Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 20

Zondagsopenstelling

Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen of zij hun winkel op zondag openstellen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Westerkwartier

"Wij zijn voorstander van ruimere mogelijkheden voor openstelling op zondag. In principe vinden wij dat ondernemers vrij zijn om te bepalen wanneer zij open zijn. We gaan graag in overleg met de ondernemers om te bekijken hoe dit in de dorpen in te vullen is. "

VVD Westerkwartier

"Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. De huidige winkeltijdenwet biedt de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ondernemers zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn. "

D66 Westerkwartier

"D66 is er voorstander van dat winkeliers zelf hun openingstijden mogen bepalen. Zodat men bijvoorbeeld open mag op zondag. D66 wil ondernemers ruimte geven; uiteraard zonder hen te verplichten open te zijn op zondag."

VZWesterkwartier

"Winkeliers dienen deze vrijheid te hebben."

Sterk Westerkwartier

"Winkels, kantoren en bedrijven zijn open wanneer zij dat willen. Mede uit de door Sterk Westerkwartier uitgebrachte poll blijkt overduidelijk dat een zeer grote meerderheid van onze inwoners deze wens alle lange tijd koestert. Nu gaat veel omzet en werkgelegenheid naar de ons omringende gemeenten toe."

50PLUS

"50PLUS vindt dat in de hele gemeente Westerkwartier één uniforme regeling moet komen. Eigenaren van bijvoorbeeld supermarkten moeten zelf kunnen bepalen of zij op zondag van één tot vijf uur open willen zijn."

Neutraal

CDA Westerkwartier

"Het CDA Westerkwartier hecht aan zondagsrust maar beseft ook dat openstelling van winkels in een deel van het Westerkwartier realiteit is. Het CDA wil dat de gemeente Westerkwartier komt tot een algehele regeling van openstelling op zon- en feestdagen."

GroenLinks Westerkwartier

"Winkeliers bepalen in goed overleg met de dorpsgemeenschap (bijv. Dorpsbelangen), wanneer de winkels het beste open kunnen. "

Oneens

ChristenUnie

"Wij zien dit als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo’n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag. We zien daarnaast dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. "

Stelling 2 van 20

Aardgas

De gemeente moet de bouw van woningen met een aardgasaansluiting verbieden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Westerkwartier

"Bij nieuwbouwinitiatieven stelt de gemeente strenge eisen aan de energieprestatie en wordt bouwen zonder gasaansluiting de norm."

GroenLinks Westerkwartier

"GroenLinks wil af van fossiele brandstoffen om de klimaatverandering tegen te gaan. Bij nieuwe woningen kunnen en moeten we het direct goed doen."

VVD Westerkwartier

"De VVD wil bij nieuwbouw inzetten op gasloze en energieneutrale woningen en gebouwen. Nul op de meter. Gasloos betekent niet per se leidingloos. Daarom moet er aandacht zijn voor de ondergrondse infrastructuur. Dus mantelbuizen om toekomstige ontwikkelingen makkelijk en snel te kunnen toepassen. "

D66 Westerkwartier

"Sinds 1 juli 2018 is gasloos bouwen verplicht. D66 ziet gasloos bouwen als een stap naar een duurzame en zeker aardgasloze toekomst en heeft dit de afgelopen jaren in de gemeenteraden van Leek en Zuidhorn gesteund."

ChristenUnie

"Dit is wettelijk al vastgelegd. Geldt vanaf 1 juli 2018"

Sterk Westerkwartier

"Wij zijn solidair met de Groningers. Overigens is er al landelijke wetgeving die dit bepaalt."

50PLUS

"50PLUS vindt dat de aardgasaansluiting verboden moet worden, mits er technisch en economisch alternatieven zijn voor de verwarming van woningen, kantoren en bedrijven. "

Neutraal

Oneens

CDA Westerkwartier

"Aardgasloos bouwen in het geval van nieuwbouw is al verplicht bij landelijke wetgeving. Een gemeentelijk verbod hierop heeft geen toegevoegde waarde. In de bestaande bouw is het in veel gevallen (nog) niet mogelijk om ineens van het aardgas te gaan. Voor de bestaande bouw is een uitgebreid stimuleringspakket noodzakelijk wat de gemeente niet alleen kan bieden. Rijk, provincie en nieuwe financiële producten moeten hier een bijdrage in leveren. "

VZWesterkwartier

"Dit kan nooit op korte termijn worden gerealiseerd. Er dient een soepele overgangsperiode te komen."

Stelling 3 van 20

Aanleg weg

Er moet geld worden vrijgemaakt voor de aanleg van een weg tussen Leek en Zuidhorn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Westerkwartier

"De verbinding van het noorden van de gemeente naar de snelweg A7 moet beter. Verkeer vanuit Zuidhorn moet een logische en veilige verbinding naar de snelweg A7 geboden worden, maar ook de sluis bij Gaarkeuken (N388) is een knelpunt in de verbinding. Bedrijven uit Grijpskerk, Noordhorn en de gemeente De Marne gebruiken deze weg en hebben te maken met lange wachttijden bij Gaarkeuken."

PvdA Westerkwartier

"PvdA is voorstander van een betere ontsluiting tussen Leek en Zuidhorn. In kaart zal moeten worden gebracht wat de kosten zijn en de mogelijke financieringsbronnen (naast gemeente)."

VVD Westerkwartier

"De verbinding tussen het noordelijk Westerkwartier en de A7 is voor de VVD al jaren een belangrijk onderwerp. De komende jaren moet onderzocht worden hoe een betere ontsluiting van dit gebied kan worden gerealiseerd. De VVD zal zich ervoor inzetten om dit bij de provincie hoog op de agenda te krijgen. Investeren in cruciale verbindingen tussen de kernen en de A7 is belangrijk."

VZWesterkwartier

"Wij zijn hiervoor. In combinatie met de Westelijke rondweg om Groningen, die beter moet worden ontsloten op Zuidhorn, Aduard en het Middag Humsterland. Ook zijn wij voor de aanleg van een verbinding tussen Nieuwklap en Westpoort (A7)"

Sterk Westerkwartier

"In overleg en cofinanciering met Provincie en Rijk moet dit zo snel mogelijk geregeld worden. Een goede ontsluiting is essentieel voor de economische ontwikkeling."

50PLUS

"50PLUS vindt dat de verbindingen tussen de dorpen en hoofdplaatsen, sowieso, verbeterd moeten worden. Als de verkeersdrukte toeneemt moet onderzocht worden wat economisch de meest praktische oplossing is. Als dat een nieuwe weg moet worden, zij dat zo. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met een goede aansluiting op de A7."

Neutraal

GroenLinks Westerkwartier

"GroenLinks zet in op een goede fiets- en openbaar vervoersverbinding tussen Leek en Zuidhorn."

ChristenUnie

"De route via Pasop en Faan is vooral voor fietsers gevaarlijk. De huidige wegen lenen zich niet goed voor verbreding of een fietspad ernaast. Het is een provinciale weg en daarom is de provincie eerst aan zet. Misschien is de oplossing te vinden in een combinatie van aanleg van een fietspad en een verbeterde aansluiting op de A7 vanuit noordelijke richting waardoor de huidige verbindingen minder verkeersdruk hebben."

Oneens

D66 Westerkwartier

"De huidige weg tussen Zuidhorn en Leek is niet geschikt voor de hoeveelheid verkeer die er gebruik van maakt. Vooral op de Fanerweg en bij Pasop leidt dit tot gevaarlijke situaties. Vooral de fietsers moeten het ontgelden. Hier moet een oplossing voor komen die past voor zowel de weggebruikers als de omgeving. In inzetten op een compleet nieuwe weg geloven wij niet. De praktijk leert dat hierover eerst tien jaar wordt gepraat voordat zo'n nieuwe weg er ligt."

Stelling 4 van 20

Vuurwerkvrij

De gemeente moet een aantal vuurwerkvrije zones aanwijzen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Westerkwartier

"Sommige mensen en dieren hebben last van vuurwerk. Daarom juichen wij vuurwerkvrije zones rond zorgcentra en zo nodig stallen toe. "

D66 Westerkwartier

"Oud en nieuw moet goed gevierd kunnen worden, maar mag niet ten koste gaan van mens, dier en milieu. Vooral als het om dierenwelzijn gaat, zoals bijvoorbeeld in de buurt van maneges, kan een vuurwerkvrije zone hieraan bijdragen."

ChristenUnie

"Op verzoek van buurten en/of dorpen kan de gemeente overwegen vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Carbid schieten heeft een rijke traditie in het Westerkwartier op oudejaarsdag, waar veel mensen op het platteland van genieten. Wat ons betreft blijft deze traditie zoveel mogelijk in ere."

Sterk Westerkwartier

"Aanwijzen mag en kan alleen in overleg met de direct betrokken buurtbewoners en op hun initiatief."

50PLUS

"50PLUS vindt dat er gestreefd moet worden om het vuurwerk langzamerhand uit te bannen. De lucht wordt ernstig vervuild en tast daardoor onze gezondheid aan. Als alternatief vinden wij dat ander vermaak moet worden geboden."

Neutraal

CDA Westerkwartier

"Een beperkt aantal vuurwerkvrije zones in de buurt van gevoelige bestemmingen (bv verzorgingshuizen) op verzoek van dorpen is bespreekbaar. Handhaving van dit vuurwerkverbod zal lastig zijn. "

Oneens

PvdA Westerkwartier

"Het is lastig en duur om dit op gemeentelijk niveau te handhaven. Landelijk beleid op dit gebied willen wij stimuleren."

VVD Westerkwartier

"Wanneer er overlast wordt ervaren kan de burgemeester hiervoor kiezen. Tegelijkertijd is de VVD trots op de mooie vuurwerktraditie in Nederland. Mensen die verantwoordelijk omgaan met vuurwerk moeten daarvan kunnen genieten."

VZWesterkwartier

"Moet vrij blijven. Valt toch niet te handhaven"

Stelling 5 van 20

Kunstgras

Kunstgrasvelden moeten worden vervangen door echt gras.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

GroenLinks Westerkwartier

"Vaak is echt gras geen oplossing: het is lang niet altijd bespeelbaar. Dan is kunstgras een oplossing. We willen dan wel de rubberkorrels vervangen door beter en milieuvriendelijk materiaal."

D66 Westerkwartier

"Kunstgrasvelden zijn een sportvoorziening die, zoals bij hockey, soms verplicht is. Per sport dient gekeken te worden of een kunstgrasveld bijdraagt. Wel is het zo dat een sport nooit schadelijk mag zijn voor gezondheid en milieu. Als velden aanwezig zijn waar dit wel het geval is, dienen deze vervangen te worden."

VZWesterkwartier

Geen toelichting gegeven

Oneens

CDA Westerkwartier

"Kunstgrasvelden zijn voor veel sportverenigingen een uitkomst. Deze velden kunnen (ook in natte periodes) intensief gebruikt worden zodat meer mensen kunnen sporten en de overige grasvelden voldoende rust krijgen om te herstellen na een intensieve training of wedstrijd. Het vulmateriaal moet (bij vervanging) milieuvriendelijk zijn en geen gezondheidsrisico's met zich meebrengen. "

PvdA Westerkwartier

"In overleg met de verenigingen moet worden gekeken welke velden aansluiten bij de behoefte. Daarbij is het van belang om oog te houden voor de onderzoeken op het gebied van gezondheid. Wij vinden dat we landelijke adviezen op dit gebied ter harte moeten nemen. "

VVD Westerkwartier

"Kunstgras zorgt ervoor dat je langer in het seizoen kunt sporten. Sportverenigingen zijn de basis voor de sportbeoefening. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen voorzieningen. Daar waar nodig zal de gemeente ondersteunen of investeren. "

ChristenUnie

"Tot nu toe is er geen eenduidig onderzoek over dit onderwerp. Er is niets mis met de kunstgrasvelden. Die velden maken het mogelijk ook bij slechtere weersomstandigheden toch te spelen. "

Sterk Westerkwartier

"Er is net veel gemeenschapsgeld geïnvesteerd in kunstgrasvelden, waardoor de velden langer en intensiever bespeeld kunnen worden. Als er sprake is van gezondheidsrisico's moet hierop ingegrepen worden."

50PLUS

"Als het kunstgrasveld geen bezwaar vormt voor de gezondheid, kan zo'n veld gewoon blijven liggen. "

Stelling 6 van 20

Windmolens

De gemeente moet bouw van windmolens in het Middag-Humsterland blokkeren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Westerkwartier

"De VVD is tegen de komst van een windmolenpark in het Middag-Humsterland. Wel willen we boeren de mogelijkheid geven om op hun eigen land kleine windmolens te plaatsen wanneer anderen hiervan geen overlast ervaren. "

Neutraal

PvdA Westerkwartier

"De PvdA pleit voor een ruimhartig beleid m.b.t. initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Als er binnen dorpen voldoende draagvlak is kan er veel. Middag-Humsterland geniet de status van Nationaal Landschap, het is een uniek landschap waar we zuinig op moeten zijn. We zijn m.b.t. windmolens dan ook zeer terughoudend binnen dit gebied. "

Sterk Westerkwartier

"Grote windmolens in landelijk gebied werken verstorend (zicht en geluid). Kleine windmolens en andere duurzaamheidsoplossingen kunnen juist een mooie oplossing zijn."

50PLUS

"50PLUS geeft de voorkeur aan zonne-energie. Waar windmolens nodig zijn of al in vergevorderd stadium zijn, dienen plaatsing van windmolens zorgvuldig te gebeuren."

Oneens

CDA Westerkwartier

"De energietransitie vraagt om andere manieren om energie op te wekken. Kleinschalige windmolens (tot 15 meter) is een van de mogelijkheden voor bedrijven en particulieren om in hun energiebehoefte op een duurzame manier te voorzien. In het cultuurlandschap van het Middag-Humsterland is inpassing met respect voor het landschap noodzakelijk."

GroenLinks Westerkwartier

"Wij staan een terughoudend beleid voor. Wij vinden zorgvuldigheid hierbij vereist."

D66 Westerkwartier

"De bouw van kleine windmolens hoeft niet volledig geblokkeerd te worden. Het is wel van belang te voorkomen dat windmolens het landschap te veel verstoren. Hier zijn al regels voor opgesteld wat betreft het Middag-Humsterland, maar deze moeten beter gehanteerd worden. De gemeente moet er scherper op zijn."

ChristenUnie

"We stellen nogal wat voorwaarden aan energietransitie (van agrariërs) en hebben een forse uitdaging voor de boeg. We vinden dat de as niet hoger mag zijn dan 15 meter. De zogenoemde EAZ-molen is een goed in ons landschap passende windmolen. "

VZWesterkwartier

"EAZ molens mogen gerust. Geen supermolens. Die moeten op zee."

Stelling 7 van 20

Hondenpoep

Er moet hard worden opgetreden tegen hondenbazen die poep niet opruimen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Westerkwartier

"Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere vormen van overlast worden aangepakt en vernielingen dienen snel te worden hersteld. Waar mogelijk, worden de kosten verhaald op de veroorzaker."

VZWesterkwartier

"Dit is niet alleen vervelend maar ook gevaarlijk (kan oorzaak zijn van abortus bij rundvee)."

Sterk Westerkwartier

"Alledaagse ergernissen zoals hondenpoep binnen de woonwijken moet actief worden aangepakt. Dit doen we door de inzet van BOA's en de verschuiving van taken (huuragent!)."

Neutraal

CDA Westerkwartier

"Hoewel het Westerkwartier relatief schoon is zijn zwerfvuil en hondenpoep zaken waar mensen zich aan ergeren. Handhaving bij overmatige ergenis is dan op zijn plaats maar handhaving gaat niet zonder maatregelen als hondenuitlaatgebieden, voorlichting etc."

ChristenUnie

"Hondenpoep staat hoog op de lijst van ergernissen. Maar hard optreden? Wat voor gemeente wil je zijn? Laat de gemeente vooral afvalbakken met poepzakjes plaatsen. 'Opvoeden' is beter dan straffen. Als laatste redmiddel kunnen straffen worden ingezet. "

50PLUS

"Beboeten is voldoende."

Oneens

PvdA Westerkwartier

"Hondenpoep op straat is erg irritant maar intensieve handhaving brengen hoge kosten met zich mee voor de gemeente. Hondenpoep staat niet bovenaan onze prioriteitenlijst. Wij stimuleren een preventief beleid op dit gebied. "

GroenLinks Westerkwartier

"Er moeten genoeg uitlaatplekken zijn. Aanspreken bij overlast helpt het beste."

D66 Westerkwartier

"D66 is tegenstander van het achter hondenbezitters aan sturen van poepcontroleurs. Hondenpoep moet gewoon opgeruimd worden. Deze controleurs zijn geen oplossing voor het probleem. Wel kan de gemeente voorzieningen treffen bij uitlaatplekken, zoals het beschikbaar stellen van zakjes en het plaatsen van afvalbakken."

Stelling 8 van 20

Huurhuizen

De gemeente moet woningcorporatie Wold&Waard dwingen huurhuizen te bouwen in kleine kernen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Westerkwartier

"Elk dorp telt! Er is een tekort aan woningen. Jongeren en ouderen kunnen geen betaalbare en passende woonruimte vinden in hun dorp. GroenLinks vindt dat niet kunnen. De woningbouwcorporaties kunnen hierbij helpen. Dwingen kan een gemeente formeel niet, maar betere prestatieafspraken maken wel. "

D66 Westerkwartier

"D66 wil dat ook in kleine kernen betaalbare huurhuizen worden gebouwd. Wold&Waard is hiervoor de aangewezen partij. In het belang van de leefbaarheid moeten sowieso meer levensloopbestendige woningen worden gebouwd gezien de bevolkingsontwikkeling."

ChristenUnie

"Hierdoor is het mogelijk voor mensen die zich geen koopwoning kunnen permitteren in eigen omgeving te blijven wonen. Dit is in het belang van de leefbaarheid van een kleine kern. Het hoeven geen grote aantallen te zijn. Bouwen naar behoefte."

VZWesterkwartier

"Dwingen zal niet lukken maar nadrukkelijk op de noodzaak wijzen wel."

Neutraal

CDA Westerkwartier

"In alle kernen moet ruimte zijn voor bouw van zowel huur- als koopwoningen. Dit op basis van gebleken behoefte. In de prestatieafspraken maakt de gemeente afspraken met Wold&Waard over de voorraad in de huursector. Dwingen is daarbij niet aan de orde."

PvdA Westerkwartier

"De gemeente maakt prestatieafspraken met Wold&Waard. De PvdA staat voor betaalbaar wonen voor iedereen, dus ook voor de bewoners in kleinere kernen. "

Sterk Westerkwartier

"Niet dwingen. maar bouwen naar behoefte."

Oneens

VVD Westerkwartier

"Bouwen is maatwerk. Naast een eigen identiteit heeft ieder dorp een eigen bouwbehoefte. Het bouwen moet worden afgestemd op de behoefte en samenstelling van de inwoners. Natuurlijk moet er ook voldoende woonruimte zijn voor jongeren en alleenstaanden. "

50PLUS

"Nee. Geen dwang, maar overleg."

Stelling 9 van 20

Intensieve veehouderij

De gemeente moet uitbreiding van intensieve veehouderij verbieden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Westerkwartier

"Wij zijn geen voorstander van onbeperkte groei: geen megastallen en megabedrijven. Wij pleiten voor een terughoudend beleid wat betreft uitbreiding qua aantallen dieren op bedrijven. Maar uitbreiding qua staloppervlakte ten behoeve van dierenwelzijn en milieu stimuleren wij. "

GroenLinks Westerkwartier

"Mens, dier en milieu hebben last van te grootschalige veehouderij. Dierenwelzijn, gesloten kringloop, verbetering van het milieu en inpassing in het landschap dienen echt voorwaarden te zijn. "

D66 Westerkwartier

"Intensieve veehouderij (zoals bij megastallen) past niet in het beeld van een duurzame samenleving, waar D66 voor staat. Het toestaan van uitbreiding van dit soort bedrijven is niet gewenst. Wel kan de gemeente de ondernemer helpen om over te schakelen op een meer duurzame bedrijfsvoering."

50PLUS

"50PLUS vindt dat er regels gemaakt moeten worden in de eerste plaats voor het dierenwelzijn. Dat betekent dat er grenzen gesteld moeten worden aan de hoeveelheid dieren in megastallen. Megastallen betekenen een groter kans op besmetting en dientengevolge ontruiming."

Neutraal

Sterk Westerkwartier

"Als intensief betekent een aanslag op natuur en milieu dan zeker verbieden. Echter als dat extra dierenwelzijn oplevert en ingepast kan worden in de omgeving dan zeker wel."

Oneens

CDA Westerkwartier

"Daar waar op gemeentelijk niveau de milieu- en ruimtelijke regels uitbreiding mogelijk maken moet er ruimte zijn voor uitbreiding van intensieve veehouderij. Op provinciaal niveau geldt al een verbod op nieuwvestiging van intensieve veehouderij. Uitbreidingsmogelijkheden geeft ook mogelijkheden tot verbetering van dierenwelzijn en vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen."

VVD Westerkwartier

"We moeten trots zijn op onze boeren. Zij verdienen ons vertrouwen. We willen boeren de ruimte geven voor een goede bedrijfsvoering. Dus zijn we tegen gemeentelijke regels die zorgen voor extra belemmeringen. Sterker: we vinden dat de nieuwe gemeente dusdanig robuust is dat een groot deel van het provinciale beleid door de gemeente overgenomen kan worden om te komen tot maatwerkbeleid voor het Westerkwartier. "

ChristenUnie

"Er zijn heldere regels van de provincie. Als uitbreiding daar binnen valt moet het mogelijk blijven. Agrarische bedrijven zijn belangrijk voor ons platteland en daar hoort een gezonde businesscase bij. Intensieve veehouderij wordt vaak per definitie als dieronvriendelijk neergezet en dat is meestal niet correct. "

VZWesterkwartier

"Hangt af van de grootte van dergelijke bedrijven. Geen megastallen. "

Stelling 10 van 20

Toerisme

De gemeente moet extra geld vrijmaken voor het bevorderen van toerisme.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Westerkwartier

"Het Westerkwartier is een prachtig gebied waar (meer) toerisme welkom is. Bedrijven en instellingen in de toeristische sector kunnen meer samenwerken om te komen tot mooie arrangementen. Er is ruimte voor meer mogelijkheden tot hotelovernachting. Het Westerkwartier moet zich profileren op het gebied van rust, groen en landschap."

PvdA Westerkwartier

"We steunen als PvdA initiatieven die onze gemeente toeristisch op de kaart zetten. Nieuwe initiatieven op toeristisch terrein moeten landschappelijke waarden respecteren, gedragen worden door de bevolking en iets toevoegen aan de lokale economie. "

GroenLinks Westerkwartier

"We willen de kansen van ons mooie Westerkwartier benutten: onder meer schoon wandel-, fiets- en watertoerisme, campings en landgoed Nienoord. "

VVD Westerkwartier

"Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische pijlers in het Westerkwartier. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers omarmt en niet dwars zit met beperkende regels of concurrerende maatregelen, zoals het aanbieden van gratis camperplaatsen. Ook moet de gemeente een rol spelen om het toerisme en de gemeente zichtbaar te laten zijn."

ChristenUnie

"De toeristische ondernemers zijn voor de uitvoering als eerste aan zet. Zij treden nu al samen op als Ondernemers Vereniging Toerisme Westerkwartier. De gemeente heeft vooral een stimulerende rol en moet onnodige belemmeringen voorkomen. Bij bevorderen van toerisme is aandacht nodig voor het realiseren van het verlengen van de verblijfsduur van de toerist. "

VZWesterkwartier

"We hebben een prachtige omgeving met veel toeristische trekpleisters. Dat verdient zeker meer aandacht. "

Sterk Westerkwartier

"We leven in een van de mooiste gebieden van Nederland en dat willen we breder inzetten en bekend maken. Met behoud van kleinschaligheid wordt ingezet op de uitbouw van recreatie en toerisme en daarmee de economische ontwikkeling van het Westerkwartier. Dit levert extra banen binnen de recreatieve en toeristische sector en om dat ook echt een kans te geven is het van groot belang dat er ook overal in het buitengebied snel snel internet beschikbaar komt. "

Neutraal

Oneens

D66 Westerkwartier

"De gemeente moet eerst een duidelijk lange-termijnbeleid opstellen over toerisme in het Westerkwartier. Pas dan zijn er mogelijke goede redenen om hiervoor extra geld vrij te maken."

50PLUS

"Marktwerking dient hierbij te worden gevolgd."

Stelling 11 van 20

Aansluiting A7

De gemeente moet zich hard maken voor een aansluiting van de Friesestraatweg op de snelweg A7.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Westerkwartier

"De verbinding van het noorden van de gemeente naar de snelweg A7 moet beter. Verkeer vanuit Zuidhorn moet een logische route naar de snelweg A7 geboden worden, maar ook de sluis bij Gaarkeuken (N388) is een knelpunt in de verbinding. Bedrijven Grijpskerk, Noordhorn en de gemeente De Marne gebruiken deze weg intensief en hebben te maken met lange wachttijden bij Gaarkeuken. De meest effectieve aansluiting zal ergens aan de westkant van de gemeente zijn. "

PvdA Westerkwartier

"Ondanks de snelle treinverbinding naar Groningen, wordt het op de Friesestraatweg drukker en drukker. Graag willen samen met de stad en de provincie Groningen kijken naar een oplossing voor dit probleem. Wanneer blijkt dat een verbinding met de A7 is een oplossing is, maken we ons daar hard voor."

VVD Westerkwartier

"De verbinding tussen het noordelijk Westerkwartier en de A7 is voor de VVD al jaren een belangrijk onderwerp. De komende jaren moet onderzocht worden hoe een betere ontsluiting van dit gebied gerealiseerd kan worden. De VVD zal zich ervoor inzetten om dit onderwerp bij de provincie hoog op de agenda te krijgen. Investeren in cruciale verbindingen tussen de kernen en de A7 is belangrijk."

ChristenUnie

"Het belang van een goede aansluiting op de A7 vanuit het Noorden is groot. Het scheelt veel reistijd en dus vervuiling en het geeft een betere ontsluiting. De belangrijkste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Rijk en provincie. "

VZWesterkwartier

"Zie 3."

Sterk Westerkwartier

"In overleg en cofinanciering met de Provincie en het Rijk moet dit zo snel mogelijk geregeld worden. Een goede ontsluiting is essentieel voor de economische ontwikkeling."

Neutraal

D66 Westerkwartier

"Er moet een oplossing komen voor het stokkende verkeer tussen Zuidhorn en Groningen. Investeren in parallelwegen langs de Friesestraatweg voor langzaam en bestemmingsverkeer kan een oplossing zijn. Die oplossing kan ook liggen in het maken van een aansluiting naar de A7. Dat is een kwestie van uitwerking."

50PLUS

"Dat moet nog onderzocht worden."

Oneens

GroenLinks Westerkwartier

"Verbeteren van fietsverkeer en openbaar vervoer heeft voorrang bij GroenLinks. Dat is beter voor mens, landschap en milieu. De treinverbinding Groningen-Zuidhorn-Grijpskerk-Visvliet kan nog vaker rijden in de spits. Net zoals de bus Leek-Groningen en Marum-Groningen. Aparte extra busbanen helpen."

Stelling 12 van 20

Leerlingenvervoer

Als dorpsscholen vanwege de krimp moeten sluiten, moet de gemeente zorgen voor leerlingenvervoer.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Westerkwartier

"In overleg met de lokale gemeenschap moet de gemeente kijken wat er nodig is om scholen bereikbaar te houden voor kinderen. "

50PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

CDA Westerkwartier

"Schoolorganisaties nemen zelf een besluit over het al dan niet sluiten van scholen. Zij zijn er ook als eerste verantwoordelijk om te zorgen voor leerlingenvervoer. "

GroenLinks Westerkwartier

"We willen inzetten op in dit geval gratis openbaar vervoer voor leerlingen."

Oneens

PvdA Westerkwartier

"Mits er binnen redelijke afstand geen onderwijs wordt aangeboden. Voor gehandicapte leerlingen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of door een psychische stoornis niet of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, mag geen afstandscriterium wordt gehanteerd. Zij moeten te allen tijde een beroep kunnen doen op een passende vervoersvoorziening."

VVD Westerkwartier

"De gemeente heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de huisvesting van het onderwijs. Voor de VVD betekent dit niet dat koste wat het kost in ieder dorp een school is. De kwaliteit van het onderwijs staat voorop. Natuurlijk heeft de gemeente een verantwoordelijkheid in de bereikbaarheid van scholen. Bijvoorbeeld door het aanleggen van goede, veilige fietspaden of het inzetten op goed openbaar vervoer tussen de dorpen."

ChristenUnie

"Er bestaan regelingen voor leerlingenvervoer van bepaalde doelgroepen. De verantwoordelijkheid van het leerlingenvervoer in normale situaties ligt bij de ouders. "

VZWesterkwartier

"Die verantwoordelijkheid ligt meer bij de ouders en de scholen."

Sterk Westerkwartier

"Wij denken dat het niet nodig is om scholen te sluiten."

Stelling 13 van 20

Snel internet

De gemeente moet geld vrijmaken voor de aanleg van snel internet.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Westerkwartier

"Een snelle internetverbinding is ook in de kleinere kernen van groot belang. We willen de aanleg zoveel mogelijk aan de markt overlaten maar hebben een verantwoordelijkheid voor die gebieden die financieel niet interessant zijn voor de bedrijven."

GroenLinks Westerkwartier

"Snel internet is onmisbaar voor studie, bedrijven en communicatie."

Sterk Westerkwartier

"Snel internet is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van het gehele Westerkwartier. De gemeente kan afzien van hoge legeskosten. Overige belemmeringen worden door de gemeente weggenomen."

50PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

ChristenUnie

"Het grote belang van snel internet voor het Westerkwartier is duidelijk. Toch is dit in eerste instantie geen gemeentelijke taak maar voor commerciële partijen, provincie en coöperaties. De gemeente heeft vooral een stimulerende rol en kan partijen bij elkaar brengen. In het uiterste geval kan de gemeente ook financieel bijdragen. "

VZWesterkwartier

"Er moet snel internet komen. De gemeente kan hierin faciliteren."

Oneens

CDA Westerkwartier

"Snel internet is meer en meer een basisvoorwaarde voor mensen en bedrijven en onafhankelijk van waar je bent in het Westerkwartier is snel internet noodzakelijk. Provinciaal is er een programma opgestart voor de aanleg van snel internet in de zogenaamde witte gebieden. De gemeente hoeft daar financieel niet aan bij te dragen. Daar waar het provinciaal traject te traag tot stand komt kan een coöperatieve aanpak versnellend werken. De gemeente zou deze coöperaties moeten faciliteren. "

VVD Westerkwartier

"Mensen kopen steeds vaker via het internet. Ook de sociale contacten gaan via het internet. Agrariërs en bedrijven worden voor hun bedrijfsvoering meer en meer afhankelijk van het internet en GPS. Voor de leefbaarheid en economische activiteiten is het beschikbaar zijn van snel internet een voorwaarde. De VVD wil dat er in de hele gemeente Westerkwartier op korte termijn snel internet beschikbaar komt. Particuliere initiatieven op dit gebied moeten worden ondersteund. "

D66 Westerkwartier

"De gemeente kan de aanleg van snel internet ondersteunen door bijvoorbeeld de vergunningverlening simpeler te maken. De aanleg van bijvoorbeeld glasvezel is een taak voor de markt. "

Stelling 14 van 20

Groenonderhoud

De gemeente moet inwoners stimuleren om openbaar groen zelf te beheren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Westerkwartier

"Dit kan een mooie vorm van inwonersparticipatie zijn. Daar waar dorpen of buurten aangeven dat zij het openbaar groen zelf en goedkoper kunnen beheren moet dit mogelijk zijn waarbij afspraken worden gemaakt over vergoeding en kwaliteit. Lauwerzijl is hier een mooi voorbeeld van. Zodra dorpen of buurten niet meer in staat zijn het onderhoud uit te voeren, neemt de gemeente het weer over. "

PvdA Westerkwartier

"Initiatieven vanuit de dorpen om zelf het groen te beheren ondersteunen wij; ook financieel."

GroenLinks Westerkwartier

"Het openbaar groen kan mooier. Zelfbeheer bevordert ook het gemeenschapsgevoel."

VVD Westerkwartier

"Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar meer zelfstandigheid, naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën. "

Sterk Westerkwartier

"Daar waar er voor beide partijen een voordeel te behalen is, moeten we dat niet nalaten."

50PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

D66 Westerkwartier

"Als inwoners om verschillende redenen openbaar groen zelf willen beheren moet de gemeente dit ondersteunen. Wij willen ervoor waken dat een dergelijke beheer door de gemeente wordt opgedrongen."

VZWesterkwartier

"Hangt af van de afspraken die met de dorpen worden gemaakt."

Oneens

ChristenUnie

"Gemeente kan goede collectieve afspraken maken met kleine kernen of buurten om zo de leefbaarheid te bevorderen in deze kernen. Maar we denken dat in dorpen afspraken op individueel niveau tot verrommeling van het straatbeeld zullen leiden. "

Stelling 15 van 20

Armoedebeleid

De gemeente zet financiele hulpregelingen open voor mensen met een inkomen tot 130 procent boven minimumloon.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Westerkwartier

"Wij staan voor een sociaal armoedebeleid en een ruimhartig minimabeleid met een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum voor toelating tot sociale regelingen. "

GroenLinks Westerkwartier

"GroenLinks wil zo de armoede bestrijden. Ook werkenden zijn vaker arm. Zo voelen ook zij zich gesteund."

VZWesterkwartier

"Wij zijn voor meer steun voor minima."

Neutraal

Sterk Westerkwartier

"Niet de traditionele uitkeringsgerechtigde heeft het alleen zwaar, maar juist de groep daar net boven die gewoon een baan heeft of ZZP'er is. Die groep mensen moet beter worden ondersteund. Hulp is maatwerk."

50PLUS

"Alleen in gevallen als het echt nodig is."

Oneens

CDA Westerkwartier

"In het recente verleden is deze grens al eens van 110 naar 120% gegaan. Het Westerkwartier kent al veel regelingen om armoede te bestrijden. Vanuit het armoedepact wordt geconstateerd dat veel van deze regelingen onvoldoende bekend zijn. Het CDA wil dat deze via armoederegisseurs beter onder de aandacht worden gebracht. Werk moet blijven lonen."

VVD Westerkwartier

"Momenteel is het (bruto) minimumloon voor iemand van 22 jaar en ouder €1594,20 per maand. Een inkomen dat 130% boven dit loon zit is een inkomen van €2072,46 per maand. De VVD vindt niet dat mensen met een inkomen van die hoogte in aanmerking moeten komen voor financiële hulpregelingen."

D66 Westerkwartier

"De ‘armoedeval’ verdient meer aandacht, zeker bij bijvoorbeeld ZZP'ers. Nu komt het voor dat mensen er in inkomen op achteruit gaan als zij komend vanuit een mimimapositie meer gaan werken en daardoor meer gaan verdienen. Als gevolg hiervan komen allerlei hulpregelingen voor hen te vervallen. Wij vinden dat aan dit probleem wat moet worden gedaan."

ChristenUnie

"De sprong van bijstandsniveau naar 130% van het minimumloon is erg groot. Dat kan een kostbare zaak worden voor de nieuwe gemeente. Verder moet voorkomen worden dat de prikkel om te werken verdwijnt. We moeten oppassen voor een armoedeval. Wel willen we zoeken naar mogelijkheden om voor gezinnen met kinderen iets extra’s te doen. "

Stelling 16 van 20

Gymlessen

De gemeente moet extra geld vrijmaken voor gymlessen op scholen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Westerkwartier

"Goed voor lijf en leden. Ook zijn wij voor terugkeer van het schoolzwemmen."

D66 Westerkwartier

"Beweging is essentieel voor kinderen. Het instrueren op school is daarbij belangrijk en de vakleraar die de afgelopen decennia wegbezuinigd was, kan daar een professionele invulling aan geven."

ChristenUnie

"Sport kunnen we niet genoegd bevorderen. Daarbij wel bedenken dat het onderwijs niet alle maatschappelijke problemen kan oplossen. Gymnastiekonderwijs door bevoegde vakleerkrachten lichamelijke opvoeding zal positief bijdragen."

50PLUS

Geen toelichting gegeven

Neutraal

CDA Westerkwartier

"Meer bewegen kan naast (meer) gymlessen ook door op zoek te gaan naar handige combinaties. Rekenspelletjes op het schoolplein, het slim inrichten van de gymtijden zodat er geen tijd verloren gaat met op- en afbouwen van toestellen en meer spel aanbieden tijdens de pauzes helpen daarbij . In Grootegast is deze aanpak erg succesvol. Waar in 2003 nog 80% van de kinderen de landelijke norm voor motorische vaardigheden niet beheerste is dat nu nog 30%."

VZWesterkwartier

"Schoolzwemmen moet terug."

Oneens

PvdA Westerkwartier

"De financiering en inrichting van gymlessen is een verantwoordelijkheid van de scholen. Wel stimuleren wij een rol vanuit de gemeente om te kijken hoe het onderwijs, kinderopvang en sportvereniging hun aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen. "

VVD Westerkwartier

"De gemeente gaat over de huisvesting van scholen, niet over de inhoud van het onderwijs."

Sterk Westerkwartier

"Dit gaat ten koste van bijvoorbeeld reken- en taalonderwijs. We vinden dat kinderen gezond ouder moeten kunnen worden. Sport en bewegen zijn hiervoor een randvoorwaarde. Maar dit hoeft niet per se onder schooltijd. Sport en beweging juist buiten schooltijd moet worden gestimuleerd worden door bijvoorbeeld lid te worden van een lokale sportvereniging."

Stelling 17 van 20

Dorpshuizen

De gemeente moet ervoor zorgen dat elk van de eigen kernen een eigen dorpshuis heeft.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

GroenLinks Westerkwartier

"Een dorpshuis - ook klein - bevordert de leefbaarheid."

50PLUS

"Bestaande dorpshuizen moeten blijven als daar voldoende gebruik van wordt gemaakt. Nieuwe dorpshuizen moeten worden gebouwd waar dit nodig is."

Neutraal

D66 Westerkwartier

"Elk dorp (dat dit wil) moet in ieder geval een soort faciliteit kunnen hebben, of dat nu een dorps- of buurthuis is of een ander soort voorziening. In middelgrote en kleinere kernen is een dorpshuis erg belangrijk, maar in de grote kernen kan een andere oplossing beter zijn. Het is sowieso niet iets wat de gemeente zonder actieve inzet van inwoners kan doen."

Sterk Westerkwartier

"Daar waar behoefte is, zal in overleg met de initiatiefnemers en het dorp gezocht worden naar een passende oplossing in de vorm van zelfwerkzaamheid en subsidie."

Oneens

CDA Westerkwartier

"Inwoners van dorpen organiseren zelf een dorpshuis, buurthuiskamer of ontmoetingsplek. Bij een betrouwbare investerings- en exploitatiebegroting ondersteunt de gemeente met financiële middelen, kennis en inzet. "

PvdA Westerkwartier

"Een dorpshuis moet worden gedragen vanuit het dorp. Als binnen een dorp behoefte is aan een dorpshuis heeft de gemeente een adviserende en stimulerende rol. "

VVD Westerkwartier

"Ieder van de 41 dorpen in het Westerkwartier heeft zijn eigen identiteit en een eigen karakter. Het is belangrijk om de eigen identiteit van en de leefbaarheid in onze dorpen te behouden. "

ChristenUnie

"Een dorp moet hier behoefte aan hebben en dan moet het ook nog haalbaar zijn. Dorpshuizen zijn zonder meer belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp. De gemeente heeft vooral een faciliterende en stimulerende rol. Op het gebied van duurzaamheid kan de gemeente wel een bijdrage leveren."

VZWesterkwartier

"De gemeente moet meewerken maar het initiatief moet bij de dorpsbewoners liggen."

Stelling 18 van 20

Bestendige nieuwbouw

De gemeente moet extra geld beschikbaar stellen voor aardbevingsbestendige nieuwbouw.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

50PLUS

"Moet in bouwvoorschriften verwerkt worden."

Oneens

CDA Westerkwartier

"De veroorzaker betaalt is uitgangspunt. Wanneer er aardbevingsbestendig gebouwd moet worden, dient het rijk te betalen voor de extra kosten. Het rijk moet deze kosten vervolgens verhalen op de bedrijven die de aardbevingen veroorzaken."

PvdA Westerkwartier

"In gebieden waar mogelijk aardbevingen kunnen ontstaan, willen we dat bouwbedrijven inwoners informeren over aardbevingsbestendige bouw. Maar het moet wel een vrije keus blijven. Nieuw te bouwen maatschappelijk vastgoed, moet wel aardbevingsbestendig zijn."

GroenLinks Westerkwartier

"Er moet op enkele plekken aardbevingsbestendig worden gebouwd. De oorzaak van de problemen liggen ligt bij de NAM en het Rijk. De extra kosten die bevingsbestendig bouwen met zich meebrengt, moeten zij daarom betalen."

VVD Westerkwartier

"Schade die door aardbevingen is ontstaan, moet ruimhartig worden vergoed. Wanneer in bepaalde gebieden in onze gemeente aardbevingsbestendig gebouwd moet worden, willen wij ons ervoor inzetten dat de Rijksoverheid een bijdrage levert in de extra kosten. "

D66 Westerkwartier

"Het is belangrijk dat de gemeente inwoners waar het speelt steunt in hun strijd om schadevergoeding te krijgen voor mijnbouwschade. Nog belangrijker is het om de oorzaak (te weten gaswinning) weg te nemen. "

ChristenUnie

"Is geen taak van de gemeentelijke overheid."

VZWesterkwartier

"Dat hangt van minister Eric Wiebes van Economische Zaken/Klimaatbeleid af. Als hij doorgaat met gaswinning zal de rijksoverheid of de NAM hierin geld moeten pompen."

Sterk Westerkwartier

"Dit speelt slechts in een heel beperkt deel van de gemeente. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk en de NAM. Waar nodig gaat de gemeente naast haar inwoners staan."

Stelling 19 van 20

Zesbaansweg

De vierbaansweg van de A7 tussen Heerenveen en Groningen moet worden omgezet in een zesbaansweg.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Sterk Westerkwartier

"Veiligheid op de weg is een groot goed. Uit landelijke cijfers blijkt dat het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop na jarenlange daling weer toeneemt. Dit speelt nadrukkelijk ook in het Westerkwartier op de A7. Er gaat haast geen dag voorbij of er staat wel file op de A7 bij Leek, Boerakker of Marum vanwege een ongeval. Een meerderheid van onze inwoners ziet graag een extra rijbaan op de A7 om de doorstroming te verbeteren."

Neutraal

ChristenUnie

"Het is duidelijk dat de verkeersintensiteit op de A7 sterk is toegenomen. Onderzoek moet uitwijzen of dit, ook naar de toekomst toe, een beter initiatief is dan bijvoorbeeld een spoorverbinding langs de A7. Het is een Rijksweg en daarmee een Rijkstaak."

50PLUS

"Als het nodig is, ja."

Oneens

CDA Westerkwartier

"Files op de A7 ontstaan vaker door ongevallen dan door de grote drukte op de weg. Volgens het CDA is de verkeersintensiteit niet zodanig hoog dat het nu nodig is om in te zetten op een zesbaansweg. De ontwikkeling van de verkeersintensiteit moet wel in de gaten gehouden worden. "

PvdA Westerkwartier

"De noodzaak hiervan zien wij op dit moment niet. Maar we achten het van belang om onderzoek uit te voeren en visie te ontwikkelen op de bereikbaarheid van het Westerkwartier voor de toekomst. "

GroenLinks Westerkwartier

"Meer rijstroken trekken meer auto's en files aan. Beter is het extra busbanen aan te leggen en meer bussen te laten rijden. Daarnaast dienen de fietsverbindingen verbeterd te worden."

VVD Westerkwartier

"De inwoner van het Westerkwartier is niet gebaat bij een verbreding van de A7 tussen Heerenveen en Groningen. Wij besteden het geld dat hiermee gemoeid is, liever aan een betere verbinding tussen de dorpen in het Westerkwartier en de A7. Ook willen we aandringen op meer aandacht voor verkeersveiligheid en een goede handhaving van de regels door de politie. "

D66 Westerkwartier

"Het aanleggen van (extra) snelweg is geen gemeentelijke taak. Het is belangrijk dat de regio goed bereikbaar is, maar gemeentelijk geld kan beter naar leefbaarheid in dorpen gaan dan naar asfalt op de snelweg."

VZWesterkwartier

"Onzin. De bottleneck is de rondweg om Groningen. Hiervoor moet eerst een adequate oplossing worden gevonden. "

Stelling 20 van 20

Geluidsoverlast

De gemeente moet maatregelen nemen tegen de geluidsoverlast van de gasopslag in Grijpskerk.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Westerkwartier

"Wanneer er sprake is van overlast, moet de gemeente juist handhaven en optreden. In overleg met de NAM moet naar een oplossing worden gezocht."

GroenLinks Westerkwartier

"De gasopslag vormt in verschillende opzichten een risico. Dit risico moet zoveel mogelijk tegengegaan worden. De Grijpskerkers mogen niet de dupe worden van de aanwezigheid van de gasopslag bij hun dorp."

VVD Westerkwartier

"Mensen in de omgeving van de gasopslag van Grijpskerk ervaren overlast van laagfrequent geluid. Deze mensen verdienen onze steun. Helaas ontbreken op dit moment landelijke normen voor laagfrequent geluid. Wij staan achter de mensen die overlast ervaren en willen dat de gemeente contacten onderhoudt met het ministerie van Economische Zaken om zo verder te werken aan een mogelijke oplossing."

D66 Westerkwartier

"D66 vindt dat de gemeente zich zeer moet inspannen om de geluidsoverlast terug te brengen, maar realiseert zich dat de gemeente hier zelf weinig middelen toe heeft. D66 zal zich blijven inzetten voor de omwonenden die niet alleen veel geluidsoverlast ondervinden maar ook schade in zowel materieel als immaterieel opzicht."

VZWesterkwartier

"Als omwonenden daar last van hebben: ja."

Sterk Westerkwartier

"Als er sprake is van (meetbare) overlast dan zal dit altijd moeten worden aangepakt door de NAM."

50PLUS

"Als er geluidsoverlast is, ja."

Neutraal

ChristenUnie

"De gemeente moet hiervoor aandacht binnen de eigen mogelijkheden die hiervoor zijn. "

Oneens

CDA Westerkwartier

"De veroorzaker van geluidsoverlast (in dit geval de NAM) moet zelf maatregelen treffen tegen geluidsoverlast. De gemeente moet inwoners wel met kennis, kunde en inzet ondersteunen. Daar waar de gemeente handhavende bevoegdheden heeft, treedt zij op. "

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.