Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 22

Parkeren in binnenstad.

De gemeente Woerden moet parkeren in de binnenstad goedkoper maken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Woerden

"De afgelopen jaren is meer geld opgehaald met parkeren dan gebruikt werd voor het dekken van de kosten van parkeren. De auto is geen melkkoe wat het CDA betreft. We willen daarom de tarieven verlagen en de avonden gratis maken. Lees verder: https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/themas/parkeren/ "

Inwonersbelangen Woerden

"Maak Woerden weer aantrekkelijk voor haar ommelanden door verbetering van het aanbod, zowel kwalitatief als in de presentatie. Daarom is het van belang dat verkeersroutes en het parkeerbeleid worden herzien. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

STERK Woerden

"STERK Woerden is voor gratis parkeren in de parkeergarage. Dat betekent dat we willen kijken naar het invoeren van gratis parkeren voor bijvoorbeeld de eerste 6 uren in de parkeergarage. Daarmee is het parkeren voor het winkelend publiek praktisch gratis en voorkomen we dat plekken permanent worden bezet door anderen. Minder blik op straat geeft een aantrekkelijkere uitstraling. Op straat parkeren willen minder aantrekkelijk maken, desnoods door een hoger tarief."

SP Woerden

"De stad moet voor alle inkomensgroepen goed bereikbaar zijn."

Neutraal

VVD Woerden

"Op parkeren moet de gemeente geen winst maken. We willen aantrekkelijke parkeertarieven voor onze inwoners en ondernemers. De VVD is geen voorstander van betaald parkeren. Parkeren is daarom zo goedkoop mogelijk en het liefst gratis. Waar het niet geheel gratis kan, zijn de parkeeropbrengsten kostendekkend en worden ze ingezet ter verbetering van het parkeergemak."

Lijst van der Does Woerden

"LijstvanderDoes is voor het voortzetten van vrij parkeren op de avonden na 18.30 uur zoals nu gebeurd. www.lijstvanderdoes.nl"

Oneens

D66 Woerden

"D66 wil graag een autoluwe binnenstad en het gebrek aan fietsvoorzieningen oplossen. Binnen de kernen staan fietsers, voetgangers en gebruikers van het openbaar vervoer op de eerste plaats. Wij willen inwoners stimuleren om niet met de auto naar de binnenstad te komen."

Progressief Woerden

"Gratis parkeren bestaat niet. Als de parkeertarieven naar beneden gaan, betekent dit dat de belastingbetaler voor het parkeren betaalt. Want het onderhoud aan parkeerplaatsen en de garage kost wel gewoon ieder jaar geld. Er is ook geen enkel onderzoek dat aantoont dat een binnenstad economisch profiteert van lage parkeertarieven, we zullen het vooral in de kwaliteit van de winkels en de voorzieningen moeten zoeken. "

ChristenUnie-SGP Woerden

"Parkeren in de binnenstad kost de gemeente geld. Lagere tarieven zullen dus zorgen voor een grotere kostenpost voor de gemeente. Daarnaast is de hoogte van het parkeertarief absoluut niet leidend voor bezoekers van de binnenstad. Voldoende aanbod van winkels, gezelligheid en bereikbaarheid zijn veel belangrijker. "

Stelling 2 van 22

Westelijke randweg

De westelijke randweg om Woerden moet er tegen elke prijs komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Woerden

" Aan de westzijde van Woerden moet het verkeersknelpunt zo snel mogelijk worden opgelost. De meest voor de hand liggende oplossing is een westelijke randweg. Het CDA is hier voorstander van en wil snel beginnen met de aanleg. Natuurlijk moeten daarbij wel de kosten en baten in balans zijn. Het CDA wil de provincie vragen om financieel bij te dragen. Lees verder: https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/verkeersknelpunten-oplossen/ "

VVD Woerden

"Verkeer dat niet in de stad, de wijken en de dorpen hoeft te zijn, willen we buitenom leiden. Wij zetten in op de totstandkoming van randwegen. We maken gebruik van ons provinciale en landelijke netwerk om Woerden weer te laten rijden."

Inwonersbelangen Woerden

"Te lang is de discussie hierover gevoerd. De komende periode moeten stappen worden gezet om deze te realiseren. Er zijn meerdere partijen die kunnen bijdragen aan de realisatie van de westelijke randweg zoals ProRail, de provincies Zuid-Holland en Utrecht, en het rijk. Inwonersbelangen heeft in het programma 25 miljoen voor verkeersmaatregelen opgenomen. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

Lijst van der Does Woerden

"LijstvanderDoes strijdt al jaren voor het aanleggen van de Westelijke randweg. Voor deze weg liggen de plannen al 30 jaar klaar en het is hoog tijd dat deze weg er komt, zodat verkeer dat niets in Woerden te zoeken heeft, niet door wijken wordt geleid. Dit zal ook de gezondheid van de inwoners van de wijken ten goede komen door het afnemen van de uitstoot van roet en fijnstof. Inmiddels loopt het ook aan de oostkant van Woerden vast, dus een randweg daar moet er ook komen. www.lijstvanderdoes.nl"

Neutraal

Oneens

D66 Woerden

"D66 ziet in meer randwegen geen oplossing voor verkeersknelpunten. Als uit objectief onderzoek echter blijkt dat het echt de beste oplossing is, nemen wij die conclusie serieus. Bij het nemen van een besluit over de aanleg van randwegen, wegen we de hoge kosten, de vastgestelde verkeersvisie (die door vele betrokken inwoners, ondernemers, wijkplatforms, hulpdiensten en belangengroepen is opgesteld) én de impact op ons groene buitengebied mee."

Progressief Woerden

"De weg is duur (de jaarlijkse kosten komen overeen met 15 procent ozb-verhoging), doorsnijdt een prachtige polder (om het spoor te kruisen is een dijk van tien meter hoog langs het weidepad nodig) en trekt waarschijnlijk extra sluipverkeer aan. Daarnaast werkt hij maar beperkt omdat veel verkeer in Woerden-West richting stad moet en niet naar de snelweg. Een randweg is niet de beste oplossing voor verkeer in Woerden-West. zie ook: http://www.progressiefwoerden.nl/thema/openbare-ruimte-en-verkeer"

ChristenUnie-SGP Woerden

"ChristenUnie-SGP sluit aan bij de Verkeersvisie 2030 voor Woerden, met oog voor de toekomst. Ons uiteindelijke standpunt bepalen we door - op basis van de uitkomsten van het lopende onderzoek - de afweging te maken tussen financiën, milieueffecten en ruimtelijke effecten."

STERK Woerden

"De verkeersmaatregelen die in Woerden-West inclusief zuidelijke randweg uitgevoerd worden om doorstroming te bevorderen zijn in 2018 klaar en in de jaren erna wordt bekeken of het gewenste effect optreedt. Dit betekent dat een westelijke randweg in de komende raadsperiode niet wordt aangelegd. In Woerden-Oost moet een oplossing gevonden worden voor de verkeersafwikkeling en sluipverkeer. De omlegging van de Steinhagenseweg en het fietspad zorgen voor betere doorstroming en veiligere kruisingen. "

SP Woerden

"Er is een integrale woon-werkverkeersvisie op gemeentelijk en provinciaal niveau nodig. De kosten van randwegen dienen door de provincie te worden gedragen. Woerden moet binnen de gemeentegrenzen zorgen voor het tegengaan van sluipverkeer en voor veilige en snelle doorstroommogelijkheden voor fietsers; De provincies (Zuid-Holland en Utrecht) dienen zorg te dragen voor goede doorstroom en aansluitingen van snelweg tot snelweg."

Stelling 3 van 22

Tegenprestatie bij uitkering

Mensen die een bijstandsuitkering krijgen moeten verplicht vrijwilligerswerk doen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Woerden

"Inwoners die hun baan kwijtraken, krijgen een bijstandsuitkering. Op die manier vangen we mensen op die tijdelijk een beroep doen op de gemeente, dat is goed. Het CDA vindt dat de samenleving van deze inwoners in de meeste gevallen ook iets terug mag vragen. Zij kunnen als tegenprestatie een bijdrage leveren, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Lees verder: https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/themas/tegenprestatie/"

VVD Woerden

"Wie een bijstandsuitkering krijgt en kan werken, moet zo snel mogelijk aan het werk. Als dat niet lukt, moet er een goed vangnet zijn. Het is wel een vangnet en geen hangmat. Alle Woerdenaren zorgen er immers samen voor dat een uitkering wordt betaald. We vinden dan ook dat iemand die een uitkering krijgt, best iets terug mag doen. Denk aan het leren van vaardigheden die helpen bij het vinden van een baan of een vorm van vrijwilligerswerk, zoals mantelzorg."

ChristenUnie-SGP Woerden

"Mensen die in de bijstand zitten, hebben het niet gemakkelijk. We willen hen perspectief bieden op een baan. Om dat te stimuleren, is het vragen van een tegenprestatie helemaal zo gek nog niet. Uiteraard moet dat het vinden van een baan en invulling van ouderschap niet in de weg staan, maar een tegenprestatie kan juist bijdragen aan spoedige re-integratie."

Lijst van der Does Woerden

"Van iemand die een bijstands- of andere uitkering geniet mag gevraagd worden hier wat voor terug te doen voor de maatschappij. Het moet alleen niet zo zijn dat dit werk eerst als normale banen werd gedaan en nu vervangen wordt door vrijwilligerswerk. www.lijstvanderdoes.nl"

STERK Woerden

"STERK Woerden staat niet negatief tegenover de mogelijkheden van een zogeheten ‘tegenprestatie’ voor mensen met een uitkering. STERK Woerden staat wel negatief tegenover het zogeheten basisinkomen."

Neutraal

Inwonersbelangen Woerden

"Wij zullen alle Inwoners blijven aanspreken mee te doen in onze samenleving en waar nodig vragen om actief een steentje bij te dragen. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/ "

Oneens

D66 Woerden

"D66 gelooft in het belonen naar prestaties. Als mensen, als gevolg van het ontvangen van een uitkering, werk doen, moet dat vooral zinvol werk zijn. Werk dat uitzicht biedt op een toekomst met een betaalde baan en zonder uitkering. Per individueel geval kan de gemeente kijken wat voor die persoon ‘zinvol’ werk is. Het leveren van een tegenprestatie moet niet opgelegd worden als ‘straf’ voor het ontvangen van een uitkering. "

Progressief Woerden

"Het doel van het beleid moet zijn dat mensen zo snel mogelijk weer een zinvolle invulling van de dag weten te vinden. Het liefste betaald, maar eventueel vrijwillig. Dan klinkt zo'n verplicht vrijwilligerswerk wel lekker streng, maar het draagt in de praktijk nauwelijks bij aan dat doel. We moeten zorgen dat mensen zo snel mogelijk iets vinden dat bij hun interesses en talenten past. Zie ook: http://www.progressiefwoerden.nl/thema/economie-werk-en-inkomen"

SP Woerden

"Verplichte vrijwilligheid is een tegenstelling. De gemeente moet mensen ondersteunen bij het vinden van een zinvolle dagbesteding. Werk vinden, staat daarbij op nummer 1. En bij werk hoort een eerlijk salaris."

Stelling 4 van 22

Oude Rijn terug

De Oude Rijn moet als gracht terug in de Rijnstraat.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SP Woerden

"De gemeente dient dit te faciliteren door de nodige vergunning(en) te verlenen. Echter, de bekostiging van een gracht dient niet ten koste te gaan van noodzakelijke prioriteiten op het terrein van 'veiligheid, wonen en welzijn'. De inwoners en met name de omwonenden moeten worden gehoord over en betrokken bij de plannen. "

Neutraal

D66 Woerden

"D66 vindt een aantrekkelijk, schoon en veilig stadshart belangrijk. Het draagt bij aan het woongenot van inwoners en vormt een belangrijke trekpleister voor recreatie en toerisme. Een Rijngracht kan daar onder bepaalde (financiële) voorwaarden een invulling aan geven."

Progressief Woerden

"Wij denken dat een Rijngracht veel toegevoegde waarde zou hebben voor de binnenstad. Maar we moeten ook reëel zijn, het geld om hem aan te leggen heeft de gemeente momenteel niet. Maar als het lukt om financiering elders te vinden, dan willen wij graag meedenken over hoe we dit kunnen realiseren. "

STERK Woerden

"STERK Woerden wil geen Rijngracht op gemeentelijke kosten, maar staat sympathiek tegenover het initiatief."

Oneens

CDA Woerden

"Het CDA vindt niet dat de gemeente moet bijdragen aan het aanleggen van een gracht in de Rijnstraat. Op de langere termijn is de terugkeer van de gracht wellicht niet uitgesloten, maar het CDA wil niet dat de gemeente hieraan de komende jaren geld bijdraagt. Lees verder: https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/themas/rijngracht/"

VVD Woerden

"In de periode 2018-2022 zien wij geen beschikbare middelen voor gemeentelijke investeringen in een Rijngracht door de Rijnstraat."

Inwonersbelangen Woerden

"Voor de komende vier jaar ziet Inwonersbelangen geen ruimte om aan deze wens van een groep Inwoners invulling te geven. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

ChristenUnie-SGP Woerden

"De terugkeer van de Rijngracht is niet realistisch in onze ogen. Het is maar de vraag of het oplevert wat ons voorgehouden wordt, en de kosten zullen zeer fors zijn. Indien er draagvlak is bij ondernemers en inwoners en dit zonder forse kosten voor de gemeente gerealiseerd kan worden, zijn we niet tegen, maar de gemeente zal zelf geen initiatief nemen. "

Lijst van der Does Woerden

"LijstvanderDoes vindt dit een verspilling van gemeenschapsgeld. Wij hebben nog wel belangrijker zaken op ons verlanglijstje staan. Ook voor de bevoorrading van de winkels in de Rijnstraat zou dit een ramp zijn. www.lijstvanderdoes.nl"

Stelling 5 van 22

Cameratoezicht

De gemeente moet zorgen voor camerabewaking op onveilige plekken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Woerden

"Camera’s zijn een prima middel om onveilige plekken veiliger te maken. Lees verder: https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/themas/cameratoezicht/"

VVD Woerden

"Camera’s kunnen helpen om de veiligheid te vergroten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Gelet op het effect van de camera’s die we bij het station hebben geplaatst, willen we deze techniek ook op andere plekken met verhoogd risico inzetten."

Inwonersbelangen Woerden

"Woerden heeft een heldere regeling over cameratoezicht: dat gebeurt alleen op plekken waar dit noodzakelijk is en dat in overleg met de burgemeester. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

ChristenUnie-SGP Woerden

"Als de situatie hierom vraagt, zijn wij niet tegen camerabewaking. Een permanent onveilige situatie wordt niet van alleen camerabewaking veiliger, en er zullen dus aanvullende maatregelen nodig zijn om (het gevoel van) onveiligheid op te lossen. Camerabewaking kan daar wel een onderdeel van zijn. "

Lijst van der Does Woerden

"Als het nodig is, moet het mogelijk zijn om camerabewaking in te stellen. Belangrijker is om te zorgen dat camerabewaking niet nodig is, door te zorgen voor wijkagenten in de wijken. www.lijstvanderdoes.nl"

STERK Woerden

"De bevoegdheden van de burgemeester werden in de afgelopen jaren beter gebruikt. Ook in de komende periode is STERK Woerden voorstander van het voortzetten van de gebiedsontzeggingen, de persoonsgerichte aanpak en het sluiten van ‘winkels’ waar criminele activiteiten plaatsvinden. Cameratoezicht kan in specifieke gevallen worden ingezet om de veiligheid te vergroten."

SP Woerden

"Camerabewaking is een goed hulpmiddel tegen criminaliteit, naast toezicht op straat door wijkagenten. Zodra de camera een onveilige situatie registreert dient de politie gealarmeerd te kunnen worden. Beelden van onveilige plekken dienen dan ook direct bekeken te kunnen worden. "

Neutraal

D66 Woerden

"D66 geeft de voorkeur aan de aanpak van verloedering en onveilige plekken en de inzet van politiemensen op straat boven cameratoezicht. Dus eerst de oorzaak van onveilige plekken aanpakken alvorens camera’s in te stellen. We leggen geen taboe hierop, maar privacy en effectiviteit moeten wel gewaarborgd zijn"

Oneens

Progressief Woerden

"In Woerden zijn niet zoveel onveilige plekken, zeker niet zo onveilig dat daar permanente camerabewaking voor nodig is. In sommige gevallen is het tijdelijk wel zinvol, bijvoorbeeld op de Hazelaarstraat, toen daar veel drugshandel plaatsvond. Los van de privacy van omwonenden is cameratoezicht ook behoorlijk duur. Alleen doen als het echt nodig is dus. "

Stelling 6 van 22

Openingstijden winkels

Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer de winkels open zijn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Woerden

"D66 vindt dat ondernemers zelf de keus moeten kunnen maken wanneer zij hun winkels openen. "

VVD Woerden

"Winkeliers kunnen het beste zelf inschatten, wanneer zij geopend zijn."

Inwonersbelangen Woerden

"Vier jaar heeft Inwonersbelangen zich ingezet voor de vrijheid van onze winkeliers om zelf te bepalen wanneer ze open mogen zijn. En met succes. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

Progressief Woerden

"In principe moet een ondernemer dat zelf kunnen bepalen. Binnen de grenzen van het betamelijke uiteraard. Winkels moeten niet midden in de nacht opengaan. Maar zondag overdag en doordeweeks in de avonden moet een winkelier dat zelf kunnen bepalen. "

Lijst van der Does Woerden

"LijstvanderDoes is ervoor dat winkeliers zelf kunnen bepalen wanneer ze open willen zijn. www.lijstvanderdoes.nl"

STERK Woerden

"Wij dienden de motie in voor zondagsopenstelling en wij vinden dat de ondernemers zelf mogen bepalen wanneer ze open zijn."

SP Woerden

"Ondernemers kunnen het beste zelf bepalen wanneer zij open willen. De SP vindt daarbij van belang dat de werknemers niet worden verplicht om op zondag te komen werken. "

Neutraal

CDA Woerden

"De gemeente bepaalt de spelregels en daarbinnen bepaalt een ondernemer zelf of hij open is of niet. Voor het CDA betekent dit dat de zondag een andere dag is dan een andere. Op dit moment wordt dat niet zo gezien, daar is de openstelling uit balans zeker ook in vergelijking met de regio. Het CDA wil dit evalueren. Lees verder: https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/themas/zondagsopenstelling/"

Oneens

ChristenUnie-SGP Woerden

"Wij geloven dat een rustmoment van waarde is voor de samenleving. Een mooi voorbeeld hiervan is de zondag. Niet alleen vanuit het geloof, maar ook vanuit algemeen maatschappelijk oogpunt is zo’n rustdag van waarde voor ieders welzijn. Dat is goed voor de balans tussen werk en privé. "

Stelling 7 van 22

Middelbare scholen

De gemeente moet zorgen dat leerlingen uit Woerden voorrang krijgen op de middelbare scholen in de eigen gemeente.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Woerden

"Op dit moment is dit nog niet aan de orde. Mocht dit aan de orde komen, dan is het CDA er voorstander van dat leerlingen uit Woerden voorrang krijgen. "

Inwonersbelangen Woerden

"http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

Progressief Woerden

"Dit is geen reëel probleem in Woerden, geen van de middelbare scholen heeft een wachtlijst of loting. Iedere Woerdense leerling kan dus in Woerden terecht. Maar mocht het in de toekomst een keer gebeuren dat Woerdense leerlingen niet terechtkunnen, dan moeten we daar natuurlijk meteen wat aan doen. "

ChristenUnie-SGP Woerden

"Voor zover mogelijk zijn wij het eens met de stelling. Onderwijs is van waarde voor onze toekomst, en hoe dichterbij de eigen leefomgeving hoe beter. De gemeente en het onderwijs delen de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. Aansluiting bij het lokale bedrijfsleven is essentieel. "

STERK Woerden

"Er moet verstandig geïnvesteerd worden in schoolgebouwen. Leegstaande klaslokalen moeten eerst worden gebruikt voordat extra huisvesting wordt gecreëerd. Er moet steeds gekeken worden naar de prognoses van de aantallen leerlingen"

SP Woerden

"Elke leerling dient in de eigen gemeente naar de middelbare school die hij of zij kiest te kunnen gaan. Het kan niet zo zijn dat een leerling uit een andere gemeente voor gaat. "

Neutraal

VVD Woerden

"Ook met betrekking tot het aanbod van middelbaar onderwijs heeft de gemeente Woerden een regionale verantwoordelijkheid."

Lijst van der Does Woerden

"De gemeente Woerden bestaat uit Woerden, Zegveld, Kamerik en Harmelen. Over de vraag of leerlingen voorrang moeten krijgen op middelbare scholen hebben wij geen standpunt ingenomen. Het lijkt ons een zaak voor de schoolbesturen. www.lijstvanderdoes.nl"

Oneens

D66 Woerden

"Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. D66 vindt dat de gemeente een actieve rol moet hebben bij het bevorderen van de aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld door het goede voorbeeld te geven en extra stageplekken te creëren, werk-leertrajecten te ondersteunen en ondernemingen en scholen bijeen te brengen."

Stelling 8 van 22

Kunstgrasvelden

Bij alle sportvelden met kunstgras moeten rubberkorrels vervangen worden door ander materiaal.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Woerden

"De komende jaren zal de vulling bij vervanging van kunstgras moeten bestaan uit een duurzamer materiaal dan rubberkorrels. "

D66 Woerden

"Kunstgras met rubberkorrels moet de komende jaren worden vervangen door een beter materiaal. Er is geen direct gevaar voor de volksgezondheid, maar het is wel verstandig om tot vervanging over te gaan. Gelet op het grote aantal kunstgrasvelden is het financieel verantwoord om de vervanging over de komende jaren gefaseerd door te voeren. "

Progressief Woerden

"Voetbal moet het allerliefste gewoon op gras. Dat is het veiligste, het gezondst en het beste voor het milieu. Kunstgrasvelden zijn alleen zinvol omdat ze veel vaker bespeeld kunnen worden, bijvoorbeeld als trainingsveld. Progressief Woerden ziet dan het liefst een versie zonder korrels, zoals die al in Frankrijk bestaan. Want alle korrels zijn uiteindelijk plastic en daarmee slecht voor de natuur. "

STERK Woerden

" Gezonde vulling van de sportvelden, geen risico’s."

SP Woerden

"Gezondheidsrisico's door rubberkorrels kunnen niet worden uitgesloten. Daarom geen rubberkorrels op de Woerdense velden. "

Neutraal

VVD Woerden

"Wanneer blijkt dat (rubber)korrels in kunstgrasvelden een gevaar vormen voor de volksgezondheid worden deze vervangen."

Inwonersbelangen Woerden

"Gelukkig heeft inwonersbelangen de gemeenteraad ervan weten te overtuigen dat het verstandig is bij nieuwe velden de rubberkorrels te vervangen door een ander, veilig en duurzaam invulmateriaal http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

ChristenUnie-SGP Woerden

"Ondanks ale commotie is nog niet helder of de huidige materialen nu wel of niet veilig zijn. Daarom pleiten we er voor om bij nieuwe aanleg wel te kiezen voor de modernste variant, maar vervanging van alles lijkt op dit moment nog niet nodig. Indien dit anders blijkt te zijn, zullen we op dat moment een keuze moeten maken wat te doen. Wel is het belangrijk om als overheden de onzekerheden weg te nemen."

Lijst van der Does Woerden

"Onduidelijk is wat de inpact op lange termijn is op de gezondheid van sporters die sporten op velden met rubberkorrels. Wij hebben hierover nog geen standpunt ingenomen. "

Oneens

Stelling 9 van 22

Vuurwerk

Vuurwerk afsteken rond oud en nieuw mag overal.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Woerden

"Wij volgen hierin de landelijke wetgeving. Wel dient overlast zoveel mogelijk voorkomen te worden en dienen vuurwerkresten door de afstekers zelf opgeruimd te worden."

Neutraal

CDA Woerden

"Vuurwerk afsteken mag in Woerden overal wat het CDA betreft. Het CDA wil in de wijken en dorpen wel kijken waar inwoners ouderen en dieren kunnen ontzien, maar dat in overleg doen, niet met een verbod. Er zijn niet genoeg boa's en agenten om een verbod te handhaven, dus dat is een schijnoplossing. "

D66 Woerden

"Wij delen de wens om de problemen rondom en overlast van vuurwerk terug te dringen, maar wij hebben twijfels over de effectiviteit van bepaalde maatregelen. Zolang er onvoldoende capaciteit is voor de handhaving van nieuwe regels, zijn verboden op het afsteken van vuurwerk ineffectief in de praktijk."

Inwonersbelangen Woerden

"De landelijke overheid is bezig met regelgeving. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/ "

Lijst van der Does Woerden

"Er zijn plaatsen waar een normaal denkend mens geen vuurwerk zal gaan afsteken, denk hierbij aan een begraafplaats of dierenasiel. www.lijstvanderdoes.nl"

STERK Woerden

"STERK Woerden vindt een eventueel vuurwerkverbod een nationale kwestie."

Oneens

Progressief Woerden

"Het liefste zou Progressief Woerden consumentenvuurwerk verbieden en een collectief en gesponsord vuurwerk in alle kernen hebben. Stukken veiliger, beter voor de dieren én voor het milieu. Zolang dat wettelijk niet kan, willen wij vuurwerkvrije zones. En dan vooral op plekken waar de omgeving er het meeste last van heeft. Denk aan de omgeving van dierenasiels, maneges en verpleeghuizen. "

ChristenUnie-SGP Woerden

"De overlast van vuurwerk (naast vandalisme ook milieu en gezondheid) wordt als steeds zwaarder ervaren. De publieke opinie kantelt en het lijkt ons goed om gedurende 2018 als gemeenteraad na te denken over mogelijke oplossingen. We zijn echter ook gebonden aan landelijke regels. Een gemeentelijke vuurwerkshow zou een prima alternatief kunnen zijn. Vuurwerkvrije zones passen daar ook in, zolang een vuurwerkverbod nog niet te realiseren is. "

SP Woerden

"Vuurwerk zorgt voor overlast en brengt jaarlijks slachtoffers met zich mee. Als regulering aantoonbaar kan helpen om dat te verminderen, dan is dat een goede zaak. "

Stelling 10 van 22

Tweede supermarkt

De gemeente moet vestiging van een tweede supermarkt in het centrum van Woerden mogelijk maken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Woerden

"In het centrum van Woerden zou een extra supermarkt een verbetering van het aanbod betekenen en bijdragen aan meer bezoekers van het stadshart. Het CDA staat ook open voor ondernemers die elders nieuwe mogelijkheden willen verkennen. In Snel en Polanen willen we bijvoorbeeld kijken naar mogelijkheden om een extra supermarkt te vestigen. https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/themas/supermarkten/"

D66 Woerden

"Uit onderzoek blijkt dat er economische ruimte is voor een tweede supermarkt in de binnenstad en/of uitbreiding van de bestaande supermarkt. De markt moet hier echter het initiatief voor nemen."

VVD Woerden

"De VVD is van mening dat inwoners en ondernemers zelf het beste weten van goed voor hen is. De gemeente moet vooral niet in de weg zitten, maar juist ruimte geven en regels schrappen. Waar inwoners verantwoordelijkheid willen dragen voor hun eigen leefomgeving moet de gemeente durven loslaten."

ChristenUnie-SGP Woerden

"Dat past in de visie op de binnenstad en trekt mensen. Het blijft gewenst het supermarktenaanbod in het centrum (binnen de singels) te versterken (schaalvergroting bestaande supermarktlocatie, evt. toevoeging tweede supermarkt in het aanvullende marktsegment). Daarom hebben wij geen probleem met een tweede supermarkt in het centrum, al zien wij niet direct een geschikte locatie. "

STERK Woerden

"STERK Woerden is niet tegen de komst van extra supermarkten."

Neutraal

Oneens

Inwonersbelangen Woerden

"Ja, het Initiatief van een AH in de Hallen op Honthorst heeft onze steun; zeker gezien de ontwikkeling van het dichtbij gelegen gebied Middelland waar kantoren zullen worden omgebouwd tot woningen. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/ "

Progressief Woerden

"In het centrum van Woerden is geen plek voor een tweede supermarkt, en alle verkeer dat daarbij komt kijken, moeten we ook niet in de binnenstad willen. Er is wel behoefte aan nog een supermarkt in Woerden. Wij denken dat die in de toekomst mogelijk op MIddelland kan passen. Daar willen we als gemeente de komende jaren een woonwijk van maken. En daar past dan ook een supermarkt bij die door binnenstadbewoners gebruikt kan worden. "

Lijst van der Does Woerden

"Dit lijkt ons niet verstandig, er komt dan te veel groot verkeer voor bevoorrading. www.lijstvanderdoes.nl"

SP Woerden

"Een tweede supermarkt kan een nadelig effect hebben op de hoeveelheid verkeer in de stad en tot nog meer opstoppingen en filevorming leiden. Een locatie buiten de stad lijkt in die zin een betere keuze. "

Stelling 11 van 22

Huurwoningen voor jongeren

De gemeente moet zorgen voor meer sociale huurwoningen voor jongeren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Woerden

"De wachttijd voor sociale huurwoningen is jaren. Het CDA wil dat de gemeente de komende jaren 100 nieuwe sociale huurwoningen bijbouwt. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor meer doorstroming van mensen die in een huurwoning wonen, maar ook een koopwoning kunnen betalen. Zo komen ook meer huurwoningen beschikbaar voor jongeren. Lees verder: https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/snel-en-meer-woningen-bouwen/"

D66 Woerden

"D66 zet in op het voortvarend oppakken van de reeds bestaande woningbouwplanning waardoor er tot 2020 minimaal 1.000 nieuwe woningen in de gemeente worden gebouwd. Daardoor zullen de wachtlijsten voor een sociale huurwoning korter worden, ook voor jongeren."

Inwonersbelangen Woerden

"Jongeren staan soms wel 9 jaar op wachtlijsten om aan een woning te komen. Dit is een speerpunt. Er moet keihard aan getrokken worden om aan de woningbehoefte van onze jongeren te voldoen. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

Progressief Woerden

"De gemeente moet zorgen voor meer sociale huurwoningen voor iedereen. Progressief Woerden stond jarenlang alleen in dit onderwerp en is blij dat er nu eindelijk een meerderheid in de raad is die dit probleem ook erkent. Wij gaan ons de komende vier jaar hard maken om partijen aan hun beloftes te houden. Zie ook: http://www.progressiefwoerden.nl/thema/wonen "

ChristenUnie-SGP Woerden

"Het woonbeleid van de gemeente Woerden moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen van de lokale woningmarkt. Er dient daarbij aandacht te zijn voor woningbouwprogramma’s voor zowel starters als senioren, zeker ook in Harmelen, Kamerik en Zegveld. "

Lijst van der Does Woerden

"Er is een enorm tekort aan sociale huurwoningen, niet alleen voor jongeren. LijstvanderDoes is voor het bestemmen van 25 procent van het bouwquotum aan nieuwe woningen voor sociale woningbouw. www.lijstvanderdoes.nl"

STERK Woerden

"STERK Woerden wil het gemiddelde van 200 woningen per jaar realiseren, waarvan ten minste 25 procent sociale huurwoningen en 5 procent sociale koopwoningen. Daarbij hebben we nog de volgende doelstellingen: 1. Toewijzing van nieuwe sociale huurwoningen alleen aan inwoners uit de gemeente Woerden. 2. Voor sociale koop (tot 200.000 euro) willen we deze toewijzen aan inwoners uit de eigen gemeente, particuliere ontwikkelaars moeten we daarop aanspreken. "

SP Woerden

"Er is grote vraag naar sociale huurwoningen onder de Woerdense jongeren. Vanzelfsprekend dus dat die dan ook voor hen worden gebouwd. "

Neutraal

Oneens

VVD Woerden

"Iedereen die in Woerden wil wonen, moet snel een huis kunnen vinden. Jongeren in onze stad en dorpen moeten de mogelijkheid hebben om daar te blijven wonen. Daarom willen wij meer woningen bouwen voor jong [en oud}. Meer (betaalbare) koopwoningen is daarbij ons uitgangspunt. We zijn dan ook tegen een vast percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten."

Stelling 12 van 22

Lokale belastingen

De belasting die je betaalt over je woning of bedrijf (ozb) moet worden verlaagd.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

VVD Woerden

"Het heffen van lokale belastingen wordt tot een minimum beperkt om een zo groot mogelijke individuele keuzevrijheid te bieden. De VVD wil lage gemeentelijke lasten (ozb) voor inwoners en ondernemingen. De gemeente dient zinnig om te gaan met belastinggeld. Verlaging is wenselijk, maar gezien de financiële situatie van de gemeente onwaarschijnlijk."

Inwonersbelangen Woerden

"Ozb is geen melkkoe; verlagen is niet aan de orde en verhogen alleen wanneer de noodzaak hiervan aangetoond wordt. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

Progressief Woerden

"Als belastingen naar beneden kunnen, moet je dat doen. Maar het eerlijke verhaal is dat Woerden eerder geld tekort komt dan over heeft. Los van de wensen die inwoners en partijen hebben. Wat ons betreft, is verhoging alleen bespreekbaar als het geld direct terug gaat naar de inwoner, bijvoorbeeld om de eigen woning duurzamer te maken. Tot slot: partijen die voor een randweg zijn en hier invullen dat de belasting naar beneden moet, zou je moeten wantrouwen! Dat kan echt niet samen. "

Lijst van der Does Woerden

"LijstvanderDoes is tegen het verhogen van de ozb. Alleen als het nodig is voor betere voorzieningen voor de inwoners van de Gemeente Woerden, dan mag de ozb omhoog. www.lijstvanderdoes.nl"

STERK Woerden

"STERK Woerden wil de ozb afschaffen voor sportverenigingen.Lokale heffingen moeten op een acceptabel niveau blijven. Dat betekent de huidige lastendruk handhaven. Daar heeft onze partij zich altijd sterk voor gemaakt en die gedragslijn handhaven wij. In de afgelopen periode heeft STERK Woerden de afvalstoffenheffing laten dalen; inwoners hebben daar zelf de meeste invloed op door het beter scheiden van afval."

Oneens

CDA Woerden

"De gemeente staat voor enorme opgaven in de komende jaren. Er moet extra geld naar verkeer, zorg en woningbouw. Het CDA gaat zich inspannen om de ozb gelijk te houden op het huidige aantrekkelijke niveau. Verlagen betekent dat de lasten naar de toekomst worden geschoven, dat is niet het rentmeesterschap waar het CDA voor staat. Lees verder: https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/themas/belastingen/"

D66 Woerden

"Gemeentefinanciën moeten duurzaam en houdbaar zijn. D66 wil een realistisch bestuur voor Woerden en vasthouden aan onze transparante en gezonde financiële positie. Met de uitdagingen waar we ook de komende jaren voor staan is een verlaging van de ozb onverantwoord."

ChristenUnie-SGP Woerden

"De lokale lastendruk (ozb en andere heffingen) is in Woerden relatief laag; deze laten wij niet meer stijgen dan de inflatie. De ozb is de enige heffing die een gemeente zelf kan bepalen en de enige inkomstenbron waar zij zelf invloed op heeft. Die hoeft niet te worden verlaagd. "

SP Woerden

"De SP wil geen verlaging en ook geen verhoging van de ozb omdat we het enerzijds belangrijk vinden dat het huidige voorzieningenniveau in stand gehouden kan worden en omdat we anderzijds een verhoging van de ozb te belastend vinden voor de portemonnee van de 'doorsnee inwoner'. "

Stelling 13 van 22

Zwemdiploma

De gemeente moet zorgen dat alle kinderen het basisonderwijs verlaten met een zwemdiploma.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Woerden

"Het CDA vindt dit in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ouders. Het is goed dat het onderwijs een vinger aan de pols houdt of dit ook behaald wordt. Indien dat door de hoge kosten niet het geval is, kan de gemeente ouders een handje helpen zodat de kinderen veilig in ons waterland kunnen leven."

D66 Woerden

"D66 vindt dat de gemeente alles in het werk moet stellen om kinderen een veilige leefomgeving te bieden. In onze waterrijke gemeente hoort daar ook een zwemdiploma bij."

Inwonersbelangen Woerden

"Ouders, scholen, gemeente dienen te zorgen dat kinderen zich redden in het water Een verplicht zwemdiploma mag van ons weer ingevoerd worden. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/ "

Progressief Woerden

"In Nederland moet ieder kind een zwemdiploma hebben. Gelukkig regelen de meeste ouders dat wel. Als er toch nog kinderen van de lagere school af dreigen te komen zonder diploma, dan moeten we daar iets voor regelen. "

STERK Woerden

"Waar inwoners hulp nodig hebben, moet Woerden zich meer toespitsen op de gezinssituatie en op de specifieke problemen. Voor het zwemonderwijs blijven wij achter het vangnet staan als kinderen nog geen diploma hebben gehaald."

SP Woerden

"De gemeente moet faciliteren dat alle Woerdense kinderen hun A-diploma kunnen behalen in een Woerdens zwembad, betaald door de gemeente. Dat hoeft niet te worden ingeroosterd binnen het onderwijsprogramma, want dat is al overvol. "

Neutraal

Lijst van der Does Woerden

"Hier staan wij neutraal in. We vinden het belangrijk dat kinderen sporten, en daar hoort ook zwemmen bij, maar het is ook een verantwoordelijkheid van de ouders om te zorgen dat kinderen hun zwemdiploma halen. www.lijstvanderdoes.nl"

Oneens

VVD Woerden

"In een waterrijke gemeente als Woerden moeten alle kinderen leren zwemmen. Vanwege het veiligheidsaspect is zwemonderwijs voor de VVD een prioriteit. Dat zwemonderwijs is primair de verantwoordelijkheid van de ouders. Voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen wil de VVD dat er vanuit de gemeente financiële middelen voor zwemonderwijs beschikbaar blijven."

ChristenUnie-SGP Woerden

"Wij vinden het behalen van een zwemdiploma van waarde voor iedereen. Daarin hebben ouders hun eigen verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. "

Stelling 14 van 22

Energieneutraal

Woerden moet net zoveel energie opwekken als ze gebruikt.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Woerden

"Het CDA wil dat Woerden in 2030 een klimaatneutrale gemeente is. Daarvoor moet de komende jaren heel veel worden gedaan: het CDA wil daarvoor samen met inwoners en ondernemers aan de slag. Lees verder: https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/themas/duurzaamheid/"

D66 Woerden

"D66 ziet duurzaamheid niet als een luxeartikel, maar als een noodzakelijke manier om onze gemeente leefbaar te houden voor onszelf en onze (klein) kinderen. Daarom houden we onvoorwaardelijk vast aan de ambitie om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn."

Progressief Woerden

"Op alle plekken op de wereld zou je net zoveel moeten opwekken als je gebruikt. Dat is op de lange termijn de enige manier om de groeiende energiebehoefte duurzaam op te lossen. Progressief Woerden denkt dat dit niet vanzelf gaat en dat de gemeente de ondernemers en inwoners van Woerden wel moet helpen bij het realiseren van die eigen opwekking. En nu we het gas uit Groningen niet meer kunnen gebruiken en ook in Woerden niet willen boren, zit er weinig anders op. "

ChristenUnie-SGP Woerden

"De stelling is een mooie wens, en dat zou van waarde zijn voor duurzaamheid. Of dat realistisch is, is echter wel de vraag maar de wens omarmen we van harte!"

STERK Woerden

"Klimaatneutraal is onze doelstelling voor 2030."

SP Woerden

"Woerden moet een gemeentelijk energiebedrijf in het leven roepen, zonder winstoogmerk. Alle winst die wordt gemaakt, vloeit terug naar de Woerdenaren. Dit energiebedrijf dient de energietransitie vorm te geven en innovatie te bevorderen. Er moet een eerlijke verdeling van subsidies komen en alle Woerdenaren moeten evenredig profiteren van de goedkopere energie. "

Neutraal

Lijst van der Does Woerden

"Woerden heeft als ambitie om een energievrije gemeente te worden. Daar passen maatregelen bij om zoveel mogelijk energie op te wekken en ook energie te besparen. We hoeven echter niet alles zelf op te wekken. www.lijstvanderdoes.nl"

Oneens

VVD Woerden

"Het is een overheidstaak om de energievoorziening van de inwoners van Woerden te garanderen. De landelijke politiek zal moeten zorgen dat aan onze energiebehoefte en aan realistische klimaatdoelstellingen voldaan kan worden."

Inwonersbelangen Woerden

"Het zou mooi zijn onze inwoners en onze bedrijven ervan te overtuigen dat we met elkaar streven om dit doel te bereiken. Wij doen niet aan symboolpolitiek en het is verstandig om het bestaande rijksbeleid hiervoor in te zetten. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

Stelling 15 van 22

Meer woningen vluchtelingen

De gemeente moet meer woningen beschikbaar stellen voor de opvang van asielzoekers en statushouders.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Woerden

"D66 zet in op het voortvarend oppakken van de reeds bestaande woningbouwplanning waardoor er tot 2020 minimaal 1.000 nieuwe woningen in de gemeente worden gebouwd. Wij zetten in op doorstroming en extra aandacht voor de bouw van vrije sector huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Daarnaast ligt de focus op woningen voor speciale doelgroepen zoals ouderen, mensen met een lichamelijke beperking en statushouders."

Neutraal

Progressief Woerden

"De opvang van statushouders is wettelijk over alle gemeenten verdeeld. Wat ons betreft, pakken we die wettelijke taak ruimhartig op en zorgen we goed voor de mensen die terecht gevlucht zijn. Maar we hebben ook een probleem met beperkte beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor Woerdenaren met een kleine beurs. De verdeling tussen die groepen moet rechtvaardig gebeuren. "

ChristenUnie-SGP Woerden

"Woerden is verantwoordelijk voor goede opvang en integratie van vluchtelingen. We kiezen voor spreiding; zo voorkomen we dat huisvesting van statushouders leidt tot verdringing op de huizenmarkt en maatschappelijke onrust veroorzaakt. Opvang in alternatieve woonvormen als kantoorpanden kan alleen als hier ook een mix van de Woerdense bevolking woont."

Lijst van der Does Woerden

"LijstvanderDoes wil niet meer asielzoekers en statushouders opvangen dan het aantal dat door het rijk verplicht wordt gesteld. Ook vinden wij dat de opvang van deze mensen niet ten koste moet gaan van de kansen op een woning voor de eigen inwoners. www.lijstvanderdoes.nl"

Oneens

CDA Woerden

"Woerden heeft de afgelopen jaren al meer statushouders opgevangen dan wettelijk nodig. Het CDA wil daar een goede balans in zoeken en alleen woningen beschikbaar stellen voor statushouders die we wettelijk moeten opvangen. Lees verder: https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/themas/integratie-en-opvang-statushouders/"

VVD Woerden

"Bij de huisvesting van statushouders beperken wij ons tot onze door de overheid aangewezen taakstelling en hanteren we een goede spreiding van statushouders over onze gemeente. Wij zien af van het versneld opnemen van statushouders en nemen geen taakstellingen van andere gemeenten over."

Inwonersbelangen Woerden

"Inwonersbelangen vindt dat er niet meer dan het door het rijk verplichte aantal statushouders opgenomen moet worden. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

STERK Woerden

"Wij willen huizen voor ouderen, jongeren en statushouders: 1. Statushouders willen we zoveel als mogelijk verspreiden over Woerden. Dit willen wij bereiken door extra sociale huurwoningen te bouwen en de woningen die door deze doorstroming leegkomen te benutten voor statushouders. 2. Huisvesting van jongeren en ouderen heeft prioriteit. De nieuwbouw van woningen moet op deze groepen worden gericht. 3. Creatieve vormen van samenwonen, zoals het Thuishuis, zijn initiatieven die wij ondersteunen."

SP Woerden

"Woerden moet zich houden aan de taakstelling die het rijk oplegt. Niet meer dan dat."

Stelling 16 van 22

Bouw crematorium

De gemeente moet op Rijnhof een crematorium bouwen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Woerden

"Het is voor D66 niet acceptabel dat inwoners bij een droevige gebeurtenis als een crematie naar een andere gemeente moeten uitwijken. Daarom zijn we voorstander van het vestigen van een crematorium in Woerden. Bij voorkeur op de begraafplaats Rijnhof. Voor het beheer en de exploitatie van een crematorium wordt gezocht naar een ondernemer, de gemeente gaat deze niet zelf beheren. "

VVD Woerden

"De VVD is voor de komst van een crematorium in Woerden. Het is vanzelfsprekend dat je zelf kiest of je gecremeerd of begraven wilt worden. Volgens de VVD moet dat allebei gewoon in Woerden kunnen, of dat nu op Rijnhof is of op een andere plek. Wel vindt de VVD het belangrijk daarbij goed te kijken welke locatie het beste geschikt is."

Progressief Woerden

"Een meerderheid van de Nederlanders kiest inmiddels voor cremeren en in Woerden kan dat niet. Woerdenaren kunnen daardoor niet dichtbij afscheid nemen en moet een rouwstoet over de snelweg naar een crematorium in Utrecht of Gouda. Rijnhof is in Woerden de meest geschikte locatie omdat daar al een weinig gebruikte aula is en er ruimte over is. Daardoor kan het op die plek ook met weinig kosten en vanwege de omvang zal het maar beperkt verkeersoverlast geven. "

STERK Woerden

"STERK Woerden wil op de kortst mogelijke termijn een crematorium in Woerden. Meer dan de helft van onze inwoners kiest voor crematie en wij vinden het belangrijk dat dit in de eigen gemeente kan. Voor STERK Woerden is de voorkeurslocatie nog steeds begraafplaats Rijnhof omdat daar zowel de aula aanwezig is en er ruimte is voor een crematorium en een urnenmuur. We willen daar ook de mogelijkheid toevoegen om een natuurbegraafplaats en uitstrooiveld te realiseren."

SP Woerden

"Er moet een crematorium komen in Woerden. Dat hoeft niet zozeer op Rijnhof te zijn. "

Neutraal

CDA Woerden

"Als een dierbare is overleden, is het belangrijk als een begraafplaats of crematorium dichtbij is. Goed dus dat er ook in Woerden wordt gekeken of het mogelijk is om een crematorium te vestigen. De begraafplaats Rijnhof bleek hiervoor een ongeschikte locatie te zijn. Geestdorp kan het extra verkeer niet aan. Als een ondernemer een nieuw plan maakt, zullen we het daarop beoordelen: is de locatie geschikt en worden er goede (verkeers)maatregelen genomen voor de omgeving. "

Inwonersbelangen Woerden

"Dit kan op Rijnhof maar ook elders. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

Lijst van der Does Woerden

"LijstvanderDoes is niet tegen de bouw van een crematorium, maar de weg naar Rijnhof wordt veelvuldig gebruikt door fietsende scholieren en ruiters. Als de nieuwe randwegen aangelegd worden, dan is langs deze randwegen wellicht een betere plek te vinden. www.lijstvanderdoes.nl"

Oneens

ChristenUnie-SGP Woerden

"De ChristenUnie-SGP is voor begraven. Cremeren is vanuit Bijbelse uitgangspunten een aangelegen punt. Investering in en exploitatie van een crematorium is geen gemeentelijke taak. De locatie Rijnhof heeft bij omwonenden geen enkel draagvlak en levert ernstige problemen op met betrekking tot verkeersveiligheid en ontsluiting."

Stelling 17 van 22

Bouwen in buitengebied

Ook buiten de bebouwde kom moet de gemeente de bouw van nieuwe woningen toestaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie-SGP Woerden

"Onze voorkeur is om zo min mogelijk (grootschalig) te bouwen buiten de bebouwde kom. Om de woningbouwplannen te realiseren, kan het echter noodzakelijk zijn om toch te kijken naar mogelijkheden buiten de zogenaamde rode contouren. Met name in Zegveld en Kamerik kan een bescheiden uitdeuken helpen om de leefbaarheid te behouden. "

SP Woerden

"Als de bouw binnen de bebouwde kom ontoereikend is voor het aantal woningen dat Woerden nodig heeft, dan zal moeten worden uitgeweken naar bouw buiten de bebouwde kom. "

Neutraal

Lijst van der Does Woerden

"LijstvanderDoes is tegen het bebouwen van het Groene Hart. Er zijn rode contouren afgesproken en die moeten zolang als mogelijk is worden gehandhaafd. Echter de bebouwingsgrens (rode contour) ligt op enkele plaatsen ook buiten de bebouwde kom. www.lijstvanderdoes.nl"

STERK Woerden

"STERK Woerden is voor bouwen binnen de bebouwde kom. Het Groene Hart mogen we pas aantasten als alle andere opties in de steden en dorpen zijn gebruikt."

Oneens

CDA Woerden

"Het Groene Hart moet zoveel mogelijk groen blijven. Er zijn op dit moment nog voldoende woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom, zodat uitbreiding daarbuiten niet aan de orde is voor het CDA. Lees verder: https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/themas/groene-hart/"

D66 Woerden

"D66 zoekt de balans tussen de bescherming van het Groene Hart en de ontwikkeling van een gezonde economie en leefbare kernen. Het ruimtelijk beleid voor de kernen Harmelen, Kamerik, Kanis, de Meije en Zegveld dient zich te richten op versterking van lokale bedrijvigheid, levendigheid en handhaving van het voorzieningenniveau en het eigen karakter. Voor het behoud van voorzieningen moet niet standaard worden ingezet op voortgaande structurele uitbreiding van de kernen door woningbouw."

VVD Woerden

"Wij willen meer en versneld bouwen, zodat er snel voldoende woningen beschikbaar komen. Wij willen dat het ombouwen van verouderde kantoren tot woningen wordt doorgezet en in 2018 van start gaat. Vooralsnog is er geen reden om buiten de rode contouren te bouwen. Het Groene Hart is het waard te versterken."

Inwonersbelangen Woerden

"De komende vier jaar heeft Woerden nog genoeg ruimte om te bouwen en om kantoren om te zetten in woningen. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

Progressief Woerden

"De mooie groene omgeving is een belangrijke kwaliteit van Woerden en onze mooie dorpen. Dat willen wij graag zou houden. Bouwen buiten de kernen willen wij daarom beperken tot de plekken waar nu al gebouwen staan. Bijvoorbeeld het ombouwen van oude boerderijen of bedrijven. Voor de rest blijft groen groen wat ons betreft. "

Stelling 18 van 22

Geld voor Bodemdaling

De gemeente Woerden moet jaarlijks geld reserveren voor toekomstige maatregelen tegen bodemdaling.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Woerden

"D66 is van mening dat investeren nu noodzakelijk is, ten einde bodemdaling en verlaging van het grondwaterpeil tegen te gaan. Dit om nog veel hogere kosten in de toekomst te vermijden. Onderzocht moet worden hoe dit op een duurzame en innovatieve manier kan worden gedaan. D66 wil actief een forum creëren waarin de verschillende onderzoeksdisciplines aan elkaar worden gekoppeld om zo tot een innovatieve oplossing voor dit probleem te komen."

VVD Woerden

"De VVD wil investeren in de effecten van de bodemdaling en vindt dat andere overheden ( het rijk en de provincie), gezien de hoogte van de investeringen hierbij ook een taakstelling hebben."

Progressief Woerden

"We hoeven er geen spaarpotje voor te maken. Maar we moeten er wel rekening mee houden dat onderhoud aan wegen en wijken steeds duurder wordt. We zullen voor kwaliteit moeten gaan bij het opknappen van wijken en onderhoud van wegen. Aan een te goedkope aanbieding voor een randweg heeft Woerden bijvoorbeeld op de lange termijn niks. Zie ook: http://www.progressiefwoerden.nl/thema/openbare-ruimte-en-verkeer"

ChristenUnie-SGP Woerden

"Het landelijk karakter en de historische waarde van het Groene Hart zijn belangrijk. We zijn rentmeesters van dit unieke gebied van rust en ruimte midden in de drukke Randstad. We zoeken naar oplossingen om bodemdaling tegen te gaan in overleg met de provincie, het waterschap en het Platform Slappe Bodem."

STERK Woerden

"STERK Woerden vindt dat de dalende bodem zoveel als mogelijk moet worden aangepakt, zodat de inwoners zo min mogelijk last ondervinden."

SP Woerden

"Als te verwachten valt dat Woerden kosten moet maken voor NATUURLIJKE bodemdaling, dan is het vanzelfsprekend dat daar voor gereserveerd wordt. "

Neutraal

Inwonersbelangen Woerden

"Gronddaling is een probleem waarvoor met alle betrokken partijen serieuze oplossingen gevonden moeten worden. Er is nog lang geen inzicht in wat dit kan gaan kosten. Of de gemeente hier ook geld aan kwijt is, valt te bezien. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

Lijst van der Does Woerden

"De gemeente Woerden ligt voor een groot deel op veengrond en die heeft helaas de eigenschap om ernstig in te klinken. Om deze gevolgen op te vangen is hulp van provincie en rijk hard nodig. www.lijstvanderdoes.nl"

Oneens

CDA Woerden

"Het aanpakken van de bodemdaling is een opgave die groter is dan de gemeente Woerden. Het CDA vindt niet dat de gemeente hier grootscheeps aan moet bijdragen, dat moeten vooral ook rijk, waterschap en provincie oppakken. De gemeente moet wel bij het eigen onderhoud rekening houden met de bodemdaling. "

Stelling 19 van 22

Woningbouw polder Haanwijk

De gemeente mag niet toestaan dat er gebouwd wordt in polder Haanwijk bij Harmelen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Woerden

"De komende jaren zijn er voldoende woningbouwlocaties binnen de kern van Harmelen. Er hoeft daarom nu niet in Haanwijk te worden gebouwd. "

D66 Woerden

"D66 is zuinig op ons groene buitengebied. Voor woningbouw in Harmelen wordt eerst gekeken naar de zogeheten 'inbreidlocaties'. Deze locaties liggen binnen de bebouwde kom (rode contour) en tasten het groene buitengebied niet aan. Pas als deze locaties ontwikkeld zijn, kan er gekeken worden of andere (momenteel niet wenselijke) locaties nodig zijn om aan de woningbehoefte te voldoen."

VVD Woerden

"Bij bouwplannen in het dorp Harmelen wil de VVD de polder Haanwijk ontzien."

Progressief Woerden

"Haanwijk moet, kan groen blijven. De locaties Hof van Harmelen, Spruit en Bosch en diverse kleine locaties hebben nog plek zat om de woonwensen van de Harmelenaren te realiseren. Met daarbij vooral aandacht voor de lokale jeugd en de senioren met een krappere beurs. Als we het volledig vrij laten wordt Harmelen een villadorp, want de vraag is groot."

Lijst van der Does Woerden

"Zo lang mogelijk binnen de rode contouren die afgesproken zijn blijven. www.lijstvanderdoes.nl"

STERK Woerden

"STERK Woerden wil alle inbreidingslocaties in de komende raadsperiode realiseren. De polder Haanwijk komt pas in beeld als de inbreidingslocaties klaar zijn en als er dan nog behoefte aan woningen voor Harmelen is."

Neutraal

Inwonersbelangen Woerden

"In Harmelen zijn de nodige mogelijkheden om te bouwen. Als hier zorgvuldig mee wordt omgegaan, zal bouwen in Haanwijk de komende vier jaar niet aan de orde zijn. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

Oneens

ChristenUnie-SGP Woerden

"Onze voorkeur is om zo min mogelijk (grootschalig) te bouwen buiten de bebouwde kom. Om de woningbouwplannen te realiseren, kan het echter noodzakelijk zijn om toch te kijken naar mogelijkheden buiten de zogenaamde rode contouren. Met name in Zegveld en Kamerik kan een bescheiden uitdeuken helpen om de leefbaarheid te behouden. "

SP Woerden

"De gemeente dient de bouw van woningen die nodig zijn te faciliteren; de benodigde vergunningen moeten worden verleend, ook voor Haanwijk. Wel moeten in de vergunningen waarborgen ten aanzien van milieu en natuur worden opgenomen."

Stelling 20 van 22

Meer toezichthouders

Woerden heeft meer toezichthouders (boa's) nodig.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Woerden

"Voor goed toezicht in de wijken is extra blauw op straat van belang. De gemeente kan boa’s inzetten tegen overlast en kleine misdrijven. Het CDA wil hier extra mensen voor inzetten. Lees verder: https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/themas/veiligheid/"

VVD Woerden

"Meer buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) vergroten de zichtbaarheid van de handhaving en de bestrijding van de kleine criminaliteit. Zo heeft de politie de handen vrij voor zwaardere taken, zoals het bestrijden van inbraken en drugshandel."

Inwonersbelangen Woerden

"Beter toezicht op de openbare orde is nodig; zolang de politie niet kan of wil, zal dat door middel van eigen (wijk)boa's moeten. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

Lijst van der Does Woerden

"LijstvanderDoes is in eerste instantie voor wijkagenten in elke wijk of kern. Als dit niet mogelijk is dan moeten er meer boa's ingezet kunnen worden, die hun werk dan ook voldoende afstemmen met de politie. www.Lljstvanderdoes.nl"

STERK Woerden

"Handhaving inzake drugs- en alcoholoverlast moet sterker worden uitgevoerd. Blijvende aandacht voor overlast na sluitingstijd van de horeca of bij niet- commerciële instellingen is gewenst. Er moet prioriteit worden gegeven aan gerichte voorlichtings- en preventieprogramma’s voor het schenken en consumeren van drank. Daarnaast worden zogenaamde zuipketen aangepakt."

Neutraal

ChristenUnie-SGP Woerden

"We gaan starten met een experiment met gebiedsgericht werken in combinatie met boa’s. Daarvan wachten we de resultaten af. Boa's op zichzelf lossen niet alles op, we zien dat meer in de combinatie met wijkgericht werken. "

Oneens

D66 Woerden

"D66 is ervan overtuigd dat het stimuleren van goed gedrag een betere aanpak is dan het straffen van slecht gedrag. Preventie geniet dan ook de voorkeur als het gaat om de bestrijding van criminaliteit en overlast. Uiteraard moet bij meldingen en aangiftes van strafbare feiten worden gehandhaafd. "

Progressief Woerden

"Boa's kosten een hoop geld en moet je alleen inzetten op plekken waar nu al hardnekkige overlast is. Voor die plekken hebben we nu voldoende boa's. Om problemen in de toekomst te voorkomen, investeren wij liever in preventieve maatregelen."

SP Woerden

"Nee, veiligheid in de wijk is een taak van de wijkagenten. Daar moeten er meer van zijn. "

Stelling 21 van 22

Kortingspas

De gemeente Woerden moet een kortingspas instellen voor culturele en sportieve activiteiten. Hoe lager het inkomen, hoe meer korting.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Woerden

"D66 zal zich sterk inzetten voor het behoud van een verscheidenheid aan culturele voorzieningen en de versterking van de eigen kracht van de culturele sector. Iedereen moet voldoende mogelijkheid hebben om buitenshuis te kunnen bewegen. Een kortingspas kan hier een positieve bijdrage aan leveren."

Progressief Woerden

"Een specifieke pas hoeft er niet te komen, maar we moeten het beleid om sporten en cultuur (bijvoorbeeld de muziekschool) voor mensen met een krappe beurs betaalbaar te houden wel overeind houden. Zie ook: http://www.progressiefwoerden.nl/thema/samen-leven"

SP Woerden

"Woerdenaren moeten een W-pas krijgen. Deelname aan sport en cultuur is goed voor gezondheid en welzijn en is een verrijking voor het leven. "

Neutraal

Inwonersbelangen Woerden

"http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

Lijst van der Does Woerden

"Voor met name jongeren een goed idee. www.lijstvanderdoes.nl"

STERK Woerden

"Een algemene aanpak heeft geleerd dat te veel zaken blijven liggen. STERK Woerden sluit niet uit dat lokale aanvullingen noodzakelijk zijn. Wij zetten in op goede persoonlijke begeleiding om mensen uit armoede te krijgen en te voorkomen dat men terugvalt. Waar inwoners hulp nodig hebben, moet in Woerden zich meer toespitsen op de gezinssituatie en op de specifieke problemen. Voor het zwemonderwijs blijven wij achter het vangnet staan als kinderen nog geen diploma hebben gehaald."

Oneens

CDA Woerden

"Inwoners van Woerden met een laag inkomen kunnen voor sport al een beroep doen op de gemeente. Het is niet nodig daar extra faciliteiten aan toe te voegen. "

VVD Woerden

"Het is aan de inwoners om te bepalen van welke vereniging zij lid worden, welk theater zij bezoeken, et cetera. De gemeente hoort hierin voor inwoners geen keuzes te maken door middel van subsidiebeleid."

ChristenUnie-SGP Woerden

"Wij kiezen liever voor een goede mantelzorgwaardering in de vorm van een jaarlijkse lokale cadeaupas ter waarde van 50 euro, te besteden bij aangesloten winkeliers. Die hoeft niet inkomensafhankelijk te zijn, of gerelateerd te zijn aan culturele of sportieve activiteiten. "

Stelling 22 van 22

Wietteelt

De gemeente Woerden moet zelf wiet gaan kweken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

VVD Woerden

"De VVD Woerden staat hier neutraal in en vindt niet dat wij hierin voorop hoeven te lopen."

Progressief Woerden

"Progressief Woerden is voorstander van deelname aan een proef met gereguleerde wietteelt. Illegale wietteelt zorgt voor veel onveilige situaties, met name brandgevaar in woonwijken. Als wij een legale coffeeshop in Woerden hebben, dan moet die ook op een legale en veilige manier aan zijn voorraad kunnen komen. De coffeeshop in Woerden is het bewijs dat regulering werkt. Er is sindsdien veel minder overlast van illegale bezorgdiensten en hij houdt zich keurig aan de regels. "

STERK Woerden

"STERK Woerden vindt dat het probleem van de illegale 'achterdeur' van de coffeeshop moet worden opgelost. Maar dat de gemeente zelf wiet moet telen, lijkt ons niet de meest voor de hand liggende oplossing."

Oneens

CDA Woerden

"Absoluut oneens. Wietgebruik is zeer schadelijk voor de gezondheid. Zelf wiet kweken is een verkeerd signaal naar de inwoners. Lees verder: https://www.cda.nl/utrecht/woerden/standpunten/themas/drugsbeleid/"

D66 Woerden

"D66 wil dat het kabinet professionele telers en coffeeshops betrekt bij experimenten met gereguleerde wietteelt. De bestrijding van de gevaren van illegale wietteelt is niet iets dat je alleen maar aan grote steden moet overlaten. Wij vinden dat Woerden mee moet doen als pilotgemeente, maar niet door zelf wiet te gaan kweken."

Inwonersbelangen Woerden

"Inwonersbelangen is er geen voorstander van om mee te doen aan een proef om de wiet gecontroleerd en geproduceerd door de overheid aan de deur te legaliseren. Je kiest ervoor om het vrij te geven of anders de wet te hanteren en handhavend op te treden. http://inwonersbelangen.nl/verkiezingen/"

ChristenUnie-SGP Woerden

"Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen aan alcohol, roken, drugs, seks, gamen en/of gokken. Preventie hoort in het lokale gezondheidsbeleid een stevige en blijvende plek te hebben. Daarom geen experimenten met gemeentelijke wietteelt!"

Lijst van der Does Woerden

"LijstvanderDoes is van mening dat dit geen taak van de gemeente Woerden is. www.lijstvanderdoes.nl"

SP Woerden

"Nee, niet zelf kweken, wel legaliseren, dat wil zeggen: een experiment met legalisatie mogelijk maken. "

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl