de groeiende studentenaantallen op te vangen. "

Stadspartij

"De Stadspartij vindt dat in principe alle studenten in Wageningen moet kunnen wonen. Maar daar is op dit moment, door de sterke groei, niet altijd ruimte voor. Wanneer noodgedwongen huisvesting in Ede, Bennekom of Renkum gezocht moet worden, is dat bij voorkeur tijdelijk. Er zijn in 2017 een aantal geschikte locaties benoemd voor grootschalige huisvesting van studenten. De Stadspartij vindt dat de nu geselecteerde locaties ook de locaties zijn die eerst moeten worden ontwikkeld. "

PvdA

"We willen een gevarieerd aanbod van woningen voor alle doelgroepen. We willen woningen voor jongeren, studenten, starters, gezinnen, ouderen, mensen die alleen zijn, met hun gezin, of in een groep willen wonen. We maken ons sterk voor de snelle bouw van studentenwoningen maar ook voor starters op de woningmarkt. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.20, 21 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-20"

VVD

"De universiteit en studenten horen bij Wageningen. Daar horen betaalbare studentenwoningen, goede sportvoorzieningen en een gezellige binnenstad met ruime openingstijden bij."

SP

"Er is nu een tekort. Je kunt de studenten niet op straat laten staan."

Connect Wageningen

"De hoeveelheid studenten groeit nog steeds, wij laten de student niet op straat staan. Daarom bouwen wij gewoon bij voor hun. Het liefst in de hoogte, zodat Wageningen een groene stad blijft en iedereen hier toch kan blijven wonen."

Stelling 13 van 28

Groenonderhoud

De gemeente moet het onderhoud van parken en bermen aan bewoners overlaten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Als bewoners dat zelf willen is D66 daar absoluut voor. Er zijn inmiddels meer dan 60 buurtbeheerprojecten, en dat aantal groeit nog steeds. Overdragen van onderhoud aan bewoners omdat het MOET en om kosten te verlagen, daar is D66 niet voor, bewoners moeten het juist zelf willen. "

Neutraal

GroenLinks

"GroenLinks wil bewoners meer betrekken bij de inrichting en het onderhoud van hun wijk. Als bewoners dat willen, mogen ze het onderhoud zelf uitvoeren."

ChristenUnie

"Wanneer buurtbewoners zelf het onderhoud van groen in hun omgeving willen doen, kan dat een flinke verbetering van de kwaliteit van de buurt geven. Door dit samen met buren te doen, versterk je ook de sociale samenhang. Dit kan bijdragen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Niet iedere straat of buurt zal dit willen of in voldoende mate kunnen; in dat geval is onderhoud door gemeente gewenst."

Oneens

Stadspartij

"Onrealistisch."

PvdA

"We willen ruimte geven aan wijkbewoners die zich verenigen om een publieke taak op zich nemen. Als bewoners hun wijk schoon willen houden of de groenvoorziening willen beheren ondersteunen wij dat. We stimuleren beheer van openbaar groen door bewoners. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft echter liggen bij de gemeente. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.23 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf "

CDA

"Een mooie, groene, schone stad is een aantrekkelijke stad. Burgers die mee willen helpen aan dit groenonderhoud ondersteunen wij. Wij gaan geen verplichting van het onderhoud van het groen opleggen aan de Wageningse burger."

VVD

"Wij stimuleren initiatieven van bewoners bij het inrichten en onderhoud van de eigen omgeving. Wageningen is een groene stad en wij willen dat graag zo houden. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en wij gaan ervoor zorgen dat de verloedering die de laatste jaren is ontstaan wordt teruggedraaid en dat wegen en groen weer fatsoenlijk onderhouden worden. "

SP

Geen toelichting gegeven

Connect Wageningen

"Wij vinden dat inwoners die dat graag zelf willen doen zeker die mogelijheid moeten krijgen. Wij willen het echter niet gaan verplichten."

Stelling 14 van 28

Bevrijdingsfestival

De gemeente Wageningen moet meer geld investeren in het 5 Mei Bevrijdingsfestival.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Stadspartij

"De Stadspartij hecht er waarde aan dat juist lokale ondernemers omzet kunnen behalen tijdens dergelijke omvangrijke lokale festiviteiten. De Stadspartij pleit voor het splitsen van de activiteiten rond 4 en 5 mei in twee aparte stichtingen: één voor de herdenking inclusief het défilé en één voor de viering op 5 mei. Het bevrijdingsfeest moet volgens de Stadspartij een echt Wagenings feest blijven in eigen beheer, waar Wageningse ondernemers bovendien iets aan kunnen verdienen."

Neutraal

D66

"De gemeente draagt op verschillende manieren bij aan 4 en 5 mei, ook in financiële zin. Voor D66 is 4 en 5 mei van groot belang voor de stad en de historie. Met de huidige middelen is een mooi en passend feest met herdenken en vieren te realiseren. "

Oneens

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

PvdA

"We maken ons sterk voor het 4-5 Mei festival als door en voor Wageningers. Het mag van ons best wat kleinschaliger als dat de sfeer ten goede komt. Evenementen zijn voor en door Wageningers. Wij willen dat iedereen zich thuis kan voelen op de evenementen. Zowel de ondernemers en de middenstand als ook de direct omwonende en inwoners Wageningen. Uit PvdA Verkiezingsprogramma P.37 - 38 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf"

CDA

"Om onze stad ook in de toekomst aantrekkelijk te houden is een boeiende binnenstad van groot belang. Het CDA ziet hier een grote rol voor particulier initiatief, terwijl de gemeentelijke overheid ondersteunend dient te zijn. Daarbij vinden wij dat er geen geld meer bij moet vanuit de gemeente voor het bevrijdingsfestival. "

VVD

"Wageningen is de Stad der Bevrijding. Wij ondersteunen de activiteiten rondom 4 en 5 mei volledig. Wel willen we een discussie over het doel en de omvang van het bevrijdingsfestival. De samenwerking tussen de gemeente en de Stichting 4/5 mei moet soepeler met een grote rol voor de Wageningse vrijwilligers."

SP

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Het bevrijdingsfestival zelf mag best een tandje kleiner. Met zoveel podia is het voor veel Wageningers de stad ontgroeid. Het festival moet meer zijn dan alleen een muziekfeest, ook in het programma moet op aansprekende wijze de actualiteit van vrijheid. De ChristenUnie vindt het wel belangrijk dat we in Wageningen als Stad van de bevrijding werk maken van het vieren, herdenken en agenderen van het thema ‘Vrijheid’. Bewustwording is altijd en overal nodig."

Connect Wageningen

"Wij lopen weer een beetje tegen 'de gemeente moet' aan. Wij willen vooral inzetten op meer subculturen en mee ruimte voor vrijwilligers. Wij weten niet waar dit geld voor zou zijn."

Stelling 15 van 28

Schoolzwemmen

De gemeente moet zorgen voor schoolzwemmen op elke basisschool.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"GroenLinks wil dat kinderen die op hun achtste nog geen zwemdiploma hebben kunnen schoolzwemmen. Ook minderjarige bewoners van het asielzoekerscentrum kunnen daar gebruik van maken. "

Stadspartij

"Alle basisschoolleerlingen halen tijdens schooltijd (schoolzwemmen) minimaal één zwemdiploma onder begeleiding van een gediplomeerde zweminstructeur. Ze maken daarnaast kennis met allerlei sportieve en culturele activiteiten zowel tijdens schooltijd als daarbuiten, zoals tijdens de buitenschoolse opvang."

PvdA

"Elk kind moet kunnen zwemmen. We willen daarom in gesprek met de scholen over wat er nodig is om schoolzwemmen terug te brengen. Als scholen dit niet kunnen aanbieden dan moet ieder kind kunnen leren zwemmen waarbij geld geen belemmering mag zijn Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.35 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf "

SP

"Geen kind verlaat het basisonderwijs zonder zwemdiploma. De SP wil dat de gemeente het zwemonderwijs voor scholen ondersteunt. "

ChristenUnie

"De ChristenUnie vindt het van levensbelang dat elk kind aan het einde van de basisschool ten minste het zwemdiploma A heeft. Wageningen is niet alleen gelegen aan de Rijn, maar kent ook ander openbaar water, zoals de stadsgracht, de Rooseveltsingel, de vijvers bij de Vredehorst, het Hooilandplein en het park bij de Mondriaanlaan en de sloten in het Binnenveld. Vooral voor kwetsbare doelgroepen is schoolzwemmen een uitkomst. Zo komen kinderen toch in het bezit van het diploma en zwemvaardigheid."

Neutraal

Oneens

D66

"Op zich is D66 niet tegen schoolzwemmen, maar dit zou landelijk opgepakt moeten worden. Als we kijken naar de lokale prioriteiten, dan heeft schoolzwemmen niet de hoogste prioriteit. "

CDA

"Schoolzwemmen is een verantwoordelijkheid van de opvoeders. Voor opvoeders die financieel niet in staat zijn hun kinderen zwemles te kunnen laten geven kan een beroep worden gedaan op de gemeente."

VVD

"Zwemlessen zijn in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders. In de praktijk blijken de meeste kinderen ook al te kunnen zwemmen als ze op school komen. Scholen kunnen er zelf voor kiezen om zwemlessen te organiseren of kiezen voor bijvoorbeeld cultuur- of techniekonderwijs."

Connect Wageningen

"Wij vinden zwemles, zeker vanuit het oogpunt van veiligheid, erg belangrijk. Mede daarom subsidiëren wij het zwembad sterk. Wij vinden informatie over waterveiligeheid en het belang van zwemles ook erg belangrijk. Maar wij denken dat wij basisscholen dit niet kunnen verplichten. Net zoals wij ook geen zelfverdedigingslessen kunnen verplichten. De keuze is aan hun en de ouders."

Stelling 16 van 28

Toerisme

De gemeente moet meer geld uitgeven om toeristen naar de stad te halen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Wageningen heeft veel te bieden op het gebied van recreatie en toerisme, D66 is voorstander van een nieuw plan om dit concreet te realiseren in de periode 2014-2018 "

GroenLinks

"GroenLinks wil duurzaam toerisme versterken. We willen een levendiger centrum, dat meer gericht is op beleven en minder op kopen. Van GroenLinks mag de gemeente bijdragen aan het verlevendigen van het centrum."

Stadspartij

"Toerisme bevorderende ideeën hebben onze financiële steun. Daarbij valt te denken aan wandelroutes en andere vormen van niet milieubelastende recreatie door de Bovenste Polder. Voor wandelaars en natuurliefhebbers is dit gebied dicht bij de binnenstad een waardevolle mogelijkheid om te recreëren."

PvdA

"We zetten in op een goed en toegankelijk netwerk aan wandelpaden, fietspaden in en om de stad. De ontwikkeling van klompenpaden stimuleren we en juichen we toe. We nemen het initiatief tot het realiseren van een wandelroute tussen de recreatiehaven en de Blauwe Kamer en denken daarbij aan de zomerdijk. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.25 en 31 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf"

CDA

"Onze stad zou aantrekkelijker voor het toerisme kunnen worden door bijv. de samenwerking met de gemeenten Rhenen, Renkum en Arnhem nog meer te richten op de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in deze regio."

VVD

"Wij willen dat de opbrengsten uit de toeristenbelasting worden gebruikt voor citymarketing."

ChristenUnie

"Wageningen heeft veel te bieden, maar laat nog veel kansen op gebied van toerisme en recreatie liggen. De ligging tussen uiterwaarden, Veluwe en Utrechtse Heuvelrug geven fietsers en wandelaars prachtige uitzichten. Het ontbreekt nog aan rustplaatsen, met een bankje of picknickplaats. Ook is de stad nog te veel met de rug naar de Grebbedijk gekeerd en kan het verleden meer zichtbaar worden gemaakt met bv. de Liberation Route."

Neutraal

Oneens

SP

Geen toelichting gegeven

Connect Wageningen

"Wij vinden het toerisme in Wageningen niet één van de prioriteiten. Wij hebben ook geen grote trekpleisters zoals pandaberen."

Stelling 17 van 28

Jongeren

De gemeente moet zorgen voor meer activiteiten voor jongeren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"D66 vindt een rijk aanbod voor jeugd en jongeren van groot belang. Er gebeurt al veel, maar een nieuw poppodium en meer ontmoetingsplekken in de stad zijn welkom. "

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

Stadspartij

"Er mogen meer ontmoetingspunten voor jongeren komen op plaatsen waar ze zonder overlast te veroorzaken elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ‘chillen’. Dat is voor de ontwikkeling van jongeren van groot belang. De Stadspartij ziet graag dat de gemeente daar aandacht voor heeft"

PvdA

"We bieden kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontplooien. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, fijne sportvoorzieningen, diverse cultuurvoorzieningen. We maken ons sterk voor preventie om problemen vroeg in beeld te hebben. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.15 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf"

SP

"Ook jongeren hebben recht op een plek en de SP wil dat er goede voorzieningen voor jongeren komen. "

Connect Wageningen

"Wij hebben in Wageningen 1 jongerencentrum en 4 ouderencentrum. Het jongeren centrum is een paar uur per week open, dus ouderencentra zijn heel veel open. Het zou dus eerlijker zijn als er ook meer voor jongeren gedaan wordt."

Neutraal

VVD

"Wij zetten ons in voor een levendige, aantrekkelijke gemeente waar mensen gelukkig zijn en jongeren een toekomst op willen bouwen. "

ChristenUnie

"De gemeente maakt veel activiteiten voor jongeren al mede mogelijk. Sportverenigingen en Solidez krijgen hiervoor ondersteuning van de gemeente en er is een breed aanbod aan verenigingen waar jongeren hun vrije tijd kunnen besteden. Er kunnen nog wel wat hangplekken bij. Bij omwonenden is vaak wat koudwatervrees, maar in goed overleg en een kordate aanpak van de handhaving mocht er toch overlast zijn, is er meer mogelijk."

Oneens

CDA

"Er worden op dit moment diverse activiteiten ontwikkeld voor jongeren. Dit kan in verenigingsverband zijn bijvoorbeeld in de sport of door bijvoorbeeld sportservice en Solidez. Mocht er tekort aan activiteiten zijn zal de gemeente faciliterend opereren. Dit kan bijvoorbeeld via de jongerenraad op de agenda worden gezet."

Stelling 18 van 28

Universiteit

Wageningen moet toestaan dat de universiteit op de campus zoveel bouwt als ze wil.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD

"We hebben in Wageningen een unieke mogelijkheid om flinke stappen te zetten voor een duurzame toekomst en daadwerkelijk bij te dragen aan wereldwijde vraagstukken op het gebied van energie, klimaat, voeding en water. Daarbij moeten de gemeente de Universiteit niet in de weg zitten, maar de ruimte geven om te groeien. Dit is niet alleen goed voor Wageningen, maar voor de hele wereld."

Neutraal

PvdA

Geen toelichting gegeven

Connect Wageningen

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66

"De Campus is van groot belang voor Wageningen, de regio, Nederland en de wereld. D66 is trots op de Campus, maar ongebreideld volbouwen van de Campus draagt niet bij aan een levendige, groene en vitale Campus "

GroenLinks

"Om de natuur en het landschap rondom Wageningen te beschermen, wil GroenLinks geen verdere verstedelijking in het buitengebied. Dat geldt ook voor de noordrand van de stad. Tussen Wageningen en Bennekom is nog een smalle strook groen, die willen we behouden. "

Stadspartij

"De stad moet de ontwikkeling van de universiteit kritisch blijven volgen. Wageningen heeft een zeer diverse samenstelling en dat maakt de stad uniek en levendig. Echter voor zowel studenten, als ook de werkende bewoners, gezinnen en ouderen willen we de stad aantrekkelijk en leefbaar houden."

CDA

"Het CDA vind de doorontwikkeling van het masterplan op de campus heel erg belangrijk. Daarbij is het vanzelfsprekend dat de WUR alle procedures rond bestemmingsplan en omgevingsvergunning volgt."

SP

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Langs en over de Campus loopt een ecologische verbindingszone die de Veluwe met de Utrechtse Heuvelrug verbindt. Ook zorgt een open, groene omgeving voor een gezond werk-, leer- en verblijfsklimaat. Het volbouwen van de Campus is dus voor niemand goed. Op de Born-Oost zijn nog wel mogelijkheden voor nieuwbouw."

Stelling 19 van 28

Meer bouwen

Wageningen moet meer woningen bouwen, ook als dat ten koste gaat van natuur.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"Daar waar natuur en bebouwing elkaar raken, bijvoorbeeld met nieuwe kantoor- en/of industriegebieden, streven we naar maximale inpassing in de natuur. Dat kan door aangepast bouwen of door het versterken van de groenstructuur aan de randen. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.31 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf"

CDA

"Er moet in wageningen gedifferentieerd worden gebouwd. Dat betekend dat er voor alle doelgroepen gebouwd moet worden. Bij nieuwbouwontwikkeling wil het CDA dat er 30% sociale huur- en koopwoningen ontwikkeld worden. Er is nog voldoende ruimte binnen de stadscontour en nabij Kortenoord om woningen te bouwen. Dit gaat niet ten koste van de natuur."

SP

Geen toelichting gegeven

Neutraal

VVD

"Wageningen moet de ruimte houden om te groeien. Dit hoeft niet ten koste te gaan van het groen. Wij willen meer groen in de stad door meer woningen met een tuin te bouwen en minder appartementen. "

Oneens

D66

"Er is nog voldoende ruimte (Kortenoord, Dreijen, Duivendaal, etc.) om de komende jaren in de woonbehoefte van Wageningers te voorzien "

GroenLinks

"Om de natuur en het landschap rondom Wageningen te beschermen, wil GroenLinks geen verdere verstedelijking in het buitengebied."

Stadspartij

"De Stadspartij vindt dat we niet verder moeten uitbreiden in het buitengebied. De Eng moet ‘leeg’ blijven en bebouwing is slechts heel beperkt mogelijk en dan nog alleen wanneer het ten goede komt aan het landschap. In de uiterwaarden mag sowieso niet worden gebouwd en het verder oprukken van bebouwing in het Binnenveld vinden wij niet acceptabel. Tevens leggen we een rode contour (zonering) rond Kortenoord, Noordwest en de Campus die de grens aangeeft tot waar in de toekomst gebouwd mag worden."

ChristenUnie

"Nieuwbouw vindt vooral plaats via inbreiding. Wel moet er voldoende ruimte blijven voor groen en speelplaatsen. Daarbij zorgt de gemeente voor een groot aandeel betaalbare woningen in de plannen."

Connect Wageningen

"Oneens, wij kiezen ervoor om in de hoogte te bouwen, niet om in de natuur te bouwen."

Stelling 20 van 28

Stadsgracht

Wageningen moet de stadsgracht herstellen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"De stadsgracht is een lang gekoesterde wens van D66. Goed voor de binnenstad, voor cultuurhistorie, waterkwaliteit en het klimaatadaptief vermogen van de stad, "

GroenLinks

"GroenLinks wil dat de gemeente meewerkt aan het doortrekken van de stadsgracht. Dit verbetert de doorstroming en versterkt de cultuurhistorische waarden door de oude vestingstad zichtbaarder te maken."

Stadspartij

"Al jaren pleit de Stadspartij voor het weer opengraven van de stadsgracht. Wij zijn verheugd dat anderen, zoals bijvoorbeeld het Wagenings Ondernemers Contact, dit voornemen ook steunen. Maar het mag nu onderhand ook eens gaan gebeuren. Het zichtbaar en voelbaar maken van de lokale historie is zeker voor een stad met 755 jaar stadsrechten zeer belangrijk."

PvdA

"Samen versterken we de aantrekkelijkheid en identiteit van de oude vestingstad Wageningen met gracht en bolwerken. Zoals het initiatief om de stadsgracht aan de bergzijde te heropenen, wat de sfeer van vroeger en het oude aanzicht van de stad zal versterken. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.25 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf"

CDA

"Om onze stad ook in de toekomst aantrekkelijk te houden is een boeiende binnenstad van groot belang. Het CDA ziet hier een grote rol voor particulier initiatief, terwijl de gemeentelijke overheid ondersteunend dient te zijn. Hier past het herstellen van de stadsgracht prima in."

VVD

"Bij ontwikkelingen in het centrum houden we rekening met de initiatieven voor het herstel van de stadsgracht. Dat versterkt de aantrekkelijkheid van het stadscentrum."

Connect Wageningen

"Ja, behalve dat het de binnenstad een stuk mooier maakt, zijn er ook goede argumenten ten aanzien van de doorstroming van het water. Onderhoudskosten (eendenkroos verwijderen) worden ook lager. "

Neutraal

SP

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Het doortrekken van de stadsgracht is een mooi initiatief, maar er moet wel een haalbaar financieel en stedenbouwkundig plan onder moeten liggen. Een toren van 14 verdiepingen is voor ons op deze locatie onvoorstelbaar."

Oneens

Stelling 21 van 28

Armoede

De gemeente moet meer geld uitgeven aan steun voor arme gezinnen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

Stadspartij

"Wanneer de sociale voorzieningen ondanks sturing niet meer op niveau gehouden kunnen worden, moeten de lokale belastingen kunnen worden verhoogd."

PvdA

"We accepteren niet dat iemand in Wageningen leeft in armoede. Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. We staan voor een ruimhartig minimabeleid dat kijkt naar de behoefte van de hulpvrager en niet naar het inkomen. We accepteren niet dat kinderen de dupe zijn van armoede in het gezin. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.17 en 18 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf "

CDA

"Daar waar de inwoners het zelf niet kunnen blijft de gemeente een vangnet voor deze kwetsbare burgers. "

SP

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Voorop: de gemeente heeft al een goed sociaal beleid, al kent nog niet iedere Wageninger alle mogelijkheden voor financiële steun. Als er nog meer Wageningers worden bereikt met steunregelingen, dan is het prima om extra geld uit te geven! Daar is het voor bedoeld. De ChristenUnie is ook eerlijk. Het zal al lastig genoeg zijn om het huidige, ruime sociale beleid in stand te houden, mocht er in de toekomst bezuinigd moeten worden. Aanvullend moet er werk worden gemaakt van schuldenproblemen."

Neutraal

Connect Wageningen

"Wij vinden het erg belangrijk dat ook arme mensen mee kunnen doen. Maar wij weten ook dat in Wageningen deze gezinnen al van veel belastingen worden vrijgesteld en dat zij gebruik kunnen maken van het ikdoemeefonds. Maar wij weten niet of dat voldoende is."

Oneens

D66

"Wageningen is een van de meest sociale gemeenten en kent een zeer ruim armoedebeleid. Meer geld is niet nodig, door een betere inzet op maat voor gezinnen kan de effectiviteit van armoedebeleid versterkt worden (maatwerk). "

VVD

"Wij willen mensen niet afhankelijk maken van de overheid, maar hen helpen op eigen benen te staan. Wij willen dat mensen achterstand en armoede ontstijgen door eigen initiatief, optimisme en durf. Wij zijn vóór de hardwerkende Wageninger die vorm en inhoud wil geven aan zijn of haar eigen toekomst."

Stelling 22 van 28

Kunstonderwijs

Wageningen moet een centrum voor kunstonderwijs beginnen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

"GroenLinks wil nieuwe mogelijkheden voor buitenschoolse cultuureducatie. Dit kan in de vorm van een centrum voor kunstonderwijs."

SP

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"De ChristenUnie zet in op actieve kunstbeoefening door inwoners van Wageningen. Kwalitatief goede cultuureducatie (lessen in zang, dans, muziek, beeldende kunst) moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Hiervoor is een hernieuwde bundeling van creatieve krachten nodig nu ’t Venster er niet meer is."

Neutraal

D66

"D66 vindt kunst en cultuur van groot belang en wil extra geld uitgeven voor cultuur, in het bijzonder voor amateurgezelschappen. Dat kan op verschillende manieren vormgegeven worden, dat hoeft niet vanuit een nieuw centrum voor kunstonderwijs te zijn, dat kan ook via bijvoorbeeld wijkcentra en andere culturele broedplaatsen. "

Oneens

Stadspartij

"Niet de taak van een gemeente."

PvdA

"We maken ons sterk voor het realiseren van culturele activiteiten in de wijken, dicht bij de mensen. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.37 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf"

CDA

"Om onze stad ook in de toekomst aantrekkelijk te houden is een boeiende binnenstad van groot belang. Het CDA ziet hier een grote rol voor particulier initiatief, terwijl de gemeentelijke overheid ondersteunend dient te zijn. De gemeente moet niet zelf een centrum van kunstonderwijs gaan openen. "

VVD

"Helaas is het Venster failliet gegaan. Er zijn voldoende initiatieven vanuit de markt om kunstonderwijs te verzorgen. Die kunnen dat vaak veel beter dan de gemeente."

Connect Wageningen

"Dat kan ook op plekken verspreid over de stad"

Stelling 23 van 28

Samenwerken met Ede

Wageningen moet meer samenwerken met Ede.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Stadspartij

"De Stadspartij beschouwt Wageningen als het hart van Food Valley en ondersteunt het beleid dat Wageningen hét kenniscentrum blijft in Nederland en ver daarbuiten op gebied van ‘Life Sciences’. Een proactieve houding richting onze buurgemeente Ede, met het World Food Centre (WFC), is noodzakelijk. De Stadspartij staat als lokale partij open voor samenwerking met regiogemeenten, mits dat niet leidt tot het overhevelen van bevoegdheden naar deze regio’s, zodat de eigen invloed te veel afneemt."

PvdA

"Wageningen is uniek in de regio: overtuigd rood en groen, met een industrieel verleden, net aan de rand van de ‘bible belt’ en met een eigen haven en universiteit. Uiteraard werkt de gemeente samen met buurtgemeenten maar Wageningen bepaalt haar eigen richting. Zoals bijvoorbeeld bij de verkeersproblematiek en de vliegroutes van Lelystad Airport. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.40 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf"

CDA

"Samenwerken met omliggende gemeenten is noodzakelijk om de kwaliteit en de efficiëntie van de gemeentelijke organisatie op niveau te houden en waar mogelijk verder te verbeteren. Daarbij behoudt Wageningen zijn eigenheid."

VVD

"De samenwerking met Ede en andere gemeenten in de FoodValley regio biedt veel kansen om uit te groeien tot de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van gezonde en duurzame voeding. De kwaliteit en efficiency van de gemeentelijke dienstverlening kan worden verbeterd doro goede samenwerking. "

Connect Wageningen

"Ja wij zijn van hun afhankelijk met betrekking tot openbaar vervoer, dit is erg belangrijk."

Neutraal

GroenLinks

"GroenLinks wil dat samenwerking met gemeenten en andere partners in de regio is gericht op gezamenlijke meerwaarde. Per vraagstuk kijken we wat de meest zinvolle samenwerkingspartners zijn. Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking is dat sturing en controle door de Wageningse gemeenteraad goed mogelijk blijven. Samenwerkingen mogen nooit leiden tot technocratisering, slechtere arbeidssituaties van medewerkers of slechtere dienstverlening naar of verminderde betrokkenheid van Wageningers. "

SP

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Natuurlijk trekken we waar nodig samen op, bijvoorbeeld met betrekking tot de vliegroutes van/naar Lelystad Airport en ontwikkeling van de KennisAs. Voor een bestuurlijke of ambtelijke fusie is geen noodzaak."

Oneens

D66

"Wageningen werkt al veel samen met Ede. Dat is prima als het inhoudelijk een meerwaarde heeft, zoals op het vlak van economie, duurzaamheid en mobiliteit. D66 is echter geen voorstander van samenwerking als doel op zich. "

Stelling 24 van 28

Straatverlichting

De straatverlichting moet 's nachts buiten de bebouwde kom uitgezet worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66

"Lichtvervuiling moeten we zoveel mogelijk tegengaan, net als onnodig energieverbruik. Enige uitzondering zijn plaatsen waar verlichting vanuit verkeersveiligheid echt noodzakelijk zijn. "

GroenLinks

"Om lichtvervuiling terug te dringen kunnen we straatverlichting 's nachts, wanneer er weinig verkeer is, uit zetten. Dit kan alleen als het geen gevaar vormt voor de verkeersveiligheid. "

Stadspartij

"Het uitschakelen van verlichting buiten de bebouwde kom is uit milieuoogpunt en (nacht)dieren welzijn wenselijk, zolang dat niet leidt tot (sociaal) onveilige situaties."

PvdA

"Wij besparen op openbare verlichting door te investeren in LED-verlichting en vaker gebieden donker te houden. Uiteraard moet de (verkeers-) veiligheid dan niet in het geding komen. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.30 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf"

SP

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

"Op plaatsen waar dit qua verkeersveiligheid kan zou het goed zijn wanneer de verlichting gedimd of gedoofd wordt. Energiebesparing vormt een belangrijke schakel in het halen van de ambitie om Wageningen in 2030 klimaatneutraal te laten zijn, en ook lichtvervuiling is ongewenst. De prioriteit ligt hier echter bij de veiligheid. "

Neutraal

VVD

"Als dit geen onveilige situaties oplevert is hier geen bezwaar tegen."

Oneens

CDA

"Wij vinden dit onveilig."

Connect Wageningen

"Er zijn in Wageningen heel veel mensen die als het donker is nog met de fiets naar Rhenen, Ede, Renkum, etc. rijden. Die hebben goede verlichting nodig anders krijgen wij hele gevaarlijke situaties. Innovatieve ideeën zoals verlichting die alleen aan gaat als er verkeer aankomt juichen wij wel toe!"

Stelling 25 van 28

Zwembad

Wageningen moet het buitenbad van zwembad De Bongerd sluiten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

Stadspartij

"Uit energieoogpunt wenselijk. Uit sportief en recreatief oogpunt onwenselijk."

ChristenUnie

"Nog geen mening over. Het zou wel een grote bijdrage geven aan het klimaatneutraal maken van het zwembad, neig dus naar ‘eens’, maar een buitenbad heeft ook wel wat. Misschien moet dit los komen van het binnenbad. De ChristenUnie stelt een ‘hackathon’ voor om te komen tot een creatieve oplossing waar zwemmers kunnen genieten van buitenbad en dat dat toch milieuvriendelijk gebeurt."

Oneens

D66

"Het buitenbad wordt zeker in de zomer veel gebruikt en wordt door veel Wageningers zeer gewaardeerd. "

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

PvdA

"De PvdA vindt dat toegankelijke en betaalbare sport van belang is voor iedereen. Sport draagt bij aan een goede gezondheid, versterkt de participatie in de samenleving en is voor veel mensen gewoon leuk om te doen. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.34 en 35 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf"

CDA

"Wij vinden dit niet nodig omdat het een zeer klein buitenbad betreft en geliefd is door de jongeren die hier graag zwemmen."

VVD

"De gemeente moet zich niet overal mee willen bemoeien. We houden niet van symboolpolitiek en vinden het zwembad inclusief het buitenbad een prachtige faciliteit van onze stad. "

SP

Geen toelichting gegeven

Connect Wageningen

"Dat mag het bestuur van de Bongerd helemaal zelf bepalen."

Stelling 26 van 28

Nederlandse vlag

Wageningen moet de Nederlandse vlag in de raadszaal hangen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"De Nederlandse vlag is een symbool van de democratie van ons land en past daarmee in de raadszaal."

Neutraal

ChristenUnie

"Er is niets mis met de Nederlandse driekleur. Het plaatsen van de Nederlandse vlag heeft voor de ChristenUnie geen prioriteit. De ChristenUnie steekt tijd en energie liever in het oppakken van echte problemen. Met het portret van het Staatshoofd is al een nationaal symbool aanwezig. De Wageningse raadszaal kan beter een klok aan de wand gebruiken, zodat de raadsvergaderingen tijdig afgerond worden. Overigens: het Wageningse gemeentewapen mag niet ontbreken in de raadszaal."

Connect Wageningen

"Als er mensen zijn die dat willen, vooral doen. Wij hebben hier geen sterke gevoelens over."

Oneens

D66

"D66 heeft niets met dit soort symbolische uitingen, wij staan voor een Wageningen dat van iedereen is, of je nu Nederlands bent of een andere achtergrond hebt, iedereen is welkom en iedereen telt mee. "

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

Stadspartij

"Tenzij ook de vlag van Wageningen wordt opgehangen!."

PvdA

"Wij geloven in de kracht van de lokale democratie. Een symbool dat staat voor Wageningen en het portret van de Koning voldoet. Uit: PvdA Verkiezingsprogramma P.39 https://wageningen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/268/2017/12/Verkiezingsprogramma-PvdA-Gemeenteraad-2018-1.pdf"

VVD

"Wij hebben hier geen bezwaar tegen"

SP

Geen toelichting gegeven

Stelling 27 van 28

Vuurwerkverbod

Wageningen moet vuurwerk verbieden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

CDA

"Vuurwerk levert via het grondwater een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer achttien procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk. Wat het CDA betreft kiezen wij in Wageningen voor een centrale vuurwerkshow."

ChristenUnie

"Vuurwerk veroorzaakt jaarlijks veel letsel, maar ook schade aan straatmeubilair, auto’s, carports, kliko’s, etc. Daarnaast is er nog de grote hoeveelheid fijnstof die door vuurwerk in de lucht terechtkomt. Reden genoeg om vuurwerk te verbieden, te beginnen bij knalvuurwerk en vuurpijlen. De ChristenUnie juicht harde aanpak van illegaal vuurwerk, vaak ook nog eens zeer gevaarlijk vanwege opslag, toe."

Neutraal

D66

"D66 is voorstander van het instellen van vuurwerkvrije zones en stimuleert initiatieven voor een vuurwerkshow op een centrale plek. Wanneer dat succesvol is, bekijken we of een algeheel verbod op vuurwerk in de stad wenselijk is. "

PvdA

Geen toelichting gegeven

Connect Wageningen

Geen toelichting gegeven

Oneens

Stadspartij

"Met het beperken van de tijd waarbinnen vuurwerk mag worden afgestoken wordt de overlast tot een minimum beperkt."

VVD

"Mensen hebben de eigen verantwoordelijkheid om veilig met vuurwerk om te gaan. Wij willen niet dat de overheid alles wat slecht is voor mensen maar moet verbieden. "

SP

Geen toelichting gegeven

Stelling 28 van 28

Future Centre in stadion

Het Future Centre in stadion de Wageningse Berg moet er komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Stadspartij

"Het is volkomen belachelijk dat een gemeente niet in staat is een monument te restaureren. Het proces loopt nu 14 jaar. De renovatie kan uitgevoerd worden op de bestaande bouwvlakken en er hoeft geen boom te worden gekapt. Samen met het terrein van Kirpestein een schande voor de stad."

PvdA

"De PvdA kiest voor behoud en hergebruik van het stadion. Daarmee geven we gehoor aan de grote groep Wageningers die de plek zien als een deel van de geschiedenis van Wageningen en vol nostalgie denken aan vroeger. Het is een bijzonder deel van de cultuurhistorie van Wageningen zonder raakvlak met de universiteit. Uit: Standpunten PvdA Wageningen https://wageningen.pvda.nl/standpunten/future-center-wageningen/"

CDA

"De gemeente heeft het bestemmingsplan in 2016 vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. De uitspraak is nog niet gedaan. Wij wachten de ontwikkelingen verder af."

VVD

"Ontwikkelingen op de Wageningse Berg zijn noodzakelijk om het cultureel erfgoed te behouden. De plannen voor het Future Center en MKB bedrijven passen hier goed bij."

SP

Geen toelichting gegeven

Neutraal

GroenLinks

"Het Future Centre mag er komen, maar GroenLinks vindt dat er in de plannen rekening gehouden moet worden met de omliggende natuure en met de impact op het milieu. Als dit onvoldoende gebeurt, kan het plan niet doorgaan."

ChristenUnie

"Dit besluit is genomen en lijkt binnen de geldende milieuregels te blijven. Mocht een rechter hier anders over oordelen, dan staat dit project weer op losse schroeven. De gemeente moet bij evenementen in het stadion handhaven op het geluidsniveau en parkeren."

Connect Wageningen

"Wat ontwikkeling bij stadion vinden wij prima, maar wij denken niet dat de gemeente daar actief op moet gaan investeren."

Oneens

D66

"D66 is nooit groot voorstander geweest van het Future Centre. Als blijkt dat de ontwikkeling uiteindelijk niet van de grond komt in de toekomst, is dat voor D66 geen reden om dan als gemeente bij te springen. "

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl